Hợp đồng ủy quyền liên doanh nhà thầu xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
325
lượt xem
93
download

Hợp đồng ủy quyền liên doanh nhà thầu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Hợp đồng ủy quyền liên doanh nhà thầu xây dựng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng ủy quyền liên doanh nhà thầu xây dựng

  1. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam    §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  Ngµy  ................  th¸ng  ..............  n¨m 2007 GiÊy uû quyÒn KÝnh göi:  ban qu¶n  lý dù ¸n ……. VÒ viÖc: Gãi thÇu sè …… thuéc Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ……………. Tha Quý Ban qu¶n lý dù ¸n ……, Xin tr©n träng giíi thiÖu, chóng t«i: C«ng ty A vµ C«ng ty B ®­ îc thµnh lËp vµ ®ang ho¹t ®éng theo luËt cña Níc Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam uû quyÒn hîp ph¸p cho ngêi cã tªn sau ®©y thay mÆt  cho  Liªn danh C«ng ty A ­ C«ng ty B  ®Ó ký vµ sö dông con dÊu cña  C«ng ty A trong ®¬n dù thÇu vµ tÊt c¶ c¸c hå s¬, ®Ò xuÊt liªn quan,  c¸c tho¶ thuËn, hå s¬ dù thÇu, hîp ®ång vµ c¸c hå s¬ cÇn thiÕt cho  Gãi thÇu sè …., thuéc Dù ¸n ®Çu t x©y dùng ……. Hä vµ tªn ®Çy ®ñ: NguyÔn v¨n a Ch÷ ký (1): Ch÷ ký (2): Chøc danh: Gi¸m ®èc C«ng ty A §Þa chØ:  §iÖn tho¹i: Fax:  Nh÷ng ngêi lµm chøng ®∙ ký tªn díi ®©y x¸c nhËn ch÷ ký cña ngêi  ®îc uû quyÒn vµ ®ãng dÊu cña C«ng ty A vµo ngµy .......... th¸ng .........  n¨m 2007 Thay mÆt cho C«ng ty thø nhÊt: Thay mÆt cho C«ng  ty thø hai: Ký tªn (®ãng dÊu): Ký tªn (®ãng dÊu): Hä vµ tªn  Hä vµ tªn  ®Çy ®ñ: ®Çy ®ñ: Chøc danh: Chøc danh: §Þa chØ: §Þa chØ: Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
  2. Thêi gian hiÖu lùc cña GiÊy uû quyÒn tõ ngµy ........... th¸ng........... n¨m  2007 ®Õn khi c«ng bè tróng  thÇu Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
  3. Chøng nhËn T«i: ........................................................................................, c«ng  chøng viªn ký tªn díi ®©y, chøng nhËn: H«m   nay,   ngµy..................th¸ng...............n¨m   2006,   t¹i   trô   së   phßng  c«ng chøng sè ….. TØnh ……., GiÊy uû quyÒn nµy lËp bëi: C«ng ty A  do «ng  …………, ngêi mang giÊy chøng minh sè  ………  do C«ng an  thµnh phè ……. cÊp ngµy ………, lµm ®¹i diÖn. Vµ C«ng ty B do «ng …………, ngêi mang giÊy chøng minh sè ………. do C«ng an  tØnh ………. cÊp ngµy ………, lµm ®¹i diÖn. ­ Hai bªn ®∙ tù nguyÖn tho¶ thuËn lËp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p  luËt vÒ néi dung cña GiÊy uû quyÒn nµy. ­ T¹i thêi ®iÓm c«ng chøng, hai bªn ®Òu cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n  sù theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ Néi dung cña GiÊy uû quyÒn nµy phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña ph¸p  luËt. ­ Sau khi tù ®äc l¹i nguyªn v¨n GiÊy uû quyÒn nµy, tõng ngêi mét ®∙  ký tªn vµo GiÊy uû quyÒn ®Ó lµm b»ng chøng tríc sù chøng kiÕn cña  t«i. GiÊy uû quyÒn cã 02 tê, 02 trang (trong ®ã: 01 trang lµ néi dung cña  GiÊy uû quyÒn; 01 trang lµ Chøng nhËn cña C«ng chøng viªn) vµ ®îc  lËp thµnh 04 b¶n chÝnh, lu t¹i Phßng C«ng chøng sè ….. TØnh…..: 01  b¶n. Sè c«ng chøng: ............................................................................... Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – http://luatsudongnama.com
Đồng bộ tài khoản