Học tiếng Hoa

Chia sẻ: nguyenbaoan

Tài liệu tham khảo và tự học tiếng Hoa

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Học tiếng Hoa

Học tiếng Hoa | Du học Trung Quốc > > 8 ÷ - HỌC HÁN NGỮỮ> > Tiếng Hoa Online Dtt > Trình độ
Trung cấp - ấ > Tiếng trung thương mại cơ bản
Bài 1:BUSINESS GREETINGS AND INTRODUCTION
Chào hỏi và giới thiệu

ệà i 11 à i
Ngữ cảnh 1:Lần đầu tiên gặp mặt

A: N ǐ hǎo !
ǎ i
Hello !
Xin chào!

B: N ǐ hǎo !
ǎ n c
Hello !
Xin chào

A: Nǐ hǎo ma ?
ǎ n ch
How are you ?
Bạn có khỏe không?

B: W ǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne ?
ǐ war e yo ?
I’m very well. Thank you, and you ?
Tôi rất khỏe.Cám ơn,bạn thì sao?

A: W ǒ yě hěn hǎo. Xièxie.
ǎ m v r y we l
I’m also very well. Thank you.
Tôi cũng thế, cám ơn bạn.

A: Nǐ máng ma ?
ǐ mal
Are you busy ?
Bạn có bận không?

B: W ǒ hěn máng. Nǐ ne ?
ǐ e yo us
I’m busy, and you ?
Tôi rất bận.Còn bạn?

A: W ǒ bù máng.
ǒ mbu
I’m not busy.
Tôi không bận.

A: Jiàndào nǐ zhēn gāoxìng.
ǐ mn t bus
I’m really glad to meet you.
Rất vui được gặp bạn.
B: Ji àndào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
ǒ Ù Ù ë " Y
I’m also very glad to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn

A: Zàijiàn.
A Z
Good-bye.
Tạm biệt.

B: Zàijiàn.
B Z
Good-bye.
Tạm biệt.

ệ o o d 22 o o d - b y
Ngữ cảnh 2: 2 bên cùng tìm hiểu

A: Qǐngwèn, nín xìng shénme ?
ǐ od- y . .
May I ask, what’s your surname ?
Xin hỏi, anh họ gì?

B: W ǒ xìng Wáng. Nín guìxìng ?
ǒ y I s , w
My surname is Wang.
What’s your honorable surname ?
Tôi họ Vương.Bạn họ gì?

A: W ǒ xìng Lǐ.
ǐ a ’ s
My surname is Li.
Tôi họ Lý.

B: N ǐ jiào shénme míngzi ?
ǐ u n m i
Bạn tên gì?

A: Wǒ jiào Lǐ Jīng. Nín ne ?
ǐ u n i
My name is Li Jing, and yours ?
Tôi tên Lý Kinh, còn bạn?

B: Wǒ jiào Wáng Shāng.
ǒ a e
My name is Wang Shang.
Tôi tên Vương Thương.

A: Nín jīngshāng ma ?
A í j
Are you in business ?
Anh đang làm trong kinh doanh?
B: W ǒ jīngshāng. Nín ne ?
ǒ Ù Ï ë
Yes, I am. And you ?
Đúng vây.Còn anh?

A: W ǒ yě jīngshāng.
ǒ n ây
I’m engaged in business, too.
Tôi cũng làm trong kinh doanh.

B: T ài hǎo le, wǒmen dōu shì shāngrén.
ǒ i cũng l mt on
That’s great, we are both businessmen.
Thật tuyệt, chúng ta đều là doanh nhân.

A: Duì, wǒmen dōu shì shāngrén, yě shì tóngháng.
ǒh t ’ r a , w r b
Right, we are both businessmen, and we are people of the same profession, too.
Đúng, chúng ta đều là doanh nhân và đồng thời cũng cùng ngành nữa.

B: Nín juéde jīngshāng nán ma ?
B Ní u de
Is it hard to do business ?
Anh cảm thấy kinh doanh có khó lắm không?

A: W ǒ juéde jīngshāng hěn nán.
ǒ i a d t o
It is hard.
Tôi cảm thấy rất khó.

B: W ǒ juéde jīngshāng bú tài nán.
ǒ i s h r d o
I feel doing business is not very hard.
Tôi thì lại cảm thấy kinh doanh không khó lắm.1. 1 . wènhòu:Chào hỏi
2. 2 nǐ:Bạn,ông, anh, bà chị....
3. 3 hǎo:Tốt, khỏe
4. 4 ma:Không?(từ dùng để hỏi)
5. 5 wǒ:Tôi,ta...
6. 6 hěn:Rất
7. 7 . xièxiè:cám ơn
8. 8 ne:trợ từ nghi vấn
9. 9 yě:Cũng
10. 1 máng:Bận
11. 1 bù:Không
12. 1 . jiàn dào:Gặp
13. 1 zhēn:Thật
14. 1 4 gāoxìng:Vui mừng, hân hạnh
15. 1 5 zàijiàn:Tạm biệt
16. 1 6 qǐngwèn:Xin hỏi
17. 1 nín:Ngài
18. 1 xìng:Họ
19. 1 9 shénme:Gì, cái gì
20. 2 guì:Quý
21. 2 jiào:Gọi là, tên là
22. 2 2 míngzi:Tên
23. 2 . jīng shāng:Doanh nhân
24. 2 tài:Rất
25. 2 le:rồi(trợ từ động thái)
26. 2 6 wǒmen:Chúng ta
27. 2 dōu:Đều
28. 2 shì:Là
29. 2 9 shāngrén:Thương nhân
30. 3 0 tóngháng:Cùng ngành
31. 3 1 juédé:Cảm thấy
32. 3 nán:Khó

nán:
1.1 . lǐ jīng:Lý Kinh
2.2 . wáng shāng:Vương Thương

ơ. :

ơ. :

1. 1 . zǎoshànghǎo:Chào buổi sáng
2. 2 . : xiàwǔ hǎo:Chào buổi chiều
3. 3 . wǎnshànghǎo:Chào buổi tối
4. 4 . wǎnān:Chúc ngủ ngon
5. 5 . zài huì

zài hu
1. 1 . h wàiguó shāngrén:Thương nhân nước ngoài
2. 2 . shēngyì rén:Người kinh doanh
3. 3 . mǎimài rén:Người buôn bán
4. 4 . zuòmǎimài:Buôn bán, giao dịch
5. 5 zuò shēngyì:Kinh doanh
6. 6 . gǎo màoyì:Làm mậu dịch, thương mại
7. 7 s gǎo yíng xiāo:Làm kinh doanh
8. 8 gǎo xiāoshòu:Làm phân phối
9. 9 s ē n gǎo jìnchūkǒu màoyì:Làm mậu dịch xuất nhập khẩu

a.
a . lìzi l

wǒ xìng lǐ .wǒ bú xìng wáng nǐ ne ?
ǐ z ē g ì Kn o n ñ
Tôi họ Lý, không phải họ Vương.Còn anh?

b.
b . lìzi l
nǐ xìng liú ,wǒ xìng chén .tā ne ?
ǒ Ù Ù d ¤ Y X Y ‚
Anh họ Lưu, tôi họ Trần.Còn cô ấy?

wǒ xìng Zhào ,wǒ bú xìng wú .nǐ ne ?
ǐ Ù Ù d ¤ Y X Y ‚ o
Tôi họ Triêu,không phải họ Ngô.Còn anh?

nǐ xìng Zhāng ,nǐ bú xìng chén .tā ne ?
ǐ Ù Ù d ¤ Y X Y ‚ o
Anh họ Trương, anh không phải họ Trần.Còn anh ta?

tā xìng hú ,tā bú xìng wú nǐ ne ?
ǐ Ù Ù d ¤ Y X Y ‚ o
Anh ta họ Hồ, anh ta không phải họ Ngô.Còn anh?

wǒ xìng Zhào ,tā jiào wú míng .nǐ jiào shénme míngzi?
ǐ Ù Ù d ¤ Y X Y ‚ o ë 7 Ñ ¤
Tôi họ Triệu.Anh ấy tên Ngô Minh.Anh tên là gì?

nǐ xìng zhāo ?wǒ jiào chén zǐ yí .tā jiào shénme míngzi?
ǐ Ù ¤ Y X Y ‚ ë Ñ
Anh họ Triệu.Tôi tên là Trần Tử Di.Anh ta tên là gì?

tā xìng hú ,wǒ jiào wú jīng .nǐ jiào shénme míngzi?
ǐ Ù ¤ Y X Y ‚ ë Ñ ¤
Anh ta họ Hồ.Tôi tên là Ngô Kinh.Anh tên là gì?

c.
c . lìzi l

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,wǒ bú jiào liú míng.
ǒ z ¤ Y X Y ‚
Tôi là Triệu Kinh Sinh, không phải là Lưu Minh.

nǐ jiào Zhāng yuè ,nǐ bú jiào chén zǐ yí.
ǐ z ¤ Y X Y ‚
Anh tên là Truơng Việt, không phải tên là Trần Tử Di.

tā jiào hú yào guāng ,tā bú jiào wú jīng.
t i o h à u n t
Anh ta tên là Hồ Diệu Quang, không phải là Ngô Kinh.

d.
lìzi
l ì i

wǒ bú jiào lǐ jīng , wǒ jiào wáng shāng.
ǒ i o h à u n
Tôi không phải là Lý Kinh, tôi là Vương Thương.

tā jiào zǐ yí bú jiào dà wěi.
ǐ i o h à u n
Anh ta là Tử Di, không phải là Đại Vĩ.

e.
lìzi
l ì i

wǒ xìng lǐ , jiào lǐ jīng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤ Y è Y d
Tôi họ Lý, gọi là Lý Kinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

wǒ xìng Zhào , jiào jīng shēng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤ Y è Y d
Tôi họ Triệu, tên là Kinh Sinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

nǐ xìng Zhāng , jiào yuè . nǐ jīng shāng tā ne ? tā jīng shāng ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤ Y è Y
Anh họ Trương, tên là Việt.Anh là thương gia, còn anh ấy?Anh ấy có phải là thương gia không?

tā xìng wú , jiào yào guāng .tā jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤ Y è Y d
Anh ta họ Ngô, tên là Diệu Quang.Anh ta là thương nhân.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

f.
lìzi
l ì i

wǒ jīng shāng . nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤
Tôi là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

nǐ jīng shāng, tā yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤
Anh là thương gia, anh ta cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

tā jīng shāng ,nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng hěn nán.
ǐ Ù d ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤
Anh ta là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh rất khó.

wǒmen jīng shāng , nǐmen yě jīng shāng ma ? jīng shāng bù nán.
ǐ ¤ Y X Y ‚ o ¨ Ñ ¤ Y
Chúng tôi là thương gia, các bạn cũng thế chứ?Kinh doanh không khó.
g.
lìzi
l ì i

wǒ juédé jīng shāng bù nán.
ǒ i
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó.

nǐ juédé shuō zhōngwén tài róngyì.
ǐ i
Bạn cảm thấy nói tiếng Trung rất dễ.
tā juédé gǎo màoyì hěn yǒuyìsi
ǒ Ù ë Ï ë d ¤ " Y X
Anh ta cảm thấy làm kinh doanh rất thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì tài nán.
ǒ ë d "
Chúng tôi cảm thấy buôn bán rất khó.

wǒ juédé jīng shāng bù hěn nán.
ǒ ë "
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó lắm.

nǐ juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.
ǐ ë :
Anh cảm thấy nói tiếng Trung không quá dễ.

tā juédé gǎo màoyì bú tài yǒuyìsi.
ǒ ë Y
Anh ta cảm thấy làm thương mại không thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì bú tài yǒuyòng.
ǒ ë Y
Chúng tôi cảm thấy buôn bán không có lợi lắm.

nǐmen juédé gǎo yíng xiāo bú tài zhòngyào
ǎ ë ð
Các bạn cảm thấy làm kinh doanh không quan trọng lắm.

tāmen juédé zuò jìnchūkǒu màoyì bú tài lèi.
ǒ ë ð G
Bọn họ cảm thấy làm thuơng mại xuất nhập khẩu không mệt lắm.

h.
lìzi
l ì i

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,nǐ jiào shénme míngzi?
ǐ ð o
Tôi là Triệu Kinh Sinh, bạn tên là gì?

wǒ jiào chén zǐ yí .Nín guìxìng?
ǐ
Tôi là Trần Tử Di, anh họ gì?

wǒ xìng Zhào, wǒ jīng shāng .nǐ ne?
ǐ ?
Tôi họ Triệu.Tôi là thuơng gia.Còn bạn?

wǒ yě jīng shāng , wǒmen shì tóngháng.
ǒ
Tôi cũng là thương gia, chúng ta cùng ngành rồi.

jiàn dào nǐ hěn gāoxìng
Y L Y ‚ G ë
Rất vui được gặp bạn.

jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng
ǒ Y L Y ‚ ¨ 0 ì
Tôi cũng rất vui được gặp bạn.

zàijiàn
zà j
Tạm biệt.

zàijiàn
zà j
Tạm biệt.

j.
nǐhǎo ma?
ǎ. j à
Bạn có khỏe không?

wǒ hěn hǎo . xièxiè . nǐ ne ?
ǐ n ‚ 0 ì "
Tôi rất khỏe, cảm ơn.Còn bạn?

wǒ yě hěn hǎo. xièxiè.
ǎ n ‚ 0
Tôi cũng rất khỏe.Cảm ơn.

wǒ xìng chén , jiào chén zǐ yí . qǐngwèn nǐ guìxìng ? nǐ jiào shénme míngzi?
ǐ n ‚ Y ð G ë ¨ Ñ ¤ Y è ! ð d
Tôi họ Trần, gọi là Trần Tử Di.Xin hỏi bạn họ gì?Bạn tên là gì?

wǒ xìng Zhào , jiào Zhào jīng shēng . nǐ jīng shāng ma?
ǐ n ‚ Y ¨ Ñ
Tôi họ Triệu, tên là Triệu Kinh Sinh.Bạn là thương gia à?

wǒ bù jīng shāng . qǐngwèn nǐ jīng shāng ma?
ǐ n ‚ Y
Tôi không phải là thương gia.Xin hỏi bạn có phải là thương gia không?

wǒ jīng shāng
ǒ n
Tôi là thương gia.

jīng shāng nán ma?
j n h n
Kinh doanh có khó không?

jīng shāng hěn nán.
j n h n
Kinh doanh rất khó.

Lǐ xiǎojiě jiào Lǐ Jìng , tā xiànzài jīng shāng . Wáng xiānshēng jiào wáng shāng, tā yě jīng shāng .Lǐ Jìng hé Wáng
Shāng dōu shì shāngrén .tāmen dōu jīng shāng .Lǐ Jìng xiǎojiě gǎo jìnchū kǒu màoyì , tā hěn máng .Wáng Shāng
xiānshēng gǎo yíng xiāo tā bú tài máng . Lǐ Jìng juédé jīng shāng hěn nán bù róngyì .Wáng Shāng juédé jīng shāng
bú tài nán , hěn róngyì . tāmen xiànzài shì tóngháng . yī gè zuò jìnchū kǒu màoyì , yī gè gǎo yíng xiāo tāmen .
Liǎng gèrén shì hǎo péngyou . Tāmen dōu xǐhuān zìjǐ de gōngzuò.
ǐ å ö @ ° Â ‰ ñ Y ð ( ð ( ð t ó ä Y L Ù ö ( ð % ð % ð <
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản