HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ VIỆC THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

Chia sẻ: kebitmat

Hợp đồng kinh tế về việc thuê thiết bị thi công căn cứ vào Luật dân sự đước Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lục từ ngày 1/1/2006 và Luật Thương mại được QUốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản