Hợp kim của sắt

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

3
977
lượt xem
245
download

Hợp kim của sắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

_ Mục đích: + Biết thành phần tính chất và ứng dụng của gang, thép. + Biết phương pháp sản xuất gang, thép. + Gang là hợp chất của Fe và C trong đó .......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp kim của sắt

 1. HÔÏP KIM CUÛA SAÉT Gang-Theùp
 2. Baøi 33: HÔÏP KIM SAÉT • Muïc ñích : - Bieát thaønh phaàn tính chaát vaø öùng duïng cuûa gang, theùp - Bieát phöông phaùp saûn xuaát gang, theùp
 3. I. Gang : 1. Ñònh nghóa : Gang laø hôïp kim cuûa Fe vaø C trong ñoù 2-5% khoái löôïng C, ngoaøi ra coøn moät löôïng nhoû Si, Mn, S,...……… Cacbon Sắt Silic Mangan Photpho Lưu huỳnh
 4. 2.Phaân loaïi, tính chaát, öùng duïng : Gang traéng Gang xaùm -Chöùa ít cacbon, -Chöùa nhieàu C vaø Si Tính raát ít Si, C ôû daïng -Keùm gioøn, cöùng hôn chaát xementit Fe3C gang traéng -Khi noùng chaûy thaønh -Raát cöùng vaø gioøn chaát loûng linh ñoäng vaø khi hoùa raén thì taêng theå tích -Ñuùc caùc chi tieát maùy, -Luyeän theùp ÖÙng oáng nöôùc,... duïng
 5. 3.Saûn xuaát gang : a.Nguyeân lieäu : -Quaëng saét (30-95% oxit saét, raát ít S,P) -Than coác (cung caáp nhieät chaùy, taïo ra CO, taïo thaønh gang) -Chaát chaûy CaCO3 (phaân huûy thaønh CaO hoùa hôïp vôùi SiO2 taïo ra xæ deã taùch khoûi gang)
 6. Quaëng manhetit Quaëng hematit Fe3O4 Fe2O3 khan
 7. Quaëng hematit naâu Quaëng xiñerit FeCO3 Fe2O3.nH2O
 8. Saûn xuaát gang
 9. Lò cao Quặng sắt oxit FexOy Khí lò cao: 200oC CO2, CO, H2, … 400oC (3) 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 500-600oC (3a) CaCO3 → CaO + CO2 700-800oC (4) Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 1000oC (5) FeO + CO → Fe + CO2 1300oC (5a) CaO + SiO2 → CaSiO3 1500oC CO CO CO 1800oC (2) CO2 + C → 2CO và 2C + O2 → 2CO C Thổi không khí đã (1) C +O2 → CO2 + Q: tỏa nhiệt làm giàu oxi và sấy nóng tại ~900oC Xỉ CaSiO3 Gang lỏng: Fe + >2%C
 10. II. Theùp : 1. Ñònh nghóa: Theùp laø hôïp kim cuûa Fe vôùi C, trong ñoù coù töø 0,01-2 % khoái löôïng C, ngoaøi ra coøn coù moät soá nguyeân toá khaùc (Si, Mn, Cr, Ni,...) Cacbon Sắt Silic Mangan Photpho Lưu huỳnh
 11. 2.Phaân loaïi, tính chaát, öùng duïng cuûa theùp: a.Theùp thöôøng (theùp cacbon): -Thaønh phaàn :chöùa ít C, Si, Mn vaø raát ít S, P -Ñaëc ñieåm: ñoä cöùng phuï thuoäc tæ leä C -theùp cöùng > 0,9%C, theùp meàm ≤ 0,1 %C -ÖÙng duïng: xaây döïng nhaø cöûa, cheá taïo vaät duïng,...
 12. Theùp thöôøng
 13. Theùp thöôøng
 14. Theùp thöôøng
 15. b.Theùp ñaëc bieät : -Thaønh phaàn: coù chöùa theâm 1 soá nguyeân toá khaùc Si, Mn, Cr, Ni, W, V,... -Ñaëc ñieåm: coù tính chaát cô lyù raát quyù -Ví duï: +Theùp khoâng gæ (74%Fe, 18%Cr, 8%Ni) ñeå cheá taïo duïng cuï,... +Theùp W-Mo-Cr raát cöùng duøng ñeå cheá taïo dao caét kim loaïi,...…
 16. Theùp ñaëc bieät: theùp inox
 17. 3.Saûn xuaát theùp : a.Nguyeân lieäu : -Gang traéng hoaëc gang xaùm -Saét theùp pheá lieäu -Chaát chaûy laø CaO -Nhieân lieäu: daàu mazut hoaëc khí ñoát, O2 Phoâi theùp
 18. b. Phaûn öùng hoùa hoïc : * C, S bò oxh thaønh chaát khí C + O2 CO2 S + O2 SO2 * Si, P bò oxh thaønh oxit, sau ñoù hoùa hôïp vôùi CaO taïo ra xæ Si + O2 SiO3 4P + O2 P2O5 SiO3 + CaO CaSiO3 P2O5 + CaO Ca3(PO4)2
 19. Ph.phaùp loø Ph.phaùp Ph.phaùp ñieän Betxôme Mactanh Nguyeân Duøng than O2 neùn döôùi aùp Nhieân lieäu chì vaø gang suaát 10 atm thoåi cuøng vôùi taéc nhö 2 ñieän treân beà maët vaø khoâng khí vaø hoaït cöïc taïo trong loøng gang O2 ñöôïc ñoäng noùng chaûy phun vaøo loø ra hoà quang ñieän giöõ chuùng Öu Luyeän theùp Thôøi gian luyeän Luyeän ñöôïc ñieåm ñaëc bieät theùp ngaén theùp coù chaát löôïng cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản