Học kỹ năng sống

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
514
lượt xem
220
download

Học kỹ năng sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rất quan trọng, được xem như những bước đầu tiên góp phần hình thành và phát triển nhân cách của trẻ khi trưởng thành. Vì thế, việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc huynh có con nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tích góp những kinh nghiệm quý báu trong việc nuôi dạy con cái trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học kỹ năng sống

  1. H c k năng s ng Tr em t bi t cách gi i thi u v b n thân và gia ình mình trư c ám ông, bi t mình h c l p nào, thích cái gì, bi t cách chăm sóc b n thân và quan tr ng hơn là các em ã t bi t b o v mình khi ra ư ng, khi g p ngư i l , bi t ng x khi g p nh ng trư ng h p có th nguy h i n tính m ng… L p h c giáo d c k năng s ng (KNS) ã cho các em nh n th c ơn gi n v các khái ni m ó. Phong trào cho con i h c k năng s ng Nh n th c ư c t m quan tr ng c a vi c h c k năng s ng cho con tr nhi u b c phu huynh thành th ã cho con theo h c các l p KNS v i mong mu n con mình có th t l p, bi t cách x lý t t m i tình hu ng ph c t p trong cu c s ng. Và theo h , i u này ch t ư c khi tr nh ư c ào t o t bé. Ch Ph m Hương Giang làm vi c t i ngân hàng TMCP Qu c t VIB cho bi t lý do ch con h c l p KNS: “ Cháu Nam nhà tôi m c dù ã 6 tu i
  2. nhưng c n nơi ông ngư i ho c g p ngư i l là t ra r t nhút nhát, ng i giao ti p. Chính vì v y, khi ư c b n bè cho bi t thông tin v khoá h c rèn luy n KNS cho tr em chu n b vào l p 1 s p ư c t ch c vào d p hè này t i trư ng PT Qu c T Vi t Nam, tôi ã tìm n ăng ký cho cháu h c. Tôi r t mong cháu s tr nên t tin hơn”. Ch Kim Minh, m bé Nguy n Quang c ( ang h c l p 2 t i trư ng Lô-mô-nô-x p), cho bi t: “ a s các cháu h c sinh bây gi n trư ng ch là h c ki n th c, chương trình h c quá n ng mà nh ng ng x trong cu c s ng g n như không bi t gì khi n tôi r t lo ng i. Do ó tôi ã ăng kí cho cháu h c kĩ năng s ng ngay t lúc cháu vào l p 1. Tôi r t kỳ v ng vào chương trình mà trung tâm kĩ năng s ng c a trư ng ã dùng d y các cháu. Và tôi ã nh n th y s thay i trong tính cách c a cháu theo hư ng tích c c. Cháu ho t bát, nhanh nh n h n, r t thích tham gia nh ng trò chơi ng i, hòa ng v i t p th . Cháu ã bi t cách ng x v i ngư i l n và còn b c l n i tâm c a mình cho m bi t.”
  3. Cô và trò c a l p h c k năng s ng. Trên các di n àn c a nhi u trang web dành cho cha m , ch cho tr h c k năng s ng tr thành tài ư c bàn th o r t sôi n i. Trên di n àn wedtretho.com, m Thu Vân có nickname là mecuacun ã ph n h i ý ki n c a các m khác trong topic h i v k năng s ng c a m t ph huynh r ng: “ Giáo d c c a VN thi u môn k năng s ng mà ch chú tr ng vào h c toán và văn. Thành ra r t nhi u ki n th c hi n nhiên, nh ng i u t i c n thi t cho cu c s ng thì l i không ư c h c, ph i mày mò và tr giá sau nhi u th t b i khi l n lên. Có r t nhi u i u là k năng cu c s ng mà m cháu sau
  4. này khi ã l n lên, i làm và lúc g n già ư c ti p xúc và làm vi c v i chuyên gia nư c ngoài thì m i ư c d y, ư c h c l i t h . L ra nh ng ki n th c này mình ph i ư c th y cô d y t bé r i ch không ph i c n m n h c hành bài v r i nh ng i u thi t th c thì l i không bi t”. Vi c chăm sóc, qu n lý giáo d c con cái luôn là m i lo l ng c a các gia ình. Do ó cho con h c k năng s ng chính là cách thi t th c và hi u qu dành cho các b c ph huynh. a d ng k năng s ng: K năng s ng là t t c nh ng k năng c n có giúp ngư i ta h c t p, làm vi c có hi u qu hơn, s ng t t hơn. Có hàng trăm KNS khác nhau. Tuỳ theo hoàn c nh, môi trư ng s ng, i u ki n s ng mà ngư i ta c n d y cho tr em nh ng k năng thi t y u khác nhau. Giáo d c KNS cho tr là vi c r t quan tr ng, nh hư ng t i quá trình hình thành nhân cách cho tr cho n tu i trư ng thành. Có th b t u giáo d c KNS t ti u h c, th m chí còn có th tu i m m non. B i vì l a tu i này ã hình thành nh ng hành vi cá nhân, tính cách và nhân cách. Vi c làm quen v i các môn h c v k năng s ng như: Giao ti p, thuy t trình, làm vi c theo nhóm, kh năng lãnh o, t ch c, th m chí là gi i quy t các v n
  5. liên quan n t n n xã h i, v n môi trư ng, ho ho n, và nhi u v n khác trong cu c s ng… s giúp các em t tin, ch ng và bi t cách x lý m i tình hu ng trong cu c s ng và quan tr ng hơn là khơi g i nh ng kh năng tư duy sáng t o, bi t phát huy th m nh c a các em. Gi th c hành. Giáo d c tr t tin kh ng nh b n thân: KNS chính là phương pháp h c mà chơi, chơi mà h c. Thông qua giáo d c tr c quan trên các thi t b hi n i (máy tính, máy chi u) nh ng bài
  6. h c v tinh th n ng i, giao ti p, thuy t trình, tư duy ư c khái quát b ng hình nh, ngôn t có v n i u các em d dàng ti p thu trong quá trình h c t p. Bên c nh ó giáo viên óng vai trò là ngư i h tr giúp các em phát huy kh năng, th m nh c a mình t ó phát tri n nh ng ng x tích c c và t tin trong cu c s ng. Ch Kim Anh, Chuyên gia tư v n ào t o Trung tâm KNS trư ng PT Qu c T Vi t Nam (VIS) cho bi t: “ Giáo d c KNS có th b t u t tu i m m non ho c ti u h c. B i vì l a tu i này ã hình thành nh ng hành vi cá nhân, tính cách và nhân cách. Giáo d c k năng s ng cho tr l a tu i nh này bao g m nh ng n i dung ơn gi n, g n gũi như bi t gi i thi u v b n thân và gia ình mình trư c m i ngư i, bi t trò chuy n v i cha m và ngư i thân, bi t th c hi n các hành vi v sinh, bi t b o v mình trư c ngư i l không b xâm h i, l m d ng…” Ch cũng cho bi t: “ L p h c giáo d c k năng s ng không ch trang b cho các em nh ng k năng phòng tránh tai n n mà còn giúp các em tìm ư cs i x bình ng trong gia ình và c ng ng”. Em Thúy Hà, trư ng ti u h c Lô- mô- nô- x p là m t trong s nh ng b n nh ư c b m cho h c l p KNS ngay t hè l p 1 và ti p t c h c xen k trong chương trình l p 2. Em cho bi t: “ Nh ng ki n th c h c ư c ã
  7. mang l i cho em r t nhi u i u b ích và rèn luy n cho em nh ng kĩ năng c n thi t c a cu c s ng. Khi h c bài “Em là ngư i Vi t Nam” em ư c khám phá ra nhi u i u v m th c, v âm nh c, h i h a, v a lý, v du l ch Vi t Nam… c bi t em còn ư c tham gia r t nhi u trò chơi, óng vai thú v như t p làm hư ng d n viên du l ch, làm ngư i d n chương trình truy n hình… Em th y yêu t nư c mình hơn… T tin khi hoàn thành tác ph m c a mình. Phát tri n kh năng sáng t o cho tr :
  8. Theo ý ki n c a các chuyên gia, vi c giáo d c k năng s ng cho tr em bao g m nh ng n i dung h t s c ơn gi n, g n gũi v i tr em. Th c ra nó là m t m t cách giáo d c d a trên nh ng tình hu ng th c, quan sát hi n tư ng, th c hành th c t rút ra nh ng kinh nghi m, tìm ra gi i pháp… Ph huynh Nguy n Thanh Loan làm vi c t i công ty truy n thông Sunbrand cho bi t: “ Tôi còn nh sau khi h c k năng “ tr thành nhà khoa h c tí hon” cháu ã v nhà t ch ra nư c r a bát b ng v cam, r i còn t p làm nhà Marketting qu ng cáo cho s n ph m c a mình r t hóm h nh và thú v . Tôi nh n th y cháu tr nên ho t bát và nh n th c t t hơn m t s v n ơn gi n c a cu c s ng”
Đồng bộ tài khoản