Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008

Chia sẻ: dustinwind_bmt

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng MISA CRM.NET 2008 hỗ trợ quá trình điều hành, tác nghiệp từ khâu marketing, bán hàng đến khâu hỗ trợ sau bán hàng. MISA CRM.NET 2008 không chỉ cung cấp câu trả lời để kịp thời hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hỗ trợ khách hàng…

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
-----o0o-----
MISA CRM.NET 2008
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Hà Nội, tháng 9/2007
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT .........................................................................................4
1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server).......................................................4
1.1. Yêu cầu về phần cứng............................................................................................... 4

1.2. Yêu cầu về phần mềm............................................................................................... 5

1.3. Hướng dẫn cài đặt..................................................................................................... 5

1.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet .................................................... 11

1.5. Hướng dẫn gỡ bỏ .................................................................................................... 12

1.6. Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista ............................................... 14

2. Hướng dẫn cài đặt Máy trạm (Client) ...................................................15
2.1. Yêu cầu về phần cứng............................................................................................. 16

2.2. Yêu cầu phần mềm ................................................................................................. 16

2.3. Hướng dẫn cài đặt................................................................................................... 17

2.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet .................................................... 22

2.5. Hướng dẫn gỡ bỏ .................................................................................................... 22

3. Cài đặt một số tiện ích khác ....................................................................25
4. Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng ........................................................26
4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng ........................................ 26

4.2. Đặt chế độ sao lưu dữ liệu thường xuyên ............................................................... 27

CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ...................................................28
1. Chọn máy chủ...........................................................................................29
2. Chọn ngôn ngữ .........................................................................................30
3. Thiết lập dữ liệu .......................................................................................32
4. Nơi lưu dữ liệu..........................................................................................33
5. Cấu hình SMS ..........................................................................................35
6. Cấu hình Email ........................................................................................37
7. Đăng ký Giấy phép sử dụng ....................................................................39

2
CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU ...............................44
1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng ..................................................44
1.1. Xây dựng cây tổ chức ............................................................................................. 44

1.2. Xây dựng danh sách người dùng............................................................................. 48

1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng............................................................................... 60

2. Các thiết lập khác.....................................................................................64
2.1. Xây dựng danh sách danh mục từ điển hệ thống .................................................... 64

2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn ............................................................................... 65

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ......................................................66
1. Đăng ký cơ sở dữ liệu...............................................................................67
2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu ..................................................................................68
3. Xoá cơ sở dữ liệu ......................................................................................69
4. Sao lưu cơ sở dữ liệu ................................................................................70
5. Sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp ..................................................................72
6. Phục hồi cơ sở dữ liệu ..............................................................................74
7. Phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp ................................................................76
8. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu .........................................................................79
9. Khắc phục lỗi............................................................................................81
PHỤ LỤC: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT .................83
1. Vấn đề cài đặt ...........................................................................................83
2. Vấn đề mạng và Giấy phép sử dụng.......................................................87
3. Vấn đề Tiếng Việt.....................................................................................97
3
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT
1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server)
Bộ cài đặt của MISA CRM.NET 2008 Server bao gồm các thành phần sau:
Các thành phần hệ thống:
• Microsoft .Net Framework 2.0

• Microsoft SQL Server 2005 Express

Các công cụ quản trị:
• MISA CRM Company Setup: Ứng dụng dùng để thiết lập cơ sở dữ
liệu.
• MISA Add-in Manager: Ứng dụng dùng để thêm các báo cáo mở rộng
vào phần mềm.
• MISA Data Management Tools: Ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu của
phần mềm, bao gồm các công việc như sao lưu, phục hồi, chuyển đổi,
đăng ký, gỡ bỏ… cơ sở dữ liệu.
• MISA License Manager: Ứng dụng dùng để quản lý việc đăng ký Giấy
phép sử dụng phần mềm.
• Change Language Display: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử
dụng cho các ứng dụng MISA CRM Company Setup và MISA Data
Management Tools.
• MISA Service Manager: Ứng dụng dùng để kiểm tra Giấy phép sử dụng
phần mềm và quản lý các kết nối từ phía máy trạm, dịch vụ gửi và nhận
thư điện tử, dịch vụ gửi và nhận tin nhắn.

1.1. Yêu cầu về phần cứng
Cấu hình máy tính
• Máy tính: Tương thích Intel Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn (kiến nghị
2GHz).
• Bộ nhớ: 512 GB RAM trở lên (kiến nghị 1GB).4
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

• Đĩa cứng: 1GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.

• Màn hình: SVGA video, độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

Thiết bị ngoại vi
• CD-ROM tốc độ 52X hoặc nhanh hơn.

• Modem GSM, SIM mobile (nếu sử dụng dịch vụ SMS Service)

1.2. Yêu cầu về phần mềm
Hệ điều hành
• Windows 2003 Server Service Pack 1 hoặc mới hơn

• Windows XP Service Pack 2

• Windows Vista

Trên hệ điều hành Windows 2003 Server, cần cài Active Directory nếu
muốn sử dụng chế độ đăng nhập tích hợp bảo mật của Windows.
Với hệ điều hành Windows Vista, tham khảo trang 14 để biết thêm thông tin.

1.3. Hướng dẫn cài đặt
1.3.1. Chuẩn bị cài đặt
Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần
mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008.
1.3.2. Thao tác cài đặt
− Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa, đợi một
lúc sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM.
5
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên màn hình

Tiếng Việt Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt

English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh

− Chọn nút để cài đặt bản Tiếng Việt

Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt
Thông tin chi tiết trên màn hình

Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET6
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cài đặt máy trạm Cài đặt bản Client trên máy trạm

Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ

Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm

Trở về Trở về màn hình trước đó

− Để cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server chọn nút .
Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt.
Chờ đến khi xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt phần mềm
MISA CRM.NET 2008.
− Chọn nút để tiếp tục việc cài đặt.

− Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối
với người sử dụng.


7
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Nếu đồng ý, chọn để tiếp tục việc cài đặt

− Nếu không chấp nhận, chọn để dừng việc cài đặt.
Ngoài ra, có thể chọn để quay trở về cửa sổ trước đó.
Tiếp theo, hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện để người sử dụng nhập thông tin của
mình.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

User Name Tên người sử dụng

Company Name Tên đơn vị


8
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Gõ tên người sử dụng vào phần User Name và tên đơn vị vào phần
Company Name. Sau đó chọn nút để tiếp tục.
Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Complete Đây là chế độ cài đặt tất cả các tính năng tương ứng được
đặt sẵn trong phần mềm (Chế độ ngầm định)
+ MISA CRM Company Setup
+ MISA Data Management Tools
+ MISA License Manager
+ Change Language Display
+ SQL Server 2005 Express
+ MS.Net Framework 2.0
+ MISA Service Manager

Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài.
Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài một số
thành phần mà trên máy đã có rồi, như MS.Net Framework
2.0, SQL Server 2005 Express .

− Sau khi lựa chọn phương pháp cài đặt chọn nút để tiếp tục.


9
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Chọn nơi sẽ cài đặt MISA CRM.NET 2008.
Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files\MISA
Group\MISA CRM.NET 2008 Server”.
− Chọn nút để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn để
dừng việc cài đặt, chọn nút để quay trở về cửa sổ trước đó)
− Chọn nút máy sẽ tự động cài đặt phần mềm.
− Khi cài đặt xong phần mềm, màn hình kết thúc hiện ra với thông báo việc
cài đặt đã hoàn thành. Yêu cầu chọn nút để kết thúc.10
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi
động lại máy tính.

1.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet
Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách
hàng MISA CRM.NET 2008 Server qua Internet.
− Kích chuột phải vào biểu tượng MISA Service Manager trên thanh
Taskbar
− Chọn chức năng “Cập nhật phiên bản”
11
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

1.5. Hướng dẫn gỡ bỏ
− Chọn mục “Control Panel” trên menu chính của Windows.
− Trong cửa sổ “Control Panel”, chọn biểu tượng “Add/Remove
Programs”.
− Trong cửa sổ “Add/Remove Programs”, chọn dòng có tên “MISA
CRM.NET 2008 Server”.


12
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Khi đó sẽ xuất hiện nút , , chọn nút
, màn hình sau xuất hiện và chọn nút để tiếp tục
gỡ chương trình:
Sau khi lựa chọn thao tác cần thực hiện, chương trình sẽ tự động làm nốt các
việc còn lại.
Tiến trình tự động thực hiện cho đến khi chương trình thông báo thao tác thực


13
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

hiện đã kết thúc và chọn nút để kết thúc.
Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy
tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới.

1.6. Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista
Nếu máy tính cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server sử dụng hệ điều hành
Windows Vista, sau khi cài đặt có thể gặp phải tình trạng không tạo được
CSDL hoặc không đăng nhập được vào một số ứng dụng của phần mềm.
Để tránh gặp phải tình trạng này, trước khi cài đặt MISA CRM.NET 2008,
NSD nên thực hiện các thao tác sau:
− Vào Control Panel, chọn mục Administrative Tools, chọn tiếp Local
Security Policy, xuất hiện hộp hội thoại Local Security Policy như hình
sau:
− Trên hộp hội thoại hiện ra, tại cây thư mục bên trái chọn Security
Settings\Local Policies\Security Options
14
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Tại màn hình danh sách các Policy bên phải, kích đúp vào User Account
Control: Run all administrators in Admin Approval Mode, xuất hiện
hộp hội thoại sau:
− Kích chọn tuỳ chọn Disabled, nhấn nút rồi bắt đầu tiến hành cài
đặt MISA CRM.NET 2008 và làm việc với CSDL bình thường.

2. Hướng dẫn cài đặt Máy trạm (Client)
Bộ cài đặt của MISA CRM.NET 2008 Client bao gồm các ứng dụng cơ bản
sau.
Các thành phần hệ thống:
• Microsoft .Net Framework 2.0

Các công cụ quản trị
• MISA CRM.NET 2008: Phần mềm dành cho người dùng được cài đặt
tại máy trạm.
• Change Display Language: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử


15
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

dụng cho phần Company Data Maintenance.
• Company Data Maintenance: Ứng dụng dùng để bảo trì dữ liệu, bao
gồm các công việc sao lưu, phục hồi và chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
• MISA CRM Scheduler: Ứng dụng quản lý Nhiệm vụ và Lịch hẹn có thể
chạy độc lập với phần mềm MISA CRM.NET 2008
• MISA Editor: Ứng dụng soạn thảo văn bản.

2.1. Yêu cầu về phần cứng
Cấu hình máy tính
• Máy tính: Tương thích Intel Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn (kiến nghị
2GHz).
• Bộ nhớ: 512 MB RAM trở lên (kiến nghị 1GB).

• Đĩa cứng: 500 MB đĩa trống hoặc nhiều hơn.

• Màn hình: SVGA video, độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

Thiết bị ngoại vi
• Máy in: Khổ A4.

• CD-ROM tốc độ 52X hoặc nhanh hơn.

2.2. Yêu cầu phần mềm
Hệ điều hành:
• Windows 2003 Server Service Pack 1 hoặc mới hơn

• Windows XP Service Pack 2

• Windows Vista

Phần mềm MISA CRM.NET 2008 không hỗ trợ trên các hệ điều hành
Windows 95, 98, Me, Windows NT, Windows 2000 (các phiên bản) do vậy
không được cài đặt trên môi trường này, nếu cài đặt có thể gây lỗi cho các
chương trình đã có sẵn trên máy tính.
Với cấu hình tối thiểu chỉ đủ đáp ứng để cài đặt và chạy phần mềm MISA
CRM.NET 2008 còn để chạy tốt và xử lý nhanh thì nên sử dụng cấu hình


16
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

kiến nghị.

2.3. Hướng dẫn cài đặt
2.3.1. Chuẩn bị cài đặt
Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần
mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008.

2.3.2. Thao tác cài đặt
− Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa, đợi
khoảng 20 giây sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM
Thông tin chi tiết trên màn hình

Tiếng Việt Hiển thị màn hình cài hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng
Việt và chỉ cài bản Tiếng Việt

English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh
và chỉ cài bản Tiếng Anh

− Chọn nút để cài bản Tiếng Việt

− Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt
17
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên màn hình

Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET

Cài đặt máy trạm Cài đặt bản client trên máy trạm

Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ

Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm

Trở về Trở về màn hình trước đó

− Để cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 Client chọn .
Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt.
Chờ đến khi màn hình thông báo về việc cài đặt phần mềm MISA
CRM.NET 2008 xuất hiện.
18
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Chọn nút để tiếp tục việc cài đặt.

Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với
người sử dụng.
− Nếu đồng ý, chọn để tiếp tục việc cài đặt. Nếu không
chấp nhận, chọn để dừng việc cài đặt. Ngoài ra,
có thể chọn để quay trở về cửa sổ trước đó.
Tiếp theo, hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện để người sử dụng nhập thông tin của
mình.19
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

User Name Tên người sử dụng

Company Name Tên đơn vị

− Gõ tên người sử dụng vào phần User Name và tên đơn vị vào phần
Company Name. Sau đó chọn nút để tiếp tục.
Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại20
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Complete Chế độ cài đặt tất cả các tính năng tương ứng được đặt sẵn
trong phần mềm (Chế độ ngầm định)
+ MISA CRM.NET 2008 Client
+ MS.Net Framework 2.0
+ Unikey 3.62

Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài.
Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài một số
thành phần mà trên máy đã có rồi, như MS.Net Framework
2.0 hay Bộ gõ chữ Việt Unikey.

− Sau khi lựa chon cách cài đặt chọn nút để tiếp tục.

− Chọn nơi sẽ cài đặt MISA CRM.NET 2008.

Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files\MISA
Group\MISA CRM.NET 2008 Client”.
− Chọn nút để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn nút
để dừng việc cài đặt, chọn nút để quay trở về cửa sổ trước đó)
− Nhấn nút máy sẽ tự động cài phần mềm.

Sau khi tiến hành cài đặt xong phần mềm, màn hình tiếp theo xuất hiện thông
báo việc cài đặt đã hoàn thành.


21
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Chọn nút để kết thúc việc cài đặt.

Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi
động lại máy tính.

2.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet
Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách
hàng MISA CRM.NET 2008 Client qua Internet.
− Đăng nhập vào chương trình MISA CRM.NET 2008 Client

− Trên menu Trợ giúp chọn chức năng “Cập nhật phiên bản”
2.5. Hướng dẫn gỡ bỏ
− Chọn mục “Control Panel” trên menu chính của Windows.
22
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Trong cửa sổ “Control Panel”, chọn biểu tượng “Add/Remove
Programs”.
− Trong cửa sổ “Add/Remove Programs”, chọn dòng có tên “MISA
CRM.NET 2008 Client”.
23
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Khi đó sẽ xuất hiện nút , , chọn nút
, màn hình sau xuất hiện và chọn nút để tiếp tục
gỡ chương trình:
Sau khi lựa chọn thao tác cần thực hiện, chương trình sẽ tự động làm nốt các
việc còn lại.
24
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Tiến trình tự động thực hiện cho đến khi chương trình thông báo thao tác
thực hiện đã kết thúc và chọn nút để kết thúc
Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy
tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới.

3. Cài đặt một số tiện ích khác
Trên đĩa CD-ROM còn có bộ cài đặt của một số phần mềm tiện ích khác.
− Để có thể cài đặt các phần mềm này, chọn nút trên màn
hình giới thiệu của đĩa CD-ROM.
Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích. Nhấn
chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt phần mềm đó
vào máy tính .
25
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin về các phần mềm trên màn hình

Unikey Cài đặt bộ gõ tiếng Việt Unikey

Macromedia Cài đặt hỗ trợ xem DEMO phần mềm MISA CRM.NET
Flash 2008

Acrobat Reader Cài đặt chương trình Acrobat Reader để đọc tài liệu

4. Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng
Phần mềm MISA CRM.NET 2008 có thể chạy trên 1 máy duy nhất hoặc
theo mô hình máy trạm - máy chủ (Client-Server) để chia sẻ dữ liệu cho nhiều
người dùng trên mạng nội bộ (LAN). Trong trường hợp chạy trên mạng
LAN, có một số điểm sau cần lưu ý:

4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng
Máy để bàn thông thường không được thiết kế để chia sẻ dữ liệu cho nhiều
người sử dụng đồng thời. Vì vậy, việc để dữ liệu trên các máy này sẽ làm
giảm năng suất làm việc và tăng khả năng rủi ro đối với dữ liệu, đặc biệt là
khi có nhiều người sử dụng thao tác đồng thời từ nhiều máy tính khác. Để tối
ưu được tốc độ xử lý dữ liệu, phần cơ sở dữ liệu nên được đặt trên máy chủ
đủ mạnh, sử dụng hệ điều hành Windows 2000 Server hoặc Windows 2003
Server. Các hệ điều hành này cần được cài đặt Service Pack (bản cải tiến) mới

26
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

nhất.

4.2. Đặt chế độ sao lưu dữ liệu thường xuyên
Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người sử dụng, MISA CRM.NET 2008
có chế độ tự động sao lưu dữ liệu định kỳ, ngay cả khi người sử dụng không
chạy chương trình. Nên đặt chế độ tự động sao lưu mỗi khi kết thúc chương
trình hoặc sao lưu hàng ngày tại một thời điểm nhất định.
27
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chức năng
Thiết lập CSDL là thao tác cho phép tạo CSDL mới để chứa thông tin, dữ liệu
về khách hàng, đồng thời thiết lập các cấu hình email và SMS để có thể gửi
email hàng loạt và SMS hàng loạt.
Thiết lập CSDL được thực hiện qua thao tác Thiết lập công ty, bao gồm 7
bước:
− Chọn máy chủ

− Chọn ngôn ngữ

− Thiết lập dữ liệu

− Nơi lưu dữ liệu

− Cấu hình SMS

− Cấu hình Email

− Đăng ký giấy phép sử dụng

Cách thao tác
− Nhấn vào nút Start, chọn Programs

− Tìm đến MISA CRM.NET 2008

− Chọn mục MISA CRM Company Setup, xuất hiện hộp hội thoại Thiết
lập công ty như hình sau:
28
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tiếp theo Sang bước đầu tiên của Thiết lập công ty

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút để bắt đầu bước đầu tiên của Thiết lập công ty.

1. Chọn máy chủ
Chức năng
Cho phép lựa chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty.
Cách thao tác
− Tại trang Lời mở đầu, nhấn nút , xuất hiện trang Chọn
máy chủ như hình sau:
29
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ Chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Lời mở đầu

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn máy chủ để lưu cơ sở dữ liệu của công ty. Có 2 cách chọn máy chủ:
nhấn vào mũi tên tại ô nhập liệu và chọn trong danh sách sổ xuống, hoặc
gõ trực tiếp vào ô nhập liệu.
− Nhấn nút để sang bước Chọn ngôn ngữ.

2. Chọn ngôn ngữ
Chức năng
Cho phép lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của một số dữ liệu từ điển hệ thống sẽ
được khởi tạo. Ví dụ: Từ điển Giai đoạn Cơ hội có một số chỉ tiêu được thiết
lập sẵn. Với những dữ liệu này, người sử dụng có thể chọn hiển thị bằng tiếng


30
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Anh như: Open, Closed Won, Closed Lost,… hoặc chọn hiển thị bằng tiếng
Việt như: Mở, Thắng, Thất bại,…
Cách thao tác
− Sau khi Chọn máy chủ và nhấn nút , trang Chọn ngôn
ngữ xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tiếng Anh Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống bằng
tiếng Anh

Tiếng Việt Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống bằng
tiếng Việt

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Chọn máy chủ

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
31
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từ điển hệ thống là tiếng Anh hoặc tiếng
Việt
− Nhấn nút để sang bước Thiết lập dữ liệu.

3. Thiết lập dữ liệu
Chức năng
Cho phép thiết lập kiểu dữ liệu được khởi tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản
ADMIN. Người sử dụng có thể chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu
mới để làm việc, hoặc Cơ sở dữ liệu tham khảo để học tập.
Cách thao tác
− Sau khi Chọn ngôn ngữ và nhấn nút , trang Thiết lập dữ
liệu xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

CSDL mới Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới

CSDL tham Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu tham
khảo khảo32
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Mật khẩu Nhập mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN

Xác nhận mật Nhập lại mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN
khẩu

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Chọn ngôn ngữ

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công
ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới hoặc Cơ sở dữ liệu tham
khảo
− Đặt mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN (nếu cần)

− Nhấn nút để sang bước Nơi lưu dữ liệu.

4. Nơi lưu dữ liệu
Chức năng
Cho phép đặt tên cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ
liệu mới đó trên máy chủ.
Cách thao tác
− Sau khi Thiết lập dữ liệu và nhấn nút , trang Nơi lưu dữ
liệu xuất hiện như hình sau:
33
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên cơ sở dữ Đặt tên cho cơ sở dữ liệu sẽ tạo mới
liệu

Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ

Chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy
chủ

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Thiết lập dữ liệu

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công
ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ
liệu mới
− Nhấn nút để sang bước Cấu hình SMS.

Tên cơ sở dữ liệu nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa


34
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 128 ký tự.

5. Cấu hình SMS
Chức năng
Cho phép thiết lập cấu hình gửi tin nhắn trong trường hợp đơn vị sử dụng
chức năng Gửi tin nhắn hàng loạt.
Cách thao tác
− Sau khi chọn Nơi lưu dữ liệu và nhấn nút , trang Cấu
hình SMS xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

GSM Modem Tuỳ chọn gửi tin nhắn thông qua Modem

SMS gateway Tuỳ chọn gửi tin nhắn qua cổng dịch vụ SMS

Cổng Thiết lập cổng cho Modem khi gửi tin nhắn

Mã hóa Xác lập định dạng mã hóa cho tin nhắn

Data bits Xác lập kích thước chuỗi dữ liệu trao đổi (Số bit trong
một lần trao đổi)


35
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Baud rate Xác lập số lượng bit truyền trong một giây

Stop bits Xác lập số bit dừng trao đổi dữ liệu

Parity Xác lập bit chẵn lẻ dùng trao đổi dữ liệu

Thời gian gửi Thời gian cho 1 chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để
gửi tới Modem. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ
sau 30 giây thì SMS Service lại đọc Chờ gửi và gửi
các chúng tới Modem.

Flow control Xác lập phương thức điều khiển luồng trao đổi

Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ gửi
tin nhắn từ MISA CRM.NET 2008

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Nơi lưu dữ liệu

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công
ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn tuỳ chọn là GSM Modem hoặc SMS gateway

♦ Nếu chọn tuỳ chọn là GSM Modem:
− Thiết lập các thông số trên

− Nhấn nút để kiểm tra sự chính xác của các thông tin vừa
thiết lập.
− Nhấn nút để sang bước Cấu hình Email.

♦ Nếu chọn tuỳ chọn là SMS gateway, trang Cấu hình SMS sẽ hiển thị như
hình sau:
36
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên máy chủ Địa chỉ của cổng dịch vụ SMS

Sử dụng giao Tuỳ chọn có sử dụng giao thức HTTP hay không
thức HTTP

Tên Tên tài khoản đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS

Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS

Cổng Cổng kết nối dịch vụ SMS

Sử dụng SSL Tuỳ chọn có sử dụng phương thức mã hoá khi truyền tín
hiệu hay không

− Nhập thông tin Tên máy chủ, Tên, Mật khẩu,…

− Nhấn nút để sang bước Cấu hình Email.

6. Cấu hình Email
Chức năng
Cho phép thiết lập cấu hình gửi email trong trường hợp đơn vị sử dụng chức
năng Gửi Email hàng loạt.

37
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cách thao tác
− Sau khi thiết lập Cấu hình SMS và nhấn nút , trang Cấu
hình Email xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ gửi Tên server dùng để gửi mail
Email

Port Cổng thiết lập cho Máy chủ gửi Email khi gửi mail.
Port phụ thuộc vào giao thức dùng để gửi, thông thường
là 25. Nếu Máy chủ gửi Email sử dụng giao thức SSL
thì Port này là 35.

Số lượng một Số mail gửi cùng 1 lúc trong 1 lần gửi: Nghĩa là số mail
lần gửi được gửi tới mail server trong 1 lần kết nối tới máy chủ

Thời gian cho 1 chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để
gửi tới SMTP Server. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là
30 thì cứ sau 30 giây thì Mail Service lại đọc Chờ gửi
và gửi các mail đang chờ gửi đi.38
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Sử dụng tên Sử dụng chứng thực tên đăng nhập và mật khẩu để gửi
truy cập và mật (Tài khoản và mật khẩu do máy chủ SMTP cung cấp)
khẩu

Sử dụng SPA Là giao thức được sử dụng cho máy chủ gửi mail
khi gửi (SMTP). Phương thức này được kế thừa trên giao thức
NTML nhằm bảo mật mật khẩu trong quá trình gửi và
nhận mail. Khi chọn tính năng này, mật khẩu sẽ được
mã hóa trước khi nó được truyền qua mạng tới máy chủ
gửi mail.

Cất thông tin lỗi Tuỳ chọn có cất thông tin lỗi vào Thư mục quản lý lỗi
vào Thư mục hay không
quản lý lỗi

Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ
gửi email từ MISA CRM.NET 2008

Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Cấu hình SMS

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập
công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Thiết lập các thông số trên rồi nhấn nút để kiểm tra sự
chính xác của các thông tin vừa thiết lập
− Nhấn nút để sang bước Đăng ký giấy phép sử dụng.

7. Đăng ký Giấy phép sử dụng
Chức năng
Cho phép đăng ký Giấy phép sử dụng sản phẩm phần mềm MISA CRM.NET
2008.
Cách thao tác

39
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Sau khi thiết lập Cấu hình Email và nhấn nút , trang
Đăng ký giấy phép xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn đặt hàng Cho phép thiết lập Đơn đặt hàng để đăng ký giấy phép
sử dụng phần mềm

Nhập khẩu giấy Cho phép nhập khẩu giấy phép vào phần mềm
phép

Tiếp theo Tiếp tục sang trang cuối cùng của việc Thiết lập công ty

Quay lại Quay lại trang Cấu hình Email

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập
công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

♦ Nếu đơn vị đã có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp:
− Nhấn nút để nhập khẩu giấy phép sử dụng
phần mềm.40
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

♦ Nếu đơn vị chưa có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp:
− Nhấn nút để gửi đơn đặt hàng giấy phép sử dụng
phần mềm về Công ty Cổ phần MISA
− Khi nhận được file giấy phép sử dụng phần mềm, nhấn nút để nhập khẩu giấy phép sử dụng phần mềm.
Sau khi nhập khẩu giấy phép, màn hình Đăng ký giấy phép hiển thị như hình
sau:
Thông tin chi tiết về giấy phép

Loại giấy phép Gồm 4 loại:
(License Type)
- Express Edition: Chỉ cho phép 01 người dùng.
Không hạn chế thời gian sử dụng.

- Trial Edition: Cho phép 05 người dùng trong 30
ngày tính từ ngày cài đặt lần đầu. Sau thời gian này
chỉ cho phép 01 người dùng.

- Professional Edition: Số lượng người dùng tùy theo
đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng.


41
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008


- Enterprise Edition: Số lượng người dùng tùy theo
đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng.
Ngày hết hạn GPSD chỉ có hiệu lưc trước Ngày hết hạn. Sau thời
(Expired Date) hạn này chỉ cho phép 01 người sử dụng
(Chế độ Ngày hết hạn chỉ áp dụng với bản Trial
Edition)
Số lượng người Là số người dùng tối đa được phép truy cập vào
dùng MISA CRM.NET Server tại cùng một thời điểm.
(Number of Users)

− Nhấn nút để kết thúc quá trình Thiết lập công ty.

♦ Kết thúc: Sau khi Đăng ký giấy phép và nhấn nút , trang Kết
thúc xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kết thúc Hoàn tất việc Thiết lập công ty và thoát khỏi chương trình

Quay lại Quay lại trang Đăng ký giấy phép42
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút

− Khi cửa sổ thông báo thành công xuất hiện, nhấn để hoàn tất
việc Thiết lập công ty.
43
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU
1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng
Để thiết lập được hệ thống quản lý người dùng, vào Start\Programs\MISA
CRM.NET 2008 chọn mục MISA CRM.NET 2008, hộp thoại Đăng nhập
hiện ra yêu cầu khai báo tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và
mật khẩu.
− Chọn nút để truy cập hệ thống.

1.1. Xây dựng cây tổ chức
Chức năng
Cho phép xem cũng như thiết lập mô hình phân cấp quản lý trong MISA
CRM.NET 2008. Mục đích của cây Cơ cấu tổ chức là xác lập các quyền xem,
tìm kiếm thông tin, sửa đổi thông tin về các đối tượng Tiềm năng, Liên hệ, Tổ
chức, Cơ hội… theo mô hình phân cấp quản lý của đơn vị.
Mô hình cây tổ chức càng giống mô hình tổ chức quản lý của đơn vị càng
tốt.
− Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng
44
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Cây Cơ cấu tổ chức nằm trên Thanh tác nghiệp của chức năng Quản lý người
dùng. Tại đây người sử dụng có thể thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xoá…
tổ chức sử dụng.

1.1.1. Thêm Tổ chức
Chức năng
Cho phép thêm mới tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Kích chuột phải vào phần Cơ cấu tổ chức, chọn chức năng “Thêm”

− Đặt tên tổ chức theo mong muốn.
45
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

1.1.2. Sửa Tổ chức
Chức năng
Cho phép sửa thông tin tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần sửa trên cây tổ chức

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Sửa”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên Tên của tổ chức

Tên tắt Tên tắt của tổ chức

Diễn giải Mô tả chi tiết về tổ chức

Cất Cất giữ những thông tin đã thay đổi

Huỷ bỏ Không cất giữ những thông tin đã thay đổi

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Cập nhật các thông tin cần thay đổi

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã thay đổi.

1.1.3. Xóa Tổ chức
Chức năng


46
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cho phép xóa tổ chức sử dụng khỏi danh sách.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần xóa trên cây tổ chức

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Xóa”

− Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn

1.1.4. Chuyển Tổ chức
Chức năng
Cho phép di chuyển một tổ chức đến một vị trí khác trên cây tổ chức.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần di chuyển

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đồng ý Thực hiện chức năng chuyển tổ chức

Huỷ bỏ Không thực hiện chức năng chuyển tổ chức47
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn vị trí trên cây thư mục cần chuyển tổ chức tới

− Nhấn nút để thực hiện việc di chuyển.

1.2. Xây dựng danh sách người dùng
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách tên, mật khẩu… của từng người sử dụng phần
mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008.
Cách thao tác
− Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng
1.2.1. Thêm người dùng
Chức năng
Cho phép thêm mới một người dùng vào hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại
Thêm người dùng gồm 03 trang:
♦ Thông tin chung: Cho phép khai báo thông tin chung của người dùng như
Tên đăng nhập, Họ và đệm, Tên…


48
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đăng nhập Tên đăng nhập vào hệ thống của người dùng

Họ và đệm Họ và đệm của người dùng

Tên Tên của người dùng

Họ và tên Tên đầy đủ của người dùng

Chức danh Chức danh của người dùng trong đơn vị

Diễn giải Mô tả chi tiết về người dùng

Mật khẩu mới Mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng

Xác nhận lại Xác nhận mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng
mật khẩu

Gửi mật khẩu Gửi mật khẩu về địa chỉ email người dùng

Bỏ trống mật Bỏ trống mật khẩu người dùng
khẩu

Tổ chức Tổ chức mà người dùng thuộc về

Ngừng hoạt Tuỳ chọn ngừng kích hoạt tài khoản người dùng
động


49
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

♦ Liên hệ: Cho phép khai báo những thông tin cá nhân của người dùng như
Email, Di động, Địa chỉ…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Email Địa chỉ email của người dùng

Website Tên website của người dùng

Tel CQ Số điện thoại cơ quan của người dùng

Mobile Số di động của người dùng

Tel NR Số điện thoại nhà riêng của người dùng

Fax Số fax của người dùng

Đổi Cho phép cập nhật ảnh của người dùng

Loại bỏ Cho phép loại bỏ ảnh của người dùng

Địa chỉ CQ Địa chỉ cơ quan của người dùng

Địa chỉ NR Địa chỉ nhà riêng của người dùng

♦ Cơ chế bảo mật: Cho phép quản lý cơ chế bảo mật cho việc đăng nhập vào
phần mềm của NSD
50
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực
của MISA của MISA

Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực
của Windows của Windows

Sử dụng chứng thực Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực
của MISA và của cả MISA và Windows
Windows

− Nhập Tên đăng nhập và các thông tin khác (nếu có)

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã khai báo

Khi thêm mới một người dùng, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của
người dùng đó là Sử dụng chứng thực của MISA.
Khi nhập khẩu một người dùng từ hệ thống, phần mềm mặc định Cơ chế bảo
mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của Windows.

1.2.2. Sửa người dùng
Chức năng
Cho phép sửa thông tin người dùng.
Cách thao tác


51
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Chọn người dùng cần sửa trong danh sách.

− Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ

− Cập nhật các thông tin cần thay đổi

− Nhấn nút để cất giữ các thông tin đã thay đổi.

1.2.3. Xóa người dùng
Chức năng
Cho phép xóa người dùng khỏi hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần xoá trong danh sách.

− Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ

− Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn

1.2.4. Nhân bản người dùng
Chức năng
Cho phép thêm nhanh một người dùng mới với những thông tin gần giống với
người dùng được nhân bản.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần nhân bản

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Nhân bản”

− Cập nhật các thông tin cần thay đổi

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã thao tác.

1.2.5. Nhập khẩu người dùng
Chức năng
Cho phép nhập khẩu người dùng vào hệ thống khi người dùng này có sẵn
trong Windows Active Directory.
Cách thao tác:
− Chọn chức năng “Nhập” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:
52
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên miền Tên miền của hệ thống

Tên người Tên đăng nhập vào Windows của người dùng
dùng

Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào Windows của người dùng

Tiếp theo Tiếp tục việc nhập khẩu người dùng

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhập tên miền, tên người dùng và mật khẩu truy nhập vào Windows

− Nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu chọn những
đối tượng để nhập khẩu.
53
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại đối tượng Chọn loại đối tượng để nhập khẩu: Người dùng, Liên hệ
được nhập khẩu thành viên, hoặc Tổ chức

Chọn hành động Lựa chọn một hành động để nhập khẩu với những đối
thực hiện với đối tượng trên: Gộp, Bỏ qua hoặc Thay thế
tượng

Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng

Quay lại Quay lại trang màn hình trước

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn kiểu đối tượng để nhập khẩu

− Chọn một hành động với những đối tượng trên

− Nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại Thực thi nhập khẩu như
hình dưới đây.
54
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người dùng Hiển thị danh sách người dùng trong miền khai báo ở
bước 1 (Chọn trang này nếu nhập khẩu người dùng)

Tổ chức Hiển thị cây tổ chức đã được xây dựng trong Windows
Active Directory.
Cho phép nhập khẩu toàn bộ cây tổ chức từ Windows
Active Directory.
(Chọn trang này nếu nhập khẩu tổ chức)

Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng

Quay lại Quay lại trang màn hình trước

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn người dùng cần nhập khẩu

− Nhấn nút để chuyển người dùng sang hộp danh sách ở bên phải
màn hình.
− Nhấn nút để tiếp tục quá trình nhập khẩu.
55
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đối tượng Tên đối tượng người dùng được nhập khẩu

Loại đối tượng Loại đối tượng nhập khẩu (Người dùng, Nhóm hoặc
Đơn vị/tổ chức)

Trạng thái Trạng thái nhập khẩu (Thành công hay Thất bại)

Kết thúc Kết thúc việc nhập khẩu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút để hoàn tất việc nhập khẩu đối tượng.

1.2.6. Di chuyển người dùng
Chức năng
Cho phép di chuyển người dùng từ tổ chức này đến một tổ chức khác trên cây
tổ chức.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần di chuyển

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển đến”, xuất hiện hộp hội thoại
sau:
56
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đồng ý Thực hiện việc di chuyển người dùng

Huỷ bỏ Không thực hiện việc di chuyển người dùng

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn vị trí trên cây thư mục cần di chuyển người dùng tới

− Nhấn nút để thực hiện việc di chuyển.

1.2.7. Bàn giao công việc
Chức năng
Cho phép bàn giao toàn bộ công việc của người này cho người khác bằng
cách đổi chủ sở hữu toàn bộ bản ghi của người bàn giao sang người được bàn
giao.
Cách thao tác57
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Chọn người dùng cần bàn giao công việc

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Bàn giao công việc”, xuất hiện hộp
hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn người bàn Tên người bàn giao công việc được chọn trước đó
giao

Chọn người được Chọn người được bàn giao công việc
bàn giao

Đồng ý Thực hiện việc bàn giao công việc

Huỷ bỏ Không thực hiện việc bàn giao công việc

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn người được bàn giao công việc

− Nhấn nút

− Xuất hiện cảnh báo, chọn để kết thúc việc bàn giao.

Riêng với dữ liệu về Cơ hội và Hợp đồng, chỉ những bản ghi có tình trạng
là chưa kết thúc (chưa được tích chọn vào ô Kết thúc trên hộp hội thoại
Thêm hoặc Sửa) thì mới được thực hiện chức năng bàn giao.

1.2.8. Đặt lại mật khẩu
Chức năng
Cho phép đặt lại mật khẩu mới cho người dùng.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần đặt lại mật khẩu


58
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Kích chuột phải, chọn chức năng “Đặt lại mật khẩu”, xuất hiện hộp hội
thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mật khẩu mới Mật khẩu mới của người dùng

Xác nhận lại mật Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng
khẩu

Gửi mật khẩu tới Gửi mật khẩu mới tới địa chỉ email của người dùng
người dùng

Đồng ý Thực hiện việc đặt lại mật khẩu

Huỷ bỏ Không thực hiện việc đặt lại mật khẩu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới

− Nhấn nút để thực hiện việc đặt lại mật khẩu.

1.2.9. In người dùng
♦ In hồ sơ
Chức năng
Cho phép in đầy đủ thông tin chi tiết của một người dùng dưới dạng hồ sơ.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần in hồ sơ

− Kích chuột phải, chọn chức năng “In hồ sơ”59
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

♦ In Danh sách
Chức năng
Cho phép in danh sách người dùng trên màn hình.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ.

1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng
Chức năng
Thiết lập vai trò người sử dụng là thao tác nhằm tạo ra các vai trò khác nhau
của người dùng trong hệ thống với những quyền hạn khác nhau đối với các
chức năng của phần mềm. Ví dụ: Vai trò Giám đốc có toàn quyền với tất cả
các chức năng; vai trò Kế toán không được sử dụng các chức năng như Gửi
Email, Gửi SMS…
Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager -
Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Quản trị.
Cách thao tác
− Vào menu Hệ thống\Vai trò & Quyền hạn
60
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

1.3.1. Thêm Vai trò
Chức năng
Cho phép thêm mới một vai trò vào hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hiệu Mã hiệu của vai trò mới (bắt buộc nhập)

Đổi Đổi mã hiệu cho vai trò

Tên vai trò Tên của vai trò mới (bắt buộc nhập)

Diễn giải Mô tả chi tiết về vai trò mới

− Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và các thông tin khác (nếu có)

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã khai báo.

Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager -
Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Người quản trị.

1.3.2. Sửa Vai trò
Chức năng
Cho phép sửa thông tin về vai trò.


61
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần sửa trong danh sách

− Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ

− Cập nhật các thông tin cần thay đổi

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã thao tác.

Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD
không thể sửa những vai trò này.

1.3.3. Xóa Vai trò
Chức năng
Cho phép xóa vai trò khỏi hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần xóa trong danh sách

− Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ

− Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn

Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD
không thể xoá những vai trò này.

1.3.4. Phân quyền cho Vai trò
Chức năng
Cho phép phân quyền thực hiện chức năng cho từng vai trò.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần phân quyền trong danh sách

− Chọn chức năng “Phân quyền” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội
thoại sau:
62
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chức năng Hiển thị cây chức năng và quyền truy cập tới các chức
năng đó

Hoạt động Danh sách các hoạt động tương ứng với từng chức năng
được chọn tại phần Chức năng

Chú thích Giải thích những ký hiệu viết tắt được sử dụng tại phần
Chức năng

Đồng ý Thực hiện việc phân quyền

Huỷ bỏ Không thực hiện việc phân quyền

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Chọn chức năng cần phân quyền, thực hiện phân quyền theo mong muốn

− Nhấn nút để cất giữ thông tin đã thao tác.

Nếu chọn một chức năng nào đó ở phần Chức năng rồi tại phần Hoạt động
bỏ chọn tại ô Sử dụng có nghĩa là Vai trò đang được phân quyền sẽ không
được sử dụng chức năng đó, cụ thể hơn đó là không thể truy cập và thực
hiện bất cứ hoạt động nào đối với chức năng vừa chọn.
Với những vai trò được tạo mới, hệ thống mặc định có toàn quyền thực hiện
mọi chức năng của phần mềm. Nếu muốn hạn chế quyền của vai trò đó,
người sử dụng cần thực hiện chức năng Phân quyền.

63
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

1.3.5. In Vai trò
♦ In hồ sơ
Chức năng
Cho phép in đầy đủ thông tin chi tiết của một vai trò trong hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần in hồ sơ

− Kích chuột phải, chọn chức năng “In hồ sơ”

♦ In danh sách
Chức năng
Cho phép in danh sách vai trò trong hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ.

2. Các thiết lập khác
2.1. Xây dựng danh sách danh mục từ điển hệ thống
Danh sách các danh mục từ điển hệ thống là tập hợp các chỉ tiêu thống kê,
được dùng cho việc phân loại, phân tích, tìm kiếm các số liệu Tiềm năng, Tổ
chức, Liên hệ, Cơ hội, Tình huống… nhằm phục vụ cho công tác quản lý và
ra quyết định.
Để thực hiện việc xây dựng danh sách từ điển hệ thống vào menu Từ điển,
nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến.
64
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Việc xây dựng danh mục từ điển cũng như việc thay đổi các chỉ tiêu trong
đó là hết sức quan trọng,vậy nên người quản trị chỉ nên cho phép một đến
hai người có quyền sửa đổi hệ thống danh mục từ điển.

2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn
Để thiết lập được các tham số tùy chọn cho cả hệ thống vào menu Hệ
thống\Tùy chọn, nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến.
65
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chức năng
Cơ sở dữ liệu là nơi chứa toàn bộ thông tin, dữ liệu của đơn vị. Do vậy việc
bảo quản dữ liệu là vô cùng quan trọng. Phần này trình bày về cách sao lưu,
phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu khi sử dụng phần mềm;
chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới của phần mềm; đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu
khi copy file dữ liệu từ máy này sang máy khác; và thao tác xoá những dữ
liệu không cần thiết.
Các công việc quản lý cơ sở dữ liệu được thực hiện tại ứng dụng Công cụ
quản lý dữ liệu MISA.
Đây là ứng dụng trên máy chủ. NSD phải ngồi trực tiếp trên máy chủ chứa
CSDL để thao tác với ứng dụng này.
Cách thao tác
− Nhấn vào nút Start, chọn Programs

− Tìm đến MISA CRM.NET 2008

− Chọn MISA CRM.NET 2008 Tools

− Chọn mục MISA Data Management Tools, xuất hiện màn hình sau:
66
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Nhập hoặc chọn máy chủ chứa các cơ sở dữ liệu cần quản lý

− Nhấn nút để đăng nhập vào ứng dụng Công cụ quản lý dữ
liệu MISA..

1. Đăng ký cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép đăng ký tệp dữ liệu .mdf vào danh sách CSDL được quản lý bởi
MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có
nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác.
Nên dùng chức năng Gỡ bỏ CSDL của MISA CRM.NET 2008 hoặc của
chương trình SQL Server 2005 rồi mới sao chép CSDL đó sang một máy
chủ khác.
Cách thao tác
− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Đăng ký”, hoặc vào menu
Tệp\Đăng ký CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn tệp CSDL Thông tin về tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký

Cho phép chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký

Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu cần đăng ký. Thông tin này được tự
động lấy khi người sử dụng Chọn tệp CSDL.

Đăng ký Thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu67
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc đăng ký
cơ sở dữ liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Kích chuột vào biểu tượng để chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký
− Nhấn nút để thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu.

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút để
kết thúc việc đăng ký cơ sở dữ liệu.
2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu .mdf khỏi danh sách CSDL được quản lý bởi
MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có
nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần gỡ bỏ trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Gỡ bỏ”, hoặc vào menu Tệp\Gỡ bỏ
CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau:
68
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ

Tệp CSDL Đường dẫn tới tệp cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ

Gỡ bỏ Thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở
dữ liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút

− Xuất hiện cảnh báo, chọn

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu.
3. Xoá cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép xoá CSDL khỏi hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần xoá trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Xoá”, hoặc vào menu Tệp\Xoá
CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau:
69
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để xoá

Tệp CSDL Đường dẫn tới tệp cơ sở dữ liệu được chọn để xoá

Xoá Thực hiện việc xoá cơ sở dữ liệu

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc xoá cơ sở dữ
liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút

− Xuất hiện cảnh báo, chọn để kết thúc việc xoá cơ sở dữ liệu.

Sau khi thực hiện chức năng Xoá, CSDL bị xoá sẽ không thể phục hồi lại
được.

4. Sao lưu cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép tạo ra các bản sao lưu CSDL, dự phòng trường hợp mất mát hoặc
hỏng dữ liệu do nguyên nhân khách quan.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần sao lưu trong trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Sao lưu”, hoặc vào menu Công
cụ\Sao lưu, xuất hiện hộp hội thoại sau:70
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu được chọn để sao lưu

Tệp sao lưu Thông tin về tệp sẽ sao lưu

Tên tệp Tên của tệp sẽ sao lưu. Phần mở rộng của tệp này có
dạng .bak

Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu

Cho phép chọn đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu

Nén tệp sau Nén tệp dữ liệu sao lưu xuống dạng file .zip hay không
khi sao lưu

Phương thức Thông tin về phương thức sao lưu
sao lưu

Nối thêm Tuỳ chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu trước
đó

Ghi đè Tuỳ chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước đó

Sao lưu Thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu

Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu cơ sở

71
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

dữ liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Đặt tên tệp sao lưu, chọn đường dẫn và các thông tin khác

− Nhấn nút để thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu.

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc việc sao lưu cơ sở dữ liệu.
5. Sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp
Chức năng
Cho phép thực hiện việc sao lưu dữ liệu với nhiều tính năng bổ sung như nén
tệp sao lưu, đặt lịch tự động sao lưu…. Chức năng này thường được sử dụng
khi đơn vị có nhu cầu sao lưu tự động theo lịch.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần sao lưu trong danh sách

− Vào menu Công cụ\Cao cấp\Sao lưu, xuất hiện hộp hội thoại sau:
72
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu được chọn để sao lưu cao cấp

Tên sao lưu Tên của tệp sẽ sao lưu. Phần mở rộng của tệp này
có dạng .bak

Diễn giải Mô tả chi tiết cho tệp sao lưu

Đường Đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu

Cho phép chọn đường dẫn tới vị trí cất tệp sao lưu

Phương thức ghi Thông tin về phương thức ghi tệp sao lưu
tệp sao lưu


73
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Ghi nối Tuỳ chọn sao lưu nối tiếp vào tệp đã được sao lưu
trước đó

Ghi đè Tuỳ chọn sao lưu đè lên tệp đã được sao lưu trước
đó

Nén tệp dữ liệu sau Nén tệp dữ liệu sao lưu xuống dạng file .zip hay
khi sao lưu không

Đặt lịch sao lưu Sao lưu một lần hoặc theo lịch trình (hàng ngày,
hàng tuần hay hàng tháng).
Chú ý: Tùy chọn này chỉ có hiệu lực khi hệ thống
cài Microsoft SQL Server 2005. Tùy chọn không có
hiệu lực với phiên bản SQL Server Express đi kèm
MISA CRM.NET 2008.

Thực hiện Thực hiện việc sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp

Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc sao lưu
cơ sở dữ liệu cao cấp

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhập các thông tin cần thiết trên hộp thoại

− Nhấn nút

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc quá trình sao lưu dữ liệu cao cấp.
6. Phục hồi cơ sở dữ liệu
Chức năng

74
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cho phép phục hồi CSDL đã được sao lưu trước đó. Chức năng này thường
được sử dụng khi đơn vị cần khôi phục CSDL đã sao lưu trước đó.
Do dữ liệu được phục hồi sẽ đè vào CSDL đang có, nên phải hết sức thận
trọng khi thực hiện thao tác này.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần phục hồi trong trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Phục hồi”, hoặc vào menu Công
cụ\Phục hồi, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để phục hồi

Tệp phục hồi Tên và đường dẫn tới tệp sẽ phục hồi

Cho phép chọn đường dẫn tới tệp sẽ phục hồi

Chọn bản sao Cho phép chọn bản sao lưu trong danh sách các bản
lưu để phục hồi sao lưu của tệp phục hồi được chọn

Phục hồi Thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc phục
hồi cơ sở dữ liệu75
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Kích chuột vào biểu tượng để chọn Tệp phục hồi
− Chọn bản sao lưu để phục hồi trong danh sách

− Nhấn nút

− Xuất hiện cảnh báo, chọn
− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc việc phục hồi cơ sở dữ liệu.
7. Phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp
Chức năng
Tương tự như chức năng Phục hồi CSDL cơ bản, chức năng này cho phép
phục hồi CSDL đã được sao lưu trước đó, tuy nhiên bổ sung tính năng cho
phép phục hồi CSDL với một tên khác với tên CSDL ban đầu.


76
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần phục hồi trong trong danh sách

− Vào menu Công cụ\Cao cấp\Phục hồi, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên cơ sở dữ - Chọn một CSDL đã có nếu muốn phục hồi đè lên
liệu mới CSDL đã có; hoặc
- Nhập vào tên CSDL mới, nếu muốn phục hồi lại
CSDL với tên khác

Chọn dữ liệu để Chọn dữ liệu để phục hồi: từ tệp sao lưu hoặc từ cơ sở
phục hồi dữ liệu có sẵn trong danh sách

Chọn bản sao Chọn bản sao lưu trong trường hợp phục hồi từ tệp sao
lưu trong danh lưu
sách để phục hồi77
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Phục hồi Thực hiện việc phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp

Thoát Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc phục hồi cơ
sở dữ liệu cao cấp

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

♦ Trường hợp phục hồi từ cơ sở dữ liệu có sẵn trong danh sách:
− Chọn tệp sao lưu cần phục hồi

− Nhấn nút

♦ Trường hợp phục hồi từ tệp sao lưu:
− Chọn đường dẫn đến tệp
78
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Chọn bản sao lưu trong danh sách , nhấn nút

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc quá trình phục hồi dữ liệu cao cấp.
8. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản hiện thời.
NSD cần xem cột “Phiên bản” của CSDL cần chuyển đổi trong danh sách để
quyết định có cần thực hiện chuyển đổi CSDL hay không.
Cách thao tác


79
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Chọn cơ sở dữ liệu cần chuyển đổi trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Chuyển đổi”, hoặc vào menu Công
cụ\Chuyển đổi, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Cơ sở dữ Tên cơ sở dữ liệu được chọn để chuyển đổi
liệu

Thực hiện Thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc chuyển đổi
cơ sở dữ liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút

− Xuất hiện cảnh báo, chọn
80
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
9. Khắc phục lỗi
Chức năng
Thực hiện việc dọn dẹp và tối ưu cơ sở dữ liệu, loại bỏ những lỗi xảy ra trong
quá trình làm việc. Chức năng này thường được thực hiện khi:
− Sau một thời gian làm việc với MISA CRM.NET 2008, CSDL phình to
ra do phát sinh nhiều dữ liệu rác, dẫn đến tốc độ truy cập chậm hơn
trước.
− Không kết nối được vào CSDL và hệ thống thông báo lỗi như hình sau:
81
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần chuyển đổi trong danh sách

− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Khắc phục lỗi”, hoặc vào menu
Công cụ\Khắc phục lỗi, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Cơ sở dữ Tên cơ sở dữ liệu được chọn để khắc phục lỗi
liệu

Thực hiện Thực hiện việc khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu

Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc khắc phục
lỗi cơ sở dữ liệu

Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại

− Nhấn nút

− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn để kết
thúc việc khắc phục lỗi cơ sở dữ liệu.
82
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

PHỤ LỤC: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI
QUYẾT
1. Vấn đề cài đặt

Câu 1: Máy tính của tôi hiện đang sử dụng hệ điều hành Windows XP và chạy
tốt. Nhưng tại sao khi cài MISA CRM.NET 2008 lại hiển thị thông báo không
cài được?
Trả lời:
Trước hết bạn cần kiểm tra lại phiên bản của hệ điều hành Windows XP mà
bạn đang sử dụng, nếu là Windows Service Pack 1 thì bạn cần nâng cấp lên
Windows Service Pack 2 trước khi bắt đầu cài đặt MISA CRM.NET 2008.
Cách kiểm tra phiên bản của hệ điều hành như sau: Kích chuột phải vào biểu
tượng My Computer, chọn Properties, xuất hiện cửa sổ System Properties.
Kiểm tra thông tin phiên bản của hệ điều hành tại trang General, mục
System.
Chú ý: Với hệ điều hành Windows 2000 Server hoặc Professional thì cần
phiên bản từ Service Pack 4 trở lên.


83
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Câu 2: Máy tính của tôi sử dụng hệ điều hành Windows Vista, sau khi cài đặt
MISA CRM.NET 2008 Server thì không thiết lập được CSDL, đồng thời
không truy cập được vào một số ứng dụng của phần mềm. Vậy tôi phải làm
thế nào?
Nếu máy tính cài MISA CRM.NET 2008 Server sử dụng hệ điều hành
Windows Vista, trước khi cài đặt bạn nên thực hiện một số thay đổi trong
Local Security Policy. Thao tác cụ thể tham khảo tại trang 14.

Câu 3: Sau khi cài đặt, truy cập vào phần mềm thấy thông báo “Máy chủ
không tồn tại”?
Trả lời: Có 2 nguyên nhân
• Một là trong quá trình cài đặt, chương trình MicroSoft SQL Express
2005 không tự cài được. Giải quyết: cài MicroSoft SQL Express 2005
trong thư mục… trên đĩa cài đặt.
• Hai là máy tính không cài được MicroSoft SQL Express 2005. Trong
trường hợp này, phải cài chương trình SQLServer 2005.

Câu 4: Sao tôi không thấy biểu tượng MSSQL Server trên thanh Taskbar. Tôi
phải vào đâu để biết SQL Server đang chạy ?
Trả lời:
Với bản Microsoft SQL Express 2005 thì biểu tượng của chương trình
MSSQL Server không còn hiện trên Taskbar, nếu muốn kiểm tra bạn phải
thực hiện theo cách sau.
Vào Start\Program\Microsoft SQL 2005\Configuration Tools\SQL Server
Surface Area Configuration. Hiện ra màn hình:
84
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Chọn chức năng Surface Area Configuration for Services and
Connections. Hiện ra màn hình:
− Chọn View by Instance, chọn Instance MISA CRM

− Kiểm tra xem trạng thái Service Status là Running hay không, nếu
không chọn nút

Câu 5: Tôi có thể cài cả MISA CRM.NET Server và MISA CRM.NET Client
trên cùng một máy được không?
Trả lời:


85
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Hoàn toàn có thể, bởi vì từ Cài đặt máy chủ ở đây chỉ là sự khuyến cáo nên
cài đặt bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Server ở riêng một máy chủ bao
gồm các ứng dụng sau:
• MISA CRM Company Setup – Ứng dụng tạo lập CSDL

• MISA Data Management Tools – Ứng dụng quản lý CSDL

• MISA License Manager – Ứng dụng phục vụ cho công tác đăng ký giấy
phép sử dụng phần mềm
• MISA Service Manager – Ứng dụng dùng để kiểm tra tính hợp lệ của
việc truy cập CSDL và quản lý các dịch vụ cho việc gửi thư hàng loạt và
gửi tin nhắn hàng loạt
• MISA Add-in Manager – Ứng dụng quản lý các báo cáo, biểu đồ mở
rộng
• Change Language Display – Ứng dụng đổi ngôn ngữ hiển thị trên các
giao diện
Còn từ Cài đặt máy trạm ở đây khuyến cáo nên cài đặt ở máy trạm bộ ứng
dụng MISA CRM.NET 2008 Client bao gồm các ứng dụng sau:
• MISA CRM.NET 2008 – Phần mềm dành cho người dùng cài ở máy
trạm
• Company Data Maintenance – Ứng dụng quản lý CSDL tại máy trạm

• MISA CRM Scheduler – Ứng dụng quản lý nhiệm vụ và lịch hẹn

• MISA Editor – Ứng dụng dùng để soạn thảo văn bản

• Change Language Display – Ứng dụng đổi ngôn ngữ sử dụng trên các
giao diện
Nếu cài 2 bộ ứng dụng này trên cùng một máy thì tốc độ xử lý sẽ chậm hơn
việc cài bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Server trên một máy (Máy
chủ) và bộ ứng dụng MISA CRM.NET 2008 Client trên một máy (Máy
trạm).
86
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

2. Vấn đề mạng và Giấy phép sử dụng

Câu 1: Sau khi đã cài đặt phần mềm cho các máy tính trong cùng mạng
nhưng các máy tính đó vẫn không truy nhập được vào máy chứa CSDL phải
làm như thế nào?
Trả lời:
Hệ thống mạng nội bộ của khách hàng đa số là mạng ngang hàng (peer-to-
peer), không có một máy chủ thực sự để tạo domain và phân quyền cho các
máy trạm (mô hình khách-chủ, client-server). Khi đó, các máy trong mạng
nội bộ của khách hàng sẽ cùng gia nhập vào một nhóm làm việc (work
group). Các máy này nhìn thấy nhau, có thể copy, trao đổi dữ liệu cho nhau.
Vấn đề là sau khi cài đặt và chạy MISA CRM.NET 2008, máy A muốn mở
CSDL trên máy B để làm việc thì không được. Sử dụng MISA CRM.NET
2008 trong mạng ngang hàng cần phải thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho tất cả các
máy thì mới dùng chung CSDL được.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Tại máy thứ nhất, vào Control Panel, mở Network Connection.
Bước 2: Bấm phải chuột vào Local Area Connection, chọn Property. Cửa
sổ sau sẽ xuất hiện:
87
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Bước 3: Chọn mục nàyBước 4: Click vào đây
Cửa sổ sau hiện ra:
88
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Bước 5: Click vào đây
Bước 6: Gõ vào các số như hình bên
Bước 7: Chọn OK.
Xong máy thứ nhất.Sang máy thứ hai, máy thứ ba và các máy tiếp theo cũng làm theo các bước
như trên, riêng bước 6, số cuối cùng của IP address phải gõ tăng dần, không
được trùng nhau đối với từng máy.
VD: Máy thứ nhất:192.168.1.1
Máy thứ hai: 192.168.1.2
Máy thứ ba: 192.168.1.3
89
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Câu 2: Công ty tôi cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server trên máy chủ có tên
là Galaxy. Từ máy trạm tôi đăng nhập vào cơ sở dữ liệu đặt trên máy chủ này
thì thấy thông báo “Dịch vụ giấy phép trên máy chủ chưa sẵn sàng
(mã lỗi: 999)…” Tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?
Trả lời:
Vấn đề trên xảy ra thường do các nguyên nhân sau:
1. Đường mạng không kết nối được:
Bạn cần kiểm tra kết nối từ máy trạm đến máy chủ bằng cách:
− Trên máy trạm, từ menu Start\Run gõ CMD để hiện ra màn hình
Console.
− Gõ lệnh: PING

Ví dụ: Ping galaxy (Tên máy chủ là Galaxy)
Kết quả Ping cho ta biết:
− Địa chỉ IP của máy chủ Galaxy là 192.168.10.1

− 4 thông báo Reply cho biết có tín hiệu phản hồi từ máy chủ, với
thời gian nhỏ hơn 1ms (mili giây). Trong trường hợp này kết nối
đến máy chủ thông, chuyển sang kiểm tra Firewall và MISA CRM
Server.
Trong trường hợp lệnh Ping không thực hiện được, ta cần kiểm tra:
− Kết nối mạng vật lý: kiểm tra cáp mạng, card mạng, hub/switch có
hoạt động không.
90
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

− Cấu hình mạng: kiểm tra việc cài đặt các giao thức mạng tại máy
chủ và máy trạm có sử dụng TCP/IP và đã đánh địa chỉ IP đúng
chưa
− Tên máy và IP: có thể kết nối bằng IP được nhưng kết nối bằng tên
máy lại không được do các máy chưa nhận biết được tên máy chủ,
hoặc do máy chủ dịch vụ DNS không hoạt động.
2. Cổng dịch vụ bị chặn bởi Firewall - tường lửa (đối với máy chủ dùng
hệ điều hành Windows XP/Vista)
Để kiểm tra cổng dịch vụ có bị chặn bởi tường lửa hay không, thực hiện
các thao tác sau:
Vẫn ở cửa sổ command, gõ lệnh: TELNET 18085
Ví dụ: Telnet galaxy 18085
Ghi chú: Số 18085 là số của cổng (port) máy chủ MISA CRM.NET sử
dụng để giúp các máy trạm kết nối vào máy chủ.
Sau khi gõ lệnh trên và nhấn Enter, nếu toàn bộ nội dung trên màn hình
biến mất có nghĩa là cổng trên máy chủ hoạt động bình thường.
Kết nối tốt, MISA CRM Server hoạt động và không bị Firewall chặn
Trong trường hợp lỗi, màn hình sẽ hiện ra như sau:
91
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Lỗi. Không kết nối được với MISA CRM Server
Nếu gặp lỗi không kết nối được như hình trên, cần khắc phục việc bị
chặn bởi Firewall như sau:
Có rất nhiều cách để chặn kết nối bằng Firewall, như bằng các phần mềm
Firewall (như Microsoft ISA Server, Windows Firewall), phần mềm
Firewall và diệt virus (như BitDefender, Symantec Antivirus...), hay các
dịch vụ có sẵn như IP Filtering của Windows.... Với MISA CRM Server,
quản trị mạng cần mở cổng 18085 của server cài MISA CRM.NET
Server.
Cách cấu hình lại Firewall (Tài liệu này chỉ hướng dẫn cách cấu hình lại
Firewall trên hệ điều hành Windows XP hoặc Windows Vista):
- Vào Control Panel, chọn Windows Firewall
92
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Chế độ On: tất cả các kết nối từ các máy khác đến đều bị chặn, ngoại trừ
các chương trình được liệt kê trong tab Exceptions.
Don't allow exceptions:
− Nếu không được đánh dấu: Những chương trình được liệt kê trong
tab Exceptions vẫn được phép kết nối.
− Nếu được đánh dấu: Không có bất cứ ngoại trừ nào.

Chế độ Off: tắt Firewall. Không chặn bất cứ kết nối nào.
Để các máy Client khác có thể kết nối đến MISA CRM Service, có hai
lựa chọn:
− Lựa chọn 1. Đặt Firewall ở chế độ Off, cách này sẽ kém an toàn
hơn. Hoặc:
− Lựa chọn 2. Đặt Firewall ở chế độ On, thêm MISA CRM Service
vào danh sách Exceptions. Để thực hiện được việc này, nhấn vào
tab Exceptions.93
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
− Chọn Add Program, chọn đường dẫn đến file
MISACRMServerService.exe (trong thư mục C:\Program
Files\MISA Group\MISA CRM.NET 2008 Server\bin). Sau khi
thêm, kiểm tra MISACRMServerService.exe đã có trong danh sách
và đã được tích chọn. Cuối cùng nhấn OK.
Không được tích vào mục Don't allow exceptions ở trang General.
3. Dịch vụ MISA CRM Server trên máy chủ chưa hoạt động:
Để kiểm tra dịch vụ MISA CRM Server, bạn cần mở ứng dụng MISA
Service Manager trên máy chủ Galaxy bằng cách vào
Start/Programs/MISA CRM.NET 2008/MISA Service Manager hoặc
nhấn đúp vào biểu tượng MISA Service Manager trên Taskbar.
94
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Màn hình trên cho thấy MISA CRM Server đang ở trạng thái Chạy
(Start). Nếu nó ở trạng thái Tạm dừng (Pause) hoặc Dừng (Stop), bạn
cần nhấn nút Chạy/Tiếp tục (Start/Continue) để khởi động Service này.

Câu 3: Công ty tôi đang dùng MISA CRM.NET 2008 Trial Edition với giấy
phép sử dụng dành cho 5 users. Trước đây tôi vẫn đăng nhập từ máy trạm của
mình vào máy chủ (có tên Galaxy) bình thường. Nhưng hiện nay khi tôi đăng
nhập thì hệ thống thông báo là chỉ một người dùng “ADMIN” được phép
đăng nhập. Vậy nguyên nhân là gì?
Trả lời:
Nguyên nhân là do Giấy phép sử dụng đối với bản Trial Edition đã hết hạn.
Để kiểm tra Giấy phép sử dụng, trên máy chủ Galaxy vào
Start/Programs/MISA CRM.NET 2008/MISA CRM.NET 2008
Tools/MISA License Manager.
95
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008
Thông tin Ý nghĩa

Loại giấy phép Gồm 4 loại:
(License Type)
- Express Edition: Chỉ cho phép 01 người dùng.
Không hạn chế thời gian sử dụng.

- Trial Edition: Cho phép 05 người dùng trong 30
ngày tính từ ngày cài đặt lần đầu. Sau thời gian
này chỉ cho phép 01 người dùng.

- Professional Edition: Số lượng người dùng tùy
theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng.

- Enterprise Edition: Số lượng người dùng tùy theo
đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng.
Ngày hết hạn GPSD chỉ có hiệu lược trước Ngày hết hạn. Sau
(Expired Date) thời hạn này chỉ cho phép 01 người sử dụng
(Chế độ Ngày hết hạn chỉ áp dụng với bản Trial


96
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Edition)
Số lượng người Là số người dùng tối đa được phép truy cập vào
dùng MISA CRM.NET Server tại cùng một thời điểm.
(Number of Users)

− Nếu giấy phép sử dụng là Trial Edition đã hết hạn, bạn cần liên hệ với
MISA để được cấp giấy phép sử dụng.
Nếu giấy phép sử dụng là Express Edition, chỉ được phép 01 truy nhập bằng
tài khoản ADMIN.

3. Vấn đề Tiếng Việt

Câu 1: Sau khi cài đặt phần mềm không hiển thị tiếng Việt phải làm như thế
nào?
Trả lời:
Nhấn chuột phải vào màn hình Windows chọn Properties chọn trang
Appearance chọn tiếp Advance lựa chọn từng thành phần của Windows
trong mục Item. Nếu mục nào có phần Font sáng thì lựa chọn font Tahoma.
Sau khi lựa chọn và chuyển đổi tất cả các thành phần và font, chọn nút
sau đó chọn tiếp .

Câu 2: Khi làm việc với phần mềm MISA CRM.NET 2008 không gõ được
tiếng Việt phải làm như thế nào?
Trả lời:
Khi cài đặt MISA CRM.NET 2008, phần mềm gõ tiếng Việt Unikey đã được
tự động cài vào máy và tự khởi động mỗi khi bật máy. Việc không gõ được
tiếng Việt có thể do một trong các nguyên nhân sau:
• Biểu tượng Unikey đã bị gỡ bỏ khỏi Menu Startup của Windows hoặc
Unikey đã bị người sử dụng đóng lại.
• Có phần mềm gõ tiếng Việt khác đang chạy trên máy.

• Unikey đang để ở chế độ gõ Tiếng Anh.97
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

Thực hiện các thao tác sau: Khởi động chương trình Unikey, đóng các phần
mềm gõ tiếng Việt khác đang chạy, chuyển Unikey về chế độ gõ tiếng Việt.

Câu 3: Khi gõ tiếng Việt trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 thấy xuất
hiện ký tự lạ phải làm như thế nào?
Trả lời:
Do Unikey đang để chế độ gõ bằng bộ mã tiếng Việt không phải là Unicode.
Do vậy phải đổi sang gõ tiếng Việt bằng bộ mã Unicode.
98
Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008

THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần MISA
Nhà I, Khách sạn La Thành
Số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7627891
Fax: 04 7629746.
Email: sales@misa.com.vn
Website: http://www.crm.com.vn
http://www.misa.com.vn

MISA Thành phố Hồ Chí Minh
Số 07 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 9254221
Fax: 08 9255262
Email: sales@hcm.misa.com.vn

MISA Thành phố Đà Nẵng
37 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 817 831
Fax: 0511 817 834
Email: sales@dng.misa.com.vn

MISA Thành phố Buôn Ma Thuột
57A Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, DakLak
Điện thoại: 0510 817 400
Fax: 0510 817 402
Email: sales@bmt.misa.com.vn

Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 5 77777

99
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản