Học sướng hay khổ

Chia sẻ: Mr Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
14
download

Học sướng hay khổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn đang kêu than về việc học thì hãy dành ra một phút để ngẫm lại. Bởi rất nhiều người mong muốn quay ngược thời gian để được học và chỉ học, dù họ đã thành đạt! Thỉnh thoảng, bạn lại nghe người lớn khuyên răn: "Còn nhỏ thì lo mà học, kẻo phí cả đời. Như tôi bây giờ, thèm được học lắm mà không thể...". Bạn nghĩ lời khuyên quá sáo rỗng và nhàm chán ư? Không phải tự nhiên mà họ lặp lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học sướng hay khổ

  1. H C SƯ NG HAY KH N u b n đang kêu than v vi c h c thì hãy dành ra m t phút đ ng m l i. B i r t nhi u ngư i mong mu n quay ngư c th i gian đ đư c h c và ch h c, dù h đã thành đ t! Th nh tho ng, b n l i nghe ngư i l n khuyên răn: "Còn nh thì lo mà h c, k o phí c đ i. Như tôi bây gi , thèm đư c h c l m mà không th ...". B n nghĩ l i khuyên quá sáo r ng và nhàm chán ư? Không ph i t nhiên mà h l p l i trư ng kì "đi p khúc" này b i đó chính là l i tâm s c a h . Khi còn nh , b n mong mu n đư c l n lên, đ thoát kh i vòng tay ki m soát ch t ch t ba m ...Khi ư c nguy n đã thành thì cũng là lúc b n ph i mang vác m t trách nhi m: h c t p và rèn luy n nhân cách. B n l i mu n l n hơn n a, đ kh i ph i h c nhi u... Và đ n khi đã trư ng thành thì tôi ch c r ng b n s nu i ti c v quãng đ i h c trò h n nhiên tươi đ p. B n ư c r ng giá mà b n h c h t mình hơn n a, giá mà h c gi i hơn, quy t tâm hơn n a, thì tương lai b n bi t đâu s r ng r hơn, nhưng ch c mu n r i... Vì v y, ngay t bây gi , hãy t p "hu n luy n tinh th n" b ng cách t nh : "H c là sư ng nh t!". Đó là m t quan đi m đúng. B i vì: B n cho r ng mình áp l c v chuy n h c? Hãy nhìn l i xem áp l c y t phát sinh hay do b n t o ra? Không có đi u gì b ng dưng xu t hi n và m t đi c , m i th ph thu c vào quy t đ nh c a b n. Chính b i vì b n quá đ t n ng chuy n h c, ho c b áp đ t trong vi c này, nên b n m i c m th y "h c th t kh " Ai trong chúng ta cũng đã t ng đi h c. Vì v y, đ ng t cho r ng mình th t "b t h nh" khi ph i nh i nhét ki n th c quá nhi u. Chúng ta đ u trong hoàn c nh như nhau: cùng h c, cùng m t m i và cùng áp l c. Do đó ch ng có lý do gì khi n b n "m t n ng mày nh " trư c vài bài t p nho nh . B n h c vì đi u gì? M t khi b n h c vì ba m , vì đi m, vì ti n thì b n s ch ng bao gi c m th y h nh phúc. B i m c tiêu c a b n đi l ch v i tiêu chí mài giũa nhân
  2. cách. T i sao cũng là h c sinh, mà m t s b n cho r ng "m i ngày đ n trư ng là m t ni m vui", còn b n l i v t vã kh s ? Ngoài nh ng n i lo: không thu c bài s b ph t, đi m kém, ba m r y la, th y cô th t v ng, b n bè "không ngư ng m ", thì còn nh ng đi u gì trong chuy n h c mà b n cho là "kh nh c"? Càng lên cao, môi trư ng h c t p càng khác đi. Và khi đã ra trư ng, đã có vi c làm, thì b n s còn nhi u m t m i hơn n a. Chưa h n đi làm là kh e, là "không ph i h c". Đ n trư ng, b n ch vi c ti p thu bài; còn đi làm, b n ph i gánh trên vai m t núi trách nhi m, li u có "sư ng" không? Đi h c, b n không ph i lo v m t tài chính vì đã có cha m "tr c p". Ra trư ng đi làm, b n ph i t bươn ch i đ nuôi s ng b n thân, ch u nhi u áp l c c nh tranh, và b n cũng ph i "h c, h c n a, h c mãi" đ nâng t m ki n th c. Th t vui bi t bao khi s ng gi a tình thương b n bè, v i bao tình c m trong sáng, h n nhiên và đáng yêu. Khi đã l n r i, m i ngư i có m t hoàn c nh, m t cu c s ng, do đó không h n giao ti p v i nhau chân thành, và không ph i đi u gì cũng chia s đư c. Th t s c m giác ng i trong m t văn phòng công ty l loi hơn nhi u so v i c m giác ng i gi a l p làm ki m tra đ y! H c, b n r t...vô tư. B n có th lăn ra giư ng ng m t m ch sau khi làm m t đ ng bài t p ch t ch ng. Nhưng khi b n l n, đôi khi ch vì m t câu nói đ y đưa c a đ i tác cũng có th khi n b n b n tâm c bu i đêm... Đi h c, gi a b n bè có vô s ch đ đ bàn: đi m s , ngh nghi p tương lai, ki n th c, v n hi u bi t... Nh ng s tranh lu n sôi n i và rôm r v n di n ra thư ng xuyên vào gi ra chơi m i ngày... Khi đã đi làm r i, li u b n còn có th i gian cho nh ng đi u như th ? N u đã h c bài, làm bài xong, b n có th đi chơi, online, nghe nh c, "n u cháo" đi n tho i. Còn khi đã l n, ngoài công vi c ra, b n còn ph i đ i m t v i bao nhiêu v n đ trong cu c s ng. Xem qua nh ng đi u này, li u b n còn cho r ng "h c chán quá, h c kh quá" n a không?
  3. Khi còn bé, m i l n tôi than chán trong chuy n h c, m l i nói: "Mu n h c hay mu n...ăn không ng i r i? Mu n h c hay mu n sau này ph i làm thuê cu c mư n?". Nghe xong tôi l i th m thía, và s khi nghĩ v đi u đó. Th là l i ng i vào bàn h c. H c kh e hơn lao đ ng chân tay. H c là m t hình th c lao đ ng trí óc. Mà "lao đ ng là vinh quang". Vì v y, hãy t hào r ng mình đư c đi h c và đang ph n đ u h c, b n nhé! http://www.vinhkien.edu.vn/ntsong/dayhoc/hocsuonghaykho
Đồng bộ tài khoản