Hợp đồng xuất khẩu gỗ

Chia sẻ: falco

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ được làm bằng gỗ loại 1 và loại 2: hương, trắc, mun. tên hàng - bàn hình chữ nhật và bàn vuông - bàn làm việc hình chữ nhật- ghế - ghế gỗ cần đá(bộ 6 cái) - bộ bàn ghế cẩn (bộ 9 cái) - bộ bàn ghế cẩn rồng

Nội dung Text: Hợp đồng xuất khẩu gỗ

contract
No .....................
Date ..................
It has been agreed between:
the sELLER:
Address:
Tel:.....................Telex: ......................Fax: ..........................
Represented by Mr:
BUYER
Address:
Tel:...........................Telex:.....................Fax:....................
Represented by Mr:
on terms and conditions as follows:

ARTICLE 1: COMMODITY – QUANTITY – PRICE
fine art wooden products made of wood of grade 1, grade 2: huong, trac,
mun
COmmodity quantity unit price amount
units fob hcmc usd
- rectangle and square 4 30 120
table
- rectangle bureau 2 40 80
- chair 25 10 250
- wooden carved stone 3 150 450
chair (6units/set)
- set of carved table-chair 1 400 400
(9units / set)
- set of carved deagon 1 900 900
table – chair
- carved chair 1 600 600
total 37 2.800
(US Dollars two thousand and eight hundred only)

ARTICLE 2: QUALITY: As agreed samples
ARTICLE 3: PACKING: As the Buyer’s demand.
ARTICLE 4: DELIVERY: By container in Oct. and Nov.1993
ARTICLE 5: PAYMENT: By TTR after having Bill of Lading
ARTICLE 6: GENERAL CONDITION
The two parties undertake to carry out completely and strictly this contract.
If there is any difficulty, both parties will discuss to solve the problem and any
change must be confirmed by written form.
This contract is made in 04 copies in English, half of which is for each party
wih the same value.

FOR THE BUYER FOR THE SELLER
Bản dịch
hợp đồng
Số: ........
Ngày:.....
Hợp đồng này đã được sự nhất trí của các bên:
Người bán:.............
Địa chỉ: ...................
Điện thoại: ................... Telex:.................... Fax.................
Người đại diện:.............................
Người mua:.............
Địa chỉ: ...................
Điện thoại: ................... Telex:.................... Fax.................
Người đại diện:.............................
với những điều kiện và điều khoản sau:
Điều 1: tên hàng – số lượng – giá cả
sản phẩm gỗ mỹ nghệ
được làm bằng gỗ loại 1 và loại 2: huong, trắc, mun.
tên hàng số lượng đơn giá thành tiền
đơn vị fob hcmc USD
- bàn hình chữ nhật và 4 30 120
bàn vuông
- bàn làm việc hình 2 40 80
chữ nhật
- ghế 25 10 250
- ghế gỗ cần đá(bộ 6 cái) 3 150 450
- bộ bàn ghế cẩn (bộ 9 cái) 1 400 400
- bộ bàn ghế cẩn rồng 1 900 900
- ghế cẩn 1 600 600
tổng cộng 37 2.800
(Hai trăm ngàn Đô la chẵn)
Điều 2: Chất lượng: như mẫu đã được thoả thuận
Điều 3: bao gói: như lời yêu cầu của bên mua
điều 4: giao hàng: bằng container vào tháng 10 và tháng 11 năm 1993
Điều 5: Thanh toán: chuyển tiền bằng điện su khi nhạn được vận đơn
Điều 6: điều khoản tổng quát
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và chặt chẽ bản hợp đồng này. Khi có khó
khăn nào, hai bên cùng thảo luận và giải quyết vấn đề, và bất kỳ thay đổi nào
liên quan đến hợp đồng sẽ phải được xác nhận bằng văn bản.
Hợp đồng này được làm thành 4 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 bản có
giá trị hiệu lực như nhau.

Người mua ký Người bán ký
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản