Hợp đồng xuất khẩu gỗ

Chia sẻ: Xu Xu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
939
lượt xem
164
download

Hợp đồng xuất khẩu gỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ được làm bằng gỗ loại 1 và loại 2: hương, trắc, mun. tên hàng - bàn hình chữ nhật và bàn vuông - bàn làm việc hình chữ nhật- ghế - ghế gỗ cần đá(bộ 6 cái) - bộ bàn ghế cẩn (bộ 9 cái) - bộ bàn ghế cẩn rồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng xuất khẩu gỗ

  1. contract No ..................... Date .................. It has been agreed between: the sELLER: Address: Tel:.....................Telex: ......................Fax: .......................... Represented by Mr: BUYER Address: Tel:...........................Telex:.....................Fax:.................... Represented by Mr: on terms and conditions as follows: ARTICLE 1: COMMODITY – QUANTITY – PRICE fine art wooden products made of wood of grade 1, grade 2: huong, trac, mun COmmodity quantity unit price amount units fob hcmc usd - rectangle and square 4 30 120 table - rectangle bureau 2 40 80 - chair 25 10 250 - wooden carved stone 3 150 450 chair (6units/set) - set of carved table-chair 1 400 400 (9units / set) - set of carved deagon 1 900 900 table – chair - carved chair 1 600 600 total 37 2.800 (US Dollars two thousand and eight hundred only) ARTICLE 2: QUALITY: As agreed samples ARTICLE 3: PACKING: As the Buyer’s demand. ARTICLE 4: DELIVERY: By container in Oct. and Nov.1993 ARTICLE 5: PAYMENT: By TTR after having Bill of Lading ARTICLE 6: GENERAL CONDITION
  2. The two parties undertake to carry out completely and strictly this contract. If there is any difficulty, both parties will discuss to solve the problem and any change must be confirmed by written form. This contract is made in 04 copies in English, half of which is for each party wih the same value. FOR THE BUYER FOR THE SELLER Bản dịch hợp đồng Số: ........ Ngày:..... Hợp đồng này đã được sự nhất trí của các bên: Người bán:............. Địa chỉ: ................... Điện thoại: ................... Telex:.................... Fax................. Người đại diện:............................. Người mua:............. Địa chỉ: ................... Điện thoại: ................... Telex:.................... Fax................. Người đại diện:............................. với những điều kiện và điều khoản sau: Điều 1: tên hàng – số lượng – giá cả sản phẩm gỗ mỹ nghệ được làm bằng gỗ loại 1 và loại 2: huong, trắc, mun. tên hàng số lượng đơn giá thành tiền đơn vị fob hcmc USD - bàn hình chữ nhật và 4 30 120 bàn vuông - bàn làm việc hình 2 40 80 chữ nhật - ghế 25 10 250 - ghế gỗ cần đá(bộ 6 cái) 3 150 450 - bộ bàn ghế cẩn (bộ 9 cái) 1 400 400 - bộ bàn ghế cẩn rồng 1 900 900 - ghế cẩn 1 600 600 tổng cộng 37 2.800 (Hai trăm ngàn Đô la chẵn) Điều 2: Chất lượng: như mẫu đã được thoả thuận Điều 3: bao gói: như lời yêu cầu của bên mua điều 4: giao hàng: bằng container vào tháng 10 và tháng 11 năm 1993 Điều 5: Thanh toán: chuyển tiền bằng điện su khi nhạn được vận đơn Điều 6: điều khoản tổng quát
  3. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và chặt chẽ bản hợp đồng này. Khi có khó khăn nào, hai bên cùng thảo luận và giải quyết vấn đề, và bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hợp đồng sẽ phải được xác nhận bằng văn bản. Hợp đồng này được làm thành 4 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị hiệu lực như nhau. Người mua ký Người bán ký
Đồng bộ tài khoản