Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus

Chia sẻ: thuphuonganh

Proteus là một phần mềm hỗ trợ thiết kế và mô phỏng các loại mạch điện tử. So với một số các phần mềm hỗ trợ mô phỏng các mạch điện khác như: Circuitmaker 2000 ngoài việc hỗ trợ thiết kế sơ đồ mạch in thì phần mềm còn cho phép vẽ và mô phỏng mạch số chuẩn xác tới 95% nhưng lại bị hạn chế khi mô phỏng các loại mạch tương tự cũng như mạch tổng hợp các số tương tự....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô
phỏng Proteus
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007


H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm m« pháng Proteus
Giíi thiÖu phÇn mÒm
Proteus l mét phÇn mÒm hç trî thiÕt kÕ v m« pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn
tö. So víi mét sè c¸c phÇn mÒm hç trî m« pháng c¸c m¹ch ®iÖn kh¸c nh−:
- Circuitmaker 2000 ngo i viÖc hç trî thiÕt kÕ s¬ då m¹ch in (PCB) th×
phÇn mÒm cßn cho phÐp vÏ v m« pháng m¹ch sè chuÈn x¸c tíi 95% nh−ng l¹i
bÞ h¹n chÕ khi m« pháng c¸c lo¹i m¹ch t−¬ng tù còng nh− m¹ch tæng hîp c¸c sè
c¶ t−¬ng tù.
- WorkBench (EWB) phÇn mÒm n y cã th− viÖn linh kiÖn phong phó v
cã nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra nh− thùc tÕ gióp ng−êi thiÕt kÕ dÔ d ng quan s¸t c©n
chØnh th«ng sè cña m¹ch ®iÖn. So víi c¸c phÇn mÒm kh¸c th× WorkBench cho
phÐp m« pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn (c¶ sè v t−¬ng tù)
- ORCAD, Eagle v PROTEL l c¸c phÇn mÒm hç trî vÏ s¬ ®å nguyªn lý
v s¬ ®å m¹ch in (PCB) nh−ng kh«ng hç trî m« pháng m¹ch nguyªn lý.
Th× Proteus cã thÕ m¹ch h¬n h¼n vÒ c¸c mÆt:
- Th− viÖn linh kiÖn phong phó .
- Hç trî nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra.
- Cho phÐp thiÕt kÕ v ch¹y m« pháng s¬ ®å nguyªn lý gåm c¸c m¹ch t−¬ng
tù, m¹ch sè, m¹ch tæng hîp c¶ sè c¶ t−¬ng tù...
- Cho phÐp ch¹y m« pháng c¸c lo¹i vi ®iÒu khiÓn, EPPROM, PIC.
- Hç trî thiÕt kÕ m¹ch in (PCB).
V× c¸c ®iÓm m¹ch cña phÇn mÒm nªn ®èi víi gi¸o viªn cã thÓ sö dông Proteus
®Ó l m c«ng cô hç trî cho c¸c m«n häc nh−: §iÖn tö c¬ b¶n, Lý thuyÕt m¹ch,
M¹ch ®iÖn 1, M¹ch ®iÖn 2, kü thuËt xung sè, m«n häc LËp tr×nh Vi ®iÒu khiÓn...
®èi víi häc sinh – sinh viªn ®©y l c«ng cô ®¾c lùc phôc vô qu¸ tr×nh häc tËp, ®èi
víi nh÷ng ng−êi yªu thÝch ®iÖn - ®iÖn tö th× ®©y l m«i tr−êng s¸t víi thùc tÕ
nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ch ®iÖn øng dông.
L ng−êi gi¸o viªn, l mét thî ®iÖn tö t«i thÊy phÇn mÒm n y rÊt hay v cÇn thiÕt
cho nªn t«i viÕt t i liÖu n y cho b¹n ®äc ..
Do ®©y l phiªn b¶n ®Çu tiªn v còng do thêi gian ng¾n nªn t i liÖu chØ dõng l¹i
ë møc ®é h−íng dÉn c¬ b¶n gióp nh÷ng ai míi b¾t ®Çu t×m hiÓu vÒ phÇn mÒm
n y cã thÓ l m ngay ®−îc. Cßn chi tiÕt h¬n xin ra m¾t b¹n ®äc trong lÇn t¸i b¶n
sau. T i liÖu ch¾c cÇn nhiÒu sù gãp ý cña b¹n ®äc.
Mäi th«ng tin ph¶n håi xin göi vÒ ®Þa chØ: dlong_nute_edu_vn@yahoo.com.vn

GV: §ång V¨n Long -1– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007


Ch−¬ng 1: H−íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm
Tr−íc khi b¾t tay v o sö dông phÇn mÒm th× còng gièng nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c
ta ph¶i tiÕn h nh c i ®Æt ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm v o m¸y tÝnh ® . C¸c b¹n cã thÓ
t×m mua phÇn mÒm n y ë c¸c cöa h ng cung cÊp phÇn mÒm ®iÖn tö hoÆc cã thÓ
t×m kiÕm trªn Internet ( http://www.sonrivi.com ) råi download vÒ m¸y ®Ó chuÈn
bÞ c i ®Æt. Tuú thuéc v o ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña m×nh m c¸c b¹n lùa chän
c¸c phiªn b¶n cho thÝch hîp: HiÖn nay nh cung cÊp phÇn mÒm n y ® ®−a ra
kh¸ nhiÒu c¸c phiªn b¶n víi nhiÒu tÝnh n¨ng míi ®−îc c¶i thiÖn: Hai phiªn b¶n
hiÖn nay ®ang ®−îc sö dông nhiÒu l PROTEUS 6.7 Pro SP3 Final v Crack
Prosys_6.9.03 . Tuy nhiªn phiªn b¶n PROTEUS 6.7 cã nh−îc ®iÓm l chØ cho
phÐp ng−êi thiÕt kÕ thùc hiÖn mäi thao t¸c trong kho¶ng 15 phót ®Çu sau ®ã
ch−¬ng tr×nh mÊt ®i kh¶ n¨ng l−u tr÷ néi dung thiÕt kÕ, ®Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm
®ã c¸c b¹n cã thÓ sö dông phiªn b¶n PROTEUS 6.9.03 cho phÐp thiÕt kÕ, m«
pháng rÊt tèt v thêi gian l−u tr÷ File l kh«ng h¹n chÕ. ChÝnh v× c¸c lÝ do ®ã m
trong t i liÖu n y t¸c gi¶ ® chän v sö dông phiªn b¶n PROTEUS 6.9.03 ®Ó
tr×nh b y víi c¸c b¹n.

1.1. Yªu cÇu cÊu h×nh
PhÇn mÒm PROTEUS hç trî m¹nh viÖc thiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý, ch¹y m«
pháng m¹ch ®iÖn còng nh− viÖc thiÕt kÕ m¹ch in chÝnh v× thÕ ®Ó l m viÖc ®−îc
víi phÇn mÒm n y th× yªu cÇu m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh−
sau:
- Bé xö lý Pentium 1.6 GHz trë lªn, Bé nhí Ram tèi thiÓu l 128 Mb, æ
cøng 40 Gb trë lªn, æ CD-ROM 52X, Card AGP 32Mb, m n h×nh
17 inches trë lªn.
- Ch¹y trªn m«i tr−êng Windows 2000, NT, hoÆc Windows XP.

1.2. C¸c b−íc c i ®Æt phÇn mÒm lªn ®Üa cøng
ViÖc c i ®Æt cã thùc hiÖn trùc tiÕp trªn ®Üa CD hoÆc trªn ®Üa cøng ë ®©y t¸c
gi¶ h−íng dÉn c¸ch c i ®Æt phÇn mÒm ®−îc l−u tr÷ s½n trªn ®Üa cøng cña m¸y
( trªn æ D\ PROTEUS) theo thø tù nh− sau:
- V o æ D theo ®−êng dÉn: D\PROTEUS sau ®ã nh¸y ®óp tr¸i chuét v o th−
môc Crack Prosys_6.9.03 nh− sau:


GV: §ång V¨n Long -2– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Khi ®ã mét cöa sæ míi xuÊt hiÖn víi tiªu ®Ò Starting InstallShield Wizard
th«ng b¸o r»ng qu¸ tr×nh c i ®Æt b¾t ®Çu
Sau qu¸ tr×nh n y mét cöa sæ tiÕp theo xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt
viÖc c i ®Æt ®ang ®−îc chuÈn bÞ ( Preparing Setup ) v yªu cÇu b¹n chê ®îi trong
gi©y l¸t ( Please wait while the Starting InstallShield Wizard prepares the setup).


GV: §ång V¨n Long -3– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Sau khi qu¸ tr×nh chuÈn bÞ c i ®Æt ® th nh c«ng mét cöa sæ tiÕp xuÊt hiÖn
víi chØ dÉn: The InstallShield Wizard will Install Proteus 6 Professional on yuor
computer. To continue, click Next - b¹n h y nh¸y chuét lªn buton Next ®Ó tiÕp
tôc qu¸ tr×nh c i ®Æt Proteus 6 Professional lªn m¸y tÝnh.
GV: §ång V¨n Long -4– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Cöa sæ tiÕp theo xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt vÞ trÝ l−u tr÷ th− môc c i
®Æt – theo mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh th× th− môc c i ®Æt sÏ ®−îc l−u trong æ
C \ Program Files (tuy nhiªn b¹n cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ l−u tr÷ n y b»ng c¸ch
nh¸y chuét v o button Change v l m theo chØ dÉn) sau ®ã nh¸y chuét v o
button Next ®Ó tiÕp tôc.
Sau khi nh¸y chän Next mét cöa sæ míi tiÕp theo hiÖn ra trªn cöa sæ n y
cã chØ dÉn r»ng Select the Features setup will install – lùa chän c¸c chØ môc
®−îc phÐp c i ®Æt. Theo mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh th× tÊt c¶ c¸c chØ môc ®Òu
®−îc chän ®Ó c i ®Æt m« pháng víi tæng dung l−îng l 99.78 MB v ®Ó gi¶i
phãng cho æ cøng cña PC b¹n cã thÓ deselect (kh«ng chän) nh÷ng chØ môc m
m×nh Ýt hoÆc ch−a cã thêi gian thao t¸c tíi nã. Nh−ng theo ý t¸c gi¶ th× víi cÊu
h×nh m¸y m ta ® lùa chän nh− ban ®Çu th× 99.78MB/40GB l kh«ng ®¸ng kÓ g×
v× thÕ chóng ta nªn chän tÊt c¶ theo mÆc ®Þnh.
Khi b¹n ® thiÕt lËp c¸c lùa chän xong ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh c i ®Æt b¹n tiÕp tôc
nh¸y chuét chän Next.GV: §ång V¨n Long -5– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
TiÕp theo nh¸y chän button Install ®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh c i ®Æt.
GV: §ång V¨n Long -6– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Qu¸ tr×nh c i ®Æt ®ang thùc hiÖn b¹n h y ®îi gi©y l¸t
Sau khi qu¸ tr×nh c i ®Æt th nh c«ng nh¸y chän button Finish ®Ó kÕt thóc.
GV: §ång V¨n Long -7– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- NÕu sau khi c i ®Æt xong m b¹n kh«ng thÓ khëi ®éng ®Ó v o ch−¬ng tr×nh
®−îc th× b¹n h y l m nh− sau ®Ó Crack:
- B¹n v o æ ®Üa C\ Program Files \ Labcenter Electronics \ Proteus 6
Professional \ BIN sau ®ã nh¸y ®óp chuét v o LICENCE.EXE mét cöa sæ
hiÖn ra nh− sau:
Nh¸y chuét
v o ®©y

Nh¸y tiÕp
v o ®©y
B¹n l m tiÕp nh− sau: trong « Installed Keys chän dßng trªn cïng --> nh¸y
chuét v o nót Remove. Sau ®ã trë l¹i th− môc thùc hiÖn c i ®Æt bæ sung -->
thÕ l xong. Chóc b¹n th nh c«ng!

1.3. Khëi ®éng v tho¸t khái ch−¬ng tr×nh
a. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh
Còng gièng nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c ®Ó b¾t tay v o c«ng viÖc thiÕt kÕ c¸c b¹n
ph¶i biÕt c¸ch khëi ®éng ch−¬ng tr×nh. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó më ch−¬ng tr×nh
Proteus v 2 c¸ch c¬ b¶n nhÊt l :
- Chän Start \ All Programs \ Proteus 6 Profesional \ ISIS 6 Professional.- Nh¸y ®óp chuét v o biÓu t−îng trªn m n h×nh Desktop.GV: §ång V¨n Long -8– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Cöa sæ thÓ hiÖn viÖc khëi ®éng ch−¬ng tr×nh:
Sau khi ch−¬ng tr×nh ®−îc khëi ®éng mét giao diÖn ®−îc më ra nh− h×nh d−íi v
viÖc t×m hiÓu chøc n¨ng cña tõng ®èi t−îng t¸c gi¶ sÏ tr×nh b y ë ch−¬ng sau.


GV: §ång V¨n Long -9– Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
* Khi b¾t tay v o thiÕt kÕ b¹n lu«n lu«n ph¶i thao t¸c l−u File l¹i b»ng c¸ch v o

File\Save; hoÆc nh¸y v o nót trªn thanh c«ng cô;
hoÆc sö dông tæ hîp phÝm nãng ‘Ctrl+S’ trªn b n phÝm:
MÆc ®Þnh cña phÇn mÒm l khi thùc hiÖn ghi lÇn ®Çu tiªn th× ghi v o th− môc
BIN (n»m trong æ C), b¹n h y chän l¹i ®−êng dÉn ®Õn n¬i kh¸c trong æ cøng cña
m×nh.

b. Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh.
Thao t¸c tho¸t khái ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn khi ng−êi thiÕt kÕ kh«ng thao
t¸c trªn phÇn mÒm n÷a. Thao t¸c n y ®−îc tiÕn h nh b»ng mét trong c¸c c¸ch c¬
b¶n sau:
- Nh¸y tr¸i chuét v o nót Close phÝa trªn gãc bªn ph¶i m n h×nh.
- NhÊn trùc tiÕp phÝm Q trªn b n phÝm (nªn l m theo c¸ch n y).
- Ên tæ hîp phÝm ‘Alt+X’ trªn b n phÝm.
GV: §ång V¨n Long - 10 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Nh¸y chuét v o
®©y ®Ó tho¸t
- Chän File \ Exit.
GV: §ång V¨n Long - 11 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007


Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu giao diÖn phÇn mÒm
2.1. Giíi thiÖu chung
Sau khi c i ®Æt ho n tÊt phÇn mÒm, ®Ó b¾t ®Çu l m quen v sö dông ®−îc
phÇn mÒm th× ®Çu tiªn ta khëi ®éng ch−¬ng tr×nh theo c¸c c¸ch ® nªu ë trªn.
Ch−¬ng tr×nh sau khi ®−îc khëi ®éng cã giao diÖn nh− sau:
Vïng m« t¶
Thanh tiªu ®Ò mang
kh«ng gian
tªn phÇn mÒm
thiÕt kÕ
Thanh tr×nh ®¬n chøa
Vïng chøa c¸c menu chÝnh
c¸c linh kiÖn
®· lùa chän C¸c thanh c«ng cô chøa c¸c c«ng
thiÕt kÕ cô hç trî thiÕt kÕ v m« pháng

C«ng cô xoay linh kiÖn

C¸c nót c«ng cô ®iÒu khiÓn qu¸
tr×nh m« pháng
2.2. Thø tù xÕp ®Æt trªn m n h×nh (Screen layout).
* Trªn cïng l thanh tiªu ®Ò mang tªn phÇn mÒm. Bªn ph¶i cã 3 biÓu t−îng ®Ó
thu nhá, phãng to v tho¸t ch−¬ng tr×nh.


* TiÕp ®Õn l thanh tr×nh ®¬n (The Menu Bars) chøa c¸c tr×nh ®¬n chÝnh t−¬ng
tù nh− c¸c phÇn mÒm øng dông kh¸c cña Windows. C¸c môc trong thanh tr×nh
®¬n cã chøc n¨ng hç trî viÖc thiÕt kÕ v m« pháng m¹ch ®iÖn.
GV: §ång V¨n Long - 12 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
* TiÕp theo n÷a l c¸c thanh c«ng cô (The Toolbars). §Ó thay v× mçi lÇn t¸c
®éng l¹i ph¶i v o trong c¸c menu t−¬ng øng th× phÇn mÒm ®−a ra c¸c nót c«ng
cô ®Æt trªn c¸c thanh c«ng cô cho phÐp ng−êi thiÕt kÕ thao t¸c nhanh h¬n. Chøc
n¨ng tõng nót c«ng cô ta sÏ kh¶o s¸t ë phÇn sau v ®ång thêi l m quen dÇn dÇn
trong khi thiÐt kÕ. V thø tù c¸c thanh n y ®−îc xÕp ®Æt nh− sau:
- C¸c thanh c«ng cô lÖnh (Command Toolbars): Theo mÆc ®Þnh cña phÇn mÒm
c¸c thanh n y ®−îc xÕp ®Æt trªn m n h×nh nh− sau:
Thanh chøa c¸c lÖnh File/Print:


Thanh chøa c¸c lÖnh hç trî hiÓn thÞ (Display Commands):C¸c nót phãng to, thu nhá
Èn hoÆc hiÖn l−íi m n h×nh
Refesh m n h×nh
Thanh chøa c¸c lÖnh hç trî so¹n th¶o (Editing Commands):
Xo¸ ®èi t−îng.
Xoay ®èi t−îng.
Di chuyÓn ®èi t−îng.
Sao chÐp ®èi t−îng.
D¸n ®èi t−îng.
Sao chÐp nhãm ®èi t−îng.
C¾t ®èi t−îng.
Redo v Undo.
Thanh chøa c¸c c«ng cô hç trî viÖc thiÕt kÕ (Design Tools):


ChuyÓn sang m¹ch in.

Note: NÕu b¹n l m viÖc víi mét m n h×nh Monitor nhá b¹n cã thÓ giÊu bÊt cø
hoÆc tÊt c¶ c¸c thanh c«ng cô trªn ®i b»ng c¸ch chän Menu View\ Toolbars sau
®ã thiÕt lËp theo mong muèn.

GV: §ång V¨n Long - 13 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

- Thanh c«ng cô chän lùa chÕ ®é (Mode
Selector Toolbar): VÞ trÝ thanh n y ®Æt ë bªn
d−íi phÝa tay tr¸i cña m n h×nh hiÓn thÞ dïng
®Ó chän lùa c¸c chÕ ®é trong lóc so¹n th¶o;
chóng ®−îc t¸c ®éng ngÉu nhiªn khi b¹n kÝch
chuét lªn.Thanh chän c¸c chÕ ®é chÝnh (Main Modes):VÏ ®−êng BUS
ViÕt v¨n b¶n
ViÕt nh n ( chó thÝch)
HiÓn thÞ ®iÓm nèi
Trë l¹i cöa sæ linh kiÖn

Thanh chøa c¸c thiÕt bÞ v dông cô (Gadgets):LÊy c¸c thiÕt bÞ ®o : m¸y hiÖn
sãng, Vol met (AC,DC),
Ampemet (AC, DC).
LÊy nguån cung cÊp Vcc, GND

Thanh hç trî vÏ h×nh ®å ho¹ kh«ng gian 2 chiÒu (2D Graphics):


Note: C¸c thanh n y lu«n lu«n ®−îc hiÓn thÞ (kh«ng thÓ Èn ®i ®−îc nh− c¸c
thanh c«ng cô lÖnh) v c¸c chøc n¨ng cña nã l duy nhÊt v× kh«ng ®−îc bè trÝ
®ång thêi trªn c¸c thanh tr×nh ®¬n.
- Thanh c«ng cô hç trî ®Þnh h−íng ®èi t−îng (Orientation Toolbar): Trªn
thanh n y chøa c¸c nót cã chøc n¨ng l m xoay v lËt ng−îc (rotation and
reflection) c¸c ®èi t−îng ® ®−îc lùa chän:

GV: §ång V¨n Long - 14 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007LËt ®èi t−îng theo chiÒu däc
LËt ®èi t−îng theo chiÒu ngang
HiÓn thÞ gãc xoay (0o , 90o/-90o, 180o/-180o, 270o/-270o)
Xoay ®èi t−îng 1 gãc 90o theo chiÒu mòi tªn (ng−îc)
Xoay ®èi t−îng 1 gãc 90o theo chiÒu mòi tªn (thuËn)
- Cöa sæ tæng quan (The overview Window):

§©y l cöa sæ hiÓn thÞ nguyªn vÑn vïng
néi dung b¶n thiÕt kÕ trong mét khung
l−íi v b¹n cã thÓ l m thay ®æi täa ®é cña
khung l−íi n y b¾ng c¸ch click chuét tr¸i
lªn mét vÞ trÝ bÊt k× trªn khung n y.

- Cöa sæ chän ®èi t−îng (The Object Selector):


Sau khi v o th− viÖn linh kiÖn t×m v lÊy ra c¸c linh
kiÖn theo yªu cÇu cña m¹ch th× c¸c linh kiÖn khi ®
®−îc chän sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ n y ( vÝ dô trong
m¹ch cÇn IC74LS373, tô ®iÖn CAP, thanh anh
CRYSTAL .. th× c¸c linh kiÖn n y khi ®−îc chän ra
tõ th− viÖn linh kiÖn sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ n y
nh− h×nh bªn). Khi c¸c linh kiÖn ® ®−îc liÖt kª hÕt
ra råi, trong qua tr×nh thi c«ng m¹ch cÇn lÊy linh
kiÖn n o ra vïng l m viÖc th× ta nh¸y chuét v o
linh kiÖn ®ã ®Ó lùa chän (nh− h×nh bªn th× linh kiÖn
74LS373 ®ang ®−îc lùa chän ®Ó lÊy ra thiÕt kÕ).

- B¶ng ®iÒu khiÓn m« pháng (The Animation Control Panel)
Còng gièng c¸c thiÕt bÞ nh− VCD, Radio cassett ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña
m¸y ng−êi ta thiÕt kÕ mét b¶ng ®iÒu khiÓn víi nhiÒu nót chøc n¨ng th× trong
phÇn mÒm n y ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh m« pháng c¸c nh lËp tr×nh còng lËp
tr×nh ®−a ra mét b¶ng ®iÒu khiÓn víi c¸c ký hiÖu gièng nh− c¸c ký hiÖu cã trong
thùc tÕ:


GV: §ång V¨n Long - 15 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007


The Animation Control Panel
Stop: Dõng qu¸ tr×nh m« pháng

Pause: T¹m dõng qu¸ tr×nh m« pháng
Step: Ch¹y m« pháng tõng b−íc
Run: Ch¹y to n bé ch−¬ng tr×nh

2.3. C¸c thao t¸c c¬ b¶n hay sö dông
- Nh¸y chuét ph¶i ®Ó chän ®èi t−îng ( ®©y l ®iÓm kh¸c c¬ b¶n nhÊt so víi c¸c
phÇn mÒm kh¸c).
- Nh¸y chuét ph¶i liªn tiÕp hai lÇn ®Ó xo¸ dèi t−îng.
- L¨n con l¨n trªn th©n chuét ®Ó phãng to hay thu nhá vïng l m viÖc.
- NhÊn phÝm P ®Ó v o th− viÖn cña ch−¬ng tr×nh.
- B¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ Ên phÝm W.
- §Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh Ên Ctrl+F12
- Ên F6 ®Ó phãng to vïng l m viÖc.
- Ên F7 ®Ó thu nhá vïng l m viÖc.
- Ên F8 ®Ó thu c¶ trang l m viÖc vÒ kh¾p m n h×nh.
- Ên G ®Ó hiÓn thÞ l−íi hoÆc Èn l−íi.
- Ên phÝm X ®Ó ®Çu con trá chuét xuÊt hiÖn dÊu x, hoÆc xuÊt hiÖn hai ®−êng chØ
d i kh¾p m n h×nh ( ®Ó dÔ kÕt nèi).
- Ên tæ hîp phÝm Ctrl+Z ®Ó quayl¹i thao t¸c tr−íc ®ã.
GV: §ång V¨n Long - 16 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007


Ch−¬ng 3:
Thùc hµnh thiÕt kÕ vµ m« pháng m¹ch ®iÖn
3.1. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch t−¬ng tù
3.1.1. M« pháng ho¹t ®éng cña Diode
M« t¶ m¹ch ®iÖn: M¹ch h×nh 3.1 l
M¹ch kh¶o s¸t ho¹t ®éng cña 2 Diode D1
SW1 2
D1 v D2, nguån sö dông l nguån 1 3
Mét chiÒu 12V, mét chuyÓn m¹ch
4 D2
3 tr¹ng th¸i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ l m viÖc R1
B2
cña m¹ch. 1k
12V
Ho¹t ®éng cña m¹ch nh− sau:
- Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 2: D3
LED-RED
H×nh 3.1
+ Th× D1 ph©n cùc thuËn --> D1 dÉn
--> ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng.
+ D2 hë m¹ch nªn kh«ng dÉn
- Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 3: ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng ( R1 h¹n dßng cho D3).
- Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 4:
+ Th× D2 ph©n cùc thuËn --> D2 dÉn --> ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng.
+ D1 hë m¹ch nªn kh«ng dÉn.
C¸c b−íc vÏ m¹ch ®iÖn:
B−íc 1: LÊy linh kiÖn
C¸c linh kiÖn cÇn cho m¹ch gåm cã nguån 1 chiÒu 12V, Diode, SW, ®iÖn trë,
Led; tÊt c¶ ®Òu n»m trong th− viÖn cña ch−¬ng tr×nh.
§Ó v o th− viÖn linh kiÖn cã thÓ thùc hiÖn theo 4 c¸ch sau:
- Trªn thanh chøa c¸c lÖnh hç trî so¹n th¶o (Editing Commands) nh¸y chuét
chän biÓu t−îng Pick devices


Nh¸y chuét v o ®©y

- Trªn cöa sæ chän ®èi t−îng (The Object Selector): nh¸y chuét v o ch÷ P.Nh¸y chuét v o ®©y


GV: §ång V¨n Long - 17 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

- Trªn thanh tr×nh ®¬n (The Menu Bars)
chän Libray\ Pick Devices/ symbol.....P.


- Ên trùc tiÕp phÝm “p” trªn b n phÝm (nªn
l m theo c¸ch n y) v× rÊt ®¬n gi¶n.
Sau khi truy cËp v o th− viÖn linh kiÖn th× m n h×nh nh− sau:
¤ ®¸nh tõ kho¸ cÇn t×m

Toàn bé linh kiÖn cña
ch−¬ng tr×nh n»m trong
vïng n y
- §Ó lÊy linh kiÖn ra: B¹n cã thÓ v o trùc tiÕp th− môc chøa ®èi t−îng ®Ó lÊy
chóng ra; vÝ dô ®Ó lÊy D1 v D2 b¹n nh¸y chuét v o dßng Diodes --> trong «
Sub-category chän dßng Generic --> trong « Description chän dßng DIODE
DEVICE Generic Diode (nh¸y ®óp chuét ®Ó chän).
Hai «: DIODE Preview ( hiÓn thÞ kÝ hiÖu cña linh kiÖn ®−îc chän); PCB Preview
hiÓn thÞ s¬ ®å ch©n linh kiÖn (hç trî vÏ m¹ch in PCB). H×nh d−íi.


GV: §ång V¨n Long - 18 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
T−¬ng tù nh− vËy:
§Ó lÊy SW b¹n v o Switches & Relay --> SW-ROT-3.
§Ó lÊy nguån 12V b¹n v o Miscellaneous--> BATTERY.
§Ó lÊy R1 b¹n v o Resistors --> Generic --> RES.
§Ó lÊy D3 (LED-RED) b¹n v o Optoelectronics --> LED-RED.
Ngo i ra b¹n cßn cã thÓ lÊy c¸c linh kiÖn m m¹ch yªu cÇu b»ng c¸ch trong «
Keywords ta nhËp tªn c¸c linh kiÖn cÇn lÊy råi nhÊn Enter. Sau ®ã ®Ó chän linh
kiÖn ta còng l m t−¬ng tù nh− trªn.
VÝ dô cÇn lÊy Diode trong « Keywords b¹n nhËp tõ kho¸ “Diode” råi Enter.
GV: §ång V¨n Long - 19 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Khi c¸c linh kiÖn cÇn thiÕt ®−îc chän th× chóng n»m th−êng trùc trong vïng
d−íi, v khi cÇn ®−a ra vïng l m viÖc ta kh«ng ph¶i v o th− viÖn lÊy ra n÷a m
sö dông lu«n nh÷ng linh kiÖn n y nhiÒu lÇn.
Vïng chøa c¸c linh kiÖn sau
khi ® ®−îc chän

§Ó ®−a c¸c linh kiÖn ra vïng l m viÖc ta nh¸y chän linh kiÖn
sau ®ã di chuyÓn chuét ra vïng l m viÖc råi nh¸y tr¸i chuét.
Trong qu¸ tr×nh n y b¹n cã thÓ sö dông phãng to thu nhá vïng
l m viÖc b»ng c¸ch l¨n con xoay trªn chuét.
ChØ ®¬n gi¶n nh− vËy l b¹n cã thÓ lÊy linh kiÖn ra ®−îc råi
®Êy. B¹n h y thö l m nhÐ, chóc b¹n th nh c«ng.
B−íc 2: S¾p xÕp v ®Æt tªn linh kiÖn
- §Ó thùc hiÖn b−íc n y nhanh chãng b¹n nªn l m quen víi c¸c c«ng cô xoay

linh kiÖn , c«ng cô di chuyÓn (move) mét hoÆc
mét nhãm linh kiÖn, c«ng cô xãa (delete) v sao chÐp (copy) linh kiÖn.
- Khi cÇn xoay linh kiÖn b¹n l m nh− sau: Nh¸y chuét ph¶i v o linh kiÖn cÇn
xoay (linh kiÖn chuyÓn th nh m u ®á) sau ®ã nh¸y tr¸i chuét v o nót c«ng cô
xoay ®Ó xoay cho phï hîp.
- Khi cÇn di chuyÓn linh kiÖn hä¨c mét nhãm linh kiÖn th× ®Çu tiªn b¹n còng
nh¸y chuét ph¶i ®Ó chän linh kiÖn hoÆc mét nhãm linh kiÖn --> tiÕp tôc nh¸y tr¸i
chuét v o nót Move Tagged Objects --> sau ®ã di chuét tíi vÞ trÝ míi cÇn
®Æt råi nh¸y tr¸i chuét.
D1
Linh kiÖn sau
khi s¾p xÕp.
DIODE
SW1

SW-ROT-3
D2
BAT1 R1
9V 10k
DIODE


D3
LED-RED
GV: §ång V¨n Long - 20 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- Khi cÇn xãa linh kiÖn hay mét ®èi t−îng c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt l nh¸y hai lÇn
chuét ph¶i lªn ®èi t−îng cÇn xãa --> ®èi t−îng sÏ ®−îc xãa.
- §Ó ®Æt tªn linh kiÖn: vÝ dô thay trÞ sè cho R1 tr−íc tiªn nh¸y chuét ph¶i v o R1
(R1 chuyÓn sang m u ®á) --> nh¸y chuét tr¸i v o R1 --> cöa sæ Edit Component
hiÖn ra bËn thay ®æi thø tù ®iÖn trë trong « Component Reference v gi¸ trÞ cña
®iÖn trë trong « Resistance råi chén OK. C¸c linh kiÖn kh¸c còng t−¬ng tù nh−
vËy.
Thay ®æi tªn linh kiÖn

Thay ®æi gi¸ trÞ linh
kiÖn

B−íc 3: KÕt nèi m¹ch ®iÖn
Thùc hiÖn kÕt nèi c¸c linh kiÖn l¹i víi nhau theo s¬ ®å nguyªn lý b¹n l m nh−
sau: Di chuyÓn mòi tªn (chuét) tíi ch©n linh kiÖn chuÈn bÞ nèi --> khi ®Çu mòi
tªn xuÊt hiÖn dÊu x th× ch©n ®ã ®−îc chÊp nhËn --> nh¸y chuét tr¸i --> kÐo rª
®Õn ch©n linh kiÖn cÇn kÕt nèi --> khi mòi tªn l¹i xuÊt hiÖn ch÷ x --> nh¸y chuét
tr¸i tiÕp ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh vÏ m¹ch. VÏ c¸c ®−êng kh¸c còng l m t−¬ng tù
nh− vËy.
Nh¸y chuét
tr¸i ®Ó b¾t
®Çu.
Nh¸y chuét
tr¸i ®Ó kÕt
thóc.
B−íc 4: M« pháng m¹ch ®iÖn
Sau khi m¹ch ®iÖn ® ®−îc kÕt nèi xong viÖc tiÕp theo l cho ch¹y m« pháng ®Ó
xem ho¹t ®éng cña m¹ch. C¸c c«ng cô hç trî m« pháng ®ã l c«ng cô RUN,

STOP, PAUSE .
- §Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh m« pháng nh¸y chuét v o nót RUN (h×nh tam gi¸c) hoÆc
sö dông tæ hîp phÝm nãng Ctrl+F12.
- Khi ch−¬ng tr×nh ch¹y h×nh tam gi¸c ®en chuyÓn th nh m u xanh.
- Dïng chuét t¸c ®éng v o SW råi quan s¸t hiÖn tr¹ng cña bãng ®Ìn Led:

GV: §ång V¨n Long - 21 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- §Ó t¨ng tÝnh trùc quan, b¹n cã thÓ cho hiÓn thÞ chiÒu cña dßng ®iÖn nh− sau:
( dïng cho c¸c b i gi¶ng khi cÇn m« pháng ho¹t ®éng cña linh kiÖn).ChiÒu ®i cña
dßng ®iÖn ( chiÒu
mòi tªn).
§Ó l m ®−îc nh− vËy ®Çu tiªn b¹n v o System --> chän Set Animation Options -
-> ®¸nh dÊu chän hai box: Show Wire Current with Arrows? V Show Wire
Voltage by Colour?
3.1.2. M¹ch t¹o dao ®éng dïng IC 555.
Yªu cÇu:
- VÏ m¹ch t¹o dao ®éng t¹o xung dïng IC555 nh− sau:
- Ch¹y m« pháng m¹ch ®iÖn:
- Sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm tra cña phÇn mÒm ®o kiÓm tra d¹ng sãng ngâ
ra (ch©n 3) v d¹ng sãng trªn tô (Ch©n 6).


GV: §ång V¨n Long - 22 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- C©n chØnh trÞ sè cña c¸c linh kiÖn ®Ó d¹ng sãng ngâ ra cã tÇn sè l
f = 1KHz., 5KHz, 10KHez.


R1
10k8
U1 555
4 3
VCC
R Q A
7
DC
R2
5 10k
CV B

RV1
GND
2 6
TR TH

C1 10k
1
1nF
D1
C2
LED-RED
.1uF
C¸c b−íc thùc hiÖn:
B−íc 1: LÊy linh kiÖn
- §Ó lÊy c¸c linh kiÖn nh− IC555, R, C, LED ta truy cËp v o th− viÖn linh
kiÖn cña ch−¬ng tr×nh b»ng mét trong c¸c c¸ch sau:
+ Nh¸y chuét v o nót c«ng cô Pick Devies trªn thanh c«ng cô


Click v o ®©y
+ Trªn cöa sæ chän ®èi t−îng nh¸y chuét v o c«ng cô ch÷ P :Click v o ®©y
+ Ên phÝm nãng ‘p’ trªn b n phÝm.
Sau khi th− viÖn linh kiÖn më ra: NÕu cã thêi gian b¹n nªn t×m hiÓu vÞ trÝ l−u
tr÷ cña tõng linh kiÖn ®Ó viÖc lÊy linh kiÖn mÊt Ýt thêi gian nhÊt.
Nãi chung c¸c linh kiÖn ®−îc s¾p xÕp theo thø tù A, B --> Z v tªn c¸c linh
kiÖn ®−îc thÓ hiÖn b»ng thuËt ng÷ tiÕng anh: VÝ dô Tô ®iÖn (Capacitors) ,


GV: §ång V¨n Long - 23 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
®iÖn trë (Resistors), cuén d©y (Inductors), Dièt (Diodes), Transistor
(Transistors) , phÝm bÊm (Button) ...
- C¸ch lÊy linh kiÖn ra nh− sau: B¹n cã thÓ v o trùc tiÕp th− môc chøa ®èi t−îng
®Ó lÊy chóng ra hoÆc trong Textbox Keywords nhËp tõ kho¸ cÇn t×m råi nhÊn
Enter.
Trong b i tËp n y theo yªu cÇu cña h×nh ta cÇn IC 555, R, C, VR, LED.
§Ó lÊy IC 555 trong « Keywords ta nhËp tõ khãa: “555” råi nhÊn Enter khi qu¸
tr×nh t×m kiÕm kÕt thóc th× tÊt c¶ c¸c linh kiÖn liÖn liªn quan tíi tõ kho¸ “555”
®Òu ®−îc hiÓn thÞ ra. B¹n h y chän IC 555 m m×nh cÇn b»ng c¸ch nh¸y ®óp
chuét tr¸i v o dßng 555 ANALOG Timer/oscillator (h×nh vÏ).


NhËp tõ kho¸ cÇn t×m v o ®©y
V o trùc tiÕp th− môc chøa linh
kiÖn ®Ó lÊy ®Ó lÊy
GV: §ång V¨n Long - 24 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
T−¬ng tù ®Ó lÊy ®iÖn trë b¹n nhËp tõ kho¸ Resistors råi nhÊn Enter, tÊt c¶ c¸c
linh kiÖn ®iÖn trë ®−îc t×m ra kh«ng nªn lÊy tuú ý, nÕu cÇn ®iÖn trë cã kÝch
th−íc chuÈn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch in th× b¹n t×m v chän cho chÝnh x¸c cßn kh«ng th×
b¹n chän theo ®−êng dÉn sau: trong vïng Sub-category chän môc Generic sau ®ã
thao t¸c nh− trªn ®Ó lÊy ra.
- §Ó lÊy biÕn trë: Trong « Keywords nhËp Resistors råi Enter --> trong Sub-
category chän Varible --> trong môc Device chän POT-LIN ACTIVE.
- §Ó lÊy tô ®iÖn: Trong « Key words nhËp Capacitors råi Enter --> trong Sub-
category chän Generic --> trong môc Device chän CAP DEVICE ( nÕu cÇn tô
kh«ng ph©n cùc) hoÆc chän CAP-ELEC DEVICE ( nÕu cÇn tô ph©n cùc).

- §Ó lÊy nguån cÊp b¹n nh¸y v o trªn thanh c«ng cô sau ®ã chän POWER
v GROUND.

Chän Vcc
hoÆc GND
Nh¸y v o ®©y
®Ó lÊy nguån


GV: §ång V¨n Long - 25 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- Sau khi lÊy xong nguån cÊp ®Ó trë vÒ cöa sæ linh kiÖn ban ®Çu b¹n nh¸y chuét

vo . (Nh÷ng ng−êi míi l m quen th−êng lóng tóng ë chç n y).
Tr−íc khi nhÊn
Sau khi nhÊn


- §Ó lÊy m¸y hiÖn sãng b¹n nh¸y v o nót c«ng cô råi chän Oscilloscope.
Nh¸y v o
®©y
Nh¸y v o
®©y ®Ó chän
OscilloscopeB−íc 2: S¾p xÕp v ®Æt tªn linh kiÖn
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 2 môc 3.1.1).
B−íc 3: KÕt nèi m¹ch ®iÖn
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 3 môc 3.1.1).
B−íc 3: M« pháng m¹ch ®iÖn
Sau khi s¾p xÕp v ®Æt tªn, thay ®æi gi¸ trÞ linh kiÖn nh− s¬ ®å yªu cÇu, B¹n nhÊn
RUN ®Ó b¾t ®Çu m« pháng. Khi nhÊn nót RUN ch−¬ng tr×nh ch¹y ®ång thêi cöa
sæ hiÓn thÞ cña Oscilloscope (m¸y hiÖn sãng) xuÊt hiÖn (viÖc bè trÝ c¸c nóm nót
chøc n¨ng gièng hÖt nh− mét m¸y Oscilloscope thùc tÕ ( khi sö dông th nh th¹o
c¸c nóm, nót chøc n¨ng trªn m n n y tøc l b¹n ® mét phÇn sö dông ®−îc
Oscilloscope ngo i thùc tÕ), B¹n h y tõ tõ l m quen víi c¸c phÝm chøc n¨ng ®Ó
®iÒu khiÓn cho thÝch hîp: §©y l m¸y hiÖn sãng hai tia (hai ngâ v o CH1 v
CH2).

GV: §ång V¨n Long - 26 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007M n hiÓn thÞ
T
- Hai nót chän chÕ ®é ®o cho hai kªnh CH1 v CH2; mÆc ®Þnh l ®o tÝn hiÖu DC,
khi cÇn thay ®æi sang AC hoÆc GND b¹n kÝch trùc tiÕp lªn nót ®iÒu khiÓn.
Nót ®iÒu khiÓn
KÝch v o ®©y

- Chøc n¨ng c¸c nót trªn b¶ng ®iÒu khiÓn chÝnh:
ChØnh däc
ChØnh däc
cho CH1
cho CH2


Chän kªnh ®o
ChØnh Vol/Div CH1 hoÆc CH2
(biªn ®é) kªnh CH1


Chän 1kªnh hay
2 kªnh
ChØnh Vol/Div
(biªn ®é) kªnh CH2
ChØnh ngang


ChØnh ®ång bé


Nóm chØnh Time/Div
(chØnh tÇn sè)

GV: §ång V¨n Long - 27 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- ChØnh RV1 v quan s¸t d¹ng sãng ngâ ra --> thÊy chu kú cña sãng thay ®æi
(tøc l tÇn sè cña sãng thay ®æi):
- C¨n cø v o d¹ng sãng trªn m n hiÓn thÞ ta tÝnh ®−îc tÇn sè cña sãng ngâ ra:
Mét chu kú sãng l 2,8 « (sè div = 2,8), Time/div = 500us = 500.10-6 s.
Chu kú T = 2,8x500.10-6 = 1400. 10-6 (s)
TÇn sè f = 1/T = 1/1400. 10-6 = 700 Hz.
T−¬ng tù ta còng tÝnh ®−îc biªn ®é (c¹nh trªn ®Õn c¹nh d−íi) cña d¹ng sãng nh−
sau: Sè div = 2,5 (tõ c¹nh trªn ®Õn c¹nh d−íi)
Sè Vol/div kªnh CH1 = 2
==> Biªn ®é :
Vpp = 2,5x2 = 5 (Vpp).
Nh− vËy ®Ó cã tÇn sè l 1KHz b¹n thùc hiÖn thay ®æi l¹i trÞ sè cña linh kiÖn C2
hoÆc RV1 ®Ó ®¹t ®−îc yªu cÇu:

3.1.3. B i tËp
B i 1:
H y v o Help \ Samples Designs \ Interactive Simulation Samples \ Animated
Circuits: Kh¶o s¸t v vÏ m« pháng l¹i c¸c m¹ch trong c¸c môc sau:
- Capacitors: Circuits 1, 2,3. Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh phãng n¹p cña tô ®iÖn.
- Diodes and Rectification: Circuit 1 ®Õn Circuit 10. Kh¶o s¸t h¹ot ®éng cña
Diode.
- Inductors and Relays: Circuits 1, 2, 3. C¸c m¹ch giao tiÕp víi R¬le.
- Transistors Circuits: Circuit 1 ®Õn Circuit 7. Kh¶o s¸t ho¹t ®éng cña Transistor.
- Oscillators: C¸c m¹ch t¹o dao ®éng
+ Circuit 1: M¹ch t¹o dao ®éng L, C.
+ Circuit 2: M¹ch ®a h i dïng 2 Transistors.
+ Circuit 3: M¹ch t¹o dao ®éng dïng IC555.
B i 2:
- VÏ v m« pháng m¹ch t¹o xung dïng IC 741 nh− sau:
- Dïng m¸y hiÖn sãng ®o d¹ng sãng t¹i ®Çu ra (ch©n 6) v d¹ng sãng trªn tô
(ch©n 2).
- NhËn xÐt d¹ng sãng khi thay ®æi VR.
- TÝnh tÇn sè v biªn ®é cña sãng ra khi RV1 ë vÞ trÝ Min, Max víi tham sè
cho nh− trong h×nh.
- C©n chØnh l¹i trÞ sè cña m¹ch ®Ó d¹ng sãng ra cã tÇn sè l 1Kz.


GV: §ång V¨n Long - 28 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007RV1
50k


-5V
R4
1k
U1
4
1
5
741
2
6
3

C1 R3
7 R2
.1uF 330

10k

R1 +5V
D1
10k
LED-RED
Gîi ý: §Ó cã nguån +5V v -5V b¹n lÊy nguån ra sau ®ã thay ®æi th nh
nguån +5V v -5V theo yªu cÇu.
B i 3:
- VÏ v m« pháng m¹ch chØnh l−u nh− sau:
- Dïng m¸y hiÖn sãng ®o d¹ng sãng t¹i ®Çu ra
- DC VOLMETER ®o ®iÖn ¸p ngâ ra.
- DC AMMETER ®o dßng ®iÖn ngâ ra.
- NhËn xÐt khi SW ®ãng v hë.
- Khi SW ®ãng thay ®æi trÞ sè tô ®iÖn C1 v nhËn xÐt d¹ng sãng ®Çu
ra.


GV: §ång V¨n Long - 29 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

Gîi ý: LÊy DC VOLMETER v DC AMMETER b¹n v o sau ®ã chän
DC VOLMETER v DC AMMETER , OSCILLOSCOPE theo yªu cÇu:TR1 D2
B
DIODE
SW R1
1k A

D3
D1
C1
TRAN-2P3S DIODE LED-RED
1uF
B i 4:
Kh¶o s¸t m¹ch ®iÖn sau:


L1
B1 RV2 24V
12V
1k +88.8
L2
Volts
+88.8 +88.8
RV1 Volts Volts

B2 24V
12V1k
Thao t¸c: VÏ l¹i m¹ch ®iÖn --> cho ch¹y m« pháng --> ®iÒu chØnh RV1 v RV2
--> quan s¸t tr¹ng th¸i (s¸ng hay t¾t) cña c¸c bãng ®Ìn L1 v L2.
GV: §ång V¨n Long - 30 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
3.2. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch sè
3.2.1. ThiÕt kÕ m¹ch qu¶ng c¸o.
VÏ v m« pháng m¹ch qu¶ng c¸o s¸ng dÇn t¾t dÇn nh− sau:
NhËn xÐt khi thay ®æi tÇn sè xung Clock.

+5V


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
100 100 100 100 100 100 100 100
74LS164
U1
CLOCK SRG8
9 R

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
8 C1/->
LED-RED LED-RED LED-RED LED-RED LED-RED LED-RED LED-RED LED-RED

1 3
& 1D
2

4

5

6
2
U2:A 10
74LS04
11
1
12

13
C¸c b−íc tiÕn h nh:
B−íc 1: LÊy linh kiÖn
- LÊy IC 74LS164: Trong « Keywords nhËp 74LS164 --> trong « DEVICE chän
74LS164.IEC 74LS.
- LÊy IC 74LS04: Trong « Keywords nhËp 74LS04 --> trong « DEVICE chän
74LS04 74LS.
- LÊy xung CLOCK: Trong « Keywords nhËp Clock --> trong « DEVICE chän
CLOCK ACTIVE.
- LÊy ®iÖn trë, LED RED, Nguån cÊp , GND l m t−¬ng tù nh− c¸c b i tr−íc.
B−íc 2: S¾p xÕp v ®Æt tªn linh kiÖn
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 2 môc 3.1.1).
B−íc 3: KÕt nèi m¹ch ®iÖn
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 3 môc 3.1.1).
B−íc 3: M« pháng m¹ch ®iÖn:
Sau khi s¾p xÕp v ®Æt tªn, thay ®æi gi¸ trÞ linh kiÖn nh− s¬ ®å yªu cÇu, b¹n nhÊn
RUN ®Ó b¾t ®Çu m« pháng.

GV: §ång V¨n Long - 31 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

C¸c LED lÇn l−ît s¸ng dÇn v t¾t dÇn nh− ý t−ëng chóng ta ®−a ra:
- §Ó thay ®æi tÇn sè xung CLOCK b¹n nh¸y chuét ph¶i v o ®èi t−îng CLOCK
(®èi t−îng chyÓn sang m u ®á) b¹n nh¸y tiÕp chuét tr¸i cöa sæ Edit Coponent
xuÊt hiÖn, b¹n h y quan s¸t hai « Clock Frequency v Initial State hai « n y cho
biÕt tÇn sè xung ®ang sö dông (1Hz) v C¹nh t¸c ®éng cña xung (c¹nh xuèng
Low). NÕu cÇn thay ®æi b¹n thay ®æi trong hai « n y.
Thay ®æi
t¹i ®©y.
3.2.2. ThiÕt kÕ m¹ch m« pháng m¹ch ®Õm.
VÏ v m« pháng m¹ch ®Õm nh− sau:
NhËn xÐt khi thay ®æi tÇn sè xung Clock.

0
LOGICSTATE
MACH DEM DUNG IC 4029 +5V

1
U1 U2
4029 74LS247 R1
4 6 7 13 R2
1 A QA A QA
12 11 1 12 R3
100
B QB B QB
13 14 2 11 R4
100
C QC C QC
3 2 6 10 R5
0 100
D QD D QD
CLOCK 4 9 R6
100
BI/RBO QE
5 7 5 15 R7
0 100
CI CO RBI QF
15 3 14 100
CLK LT QG
1 100
PE
9
B/D
10
0 U/D


0
0GV: §ång V¨n Long - 32 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Mét ®iÓm m¹nh cña Proteus n÷a l khi b¹n thiÕt kÕ c¸c m¹ch sè; b»ng c¸c
tr¹ng th¸i logic s½n cã (logicstate) gióp b¹n kh¶o s¸t nhanh h¬n mét m¹ch ®iÖn
hay mét IC sè n o ®ã; viÖc t¸c ®éng ®Ó l m thay ®æi møc logic l rÊt ®¬n gi¶n
(chØ cÇn nh¸y chuét); Logicstate chØ cã hai tr¹ng th¸i duy nhÊt ®ã l møc 0 v
møc 1 (møc 0 = 0V, møc 1= 5V). B i tËp n y gióp b¹n cã ®−îc kü n¨ng khi sö
dông c¸c logicstate ®Ó kh¶o s¸t c¸c b i to¸n.
C¸c b−íc tiÕn h nh:
B−íc 1: LÊy linh kiÖn
- LÊy IC 4029: Trong « Keywords nhËp 4029 --> trong « DEVICE chän 4029
CMOS.
- LÊy IC 74LS247: Trong « Keywords nhËp 74247 --> trong « DEVICE chän
74LS247 74LS.
- LÊy xung CLOCK: Trong « Keywords nhËp Clock --> trong « DEVICE chän
CLOCK ACTIVE.
- LÊy Led 7 ®o¹n: Do IC gi¶i m ë ®©y dïng lo¹i 74LS247 cã ngâ ra tÝch cùc
møc thÊp nªn Led 7 ®o¹n ta chän lo¹i chung Anot. VËy trong « Keywords nhËp
7seg --> trong « DEVICE cã rÊt nhiÒu lùa chän cho b¹n chän, b¹n chän Led
lo¹i chung Anot víi m u Led m m×nh yªu thÝch ( ë ®©y t«i chän 7SEG-COM-
AN-RGN DISPLAY.
- LÊy LOGICSTATE b¹n v o Debugging Tools --> chän LOGICSTATE.
- LÊy ®iÖn trë, nguån cÊp , GND l m t−¬ng tù nh− c¸c b i tr−íc.
B−íc 2: S¾p xÕp v ®Æt tªn linh kiÖn.
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 2 môc 3.1.1).
B−íc 3: KÕt nèi m¹ch ®iÖn.
(B¹n thùc hiÖn nh− phÇn b−íc 3 môc 3.1.1).
B−íc 3: M« pháng m¹ch ®iÖn.
Sau khi s¾p xÕp v ®Æt tªn, thay ®æi gi¸ trÞ linh kiÖn nh− s¬ ®å yªu cÇu, b¹n nhÊn
RUN ®Ó b¾t ®Çu m« pháng. B¹n tiÕn h nh kh¶o s¸t IC ®Õm 4029 b»ng c¸ch thay
®æi c¸c møc logic ë c¸c ®Çu v o ®iÒu khiÓn ( nh¸y chuét trùc tiÕp lªn logicstate
®Ó l m thay ®æi tr¹ng th¸i).
NhÊn
chän
lªn
Ch−a nhÊn vÉn
møc 1
ë møc 0
GV: §ång V¨n Long - 33 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

3.2.3. B i tËp
H y v o Help \ Samples Designs \ Interactive Simulation Samples \ Animated
Circuits: Kh¶o s¸t v vÏ m« pháng l¹i c¸c m¹ch trong c¸c môc sau:
- Combinational Logic Circuit :
+ Circuit 1: Kh¶o s¸t cæng AND.
+ Circuit 2: Kh¶o s¸t cæng OR.
+ Circuit 3: Kh¶o s¸t cæng NOT.
+ Circuit 4: Kh¶o s¸t cæng NAND.
+ Circuit 5: Kh¶o s¸t cæng NOR.
+ Circuit 6: Kh¶o s¸t cæng XOR.
- Sequential Logic Circuit:
+ Circuit 1: Kh¶o s¸t Flip – Flop RS.
+ Circuit 2: Kh¶o s¸t Flip – Flop kiÓu D.
+ Circuit 3: Kh¶o s¸t Flip – Flop J-K .
+ Circuit 4: Kh¶o s¸t m¹ch ghi dÞch.
+ Circuit 5: Kh¶o s¸t m¹ch ®Õm 3 bit nhÞ ph©n.
- Circuit For Fun
+ Circuit 1: Kh¶o s¸t m¹ch ®Ìn giao th«ng.
+ Circuit 2: Kh¶o s¸t m¹ch ®Õm.

3.3. ThiÕt kÕ v m« pháng chi vi ®iÒu khiÓn hä 8051
Vi ®iÒu khiÓn hä 8051 l mét IC ®ang ®−îc sö dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay bëi
tÝnh c¬ ®éng v gi¸ th nh cùc rÎ cña nã (chØ kho¶ng 20.000VN§), viÖc lËp tr×nh
(viÕt ch−¬ng tr×nh) cã thÓ thiÕn h nh trªn nhiÒu phÇn mÒm kh¸c nhau nh−
SIM51, Keil, Pinnacle 52, Bascom,… miÔn l m sao biªn dÞch ®−îc sang ®u«i
“.Hex” hoÆc ®u«i “.Bin” ®Ó n¹p v o bé nhí ROM cña Vi ®iÒu khiÓn. Nh−ng vÊn
®Ò khã kh¨n cho nh÷ng ng−êi l m viÖc víi vi ®iÒu khiÓn ®ã l vÒ phÇn cøng; mét
ch−¬ng tr×nh muèn ho n chØnh th× phÇn cøng v phÇn mÒm lu«n ph¶i ®i liÒn víi
nhau, kh«ng nh÷ng thÕ khi ® cã phÇn cøng råi ®Ó mét ch−¬ng tr×nh viÕt ra n¹p
®−îc v o bé nhí Rom cña Vi ®iÒu khiÓn th× cÇn ph¶i cã sù hç trî cña c¸c ch−¬ng
tr×nh (thiÕt bÞ n¹p chuyªn dông) th× míi thùc hiÖn ®−îc. Hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó
häc vÒ vi ®iÒu khiÓn ng−êi häc cÇn ®Çu t− rÊt nhiÒu kinh phÝ. §Ó kh¾c phôc c¸c
khã kh¨n trªn b¹n nªn sö dông phÇn mÒm hç trî m« pháng Proteus ®Ó thiÕt kÕGV: §ång V¨n Long - 34 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
m« pháng, víi kh¶ n¨ng m« pháng gÇn nh− víi thùc tÕ, viÖc c©n chØnh trÞ sè cho
phï hîp gÇn nh− s¸t víi thùc tÕ.
Mét thÕ m¹nh n÷a cña Vi ®iÒu khiÓn l tÝnh mÒm hãa ch−¬ng tr×nh tøc l khi cÇn
thay ®æi yªu cÇu hÖ thèng th× ng−êi dïng kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi phÇn cøng m
chØ cÇn thay ®æi phÇn mÒm viÖc n y ®−îc thùc hiÖn rÊt ®¬n gi¶n trªn m¸y tÝnh./
V thÕ m¹nh cña Proteus l chØ víi mét m¹ch ®iÖn thÓ hiÖn phÇn cøng c«ng nghÖ
b¹n cã thÓ n¹p nhiÒu ch−¬ng tr×nh kh¸c nhau ®Ó quan s¸t thö nghiÖm (kh«ng
mÊt nhiÒu c«ng søc ®Ó thiÕt kÕ l¹i phÇn cøng.

3.3.1. M¹ch chíp t¾t mét Led ®¬n gi¶n.
• ThiÕt kÕ m¹ch nguyªn lý:
Bư c 1. Ch n linh ki n:
- 8051: Vào Library/Pick (nh n “p”): Catagory/Microprocessor ICs/80C51.
- T : Nh n “p”, trong Keywords ñánh Capacitor; trong Sub-Catagory\ Generic \
Cap r i ñ i giá tr c a t thành 33pF.
- LED: Nh n “p”/ Keywords=Led, Catagory/Optoelectronic/Led-Yellow.
- Keywords=Crystal, ñ l y th ch anh, thay ñ i giá tr =12MHz.
- Ngu n c p: 5V(Vcc) và 0V(GND):

GV: §ång V¨n Long - 35 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Nh n vào ñ
ch n ngu n
Ch n ngu n Vcc=Power, GND=Ground.
Bư c 2. ði dây.
Ch n Tools/Wire (nh n “w”). Di chuy n chu t ñ n chân linh ki n hay ñư ng
dây, s hi n 2 ñư ng chéo. Nh n chu t trái ñ n i dây.
Bư c 3. Mô ph ng.
Các b n cũng bi t, ñ 8051 ho t ñ ng, trư c h t c n vi t chương trình (b ng
Asm hay C), dùng ph n m m biên d ch chuy n sang .Hex, cu i cùng n p vào
IC. V i Proteus, hoàn toàn tương t .
ð u tiên, hãy xác ñ nh ph n m m biên d ch (Code Generator), ch n:
Source/Define Code Generation Tools, hi n :
Ch n Browse ñ link ñ n chương trình biên d ch Proteus ñã cài s n.
Sau ñó, vi t chương trình, nh n Source/ Add Source file, hi n c a s :


GV: §ång V¨n Long - 36 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
Ch n Code Generation Tool là ASEM, ch n New ñ t o file m i, ñánh tên file
b t kỳ*.asm. (VD: NHAY.asm.) Copy ño n mã vi t b ng ASM sau:

Delay:
ORG 0000H
MOV R0,#0FFH
Start:
LOOP:MOV R1,#0FFH
CPL P1.0
DJNZ R1,$
ACALL Delay
DJNZ R0,LOOP
SJMP start
RET
END
Ti p theo, biên d ch ñ t o file .Hex, nh n Source/Build All. Hi n thông báo
“Built Complete OK”, n u không trình biên d ch s báo l i, kèm theo v trí l i.
Cu i cùng, n p file .Hex vào IC b ng cách vào b ng Edit c a 80C51, trong
Program File/link ñ n file .Hex v a t o. ð ng quên thay ñ i Clock Frequency=
12MHz. Nh n nút ch y chương trình n m phía dư i màn hình.


PLAY

Ngo i ra b¹n còng cã thÓ so¹n th¶o néi dung ch−¬ng tr×nh trªn bÊt k× phÇn mÒm
so¹n th¶o n o, sau ®ã thùc hiÖn biªn dÞch ®Ó t¹o ra ®−îc File .HEX. TiÕp ®ã b¹n
h y COPY File . HEX võa t¹o tíi th− môc chøa File s¬ ®å nguyªn lý cña
Proteus. Råi tiÕn h nh n¹p v o bé nhí cña Vi ®iÒu khiÓn nh− trªn.
GV: §ång V¨n Long - 37 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

3.3.2. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch qu¶ng c¸o hiÖn thÞ trªn led ®¬n (16 led)
a. ThiÕt kÕ phÇn cøng (m¹ch nguyªn lý)
B¹n h y thiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý nh− h×nh d−íi ®©y:
M¹ch sö dông hai Port ®Ó hiÓn thÞ c¸c Led, trÞ sè ®iÖn trë h¹n dßng cho Led qua
tÝnh to¸n trªn lý thuyÕt ta chän l 330R.

+5V
R2 R1 R4 R6 R8 R10 R12 R14 R16
300R 300R 300R 300R 300R 300R 300R 300R 300R
AT89C52
U1
19 39
XTAL1 P0.0/AD0
38
P0.1/AD1
37
P0.2/AD2
18 36
XTAL2 P0.3/AD3
35
P0.4/AD4
34
P0.5/AD5
33
P0.6/AD6
9 32
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
22
P2.1/A9
23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0/T2 P3.0/RXD
2 11
P1.1/T2EX P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
C¸c b−íc thùc hiÖn:
Bư c 1. Ch n linh ki n:
- AT89C52: Vào Library/Pick (nh n “p”): Catagory/Microprocessor ICs \
AT89C52.
- ði n tr R: Nh n “p”/ Keywords= R esistors; trong Sub-Catagory\ Generic \
RES, r i ñ i giá tr thành 330.
- LED: Nh n “p”/ Keywords=Led, Catagory/Optoelectronic/LED-RED.
- Ngu n c p: 5V(Vcc) và 0V(GND):
Bư c 2. ði dây.
Ch n Tools/Wire (nh n “w”). Di chuy n chu t ñ n chân linh ki n hay ñư ng
dây, s hi n 2 ñư ng chéo. Nh n chu t trái ñ n i dây.


GV: §ång V¨n Long - 38 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
B−íc 3. L−u File
B¹n l−u trªn ®Üa cøng cña m×nh. gi¶ sö cña T«i l−u nh− sau: D\ BT_PROTEUS \
QUANGCAO.
b. ViÕt ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm.
Ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm trong b i n y ®−îc biªn so¹n trªn phÇn mÒm so¹n th¶o
Pinnacle 52 , m nguån l−u ë d¹ng ®u«i “.ASM” ( vÝ dô LED0.ASM).

M· nguån file.asm
;------------------------------------------------------------------------------------------------
org 0000h ;khai b¸o ®Þa chØ b¾t ®Çu cña ch−¬ng tr×nh (0000h).
main: ; tªn nh n l main
call choptat ; gäi ch−¬ng tr×nh con chíp t¾t
call tatdan ; gäi ch−¬ng tr×nh con t¾t dÇn
call toichay ; gäi ch−¬ng tr×nh con mét ®iÓm tèi ch¹y
call ngoaivao ; gäi ch−¬ng tr×nh con t¾t dÇn tõ gi÷a ra
sjmp main ; lÆp l¹i tõ ®Çu
;-----------------§o¹n ch−¬ng tr×nh con chíp t¾t-------------------------------------.
choptat:
mov r0,#10 ; biÕn ®Õm thùc hiÖn 10 lÇn
choptat1:
mov p0,#00h ;t¾t p0
mov p2,#00h ;t¾t p2
lcall delay ;goi chuong trinh con tao tre
mov p0,#0ffh ;sang p0
mov p2,#0ffh ;sang p2
lcall delay
djnz r0,choptat1 ; nÕu R0 ch−a =10 th× quay vÒ thùc hiÖn tiÕp
ret ; kÕt thóc ch−¬ng tr×nh con
;------------------ §o¹n chuong trinh con tat dan ---------------------------------------
tatdan:
mov r0,#05h ; chuyÓn 05h v o thanh ghi R5
tatdan0:
mov p0,#00h ; Xãa cæng P0
mov p2,#00h ; Xãa cæng P2


GV: §ång V¨n Long - 39 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
call delay ; Gäi ch−¬ng tr×nh con t¹o trÔ
clr a ; Xãa thanh ghi A
tatdan1:
setb c ; §Æt cê C lªn 1
rlc a ; Xoay tr¸i cê néi dung cê C qua thanh ghi A
mov p0,a ; §−a ra P0 ®Ó hiÓn thÞ
call delay
jnc tatdan1 ; nh¶y tíi nh n ‘tatdan1’ khi C=0
clr a ; Xãa thanh ghi A
tatdan2:
setb c ; §Æt cê C lªn 1
rlc a ; Xoay tr¸i cê néi dung cê C qua thanh ghi A
mov p2,a ; §−a ra P2 ®Ó hiÓn thÞ
call delay
jnc tatdan2 ; nh¶y tíi nh n ‘tatdan2’ khi C=0
djnz r0,tatdan0 ; nh¶y tíi nh n ‘tatdan0’ khi R0 ch−a b»ng 0
ret ; KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con tatdan
;--------------§o¹n chuong trinh con mot diem toi chay---------------------------
toichay:
mov r0,#05h ; BiÕn ®Õm thùc hiÖn 5 lÇn
toichay0:
mov p0,#00h ; Xãa cæng P0
mov p2,#00h ;Xãa cæng P1
call delay
clr a ; Xãa thanh ghi A
setb c ; ®Æt cê C lªn 1
toichay1:
rlc a ; Xoay tr¸i cê C qua thang ghi A
mov p0,a ; n«i dung thanh ghi A ®−a ra hiÓn thÞ
call delay
jnc toichay1 ; nh¶y tíi nh n ‘toichay1’ khi C=0
clr a ; Xãa thanh ghi A


GV: §ång V¨n Long - 40 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
setb c ; ®Æt cê C lªn 1
toichay2:
rlc a ; Xãa thanh ghi A
mov p2,a ; n«i dung thanh ghi A ®−a ra hiÓn thÞ
call delay
jnc toichay2 ; nh¶y tíi nh n ‘toichay2’ khi C=0
djnz r0,toichay0 ; nh¶y tíi nh n ‘toichayn0’ khi R0 ch−a b»ng 0
ret ; KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con toichay
;---------§o¹n chuong trinh con t¾t dÇn tõ gi÷a ra 2 bªn --------------------
giuara:
mov r0,#10h ; BiÕn ®Õm thùc hiÖn 10 lÇn
giuara1:
mov p0,#00h ; Xãa cæng P0
mov p2,#00h ;Xãa cæng P2
call delay
mov p0,#80h ; 08h ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#01h ; 01h ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0c0h ; 0c0h ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#03h ; 03h ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0e0h ; 0e0h ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#07h ; 07h ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0f0h ; 0f0h ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#0fh ; 0fh ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0f8h ; 0f8h ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#1fh ; 1fh ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0fch ; 0fch ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p1,#3fh ; 3fh ®−a ra P2 hiÓn thÞ


GV: §ång V¨n Long - 41 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
call delay
mov p0,#0feh ; 0feh ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#7fh ; 7fh ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
mov p0,#0ffh ; 0ffh ®−a ra P0 hiÓn thÞ
mov p2,#0ffh ; 0ffh ®−a ra P2 hiÓn thÞ
call delay
djnz r0, giuara1 ; nh¶y tíi giuara1 khi R0 ch−a b¨ng 0
ret
;--------------§o¹n chuong trinh con delay -----------------------------------
delay:
mov r6,#0ffh ;chuyÓn FFh v o R6
dl1: mov r7,#0ffh ;chuyÓn FFh v o R6
djnz r7,$ ; gi¶m v nh¶y t¹i chç khi R7 ch−a b»ng 0
djnz r6,dl1 ; gi¶m v nh¶y tíi ‘dl1’ khi R6 ch−a b»ng 0
ret ; KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con t¹o trÔ
end ; KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh.
; -----------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi so¹n th¶o xong m nguån cña ch−¬ng tr×nh b¹n thùc hiÖn biªn dÞch sang
®u«i .HEX; nÕu tr−íc ®ã File nguån cña b¹n kh«ng l−u ë æ D\ BT_PROTEUS \
QUANGCAO th× b¹n h y COPY File .HEX (LED0.HEX) võa t¹o ®−îc v o
trong th− môc BT_PROTEUS nh− ®−êng dÉn trªn. (Cßn nÕu kh«ng th× cho dï
b¹n cã n¹p ®−îc ch−¬ng tr×nh cho IC th× m¹ch còng kh«ng ch¹y).


c. M« pháng ch−¬ng tr×nh.
Qu¸ tr×nh m« pháng gåm c¸c c«ng viÖc sau:
- N¹p ch−¬ng tr×nh lªn IC.
- ThiÕt lËp c¸c th«ng sè ho¹t ®éng.
- RUN råi quan s¸t m« pháng.
§Çu tiªn, nh¸y ph¶i chuét v o IC AT89C52 (IC chuyÓn m u ®á) --> Nh¸y chuét
tr¸i lªn IC --> cöa sæ hiÖn ra nh− sau:


GV: §ång V¨n Long - 42 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
- Trong « Program File nh¸y chuét v o biÓu t−îng OPEN sao ®ã chän ®−êng dÉn
tíi th− môc chøa File LED0.HEX råi nh¸y chän File n y; Trong « Clock
Frequency b¹n h y thay ®æi lÊy mét tÇn sè thÝch hîp ®Ó dÔ quan s¸t--> cuèi cïng
nh¸y chän OK. Nh− vËy l b¹n ® thùc hiÖn n¹p xong ch−¬ng tr×nh lªn IC víi
tÇn sè lùa chän l 3.579MHz.
- Nh¸y PLAY ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh.PLAY


- Quan s¸t ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh.
- NhËn xÐt khi thay ®æi tÇn sè trong môc Clock Frequency.
GV: §ång V¨n Long - 43 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

3.3.3. B i tËp:
B i 1: VÏ v m« pháng m¹ch ®Õm lªn 00 --> 99 hiÓn thÞ trªn 2 led 7 ®o¹n:
( Sö dông ph−¬ng ph¸p quÐt Led – 2 Led ).
a. S¬ ®å phÇn cøng:


VCC
Q2
Q1
PNP PNP
U1 R8
19 39 R9
XTAL1 P0.0/AD0
R4 R5 R7 R15
38 R10
330
P0.1/AD1
37 R11 1k 1k 330 330
330
P0.2/AD2
18 36 R12
330
XTAL2 P0.3/AD3
35 R13
330
P0.4/AD4
34 R14
330
P0.5/AD5
33 R6
330
P0.6/AD6
9 32 330
RST P0.7/AD7
330
21
P2.0/A8
22
P2.1/A9
23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
b. M nguån ch−¬ng tr×nh:

ORG 0000H
MAIN:
MOV R0,#0 ; biÕn ®Õm b¾t ®Çu tõ kh«ng (0).
MOV DPTR,#BANG_MA ; N¹p ®Þa chØ b¶ng m v o DPTR
LAP:
MOV R1,#200 ; l¹p l¹i 200 lÇn ®Ó quan s¸t


GV: §ång V¨n Long - 44 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
LAP2:
CALL GIAIMA ; gäi ch−¬ng tr×nh con gi¶i m
CALL HIEN_THI ; gäi ch−¬ng tr×nh con hiÓn thÞ
DJNZ R1,LAP2
INC R0 ; t¨ng R0 lªn 1 ®¬n vÞ
CJNE R0,#100,LAP ; So s¸nh víi 100
JMP MAIN
;------------ Ch−¬ng tr×nh con gi¶i m ----------------------------------------------
GIAIMA:
MOV A,R0 ; chuyÓn R0 v o thanh ghi A
MOV B,#10 ; N¹p gi¸ trÞ 10 v o thanh ghi B
DIV AB ; Chia A cho B
MOVC A,@A+DPTR ; A chøa gÝa trÞ h ng chôc
MOV 20H,A ; gi¸ trÞ h ng chôc l−u t¹i « nhí 20H
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR ; A chøa gÝa trÞ h ng ®¬n vÞ
MOV 21H,A ; gi¸ trÞ h ng ®¬n vÞ l−u t¹i « nhí 21H
RET
;-------------- ch−¬ng tr×nh con hiÓn thÞ ----------------------------------
HIEN_THI:
MOV P0,21H ; Gi¸ trÞ ®¬n vÞ ®−a ra hiÓn thÞ
MOV P2,#11111110B ; Cho Led ®¬n vÞ s¸ng
CALL DELAY
MOV P2,#0FFH ; t¾t hÕt ®Ó chèng lem

MOV P0,20H ; Gi¸ trÞ h ng chôc ®−a ra hiÓn thÞ
MOV P2,#11111101B ; Cho Led chôc s¸ng
CALL DELAY
MOV P2,#0FFH ; t¾t hÕt ®Ó chèng lem
RET
;----------- ch−¬ng tr×nh con t¹o thêi gian trÔ ®Ó quÐt Led ---------------
DELAY:
MOV R7,#255
DJNZ R7,$
RET

GV: §ång V¨n Long - 45 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
;--------------- B¶ng m sè 7 ®o¹n --------------------------------------------
BANG_MA:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END
B i 2: VÏ v m« pháng m¹ch hiÓn thÞ ma trËn Led:


U1
Display Led Matrix
19 39
XTAL1 P0.0/AD0
38
P0.1/AD1
37
P0.2/AD2
18 36
XTAL2 P0.3/AD3
35
P0.4/AD4
34
P0.5/AD5
33
P0.6/AD6
9 32
RST P0.7/AD7
H1
21
P2.0/A8
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
H2
22
P2.1/A9
H3
23
P2.2/A10
H4
29 24
PSEN P2.3/A11
H5
30 25
ALE P2.4/A12
H6
31 26
EA P2.5/A13
H7
27
P2.6/A14
H8
28
P2.7/A15
C1 1 10
P1.0 P3.0/RXD
C2 2 11
P1.1 P3.1/TXD
C3 3 12
P1.2 P3.2/INT0
C4 4 13
P1.3 P3.3/INT1
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H2
H1
C5 5 14
P1.4 P3.4/T0
C6 6 15
P1.5 P3.5/T1
C7 7 16
P1.6 P3.6/WR
C8 8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
Gîi ý: B¹n nh¸y v o nót c«ng cô BUS ®Ó vÏ ®−êng Bus
M nguån ch−¬ng tr×nh:
; ch−¬ng tr×nh hiÎn thÞ ch÷ H trªn Led ma trËn
ORG 00H
Main:
MOV A,#11001100B
MOV B,#00000000B
CALL MTX

MOV A,#11111100B
MOV B,#11100111B
CALL MTX
LJMP Main

GV: §ång V¨n Long - 46 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
MTX:
MOV R1,#1
LOOP1:
MOV R2,#5
LOOP2:
MOV R3,#255
LOOP3:
MOV P1,A
MOV P1,#00000000B
MOV P2,B
DJNZ R3,LOOP3
DJNZ R2,LOOP2
DJNZ R1,LOOP1
RET
END

B i 3: VÏ v m« pháng m¹ch ®ång hå ®iÖn tö hiÓn thÞ trªn LCD nh− sau:
a. S¬ ®å phÇn cøng:

LCD1
LM032L
VDD
VSS

VEE


RW
RSD0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E
U1
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
1419 39
XTAL1 P0.0/AD0
38
P0.1/AD1
37
P0.2/AD2
18 36
XTAL2 P0.3/AD3
35
P0.4/AD4
34
P0.5/AD5
33
P0.6/AD6
9 32
RST P0.7/AD7
21
P2.0/A8
22
P2.1/A9
23
P2.2/A10
29 24
PSEN P2.3/A11
30 25
ALE P2.4/A12
31 26
EA P2.5/A13
27
P2.6/A14
28
P2.7/A15
1 10 Chinh Phut
P1.0 P3.0/RXD
2 11
P1.1 P3.1/TXD
3 12
P1.2 P3.2/INT0
4 13
P1.3 P3.3/INT1
5 14 Chinh Gio
P1.4 P3.4/T0
6 15
P1.5 P3.5/T1
7 16
P1.6 P3.6/WR
8 17
P1.7 P3.7/RD
AT89C51
GV: §ång V¨n Long - 47 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
b. M nguån ASM
enable_lcd equ p3.4
rs equ p3.0
rw equ p3.1
lcd_data equ p2
;==========================
org 0000h
ljmp main
org 0003h
ljmp int0isr
org 0013h
ljmp int1isr
org 000bh
ljmp timer0isr
org 0040h
main: setb it1
mov sp,#5fh setb et0
lcall init_system setb ea
main_loop: setb tr0
lcall test1s mov a,#01h
sjmp main_loop lcall write_cmd
;------------------------------------------ mov a,#0ch
init_system: lcall write_cmd
mov 30h,#'0' mov a,#38h
mov 31h,#'0' lcall write_cmd
mov 32h,#'0' ret
mov 33h,#'0' ;-----------------------------------------
mov 34h,#'0' int0isr:
mov 35h,#'0' push acc
mov tmod,#01h inc 33h
mov th0,#high(-10000) mov a,33h
mov tl0,#low(-10000) cjne a,#':',exit_int0
setb ex0 mov 33h,#'0'
setb ex1 inc 32h
setb it0 mov a,32h


GV: §ång V¨n Long - 48 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
cjne a,#'6',exit_int0 exit_int1:
mov 32h,#'0' mov 34h,#'0'
mov 35h,#'0'
inc 31h pop acc
mov a,30h reti
cjne a,#'1',next_int0 ;-------------------------------------------
mov a,31h timer0isr:
cjne a,#'3',exit_int0 push acc
mov 31h,#'1' inc r1
mov 30h,#'0' mov th0,#high(-10000)
next_int0: mov tl0,#low(-10000)
mov a,31h pop acc
cjne a,#':',exit_int0 reti
mov 31h,#'0' write_cmd:
inc 30h clr rs
exit_int0: clr rw
mov 34h,#'0' mov lcd_data,a
mov 35h,#'0' nop
pop acc setb enable_lcd
reti nop
;------------------------------------------- clr enable_lcd
int1isr: lcall delay1ms
push acc ret
inc 31h ;------------------------------------
mov a,30h write_data:
cjne a,#'1',next_int1 setb rs
mov a,31h clr rw
cjne a,#'3',exit_int1 mov lcd_data,a
mov 31h,#'1' nop
mov 30h,#'0' setb enable_lcd
next_int1: nop
mov a,31h clr enable_lcd
cjne a,#':',exit_int1 lcall delay1ms
mov 31h,#'0' ret
inc 30h ;-----------------------------------------


GV: §ång V¨n Long - 49 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
display: mov a,33h
mov a,#80h cjne a,#':',exit
lcall write_cmd mov 33h,#'0'
mov a,30h inc 32h
lcall write_data mov a,32h
mov a,31h cjne a,#'6',exit
lcall write_data mov 32h,#'0'
mov a,#83h inc 31h
lcall write_cmd mov a,30h
mov a,32h cjne a,#'1',next
lcall write_data mov a,31h
mov a,33h cjne a,#'3',exit
lcall write_data mov 31h,#'1'
mov a,#86h mov 30h,#'0'
lcall write_cmd next:
mov a,34h mov a,31h
lcall write_data cjne a,#':',exit
mov a,35h mov 31h,#'0'
lcall write_data inc 30h
ret exit:
;---------------------------------------- ret
test1s: ;----------------------------------------
cjne r1,#100,exit delay1ms:
lcall display mov r1,#50
cpl p3.7 delay1ms_loop:
mov r1,#00h mov r2,#25
inc 35h djnz r2,$
mov a,35h djnz r1,delay1ms_loop
cjne a,#':',exit ret
mov 35h,#'0' end
inc 34h
mov a,34h
cjne a,#'6',exit
mov 34h,#'0'
inc 33h


GV: §ång V¨n Long - 50 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007

Môc lôc
Trang
Giíi thiÖu phÇn mÒm 1
Ch−¬ng 1: H−íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm 2
1.1. Yªu cÇu cÊu h×nh.......................................................................... 2
1.2. C¸c b−íc c i ®Æt phÇn mÒm lªn ®Üa cøng.................................. 2
1.3. Khëi ®éng v tho¸t khái ch−¬ng tr×nh...................................... 8
a. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh.......................................................... 8
b. Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh......................................................... 10
Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu giao diÖn phÇn mÒm 12
2.1. Giíi thiÖu chung............................................................................ 12
2.2. Thø tù xÕp ®Æt trªn m n h×nh (Screen layout)........................... 12
2.3. C¸c thao t¸c c¬ b¶n hay sö dông................................................... 16
Ch−¬ng 3: Thùc hµnh thiÕt kÕ vµ m« 17
pháng m¹ch ®iÖn
3.1. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch t−¬ng tù........................................... 17
3.1.1. M« pháng ho¹t ®éng cña Diode.................................................. 17
3.1.2. M¹ch t¹o dao ®éng dïng IC 555................................................ 22
3.1.3. B i tËp ......................................................................................... 28
3.2. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch sè...................................................... 31
3.2.1. ThiÕt kÕ m¹ch qu¶ng c¸o............................................................ 31
3.2.2. ThiÕt kÕ m¹ch m« pháng m¹ch ®Õm.......................................... 32
3.2.3. B i tËp .......................................................................................... 34
3.3. ThiÕt kÕ v m« pháng chi vi ®iÒu khiÓn hä 8051 ...................... 34
3.3.1. M¹ch chíp t¾t mét Led ®¬n gi¶n............................................... 35
3.3.2. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch qu¶ng c¸o hiÖn thÞ trªn led ®¬n 38
(16 led) .........................................................................................
a. ThiÕt kÕ phÇn cøng (m¹ch nguyªn lý) ....................................... 38
b. ViÕt ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm...................................................... 39
c. M« pháng ch−¬ng tr×nh............................................................... 42
3.3.3. B i tËp .......................................................................................... 44
4.

GV: §ång V¨n Long - 51 – Proteus Tutorial
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
GV: §ång V¨n Long - 52 – Proteus Tutorial
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản