Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: phuocql31

Tài liệu này giúp mọi người: Tránh những nhầm lẫn, sai sót không đáng có trong việc trình bài báo cáo. Có được bản báo cáo hòan thiện, đúng chuẩn.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Dương Quý Phương.
QuyPhuong@viettechs.com

M c l c:

Chương 1 : M u..................................................................................................................3
1.1 M c ích. .........................................................................................................................3
1.2 Công c . ...........................................................................................................................3
1.3 Kinh nghi m.....................................................................................................................3
Chương 2 :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ ..................................................................4
2.1 So n th o văn b n ............................................................................................................4
2.2 2. Ti u m c ......................................................................................................................4
2.3 3. B ng bi u, hình v , phương trình ................................................................................4
2.4 Vi t t t..............................................................................................................................5
2.5 Tài li u tham kh o và cách trích d n ...............................................................................5
2.6 Ph l c c a lu n văn ........................................................................................................5
Chương 3 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c. .....................................................6
3.1 nh d ng u m c ..........................................................................................................6
3.2 FootNote. .........................................................................................................................7
3.3 M c l c. ...........................................................................................................................7
3.4 Thêm ghi trú cho hình v , b ng bi u, công th c. ............................................................8
3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u............................................................................................9
3.6 Tham kh o chéo...............................................................................................................9
3.7 Chú ý..............................................................................................................................10
Chương 4 : K t lu n. .............................................................................................................11
Chương 5 : Ph l c ................................................................................................................12
5.1 Ph l c 1 ........................................................................................................................12
5.2 Ph l c 2 ........................................................................................................................13
5.3 Ph l c 3 ........................................................................................................................14
5.4 Ph l c 4 ........................................................................................................................15
5.5 Ph l c 5 ........................................................................................................................16
Chương 6 Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c. ..................................................................17
6.1 L i gi i thi u.................................................................................................................17
6.2 M c ích làm án........................................................................................................17
6.3 Câu h i l n khi làm lu n án ...........................................................................................17
6.4 Yêu c u i v i sinh viên ..............................................................................................18
6.5 Các bư c ti n hành khi làm lu n án t t nghi p..............................................................18
6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p ........................................................................................19
6.7 M t s v n v b n quy n ..........................................................................................19
6.8 Th i gian n p lu n án ....................................................................................................20
6.9 cương vi t lu n án ....................................................................................................20
6.10 B c c lu n văn t t nghi p...........................................................................................20
6.11 B o v lu n án..............................................................................................................23

Danh m c hình v :

Hình 3.1 : Style m c nh ........................................................................................................6
Hình 3.2 : nh d ng l i style..................................................................................................6
Hình 3.3 : Các style ..................................................................................................................7
Hình 3.4 :Update Field. ...........................................................................................................8
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 1.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Hình 3.5 : Thêm label ..............................................................................................................8
Hình 3.6 : t option l y s chương..................................................................................8
Hình 3.7 : H p th ai thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .............................................9
Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình ....................................................................................10
Hình 3.9 : C p nh t l i style..................................................................................................10
Hình 3.10 :Thêm m t style m i. ...........................................................................................10

Danh m c các b ng:

B ng 2-1: Style và u m c ......................................................................................................6
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 2.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ
Chương 1 : M u
1.1 M c ích.
- Nh m tránh nh ng nh m l n, b c b i không áng có.
- Có ư c b n báo cáo hòan thi n, úng chu n.
- N u anh ch có văn b n úng chu n thì khi có s thay I v s trang, s chương
…, ch c n ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph i và ch n Update Field
là m i cái u úng .
- Anh chi có th th nghi m b ng cách dàn trang l i văn b n này, xóa hay thêm m t
s trang, hình v r i update l i, m I th l i âu vào y.

1.2 Công c .
- N u dùng Dùng font unicode thì nên dùng công c Unikey gõ ti ng Vi t
http://flow.dl.sourceforge.net/sourceforge/unikey/UniKeyNT.exe

1.3 Kinh nghi m.
- Nên trú tr ng vào báo cáo.
- Ph i t óng bìa c ng trư c it nh t 3 ngày: thư ng là ph i m t m t ngày làm,
sau ó lên xem có sai sót không, có thì yêu c u s a ngay. Có th liên h Duy Tân
134-136 Nguy n ình Chi u ( i di n i h c kinh t ) – 8232140- 8294604-
8243792.
- Không nên t in báo các nhà vì t n th i gian : 100 trang*8 cu n= 800 trang là
m t c 6 ti ng. Nên ra ngòai in, giá bây gi ch có 180 /trang và in ch m t 40
phút/800 trang. Có th liên h ti m trư c c ng trư ng Bách Khoa (c ng Tô hi n
thành). Kinh nghiêm là nên xem máy in trư c khi in, n u máy in th t là to thi m i
ch u in, còn máy thư ng là ch m t x u.
- Nên in kh ang 12 cu n slice cho ngày báo báo. M t trang 2 slice. Tòan b báo
cáo ch kho ng 25-30 slice là v a.
- Ph i k t thúc báo cáo trư c 1 ngày óng bìa c ng (Thư ng m t 1 ngày cho 8
cu n).
- Nên in m t b n nháp trư c và ưa cho b n bè ngư i thân ki m tra chính t dùm,
th y cô r t ghét chính t .
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 3.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨChương 2 :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ
I H C Qu c Gia TP.HCM
Trư ng H Khoa h c T nhiên

Lu n văn ph i ư c trình bày ng n g n, rõ ràng, m ch l c, s ch s , không ư c t y
xóa, có ánh s trang, ánh s b ng bi u, hình v , th . Lu n văn óng bìa c ng màu xanh
bi n, in ch nhũ d u ti ng Vi t xem Ph l c 2, trang ph bìa (title page) xem Ph l c 3 ,
m c l c xem Ph l c 1.

2.1 So n th o văn b n
Lu n văn s d ng ch VNI-Times c ch 13 c a h so n th o Winword ho c tương
ương; m t bình thư ng, không ư c nén ho c dãn kho ng cách gi a các ch , dãn dòng
t ch 1.5 Lines, l trên 3.5 cm, l dư i 3 cm, l trái 3.5 cm, l ph i 2 cm. S trang
ư c ánh gi a, phía trên u m i trang gi y. Các b ng bi u trình bày theo chi u ngang
kh gi y thì u b ng là l trái c a trang, nhưng h n ch trình bày theo cách này.
Lu n văn ư c in trên m t m t gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm).

2.2 2. Ti u m c
Các ti u m c c a lu n văn ư c trình bày và ánh s thành nhóm ch s , nhi u nh t
g m b n ch s v i s th nh t ch s chương (ví d : 4.1.2.1. ch ti u m c 1 nhóm ti u m c 2
m c 1 chương 4). T i m i nhóm ti u m c ph i có ít nh t hai ti u m c, nghĩa là không th có
ti u m c 2.1.1 mà không có ti u m c 2.1.2 ti p theo.

2.3 3. B ng bi u, hình v , phng trình
Vi c ánh s b ng bi u, hình v , phương trình ph i g n v i s chương; ví d hình 3.4
có nghĩa là hình th 4 trong Chương 3. M i th , b ng bi u l y t các ngu n khác ph i
ư c trích d n y . Ngu n ư c trích d n ph i ư c li t kê chính xác trong danh m c Tài
li u tham kh o. u c a b ng bi u ghi phía trên b ng, u c a hình v ghi phía dư i
hình. Thông thư ng, nh ng b ng ng n và th ph i i li n v i ph n n i dung c p t i các
b ng và th này l n th nh t. Các b ng dài có th nh ng trang riêng nhưng cũng
ph i ti p theo ngay ph n n i dung c p t i b ng này l n u tiên.
Các b ng r ng v n nên trình bày theo chi u ng dài 297mm c a trang gi y, chi u
r ng c a trang gi y có th hơn 210mm. Chú ý g p trang gi y sao cho s và u c a hình
v ho c b ng v n có th nhìn th y ngay mà không c n m r ng t gi y. Tuy nhiên h n ch s
d ng các b ng quá r ng này.
i v i nh ng trang gi y có chi u ng hơn 297mm (b n , b n v …) thì có th
trong m t phong bì c ng ính bên trong bìa sau c a lu n văn. Các hình v ph i s ch s b ng
m c en có th sao ch p l i; có ánh s và ghi y u , c ch ph i b ng c ch s
d ng trong văn b n lu n văn. Khi c p n các b ng bi u và hình v ph i nêu rõ s c a
hình và b ng bi u ó, ví d “… ư c nêu trong B ng 4.1” ho c “xem Hình 3.2” mà không
ư c vi t “… ư c nêu trong b ng dư i ây” ho c “trong th c a X và Y sau”.
Vi c trình bày phương trình toán h c trên m t dòng ơn ho c dòng kép là tùy ý, tuy
nhiên ph i th ng nh t trong toàn lu n văn. Khi ký hi u xu t hi n l n u tiên thì ph i gi i
thích và ơn v tính ph i i kèm ngay trong phương trình có ký hi u ó. N u c n thi t, danh
m c c a t t c các ký hi u, ch vi t t t và nghĩa c a chúng c n ư c li t kê và ph n u
c a lu n văn. T t c các phương trình c n ư c ánh s và trong ngo c ơn t bên phía l
ph i. N u m t nhóm phương trình mang cùng m t s thì nh ng s này cũng ư c trong

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 4.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

ngo c, ho c m i phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có th ư c ánh s là (5.1.1),
(5.1.2), (5.1.3).

2.4 Vi t t t
Không l m d ng vi c vi t t t trong lu n văn. Ch vi t t t nh ng t , c m t ho c thu t
ng ư c s d ng nhi u l n trong lu n văn. Không vi t t t nh ng c m t dài, nh ng m nh
; không vi t t t nh ng c m t ít xu t hi n trong lu n văn. N u c n vi t t t nh ng t thu t
ng , tên các cơ quan, t ch c … thì ư c vi t t t sau l n vi t th nh t có kèm theo ch vi t
t t trong ngo c ơn. N u lu n văn có nhi u ch vi t t t thì ph i có b ng danh m c các ch
vi t t t (x p theo th t ABC) ph n u lu n văn.

2.5 Tài li u tham kh o và cách trích d n
M i ý ki n, khái ni m có ý nghĩa, mang tính ch t g i ý không ph i c a riêng tác gi
và m i tham kh o khác ph i ư c trích d n và ch rõ ngu n trong danh m c Tài li u tham
kh o c a lu n văn.
Không trích d n nh ng ki n th c ph bi n, m i ngư i u bi t cũng như không làm
lu n văn n ng n v i nh ng tham kh o trích d n. Vi c trích d n, tham kh o ch y u nh m
th a nh n ngu n c a nh ng ý tư ng có giá tr giúp ngư i c theo ư c m ch suy nghĩ c a
tác gi , không làm tr ng i vi c c.
N u không có i u ki n ti p c n ư c m t tài li u g c mà ph i trích d n thông qua
m t tài li u khác thì ph i nêu rõ cáh trích d n này, ng th i tài li u g c ó không ư c li t
kê trong danh m c Tài li u tham kh o c a lu n văn.
Cách s p x p danh m c Tài li u tham kh o xem ph l c 4. Vi c trích d n là theo s
th t c a tài li u danh m c tài li u tham kh o và ư c t trong ngo c vuông, khi c n có
c s trang, ví d [15, tr.314-315]. i v i ph n ư c trích d n t nhi u ngu n tài li u khác
nhau, s c a t ng tài li u ư c t c l p trong t ng ngo c vuông, theo th t tăng d n, ví
d [19], [25], [41], [42].

2.6 Ph l c c a lu n văn
Ph n này bao g m n i dung c n thi t nh m minh h a ho c h tr cho n i dung lu n văn như
s li u, m u bi u, tranh nh … . Ph l c không ư c dày hơn ph n chính c a lu n văn.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 5.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨChương 3 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c.
3.1 nh d ng u m c1
V i văn b n m i, các style m c nh bao g m :
Hình 3.1 : Style m c nh
Bây gi các anh ch ti n hành nh d ng l i:
B ng 3-1: Style và um c
Heading 1 : làm um c chương.
Heading 2 : làm um c l n 1.
Heading 3 : làm um c 2.
Heading 4 : làm um c con 3.


Anh ch m file văn b n này, xóa tòan b n i dung và copy n I dung bài báo các c a anh chi
vào là ã có y các nh d ng. Có th thay i b ng cách vào : Format/ Bullete and
Numbering, trong h p th ai ch n tab Outline Numbered:
Hình 3.2 : nh d ng l i style.
Khi ã nh d ng xong các style, các nh d ng này s dùng cho ph n (3.3 M c l c.)


1
Style
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 6.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ


3.2 FootNote.
FootNote2 là công c giúp tác gi trú thích m t s thu t ng dư i trang tài li u.
làm ư c i u này các b n c n qua các bư c sau:
- Ch n t c n trú thích.
- Vào menu Insert/Footnote.
Ví d : T footnote m u trên ã ư c gi i thích dư i trang.

Khi tác gi dàn l i trang, các t footnote3 có th s nh y qua trang khác, th t tuy t
v i là footnote cũng nh y theo.


3.3 M c l c4.
Khi k t thúc cu n báo cáo, c n ph i có m c l c. N u m c l c làm b ng tay thì r t m t
th I gian, d sai sót và ph I làm l I t u n u tác gi dàn trang l i. Trong word h tr k
thu t thêm m c l c t ng.
Các u m c5 s ư c gán cho m t c p nào ó. Xem hình sau:
Hình 3.3 : Các style


t o ư c m c l c c n qua các bư c sau:
- Ch n style cho các u m c:
Ví d : Ch n Heading1 cho M u.
Ch n Heading2 cho M c ích . …
- Sau khi ã ch n c p cho u m c xong thì tr v trang u tiên. Ch n
Insert/index and table, trong h p th ai ch n table of content . R I b m OK. Well
Done. Anh ch chi ã có b ng m c l c. Có th vào trong b ng m c l c này s a l i
th ai mái. N u anh ch dàn l i trang thì ch c n ưa chu t vào m c l c (ph n xám)
r i nh p chu t ph i, ch n Update Field:
2
Ph n trú thích thêm cho thu t ng
3
T footnote là t ư c trú thích
4
Index
5
Heading
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 7.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ
Hình 3.4 :Update Field.

3.4 Thêm ghi trú6 cho hình v , b ng bi u, công th c.
Các hình v , b ng bi u, công th c yêu c u ph i có s th t , s c a chương. MS Word có
công c làm t ng.
- Ch n hình v , nh n chu t ph i và ch n Caption.
- Trong h p th ai ch n nút New Label và thêm label “Hình”
Hình 3.5 : Thêm label
- Ch n Ok, trong combo Label ch n label Hình, ph n Caption gõ thú thích cho
hình.
- có ư c s chương ch n Numering, trong h p th ai ch n:
Hình 3.6 : t option l y s chương


6
Caption

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 8.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Tương t cho ph n b ng bi u, công th c.

3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u.
Báo cáo yêu c u ph i có b ng th ng kê các hình v , các b ng bi u. Vi c này nh như con th ,
làm g n gi ng như cho m c l c.

- ưa con tr v trang c n thêm ph n th ng kê các hình, ch n Insert/Index and
table, trong h p th ai ch n table of figure.
Hình 3.7 : H p th ai thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u


-
Ch n Ok và các anh ch có ư c b ng thông kê t ng. Khi có s thay i trang,
ch c n Update là .
Tương t cho ph n b ng bi u, công th c.

3.6 Tham kh o chéo7.
Cái này r t d gây nh m l n cho các anh ch . Nhưng r t may là MS Word h tr t
ng. Các bư c như sau:
- ưa con tr v ph n c n thêm tham kh o chéo. Ch n Insert/Cross-referrence.
- Trong h p th ai anh ch có th th ai mái ch n l ai tham kh o.
Ví d : Anh chi hãy xem các l i khuyên (Kinh nghi m. trang 3) theo các bư c sau

Ch n Reference Type : Heading.
Ch n Insert reference to : Heading Text
Ch n nút Insert

Ngõ thêm “trang”
Ch n Insert reference to : Page number.
Ch n nút Insert
WellDone7
Cross reference
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 9.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Ví d : Thêm tham kh o (Hình 3.6 : t option l y s chương) thì làm theo hình
sau
Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình

3.7 Chú ý.
- Có th nh d ng l i các style. Ví d , n u Heading1 có nh d ng không như
mong mu n. Anh ch hãy nh d ng l i u m c, r i gán l i cho Heading 1, khi ó
máy s h i :
Hình 3.9 : C p nh t l i style.
B m OK, khi ó các u m c có nh d ng Heading1 s thay i nh d ng theo.

- Khi dàn trang l i, máy t ng c p nh t l i : M c l c, B ng li t kê b ng bi u hình
v , tham kh o chéo thì ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph I và ch n Update Field.

- Có th thêm m I Style : ưa con tr chu t vào ô text style và nh p vào style m i
“Hinh ve”:
Hình 3.10 :Thêm m t style m i.

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 10.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ
Chương 4 : K t lu n.
Chúc anh ch thành công.
Có m t s l i chính t , xin thông c m.
Anh ch nào có tuy t chiêu gì thi b sung và g i l i cho m i ngư i tham kh o.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 11.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨChương 5 : Ph l c

5.1 Ph l c 1

M CL C

Trang bìa
Trang ph bìa
M cl c
Danh m c các ký hi u, các ch vi t t t
Danh m c các b ng
Danh m c các hình v , th

M U

Chương 1 – T NG QUAN
1.1. ………………
1.2. ………………

Chương 2 – ……………
2.1. ……………………
2.1.1. …………………
2.2.2. …………………
2.2. ………………………
…………………………


Chương 4 – K T LU N

K T LU N VÀ KI N NGH

DANH M C CÔNG TRÌNH C A TÁC GI

TÀI LI U THAM KH O

PH L C
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 12.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ5.2 Ph l c 2
M U BÌA LU N ÁN CÓ IN CH NH (kh 210*297)


I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN


H và tên tác gi lu n văn
TÊN TÀI LU N VĂN
LU N VĂN TH C SĨ …………………………………………………
(ghi ngành c a h c v ư c công nh n)
Tên thành ph – Năm
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 13.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ5.3 Ph l c 3

M U TRANG PH BÌA LU N ÁN (trang title


I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊNH và tên tác gi lu n văn
TÊN TÀI LU N VĂN
Chuyên ngành:
Mã s :LU N VĂN TH C SĨ:
(ghi ngành c a h c v ư c công nh n)

NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:
1.
2.
Tên thành ph – Năm


Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 14.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ
5.4 Ph l c 4

HƯ NG D N X P TÀI LI U THAM KH O

1. Tài li u tham kh o ư c x p riêng theo t ng ngôn ng (Vi t, Anh, Pháp, c, Nga, Trung,
Nh t, …). Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i gi nguyên văn, không phiên âm, không
d ch, k c b ng ti ng Trung Qu c, Nh t, … ( i v i nh ng tài li u b ng ngôn ng còn ít
ngư i bi t có th thêm ph n d ch ti ng Vi t i kèm theo m i tài li u).

2. Tài li u tham kh o x p theo th t ABC h tên tác gi lu n văn theo thông l c a t ng
nư c:
- Tác gi là ngư i nư c ngoài: x p th t ABC theo h .
- Tác gi là ngư i Vi t Nam: x p th ABC theo tên nhưng v n gi nguyên th t
thông thư ng c a tên ngư i Vi t Nam, không o lên trư c h .
- Tài li u không có tên tác gi thì x p theo th t ABC t u c a tên cơ quan ban
hành báo các hay n ph m, ví d : T ng c c th ng kê x p vào v n T, B Giáo d c và
ào t o x p vào v n B, …
3. Tài li u tham kh o là sách, lu n văn, lu n án, báo cáo ph i ghi y các thông tin sau:
- Tên tác gi ho c cơ quan ban hành (không có d u ngăn cách)
- (năm xu t b n), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn)
- tên sách, lu n văn, lu n án ho c báo cáo, (in nghiên, d u ph y cu i tên)
- nhà xu t b n, (d u ph y cu i tên nhà xu t b n)
- nơi xu t b n, (d u ch m k t thúc tài li u tham kh o).
(Ph l c 5)

Tài li u tham kh o là bài báo trong t p chí, bài trong m t cu n sách … ghi y các thông
tin sau:
- tên các tác gi (không có d u ngăn cách)
- (năm công b ), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn)
- “tên bài báo”, ( c trong ngo c kép, không in nghiên, d u ph y cu i tên)
- tên t p chí ho c tên sách, (in nghiên, d u ph y cu i tên)
- t p (không có d u ngăn cách)
- (s ), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn)
- các s trang, (g ch ngang gi a hai ch s , d u ch m k t thúc)
(Ph l c 5)

C n chú ý nh ng chi ti t v trình bày nêu trên. N u tài li u dài hơn m t dòng thì nên trình
bày sao cho t dòng th hai lùi vào so v i dòng th nh t 1cm ph n tài li u tham kh o
ư c rõ ràng và d theo dõi.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 15.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ5.5 Ph l c 5

TÀI LI U THAM KH O

Ti ng Vi t
[1] Quách Ng c Ân (1992), “Nhìn l i hai năm phát tri n lúa lai”. Di truy n h c ng d ng, 98
(1), tr. 10-16.
[2] B Nông nghi p & PTNT (1996), Báo cáo t ng k t 5 năm (1992 – 1996) phát tri n lúa
lai, Hà N i.
[3] Nguy n H u ng, ào Thanh B ng, Lâm Quang D , Phan c Tr c (1997, t bi n –
Cơ s lý lu n và ng d ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i.


…………………

[23] Võ Th Kim Hu (2000), Nghiên c u chu n oán và i u tr b nh …… , Lu n án Ti n sĩ
Y khoa, Trư ng i h c Y Hà N i, Hà N i.

Ti ng Anh

[28] Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American
Economic Review, 75(1), pp. 178-90.
[29] Boulding, K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
[30] Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pesrl millet (penni-setum glaucum
L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
[31] Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing.
[32] FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II. Rome.

……………………………
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 16.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨChương 6 Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c.
( nh d ng bài vi t này ã thay I cho dúng vói inh dang c a tài li u này. Các b n có th
liên h thày có tài li u g c: qtngoc@moet.edu.vn)

6.1 L i gi i thi u
Có th nói Lu n án t t nghi p là m t tác ph m vô cùng quan tr ng, là a con
tinh th n c a th i sinh viên. Song làm như th nào, vi t như th nào, b o v như th
nào thì sinh viên còn có quá nhi u b ng và có th nói ó là c m t quá trình công
ngh giáo d c. Chính vì v y chúng tôi vi t b n hư ng d n này nh m giúp sinh viên
ph n nào tháo g các khó khăn y. N u các b n sinh viên, các th y cô giáo có góp ý
b sung thêm, xin c m nh d n trao i. M i ý ki n phê bình u ư c trân tr ng
cu i cùng lu n án t t nghi p c a sinh viên s tr nên ngày càng sáng giá hơn.
M i góp ý ho c yêu c u copy t p văn b n g c này xin g i t i a ch :
Quách Tu n Ng c
E_mail: qtngoc@moet.edu.vn


6.2 M c ích làm án

án t t nghi p là m t d p r t t t sinh viên :

• Rèn luy n kĩ năng t ng h p các ki n th c ã h c trên m i phương di n.
• Rèn luy n tính t ch và tinh th n trách nhi m trong công vi c.
• c l p, t ch t o ra m t b n thi t k , m t b n lu n văn hoàn ch nh.


6.3 Câu h i l n khi làm lu n án
Quá trình làm án t t nghi p hay nh n nhi m v th c t p, sinh viên c n nh và tr
l i ư c 3 câu h i l n như sau:

• Làm gì ?
• Làm như th nào ?
• K t qu ra sao ?

Tr l i t t ư c 3 câu h i trên s d n n thành công, gi i quy t ư c s lúng túng.

Làm gì ?
Nhi m v ư c giao ho c t mình xác nh c n ph i gi i quy t.

Làm như th nào?
Ph n này bao g m nh ng ý chính như sau:
• T ng h p, phân tích, ánh giá nh ng cái ngư i khác ã làm (trong nư c và
qu c t ).
• Ghi chép l i các tài li u tham kh o, website, ph n m m … tham kh o trích
d n và x p vào ph n ph l c.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 17.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ


• xu t ra phương án gi i quy t c a mình. Ch ng minh, lí gi i vì sao ch n
phương án như th .
• Thi t k chi ti t theo xu t c a mình.

K t qu ra sao ?
• K t qu mình ã làm như các k t qu i u tra, k t qu ph n c ng, ph n m m,
các bi u b ng, hình v …),
• ánh giá k t qu , so sánh v i ý mu n ban u, so sánh v i k t qu c a ngư i
khác…
• ra phương hư ng kh c ph c nh ng cái chưa gi i quy t ư c …

V i tư duy c a 3 câu h i trên, các b n sinh viên s yên tâm thoát kh i s lúng túng
ngay.

Ph n sau ây s trình bày chi ti t hơn các công vi c ph i làm.


6.4 Yêu c u i v i sinh viên

Sinh viên ph i có trách nhi m g p th y giáo hư ng d n hàng tu n báo cáo công
vi c ã làm trong tu n và xin ý ki n v các công vi c ti p theo. Th i gian g p do th y giáo
qui nh song thông thư ng thu n l i nh t là sáng th hai hàng tu n t i B môn. Ho c trong
i u ki n cho phép, th y trò liên l c nhau qua e_mail, v a ti n l i l i v a nhanh chóng.
Liên h và tho thu n v i th y v i u ki n và phương ti n làm vi c. Khi ư c th y giáo
hư ng d n b trí nơi làm thì sinh viên ph i làm vi c t i phòng máy và có trách nhi m b o
qu n máy móc và các trang thi t b khác và tuân th n i qui phòng máy ho c phòng thí
ngi m...
m b o th i gian làm vi c.
V nguyên t c, sinh viên ph i có m t t i nơi làm vi c 8 gi /ngày. Khi sinh viên i làm
t i cơ quan ngoài, sinh viên ph i tuân th m i ch làm vi c, th i gian làm vi c và ch u s
qu n lí c a c s bên ngoài.

K lu t

Trư c khi b o v t t nghi p, Khoa t ch c H i ng xét duy t tư cách b o v t t
nghi p và xem xét nghiêm túc các trư ng h p sau:
Sinh viên c t làm lu n văn t t nghi p không g p th y giáo hư ng d n sau l n giao
nhi m v u tiên, hàng tu n không báo cáo ti n th c hi n s b x lí như là không làm
lu n văn và b ình ch , không ư c b o v lu n văn.
n h n không n p báo cáo s b coi như không làm lu n văn.

Ngư i hư ng d n ánh giá lu n án không t yêu c u thì lu n án s không ư c xét cho b o
v .


6.5 Các b c ti n hành khi làm lu n án t t nghi p
• Nh n tàiCopyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 18.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ


• i tìm tài li u tham kh o t i các thư vi n, t i các cơ quan, Trư ng h c... ho c qua b n
bè... ây là khâu r t quan tr ng. Có tài li u tham kh o t t s m b o lu n án thành
công t t.
• Nghiên c u sơ b tài li u và tài, sau ó vi t cương (sơ b ) c a lu n án và thông
qua giáo viên hư ng d n. cương s giúp sinh viên khái quát v n trư c khi i
vào chi ti t. Cái t ng th ph i ư c hình dung trư c, làm trư c cái chi ti t.
• Ti n hành nghiên c u lí thuy t, làm th c nghi m theo n i dung tài ã ư c v ch ra
trong cương. V a làm v a vi t lu n án k p th i gian và d x lí.
• Báo cáo sơ b v i th y giáo hư ng d n tình hình th c hi n cương và k t qu
nghiên c u.
• Hoàn ch nh lu n án t t nghi p.
• N p lu n án cho th y hư ng d n duy t l n cu i.
• N p lu n án cho b môn ho c khoa.
• Chu n b b o v t t nghi p: chu n b phim chi u, b o v th , vi t tóm t t n i dung
b o v , chu n b máy tính và máy chi u, b n v các lo i ...6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p

Lu n văn là th hi n k t qu cu i cùng c a c quá trình làm án t t nghi p. Báo cáo
Lu n án t t nghi p là m t cơ s quan tr ng các th y giáo và h i ng ch m i m.
Ch Vi t: So n th o trên Win Word v i b ch ABC theo tiêu chu n TCVN-5712 d lưu
tr , trao i, khai thác. Ho c phông ch Unicode (Tuy nhiên ng góc mĩ thu t văn b n
thì phông ch Vi t Unicode chưa p).

Ch vi t qui nh là .Vn Time Roman, co ch 13 như dòng ch này, cách dòng ơn.
Ho c ch .VnArial, co ch 12, cách dòng ơn như dòng này.
Kh gi y A4, l trái 4.0 cm, l ph i 2.5 cm, l trên: 2.0 cm, l dư i: 2.0 cm như m u b n
hư ng d n này.
Bìa: không nên óng bìa các-tông m u xanh, ch vàng vì r t t i, khó nhìn. Nên óng
bìa ngoài là phim mica trong su t. Bìa sau là bìa m u còn có th dán phong bì ng ĩa.
Gáy bìa nên vi t tên sinh viên, l p và tên án khoa và các th y d tìm ki m.
Công c vi t lu n án: nên lưu ý s d ng b công c Visio g m:
Visio Technical 1 ĩa CD
Visio Professional 1 ĩa CD
Visio Professional 1 ĩa CD
v không ch sơ các lo i máy tính, m ng máy tính ... mà còn c sơ phân tích
và thi t k h th ng. Ngoài ra ph n m m này còn h u ích cho r t nhi u chuyên ngành khác:
i n, i n t ... và dùng Visio Home i v i các ngành ki n trúc, xây d ng... Hi n nay ã có
Microsoft Visio 2002.

B n có th tham kh o tài li u hư ng d n và tra c u Visio và các font ch c d ng
khác (ch phiên âm, kí hi u i n t , v t ...) ư c biên so n t i Trung tâm Công ngh
Thông tin, B Giáo d c và ào t o. Tel: 869.3715


6.7 M t s v n v b n quy n
án t t nghi p thư ng ư c hi u là có hai lo i:
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 19.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Th c hi n m t nhi m v nào ó hoàn thành quá trình h c t p, nh n b ng t t nghi p. Sinh
viên có th t xoay s i u ki n làm vi c hoàn thành lu n án. Sinh viên có quy n khai thác
và s d ng lu n án c a mình vào nh ng vi c khác.
Th c hi n m t tài, m t nhi m v trong ý chi n lư c, trong chương trình và
tài nghiên c u khoa h c và lao ng s n xu t c a th y giáo, c a cơ s ào t o (Trung tâm,
Vi n nghiên c u, các Công ty). Cơ s ào t o cung c p các phương ti n và i u ki n làm vi c
khác: máy móc, sách v , i n tho i, truy c p Internet, máy in, d ng c thi t b thí nghi m ...
Trong trư ng h p này, toàn b b n quy n không thu c v sinh viên. Sinh viên ch là m t
ngư i tham gia th c hi n. S n ph m làm ra, sinh viên không ư c tuỳ ti n s d ng nh ng
nơi khác v i m c ích khác.
Vai trò c a th y hư ng d n là nh hư ng và cho ý tư ng tài, cung c p các tài li u
tham kh o (n u có), t o i u ki n cơ s v t ch t (ch ng i, máy tính, máy in, v t tư tiêu hao,
phương ti n thông tin liên l c, Internet ...) hoàn thành công vi c. Khi có ý tư ng t t + tài
li u tham kh o t t thì lu n án ã hoàn thành ư c t i hơn 50%.


6.8 Th i gian n p lu n án
Th i gian n p cho th y giáo hư ng d n: thông thư ng 10 ngày trư c khi b o v
th y hư ng d n ch nh s a l n cu i cùng.
Th i gian n p cho khoa: thông thư ng 7 ngày trư c khi b o v .


6.9 cng vi t lu n án

D a vào n i dung b c c lu n án và yêu c u t i các ph n 3, 4 c a các bư c ti n hành
làm lu n văn t t nghi p, sinh viên c n l p cương vi t lu n án cho th y hư ng d n kèm
theo báo cáo k t qu ã làm th y giáo có th ch nh s a, hư ng d n và tháo g khó khăn
g p ph i. cương này óng vai trò quan tr ng, giúp sinh viên có m t khung t ng quát v
lu n án c a mình, sau ó m i vi t chi ti t.6.10 B c c lu n văn t t nghi p

N i dung lu n án có th g m nhi u ph n. Trong ó m t s ph n có th có nhi u chương. Sau
ây là m t s g i ý sinh viên tham kh o.
• Nhi m v án có th là t ng h p c a nhi u ph n như sau:
• Thi t k m t máy công tác, m t dây chuy n s n xu t ...
• Xây d ng m t h th ng tin h c tương i hoàn ch nh.
• Phân tích - thi t k h th ng, l p chương trình ...
• Thi t k và thi công m ch i n t (ph n c ng),
• c tài li u và t ng h p ki n th c,
• Khai thác ph n m m, vi t tài li u hư ng d n s d ng.

Như v y m t lu n án, lu n văn có khi ch là c sách, t ng h p biên t p l i sao cho d
hi u, t ng quan, y v i các phân tích c a sinh viên, không nh t thi t ph i ra m t ph n
m m, m t cái máy.

L i c m ơn: th y giáo hư ng d n và các cán b h tr , các cơ s ào t o liên quan ...
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 20.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Ph n I. Gi i thi u chung v ch c a lu n án. B i c nh ra i. Nhu c u th c ti n v s n
xu t ho c NCKH.
Ph n II. T ng h p ki n th c liên quan n lu n án.
Ph n III. Phân tích nhi m v . Nêu các phương án th c hi n khác nhau và so sánh, ánh giá
l a ch n m t gi i pháp thích h p.
Ph n IV. Thi t k và th c hi n phương án l a ch n c a mình. Trong ó cu i ph n này có
báo cáo k t qu th c nghi m và s n ph m (ph n m m, ph n c ng) và ánh giá k t qu . ây
là ph n th hi n thành qu c a sinh viên nên là ph n quan tr ng nh t, c n nói rõ k t qu ã
t ư c do chính sinh viên làm ra các th y d ánh giá.
Ph n V. K t lu n và nh hư ng phát tri n ti p (n u có).
Ph n ph l c:
• C m t i n gi i thích thu t ng ti ng Anh có liên quan.
• Tài li u tham kh o (k c các lu n án năm trư c). Nên ghi theo th t : Tên tác gi (1
dòng) Tên sách, bài..., Nhà xu t b n, Năm xu t b n.
• Danh m c các a ch website liên quan n lu n án.
• Thư m c và n i dung ĩa m m kèm theo (n u có).

Thư m c và n i dung ĩa m m kèm theo

• ĩa m m ho c ĩa CD kèm theo m i án lưu tr c n có:

• T p văn b n c a báo cáo án.
• Chương trình ngu n.
• Các b n v sơ c n thi t.

tránh th t l c và nh m l n, ĩa m m ư c trong túi nilon và k p ghim ho c dán vào
trang bìa 3 c a báo cáo. Trên nhãn ĩa c n ghi rõ: H và Tên sinh viên và L p, th i gian làm
th c t p. ĩa này ư c n p cho th y giáo hư ng d n lưu tr và có th em theo trình
bày trư c H i ng. B n c n vi t m t trang hư ng d n trên ĩa có gì, ch c năng c a t ng t p
trên ĩa...

Hi n nay n i dung nhi u án t t nghi p ã vư t quá khuôn kh ĩa m m nên c n ph i
lưu tr trên ĩa CD. Thí d các án nghiên c u v ph n m m Multimedia trên Windows có
dung lư ng d li u khá l n. R t may cho các b n sinh viên: Giá thành làm ĩa CD-R tr ng
hi n nay ã khá r : 3000-15000 ng (tuỳ lo i).

Lưu ý 1: trong quá trình vi t án, nh thư ng xuyên sao lưu (back up) k t qu ra ĩa
m m tránh m t mát và h ng hóc d li u. Không ch p nh n l i báo cáo do b h ng ĩa, b
virus ... nên không còn k t qu án t t nghi p.

Lưu ý 2: phân lư ng gi a các ph n vi t ph i cân i. Ph n IV là ph n sinh viên làm ph i
chi m s trang cân x ng, l n. Tránh s m t cân i là ph n t ng h p ki n th c (thư ng là
d ch sách, chép t tài li u tham kh o) thì vi t nhi u còn ph n thi t k thì ít. i u này r t k :
ngư i ch m hi u r ng sinh viên không có gì sáng t o m i, ch i chép sách ra.

V cách vi t cho s n ph m (ph n m m, ph n c ng...) c a sinh viên: Nhi u sinh viên
lúng túng khi th y các công c tin h c ã làm giúp cho mình g n h t nên không bi t vi t gì
n a. i u ó th hi n sinh viên chưa n m rõ m c ích c a án t t nghi p. Sinh viên c n
ph i vi t rõ quá trình thi t k ph n m m, ph n c ng c a mình ch không ch là mô t s

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 21.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

d ng và mô t ch c năng ph n m m c a mình. Vi t sao cho ngư i khác không bi t gì, các
b n sinh viên sau khi c lu n án c a mình cũng có th b t chư c làm l i ư c. V i m c ích
như v y các b n có th s n xu t ra nhi u trang lu n án có giá tr .


ánh giá k t qu

• i m án g m 3 i m:
• i mc a th y giáo hư ng d n,
• i mc a th y ph n bi n c quy n,
• i mb ov án trư c h i ng.

i m c a th y giáo hư ng d n ư c cho trong tài li u này như là m t nh hư ng tham
kh o, trên cơ s các y u t sau, thang i m 100 d tham kh o:

CÔNG VI C THANG
I M
M c th i s c a tài, m c khó c a tài. 15
Tính úng n và h p lí c a thi t k , c a gi i pháp ư c nêu 45
ra trong án. M c hoàn thành công vi c c a sinh viên.
Tinh th n và thái làm vi c: chăm ch , c n cù, nghiêm túc 15
và tinh th n t l p trong khi làm vi c.
Kh năng c sách ngo i ng tham kh o. 5
Kh năng t ng h p ki n th c, vi t báo cáo. 10
Hình th c trình bày báo cáo. 5
Th i h n hoàn thành và n p báo cáo. 5

T ng c ng: 100 i m

B ng phân i m nói trên là m t nh hư ng tham kh o cho sinh viên ph n u, chưa
có tính pháp lí, tuỳ thu c t ng th y giáo và t ng b môn. B ng i m trên ã nh n ư c s
ng h và góp ý c a Phòng ào t o i h c, HBK-HN. Chúng tôi cũng hi v ng m t ngày
nào y, các Khoa s th ng nh t ư c b ng i m này giúp cho sinh viên yên tâm ph n u
làm t t lu n án và t t nh t là ư c Hi u trư ng thông qua có giá tr pháp lí cho sinh
viên ph n u.
M c 1 nêu rõ m c khó và tính th i s c a tài. V i nh ng tài ã quá ph
thông, thí d qu n lí nhân s , qu n lí v t tư ... b ng FoxPro thì i m này ch nên cho 5 i m
ho c 0 i m. Nghĩa là i m t i a c a lu n án ch còn 8 i m. ây chính là i m khuy n
khích cho h c sinh gi i, tìm n các tài công ngh m i.
i mb ov án trư c h i ng ư c cho trên cơ s trình bày c a sinh viên, th hi n sinh
viên th c s làm án, không vay mư n n i dung, n m v ng ư c các v n ã h c và làm,
tr l i ư c các câu h i c a H i ng.
Sau khi có i m t ng c ng thì qui tròn theo thang i m 10.

Lưu ý: Nh ng gì vư t ra ngoài t m nhi m v yêu c u t ra và vư t ra ngoài kh năng
áp ng c a sinh viên thì cũng nên thuy t minh rõ khi ư c h i, tránh ư c các câu h i quá
t i và tránh ư c các câu h i không phù h p n i dung ã ư c yêu c u làm.

i m c a ngư i ph n bi n ư c cho d a trên các y u t c a m c 1, 2, 4 và 5 là chính.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 22.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨi m c a H i ng ch m b o v lu n án ư c cho ch y u trên cơ s các m c 1, 2 k t h p
v i kh năng trình bày lu n án trư c H i ng, tr l i các câu h i c a H i ng t ra, bi t
cách b o v nh ng cái mình làm ra.
6.11 B o v lu n án

M i sinh viên nên t p trung trình bày 10 phút, t i a không quá 15 phút.
Lưu ý càng trình bày dài thì ... càng ít i m vì ch ng t chưa n m v ng n i dung chính
c a lu n án. Tránh nói quá dài v t ng quan lí lu n. Hãy i th ng vào v n : ch
chính c a tài, sinh viên ã ch n gi i quy t v n gì, cách gi i quy t và k t qu ra làm
sao. Sơ càng ph c t p thì trình bày càng ph i ng n g n, tránh nói quá chi ti t vì không
th i gian và các th y cũng ch ng thích thú gì. Khi nào có th y t câu h i thêm thì s có d p
trình bày kĩ hơn. Tâm lí chung các th y ng i h i ng là không thích nghe nói dài, nh t là khi
có nhi u sinh viên b o v lu n án.

Trư c ây sinh viên ph i v r t nhi u b n v trên gi y A0 b o v t t nghi p. Th i
i CNTT ã n m trong t m tay vì v y cũng ph i c i ti n cách trình bày, t i thi u là t n d ng
èn chi u trình bày..

Cách dùng èn chi u (OverHead): ây là phương án ơn gi n nh t và hi u qu nh t.
Hãy chu n b bài trình bày (k c hình v ) trong l b o v b ng cách s d ng Power Point
ch b n phim chi u. Sau ó dùng máy in laser in tr c ti p ra phim trong (transparency), giá
thành kho ng 2000 /phim trong. B n có th dùng các bút d m u lo i vi t trên phim trong
trình bày thêm cho p. (Không ph i lo i bút d nào cũng dùng t t cho phim trong, nên
tìm mua bút d For projection có nhãn hi u như Staedler, lo i Non Permanent là lo i dùng
nư c xoá ư c, còn lo i Permanent thì không xoá ư c).

C ch trình bày trên phim chi u nên t i thi u là 14 m. Nên dùng lo i c ch này khi
b o v t t nghi p vì H i ng ít ngư i, kho ng cách t i màn chi u ng n nên r t d xem.
Các c ch to khác có th dùng nhưng h n ch .
Ví d C ch 18 C ch 18 m. Ch Arial
Ví d C ch 20 C ch 20 m

Nên dùng ch VnArial m nhìn cho rõ.

T t nhiên sinh viên có th dùng các ki u phông ch khác.

B n photocopy cho H i ng:
i v i H i ng, sinh viên nên photocopy cho m i u viên H i ng m t b sao các
phim mình chi u lên. N u ch là ch không, có th ch p theo ch 6 trang phim lên 1 trang
A4 (trong Power Point ã có s n ch này). Còn sơ thì nên ch p nguyên t l 1/1. Như
v y các th y s hoàn toàn có th theo dõi quá trình b o v l n toàn b n i dung b o v t
câu h i. Có th b sung thêm m t trang tóm t t lu n án ho c m t trang m c l c lu n án.

ch b n các hình v , sơ ã có lên phim, b n có th dùng công ngh c t hình và
dán gi y lên m t t gi y A4 làm b n th o, sau ó photocopy lên phim chi u. ây là cách làm
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 23.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

nhanh g n và ti t ki m. N u các ch b n này có s n trên máy tính thì b n có th in th ng t
máy in laser ra. Nên lưu ý mua phim chi u lo i ch u nhi t photocopy và in laser. Lo i vi t
ch bình thư ng có th không ch u ư c nhi t. T t nh t là nên th . Có th h i mua l các
phim chi u này t i Trung tâm máy tính, Thư vi n Bách khoa ...

bi u di n ph n m m, n u có Video Projector dùng là t t nh t song t ti n khi
mua: kho ng 8000 USD/máy. Video Projector là máy chi u có th n i th ng vào máy tính
chi u lên màn tr ng to. ây là trư ng h p lí tư ng nh t. N u không có Video Projector, sinh
viên có th bi u di n ph n m m c a mình trên máy tính bàn cũng ư c. Nên u 2 màn
hình song song, m t cho sinh viên nhìn, m t cho h i ng xem. Có th thuê mư n ư c màn
hình 21 inch thì càng t t. Giá thuê máy chi u n i th ng máy tính kho ng 500.000 /ngày.

Trong khi b o v , tuy t i không nên cho các th y hút thu c lá và u ng bia. Nên cho
các th y u ng nư c chè, cà phê t nh táo, ho c nư c hoa qu cho mát.

B o v th

Nên t ch c t p b o v th gi a các sinh viên v i nhau t p trình bày v i các m c
tiêu: nói năng lưu loát, rõ ràng, ng n g n và căn gi . Sau ó c n ch nh s a ho c b sung
thêm ho c c t i nh ng cái rư m rà. Nh n m nh và ch rõ cái mình làm ư c. Tâm lí H i
ng ng i c ngày m t m i nên càng ph i tránh trình bày rư m rà, lòng vòng. Các b n sinh
viên trong "H i ng b o v th " hi u ư c v n mình trình bày thì có th yên tâm ư c
ph n nào.


B c c các phim chi u
Trang phim u nói v Tên và Nhi m v án t t nghi p. Dư i ó ghi rõ tên Sinh viên th c
hi n án và th y giáo hư ng d n. Thí d v n i dung trang phim u tiên này:
TRƯ NG I H C BÁCH KHOA HÀ N I
Khoa Công ngh Thông tin

LU N ÁN T T NGHI P IH C
tài: XÂY D NG PH N M M D Y H C V T LÍ

Sinh viên: Ph m Vi t Hà
Th y giáo hư ng d n: Quách Tu n Ng c


Nhi m v tài:
Tìm hi u ph n m m tác gi Director.
Tìm hi u các bài h c V t lí l p 10.
Tìm hi u lí lu n v ph n m m d y h c.
Xây d ng ph n m m d y h c v ng cơ t trong v i Multimedia.
Ki m tra th nghi m v i m t s h c sinh


M t hai phim tóm t t v m t s v n liên quan n n i dung án: tình hình th c ti n, nhu
c u s n xu t và NCKH.


Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 24.
HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ

Các phim trình bày gi i pháp thi t k c a mình. ây là ph n chính c a án. Có th có nhi u
phương án khác nhau. Lí do ưa ra phương án mình ch n. Cách thi t k ph n c ng, ph n
m m c a mình. K t qu c a lu n án.
Các phim trình bày k t qu th c nghi m (n u có).
ánh giá k t qu và k t lu n.


Nên tránh

Vi t trên phim quá chi ti t v lưu thu t gi i. Ch nên vi t nh ng cái khái quát.
Vi t quá nhi u ch trên phim, th m chí có ngư i ch p nguyên b n m t trang văn b n bình
thư ng v i co ch 12 lên phim.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.

Page 25.

Top Download Báo Cáo Khoa Học

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản