HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

Chia sẻ: khuongduy

Mẫu HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc.
…..oOo…..


HÔÏP ÑOÀNG SANG NHÖÔÏNG
Soá: 01/HÑSN
Ngaøy: 13/06/2005


BEÂN SANG NHÖÔÏNG: (BEÂN A) 
Hoï teân:...................................................................................................
CMND soá:…………………………………. Ngaøy caáp:
…………………………………..Nôi caáp:………………………………….
Thöôøng truù:...........................................................................................
laø ngöôøi coù quyeàn söû duïng hôïp phaùp maët baèng caên nhaø soá:
504B Caùch Maïng Thaùng Taùm, P.04, Quaän Taân Bình, TPHCM theo hôïp
ñoàng thueâ möôùn maët baèng soá : ……………… ñöôïc kyù keát giöõa
……………………………………………………. vaø
…………………………………………………………….. ngaøy:


BEÂN NHAÄN SANG NHÖÔÏNG: (BEÂN B)
Hoï teân:...................................................................................................
CMND soá:…………………………………. Ngaøy caáp:
…………………………………..Nôi caáp:………………………………….
Thöôøng truù:...........................................................................................
Hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng sang nhöôïng naøy vôùi caùc ñieàu
khoaûn vaø ñieàu kieän sau:


ÑIEÀU 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG
1.1.......Beân A ñoàng yù sang nhöôïng cho Beân B caùc noäi dung sau:
Quyeàn söû duïng maët baèng soá 504B Caùch Maïng Thaùng Taùm, P.04 ,
-
Quaän Taân Bình, TPHCM vôùi dieän tích laø ……………………………
Quyeàn kinh doanh vaø khai thaùc Shop hoa töôi vaø quaø löu nieäm
-
Tigoân taïi maët baèng soá 504B Caùch maïng thaùng taùm, P.04, Quaän
Taân Bình, TPHCM.
1
Toaøn boä vaät duïng vaø phöông tieän cuûa Shop Tigoân.
-
1.2Beân A seõ höôùng daãn vaø baøn giao nhöõng noäi dung treân trong
thôøi gian laø 1 tuaàn (7 ngaøy laøm vieäc) keå töø ngaøy Beân B tieáp
nhaän nhöõng noäi dung neâu treân.

ÑIEÀU 2: HÌNH THÖÙC VAØ GIAÙ SANG NHÖÔÏNG:
Beân A sang nhöôïng hoaøn toaøn nhöõng noäi dung neâu taïi Ñieàu 1
cuûa baûn hôïp ñoàng naøy cho beân B vôøi giaù laø 25.000.000 VND (Hai
möôi laêm trieäu ñoàng) – Trong ñoù bao goàm 3.000.000 VND (Ba trieäu
ñoàng) tieàn ñaët coïc cuûa hôïp ñoàng thueâ maët baèng.


ÑIEÀU 3: PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN;
Beân B seõ thanh toaùn cho Beân A soá tieàn laø: 12.500.000 VND (Möôøi
-
hai trieäu naêm traêm ngaøn
ñoàng) khi tieáp nhaän nhöõng noäi dung ñaõ neâu taïi Ñieàu 1.
Soá tieàn coøn laïi laø: 12.500.000 VND (Möôøi hai trieäu naêm traêm
-
ngaøn ñoàng) seõ ñöôïc
thanh toaùn sau khi Beân A hoaøn taát baøn giao cho Beân B (Sau 7 ngaøy
laøm vieäc nhö ñaõ neâu taïi Ñieàu 1)

ÑIEÀU 4: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HAI BEÂN

4.1 Traùch nhieäm cuûa Beân A:

Baøn giao nhöõng noäi dung neâu taïi phaàn 1.1 cuûa Ñieàu 1.
-
Thöïc hieän ñuùng nhöõng noäi dung neâu taïi phaàn 1.2 cuûa Ñieàu 1.
-

4.2 Traùch nhieäm cuûa Beân B:

Thöïc hieän tieáp tuïc hôïp ñoàng thueâ möôùn maët baèng soá :
-
………………………………. ñöôïc kyù keát giöõa Beân B vaø
………………………………………………………………….. ngaøy:
………………………

Thanh toaùn tieàn sang nhöôïng nhö ñaõ neâu taïi Ñieàu 3.
-

ÑIEÀU 5: ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG

Hai beân cam keát :
2
1. Thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ ghi trong hôïp ñoàng
2. Tröôøng hôïp coù tranh chaáp hoaëc coù moät Beân vi phaïm hôïp
ñoàng thì cuøng nhau baøn baïc thoáng nhaát treân tinh thaàn ñoaøn
keát, neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì yeâu caàu cô quan coù thaåm
quyeàn giaûi quyeát


Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 3 baûn baèng tieáng Vieät, coù giaù trò
nhö nhau, coù hieäu löïc töø ngaøy kyù, moãi beân giöõ 01 baûn, ngöôøi cho
thueâ maët baèng ñöôïc sang nhöôïng naøy giöõ moät baûn.


BEÂN A BEÂN B
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản