Hợp đồng môi giới bất động sản

Chia sẻ: dotuanhung

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005; - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006; - Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005; - Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao dịch Bất động sản;

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản