Hợp đồng dịch vụ gia đình của AT&T

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
205
lượt xem
39
download

Hợp đồng dịch vụ gia đình của AT&T

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bản "Hợp đồng dịch vụ gia đình của AT&T", hợp đồng này cung cấp thông tin đến khách hàng về các điều khoản của hợp đồng dịch vụ gia đình như việc sử dụng dịch vụ; các điều khoản lệ phí và chi trả; đình chỉ và hủy bỏ các dịch vụ; miễn trách nhiệm; tuyên bố không nhận trách nhiệm bảo hành; giới hạn trách nhiệm; điều kiện bất khả kháng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng dịch vụ gia đình của AT&T

 1. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIA ĐÌNH CỦA AT&T Hợp Đồng Dịch Vụ Gia Đình của AT&T này ("Hợp Đồng" này) áp dụng cho các dịch vụ của AT&T mà quý vị ghi danh sử dụng, trừ Các Dịch Vụ theo (a) Biểu Giá hoặc (b) Hợp Đồng khác giữa quý vị và AT&T (trừ khi Hợp Đồng khác đó có nhắc tới Hợp Đồng này). Ngày Có Hiệu Lực của Hợp Đồng này cho bất kỳ một Dịch Vụ nào là thời điểm xảy ra sau của: (a) ngày rút lại Biểu Giá chi phối Dịch Vụ bắt đầu có hiệu lực hoặc (b) ngày mà quý vị ghi danh sử dụng hoặc sử dụng Dịch Vụ. (CÁC) CẨM NANG HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU GIÁ CỦA AT&T — ĐÔI KHI CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH — ĐƯỢC KẾT HỢP THEO HÌNH THỨC THAM CHIẾU, TRONG PHẠM VI MỖI QUI ĐỊNH ĐÓ ÁP DỤNG CHO (CÁC) DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG NÀY. Quý vị đồng ý rằng trong tài liệu này AT&T không thể đề cập tới tất cả các điều khoản, điều kiện và các khoản lệ phí qui định trong những tài liệu này và AT&T cố gắng một cách hợp lý để tạo điều kiện cho quý vị có thể xem (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn như được trình bày trong Mục 1. NẾU CÓ MÂU THUẪN GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, MỘT CUỐN CẨM NANG HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU GIÁ HIỆN HÀNH, SAU ĐÓ LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BIỂU GIÁ ĐÓ SẼ CÓ GIÁ TRỊ CHI PHỐI, VÀ SAU ĐÓ LÀ (CÁC) CUỐN CẨM NANG HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH, VÀ SAU ĐÓ LÀ HỢP ĐỒNG NÀY. QUÝ VỊ NÊN THƯỜNG XUYÊN XEM CÁC CUỐN CẨM NANG HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU GIÁ ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ MÀ QUÝ VỊ GHI DANH SỬ DỤNG ĐỂ BẢO ĐẢM RẰNG ĐÃ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HIỆN HÀNH. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐƯA VÀO DƯỚI DẠNG THAM CHIẾU ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ RÀNG BUỘC ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VÀ AT&T. TRỪ KHI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC HỦY BỎ NHƯ QUI ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC BIỂU GIÁ HIỆN HÀNH, VIỆC QUÝ VỊ GHI DANH SỬ DỤNG, HOẶC SỬ DỤNG, HOẶC CHI TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ SAU NGÀY CÓ HIỆU LỰC SẼ ĐƯỢC COI NHƯ LÀ QUÝ VỊ ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC KHOẢN LỆ PHÍ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN QUI ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DƯỚI DẠNG THAM CHIẾU. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN QUI ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, LỰA CHỌN DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ LÀ HỦY BỎ CÁC DỊCH VỤ BẰNG CÁCH THÔNG BÁO CHO AT&T TẠI SỐ ĐIỆN THOẠI GHI TRONG HÓA ĐƠN CỦA QUÝ VỊ HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO KHÁC THEO QUI ĐỊNH CỦA AT&T HOẶC QUI ĐỊNH TRONG BIỂU GIÁ HIỆN HÀNH, TRONG VÒNG BA MƯƠI (30) NGÀY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC HỢP ĐỒNG NÀY. TRONG TRƯỜNG HỢP QUÝ VỊ HỦY BỎ CÁC DỊCH VỤ NHƯ ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, QUÝ VỊ SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ PHẦN TÍNH THEO TỶ LỆ CỦA CÁC KHOẢN LỆ PHÍ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG SAU NGÀY HỦY BỎ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC. QUÝ VỊ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRẢ TẤT CẢ CÁC KHOẢN LỆ PHÍ SỬ DỤNG VÀ LỆ PHÍ KHÔNG ĐỊNH KỲ VÀ PHẦN TÍNH THEO TỶ LỆ CỦA CÁC KHOẢN LỆ PHÍ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG PHÁT SINH TRƯỚC KHI HỦY BỎ. XIN ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG NÀY ĐỂ BẢO ĐẢM QUÝ VỊ HIỂU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRỪ TRƯỜNG HỢP, VÀ CHỈ TRONG PHẠM VI ĐƯỢC TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN CAO NHẤT CỦA TIỂU BANG THẤY LÀ KHÔNG THỂ THI HÀNH ĐƯỢC, HỢP ĐỒNG NÀY YÊU CẦU PHẢI ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 2. (NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỤC 9) VÀ CŨNG GIỚI HẠN CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT CÓ SẴN CHO QUÝ VỊ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP (NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỤC 7). NẾU QUÝ VỊ NHẬN CÁC DỊCH VỤ TẠI TIỂU BANG SC, HỢP ĐỒNG NÀY PHẢI THEO THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI THEO ĐÚNG BỘ LUẬT PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI NHẤT QUÁN CỦA TIỂU BANG SOUTH CAROLINA MỤC 15-48-10, VÀ CÁC MUC TIẾP THEO. 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA Các điều khoản không được định nghĩa trong Hợp Đồng này sẽ có ý nghĩa như sau: a. “Hợp Đồng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện qui định trong tài liệu này và trong tất cả các tài liệu được đưa vào đây dưới dạng tham thiếu. b. “AT&T”, “Công Ty”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” có nghĩa là các tổ chức liên kết và chi nhánh của AT&T, cung cấp hoặc có thể cung cấp Các Dịch Vụ theo Hợp Đồng này. Trong (Các) Cẩm Nang Hướng Dẫn, AT&T có thể được nhắc tới là “Hãng Điện Thoại”, hoặc "Công Ty”.1 c. “Cẩm Nang Hướng Dẫn hoặc Các Cẩm Nang Hướng Dẫn” là các tài liệu có các phần trình bày về tiêu chuẩn, mức giá và các điều khoản và điều kiện khác cho Các Dịch Vụ. Tại một số khu vực pháp lý, (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn này có thể được gọi là “Catalogs” hoặc “Tài Liệu Mô Tả Dịch Vụ và Bảng Giá”. Quý vị có thể tìm Các Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn của AT&T tại att.com/servicepublications. Nếu không có điều kiện truy cập Internet, quý vị có thể gọi trung tâm chăm sóc khách hàng của AT&T để nhờ giúp lấy một Cuốn Cẩm Nang, theo hướng dẫn sau: Nếu quý vị nhận Các Dịch Vụ tại tiểu bang AR, CA, CT, IL, IN, KS, MI, MO, NV, OH, OK, TX, hoặc WI, xin gọi số 1.800.288.2020. Nếu quý vị nhận Các Dịch Vụ tại tiểu bang AL, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, hoặc TN, xin gọi 1.888.757.6500. AT&T giữ quyền chỉnh sửa (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn như được trình bày ở phần khác trong Hợp Đồng này; quý vị nên thường xuyên xem (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn cho Các Dịch Vụ mà quý vị ghi danh sử dụng để bảo đảm là quý vị đã hiểu rõ các điều khoản và điều kiện hiện hành. d. “Dịch Vụ” hoặc “Các Dịch Vụ” có nghĩa là tất cả các dịch vụ gia đình bán lẻ của AT&T, và được cung cấp theo Hợp Đồng này, chỉ cho các mục đích giải thích rõ ràng và không bao gồm Các Dịch Vụ Radio Di Động Thương Mại bán lẻ (ví dụ như dịch vụ di động hoặc các dịch vụ không dây khác). e. “Biểu Giá” là các tài liệu có các phần mô tả tiêu chuẩn, mức giá, và các điều khoản và điều kiện khác cho Các Dịch Vụ được quản lý mà AT&T bắt buộc phải nộp cho các ủy ban điều hành thích hợp theo qui định của luật pháp hoặc qui chế hiện hành. Biểu giá cũng bao gồm bất kỳ điều khoản dịch vụ đầy đủ nào theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang. Nếu một Dịch Vụ được trình bày trong cả Biểu Giá và Cẩm Nang Hướng Dẫn, các điều khoản của Biểu Giá đó sẽ có giá trị chi phối nếu dịch vụ đó được quy định tại tiểu bang của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy Biểu Giá của AT&T tại att.com/servicepublications. f. “Quý Vị” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức ghi danh sử dụng Các Dịch Vụ được cung cấp theo Hợp Đồng này. 1 Xem phần Phụ Lục để biết danh sách Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
 3. 2. SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ Các Dịch Vụ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng lập hóa đơn và khả năng kỹ thuật, và có thể không có sẵn tại tất cả các địa điểm. Khi sử dụng Các Dịch Vụ, quý vị đồng ý tuân theo tất cả các qui chế và điều luật hiện hành của liên bang và tiểu bang. Quý vị đồng ý không sử dụng Các Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái phép, lạm dụng hoặc gian lận nào. Giới hạn này bao gồm nhưng không giới hạn tới, việc sử dụng Các Dịch Vụ theo cách: (1) gây trở ngại hoặc cản trở khả năng cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi cho quý vị hoặc cho bất kỳ đệ tam nhân nào; hoặc (2) tránh hoặc tìm cách tránh trách nhiệm trả tiền cho Các Dịch Vụ hoặc tránh trách nhiệm của bất kỳ đệ tam nhân nào trong việc trả tiền cho Các Dịch Vụ đó. Các dịch vụ được bao trả theo Hợp Đồng này chỉ được cung cấp cho gia đình của quý vị sử dụng chứ không phải là để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Quý vị đồng ý rằng quý vị, và bất kỳ ai mà quý vị cho phép sử dụng Các Dịch Vụ, sẽ tuân theo tất cả các điều khoản của Hợp Đồng này, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tới (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn và/hoặc Biểu Phí hiện hành cho Các Dịch Vụ được cung cấp theo Hợp Đồng này. Quý vị cũng đồng ý trả tất cả các khoản lệ phí cho Các Dịch Vụ được cung cấp theo Hợp Đồng này, ngay cả khi các cuộc gọi đó không được quý vị cho phép. AT&T giữ quyền hủy bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện cho bất kỳ dịch vụ nào nếu có các thay đổi (bao gồm cả các thay đổi về pháp lý) ảnh hưởng tới khả năng có sẵn của các Dịch Vụ như thế, hoặc các điều khoản và điều kiện làm căn cứ để cung cấp các dịch vụ đó. Đây là qui định thêm ngoài các quyền của AT&T trong Mục 4 của Hợp Đồng này liên quan tới việc đình chỉ hoặc hủy bỏ các dịch vụ. 3. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ VÀ CHI TRẢ a. Tổng Quát. Quý vị đồng ý trả tiền cho Các Dịch Vụ theo các mức giá và lệ phí ghi trong (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn và trong thư từ gửi tới cho quý vị về Các Dịch Vụ của mình. Các mức giá và các khoản lệ phí cho một dịch vụ cụ thể có thể tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thể bao gồm khoảng thời gian của cuộc gọi, thời điểm trong ngày và ngày trong tuần, và khoảng cách gọi. Dạng Dịch Vụ được sử dụng để thực hiện cuộc gọi và chương trình Dịch Vụ điện thoại mà quý vị chọn cũng có thể ảnh hưởng tới mức giá và mức lệ phí đó. Các yếu tố này (kể cả các chương trình gọi và các dạng Dịch Vụ) đều được đề cập tới trong (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn. Các dạng dịch vụ gồm có quay số trực tiếp từ nhà hoặc có nhân viên tổng đài giúp đỡ. Các mức giá và lệ phí cho Các Dịch Vụ này cũng có thể bao gồm, ví dụ như lệ phí hàng tháng, các khoản lệ phí hàng tháng tối thiểu, hoặc các khoản lệ phí kết nối. Có lệ phí lắp đặt không theo định kỳ và các lệ phí dịch vụ khác liên quan tới Các Dịch Vụ của quý vị trong (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn. Quý vị đồng ý trả tất cả các khoản thuế, phụ phí, các khoản lệ phí ấn định và các khoản lệ phí khác liên quan tới Các Dịch Vụ và có trong hóa đơn của quý vị, trừ khi quý vị được miễn các khoản tiền trả này và có thể cung cấp các giấy tờ bằng chứng về việc miễn trừ đó. Các khoản thuế và phụ phí của chính phủ sẽ có trong số tiền mà các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi áp dụng vào hóa đơn cho quý vị. Bất kỳ sai sót nào về tính toán của AT&T hoặc đại diện của chúng tôi đều không được coi là giảm giá và do đó có thể được Công Ty chỉnh sửa hoặc hiệu chỉnh. Quý vị có trách nhiệm ngăn ngừa việc sử dụng Các Dịch Vụ trái phép, và quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trả cho AT&T các khoản lệ phí phát sinh từ việc sử dụng trái phép đó. Nếu
 4. có sự gián đoạn hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ với nguyên nhân hoàn toàn là do AT&T chứ không phải là quý vị, một đệ tam nhân hoặc (các) nguyên nhân khác vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, quý vị sẽ có thể được tính thêm Dịch Vụ như được qui định trong (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn hiện hành. b. Các Thay Đổi về Giá. Chúng tôi có quyền đôi khi chỉnh sửa các mức giá và lệ phí cho Các Dịch Vụ. Trừ khi có qui định khác trong phần dưới hoặc theo các yêu cầu hoặc điều luật hiện hành của tiểu bang, các điều khoản sau đây sẽ áp dụng đối với các trường hợp thay đổi mức giá: • Thông thường chúng tôi sẽ gửi văn bản thông báo cho quý vị về việc tăng giá ít nhất ba mười (30) ngày trước khi việc tăng giá có hiệu lực, trừ qui định ở dưới, trừ khi cần phải thông báo trước sớm hơn theo luật tại tiểu bang của quý vị. Trong một số trường hợp, AT&T có thể không gửi được thông báo đó trước ngày áp dụng thay đổi vì lý do kinh doanh. Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng kèm theo hóa đơn, nội dung thông báo in ngay trên hóa đơn, qua thư riêng, qua thư điện tử hoặc bất kỳ phương thức hợp lý nào khác. Việc tăng giá sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày ghi trong thông báo. • Các trường hợp giảm giá sẽ được thực hiện mà không cần phải thông báo thêm cho quý vị, trừ khi luật pháp có yêu cầu khác. • Mức giá khuyến mại và thời hạn áp dụng sẽ hết hạn theo các điều khoản áp dụng cho mỗi chương trình khuyến mãi, mà không cần phải thông báo thêm cho quý vị. Thay đổi đó sẽ tự động được áp dụng cho quý vị. • Đối với các dạng cuộc gọi sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị mức giá và các khoản lệ phí nếu quý vị yêu cầu thông tin này vào thời điểm quý vị thực hiện cuộc gọi (hoặc vào thời điểm quý vị nhận cuộc gọi do người được gọi trả tiền), thay vì gửi văn bản thông báo cho quý vị: các cuộc gọi do người được gọi trả tiền của AT&T; các cuộc gọi từ người tới người của AT&T; các cuộc gọi được tính tiền cho một bên đệ tam nhân khác; và các dạng cuộc gọi khác có nhân viên tổng đài trợ giúp. Các mức giá và lệ phí này cũng sẽ được qui định trong (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn của chúng tôi. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI VỀ GIÁ NÀO CỦA AT&T LÀ QUYỀN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NÀY THEO QUI ĐỊNH TRONG MỤC 4. c. Chi Trả. Quý vị phải trả hóa đơn Dịch Vụ đúng hạn, trễ nhất là ngày “hết hạn” ghi trong hóa đơn. Các hóa đơn phải được trả bằng tiền Hoa Kỳ. Tất cả các khoản tiền phải trả cho AT&T theo Hợp Đồng này, kể cả thuế bán hàng, thuế sử dụng hoặc các khoản thuế tương tự, các khoản lệ phí và chi phí sẽ được tính trong hóa đơn hàng tháng của quý vị. Công ty sẽ tính hoá đơn hàng tháng cho quý vị vào tháng trước của tháng mà Các Dịch Vụ đó được cung cấp. Các khoản lệ phí dựa trên việc sử dụng (nếu có), sẽ được tính trong tháng sau khi sử dụng. Nếu các khoản lệ phí cho các Dịch Vụ của quý vị bao gồm phần lệ phí cố định, hóa đơn đầu tiên của quý vị sẽ bao gồm các khoản lệ phí cho một phần của tháng trong đó Dịch Vụ bắt đầu được cung cấp và các khoản Dịch Vụ cho tháng kế tiếp. Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc số thẻ tính phí hợp lệ mà chúng tôi chấp nhận để trả cho một số hoặc toàn bộ các khoản lệ phí nói trên, thì quý
 5. vị cụ thể cho phép chúng tôi nhận tiền trả cho các khoản lệ phí này bằng cách tính vào số thẻ tín dụng hoặc ghi nợ đó và yêu cầu hãng cấp thẻ tín dụng, tính phí hoặc ghi nợ đó trả tiền ngay. Quý vị đồng ý trả cho hãng cấp thẻ tín dụng và ghi nợ toàn bộ các khoản tiền được tính vào thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của quý vị. Không bắt buộc phải có sự chấp thuận hay thông báo thêm để gửi hóa đơn tính tiền cho trương mục hay thẻ tín dụng hoặc ghi nợ đó. Khi trả tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số tiền đó cũng phải theo đúng các điều khoản và điều kiện qui định của hãng cấp thẻ tín dụng hoặc ghi nợ đó. Quý vị cũng đồng ý cung cấp cho chúng tôi số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mới nhất và thông tin về ngày hết hạn để trích các khoản tiền trả định kỳ từ trương mục của quý vị. Lệ phí dịch vụ tiện ích hợp lý cũng có thể áp dụng cho mỗi khoản tiền trả khi quý vị cho phép trả tiền qua điện thoại. Nếu chúng tôi tính tiền trực tiếp cho quý vị cho Các Dịch Vụ và ngân phiếu, số tiền chuyển khoản qua nhân hàng hoặc nghiệp đoàn tín dụng, các khoản tiền chuyển khoản qua mạng điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác của quý vị không được chấp nhận và bị trả lại do trương mục của quý vị không có đủ tiền, hoặc trương mục của quý vị đã bị đóng, chúng tôi sẽ tính lệ phí phạt do ngân phiếu bị trả lại hoặc trương mục không có đủ tiền, tuy nhiên lệ phí này không vượt quá mức tối đa được luật pháp cho phép. Nếu AT&T không nhận được số tiền trả trước ngày hết hạn ghi trên hóa đơn của quý vị, quý vị đồng ý trả cho AT&T một khoản lệ phí truy thu, lệ phí phạt trả trễ và/hoặc lệ phí lãi suất như được qui định trong các điều khoản về dịch vụ của Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn hoặc các biểu giá. Việc chúng tôi chấp nhận lệ phí trả trễ hoặc trả một phần (ngay cả khi được gọi là,“TRẢ TOÀN BỘ” hoặc từ tương tự) hoặc các khoản lệ phí phạt trả trễ sẽ không được như là chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào của chúng tôi trong việc truy thu toàn bộ số tiền phải trả theo Hợp Đồng này. Nếu quý vị nhận được hóa đơn tính tiền của chúng tôi theo hình thức hóa đơn của hãng trao đổi địa phương không phải là AT&T, lệ phí truy thu, lệ phí trả trễ và/hoặc lệ phí lãi suất của hãng trao đổi địa phương đó, và các khoản lệ phí luật sư được luật pháp cho phép sẽ áp dụng. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị phải trả tiền ngay khi việc sử dụng thực tế ít nhất gấp đôi mức sử dụng trung bình của quý vị như được phản ánh trong các hóa đơn hàng tháng trong ba tháng trước khi có hóa đơn hiện tại hoặc nếu quý vị là khách hàng mới nhận các dịch vụ trong chưa tới bốn tháng, trong đó việc sử dụng thực tế cao hơn mức lệ phí sử dụng hàng tháng ước tính ít nhất hai lần. d. Lập Hóa Đơn. Chúng tôi sẽ quyết định hình thức và cách trình bày hóa đơn. Chúng tôi cũng sẽ quyết định giai đoạn lập hóa đơn. Đôi khi chúng tôi cũng có thể thay đổi cả cách thức trình bày và giai đoạn lập hóa đơn mà không cần thông báo cho quý vị. Các khoản lệ phí bắt đầu được tính khi bắt đầu mỗi giai đoạn lập hóa đơn và tiếp tục cho tới hết giai đoạn lập hóa đơn đầy đủ đó. Chúng tôi có thể tính theo tỷ lệ hoặc điều chỉnh hóa đơn của quý vị nếu giai đoạn lập hóa đơn đó chỉ tính chưa tới một tháng hoặc hơn một tháng đầy đủ dựa trên số ngày trong chu kỳ lập hóa đơn đó, trong tháng tính các khoản lệ phí này. Các cuộc gọi có thể được tính theo cách thức khác nhau, ví dụ như bằng cách làm tròn tới số phút trọn vẹn kế tiếp nếu có phút lẻ. Khi mức phần trăm giảm giá được áp dụng, mức giảm giá sẽ được làm tròn xuống số tiền xu gần nhất. Nếu quý vị có bất kỳ và tất cả các trường hợp yêu cầu lập hóa đơn hoặc khiếu nại về việc tính tiền hóa đơn quá cao liên quan tới các Dịch Vụ, xin viết thư hoặc gọi số điện thoại ghi trong hóa đơn của quý vị cho AT&T để điều tra trong vòng 120 ngày kể từ ngày (các) khoản lệ phí đó xuất hiện lần đầu tiên
 6. trong hóa đơn điện thoại của quý vị. Trừ khi các yêu cầu hay luật pháp tiểu bang hiện hành có yêu cầu khác, không có khiếu nại hoặc khiếu kiện của quý vị đối với một khoản lệ phí trong vòng 120 ngày kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên hóa đơn điện thoại của quý vị, khoản lệ phí đó sẽ được coi là đúng, và quý vị từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào đối với khoản lệ phí đó. e. Xác Minh Tình Trạng Tín Dụng và Tiền Đặt Cọc. Khi nộp đơn xin hoặc ghi danh sử dụng các Dịch Vụ, quý vị cho phép chúng tôi lấy thông tin tín dụng của quý vị từ các cơ quan báo cáo tín dụng theo các chính sách về tín dụng của AT&T. Nếu chúng tôi thấy rằng quý vị có thể có rủi ro về tín dụng dựa trên các chính sách về tín dụng của AT&T hoặc: (1) mức tín dụng không đạt yêu cầu; (2) quá trình sử dụng tín dụng không đạt yêu cầu; (3) hồ sơ đã nhiều lần trả trễ hóa đơn hiện tại hoặc trước đây; hoặc (4) có hành vi gian lận, bất hợp pháp hoặc lạm dụng khi sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của AT&T trong vòng năm (5) năm trước đó, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị phải đặt cọc hoặc trả khoản tiền đặt cọc bảo đảm khác đối với chúng tôi hoặc trả trước để bảo đảm số tiền chi trả cho các Dịch Vụ sẽ cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị từ chối trả tiền đặt cọc, cung cấp các phương thức đặt cọc bảo đảm khác hoặc trả tiền trước, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp và/hoặc tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho quý vị. Số tiền đặt cọc đó sẽ là mức thấp hơn của: (a) số tiền được luật pháp cho phép; hoặc (b) mức tối đa của khoản lệ phí ước tính áp dụng một lần và bắt buộc cho Các Dịch Vụ của quý vị cộng với ba lần số tiền hóa đơn thực tế cao nhất trong ba tháng trước đó áp dụng cho các Dịch Vụ. Quý vị cũng có thể phải đặt cọc bảo đảm thêm theo chính sách về tín dụng của AT&T. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng lãi suất cho số tiền đặt cọc của mình, tùy thuộc vào các điều luật của tiểu bang nơi quý vị nhận các Dịch Vụ. Nếu quý vị không trả tiền cho các Dịch Vụ khi tới hạn, chúng tôi có thể tính số tiền đặt cọc, phương thức đặt cọc bảo đảm khác hoặc các khoản tiền trả trước vào số tiền mà quý vị nợ chúng tôi (mà không cần thông báo cho quý vị). Nếu quý vị trả các hóa đơn không có khiếu nại trước ngày hết hạn trong mười hai (12) tháng lập hóa đơn liên tục, chúng tôi có thể cộng thêm số tiền đặt cọc đó vào trương mục của quý vị. Nếu trong trương mục của quý vị vẫn còn tiền sau khi đã tính số tiền đặt cọc đó, chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc cộng thêm số tiền đó cho quý vị, theo sự cho phép của luật pháp. f. Giới Hạn về Tín Dụng/Mức Độ Sử Dụng Được Chấp Thuận. Dựa trên tình trạng hội đủ điều kiện về tín dụng của quý vị theo quyết định của AT&T, chúng tôi có thể thiết lập một định mức tín dụng hoặc mức độ sử dụng được phép cho trương mục của quý vị vào bất cứ lúc nào. Nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết mức giới hạn sử dụng được phép ban đầu và tất cả các thay đổi liên quan. Nếu quý vị vượt quá định mức tín dụng hoặc mức sử dụng được phép, chúng tôi có thể hạn chế việc quý vị sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các cuộc gọi quay số trực tiếp, các cuộc gọi được nhân viên tổng đài trợ giúp, và các cuộc gọi đòi hỏi phải có các số đầu là 900 hoặc 976. Việc hạn chế sử dụng Dịch Vụ này sẽ không ảnh hưởng tới việc quý vị sử dụng các dịch vụ cấp cứu 911. Nếu quý vị không trả tiền đúng hạn, chúng tôi cũng có thể giảm bớt mức giới hạn sử dụng được chấp thuận của quý vị hoặc ngừng cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi. 4. ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CÁC DỊCH VỤ a. Quý Vị Hủy Bỏ Dịch Vụ. Quý vị có thể hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các Dịch Vụ đã ghi danh sử dụng bằng cách ngừng sử dụng các Dịch Vụ muốn hủy bỏ và gửi yêu cầu ngừng dịch vụ cho Trung Tâm Dịch Vụ của AT&T qua số điện thoại ghi trên hóa đơn của quý vị.
 7. Cẩm Nang Hướng Dẫn có ghi rõ các điều kiện áp dụng cho việc hủy bỏ Các Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả lệ phí chấm dứt dịch vụ, nếu có. Nếu quý vị tiếp tục ghi danh sử dụng, sử dụng hoặc trả lệ phí cho các Dịch Vụ khác, Hợp Đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với các Dịch Vụ đó cho tới khi quý vị hủy bỏ. Quý vị có trách nhiệm liên lạc với chúng tôi để ngừng các Dịch Vụ mà quý vị không còn muốn hoặc không còn có thể sử dụng với các Dịch Vụ hiện tại của quý vị nữa, hoặc nếu các Dịch Vụ đó không còn tương thích với các dịch vụ hay tính năng AT&T hiện tại khác mà quý vị đang sử dụng. b. AT&T Đình Chỉ, Hủy Bỏ hoặc Chấm Dứt Các Dịch Vụ. Nếu tin rằng quý vị hoặc một người nào đó sử dụng các Dịch Vụ đang lạm dụng các Dịch Vụ đó hoặc sử dụng một cách gian lận, lạm dụng, bất hợp pháp, trái phép, hoặc sử dụng vào các mục đích khác không dành cho gia đình, chúng tôi có quyền đình chỉ, giới hạn, hoặc hủy bỏ ngay các Dịch Vụ đó. Nếu quý vị không thanh toán các hóa đơn không bị khiếu nại của AT&T trước đó hoặc hiện tại trước ngày hết hạn, kể cả các khoản lệ phí phạt trả trễ hoặc bất kỳ khoản chi phí nào được phép theo Hợp Đồng này, chúng tôi có thể đình chỉ, hạn chế hoặc hủy bỏ các Dịch Vụ đó và Hợp Đồng này, sau khi đã thông báo trước cho quý vị. Nếu tiểu bang nơi quý vị nhận các Dịch Vụ có điều luật hoặc qui định khác liên quan tới việc thông báo và ngừng dịch vụ, các qui định cụ thể của tiểu bang đó sẽ áp dụng. Chúng tôi giữ quyền ngừng các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào qui chế và luật pháp hiện hành, sau khi đã thông báo trước 30 ngày cho quý vị. c. Sửa Chữa Các Dịch Vụ. Vào bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc làm gián đoạn các Dịch Vụ để thực hiện các công việc sửa chữa hoặc thay đổi cần thiết về cơ sở vật chất của chúng tôi. Trong trường hợp đó, quý vị có thể hội đủ điều kiện được nhận một khoản định mức tín dụng theo Mục 3.a. của Hợp Đồng này. Chúng tôi có thể từ chối sửa chữa các Dịch Vụ nếu chúng tôi thấy rằng các điều kiện tại cơ sở của quý vị là không an toàn cho chúng tôi hoặc các đại diện của chúng tôi. d. Các Khoản Lệ Phí Còn Nợ. Nếu các Dịch Vụ bị đình chỉ, hạn chế, bị gián đoạn hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ tính lệ phí cho tới ngày hoàn tất thủ tục đình chỉ, giới hạn, gián đoạn hoặc hủy bỏ đó. Quý vị có trách nhiệm trả tất cả các khoản lệ phí không bị khiếu nại mà đang còn nợ cho các Dịch Vụ, kể cả số tiền trả cho bất kỳ và tất cả các hóa đơn chưa thanh toán sau ngày hủy bỏ. Tùy thuộc vào Mục 9 và luật pháp hiện hành của tiểu bang, quý vị đồng ý hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ chi phí và lệ phí hợp lệ nào mà chúng tôi làm phát sinh, kể cả lệ phí luật sư, để thu các khoản lệ phí mà quý vị còn nợ chúng tôi. e. Phục Hồi Dịch Vụ. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi phục hồi Các Dịch Vụ sau khi đình chỉ hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tùy ý yêu cầu quý vị trả một khoản tiền đặt cọc hoặc lệ phí phục hồi dịch vụ, hoặc cả hai. 5. MIỄN TRÁCH NHIỆM QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG AT&T, CÁC NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH, GIÁM ĐỐC, TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC CHI NHÁNH, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, ĐÒI HỎI, CÁC KHIẾU KIỆN, NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN, KIỆN TỤNG, THỦ TỤC TỐ TỤNG, CÁC TỔN THẤT, CÁC THIỆT HẠI, CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN, TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ LỆ PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ, PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ
 8. DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, SAI SÓT NÀO LIÊN QUAN TỚI CÁC DỊCH VỤ ĐÓ CỦA QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO MÀ QUÝ VỊ CHO PHÉP SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC VẤN ĐỀ SAU ĐÂY: CUNG CẤP THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG, KHÔNG ĐẦY ĐỦ HOẶC ĐÁNH LẠC HƯỚNG; NÓI XẤU, PHỈ BÁNG, HOẶC VU KHỐNG; XÂM PHẠM SỰ RIÊNG TƯ, MẠO DANH, VI PHẠM BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU DỊCH VỤ HOẶC TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC; BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ SAI SÓT ĐƯỢC BÁN HOẶC ĐƯỢC PHÂN PHỐI QUA HOẶC LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC THƯƠNG TÍCH HAY TỔN THẤT NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN DO CÁC DỊCH VỤ ĐÓ; HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ ĐIỀU LUẬT HAY QUI CHẾ HIỆN HÀNH NÀO (GỌI CHUNG LÀ “CÁC TỔN THẤT”). TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý MIỄN TRỪ VÀ GIỮ VÔ HẠI CHO AT&T, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT VÀ CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI, VÀ CÁC NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH, GIÁM ĐỐC, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC TỔN THẤT ĐÓ, KỂ CẢ LỆ PHÍ LUẬT SƯ, TRỪ KHI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ LÀ DỰA TRÊN HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC CHÚNG TÔI CỐ Ý CÓ HÀNH VI SAI TRÁI HOẶC XAO LÃNG. ĐIỀU KHOẢN QUI ĐỊNH NÀY SẼ TIẾP TỤC ÁP DỤNG SAU KHI HỢP ĐỒNG NÀY CHẤM DỨT HOẶC BỊ HỦY BỎ. 6. TUYÊN BỐ KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH CÁC DỊCH VỤ DO AT&T CUNG CẤP THEO HÌNH THỨC “NGUYÊN TRẠNG”, “KHI CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO HÀNH NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC BẢO HÀNH NGẦM Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA HOẶC MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC THEO CÁCH KHÁC, NGOÀI CÁC BẢO HÀNH (NẾU CÓ) ĐƯỢC QUI ĐỊNH BỞI VÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ GIỚI HẠN HAY ĐIỀU CHỈNH THEO CÁC ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG NÀY, TẤT CẢ NHỮNG SỰ BẢO ĐẢM ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC LOẠI BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG. AT&T KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ AI, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA AT&T ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THAY MẶT CHO AT&T, VÀ QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG TIN VÀO LỜI BẢO ĐẢM ĐÓ. AT&T KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT. 7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM XIN ĐỌC KỸ MỤC NÀY VÌ ĐÂY LÀ MỤC TRÌNH BÀY VỀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA AT&T ĐỐI VỚI QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO MÀ QUÝ VỊ HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC LÀM PHÁT SINH, LIÊN QUAN TỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG NÀY. a. TRỪ KHI ĐƯỢC QUI ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG MỤC 9 Ở DƯỚI (QUI ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUA TRỌNG TÀI PHÂN XỬ), BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO VIỆC VẬN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG NÀY, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC TRÌ HOÃN, HƯ HỎNG, HOẶC VIỆC AT&T KHÔNG CUNG CẤP HOẶC
 9. THỰC HIỆN (TOÀN BỘ HAY MỘT PHẦN) BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO THEO HỢP ĐỒNG NÀY, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC TÍN DỤNG QUI ĐỊNH TRONG BIỂU GIÁ HOẶC CẨM NANG HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH VÀ LIÊN QUAN, NẾU CÁC SỐ TIỀN ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC GHI RÕ, THÌ SỐ TIỀN TRẢ KHÔNG VƯỢT QUÁ CÁC KHOẢN LỆ PHÍ MÀ QUÝ VỊ ĐÃ TRẢ HOẶC CÒN NỢ AT&T CHO CÁC DỊCH VỤ ĐÓ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN XẢY RA SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐÓ. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA AT&T SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI AT&T LÀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO KÈO (TRONG ĐÓ BAO GỒM BẤT KỲ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO CỦA QUÝ VỊ MÀ AT&T BỎ QUA), NGHĨA VỤ NGHIÊM NGẶT, HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC. TUY NHIÊN, NẾU THẤY RẰNG SƠ SUẤT CỦA AT&T ĐÃ GÂY THƯƠNG TÍCH CHO MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ HOẶC GÂY THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN, CHÚNG TÔI SẼ CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG SỐ TIỀN KHÔNG VƯỢT QUÁ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN MÀ CHÚNG TÔI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM. b. NGOÀI RA, QUÝ VỊ XÁC NHẬN VÀ HIỂU RẰNG DO TÍNH CHẤT CỦA CÁC DỊCH VỤ, CÁC CUỘC GỌI HOẶC CÁC TIN NHẮN CÓ THỂ BỊ MẤT VÌ NHIỀU LÝ DO. CÁC LÝ DO CÓ THỂ MẤT CUỘC GỌI HOẶC TIN NHẮN BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI: LỖI KHI QUAY SỐ, CÚP ĐIỆN, CÁC DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC KHÔNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG VÀ CÓ SỰ GIÁN ĐOẠN TRÊN MẠNG ĐIỆN TỬ. DO ĐÓ, AT&T SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VỀ: NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ CUỘC GỌI HAY TIN NHẮN NÀO; CÁC TRƯỜNG HỢP GỬI HOẶC NHẬN BẤT KỲ CUỘC GỌI HAY TIN NHẮN NÀO BỊ HỎNG VÀ TRÌ HOÃN (TRONG ĐÓ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC CUỘC GỌI 911); HOẶC BẤT KỲ TÌNH TRẠNG BỊ CHẶN LẠI, TIẾT LỘ TRÁI PHÉP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MỘT CUỘC GỌI HOẶC TIN NHẮN. c. NGOÀI RA, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, AT&T VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC HÃNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ: • LỢI NHUẬN BỊ MẤT, MẤT THÔNG TIN, MẤT TÍN HIỆU, HOẶC GIAN LẬN QUAY SỐ; • BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN TỚI MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC, MỨC ĐỘ ĐÚNG GIỜ HOẶC TÌNH TRẠNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA AT&T; HOẶC • BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN TỚI VIỆC GIẢM DOANH THU HOẶC MẤT CÔNG ĂN VIỆC LÀM, MẤT DỮ LIỆU, MẤT VIỆC SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN, MẤT CHI PHÍ VỐN, CHI PHÍ CÁC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CHI PHÍ CHO THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG. AT&T CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI CỦA AT&T ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỤC NÀY SẼ LUÔN ÁP DỤNG, CHO DÙ AT&T CÓ THỂ BIẾT TRƯỚC CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI CỦA AT&T ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỤC NÀY CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ QUÝ
 10. VỊ HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP MẠNG HOẶC CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA AT&T (HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA MẠNG HOẶC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA AT&T) CHO DÙ LÀ TỰ MÌNH HOẶC KHI CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG KHÁC, HOẶC KHI CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC AT&T HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC THỰC HIỆN. d. AT&T SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC THIỆT HẠI LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CUNG CẤP, ĐIỀU HÀNH HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG NÀY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ SỰ LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI CỦA AT&T TRONG MỤC NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ DẠNG KHIẾU KIỆN CHỐNG AT&T LÀ THEO HỢP ĐỒNG, GIAO KÈO (TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU KIỆN AT&T VÌ HÀNH ĐỘNG SƠ SUẤT, SAI SÓT, LỖI HOẶC BỎ SÓT VỀ AT&T HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA AT&T), NGHĨA VỤ NGHIÊM NGẶT HOẶC QUI ĐỊNH KHÁC. KHÔNG GIỚI HẠN TỚI NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI TRONG MỤC NÀY, QUÝ VỊ CỤ THỂ ĐỒNG Ý RẰNG AT&T SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC DẠNG THIỆT HẠI ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỤC NÀY PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TAI NẠN HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO DO VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA AT&T HOẶC DO CÁC DỊCH VỤ NÀY BỊ HƯ HỎNG. NGOÀI RA, QUÝ VỊ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MỨC GIÁ CỦA CÁC DỊCH VỤ THEO HỢP ĐỒNG NÀY LÀ PHẢN ẢNH MỤC ĐÍCH VÀ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA CÁC BÊN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA AT&T NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG HỢP ĐỒNG NÀY. e. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA AT&T SẼ DO QUÝ VỊ TỰ CHỊU RỦI RO. AT&T SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH, SỬ DỤNG HOẶC TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO MÀ CÔNG TY CUNG CẤP, BẤT KỂ AT&T ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ VÀ BẤT KỂ AT&T CÓ THỂ BIẾT TRƯỚC CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG. AT&T CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC SƠ SUẤT NÀO CỦA QUÝ VỊ, HOẶC BẤT KỲ VIỆC LỰA CHỌN HOẶC GIỮ LẠI, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HAY SƠ SUẤT NÀO CỦA CÁC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO. f. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VỀ THIỆT HẠI QUI ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG NÀY ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP. TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM HOẶC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VỀ THIỆT HẠI ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG HỢP ĐỒNG NÀY (HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA HỢP ĐỒNG NÀY) ĐƯỢC THẤY LÀ KHÔNG THỂ THI HÀNH ĐƯỢC VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, HOẶC TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KỲ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NÀO CỦA QUÝ VỊ THEO HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CHÚNG, QUÝ VỊ CỤ THỂ ĐỒNG Ý RẰNG, TRỪ KHI ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG MỤC 9 DƯỚI ĐÂY (QUI ĐỊNH VỀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUA TRỌNG TÀI PHÂN XỬ), TRÁCH NHIỆM TOÀN BỘ CỦA AT&T ĐỐI VỚI QUÝ VỊ (HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC
 11. YÊU CẦU KHIẾU KIỆN BỞI, QUA HOẶC THEO QUÝ VỊ) VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN NÀO, VÀ CHO DÙ DẠNG KHIẾU KIỆN VỚI AT&T LÀ DẠNG HỢP ĐỒNG, GIAO KÈO (BAO GỒM CẢ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU KIỆN MÀ AT&T SƠ SUẤT) HOẶC THEO CÁCH THỨC KHÁC, SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN LỆ PHÍ MÀ QUÝ VỊ ĐÃ TRẢ CHO BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO THEO HỢP ĐỒNG NÀY. g. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG MỤC 7 NÀY SẼ VẪN CÓ GIÁ TRỊ VÀ TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG SAU KHI HỢP ĐỒNG NÀY KẾT THÚC. h. KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN GÌ TRONG MỤC 7 GIỚI HẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI THỰC TẾ MÀ QUÝ VỊ LÀM PHÁT SINH VÀ ĐƯỢC COI LÀ HẬU QUẢ TRỰC TIẾP CỦA SAI SÓT HOẶC HÀNH VI SAI TRÁI CỐ Ý CỦA AT&T. i. VIỆC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH NÀO MÀ QUÝ VỊ GẶP PHẢI DO LỖI CỦA CÁC ĐỆ TAM NHÂN PHẢI YÊU CẦU BÊN ĐỆ TAM NHÂN ĐÓ TRẢ. AT&T SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO, VÍ DỤ NHƯ CHẶN HOẶC TỪ CHỐI CHẤP NHẬN MỘT SỐ CUỘC GỌI, MÀ AT&T THẤY LÀ CẦN THIẾT ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP, GIAN LẬN HOẶC BẤT HỢP PHÁP CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG NÀY. j. VÌ CÁC MỤC ĐÍCH CỦA MỤC 7 NÀY, “AT&T” SẼ BAO GỒM TẤT CẢ CÁC NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC ĐIỀU HÀNH, GIÁM ĐỐC, TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CHI NHÁNH, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY. 8. ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG Quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn, tổn thất, thiệt hại hoặc hỏng hóc của các Dịch Vụ hoặc của bất kỳ các điều khoản hoặc điều kiện nào trong số này, nếu thích hợp, do tai nạn hoặc thương vong, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, hiện tượng thời tiết, động đất, hoạt động núi lửa, cúp điện, thời tiết khắc nghiệt, nổ, chiến tranh có hoặc không tuyên chiến hoặc xung đột vũ trang, các trường hợp khẩn cấp ở cấp địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia, bạo động dân sự, trì hoãn về giao thông, các nhà cung cấp không cung cấp phương tiện máy móc, các hành động hoặc sơ suất của các hãng dịch vụ hoặc nhà cung cấp, thiếu lao động hoặc nguyên vật liệu, các cuộc tranh chấp về lao động, đình công hoặc các hành động tập hợp khác của công nhân (cho dù là của AT&T hay công ty khác), cấm vận, yêu cầu của chính phủ hoặc giới chức có thẩm quyền về dân sự hoặc quân sự khác, các thủ tục của các cơ quan chính phủ hoặc điều hành, hành động Khủng Bố, thiên tai, hoặc các sự kiện hay hành động không được nêu tên được coi là điều kiện bất khả kháng, các hành động của bất kỳ đệ tam nhân nào, hoặc các nguyên nhân tương tự vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi, khiến không thể hoặc gây trở ngại tới việc cung cấp các Dịch Vụ (“Điều Kiện”). Nếu bất kỳ Điều Kiện nào nói trên xảy ra, quý vị phải trả tiền cho các Dịch Vụ được cung cấp, và chúng tôi có thể chấm dứt ngay các Dịch Vụ mà không cần thông báo.
 12. 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI CÓ GIÁ TRỊ RÀNG BUỘC Xin đọc kỹ mục này. Bởi vì thông tin này ảnh hưởng tới các quyền của quý vị. Tóm Lược: ĐA SỐ CÁC TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ THỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG VÀ LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG BẰNG CÁCH GỌI SỐ 1.800.288.2020 NẾU QUÝ VỊ NHẬN DỊCH VỤ TẠI CÁC TIỂU BANG AR, CA, CT, IL, IN, KS, MI, MO, NV, OH, OK, TX, hoặc WI, hoặc GỌI SỐ 1.888.757.6500 NẾU QUÝ VỊ NHẬN DỊCH VỤ TẠI CÁC TIỂU BANG AL, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, hoặc TN. TRONG TRƯỜNG HỢP HIẾM KHI XẢY RA TRONG ĐÓ TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỦA AT&T KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA QUÝ VỊ ĐỂ LÀM QUÝ VỊ CẢM THẤY HÀI LÒNG (HOẶC NẾU AT&T KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT MỘT TRANH CHẤP VỚI QUÝ VỊ SAU KHI ĐÃ CỐ GẮNG LÀM NHƯ VẬY BẰNG CÁC HÌNH THỨC KHÔNG CHÍNH THỨC), CHÚNG TÔI MỖI BÊN ĐỀU ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP ĐÓ QUA THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI HOẶC TẠI TÒA ÁN CHUYÊN XÉT XỬ CÁC VỤ KIỆN CÓ QUI MÔ NHỎ THAY VÌ ĐƯA RA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ TỔNG QUÁT. THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI LÀ THỦ TỤC ÍT NGHIÊM TRỌNG HƠN KIỆN TỤNG TẠI TÒA ÁN. THỦ TỤC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI SẼ SỬ DỤNG MỘT TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG LẬP THAY VÌ CHÁNH ÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN, CHO PHÉP ĐIỀU TRA GIỚI HẠN HƠN, VÀ CHỈ ĐƯỢC CÁC TÒA ÁN XEM XÉT RẤT HẠN CHẾ. CÁC TRỌNG TÀI PHÂN XỬ CÓ THỂ PHÁN QUYẾT MỨC ĐỘ BỒI THƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TƯƠNG TỰ NHƯ TÒA ÁN. BẤT KỲ THỦ TỤC TRỌNG TÀI PHÂN XỬ NÀO THEO HỢP ĐỒNG NÀY ĐỀU PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP; CÁC TRƯỜNG HỢP PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI THEO NHÓM VÀ CÁC VỤ KIỆN THEO NHÓM SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. AT&T SẼ ĐÀI THỌ TOÀN BỘ CHI PHÍ PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI, CHO DÙ BÊN NÀO THẮNG KIỆN, MIỄN LÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA QUÝ VỊ KHÔNG QUÁ BẤT HỢP LÝ. HƠN NỮA, TRONG TRƯỜNG HỢP PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI QUÝ VỊ ĐƯỢC QUYỀN LẤY LẠI TỪ AT&T LỆ PHÍ LUẬT SƯ ÍT NHẤT CŨNG BẰNG LỆ PHÍ NẾU QUÝ VỊ RA TÒA ÁN. NGOÀI RA, TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP (NHƯ GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY), AT&T SẼ TRẢ CHO QUÝ VỊ VÀ LUẬT SƯ CỦA QUÝ VỊ MỘT KHOẢN LỆ PHÍ ĐẶC BIỆT NẾU TRỌNG TÀI PHÂN XỬ CHO QUÝ VỊ HƯỞNG MỘT SỐ TIỀN CAO HƠN SỐ TIỀN MÀ AT&T ĐÃ ĐỀ NGHỊ QUÝ VỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÓ. Thỏa Thuận về Phân Xử Qua Trọng Tài: a. AT&T và quý vị đồng ý đưa ra phân xử qua trọng tài mọi tranh chấp và yêu cầu bồi thường giữa hai bên chúng ta. Thỏa Thuận phân xử qua trọng tài này là nhằm mục đích diễn giải theo nghĩa rộng. Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn tới: • các yêu cầu bồi thường phát sinh hoặc liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ giữa hai bên chúng ta, cho dù là vi phạm hợp đồng, giao kèo, khai man hoặc bất kỳ qui định pháp lý nào khác;
 13. • các yêu cầu bồi thường phát sinh trước Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ Thỏa Thuận nào trước đó (bao gồm nhưng không giới hạn tới các yêu cầu bồi thường liên quan tới quảng cáo); • các yêu cầu bồi thường hiện là đối tượng tranh chấp kiện tụng theo nhóm trong đó quý vị không phải là thành viên của một nhóm được chứng nhận; và • các yêu cầu bồi thường có thể phát sinh sau khi Thỏa Thuận này chấm dứt. Trong Mục này, việc nhắc tới “AT&T”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” bao gồm các chi nhánh, tổ chức liên kết, đại diện, viên chức điều hành, nhân viên, những người đảm nhiệm trước về quyền lợi, những người kế nhiệm và người được ủy quyền, cũng như tất cả những người sử dụng hoặc thụ hưởng được phép hoặc không được phép đối với các dịch vụ hoặc phương tiện máy móc theo Thỏa Thuận này hoặc Thỏa Thuận trước giữa hai bên chúng ta. Bất kể qui định nói trên, cả hai bên đều có thể khiếu kiện cá nhân tại tòa án chuyên xét xử các vụ kiện có qui mô nhỏ, hoặc khiếu nại với Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang hoặc một ủy ban về dịch vụ công cộng của tiểu bang nếu khiếu nại đó nằm trong phạm vi thẩm quyền pháp lý của cơ quan hay tòa án đó. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG, KHI KÝ THỎA THUẬN NÀY QUÝ VỊ VÀ AT&T ĐỀU TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ QUA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ THAM GIA VỤ KIỆN THEO NHÓM. Thỏa Thuận này là sự giao dịch về thương mại giữa các tiểu bang, và do đó Đạo Luật Phân Xử Qua Trọng Tài của Liên Bang sẽ chi phối việc diễn giải và thi hành qui định này. Điều khoản phân xử qua trọng tài này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận này kết thúc. b. Bên nào có ý định đưa ra phân xử qua trọng tài trước hết phải gửi qua thư bảo đảm cho bên kia văn bản Thông Báo về Khiếu Nại (“Thông Báo”). Thông Báo gửi cho AT&T xin gửi tới địa chỉ sau đây: AT&T Services, Inc., 175 E. Houston St., Room 4W20, San Antonio, Texas 78205, Attn Customer Arbitration (“Địa Chỉ Thông Báo”). Thông Báo phải (1) trình bày về tính chất và lý do dẫn tới việc kiện tụng hoặc tranh chấp đó; và (2) đề cập tới biện pháp giải quyết cụ thể muốn áp dụng (“Yêu Cầu”). Nếu AT&T và quý vị không đạt được thỏa thuận để giải quyết khiếu nại đó trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông Báo, quý vị hoặc AT&T có thể bắt đầu thủ tục phân xử qua trọng tài. Trong thời gian tiến hành thủ tục phân xử qua trọng tài, số tiền đề nghị thương lượng của AT&T hoặc quý vị sẽ không được tiết lộ cho trọng tài viên sau khi trọng tài viên quyết định số tiền (nếu có) mà quý vị hoặc AT&T được quyền hưởng. Quý vị có thể tải xuống hoặc sao chụp mẫu đơn thông báo và mẫu tiến hành thủ tục phân xử qua trọng tài trên trang mạng điện toán: AT&T.com/residentialarbitration c. Sau khi AT&T nhận được thông báo tại Địa Chỉ Thông Báo về việc quý vị bắt đầu thủ tục phân xử qua trọng tài, công ty sẽ hoàn trả ngay cho quý vị số tiền lệ phí nộp hồ sơ. (Lệ phí nộp hồ sơ hiện tại là $125 đối với các trường hợp khiếu nại có giá trị chưa tới $10,000, nhưng có thể được bên trọng tài phân xử thay đổi. Nếu quý vị không có khả năng trả lệ phí này, AT&T sẽ trả số tiền này trực tiếp sau khi nhận được thư yêu cầu tại Địa Chỉ Thông Báo.) Thủ tục phân xử qua trọng tài sẽ theo đúng Các Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại và Các Thủ Tục Phụ để Giải Quyết Các Tranh Chấp Liên Quan Tới Gia Đình (gọi chung là “Các Qui Chế AAA”) của Hiệp Hội Phân Xử Qua Trọng Tài Hoa Kỳ (“AAA”),
 14. như được tu chính bởi Thỏa Thuận này, và sẽ được AAA tiến hành. Các Qui Chế của AAA cũng có sẵn trên trang mạng điện toán tại adr.org, hoặc bằng cách gọi AAA tại 1.800.778.7879, hoặc viết thư tới Địa Chỉ Thông Báo. Tất cả các vấn đề, trong đó bao gồm cả phạm vi áp dụng điều khoản qui định phân xử qua trọng tài này, là để trọng tài viên quyết định, trừ các vấn đề liên quan tới khả năng thi hành của điều khoản qui định về phân xử qua trọng tài là do tòa án quyết định. Trọng tài viên phải theo đúng các điều khoản của Thỏa Thuận này. Trọng tài viên không bao giờ có thẩm quyền (a) đưa ra phán quyết thắng kiện vượt quá hoặc trái với qui định của Thỏa Thuận này, hoặc (b) ra lệnh hợp nhất hoặc phân xử qua trọng tài theo nhóm hoặc theo đại diện. Trừ khi AT&T và quý vị có Thỏa Thuận khác, bất kỳ buổi điều trần phân xử qua trọng tài nào đều sẽ diễn ra tại quốc gia (hoặc giáo khu) nơi có địa chỉ nhận hóa đơn của quý vị. Nếu khiếu nại của quý vị có giá trị $10,000 hoặc ít hơn, chúng tôi đồng ý rằng quý vị có thể chọn chỉ tiến hành thủ tục phân xử qua trọng tài dựa trên các giấy tờ nộp cho trọng tài viên, qua điều trần trên điện thoại, hoặc điều trần gặp trực diện theo qui định của Các Qui Chế của AAA. Nếu khiếu nại của quý vị có giá trị hơn $10,000, quyền điều trần sẽ do Các Qui Chế AAA quyết định. Trừ khi có qui định khác trong tài liệu này, AT&T sẽ trả toàn bộ các khoản lệ phí nộp hồ sơ, tiến hành thủ tục và lệ phí trọng tài viên của AAA cho bất kỳ trường hợp phân xử qua trọng tài nào được bắt đầu theo các yêu cầu thông báo nói trên. Tuy nhiên, nếu trọng tài viên thấy rằng nội dung khiếu kiện của quý vị hoặc biện pháp giải quyết mong muốn trong Yêu Cầu là bất hợp lý hoặc vì một mục đích không thích hợp (dựa trên các tiêu chuẩn qui định trong Các Qui Chế về Thủ Tục Dân Sự của Liên Bang 11(b)), thì việc trả các khoản lệ phí như thế này sẽ tuân theo đúng Các Qui Chế AAA. Trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hoàn trả cho AT&T toàn bộ các khoản tiền trước đó công ty đã trả mà lẽ ra quý vị có trách nhiệm phải trả theo Các Qui Chế của AAA. d. Sau khi có kết luận cho quý vị thắng kiện, nếu trọng tài viên tuyên bố quý vị được hưởng số tiền bồi thường: • tương đương hoặc ít hơn phần nhiều hơn của (1) $5,000 hoặc (2) là số tiền yêu cầu bồi thường tối đa có thể được đưa ra tại tòa án chuyên giải quyết các vụ kiện có qui mô nhỏ tại quận nơi có địa chỉ nhận hóa đơn của quý vị; và • phần lớn hơn của giá trị của văn bản đề nghị thương lượng cuối cùng của AT&T được đưa ra trước khi lựa chọn hòa giải viên, thì AT&T sẽ: • trả cho quý vị mức cao hơn của (1) $5,000 hoặc (2) số tiền yêu cầu bồi thường tối đa có thể được đưa ra xét xử tại tòa án chuyên giải quyết các vụ kiện có qui mô nhỏ tại quận nơi có địa chỉ nhận hóa đơn của quý vị (“lệ phí”) thay vì số tiền thắng kiện của hòa giải viên; và • trả cho luật sư của quý vị (nếu có) gấp đôi số tiền lệ phí Luật Sư, và hoàn trả bất kỳ các khoản chi phí mà luật sư của quý vị đã làm phát sinh một cách hợp lý trong quá trình điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu kiện của quý vị qua thủ tục phân xử qua trọng tài (“lệ phí Luật Sư”).
 15. Nếu AT&T không đưa ra văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp này trước khi trọng tài viên được lựa chọn, quý vị và Luật Sư của quý vị sẽ có quyền được nhận số tiền lệ phí và lệ phí Luật Sư nói trên, nếu trọng tài viên tuyên bố cho quý vị được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào do thắng kiện. Trọng tài viên có thể đưa ra các phán quyết và giải quyết tranh chấp liên quan tới việc chi trả và hoàn trả các khoản lệ phí, chi phí và lệ phí cũng như lệ phí Luật Sư vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian tiến hành thủ tục này và sau khi có yêu cầu của một trong hai bên đưa ra trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày có phán quyết của trọng tài viên về bên thắng kiện. e. Quyền được hưởng lệ phí Luật Sư và chi phí được đề cập trong đoạn (d) là bổ sung cho quyền được hưởng các khoản lệ phí Luật Sư và chi phí mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành. Do đó, nếu quý vị được hưởng một số tiền lớn hơn theo luật hiện hành, điều khoản qui định này không loại trừ việc trọng tài viên cho quý vị được hưởng số tiền đó. Tuy nhiên, quý vị có thể không được hưởng gấp đôi số tiền lệ phí Luật Sư hoặc các khoản chi phí. Mặc dù theo một số điều luật, AT&T có thể có quyền được hưởng lệ phí Luật Sư và các chi phí nếu thắng kiện qua thủ tục phân xử trọng tài, AT&T đồng ý rằng công ty sẽ không lấy số tiền đó. f. Trọng tài viên có thể chỉ cho hưởng tiền bồi thường thiệt hại có tính chất thông báo hoặc huấn thị của một bên cá nhân yêu cầu bồi thường và chỉ trong phạm vi cần thiết để bồi thường được bảo đảm theo đơn kiện cá nhân của bên đó. QUÝ VỊ VÀ AT&T ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ KHIẾU KIỆN BÊN KIA CHỈ TRONG PHẠM VI KHẢ NĂNG CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ HOẶC CỦA CÔNG TY, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA CÁC VỤ KIỆN THEO NHÓM TRONG BẤT KỲ MỘT VỤ KIỆN THEO NHÓM HOẶC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN NÀO. Ngoài ra, trừ khi cả quý vị và AT&T đều có sự đồng ý khác, trọng tài viên không được kết hợp hơn một yêu cầu bồi thường của một người, và không được điều khiển bất kỳ thủ tục đại diện hoặc khiếu kiện theo nhóm nào. Nếu điều khoản qui định này được thấy là không thể thi hành được, thì toàn bộ điều khoản qui định về phân sử qua trọng tài này sẽ bị coi là vô giá trị và không có hiệu lực. g. Nếu có điều khoản qui định nào trong Thỏa Thuận này có ý nghĩa ngược lại, chúng tôi đồng ý rằng nếu AT&T áp dụng bất kỳ thay đổi nào đối với điều khoản phân xử qua trọng tài này (không phải là thay đổi về Địa Chỉ Thông Báo) trong thời gian quý vị đang nhận các Dịch Vụ, quý vị có thể phản đối thay đổi đó bằng cách gửi thư thông báo cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, tới Địa Chỉ Thông Báo về Thủ Tục Phân Xử Qua Trọng Tài nói trên. Khi phản đối thay đổi đó, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ phân xử qua trọng tài bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên chúng ta theo nội dung qui định trong điều khoản này. 10. ĐIỀU KHOẢN PHỤ a. Không Có Quyền của Các Đệ Tam Nhân. Hợp Đồng này không cho bất kỳ đệ tam nhân nào quyền giải quyết, khiếu kiện, hoặc hoàn trả chi phí. b. Ủy Quyền. Trừ khi có qui định khác theo các yêu cầu hoặc luật pháp hiện hành của tiểu bang, chúng tôi có quyền chuyển nhượng bằng cách sát nhập hoặc thi hành toàn bộ hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp Đồng này mà không cần thông
 16. báo cho quý vị. Nếu chúng tôi thực hiện sự ủy quyền đó, chúng tôi sẽ không còn có trách nhiệm đối với quý vị nhưng quý vị vẫn tiếp tục phải có trách nhiệm ràng buộc với Hợp Đồng này. Quý vị không được chuyển nhượng Hợp Đồng này hoặc các Dịch Vụ mà quý vị ghi danh sử dụng mà không có giấy chấp thuận trước của chúng tôi, và bất kỳ Sự Nỗ Lực Chuyển Nhượng nào như vậy của quý vị đều sẽ bị coi là vô giá trị. Việc chúng tôi chấp thuận cho quý vị chuyển nhượng sẽ không được ngăn cản một cách bất hợp lý. c. Các Thông Báo. Trừ khi có qui định khác theo các qui chế hoặc luật pháp hiện hành của tiểu bang, quý vị phải thông báo bằng văn bản cho AT&T như qui định trong Hợp Đồng này. Khi Hợp Đồng này cho phép thông báo qua điện thoại, thông báo như vậy của quý vị cho AT&T sẽ có hiệu lực vào ngày chúng tôi nhận được cuộc gọi của quý vị, như được ghi trong hồ sơ của chúng tôi. Tùy thuộc vào quyết định của AT&T và theo các điều luật hiện hành, công ty có thể thông báo cho quý vị theo qui định của Hợp Đồng này qua một hoặc nhiều phương thức sau đây: thông báo được ghi hồ sơ; thông báo trong hóa đơn; thông báo gửi kèm hóa đơn; thông báo trên báo; tạp chí hoặc (các) cuốn cẩm nang hướng dẫn đã được tu chỉnh; bưu thiếp hoặc thư tay; liên lạc quý vị qua số điện thoại ghi trên hoá đơn; hoặc gửi thư điện thử tại địa chỉ quý vị đã cung cấp. d. Truyền Dữ Liệu Bảo Đảm. Quý vị hiểu rằng các đệ tam nhân không được phép có thể giám sát việc truyền dữ liệu. Nếu muốn bảo vệ việc truyền dữ liệu của mình liên quan tới bất kỳ Dịch Vụ nào, quý vị sẽ mua (với chi phí do quý vị tự trả) phần mềm mã hóa hoặc phương tiện bảo vệ truyền dữ liệu khác. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm thiết lập các biện pháp bảo vệ thích hợp để kiểm soát việc sử dụng máy móc và thông tin của quý vị. e. Khả Năng Tách Rời. Trừ khi được qui định trong Mục 9, nếu bất kỳ điều khoản, cụm từ hoặc nội dung nào trong Hợp Đồng này được thấy là vô giá trị hoặc không thể thi hành được, tình trạng vô hiệu lực hoặc không thể thi hành được đó sẽ không làm mất hiệu lực hoặc khiến phần còn lại của Hợp Đồng này không thể thi hành được, mà toàn bộ Hợp Đồng sẽ được coi như là không có điều khoản, cụm từ hoặc nội dung vô giá trị hoặc không thể thi hành được đó, và quyền cũng như các nghĩa vụ của các em đối với Hợp Đồng này sẽ được cấu thành và thi hành một cách thích hợp. f. Khả Năng Tồn Tại. Các điều khoản và điều kiện trong Hợp Đồng này theo ý nghĩa và nội dung là nhằm mục đích làm tồn tại kết quả thực hiện Hợp Đồng này của một trong hai bên hoặc cả hai bên liên quan tới Hợp Đồng này, và sẽ tiếp tục có giá trị sau khi hoàn tất việc thi hành, hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp Đồng này. Trừ khi có qui định cụ thể khác trong Hợp Đồng này, các điều khoản trong Hợp Đồng này là vì quyền lợi của các bên liên quan tới Hợp Đồng này chứ không phải là cho bất kỳ người nào khác. Sự miễn trừ của một trong hai bên hoặc hành động vi phạm của bên kia sẽ không được coi là vẫn tiếp tục miễn trừ cho sự vi phạm đó hoặc bất kỳ sự vi phạm nào khác. g. Luật Chi Phối. Trừ khi có liên quan tới Mục 9, Hợp Đồng này bị chi phối bởi điều luật và các qui chế của tiểu bang nơi quý vị nhận Dịch Vụ, cho dù có mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp lý, trừ phạm vi điều luật đó được ưu tiên hoặc không phù hợp với luật liên bang hiện hành. Hợp Đồng này chỉ giới hạn ở các Dịch Vụ được cung cấp tại Hoa Kỳ. h. Toàn Bộ Hợp Đồng. Hợp Đồng này được đưa vào (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn dưới dạng tham chiếu trên trang mạng điện toán của chúng tôi tại
 17. att.com/servicepublications, bao gồm sự Hợp Đồng giữa quý vị và AT&T và, đối với các Dịch Vụ được đề cập tới trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng này thay thế tất cả các Hợp Đồng, Hợp Đồng sơ bộ, giấy xác nhận, đề nghị và trình bày trước đó giữa hai bên chúng ta, cho dù là dưới dạng văn bản hay lời nói. Hợp Đồng này chỉ có thể được tu chính theo qui định trong Mục 11 dưới đây. Không có phần trình bày Dịch Vụ, quảng cáo, hoặc xác nhận bằng miệng hay bằng văn bản nào không được ghi hoặc tham chiếu rõ ràng và đưa vào rõ ràng trong Hợp Đồng này sẽ được phép mâu thuẫn, thay đổi, giải thích, hoặc bổ sung cho Hợp Đồng. Quý vị và AT&T đều không phụ thuộc vào những lời trình bày hoặc xác nhận của bên kia hoặc bất kỳ người nào khác không được đề cập trong Hợp Đồng này. 11. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG NÀY Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Hợp Đồng này, trong đó bao gồm cả các điều khoản qui định của (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn (là một phần của Hợp Đồng này). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về mức giá hoặc lệ phí, chúng tôi sẽ tuân theo các cam kết về thông báo được trình bày trong Mục 3(b) và 10(c) của Hợp Đồng này. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết tất cả các thay đổi khác theo Mục 10(c) ở trên, và các thay đổi đó sẽ có hiệu lực trễ nhất là ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi gửi văn bản thông báo cho quý vị. Thông báo này sẽ gồm có một phần trình bày tổng quát về thay đổi đó và sẽ cho biết mục trong Hợp Đồng hoặc phần của (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn đã được thay đổi. Nếu quý vị cư ngụ tại một tiểu bang yêu cầu phải có thông báo trước ít nhất ba mười (30) ngày, chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu thông báo đó tại tiểu bang của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu một bản sao của Hợp Đồng đã được tu chính, kể cả (Các) Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn đã được tu chính bằng cách gọi cho chúng tôi tại số điện thoại miễn phí ghi trong Mục 1. Chúng tôi cũng giữ quyền chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện cung cấp hoặc vận hành các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào. Nếu quý vị không chấp nhận mức giá, lệ phí hoặc các điều khoản và điều kiện đã thay đổi của Hợp Đồng, hoặc thay đổi về cách thức vận hành các Dịch Vụ, quý vị phải chấm dứt các Dịch Vụ đó trước khi các thay đổi bắt đầu có hiệu lực theo các điều khoản qui định của Hợp Đồng này. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO MÀ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN LÀ QUYỀN HỦY BỎ CÁC DỊCH VỤ BỊ ẢNH HƯỞNG. 12. LUẬT TIỂU BANG Quý vị có thể có một số quyền theo luật của tiểu bang nơi quý vị nhận các Dịch Vụ. Trong phạm vi đó, các điều luật hiện hành của tiểu bang không cho phép Hợp Đồng này không dùng các quyền đó, các quyền của tiểu bang này sẽ chi phối các Dịch Vụ mà quý vị nhận được, trừ khi điều luật tiểu bang đó được ưu tiên bởi hoặc không phù hợp với luật pháp hiện hành của liên bang, ví dụ như Đạo Luật Phân Xử Qua Trọng Tài của Liên Bang. 13. CÁC ĐIỀU KHOẢN QUI ĐỊNH THÊM CỦA TIỂU BANG Khách Hàng tại Tiểu Bang California: Quyết Định Số 07-09-018 của Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng California yêu cầu một số điều khoản và điều kiện thường được áp dụng phải tiếp tục được đưa vào Biểu Giá của AT&T. Nếu và trong phạm vi mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc Cẩm Nang Hướng Dẫn hiện hành và các điều khoản và điều kiện của Biểu Giá hiện hành, các điều khoản và điều kiện của Biểu Giá đó sẽ có giá trị chi phối.
 18. Các điều khoản và điều kiện của các Biểu Giá tại tiểu bang California của AT&T có sẵn trên trang mạng điện toán tại att.com/servicepublications. Các Khách Hàng tại Tiểu Bang Kentucky: Các Dịch Vụ của quý vị có thể bao gồm dịch vụ trao đổi địa phương Căn Bản và các tính năng tùy chọn hiện đang được lưu hồ sơ tại Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Kentucky và cũng có sẵn theo hình thức riêng. Nếu quý vị muốn mua một dịch vụ trao đổi địa phương Căn Bản và bất kỳ tính năng tùy chọn nói trên mà không còn có thêm các dịch vụ hoặc sản phẩm khác, quý vị có thể mua riêng các tính năng đó theo mức giá công bố tại att.com/servicepublications hoặc được lưu hồ sơ tại Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Kentucky. Các Khách Hàng tại Tiểu Bang Tennessee: Chương Trình Dịch Vụ Kết Hợp của quý vị có các dịch vụ viễn thông cũng có thể mua riêng. Nếu chỉ muốn mua các dịch vụ viễn thông trong Chương Trình Dịch Vụ Kết Hợp của mình, mà không mua thêm các sản phẩm và dịch vụ khác, quý vị có thể mua riêng các dịch vụ viễn thông này theo mức giá công bố tại att.com/servicepublications hoặc trong hồ sơ lưu tại Cơ Quan Điều Hành Tennessee. PHỤ LỤC: CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Southwestern Bell Telephone Company Illinois Bell Telephone Company Indiana Bell Telephone Company, Incorporated Michigan Bell Telephone Company The Ohio Bell Telephone Company Wisconsin Bell, Inc. Pacific Bell Telephone Company Nevada Bell Telephone Company BellSouth Telecommunications, Inc. AT&T Long Distance © 2008 Công Ty Sở Hữu Trí Tuệ AT&T. Giữ mọi quyền. AT&T và biểu trưng AT&T là nhãn hiệu của Công Ty Sở Hữu Trí Tuệ. AT&T. 6/08
Đồng bộ tài khoản