Hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420

Chia sẻ: lequocviet89

Đây là tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420 rất hay và hiệu quả. tài liệu tiếng việt dễ hiểu giành cho các bạn trong giai đoạn tìm hiểu biến tần

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Siemens MM420

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
PHOØNG THÍ NGHIEÄM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN 1
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


Bieân soaïn: Traàn Coâng Binh
TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 6 NAÊM 2004
NOÄI DUNG


TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420
CUÛA SIEMENS........................................................................................................1

LÔØI NOÙI ÑAÀU..........................................................................................................1
1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT: .........................................................................2
2. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY:....................................................................................3
3. CAÙC THAM SOÁ THÖÔØNG DUØNG:..........................................................8
4. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI:..............................................................................15
5. CAÙC LOAÏI BIEÁN TAÀN MM420:.............................................................25
6. MOÄT VÍ DUÏ CAØI ÑAËT CHO MM420:....................................................26
7. KÍCH THÖÔÙC: ........................................................................................27
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS
LÔØI NOÙI ÑAÀU

Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä
ñoäng cô ñaõ daàn trôû neân quen thuoäc vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc
trong lónh vöïc kyõ thuaät truyeàn ñoäng ñieän. Bieán taàn laø moät trong
nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø
thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô. Taøi lieäu naøy giuùp ngöôøi söû duïng tieáp caän
moät caùch nhanh choùng caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø phöông phaùp caøi ñaët
ñeå söû duïng hieäu hieäu quaû bieán taàn MM420.
Bieán taàn MM420 ñöôïc söû duïng ñieàu khieån ñoäng cô AC trong caùc daây
chuyeàn coù heä thoáng baêng taûi (hay heä thoáng ñònh vò) caàn ñieàu khieån
thay ñoåi vaø oån ñònh toác ñoä (hay vò trí). MM420 coù theå keát hôïp töông
thích vôùi PLC (S7-200) ñeå ñaûm nhieäm ñieàu khieån toå hôïp caû heä thoáng
moät caùch uyeån chuyeån vaø linh hoaït.
1
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:
Ñieän aùp vaøo vaø Coâng 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 3kW
suaát 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ñeán 5,5kW
380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ñeán 11kW
Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz
Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz
Heä soá coâng suaát 0,95
Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97%
Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây
Doøng ñieän vaøo khôûi Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc
ñoäng
Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu
khieån doøng töø thoâng FCC
Taàn soá ñieàu cheá xung 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH)
(PWM) 4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH)
2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz)
Taàn soá coá ñònh 7, tuyø ñaët
Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët
Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog
0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng)
Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi
PNP /NPN
Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V,
ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4)
Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû),
250VAC/2A (taûi caûm)
Caùc ñaàu ra töông töï 1, tuyø choïn chöùc naêng; 0 – 20mA
Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol
Ñoä daøi caùp ñoäng cô - Khoâng coù khaùng ra :
Max. 50m (boïc kim)
Max. 100m (khoâng boïc kim)
- Coù khaùng ra :
max. 200m (boïc kim)
max. 300m (khoâng boïc kim)

Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3
(giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B)
Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp
Caáp baûo veä IP 20

2
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

-10oC ñeán +50oC
Daûi nhieät ñoä laøm vieäc
-40oC ñeán +70oC
Nhieät ñoä baûo quaûn
Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc
Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån
Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng
keït, I2t quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù
tham soá PIN
Phuø hôïp theo caùc tieâu Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi
chuaån CE mark coù loïc coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC
Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg
(khoâng coù tuyø choïn) A 173 x 73 x 149 1
B 202 x 149 x 172 3,3
C 245 x 185 x 195 5,0
2. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY:
Sô ñoà boä bieán taàn:
3
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

Sô ñoà maïch ñoäng löïc:
Sô ñoà maïch ñieàu khieån :
4
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS
5
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

Söû duïng maøn hình:
Maøn hình BOP hieån thò thoâng qua 5 LED 7 ñoaïn, nhöõng
LED 7 ñoaïn naøy seõ hieån thò caùc thoâng soá, giaù trò, thoâng
baùo, caûnh baùo vaø loãi, giaù trò ñaët vaø giaù trò hoaït ñoäng cuûa
bieán taàn. Thoâng tin treân maøn hình BOP naøy khoâng ñöôïc
löu laïi (khi maát ñieän,...) vaø ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc.
6
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS
Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau:
7
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


3. CAÙC THAM SOÁ THÖÔØNG DUØNG:


Tham Maëc
YÙ nghóa Möùc
soá ñònh
P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng. Ñaët: 1 1
0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá.
1 : Möùc chuaån.
2 : Möùc môû roäng.
3 : Möùc chuyeân duïng.
4 : Möùc phuïc vuï.
P0004 Thoâng soá cuûa boä loïc. Ñaët: 0 1
0 : Taát caû thoâng soá.
2 : Thoâng soá Inverter.
3 : Thoâng soá Ñoäng cô.
4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä.
5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät.
7 : Nhöõng leänh, I/O nhò phaân.
8 : ADC vaø DAC.
10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG.
12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng.
13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô.
20 : Keát noái.
21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt.
22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID).
P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. Ñaët: 21 2
21 : Hieån thò taàn soá
25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra.
26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus.
27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra.
P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ 0 1
soá ñöôïc löïc choïn theo töøng nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. Ñaët:
0 : Saün saøng ñeå chaïy.
1 : Caøi ñaët nhanh.
30: Caøi ñaët Factory.
P0100 Ñònh taàn soá. Chaâu AÂu/ Baéc Myõ. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët: 0 1
0 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz.
1 : Ñaët coâng suaát laø Hp; taàn soá maëc ñònh 60Hz.
30: Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 60Hz.8
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS
P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët: 1 2
1: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä.
2: Ñoäng cô ñoàng boä.
Chuù yù: Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010=1.
P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1
Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V.
P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1
Daûi doøng ñieän töø 0.12A ñeán 10000A.
P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0,75 1
Daûi coâng suaát töø 0.12A ñeán 10000A.
P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 2
Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1.
P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0% 2
Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%.
Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010=1.
Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø
coâng suaát ñöôïc tính baèng Hp).

9
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 50Hz 1
Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz.
P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 1
1/min
Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min)
P0640 Tyû soá quaù taûi ñoäng cô (%) 150 2
Cho pheùp töø 10% ñeán 400%.
P0700 Choïn leänh nguoàn. Ñaët: 2 1
0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory.
1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP).
2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’
P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1. Ñaët: 1 2
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò
phaân (xem P1001)
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. Ñaët: 12 2
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.

10
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 +ON (xem P1002).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò
phaân (xem P1002).
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. Ñaët: 9 2
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò
phaân (xem P1003).
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷ P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 - qua ñaàu vaøo töông töï. Ñaët: 15 2
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.


11
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 (xem P1004)
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 + ON (xem P1004)
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò
phaân. (Xem P1004).
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ÷P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
P0970 Factory reset 0 1
0: Caám reset.
1: Reset taát caû thoâng soá theo maät ñònh.
Ñaàu tieân phaûi ñaët P0010 = 30 (caøi ñaët thoâng soá Factory)
P1000 Löïa choïn ñieåm ñaët taàn soá. Söï löïa choïn naøy cho pheùp 2 1
laøm vieäc theo caùc cheá ñoä döôùi ñaây. Ñaët:
0 : Khoâng coù ñieåm ñaët chính.
1 : Laøm vieäc treân Keypad.
2 : Laøm vieäc theo ñieåm ñaët Analog.
3 : Laøm vieäc theo taàn soá coá ñònh.
4 : Laøm vieäc theo coång USS treân BOP link.
5 : Laøm vieäc theo coång USS treân COM link.
6 : Laøm vieäc theo CB treân COM link.
P1001 Taàn soá coá ñònh 1. 0Hz 2
Coù 3 loaïi laøm vieäc vôùi taàn soá coá ñònh.
1 : Löïa choïn tröïc tieáp.
2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON.
3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON.
Neáu: 1 : Löïa choïn tröïc tieáp thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 15.
2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON thì ñaët
P0701 ÷ P0706 = 17.
3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON thì ñaët
P0701 ÷P0706 = 17.
P1002 Taàn soá coá ñònh 2. Xem chi tieát ôû P1001. 5Hz 2
P1003 Taàn soá coá ñònh 3. Xem chi tieát ôû P1001. 10Hz 2
P1004 Taàn soá coá ñònh 4. Xem chi tieát ôû P1001. 15Hz 2
P1005 Taàn soá coá ñònh 5. Xem chi tieát ôû P1001. 20Hz 2
P1006 Taàn soá coá ñònh 6. Xem chi tieát ôû P1001. 25Hz 2
P1007 Taàn soá coá ñònh 7. Xem chi tieát ôû P1001. 30Hz 2


12
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

P1080 Taàn soá ñaët nhoû nhaát. Töø 0Hz ñeán 650Hz. 0.0Hz 1
P1082 Taàn soá ñaët lôùn nhaát. Töø 0Hz ñeán 650Hz. 50Hz 1
P1120 Thôøi gian taêng toác. Töø 0s ñeán 650s. 10s 1
P1121 Thôøi gian giaûm toác. Töø 0s ñeán 650s. 10s 1
P1135 Thôøi gian taêng toác OFF3. 5.0 2
Töø 0s ñeán 650s.
P1300 Cheá ñoä ñieàu khieån: 0 2
0: V/f vôùi ñaëc tuyeán tuyeán tính
1: V/f vôùi FCC (ñieàu khieån doøng töø thoâng)
2: V/f vôùi ñaëc tuyeán parabol
3: V/f vôùi ñaëc tuyeán ñöôïc laäp trình
13
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

P1910 Cheá ñoä nhaän daïng Rs: 0 2
0: Khoâng nhaän daïng.
1: Nhaän daïng vaø caäp nhaät thoâng soá Rs.
2: Nhaän daïng Rs nhöng khoâng caäp nhaät thoâng soá.
P3900 Keát thuùc caøi ñaët nhanh. 0 1
Coù theå ñaët:
0 : Khoâng tính toaùn.
1 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh vôùi Reset Factory.
2 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh.
3 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh chæ cho döõ lieäu motor.
Cho pheùp thay ñoåi khi P0010 = 1 (caøi ñaët nhanh).
14
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


4. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI:
Trong tröôøng hôïp coù loãi, bieàn taàn seõ khoâng hoaït ñoäng vaø maõ loãi xuaát hieän. Ñeå
reset loãi, ta coù theå aùp duïng phöông phaùp sau:
o Xoay chuyeån coâng suaát tôùi Drive.
o Nhaán nuùt treân maøn hình BOP hay AOP.
o Via Digital Input 3 (maëc ñònh).

Caùc nguyeân nhaân Chaån ñoaùn vaø bieän phaùp Phaûn
Loãi
coù theå xaûy ra khaéc phuïc öùng
F001: OFF2
- Coâng suaát ñoäng cô (P0307) - Kieåm tra:
khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát 1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
Quaù doøng.
bieán taàn (P0206). coù phuø hôïp vôùi coâng suaát
- Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. bieán taàn (P0206).
- Ñoäng cô bò ngaén maïch. 2. Chieàu daøi caùp khoâng ñöôïc
- Chaïm ñaát. vöôït quaù giôùi haïn.
3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô
khoâng bò ngaén maïch hay chaïm
ñaát.
4. Tham soá ñoäng cô caøi ñaët
trong bieán taàn phaûi töông
xöùng vôùi ñoäng cô söû duïng.
5. Giaù trò trôû khaùng cuûa Stator
(P0305) phaûi chính xaùc.
6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay
quaù taûi.
- Taêng thôøi gian taêng toác.
- Giaûm bôùt möùc ñieän aùp.
F002: OFF2
- Ñieän aùp DC-link (r0026) - Kieåm tra:
vöôït quaù möùc ngaét (P2172). 1. Nguoàn caáp (P0210) phaûi
Quaù aùp.
- Quaù aùp coù theå do ñieän aùp naèm trong giôùi haïn.
nguoàn caáp quaù cao hay ñoäng 2. Boä ñieàu khieån ñieän aùp DC-
cô trong tình traïng phuïc hoài. link phaûi cho pheùp (P1240)
- Caùch phuïc hoài coù theå do thôøi vaø tham soá phaûi ñuùng.
gian giaûm toác ngaén hay ñoäng 3. Thôøi gian giaûm toác
cô ñöôïc ñieàu khieån bôûi taûi (P1121) phaûi thaéng ñöôïc
ñoäng. quaùn tính cuûa taûi.
4. Yeâu caàu naêng löôïng haõm phaûi
naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh.
- Chuù thích :
Quaùn tính lôùn phaûi söû duïng thôøi
gian giaûm toác daøi, maët khaùc
neân söû duïng ñieän trôû haõm.

15
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

F003: OFF2
- Nguoàn caáp chính bò loãi. - Kieåm tra:
- Va ñaäp cuûa taûi naèm ngoaøi 1. Ñieän aùp cung caáp (P0210)
Thaáp aùp.
giôùi haïn caøi ñaët. phaûi naèm trong giôùi haïn ôû
baûng tyû leä.
2. Nguoàn caáp phaûi chaéc
khoâng deã nhaát thôøi loãi hay
giaûm aùp.
F004: OFF2
- Thoâng gioù chöa ñuû. - Kieåm tra:
- Quaït khoâng hoaït ñoäng. 1. Quaït phaûi quay khi bieán
Bieán taàn quaù
- Nhieät ñoä moâi tröôøng xung taàn ñang chaïy.
nhieät
quanh quaù cao. 2. Taàn soá xung phaûi ñaët ôû giaù
trò maëc ñònh.
- Nhieät ñoä moâi tröôøng xung
quanh coù theå cao hôn nhieät
ñoä ñaët cuûa bieán taàn.

F005: OFF2
- Bieán taàn quaù taûi. - Kieåm tra:
Quaù taûi (I2T) - Chu trình laøm vieäc cuûa taûi 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi
quaù khaét khe. phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc
- Coâng suaát ñoäng cô (P0307) ñònh.
vöôït quaù coâng suaát tích tröõ cuûa 2. Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
bieán taàn (P0206). phaûi töông xöùng vôùi coâng
suaát taûi (P0206).
F0011: OFF1
- Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra:
1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi
Ñoäng cô quaù
phaûi chính xaùc.
nhieät.
2. Ñoä ñaët quaù nhieät ñoäng cô
(P0626 - P0628) phaûi chính
xaùc.
3. Möùc caûnh baùo veà nhieät ñoä
ñoäng cô (P0604) phaûi töông
xöùng.
F0012: OFF2
- Daây tín hieäu nhieät ñoä (töø boä
taûn nhieät) bieán taàn bò ñöùt.
Maát tín hieäu
nhieät ñoä cuûa
bieán taàn.
F0015: OFF2
- Daây daãn caûm bieán nhieät ñoä
ñoäng cô bò ngaén maïch hay hôû
Maát tín hieäu
maïch.
nhieät ñoä ñoäng
cô.
F0020: OFF2
- Moät trong ba pha chính vaøo - Kieåm tra daây daãn vaøo.
bò maát trong khibieán taàn ñang
Maát pha chính.
hoaït ñoäng.


16
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

F0021: OFF2
- Loãi xaûy ra khi toång doøng caùc
pha hieän haønh cao hôn 5%
Chaïm ñaát.
doøng cuûa bieán taàn caøi ñaët.
- Chuù thích : Loãi naøy xaûy ra
khi bieán taàn coù 3 caûm bieán ño
doøng. Coù ôû bieán taàn loaïi D, E,
F.
F0022: OFF2
- Nguyeân nhaân loãi do caùc söï
choàng kieän sau :
Loãi
(1) Quaù doøng treân DC-link =
coâng suaát.
doøng nhaén maïch cuûa IGBT.
(2) Doøng ngaén maïch treân boä
ngaét ñieän.
(3) Chaïm ñaát.
- Bieán taàn côõ A, B, C tröôøng
hôïp
(1), (2), (3).
- Bieán taàn côõ D, E tröôøng hôïp
(1), (2).
- Bieán taàn côõ F tröôøng hôïp (1).
F0023: OFF2
- Moät pha cuûa ñoäng cô chöa
keát
Ngoõ ra loãi.
noái.
F0030: OFF2
- Quaït khoâng laøm vieäc laâu. - Loãi khoâng theå bò che trong
khi
Quaït bò loãi.
Modun choïn löïa (maøn hình
AOP hay BOP) ñöôïc keát noái.
Caàn thay quaït môùi.
F0035: OFF2
- Töï ñoäng khôûi ñoäng coá gaéng
Töï ñoäng khôûi vöôït quaù giaù trò cuûa P1211.
ñoäng sau n.
F0040: OFF2
- Chæ coù ôû MM 440.
Loãi töï ñoäng
ñònh côõ.
F0041: OFF2
- Thoâng soá döõ lieäu moâtô loãi. 0: Kieåm tra ñoäng cô coù keát
Loãi veà döõ lieäu - Möùc caûnh baùo 0: taûi boû qua. noái vôùi bieán taàn khoâng.
cuûa - Möùc caûnh baùo 1: möùc giôùi 1÷ 40 : kieåm tra döõ lieäu ñoäng
rieâng
haïn doøng ñaït tôùi söï ñoàng nhaát. cô (P304 ÷ P311) coù chính
ñoäng cô.
- Möùc caûnh baùo 2: ñieän trôû xaùc khoâng.
ñoàng nhaát Stator < 10% hay > - Kieåm tra kieåu ñaáu daây cuûa
100%. ñoäng cô.
- Möùc caûnh baùo 3: ñieän trôû
Rotor < 10% hay > 100%.


17
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

- Möùc caûnh baùo 4: ñieän khaùng
Stator < 50% vaø > 500%.
- Möùc caûnh baùo 5: ñieän khaùng
nguoàn < 50% vaø > 500%.
- Möùc caûnh baùo 6: haèng soá
thôøi
gian Rotor < 10ms hay > 5s.
- Möùc caûnh baùo 7: toång ñieän
khaùng rôi toaøn boä < 5% hay >
50%.
- Möùc caûnh baùo 8: toång ñieän
khaùng rôi treân Stator.
- Möùc caûnh baùo 20: ñieän aùp
IGBT < 0,5V hay > 10V.
- Möùc caûnh baùo 30: doøng ñieän
ñieàu khieån taïi ñieän aùp giôùi
haïn.
- Möùc caûnh baùo 40 : söï maâu
thuaãn cuûa vieäc caøi ñaët döõ lieäu
ñoàng nhaát, ít nhaát moät söï ñoàng
nhaát sai.
Tyû leä % giaù trò döïa treân trôû
khaùng Z=U/( 3 I).
F0042: OFF2
- Toác ñoä ñieàu khieån laïc quan
khieån (P1960) bò loãi. Giaù trò loãi:
Ñieàu
toác ñoä laïc 0: Heát haïn chôø ñôïi toác ñoä oån
ñiïnh.
quan loãi.
1: Ñoïc maâu thuaãn.
F0051: OFF2
- Loãi ñoïc ghi khi löu thoâng soá - Chænh ôû möùc Factory Reset
Loãi thoâng soá baát oån. vaø caøi laïi tham soá môùi.
- Thay drive.
Eeprom.
F0052: OFF2
- Loãi ñoïc cuûa thoâng tin choàng 1. Factory Reset vaø caøi thoâng
choàng coâng suaát hay döõ lieäu khoâng soá môùi.
Loãi
hôïp leä. 2. Contact Customer Support
coâng suaát.
/Service Department.
F0053: OFF2
- Loãi veà thoâng tin I/O Eeprom - Kieåm tra döõ lieäu.
hay döõ lieäu khoâng hôïp leä. - Ñoãi Modun I/O.
Loãi I/O
Eeprom.
F0054: OFF2
- Board I/O loãi keát noái. 1. Kieåm tra döõ lieäu.
Board maïch - Khoâng nhaän dieän ID treân bo 2. Thay bo IO.
IO, khoâng döõ lieäu.
I/O loãi.
F0060: OFF2
- Loãi truyeàn thoâng noäi boä. - Neáu loãi vaãn xuaát hieän, ñoåi
Quaù haïn Asic. - Loãi phaàn meàm. Drive.


18
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

F0070: - Khoâng coù giaù trò ñieåm ñaët töø - Kieåm tra CB vaø ñoái taùc OFF2
Loãi ñieåm ñaët CB (board truyeàn thoâng) khi truyeàn thoâng.
tín hieäu heát thôøi gian.
CB.
F0071: OFF2
- Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø - Kieåm tra USS master.
USS khi tín hieäu heát thôøi gian.
Loãi ñieåm ñaët
USS
(Bop-link).
F0072: OFF2
- Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø - Kieåm tra USS master.
USS khi tín hieäu heát thôøi gian.
Loãi ñieåm ñaët
USS
(COMM link).
F0080: OFF2
- Ñöùt daây.
- Tín hieäu vöôït quaù giôùi haïn.
Maát tín hieäu
vaøo ADC.
F0085: OFF2
- Loãi ngoïai vi khôûi ñoäng qua
ñöôøng noái caùc ngoõ vaøo.
Loãi ngoïai vi.
F0090: 1. Kieåm tra tín hieäu Encoder. OFF2
- Tín hieäu töø boä Encoder maát.
2. Kieåm tra keát noái Encoder
Maát phaûn hoài
vaø bieán taàn.
Encoder.
F0101: OFF2
- Phaàn meàm loãi hay xöû lyù sai. - Töï chaïy kieåm tra ñònh kyø.
Loãi phaàn
meàm.
F0221: - Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min - Ñoåi giaù trò P545 chæ coù ñoä OFF2
(P545). lôïi phaûn hoài.
Phaûn hoài PID
döôùi giaù trò
min.
F0222: - Phaûn hoài PID treân giaù trò max - Thay ñoåi giaù trò P2267 chæ OFF2
(P2267). coù ñoä lôïi phaûn hoài.
Phaûn hoài PID
treân giaù trò
max.
F0450: - Drive coù theå chaïy nhöng OFF2
- Giaù trò loãi.
1. Vaøi boä phaän coâng suaát kieåm vaøi haøm ñaëc tröng seõ laøm
Loãi kieåm tra
tra bò loãi. vieäc khoâng chính xaùc.
BISS.
2. Vaøi board maïch ñieàu khieån - Thay Drive.
kieåm tra bò loãi.
4. Vaøi haøm kieåm tra bò loãi.
8. Vaøi haøm kieåm tra I/O bò loãi.
16. RAM beân trong bò loãi noù
kieåm tra möùc taêng naêng löôïng.
F0452: OFF2
- Ñieàu kieän taûi.
Nhaän dieän taûi.


19
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

F0499: OFF2
Caûnh baùo
ngaét ngay
nguoàn ñieän.
A501: - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) 1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát phaûi phuø hôïp vôùi coâng suaát
Quaù doøng.
bieán taàn (P0206). bieán taàn (P0206).
- Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. 2. Chieàu daøi caùp phaûi xaùc ñònh.
- Chaïm ñaát. 3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô
khoâng ñöôïc chaïm ñaát hay
ngaén maïch.
4. Tham soá ñoäng cô phaûi phuø
hôïp vôùi ñoäng cô söû duïng.
5. Giaù trò trôû khaùng Stator
(P0350) phaûi chính xaùc.
6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay
quaù taûi.
- Taêng thôøi gian taêng toác.
- Giaûm bôùt möùc ñieän aùp (ñieàu
khieån V/f: P1311 vaø P1312,
ñieàu khieån vector: P1610 vaø
P1611)
A502: - Quaù ñieän aùp ñaït tôùi möùc giôùi - Neáu caûnh baùo naøy xuaát hieän
haïn. laâu, kieåm tra boäbieán ñoåi ñieän
Quaù aùp.
- Caûnh baùo naøy xuaát hieän khi aùp vaøo.
ñoäng cô ñang giaûm toác, boä
ñieàu khieån DC-link khoâng
xuaát hieän (P1240 = 0).
A503: - Nguoàn caáp bò loãi. - Kieåm tra nguoàn cung caáp
- Nguoàn caáp (P0210) vaø ñieän (P0210) ôû möùc cho pheùp.
Thaáp aùp.
aùp DC-link (r0026) döôùi möùc
giôùi haïn xaùc ñònh (P2172).
A504: - ÔÛ möùc caûnh baùo khi nhieät ñoä - Kieåm tra nhieät ñoä moâi
boä taûn nhieät treân bieán taàn tröôøng xung quanh naèm trong
Bieán taàn quaù
(P0614) quaù giôùi haïn, do taàn giôùi haïn xaùc ñònh cho pheùp.
nhieät.
soá xung giaûm vaø taàn soá ngoõ - Ñieàu kieän taûi vaø chu trình
vaøo giaûm (P0610). vaän haønh phaûi ôû möùc ñoä cho
pheùp.
- Quaït phaûi chaïy khi vaän
haønh.
A505: - Möùc caûnh baùo vöôït quaù, - Kieåm tra chu trình laøm vieäc
doøng ñieän seõ giaûm neáu tham taûi naèm trong giôùi haïn cho
Quaù nhieät.
soá ñaët P0610 = 1. pheùp.


20
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

A0510, A0511 - Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra P0611 neân caøi ñaët
nhieät - Chu trình laøm vieäc cuûa taûi ôû giaù trò cho pheùp.
Quaù
quaù cao. - P0614 neân ñaët ôû möùc phuø
ñoäng cô.
hôïp.
A0512: - Daây daãn tín hieäu nhieät ñoä
Maát tín hieäu ñoäng cô bò ñöùt, neáu daây ñöùt
nhieät ñoä ñoäng ñöôïc nhaän dieän.
- Chænh coâng taéc nhieät ñoä vöôït
cô.
quaù caûm bieán ñoäng cô.
A0522: - Chu trình xöû lyù UCE Value
2
vaø nhieät ñoä choàng coâng suaát
Heát haïn I C.
qua ñöôøng I2C bus bò loãi.
A0523: - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa
keát noái.
Ngoõ ra loãi.
A0535: 1. Taêng chu trình laøm vieäc
P1237.
Ñieän trôû
2. Taêng thôøi gian giaûm toác
thaéng quaù
P1121.
noùng.
A0541: - Tham soá döõ lieäu cuûa ñoäng cô
Tham soá döõ (P1910) ñöôïc löïa choïn hay
lieäu ñoäng cô ñang chaïy.
taùc ñoäng.
A0542: - Toác ñoä ñieàu khieån maát oån
Toác ñoä ñieàu ñònh (P1960) ñöôïc löa choïn
khieån maát oån hay ñang chaïy.
ñònh taùc ñoäng.
A0590: - Tín hieäu töø boä encoder bò - Döøng bieán taàn vaø kieåm tra:
Caûnh baùo maát maát vaø bieán taàn ñaõ baät ñieàu 1. Encoder ñaõ ñöôïc laép. Neáu
tín hieäu hoài khieån vector ñoä nhaïy thaáp. chöa, caøi P4000=0 vaø choïn
mode SLVC (P1300=20 hay
tieáp encoder.
P1300=22)
2. Neáu encoder ñaõ laép kieåm
tra chính xaùc encoder ñaõ
ñöôïc löïa choïn (P0400).
3. Kieåm tra söï keát noái giöõa
encoder vaø bieán taàn.
4. Kieåm tra encoder khoâng bò
loãi (choïn P1300=0, chaïy taïi
taàn soá oån ñònh, kieåm tra tín
hieäu hoài tieáp encoder ôû
r0061).
5. Taêng encoder döôùi ngöôõng
ôû P0492.


21
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

A0600: - Phaàn meàm loãi. - Lieân heä Siemens.
Caûnh baùo veà
RTOS.
A0700÷A0709 - Board maïch truyeàn thoâng - Xem chi tieát taøi lieäu “CB
phaûi hoaït ñoäng toát. uers manual’.
Caûnh baùo
1÷10 veà
board maïch
truyeàn thoâng.
A0710, A0711 - Truyeàn thoâng treân board - Kieåm tra phaàn cöùng treân
maïch truyeàn thoâng bò maát. board maïch truyeàn thoâng.
Loãi bo maïch
truyeàn thoâng.
A0910: - Boä ñieàu khieån Vdc-max bò - Kieåm tra:
maát hoaït ñoäng. 1. Aùp vaøo (P0756) phaûi naèm
Boä ñieàu khieån
- Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) trong giôùi haïn cho pheùp.
Vdc-max maát
khoâng quaù giôùi haïn (P2172). 2. Taûi phuø hôïp.
hoaït ñoäng.
- Vaøi tröôøng hôïp neân aùp duïng
ñieän trôû thaéng.
A0911: - Boä ñieàu khieån Vdc-max hoaït - Kieåm tra tham soá ñieän aùp
ñoäng, vì theá thôøi gian giaûm toác vaøo bieán taàn.
Boä ñieàu khieån
seõ ñöôïc taêng töï ñoäng. - Kieåm tra thôøi gian giaûm toác.
Vdc-max taùc
- Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026)
ñoäng.
khoâng quaù giôùi haïn (P2172).
A0912: - Boä ñieàu khieån Vdc-min seõ
taùc ñoäng neáu ñieän aùp rôi treân
Boä ñieàu khieån
DC-link (r0026) thaáp hôn möùc
Vdc-min taùc
nhoû nhaát (P2172).
ñoäng.
- Ñoäng naêng cuûa ñoäng cô söû
duïng laøm boä ñeäm cho ñieän aùp
DC-link, laøm giaûm toác ñoä
drive.
A0920: - Tham soá ADC khoâng caøi ñaët
ñuùng.
Tham soá ADC
1. Tham soá ñang caøi ñaët cho
khoâng caøi ñaët
ngoõ ra.
ñuùng.
2. Tham soá ñang caøi ñaët cho
ngoõ vaøo.
3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ
vaøo khoâng töông xöùng loaïi
ADC.
A0921: - Tham soá DAC khoâng caøi ñaët
ñuùng.
Tham soá DAC
1. Tham soá ñang caøi ñaët cho
khoâng caøi ñaët
ngoõ ra.
ñuùng.


22
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

2. Tham soá ñang caøi ñaët cho
ngoõ vaøo.
3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo
khoâng töông xöùng loaïi DAC.
A0922: - Khoâng coù taûi gaén vaøo bieán 1. Kieåm tra taûi gaén vaøo bieán
Khoâng coù taûi taàn. taàn.
gaén vaøo bieán - Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng 2. Kieåm tra tham soá caøi ñaët
khi ñieàu kieän taûi döôùi möùc ñoäng cô phaûi chính xaùc taûi
taàn.
bình thöôøng. gaén vaøo.
3. Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng
chính xaùc vì coù taûi khoâng ôû
ñieàu kieän bình thöôøng.
A0923: - Yeâu caàu caû hai Fog left vaø
Jog right hoaït ñoäng cuøng luùc
Fog left vaø
(P1055 vaø P1056), ñieàu naøy
Jog right hoaït
laøm caûn trôûtaàn soá ngoõ ra RFG
ñoäng cuøng
taïi giaù trò xaùc ñònh cuûa noù.
luùc.
A0924, A0952 - Ñieàu kieän taûi treân ñoäng cô - Boâi trôn neáu ñöôïc yeâu caàu.
gaây loãi cô khí. - Kieåm tra:
Loãi cô khí.
1. Truïc ñoäng cô khoâng bò
gaãy, bò ghì hay keït truïc.
2. Tín hieäu caûm bieán toác ñoä
töø beân ngoaøi phaûi thích
ñaùng neáu ñöôïc söû duïng.
3. P0402 (xung/phuùt), P2164
(ñoä treã, leänh taàn soá),
P2165 (thôøi gian treã
naèm trong ñoä leäch cho
pheùp), caùc tham soá treân
phaûi coù giaù trò xaùc ñònh.
4. P2155 (ngöôõng taàn soá f1),
P2157 (ngöôõng taàn soá f2),
P2159 (ngöôõng taàn soá f3),
P2174 (ngöôõng treân
moâment 1),
P2175 (ngöôõng döôùi
moâment 1),
P2176 (thôøi gian treã cho
möùcmoment),
P2182 (ngöôõng treân
moâment 2),
P2183 (ngöôõng döôùi
moâment 2),


23
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS

P2184 (ngöôõng treân
moâment 3),
P2185 (ngöôõng döôùi
moâment 3)
Phaûi coù giaù trò chính xaùc.
A0936: - Chöùc naêng PID Autotuning
(P2350) ñöôïc löïa choïn hay
PID
ñang chaïy.
Autotuning
taùc ñoäng
24
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


5. CAÙC LOAÏI BIEÁN TAÀN MM420:
Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V.

Coâng suaát ra Iñm vaøo Iñm ra Côõ voû Maõ hieäu MM 420 MM 420 coù choïn loïc
A A (FS) khoâng coù choïn loïc caáp A
KW HP
0,37 0,5 1,1 1,2 A 6SE6420-2UD13-7AA0 –
0,55 0,75 1,4 1,6 A 6SE6420-2UD15-5AA0 –
0,75 1 1,9 2,1 A 6SE6420-2UD17-5AA0 –
1,1 1,5 2,8 3 A 6SE6420-2UD21-1AA0 –
1,5 2 3,9 4 A 6SE6420-2UD21-5AA0 –
2,2 3 5 5,9 B 6SE6420-2UD22-2BA0 6SE6420-2AD22-2BA0
3 4 6,7 7,7 B 6SE6420-2UD23-0BA0 6SE6420-2AD23-0BA0
4 5 8,5 10,2 B 6SE6420-2UD24-0BA0 6SE6420-2AD24-0BA0
5,5 7,5 11,6 13,2 C 6SE6420-2UD25-5CA0 6SE6420-2AD25-5CA0
7,5 10 15,4 19 C 6SE6420-2UD27-5CA0 6SE6420-2AD27-5CA0
11 15 22,5 26 C 6SE6420-2UD31-1CA0 6SE6420-2AD31-1CA0
Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.


Caùc tuyø choïn ñoäc laäp cho boä bieán taàn MM420 Maõ hieäu
Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1
Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0
Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PC00-0AA0
Modun Profibus 6ES6400-0PB00-0AA0
Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0
Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor,
6ES6400-5EA00-0AG0
cuøng vôùi caùc taøi lieäu khaùc
25
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


6. MOÄT VÍ DUÏ CAØI ÑAËT CHO MM420:
• Ñieàu khieån ñoäng cô theo phöông phaùp: ON / OFF ñoäng cô vaø duøng bieán trôû
ñeå taêng giaûm toác ñoä.
• Giaûi phaùp:
o Sô ñoà ñaáu daây Analog input vaø Digital input: xem muïc “2. Sô ñoà ñaáu daây”.
o Tröôùc tieân, Reset laïi caùc thoâng soá bieán taàn trôû veà caùc thoâng soá maëc ñònh:
P0010 = 30 (Caøi ñaët thoâng soá Factory).
P0970 = 1.0 (Reset taát caû caùc thoâng soá veà maëc ñònh).
o Caùc thoâng soá caøi ñaët:
P0003 = 2 (Caáp truy caäp möùc chuyeân duïng).
P0004 = 0 (Ñaët taát caû thoâng soá cuûa boä loïc).
P0005 = 21 (Cheá ñoä hieån thò taàn soá).
P0010 = 1 (Caøi ñaët nhanh).
P0100 = 0 (Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz).
P0300 = 1 (Ñoäng cô khoâng ñoàng boä).
P0304 = Ñieän aùp ñònh möùc ñoäng cô.
P0305 = Doøng ñieän ñònh möùc ñoäng cô.
P0307 = Coâng suaát ñònh möùc ñoäng cô.
P0308 = Giaù trò Cosϕ cuûa ñoäng cô.
P0309 = Hieäu suaát ñònh möùc ñoäng cô (tuyø thuoäc vaøo P0300).
P0310 = Taàn soá ñònh möùc ñoäng cô.
P0311 = Toác ñoä ñònh möùc ñoäng cô.
P0700 = 2 (Ñieàu khieån treân ‘Teminal’).
P1000 = 2 (Laøm vieäc theo giaù trò ñaët Analog).
P1080 = 20.0 (Taàn soá chaïy nhoû nhaát).
P1082 = 50.0 (Taàn soá chaïy lôùn nhaát).
P1120 = 10.0 (Thôøi gian taêng toác).
P1121 = 10.0 (Thôøi Gian giaûm toác).
P3900 = 1 (Baét ñaàu caøi ñaët nhanh vôùi Reset Factory).
o Vaän haønh.
Ñieàu khieån chaïy/ döøng vaø thay ñoåi vaän toác thoâng qua bieán trôû.
26
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN MM420 CUÛA SIEMENS


7. KÍCH THÖÔÙC:
27
Phoøng Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Ñieän
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản