Học phần: QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ & THÔNG TIN MARKETING

Chia sẻ: 1608205045392

Mục tiêu: Xem xét vai trò của chiêu thị và mối quan hệ giữa chiến lược chiêu thị với chiến lược tiếp thị (marketing) chung. Giới thiệu các thành phần cơ bản của họat động quản trị chiêu thị cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố trong chương trình chiêu thị. Cách thức để phân tích các quyết định chiêu thị quan trọng…

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản