Hướng dẫn 131/QLLĐNN của Bộ Loa động, thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
81
lượt xem
2
download

Hướng dẫn 131/QLLĐNN của Bộ Loa động, thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 131/QLLĐNN của Bộ Loa động, thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 131/QLLĐNN của Bộ Loa động, thương binh và Xã hội

  1. H íng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi Sè 131/QLL§NN ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2000 Thùc hiÖn Quy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ng êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 179/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 22/2/2000 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ "Chøng chØ"), Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. C¬ së ®µo t¹o ®îc cÊp chøng chØ cho ngêi lao ®éng 1. C¸c trêng vµ trung t©m d¹y nghÒ ®îc lùa chän thÝ ®iÓm ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi theo C«ng v¨n sè 59/QLL§NN-CSQLL§ ngµy 18/2/2000 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. 2. C¸c c¬ së ®µo t¹o thuéc c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 3. C¸c Trung t©m ®µo t¹o, båi dìng lao ®éng hîp t¸c quèc tÕ trùc thuéc Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 4. C¸c c¬ së ®µo t¹o ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, kh«ng thuéc c¸c c¬ së ®µo t¹o nªu trªn, cã hîp ®ång ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng ký víi c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh vµ ®· ®¨ng ký hîp ®ång ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi t¹i Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. II. §èi tîng ®îc cÊp chøng chØ TÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn chän ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n- íc ngoµi ®· tham dù kho¸ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng t¹i c¬ së ®µo t¹o ®îc quy ®Þnh t¹i môc I nªu trªn vµ thi ®¹t yªu cÇu trong kú kiÓm tra kÕt thóc kho¸ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng ®Òu ®îc cÊp Chøng chØ.
  2. III. CÊp ph¸t vµ qu¶n lý chøng chØ 1. C¸c c¬ së ®µo t¹o ®îc nãi t¹i ®iÓm 1 vµ 3 thuéc môc I nªu trªn lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng hµng n¨m trªn c¬ së c¸c hîp ®ång khung vÒ ®µo t¹o ký víi c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ® - a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi. Vµ ®¨ng ký b»ng v¨n b¶n sè lîng chøng chØ víi Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. - C¸c c¬ së ®µo t¹o nãi t¹i ®iÓm 2 môc I lËp kÕ ho¹ch ®¨ng ký sè lîng chøng chØ kÌm theo c«ng v¨n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp víi Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. - C¸c c¬ së ®µo t¹o nãi t¹i ®iÓm 4 Môc I ®¨ng ký b»ng v¨n b¶n sè lîng Chøng chØ víi Côc qu¶n lý ®µo t¹o víi níc ngoµi phï hîp v¬i sè lîng häc viªn ®îc ®µo t¹o theo tõng hîp ®ång ®îc ký kÕt víi c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. Khi nhËn Chøng chØ, yªu cÇu c¸c c¬ së ®µo t¹o ph¶i xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu sau: + V¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc (Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng) cho phÐp ®µo t¹o (chØ xuÊt tr×nh lÇn ®Çi tiªn khi nhËn Chøng chØ); + Hîp ®ång ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng ký víi doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. 2. C¸c c¬ së ®µo t¹o nhËn Chøng chØ t¹i Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi hoÆc ®Ò nghÞ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi chuyÓn qua ®êng bu ®iÖn vµ ph¶i tr¶ kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh ®Ó chi phÝ cho viÖc in Ên Chøng chØ. 3. C¸c c¬ së ®µo t¹o lËp sæ theo dâi viÖc cÊp Chøng chØ theo quy ®Þnh t¹i MÉu sè 1 kÌm theo V¨n b¶n nµy vµ ®Þnh kú 6 th¸ng (tr íc 15/6 vµ 15/12 hµng n¨m) b¸o c¸o víi Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ sè lîng Chøng chØ ®· cÊp (theo MÉu sè 2). Híng dÉn nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 1 (KÌm theo híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h- íng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi sè 131/QLL§NN ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi) Sæ theo dâi cÊp chøng chØ cña ...... (C¬ së ®µo t¹o)..... VÒ viÖc ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi STT Hä vµ tªn Sè §Þa chØ Sè hîp Níc Sè hiÖu Ngµy Hä tªn vµ ch÷ ký cña ngêi Ghi chó CMT thêng tró ®ång tiÕp nhËn chøng cÊp nhËn chøng chØ chØ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (CÊp thay thÕ cò n¸t, cÊp cho tr- êng hîp bÞ mÊt) Céng (tõng ®ît, th¸ng, s¸u th¸ng n¨m) Ghi chó: Cã thÓ lËp sæ vµ ghi sè hiÖu chøng chØ riªng theo tõng níc tiÕp nhËn lao ®éng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản