Học tiếng Anh Tâm lý học

Chia sẻ: Dang Tam | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:19

0
160
lượt xem
38
download

Học tiếng Anh Tâm lý học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'học tiếng anh tâm lý học', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học tiếng Anh Tâm lý học

 1. Học tiếng Anh Tâm lý học “Psychology is 80% of success, method is only 20%” "Tâm lý học là 80% thành công, phương thức, chỉ 20%" – Tony Robbins , Peak Performance Coach - Tony Robbins, Peak Performance Coach Most English learners are very intelligent. Most are highly motivated when they begin. Most students are very successful in school, in their jobs, in their businesses, and in their relationships. Hầu hết những người học tiếng Anh rất thông minh nhất là động cơ rất cao. Khi họ bắt đầu. Hầu hết các sinh viên đang rất thành công ở trường, trong công việc của họ, trong doanh nghiệp của họ, và trong các mối quan hệ của họ. So why do so many fail to speak English easily and quickly? Vậy tại sao lại làm như vậy nhiều người không nói được tiếng Anh một cách dễ dàng và nhanh chóng? What is the problem. Why do people who are normally so successful fail in this one area? Vấn đề là gì Tại sao những người bình thường thành công đến nỗi thất bại trong một khu vực này.? There are two answers to that question: Có hai câu trả lời cho câu hỏi rằng: 1. 1. Bad Methods Tình trạng thức 2. 2. Bad Psychology Tình trạng Tâm lý học Learn English- Methods & Psychology Phương pháp học tiếng Anh-& Tâm lý học I talk a lot about methods. As you know, the grammar and textbook methods used in schools are terrible. They are total failures. Very few people will learn to speak English easily if they use those methods. That's why I developed the Effortless English system. It is a system designed to help you speak and understand real English. Tôi nói rất nhiều về phương thức Như bạn đã biết, ngữ pháp và sách giáo khoa phương pháp được sử dụng trong các trường học là khủng khiếp.. Chúng được tổng số thất bại. Rất ít người sẽ được học nói tiếng Anh một cách dễ dàng nếu họ sử dụng các phương pháp đó. Đó là lý do tại sao tôi phát triển hệ thống Effortless tiếng Anh It is. một hệ thống được thiết kế để giúp bạn nói và hiểu tiếng Anh thật. But even if you use my system, its not enough. Tony Robbins is right– a great method is only 20% of success. The other 80% is psychology. Nhưng ngay cả khi bạn sử dụng hệ thống của tôi, không phải của mình đủ Tony Robbins. Phải là một phương pháp tuyệt vời chỉ 20% thành công. The khác 80% là tâm lý học. Psychology means: motivation, energy, beliefs, rules, standards, and emotions. When learning English, psychology is very important. Tâm lý học có nghĩa là: động lực, năng lượng, niềm tin, quy tắc, tiêu chuẩn, và cảm xúc. Khi học tiếng Anh, tâm lý học là rất quan trọng. To succeed as an excellent English speaker, you must learn to manage your emotions. You must develop a psychology of success. Để thành công như là một người nói tiếng
 2. Anh giỏi, bạn phải tìm hiểu để quản lý những cảm xúc của bạn. Bạn phải phát triển một tâm lý của sự thành công. One key way to do this is to manage your emotional states. In fact, this is probably the most important element of success psychology. Poor emotional states will lead to failure, powerful emotional states lead automatically to success. For example, if you are frequently tired, bored, or depressed– you will struggle to study English consistently. You will have poor concentration. Your memory will be worse. You will be more likely to quit, or to study in a distracted or lazy way. Một phím cách để làm điều này là để quản lý các trạng thái tình cảm của bạn Trên thực tế, điều này có lẽ là yếu tố quan trọng nhất của tâm lý thành công Nghèo trạng thái tình cảm sẽ dẫn đến thất bại., Trạng thái cảm xúc mạnh mẽ tự động dẫn đến thành công.. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, buồn chán, hoặc chán nản, bạn sẽ chiến đấu "để học tiếng Anh luôn Bạn sẽ có nồng độ nghèo.. bộ nhớ của bạn sẽ được tệ hơn. Bạn sẽ có nhiều khả năng bỏ thuốc lá, hoặc du học tại một cách phân tâm hay lười biếng. You must learn to master your emotions. You must be energetic, excited, enthusiastic, and passionate every time you study English. Imagine– smiling and laughing every time you listen to English. Imagine feeling energetic and extremely happy, every time you listen to English. Would that make you study more? Would that make you learn faster? Would your concentration be better? Would you improve faster? Yes– yes to all! Bạn phải học những cảm xúc của bạn Bạn phải tràn đầy năng lượng, phấn khởi, nhiệt tình, và say mê mỗi khi bạn học tiếng Anh.. Hãy tưởng tượng-mỉm cười và cười mỗi khi bạn lắng nghe tiếng Anh. Hãy tưởng tượng cảm giác tràn đầy năng lượng và vô cùng hạnh phúc, mỗi khi bạn lắng nghe tiếng Anh mà có. làm cho bạn học nhiều hơn? đó có làm cho bạn tìm hiểu nhanh hơn? nồng độ của bạn có thể tốt hơn bạn có cải thiện nhanh hơn?? Yes-yes cho tất cả! So how do you do it? How do you get into a peak emotional state every time you listen to English? Vậy làm thế nào để bạn làm điều đó? Làm thế nào để bạn nhận được vào trạng thái cảm xúc cao điểm mỗi khi bạn lắng nghe tiếng Anh không? Here's my recommendation: Đây là đề nghị của tôi: 1. 1. Find some exciting, energetic music that you LOVE. Tìm thấy một số âm nhạc, năng thú vị mà bạn LOVE. 2. 2. Before you start listening to your English lesson , play the music. Trước khi bạn bắt đầu nghe bài học tiếng Anh của bạn, chơi nhạc. 3. 3. As this exciting music plays, raise your head. Look up. Như âm nhạc sôi động này phát, tăng trưởng của bạn. Tra. Change your body. Pull your shoulders back. Stand tall. Thay đổi cơ thể bạn kéo vai của bạn trở lại.. Stand cao. Then smile… smile a big smile. Sau đó, nụ cười ... nụ cười một nụ cười lớn. Take deep breaths. Hãy hít thở sâu.
 3. 4. 4. Next, move your body. Dance with the music. Keep looking up. Keep smiling. Jump and dance. Lift your arms over your head as you jump and dance and smile. Feel the happiness and energy from the music. Tiếp theo, di chuyển cơ thể của bạn Dance với âm nhạc.. Hãy nhìn lên. Keep smiling. Bước và khiêu vũ. Nâng cánh tay của bạn trên đầu của bạn khi bạn nhảy và khiêu vũ và nụ cười. Cảm thấy hạnh phúc và năng lượng từ âm nhạc. 5. 5. Stop and say loudly, “Yes!”. Say it again, “Yes!”. One more time, “Yes!” Dừng lại và nói lớn tiếng, "Yes!". Say it again, "Có".! Một trong nhiều thời gian hơn, "Yes!" 6. 6. Now play your English lesson. As you listen, keep your shoulders back. Bây giờ chơi bài học tiếng Anh của bạn. Khi bạn lắng nghe, giữ vai của bạn trở lại. Keep your eyes up. Keep smiling. In fact, stand up and keep moving. Walk and breathe deeply as you listen to the lesson. Giữ mắt của bạn lên Hãy mỉm cười.. Trong thực tế, đứng lên và tiếp tục di chuyển Đi bộ và. Hít thở sâu khi bạn lắng nghe những bài học. 7. 7. When you listen to the Mini-Story lessons, answer each question loudly. Don't be shy. Shout your answer! Keep your head and eyes up. Keep a big smile on your face as you answer with a loud voice. Khi bạn nghe Mini-Story bài học, mỗi câu trả lời câu hỏi lớn. Don't be shy Shout câu trả lời của bạn!. Giữ đầu và đôi mắt của bạn lên. Giữ một nụ cười lớn trên khuôn mặt của bạn như bạn trả lời với một giọng nói lớn. 8. If you begin to feel tired or bored at any time, pause the lesson. Play your favorite music again and repeat all of these steps. Add more energy to your body and your emotions. Then play the lesson again. 8 Nếu bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hoặc chán bất cứ lúc nào. Tạm dừng bài học Nghe nhạc yêu thích của bạn một lần nữa. Và lặp lại tất cả các bước này. Thêm năng lượng hơn để cơ thể và cảm xúc của bạn. Sau đó chơi những bài học một lần nữa. By managing your emotions in this way, you will study longer, you will remember more, and you will learn 2-4 times faster. Bằng cách quản lý cảm xúc của bạn theo cách này, bạn sẽ học dài hơn, bạn sẽ nhớ nhiều hơn, và bạn sẽ học nhanh hơn 2-4 lần. You'll also teach yourself to be strong and confident when you speak English. Bạn cũng sẽ dạy cho mình được mạnh mẽ và tự tin khi nói tiếng Anh. Always be in a peak emotional state when you listen to my lessons and you will always learn much faster. Luôn luôn được ở đỉnh một tình cảm nhà nước khi bạn lắng nghe những bài học của tôi và bạn sẽ luôn luôn học hỏi nhanh hơn nhiều. Learn English online. Join a fun, international club of English learners. Học tiếng Anh trực tuyến. Tham gia một niềm vui, câu lạc bộ quốc tế của những người học tiếng Anh. Learn to write English by reading and communicating naturally. Tìm hiểu để viết tiếng Anh bằng cách đọc và giao tiếp tự nhiên. Join our Effortless English Club . Tham gia Effortless tiếng Anh Câu lạc bộ của chúng tôi.
 4. Effortless English is more than great lessons. We are also a club, a community– a family of English learners. Effortless tiếng Anh nhiều hơn là những bài học rất lớn. Chúng tôi cũng có một câu lạc bộ, một cộng đồng-một gia đình của những người học tiếng Anh. Let's be honest- language learning is a long process, and sometimes it feels lonely. You need friends, coaches, and helpers to encourage you. Hãy học tập một cách trung thực, ngôn ngữ là một quá trình lâu dài, và đôi khi nó cảm thấy cô đơn. Bạn cần có bạn bè, huấn luyện viên, và người trợ giúp để khuyến khích bạn. That's why an English club is so important. An English club is your support system. Đó là lý do tại sao một câu lạc bộ tiếng Anh là rất quan trọng. Một câu lạc bộ tiếng Anh là hệ thống của bạn hỗ trợ. When you feel tired, they energize you. When you feel discouraged, they encourage you. When you have questions, they give you answers. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, họ thêm nghị lực bạn. Khi bạn cảm thấy nản lòng, họ khuyến khích bạn. Khi bạn có câu hỏi, họ cung cấp cho bạn câu trả lời. When choosing an English club, however, its very important to find very positive members. Unfortunately, some clubs & forums are filled with very negative people. Khi chọn một câu lạc bộ tiếng Anh, tuy nhiên, nó rất quan trọng để tìm các thành viên rất tích cực. Tuy nhiên, một số câu lạc bộ & Diễn đàn được lấp đầy với những người rất tiêu cực. For example, my wife Tomoe (who is Japanese) recently posted her introduction on an English community forum. The next day, some guy responded to her by correcting all her “mistakes”. He was cold, unfriendly, and condescending. Ví dụ, Tomoe vợ tôi (người Nhật Bản) vừa giới thiệu của cô được đăng trên một diễn đàn của cộng đồng tiếng Anh. Ngày hôm sau, một số chàng đáp lời của mình bằng cách điều chỉnh tất cả các cô "sai lầm". Ông là lạnh, không thân thiện, và condescending. You don't want that kind of club! Bạn không muốn rằng loại hình câu lạc bộ! What you want are extremely positive, enthusiastic, friendly people. You want an English learning family that will always encourage you. Những gì bạn muốn là rất tích cực, nhiệt tình, thân thiện với người dân. Bạn muốn có một gia đình học tiếng Anh mà sẽ luôn luôn khuyến khích bạn. Our Effortless English Club is exactly that. We are very blessed with many wonderful people. Our members are absolutely fantastic. They are intelligent, extremely warm and friendly, and very positive. Effortless tiếng Anh Câu lạc bộ của chúng tôi là chính xác đó. Chúng tôi rất may mắn có nhiều người tuyệt vời. Các thành viên của chúng tôi là hoàn toàn tuyệt vời. Họ là thông minh, rất ấm áp và thân thiện, và rất tích cực. At the Effortless English Club, we simply do not tolerate negativity. Tại Effortless Câu lạc bộ tiếng Anh, chúng tôi chỉ đơn giản là không dung túng tiêu cực. We don't tolerate insults or personal attacks or criticism of other members. Chúng tôi không chịu được nhục mạ hoặc tấn công cá nhân hay chỉ trích của các thành viên khác.
 5. Our members will always make you feel welcome. Thành viên của chúng tôi sẽ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy được chào đón. So please, whether you join our Club or another– be sure to find an English learning family that is positive, friendly, and warm… and enjoy your English learning! Vì vậy, xin vui lòng, cho dù bạn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi hay cách khác, hãy chắc chắn để tìm một gia đình học tiếng Anh có nghĩa là tích cực, thân thiện, và ấm áp ... và tận hưởng việc học tiếng Anh của bạn! How To Use Your First Lesson Làm thế nào để sử dụng Bài học đầu tiên của bạn You should a lready have my lessons now, so I want to tell you how to use them. Bạn nên một lready có bài học của tôi bây giờ, do đó, tôi muốn cho bạn biết cách sử dụng chúng. I'm very excited because soon you will speak English easily , and fast. English words will come out of your mouth– automatically. Tôi rất vui mừng vì sớm, bạn sẽ nói tiếng Anh một cách dễ dàng, và nhanh chóng từ tiếng Anh sẽ ra khỏi miệng của bạn-tự động.. You'll feel relaxed and confident when you speak English. And you'll feel happy when you learn with my lessons. No more sad, boring lessons! Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin khi nói tiếng Anh và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn học với những bài học của tôi.. Không buồn, chán bài học! So, how do you use my lessons? Here are some suggestions: Vì vậy, làm thế nào để bạn sử dụng bài học của tôi? Đây là một số gợi ý: • Start with the first Lesson Set named “A Day For The Dead” Bắt đầu với Chín Bài học đầu tiên mang tên "A Day For The Dead" • Listen to all lessons in the set every day for 1 week (learn deeply) Nghe tất cả các bài học trong ngày đặt hàng cho 1 tuần (tìm hiểu sâu sắc) • Listen to the Mini-Story lesson two times a day (or more) Nghe Mini-Story bài học hai lần một ngày (hoặc nhiều hơn) • Answer the Mini-Story questions loudly Trả lời các Mini-Story câu hỏi lớn tiếng • Do NOT think about grammar. Do NOT try to memorize ĐỪNG suy nghĩ về ngữ pháp. ĐỪNG cố gắng ghi nhớ • Just relax . Listen . Chỉ cần thư giãn. Nghe. Respond. Everything will happen automatically Đáp ứng. Tất cả những gì sẽ xảy ra tự động Most importantly– relax and smile as you listen to the lessons. If you don't want to speak yet, its OK. Effortless English is a “Listen First” system. Listening is most important. Điều quan trọng nhất, thư giãn và nụ cười khi nghe những bài học. Nếu bạn không muốn nói chuyện được nêu ra, nó OK. Effortless tiếng Anh là một "Nghe đầu tiên" của hệ thống. Nghe là quan trọng nhất. It's OK to just listen. You will improve quickly and automatically if you listen every day. That is the key . Listen to the lessons 1 hour (or more) every day. It's OK để chỉ
 6. cần lắng nghe Bạn sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng và tự động nếu bạn nghe mỗi ngày. Đó chính là chìa khóa.. Nghe những bài học 1 giờ (hoặc hơn) mỗi ngày. That is all you need to do. Do that, and I guarantee your success. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Do đó, và tôi đảm bảo sự thành công của bạn. Good luck and enjoy the lessons! Chúc may mắn và tận hưởng những bài học! PS: If you don't have my lessons yet, PS: Nếu bạn không có những bài học của tôi chưa, get them now and start the first lesson set today. nhận được chúng ngay bây giờ và bắt đầu tập bài học đầu tiên của ngày hôm nay. Start immediately : Bắt đầu ngay lập tức: English MP3 Tiếng Anh MP3 lessons are the most convenient and efficient way to learn English. bài học được cách thuận tiện nhất và hiệu quả để học tiếng Anh. Think about the old days when you had to carry CDs or tapes. Hãy nghĩ về những ngày xưa khi bạn đã thực hiện đĩa CD hay băng. Now, you can have a huge library of English lessons on your small iPod. You can easily carry it with you on the train, while walking around town, on the bus, while exercising. Bây giờ, bạn có thể có một thư viện lớn các bài học tiếng Anh trên iPod nhỏ của bạn. Bạn có thể dễ dàng mang nó với bạn trên tàu, trong khi đi bộ quanh thị trấn, trên xe buýt, trong khi tập thể dục. Mp3 lessons make it very easy to learn with NET time. Mp3 bài học làm cho nó rất dễ dàng để học với thời gian NET. NET means “No Extra Time”– and it refers to the time you must spend doing other things anyway. For example, if you must wait in line at the bank, why not listen to my mp3 lessons at the same time. NET có nghĩa là "Không có Thời gian Extra" - và nó dùng để chỉ thời gian mà bạn phải chi tiêu làm những thứ khác anyway. Ví dụ, nếu bạn phải chờ trong dòng tại ngân hàng, tại sao không nghe mp3 bài học của tôi cùng một lúc. When you must ride a train or bus to work, use that time productively. Turn on your iPod and learn English! Khi bạn phải đi xe một xe lửa hoặc xe buýt để làm việc, sử dụng thời gian đó productively Turn on iPod của bạn. Và học tiếng Anh! When you go to the gym, or go for a walk or run, you can also attend the Effortless English Course. In this way, you double your productivity. You get your body strong and you feed your mind with excellent English input. Khi bạn đi đến phòng tập thể dục, hoặc đi bộ hoặc chạy, bạn cũng có thể tham dự các khóa học tiếng Anh Effortless Bằng cách này, bạn đôi năng suất của bạn.. Bạn nhận được cơ thể mạnh của bạn và bạn ăn ý của bạn với đầu vào tiếng Anh xuất sắc. English MP3 Lessons and NET Time Những bài học tiếng Anh MP3 và NET Thời Try to make NET time a game. Think about your day. What are the time-consuming tasks you must do? Which of these tasks also allow for mp3 English learning? NET cố
 7. gắng làm cho thời gian một trò chơi Hãy nghĩ về ngày của bạn.. Các công việc tốn thời gian, bạn phải làm là gì? Nào của những công việc này cũng cho phép học tiếng Anh mp3? Washing the dishes? Rửa chén bát? Doing laundry? Làm giặt? Sitting in traffic? Ngồi trong giao thông? Many students complain that they have no time for English learning. Nhiều sinh viên phàn nàn rằng họ không có thời gian cho việc học tiếng Anh. But that's not true. You do have time, but you must learn to be creative. Nhưng đó là không đúng sự thật. Bạn nào có thời gian, nhưng bạn phải học cách sáng tạo. Its true that going to a traditional school can be very time consuming. But now the school can come to you. Get some high quality mp3 English lessons, put them on your iPod, use your NET time wisely… and speak English easily and fast. Thật sự của nó mà đi vào một trường học truyền thống có thể rất tốn thời gian Nhưng hiện nay nhà trường có thể đến với bạn.. Nhận một số chất lượng cao mp3 tiếng Anh các bài học, đặt chúng trên iPod của bạn, sử dụng NET của bạn thời gian một cách khôn ngoan ... và nói tiếng Anh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Don't make excuses– manage your NET time and speak fluent English! Đừng bào chữa-NET của bạn quản lý thời gian và nói tiếng Anh lưu loát! Things Have Changed Những điều cần có thay đổi Business English For New Business Tiếng Anh Thương mại mới cho kinh doanh I'll be honest. My Business English lessons are not normal. They aren't the average, boring, dry, super-formal lessons you find in most business English materials. Tôi sẽ phải trung thực. My tiếng Anh các bài học kinh doanh không bình thường Họ không phải là trung bình, nhàm chán, khô, siêu bài học chính thức bạn tìm thấy ở hầu hết các doanh nghiệp vật liệu tiếng Anh.. As you know, I think most general English textbooks are boring. But what's absolutely incredible to me is that Business English books are even more boring! They are truly awful! Như bạn đã biết, tôi nghĩ rằng hầu hết các sách giáo khoa Tiếng Anh nói chung là chán Nhưng những gì hoàn toàn lạ với tôi. Là tiếng Anh Thương Mại sách được nhiều hơn chán! Họ đang thực sự khủng khiếp! Sadly, most business English materials focus on business models that come from the 1940s and 1950s. They are full of very stiff, formal English. But American businesspeople don't speak that way. I certainly don't! Đáng buồn thay, hầu hết các doanh nghiệp Anh nguyên liệu tập trung vào các mô hình kinh doanh mà đến từ những năm 1940 và 1950. Họ là đầy đủ của rất cứng, chính thức tiếng Anh. Tuy nhiên, doanh nhân người Mỹ không nói như vậy. Tôi chắc chắn không! Business has changed since the old days. Kinh doanh đã thay đổi kể từ ngày tuổi.
 8. New business is fast. New business uses rapidly changing technology. New business is exciting and passionate. Kinh doanh mới là nhanh. Mới doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới nhanh chóng thay đổi kinh doanh. Là thú vị và đam mê. New business is Steve Jobs of Apple, Tom Peters, Seth Godin. Kinh doanh mới là Steve Jobs của Apple, Tom Peters, Seth Godin. If you want boring old business English, do not buy my business English lessons. Nếu bạn muốn boring Tiếng Anh kinh doanh cũ, không mua doanh nghiệp của tôi bài học tiếng Anh. My business English lessons focus on new business. I talk a lot about online business. Kinh doanh tiếng Anh các bài học của tôi tập trung vào kinh doanh mới. Tôi nói rất nhiều về kinh doanh trực tuyến. I talk a lot about freelancing. Tôi nói rất nhiều về freelancing. I talk about entrepreneurs. I talk about innovation. I talk about passion. I talk about “permission marketing”. I talk about “purple cows”. Tôi nói về những doanh nhân tôi nói về sự đổi mới.. Tôi nói về niềm đam mê. Tôi nói về tiếp thị cho phép "". Tôi nói về "con bò màu tím". My business English is based on my own business experience– the experience of building my company, Effortless English LLC, by myself, starting with $200. Kinh doanh của tôi tiếng Anh là dựa trên kinh nghiệm kinh doanh của riêng tôi-kinh nghiệm của các công ty xây dựng của tôi, Effortless tiếng Anh LLC, bởi bản thân mình, bắt đầu với $ 200. Who will love my business English lessons? Ai sẽ yêu doanh nghiệp của tôi bài học tiếng Anh không? Freelancers will love the lessons. Entrepreneurs will love them. People who hope to someday start their own business will love them. Independent, creative businesspeople will love them. Designers will love them. Marketers, especially internet marketers, will love them. Dịch giả tự do sẽ yêu thích bài học Doanh nhân sẽ yêu thương họ.. Những người hy vọng một ngày nào đó bắt đầu kinh doanh riêng của họ sẽ yêu thương chúng độc lập,. Sáng tạo doanh nhân sẽ yêu thương chúng. Designers sẽ yêu thương chúng. Marketers, đặc biệt là các nhà tiếp thị internet, sẽ yêu thương chúng. If you are an old businessperson, buy old business English lessons. Nếu bạn là một doanh nhân cũ, mua kinh doanh tiếng Anh các bài học cũ. But if you are an energetic new businessperson– try mine. I think you'll like them. Nhưng nếu bạn là một doanh nhân năng lượng mới-thử mỏ. Tôi nghĩ bạn sẽ như họ. Learn English Online Học tiếng Anh trực tuyến Learn English Online With Powerful Internet Tools Học tiếng Anh trực tuyến Với Powerful Internet Tools The web now has everything you need to learn English online- you can buy English lessons, find a private teacher, use a translation dictionary, save and review new words, improve your English grammar, and chat with other English students- all online. Web Hiện có mọi thứ bạn cần để học tiếng Anh trực tuyến, bạn có thể mua những bài
 9. học tiếng Anh, tìm thấy một giáo viên tư nhân, sử dụng một từ điển dịch thuật, tiết kiệm và xem xét lại những từ mới, nâng cao ngữ pháp tiếng Anh của bạn, và chat với các sinh viên khác Tiếng Anh-tất cả các tuyến. Learn English Online With The Following Tools Học tiếng Anh trực tuyến Với Các cụ Sau Download MP3 English Lessons From The Internet Tải nhạc MP3 tiếng Anh Bài học từ Internet Your first step is to find top quality English lessons online. You want lessons for speaking English, not grammar or reading lessons. Bước đầu tiên của bạn là tìm đầu trang chất lượng bài học tiếng Anh trực tuyến. Bạn muốn học để nói tiếng Anh, không ngữ pháp hay bài học đọc. I confidently recommend my own Effortless English Lessons . They are designed to improve your English speaking and listening quickly and easily. The lessons, like most online lessons, are mp3 files. Tôi khuyên bạn nên tự tin của riêng Effortless bài học tiếng Anh của tôi Chúng được thiết kế để cải thiện tiếng Anh của bạn nói và nghe một cách nhanh chóng và dễ dàng.. Các bài học, như hầu hết các bài học trực tuyến, là mp3 files. MP3 lessons have several advantages. Perhaps the best advantage is that you download them immediately. Bài học nhạc MP3 có một số lợi thế. Có lẽ lợi thế tốt nhất là bạn tải chúng ngay lập tức. No waiting for the mail– you get them instantly. Another advantage is that they are portable– simply put the lessons on your iPod or MP3 Player and you can learn English anywhere, anytime. Không chờ đợi-mail của bạn sẽ có được họ ngay lập tức. Một ưu điểm khác là họ được cầm tay, chỉ cần đặt các bài học về cầu thủ iPod hoặc MP3 của bạn và bạn có thể học tiếng Anh ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Finally, audio lessons in general are much more effective than written textbooks. Cuối cùng, bài học âm thanh nói chung là có hiệu quả hơn nhiều so với sách giáo khoa bằng văn bản. Get An Online English Teacher Get Một giáo viên tiếng Anh trực tuyến No need to pay for an expensive tutor or English school. You can now find English teachers online! Most online teachers use Skype or other voice chat programs which make it easy to talk to anyone in the world for free. Thus, you can easily find a native speaker teacher- no matter where you live. Some teachers use video chat– even better! Không cần phải trả tiền cho một gia sư đắt tiền hay trường học tiếng Anh Bây giờ bạn có thể tìm thấy các giáo viên tiếng Anh trực tuyến!. Hầu hết các giáo viên trực tuyến sử dụng Skype hay voice chat các chương trình khác mà làm cho nó dễ dàng để nói chuyện với bất cứ ai trong thế giới miễn phí. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một giáo viên bản ngữ, không có vấn đề nơi bạn sinh sống Một số giáo viên sử dụng video chat. thậm chí còn tốt hơn! While there are many good sources for online English teachers, I recommend Lingq . In my opinion, they are the best. I used to work with them and thus I feel very comfortable
 10. recommending them. Trong khi có rất nhiều nguồn tốt cho giáo viên tiếng Anh trực tuyến, tôi khuyên bạn nên Lingq Theo tôi, họ là những người tốt nhất.. Tôi đã sử dụng để làm việc với họ và vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái đề xuất chúng. Online English Dictionary & Word Saver Từ điển tiếng Anh trực tuyến & Word Saver As you use your English lessons, you'll sometimes want to look up new words in a dictionary or find a translation in your language. Online dictionaries are simply great– much faster than text. Khi bạn sử dụng các bài học tiếng Anh của bạn, bạn đôi khi sẽ muốn tìm những từ mới trong từ điển hoặc tìm một bản dịch bằng ngôn ngữ của bạn từ điển trực tuyến. Chỉ đơn giản là rất lớn-nhanh hơn nhiều so với văn bản. In addition to a dictionary, you also want to save your new words and review them. Ideally, you should use a service that combines a dictionary with a save & review feature. There are many. Ngoài một từ điển, bạn cũng muốn lưu từ mới của bạn và xem lại chúng. Lý tưởng nhất, bạn nên sử dụng một dịch vụ kết hợp một từ điển với tiết kiệm và xem xét lại tính năng này. Có rất nhiều. One very popular online memory tool is Supermemo. Supermemo is designed to review vocabulary in a scientific way- so you remember words forever. Get supermemo at: Supermemo.com A lot of students love supermemo and say it speeds their language learning considerably. Một công cụ rất phổ biến bộ nhớ trực tuyến là Supermemo. Supermemo được thiết kế để xem lại từ vựng một cách khoa học, vì vậy bạn hãy nhớ các từ mãi mãi. Get supermemo tại: Supermemo.com Rất nhiều sinh viên tình yêu supermemo và nói nó tốc độ ngôn ngữ học tập của mình đáng kể. You can also use Lingq– they have a free dictionary and word saver on their site- so you can use this and find a teacher with them as well. Bạn cũng có thể sử dụng Lingq-họ có một từ điển miễn phí và tiết kiệm từ trên trang web của họ, do đó bạn có thể sử dụng và tìm thấy một giáo viên với họ là tốt. Find An Online Learning Community Tìm An Online Learning Community The English language is for communication, not study. So its absolutely necessary that you connect with other people and communicate. Connecting with other students is a perfect way to start– you are all learning, so no one cares if you make mistakes. Tiếng Anh là ngôn ngữ để giao tiếp, không phải học Vì vậy, hoàn toàn cần thiết của nó mà bạn kết nối với những người khác và giao tiếp.. Kết nối với các sinh viên khác là một cách hoàn hảo để bắt đầu, bạn là tất cả học tập, do đó, không ai quan tâm nếu bạn phạm sai lầm. A community also gives you support and encouragement. You'll get great ideas from other learners. You'll also make new friends from all over the world. Một cộng đồng cũng cho bạn hỗ trợ và khuyến khích. Bạn sẽ nhận được những ý tưởng tuyệt vời từ những người học khác. Bạn cũng sẽ làm cho bạn bè mới từ khắp nơi trên thế giới.
 11. The best way to find a community is to join an English Club's Forums. When you get my lessons, for example, you automatically become a member of the Effortless English Club Forums. You meet other students who are learning with the same lessons. You can ask questions. You make new friends. Cách tốt nhất để tìm thấy một cộng đồng là để tham gia Diễn đàn một Câu lạc bộ tiếng Anh của Khi bạn nhận được bài học của tôi, ví dụ, bạn sẽ tự động trở thành một thành viên của Câu lạc bộ tiếng Anh Effortless Diễn đàn.. Bạn có đáp ứng các sinh viên khác đang học tập với các bài học cùng. Bạn có thể đặt câu hỏi. Bạn làm cho bạn bè mới. You get advice, support, and encouragement. Bạn nhận được tư vấn, hỗ trợ và khuyến khích. This is a very important part of online learning. Đây là một phần rất quan trọng của việc học trực tuyến. Chat With Other Students Online Trò chuyện với sinh viên khác Online After a few months of listening to my lessons and communicating on the Forums, you'll be ready to speak English and practice what you have learned. Technology now makes it possible for you to connect with people in every country in the world. Sau một vài tháng để nghe bài học của tôi và giao tiếp trên Diễn đàn, bạn sẽ được sẵn sàng để nói được tiếng Anh và thực hành những gì bạn đã học Công nghệ bây giờ. Làm cho nó có thể cho bạn kết nối với những người ở mọi quốc gia trên thế giới. How do you do it? The easiest way is to use Skype and chat with other members on the Forums. Just schedule a time with another member and chat as long as you want. Its a great way to practice English and make friends. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Cách đơn giản nhất là sử dụng Skype và trò chuyện với các thành viên khác trên Diễn đàn Chỉ cần một thời gian biểu với các thành viên khác và trò chuyện miễn là bạn muốn.. Một cách tuyệt vời của nó để thực hành tiếng Anh và làm cho bạn bè. Another great place to find English chat partners is KanTalk - an internet chat community for students. Một nơi tuyệt vời để tìm đối tác là tiếng Anh trò chuyện KanTalk - một mạng Internet trò chuyện cộng đồng cho sinh viên. Learning English Online- The Future Is Here Học tiếng Anh trực tuyến-Tương lai là Is Here You no longer need to attend boring and expensive schools. You no longer need to read boring English textbooks. Bạn không còn cần phải tham dự các trường học nhàm chán và đắt tiền. Bạn không cần phải đọc sách giáo khoa nhàm chán tiếng Anh. The internet has opened a whole new world of English learning. Its now possible to create your own English education– with powerful internet tools that are much more effective than traditional schools. Internet đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới trong việc học tiếng Anh. Bây giờ nó có thể tạo giáo dục của chính tiếng Anh của bạn với công cụ Internet mạnh mẽ được nhiều hơn nữa hiệu quả hơn so với các trường học truyền thống.
 12. Join the online English revolution and improve your English speaking fast! Tham gia cuộc cách mạng tiếng Anh trực tuyến và cải thiện nhanh chóng nói tiếng Anh của bạn! English conversation is quite different from English reading. Conversation uses a different type of English, including different vocabulary. Tiếng Anh đàm thoại là khá khác nhau từ đọc tiếng Anh. Đam sử dụng một kiểu khác nhau của Anh, bao gồm vốn từ vựng khác nhau. English conversation vocabulary is much more casual. In English, this means we use more words of Saxon or Old English origin during conversation. We also use more phrasal verbs (two or three word verbs). Tiếng Anh đàm thoại từ vựng nhiều hơn nữa là ngẫu nhiên. Trong tiếng Anh, có nghĩa là chúng tôi sử dụng từ nhiều nguồn gốc Old Saxon hoặc tiếng Anh trong thời gian đàm thoại. Chúng tôi cũng sử dụng động từ thêm cụm (hai hoặc ba động từ từ). The difference between conversation and more formal English is one reason that even “advanced” students have difficulty with everyday conversations. Sự khác nhau giữa các hội thoại và nhiều hơn nữa chính thức tiếng Anh là một trong những lý do đó ngay cả "cấp cao" sinh viên gặp khó khăn với các cuộc hội thoại hàng ngày. The problem is that students learn more formal English in school. Formal English tends to use more words of French & Latin origin. This kind of English is, in fact, much easier for students who speak Romance languages such as Spanish, Italian, Portuguese, or French. These students often do quite well when reading English, but have a lot of trouble understanding normal speech. Vấn đề là sinh viên học tiếng Anh chính thức hơn trong trường học. Chính thức tiếng Anh có xu hướng sử dụng các từ nhiều nguồn gốc Pháp và tiếng Latin. Kiểu này là tiếng Anh, trên thực tế, dễ dàng hơn nhiều cho những sinh viên nói ngôn ngữ lãng mạn như Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, hoặc tiếng Pháp Những học sinh này thường làm khá tốt khi đọc tiếng Anh, nhưng có rất nhiều sự cố sự hiểu biết nói bình thường.. So, if you want to communicate with native speakers its very important to learn English conversation– not just textbooks and reading. Vì vậy, nếu bạn muốn giao tiếp với người bản ngữ của nó rất quan trọng để tìm hiểu chuyện tiếng Anh-không chỉ là sách giáo khoa và đọc sách. To learn conversation, you must listen to more casual English and you must learn the different vocabulary and patterns used in normal speech. Để tìm hiểu hội thoại, bạn phải lắng nghe tiếng Anh không thường xuyên hơn và bạn phải học những từ vựng khác nhau và các mẫu được sử dụng trong bài phát biểu bình thường. In my lessons, I always focus on real English conversation and I use the vocabulary of common speech. Another great source of casual English conversation is film. Listen to American and English movies and read the subtitles. This will also help you. Trong bài học của tôi, tôi luôn tập trung vào hội thoại tiếng Anh thực sự và tôi sử dụng vốn từ vựng của ngôn luận phổ biến. Một nguồn lớn của hội thoại tiếng Anh giản dị là phim Nghe phim Mỹ và tiếng Anh và đọc phụ đề.. Điều này cũng sẽ giúp bạn.
 13. Finally, Kristin, Joe, Tomoe, and I are working on some very exciting projects. We are recording real conversations with our friends and family. In fact, Kristin and Joe are already finished recording over 30 real conversations . Cuối cùng, Kristin, Joe, Tomoe, và tôi đang làm việc trên một số dự án rất thú vị. Chúng tôi đang ghi âm cuộc hội thoại thực sự với bạn bè và gia đình của chúng tôi. Trong thực tế, Kristin và Joe đã được hoàn thành thu âm hơn 30 cuộc hội thoại thực. Next, we'll send these recordings to be transcribed– so you'll have the text for all of them. Then we'll make lessons based on the vocabulary in the conversations– including idioms and slang. For example, we'll use the Listen & Answer technique to guarantee you learn the vocabulary and grammar deeply. Tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi các bản thu âm được phiên âm, do đó bạn sẽ có văn bản cho tất cả chúng Sau đó, chúng tôi sẽ làm cho bài học dựa vào vốn từ vựng trong các cuộc đàm thoại, trong đó có thành ngữ và tiếng lóng.. Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng các Listen & Đáp kỹ thuật để đảm bảo bạn sẽ tìm hiểu những từ vựng và ngữ pháp sâu sắc. These lessons are scheduled to be released on November 1st. The title of these lessons is simple and direct. Những bài học được dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 01 Tháng 11 Tiêu đề của bài học này là đơn giản và trực tiếp.. We're calling them “ Learn Real English “. Chúng tôi gọi chúng là "Tìm hiểu thực tiếng Anh". Learn English grammar, pronunciation, vocabulary, and listening with Listen & Answer Stories Học tiếng Anh ngữ pháp, cách phát âm, từ vựng, và lắng nghe với Nghe & Đáp Stories Learn English grammar without studying any grammar rules. How? Tìm hiểu ngữ pháp tiếng Anh mà không cần học bất cứ quy tắc ngữ pháp. Làm thế nào? Listen & Answer stories are designed to teach you grammar in an intuitive, natural way. You learn grammar the same way American children learn it– by understanding the structure of the language. Lắng nghe và trả lời những câu chuyện được thiết kế để dạy cho bạn ngữ pháp một cách trực quan thiên nhiên,. Bạn tìm hiểu ngữ pháp theo cùng một cách con người Mỹ tìm hiểu nó, bởi sự hiểu biết cấu trúc của ngôn ngữ. Most native speakers do not know grammar rules. Ask an American, “what is the past perfect tense” and most will not know. But, of course, they use the past perfect tense correctly every day. Hầu hết người bản ngữ không biết quy tắc ngữ pháp Hỏi một người Mỹ,. "Hoàn thiện quá khứ" và hầu hết sẽ không biết được những gì. Tuy nhiên, tất nhiên, họ sử dụng hoàn hảo quá khứ chính xác mỗi ngày. In fact, they use English grammar effortlessly. They don't think about it. Rather, native speakers have a “feeling for correctness”. They know what “sounds right” and they know what “sounds wrong”. Trong thực tế, họ sử dụng ngữ pháp tiếng Anh dễ dàng Họ không nghĩ về nó. Thay vào đó, người bản ngữ có một cảm giác "cho đúng đắn".. Họ biết những gì "âm thanh bên phải" và họ biết những gì "âm thanh sai".
 14. Can a non-native English learner develop these same skills? Yes. Không sở người học tiếng Anh có thể phát triển các kỹ năng này giống nhau không? Có. Definitely. Chắc chắn. But you'll never develop the natural ability to use grammar effortlessly if you try to learn by memorizing and thinking. Nhưng bạn sẽ không bao giờ phát triển khả năng tự nhiên để sử dụng ngữ pháp dễ dàng nếu bạn cố gắng tìm hiểu bằng cách ghi nhớ và suy nghĩ. Learn English Effortlessly Học tiếng Anh Effortlessly In many ways, becoming effortless with English grammar is a zen-like experience. You can't do it directly through studying grammar rules. Trong nhiều cách, trở thành khó khăn với ngữ pháp tiếng Anh là một zen-như kinh nghiệm. Bạn không thể làm điều đó trực tiếp thông qua việc học tập các quy tắc ngữ pháp. Listen & Answer stories, on the other hand, imitate the natural way children learn. Your job as the student is very easy- simply listen to the story and answer the super-easy questions. Nghe & Trả lời câu chuyện, mặt khác, bắt chước một cách tự nhiên, trẻ em tìm hiểu công việc của bạn. Như học sinh là rất dễ dàng, đơn giản chỉ lắng nghe câu chuyện và trả lời các câu hỏi siêu dễ dàng. In fact, I make the questions super-easy for a reason. If the questions were difficult, you would start to THINK. You would probably try to translate. I don't want that. I want you to answer instantly and automatically– without any kind of translation. Trong thực tế, tôi thực hiện những câu hỏi siêu dễ dàng cho một lý do gì. Nếu các câu hỏi đã khó, bạn sẽ bắt đầu THINK. Bạn có lẽ sẽ cố gắng để dịch. Tôi không muốn mà tôi muốn. Bạn phải trả lời ngay lập tức và tự động-mà không có bất kỳ loại dịch thuật. Another thing I do in the stories is repeat these easy questions in many different ways. I do this to get the grammar structures deep into your brain. You don't realize it, but as you answer all these easy questions, you are actually learning English grammar. Một điều tôi làm trong những câu chuyện được lặp lại những câu hỏi này dễ dàng bằng nhiều cách khác nhau tôi làm thế này để có được các cấu trúc ngữ pháp sâu vào trí não của bạn Bạn không nhận ra nó,. Nhưng khi bạn trả lời tất cả những câu hỏi này dễ dàng, bạn đang thực sự học tập. Tiếng Anh ngữ pháp. This kind of learning is useful and practical. You can learn English online with these stories- just download them and put them on your iPod. Kiểu này học tập rất hữu ích và thiết thực. Bạn có thể học tiếng Anh trực tuyến với những câu chuyện, chỉ cần tải về chúng và đặt chúng vào iPod của bạn. Over time, you will use grammar correctly as you speak. You'll use the correct grammar but you won't think about rules at all. Theo thời gian, bạn sẽ sử dụng ngữ pháp chính xác như bạn nói chuyện. Bạn sẽ sử dụng đúng ngữ pháp, nhưng bạn sẽ không nghĩ về quy tắc nào cả. The more you listen to the Listen & Answer Stories, the more deeply you learn the grammar, and the more automatically you will use it. That's why I tell students to listen
 15. to only one Lesson Set per week. I want you to be a master of English grammar. Bạn càng nghe Nghe & Đáp Stories, càng sâu sắc mà bạn đã học ngữ pháp, và tự động hơn bạn sẽ sử dụng nó Đó là lý do tại sao tôi nói cho học sinh để lắng nghe chỉ Chín Bài học một tuần.. Tôi muốn bạn là bậc thầy ngữ pháp tiếng Anh. One final benefit of learning in this way– its a lot more fun. You'll actually smile and laugh while you learn English grammar. Does that happen when you study textbooks? Một cuối cùng lợi ích của việc học tập theo cách này-vui của mình nhiều hơn Bạn sẽ thực sự mỉm cười và cười trong khi bạn học ngữ pháp tiếng Anh. Điều đó xảy ra khi bạn học tập sách giáo khoa?. Its very important, if you want to have your own business, to understand the difference between a “business” and “self-employment”. Rất quan trọng của nó, nếu bạn muốn có kinh doanh riêng của bạn, để hiểu được sự khác biệt giữa một doanh nghiệp "" và tự "-việc làm". Self-employment is what most people create when they try to make their own business. Tự làm việc là những gì tạo ra hầu hết mọi người khi họ cố gắng làm cho doanh nghiệp của riêng họ. Self-employment is basically a job… the only difference is that you no longer have a boss. Tự làm việc về cơ bản là một công việc ... sự khác biệt duy nhất là bạn không còn có một ông chủ. You are both the boss and the employee. Bạn là cả hai ông chủ và người lao động. Certainly, self-employment is more fun than working for someone else. Chắc chắn, tự làm việc là nhiều niềm vui hơn làm việc cho người khác. But it has many problems. The biggest problem is over-work. Nhưng nó có nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là hơn-làm việc. For example, many lawyers are self-employed. But they work too much– 50, 60, 70, or more hours a week. Ví dụ, nhiều luật sư được tự làm chủ Nhưng họ làm việc quá nhiều-50, 60, 70, hoặc hơn. Giờ một tuần. In many ways, they don't own their business,… their business owns them. Trong nhiều cách, họ không của riêng kinh doanh của mình, ... kinh doanh của họ sở hữu chúng. When self-employed, you are basically doing the same job you used to do for someone else. Khi tự làm chủ, về cơ bản bạn đang làm công việc cùng bạn sử dụng để làm cho người khác. A key trait of self-employment is that your business only makes money when you work. Một đặc điểm quan trọng của nghề tự do là doanh nghiệp của bạn chỉ làm cho tiền khi bạn làm việc. If you take a vacation, your business stops making money (or makes less). Nếu bạn có một kỳ nghỉ, kinh doanh của bạn dừng việc kiếm tiền (hoặc làm ít hơn). A true business is different. It is not the same as a job. Một doanh nghiệp thực sự là khác nhau. Nó không giống như là một công việc. A business is an organization of systems. It continues to work even when you are not working or present. Một doanh nghiệp là một tổ chức của hệ thống. Nó tiếp tục làm việc ngay cả khi bạn không làm việc hoặc hiện tại. You create systems by automating your business and/or training others to do parts of it. Bạn tạo ra bởi hệ thống tự động hoá doanh nghiệp của bạn và / hoặc những người khác đào tạo để làm các phần của nó. Your goal is to
 16. create a business that can run without you. Mục tiêu của bạn là tạo ra một doanh nghiệp có thể chạy mà không có bạn. Ideally, you should be able to disappear for 6 months… and the business continue working well while you're gone. Lý tưởng nhất, bạn nên có khả năng biến mất trong vòng 6 tháng ... và doanh nghiệp tiếp tục hoạt động tốt trong khi bạn đang đi. This is easier said than done. To accomplish this, you must organize every part of your business. Điều này là dễ dàng hơn nói trên được thực hiện Để thực hiện việc này, bạn phải tổ chức mỗi một phần của doanh nghiệp của bạn.. You must simplify all tasks and train people to accomplish them easily. You must create a strong, clear management system. Bạn phải đơn giản hóa các nhiệm vụ và những người đào tạo để thực hiện chúng một cách dễ dàng. Bạn phải tạo ra một hệ thống quản lý mạnh mẽ rõ ràng. You must automate every part of the business that you can… so that things happen automatically. Bạn phải tự động hoá tất cả các phần của doanh nghiệp mà bạn có thể ... để cho những điều xảy ra tự động. To understand this idea better, I recommend the following two books: Để hiểu được ý tưởng này tốt hơn, tôi khuyên bạn nên hai cuốn sách sau đây: The E-Myth E-Myth Rich Dad, Poor Dad Rich Dad, Poor Dad Both are available on my Amazon Business BookStore , or at your local English bookstore. Cả hai đều có sẵn trên Amazon kinh doanh Nhà sách của tôi, hoặc tại hiệu sách tiếng Anh của bạn ở địa phương. Business English Success Tiếng Anh Thương mại Thành Công You'll also learn more about this idea with my new Success Business English Lessons…. Bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về ý tưởng này với thành công Kinh doanh mới ... Những bài học tiếng Anh của tôi. Business English lessons with a strong focus for small business and entrepreneurs - that's how I describe my new “Success” business lesson pack. Tiếng Anh Thương mại bài học với trọng tâm mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân - đó là cách tôi mô tả "mới thành công" của tôi gói bài học kinh doanh. As always, I did not want to create normal, boring lessons. Unfortunately, most business English lessons are incredibly boring– even worse than regular English lessons! Most business English lessons are filled with horribly fake and boring dialogues. Như mọi khi, tôi không muốn để tạo ra bình thường, bài học nhàm chán Thật không may, những bài học kinh doanh nhất tiếng Anh là rất nhàm chán-. Thậm chí tệ hơn là bài học tiếng Anh thường xuyên! Bài học kinh doanh nhiều nhất là tiếng Anh đầy khủng khiếp đối thoại giả và nhàm chán. Most contain no valuable information– other than long lists of business vocabulary. Hầu hết không chứa thông tin có giá trị khác ngoài danh sách dài của các từ vựng kinh doanh. As you know, I never teach in a boring or conventional way. Như bạn đã biết, tôi không bao giờ dạy một cách nhàm chán hoặc thông thường.
 17. I decided to make my Success Business English Lessons totally different and unique. Tôi quyết định làm cho thành công kinh doanh tiếng Anh của tôi bài học hoàn toàn khác nhau và độc đáo. Business English Lessons That Teach Business Đó là bài học kinh doanh Dạy tiếng Anh kinh doanh First, I decided that the content of the lessons must be interesting and useful. Anybody can make a list of vocabulary. Đầu tiên, tôi quyết định rằng nội dung của các bài học phải được thú vị và hữu ích Ai cũng có thể làm cho một danh sách các từ vựng.. In my business lessons you do learn business English, but you also learn something much more. Trong bài học kinh doanh của tôi bạn học tiếng Anh kinh doanh, nhưng bạn cũng học được điều gì nhiều hơn nữa. You learn the business secrets that I have used to build my own company- Effortless English LLC. Bạn tìm hiểu các bí mật kinh doanh mà tôi đã sử dụng để xây dựng công ty của riêng tôi-Effortless tiếng Anh LLC. I started my company 2 years ago with $200. This year, we are nearing $1 million dollars in revenue. I don't say this to brag, but rather to convince you that the business principles you learn in my Success Business English Lessons are powerful. Tôi bắt đầu công ty tôi 2 năm trước đây với $ 200 năm này, chúng tôi là gần $ 1.000.000 đô la doanh thu. Tôi không nói điều này để lời khoe khoang, mà là để thuyết phục bạn rằng các nguyên tắc kinh doanh bạn học trong thành công kinh doanh tiếng Anh của tôi bài học rất mạnh. . In these lessons, I teach the principles, the secrets, the strategies, and the specific practices I have used to build my company. Trong các bài học, tôi dạy các nguyên tắc, những bí mật, các chiến lược, và thực hành cụ thể tôi đã được sử dụng để xây dựng công ty của tôi. I teach you: Tôi dạy cho bạn: • How to create inexpensive products/services that excite people Làm thế nào để tạo ra sản phẩm rẻ tiền / dịch vụ mà kích động người dân • How to be noticed in a crowded marketplace Làm thế nào để nhận thấy trong một thị trường đông đúc • How to advertise and market successfully Làm thế nào để quảng cáo và tiếp thị thành công • How to create a powerful brand Làm thế nào để tạo ra một thương hiệu mạnh • How to create and keep customers who absolutely love your company Làm thế nào để tạo ra và giữ khách hàng hoàn toàn tình yêu công ty của bạn I also teach you important tips for managing your personal finances. Tôi cũng dạy cho bạn lời khuyên quan trọng cho việc quản lý tài chính cá nhân của bạn. Learn Business English With The Effortless English System Tìm hiểu tiếng Anh Thương Mại Với Các Anh Effortless Hệ thống Of course, my lessons are also great for learning English. I use the same powerful Effortless English System that I use with all of my lessons. Tất nhiên, bài học của tôi
 18. cũng rất lớn cho việc học tiếng Anh. Tôi sử dụng mạnh mẽ cùng một hệ thống Effortless tiếng Anh mà tôi sử dụng với tất cả các bài học của tôi. That means you get: Điều đó có nghĩa là bạn nhận được: • The research proven Listen First approach Các nghiên cứu đã được chứng minh cách tiếp cận đầu tiên Nghe • The most powerful English lessons you'll ever use– Listen & Answer Stories Mạnh nhất bài học tiếng Anh bao giờ bạn sẽ sử dụng-Listen & Answer Stories • Audio Vocabulary Lessons– learn with your ears, not your eyes Audio bài học từ vựng-học với đôi tai của bạn, không phải đôi mắt của bạn • Audio Articles– Interesting business content that you learn by listening Audio Sơ-Thú vị kinh doanh nội dung mà bạn tìm hiểu bằng cách nghe • My usual high energy, motivating, and somewhat crazy teaching style! Bình thường của tôi năng lượng cao, động cơ thúc đẩy, và phong cách giảng dạy hơi điên! Business English For Business People Tiếng Anh Thương mại Đối với người kinh doanh I designed these lessons for people like me– business people with a strong desire to be entrepreneurs. These lessons are not for people who are in boring jobs and want to stay in boring jobs! Tôi thiết kế các bài học dành cho những người như tôi, những người kinh doanh với một mong muốn mạnh mẽ được các doanh nhân. Những bài học được không cho những người trong công việc nhàm chán và muốn ở lại công việc nhàm chán! These lessons are for people who are motivated and independent. Business owners, and people who want to start their own business, will really enjoy them. You'll learn English and you'll get great ideas for starting or improving your own business. Những bài học cho những người có động cơ và độc lập, chủ doanh nghiệp,. Và những người muốn bắt đầu kinh doanh riêng của họ, thực sự sẽ được hưởng chúng. Bạn sẽ học tiếng Anh và bạn sẽ nhận được những ý tưởng tuyệt vời để bắt đầu hay cải thiện kinh doanh của riêng bạn. So, if you want to speak Business English and you want to be a successful independent businessperson, try my new Success Lessons. Vì vậy, nếu bạn muốn nói tiếng Anh Thương Mại và bạn muốn trở thành một doanh nhân thành công độc lập, hãy thử bài học thành công mới của tôi. And when you finish them, be sure to share your business ideas with our members on the members' Forums. This is a place where we can help each other with business problems, solutions, and ideas. Và khi bạn hoàn thành chúng, hãy chắc chắn để chia sẻ ý tưởng kinh doanh của bạn với các thành viên của chúng tôi trên Diễn đàn của các thành viên. Đây là một nơi mà chúng tôi có thể giúp đỡ nhau với vấn đề kinh doanh, giải pháp, và ý tưởng.
 19. I look forward to meeting you on the Forums and hearing your Success story! Tôi mong được gặp bạn trên Diễn đàn và nghe câu chuyện thành công của bạn!
Đồng bộ tài khoản