Hợp tác số 43/2003/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Hợp tác số 43/2003/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp tác số 43/2003/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp tác số 43/2003/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 43/2003/LPQT Hà N i , ngày 13 tháng 11 năm 2003 Hi p nh h p tác kinh t k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 16 tháng 10 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Tr n Duy Thi HI P NNH H P TÁC KINH T K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa, nh m phát tri n hơn n a quan h h u ngh và h p tác kinh t k thu t gi a hai nư c, ký k t Hi p nh này v i nh ng n i dung sau: i u 1. Căn c u theo nhu c u phát tri n kinh t qu c dân c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa cung c p cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam kho n vi n tr không hoàn l i 50 tri u nhân dân t . i u 2. Kho n vi n tr nói trên ư c s d ng xây d ng Cung h u ngh Vi t – Trung Hà N i. i u 3. Quy nh chi ti t v tài chính th c hi n Hi p nh này s do B Tài chính Vi t Nam và Ngân hàng Trung Qu c bàn b c riêng. i u 4. Hi p nh này có hi u l c k t ngày ký, và ch m d t hi u l c vào ngày hai bên th c hi n xong t t c các nghĩa v ư c quy nh trong Hi p nh này.
  2. Hi p nh này làm t i B c Kinh ngày 16 tháng 10 năm 2003 thành hai b n, m i Bên gi m t b n, m i b n u vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Trung. C hai văn b n u có giá tr ngang nhau. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG VI T NAM HOA TH TRƯ NG B K HO CH VÀ TH TRƯ NG B THƯƠNG M I U TƯ Trương Văn oan Lưu Hi u Kỳ
Đồng bộ tài khoản