Hướng dẫn cắt nối File với Winrar.

Chia sẻ: Phạm Chí Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
786
lượt xem
93
download

Hướng dẫn cắt nối File với Winrar.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cắt nối File bằng chương trình nén, giải nén WinRAR

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cắt nối File với Winrar.

  1. 11/27/2007 HƯ NG D N C T, N I FILE B NG CHƯƠNG TRÌNH NÉN, GI I NÉN WinRAR - CENTEA - Quý Th y Cô có các tài li u thú v mu n chia s v i ñ ng nghi p qua email nhưng dung lư ng file khá l n không th g i ñư c; ho c ñang t i file thì ñư ng truy n ch p ch n, làm cho c u trúc c a file t i v b hư h ng và ta l i ph i t n th i gian ñ download l i chính tài li u ñó. M t trong các suy nghĩ ñư c ñ t ra là: li u ta có th c t nh file ñ g i và t i t ng ph n ñư c hay không? Hi n nay, có khá nhi u chương trình h tr chúng ta th c hi n t t công vi c c t và ráp n i file theo ñúng mong mu n c a Quý Th y Cô. Thông qua bài vi t này, Trung tâm h tr giáo viên - CENTEA s gi i thi u v i quý Th y Cô gi i pháp t n d ng ngay ph n m n nén và gi i nén file WinRAR ñ h tr chúng ta trong vi c c t file g c thành nhi u file nh cũng như ráp n i các file thành ph n thành file g c ban ñ u. CENTEA hy v ng bài vi t này s cung c p thêm cho các Th y cô m t công c ñ c l c nh m h tr công vi c c a mình. ------------------------------------------------------ www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/8 centea.info@gmail.com
  2. 11/27/2007 I. Gi i thi u ph n m m nén, gi i nén file WinRAR: Ph n m m WinRAR là m t trong các ph n m m dùng ñ nén và gi i nén file khá t t , tùy theo ñ nh d ng c a file mà 1 tài li u sau khi nén có dung lư ng nh hơn file g c ban ñ u. ð c bi t, v i các tài li u văn b n thì dung lư ng file sau khi nén nhi u khi s nh hơn kho ng ½ so v i file g c. ðây là ph n m m có b n quy n, ñư c l p trình b i Alexander Roshal. M c ñ nh chương trình này h tr hai ñ nh d ng file nén là RAR files và ZIP files. Tuy nhiên, ph n m m WinRAR cũng h tr gi i nén các ñ nh d ng file (có ph n ñuôi m r ng) như: CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ và TAR.GZ, BZ2 và TAR.BZ2, ACE, UUE, JAR (Java Archives), ISO (ISO9660 – CD Image), 7Z, Z (Unix compress) Hi n t i, phiên b n 3.70 c a chương trình có h tr giao di n ti ng Vi t. Quý Th y Cô có th t i file dùng th t i ña ch : http://www.rarlab.com/download.htm. Phiên b n dùng th có th i h n 40 ngày mà không b gi i h n b t kỳ ch c năng nào Sau khi cài ñ t, m c ñ nh chương trình s ñư c lưu t i thư m c: C:/Program Files / WinRAR và s có bi u tư ng trên màn hình desktop như hình bên, ñ ng th i chương trình s ñư c tích h p trong menu chu t ph i khi ta click ph i vào m t file b t kỳ như hình sau: Hình 2 www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/8 centea.info@gmail.com
  3. 11/27/2007 II. S d ng ph n m m WinRAR ñ c t, n i file: 1. Thi t l p dung lư ng cho 1 file c t n i M c ñ nh chương trình nén file WIN RAR ch h tr chúng ta c t file g c thành các file nh có dung lư ng như sau: 1.4 MB (dung lư ng c a ñĩa m m), 100MB (dung lư ng ñĩa Zip, cũng là dung lư ng gi i h n thông thư ng c a các công c upload file lên Internet), 700 MB (dung lư ng ñĩa CD), 4.5 GB (dung lư ng ñĩa DVD), Autodetect (t c t thành các file nh theo s lư ng file ñư c ñ nh s n). ð chương trình có th c t file theo dung lư ng tùy ý, quý Th y Cô làm như sau: Bư c 1. Kh i ch y chương trình WinRAR.exe Lưu ý: logo chương trình và file nén r t gi ng nhau nên ta r t d l n gi a chương trình nén file WinRAR và file ñư c nén b ng WinRAR , ñ ch y ñúng chương trình nén file WinRAR.exe, CENTEA ñ ngh quý Th y Cô ch y file trên trong thư m c : C:/Program Files/WinRAR. Giao di n chương trình WinRAR s hi n ra như hình bên Bư c 2: Quý Th y Cô ch n menu Options, Settings... ( ho c nh n t h p phím Ctrl + S ) www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 3/8 centea.info@gmail.com
  4. 11/27/2007 H p tho i Settings hi n ra như sau: Bư c 3: Quý Th y Cô ch n th Compression như hình trên. H p tho i hi n ra như hình sau: ð n ñ nh dung lư ng file c t nh , quý Th y Cô nh n vào nút Define volume sizes... màn hình ñ nh d ng dung lư ng 1 file c t nh hi n ra như hình sau: www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 4/8 centea.info@gmail.com
  5. 11/27/2007 Trong ñó: c t Predefined sizes bên trái ñ cho quý Th y Cô l a ch n các dung lư ng m c ñ nh c a chương trình, c t User defined sizes phía trên bên ph i ñ chúng ta thi t l p các dung lư ng theo ý c a mình và c t Other items ñ Th y cô thi t l p s lư ng file nh s ñư c t o khi c t file g c b ng ch c năng Autodetect. ñây, m c dù chương trình ch cho phép chúng ta thi t l p 4 ch ñ dung lư ng, nhưng quý Th y Cô có th ch nh s a, thay th các ch ñ này d dàng b ng cách thay ñ i l i n i dung cho c t User defined sizes. V ch c năng Autodetect n u quý Th y Cô l a ch n là 3 history entries như hình trên, thì khi ta dùng ch c năng Autodectect ñ c t 1 file b t kỳ thì chương trình s tính toán d a trên c u trúc c a file g c ñ t o thành 3 file thành ph n và thông thư ng dung lư ng c a 3 file ñó s x p x ch không như nhau. Tùy theo dung lư ng file g c, Th y Cô s quy t ñ nh thi t l p dung lư ng cho 1 file thành ph n là bao nhiêu, ho c thi t l p s lư ng file thành ph n trong m c Autodetect cho phù h p. Ví d : v i file có dung lư ng 50 MB, Th y Cô nên ch n s lư ng file thành ph n trong m c Autodetect là 6 ñ có th g i ñư c b ng email. ð tránh cho file b l i sau khi c t file, CENTEA ñ ngh quý Th y Cô dùng ch c năng Autodetect ñ chương trình tính toán dung lư ng các file thành ph n m c www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 5/8 centea.info@gmail.com
  6. 11/27/2007 thích h p nh t. ñây, CENTEA t thi t l p m c Autodetect là 3 và 4 dung lư ng cho mình như hình sau: Sau khi thi t l p xong, ta nh n OK ñ thoát kh i c a s Defined Volume Size, nh n OK l n n a ñ thoát kh i h p tho i Settings, sau ñó thoát kh i chương trình WINRAR.exe 2. C t file g c thành các file thành ph n: ð c t file nào, quý Th y Cô click ph i lên file ñó, ch n Add to Archive... (v i ñi u ki n chương trình WinRAR ñã ñư c cài ñ t). H p tho i Archive and Parameters hi n ra, ta ch n th General như hình sau: M c Archive format, quý Th y Cô ch n ñ nh d ng RAR. M c Compression method: CENTEA ñ ngh Th y Cô ch n ch ñ Best. www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 6/8 centea.info@gmail.com
  7. 11/27/2007 N u mu n c t file g c thành các file thành ph n ta s khai báo trong m c Split to volumes, bytes. N u Th y Cô ñ tr ng thì chương trình s nén thành 1 file duy nh t. Trong bài hư ng d n này, CENTEA ch n file Cabri3D_Plugin_221_Win có dung lư ng 3.8 MB, nên CENTEA ch n ch ñ dung lư ng CENTEA 4, 2.0 MB như hình sau: Sau khi, nh n Ok, chương trình s làm vi c và t o ra hai file thành ph n trong cùng thư m c v i file g c; có tên b t ñ u b ng tên c a file g c và cu i m i file thành ph n có thêm ch part1, part 2 tương ng. Th i gian ñ chương trình t o file nén nhanh hay ch m ph thu c vào dung lư ng và ñ nh d ng c a file g c ban ñ u. Như v y, ta ñã hoàn thành vi c c t 1 file thành 2 file thành ph n có dung lư ng nh Lưu ý: sau khi ñã c t thành các file thành ph n, CENTEA khuy n ngh Quý Th y Cô tuy t ñ i không s a tên c a các file ñó. Vì như th , s làm hư c u trúc liên k t gi a các file và chương trình WinRAR s không th gi i nén nh m khôi ph c thành file g c ban ñ u. N u quý Th y Cô mu n ñ i tên file, ta nên ñ i tên c a file g c trư c khi th c hi n bư c c t file. 3. Gi i nén các file thành ph n ñ khôi ph c thành file g c: ð gi i nén các file thành ph n t o b ng WinRAR (có ñuôi .RAR), máy tính cũng ph i cài ñ t chương trình WinRAR. Ta th c hi n các bư c sau ñây: Bư c 1: Quý Th y Cô chép t t c các file thành ph n vào cùng 1 thư m c. www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 7/8 centea.info@gmail.com
  8. 11/27/2007 Lưu ý: N u thi u b t kỳ file nào, chương trình cũng s báo l i và không th gi i nén ñư c. Bư c 2: Click ph i vào m t trong các file thành ph n, t t nh t ta nên ch n file thành ph n ñ u tiên (file có ch part1). Bư c 3: ch n Extract Here ñ gi i nén file trong cùng thư m c v i các file thành ph n. Quý Th y Cô cũng có th ch n Extract files... ñ lưu file gi i nén t i m t thư m c khác. III. K T LU N: Như v y, theo các bư c mà CENTEA ñã trình bày ph n trên, quý Th y Cô có th c t 1 tài li u có dung lư ng l n thành nh ng file có dung lư ng nh hơn. Qua ñó, ta có th upload lên internet ho c chia s tài li u cho ñ ng nghi p mà không s b gi i h n dung lư ng cũng như không s ch t lư ng c a ñư ng truy n. ð ng th i, quý Th y Cô cũng có th download các file thành ph n m t cách nhanh chóng và gi i nén thành file g c m t cách d dàng. M c dù, ph n m m WinRAR là ph n m m thương m i nhưng n u ta s d ng chương trình này ñ c t file thì b ng cách này ta có th g i các file ch y chương trình (.exe) cho ngư i khác b ng email, m t ñi u mà ta không th nào làm ñư c n u g i th ng file ñó b ng các chương trình g i mail. www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 8/8 centea.info@gmail.com
Đồng bộ tài khoản