Hormon tuyến giáp

Chia sẻ: dell_12

1. Trình bày được những tác dụng của T3,T4 2. Kể được 3 chỉ định của T3,T4 3. Trình bày được 4 chống chỉ định của T3,T4 4. Vận dụng được T3,T4 trong điều trị

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hormon tuyến giáp

HORMON GIAÙP TRAÏNG
MỤC TIÊU

1. Trình bày được những tác dụng của T3,T4 

2. Kể được 3 chỉ định của T3,T4 

3. Trình bày được 4 chống chỉ định của T3,T4 

4. Vận dụng được T3,T4 trong điều trị
 TETRA – IODO – THYRONIN    :  T4


 TRI – IODO – THYRONIN :  T3
TOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁN GIAÙP


Nhu caàu Iode haèng ngaøy khoaûng 150 – 200 mcg

Iode haáp thuï vaøo maùu ôû daïng iodur ( I-)

* Giai ñoaïn baét iode: nhôø bôm iod

* Giai ñoaïn oxy hoùa iod:
Peroxydase
I + OI + 2H I2 + H2O
* Giai ñoaïn iod hoùa tyrosin:
• - I2 + Tyrosin = MIT (Mono – Iodo – Tyrosin)
- MIT + I2 = DIT (Di – Iodo – Tyrosin)
- DIT + DIT = T4 (Tetra – Iodo – Thyronin)
- DIT + MIT = T3 (Tri – Iodo – Thyronin)
- T4 – I = T3 ( ôû ngoaøi tuyeán giaùp)
- T3 20% toång hôïp ôû tuyeán giaùp
80% taïo thaønh ôû ngoaøi tuyeán giaùp
- T4 chæ toång hôïp ôû tuyeán giaùp
* Giai ñoaïn phoùng thích Iodothyronin (T3, T4)
Men catheptase caét tyrosin iod hoùa ra
khoûi thyroglobulin
T3, T4 phoùng thích vaøo maùu
 Phaàn nhoû ôû daïng töï do.
 Phaàn lôùn gaén vôùi protein huyeát
töông
Gaén vôùi protein huyeát
töông 
 Prealbumin: TBPA
(Thyroxin – Binding – Pre – Albumin)
 Alpha 2 Globulin: TBG
(Thyroxin – Binding – Globulin)
 Albumin: TBA (Thyroxin – Binding – Albumin)
MIT, DIT teá baøo tuyeán giaùp seõ söû duïng laïi ñeå
toång hôïp T3, T4
VAÄN CHUYEÅN 

 Trong maùu:
- T4 chieám 90%
- T3 chieám 10%
 Khi ñeán moâ T3, T4 gaén keát vôùi
protein noäi baøo 
TAÙC DUÏNG CUÛA T3, T4 

Chuyeån hoùa: Taêng chuyeån hoùa cô baûn
* Protid:
- Lieàu sinh lyù taêng toång hôïp protein
- Taêng seõ taêng thoaùi bieán protein
* Glucid:
- Taêng haáp thu glucose ôû ruoät
- Taêng tieâu thuï glucose
- Taêng thoaùi hoaù glycogen(lieàu cao)
* Lipid:
- Taêng thoaùi hoùa : cholesterol, phospholid, triglycerid
Vitamin:
- Taêng nhu caàu veà vitam : B1, B6, B12, C
in
- Chuyeån caroten thaønh vitam A
in
Phaùt trieån cô theå:
- Bieät hoùa toå chöùc
- Kích thích suïn lieân hôïp phaùt trieån
- Keát hôïp vôùi horm GH ñeå cô theå phaùt trieån toaøn dieän
on
Tim maïch:
- Taêng nhòp tim taêng söùc co cô tim
,
- Taêng huyeát aùp taâmthu
- Giaûmhuyeát aùp taâm tröông

Thaàn kinh cô:
- Thaàn kinh trung öông:
+caêng thaúng, deã kích thích
+m nguû
aát
- Chöùc naêng cô:
+ Taêng phaûn xaï gaân xöông
+Run tay
+Yeáu cô
Hoâ haáp:
Taêng bieân ñoä vaø taàn soá hoâ haáp
Tieát nieäu:
 Taêng ñoä loïc ôû caàu thaän
 Giaûm taùi haáp thu ôû oáng thaän

Tieâu hoùa:
 Taêng tieát dòch ruoät
 Taêng nhu ñoäng ruoät
CÔ CHEÁ TAÙC DUÏNG 

 T3, T4 gaén vaøo ADN cuûa nhaân laøm
taêng toång hôïp protein chuyeân bieät coù
vai troø trong taùc duïng cuûa hormon
tuyeán giaùp

 Kích thích Na+ K+ ATPase treân maøng teá
baøo hình thöùc vaän chuyeån naøy caàn
nhieàu naêng löôïng .
Do ñoù cô theå taêng chuyeån hoùa cô
baûn
ÑIEÀU TIEÁT T3, T4 

VUØNG DÖÔÙI
ÑOÀI
TRH
FEED BACK (-)
TIEÀN
YEÂN
TS
H
TUYEÁN
GIAÙP
T3 T4 töï do
Cơ chế tự điều tiết  Nồng độ iode vô cơ cao trong tuyến giáp sẽ ức chế 

bài tiết T3, T4
 Nồng độ iode hữu cơ cao trong tuyến giáp sẽ giảm 

thu nhận iode và giảm tổng hợp  T3, T4
DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC 

Haáp thu :
Toát qua ñöôøng tieâu hoùa vaø tieâm
- T4: T1/2 laø 6 – 7 ngaøy, taùc duïng yeáu
keùo daøi
- T3: T1/2 laø 1 – 2 ngaøy, taùc duïng
maïnh ngaén
Chuyeån hoùa : ôû gan
Thaûi tröø :
chuû yeáu qua nöôùc tieåu, phaàn nhoû qua
phaân
COÂNG DUÏNG 


 Ñieàu trò suy giaùp

 Böôùu giaùp ñôn thuaàn

 Giaûm taùc duïng phuï cuûa thuoác
KGTH
CHOÁNG CHÆ ÑÒNH 

 Suy vaønh

 Nhoài maùu cô tim

 Suy thöôïng thaän

 Tieåu ñöôøng
CHEÁ PHAÅM 

Hôïp chaát töï nhieân:
 Chiết xuất giáp trạng súc vật (bò, lợn, cừu) Hiện nay 

hầu như không còn dùng
 Thyroglobulin là chiết xuất giáp trạng được tiêu 

chuẩn hóa về phương diện sinh học
Caùc chaát toång hôïp:
+ Levothyroxin (Levothyrox, Synthroid,
Levothyroid): LT4
+ Liothyronin (Cinomel): LT3
+ Liotrix (Euthroid, Thyrolar): laø hoãn hôïp
cuûa levothyroxin natri (LT4) vaø
Liothyronin natri (LT3) theo tæ leä 4/1, 5/1,
7/1
THEO DÕI ĐIỀI TRỊ 

 Bắt đầu liều nhỏ có thể 25 mcg LT4 sau đó tăng dần lên 
mỗi liều giữ khoảng 1 tuần cho tới liều 150 – 200mcg/ 
ngày.
 Bệnh nhân lớn tuối (>60 tuổi) theo dỏi các triệu chứng tim 
mạch và ECG trước và trong khi điều trị
 Các chỉ tiêu cần theo dỏi là :
+Lâm sàng : cân nặng, nhịp tim, tiêu hoá
+ Cận LS : FT4I, TSH, .....
CƯỜNG GIÁP SUY GIÁP
BƯỚU GIÁP BƯỚU GIÁP LAN TOẢ BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản