HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
8
download

HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'học tập sinh hoạt đúng giờ (tiết 1)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)

  1. ÑAÏO ÑÖÙC BAØI 1 :HOÏC TAÄP SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (Tieát 1) I. MUÏC TIEÂU : - Hoïc sinh hieåu caùc bieåu hieän cuï theå vaø ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø. - Hoïc sinh cuøng cha meï bieát laäp TGB hôïp lyù cho baûn thaân vaø thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu. - Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp sinh hoïat ñuùng giôø. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : Duïng cuï saém vai. HS : Vôû baøi taäp III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh : (1 phuùt ) Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt) -GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi :
  2. a/ Giôùi thieäu baøi : “Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø” b/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : TL HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 9 * Hoïat ñoäng 1: Baøy toû yù kieán ph Muïc tieâu: Hoïc sinh coù yù kieán rieâng vaø baøy toû yù kieán tröôùc caùc haønh ñoäng. -Caùc nhoùm thaûo luaän. -GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình cho moãi nhoùm theo tình huoáng . baøy yù kieán. -GV nhaän xeùt keát luaän : Laøm hai vieäc cuøng moät luùc khoâng phaûi laø hoïc taäp 8 sinh hoaït ñuùng giôø. ph *Hoïat ñoäng 2 : Xöû lyù tình huoáng. Muïc tieâu : Hoïc sinh löïa choïn caùch -Caùc nhoùm saém vai. öùng xöû phuø hôïp trong tình huoáng cuï theå. -Trình baøy tröôùc lôùp. -GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï moãi nhoùm löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp, ñoùng vai theo tình huoáng. 8 -Nhaän xeùt keát luaän: Moãi tình huoáng ph coù theå coù nhieàu caùch öùng xöû chuùng ta neán bieát caùch löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp -Caùc nhoùm thaûo luaän. nhaát.
  3. *Hoïat ñoäng 3: Giôø naøo vieäc naáy. -Trình baøy tröôùc lôùp. Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh bieát coâng -Nhaän xeùt nhoùm baïn vieäc cuï theå caàn laøm vaø thôøi gian thöïc hieän ñeå hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. -GV giao hnieäm vuï thaûo luaän cho töøng nhoùm. -GV nhaän xeùt keát luaän: Caàn saép xeáp thôøi gian hôïp lyù ñeå ñuû thôøi gian hoïc taäp, vui chôi, laøm vieäc nhaø vaø nghæ ngôi. 4.Cuûng coá : (4 phuùt) -Chuùng ta caàn laøm gì cho hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø ? -GV nhaän xeùt. IV. HO T NG N I TI P: (1 phuùt) -Nhaän xeùt-Xem laïi baøi-Laøm VBT -Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản