Hướng dẫn cắt nối File với Winrar.

Chia sẻ: thanhfxr

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cắt nối File bằng chương trình nén, giải nén WinRAR

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cắt nối File với Winrar.

11/27/2007
HƯ NG D N C T, N I FILE
B NG CHƯƠNG TRÌNH NÉN, GI I NÉN WinRAR

- CENTEA -Quý Th y Cô có các tài li u thú v mu n chia s v i ñ ng nghi p qua email nhưng
dung lư ng file khá l n không th g i ñư c; ho c ñang t i file thì ñư ng truy n ch p ch n,
làm cho c u trúc c a file t i v b hư h ng và ta l i ph i t n th i gian ñ download l i chính
tài li u ñó. M t trong các suy nghĩ ñư c ñ t ra là: li u ta có th c t nh file ñ g i và t i t ng
ph n ñư c hay không?
Hi n nay, có khá nhi u chương trình h tr chúng ta th c hi n t t công vi c c t và ráp
n i file theo ñúng mong mu n c a Quý Th y Cô. Thông qua bài vi t này, Trung tâm h tr
giáo viên - CENTEA s gi i thi u v i quý Th y Cô gi i pháp t n d ng ngay ph n m n nén
và gi i nén file WinRAR ñ h tr chúng ta trong vi c c t file g c thành nhi u file nh
cũng như ráp n i các file thành ph n thành file g c ban ñ u.
CENTEA hy v ng bài vi t này s cung c p thêm cho các Th y cô m t công c ñ c
l c nh m h tr công vi c c a mình.


------------------------------------------------------


www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 1/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007I. Gi i thi u ph n m m nén, gi i nén file WinRAR:
Ph n m m WinRAR là m t trong các ph n m m dùng ñ nén và gi i nén file khá t t ,
tùy theo ñ nh d ng c a file mà 1 tài li u sau khi nén có dung lư ng nh hơn file g c ban ñ u.
ð c bi t, v i các tài li u văn b n thì dung lư ng file sau khi nén nhi u khi s nh hơn
kho ng ½ so v i file g c.
ðây là ph n m m có b n quy n, ñư c l p trình b i Alexander Roshal. M c ñ nh
chương trình này h tr hai ñ nh d ng file nén là RAR files và ZIP files. Tuy nhiên, ph n
m m WinRAR cũng h tr gi i nén các ñ nh d ng file (có ph n ñuôi m r ng) như: CAB,
ARJ, LZH, TAR, GZ và TAR.GZ, BZ2 và TAR.BZ2, ACE, UUE, JAR (Java
Archives), ISO (ISO9660 – CD Image), 7Z, Z (Unix compress)
Hi n t i, phiên b n 3.70 c a chương trình có h tr giao di n ti ng Vi t.
Quý Th y Cô có th t i file dùng th t i ña ch :
http://www.rarlab.com/download.htm. Phiên b n dùng th có th i h n 40 ngày
mà không b gi i h n b t kỳ ch c năng nào
Sau khi cài ñ t, m c ñ nh chương trình s ñư c lưu t i thư m c: C:/Program Files /
WinRAR và s có bi u tư ng trên màn hình desktop như hình bên, ñ ng th i chương trình
s ñư c tích h p trong menu chu t ph i khi ta click ph i vào m t file b t kỳ như hình sau:
Hình 2

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 2/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007

II. S d ng ph n m m WinRAR ñ c t, n i file:
1. Thi t l p dung lư ng cho 1 file c t n i
M c ñ nh chương trình nén file WIN RAR ch h tr chúng ta c t file g c thành các
file nh có dung lư ng như sau: 1.4 MB (dung lư ng c a ñĩa m m), 100MB (dung lư ng
ñĩa Zip, cũng là dung lư ng gi i h n thông thư ng c a các công c upload file lên
Internet), 700 MB (dung lư ng ñĩa CD), 4.5 GB (dung lư ng ñĩa DVD), Autodetect (t
c t thành các file nh theo s lư ng file ñư c ñ nh s n).
ð chương trình có th c t file theo dung lư ng tùy ý, quý Th y Cô làm như sau:
Bư c 1. Kh i ch y chương
trình WinRAR.exe
Lưu ý: logo chương trình và file
nén r t gi ng nhau nên ta r t d l n
gi a chương trình nén file WinRAR
và file ñư c nén b ng WinRAR , ñ
ch y ñúng chương trình nén file
WinRAR.exe, CENTEA ñ ngh
quý Th y Cô ch y file trên trong
thư m c :
C:/Program Files/WinRAR.
Giao di n chương trình WinRAR s
hi n ra như hình bên
Bư c 2: Quý Th y Cô ch n menu Options, Settings... ( ho c nh n t h p phím
Ctrl + S )
www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 3/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007

H p tho i Settings hi n ra như sau:
Bư c 3: Quý Th y Cô ch n th Compression như hình trên. H p tho i hi n ra như
hình sau:
ð n ñ nh dung lư ng file c t nh , quý Th y Cô nh n vào nút Define volume sizes...
màn hình ñ nh d ng dung lư ng 1 file c t nh hi n ra như hình sau:
www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 4/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007
Trong ñó: c t Predefined sizes bên trái ñ cho quý Th y Cô l a ch n các dung lư ng m c
ñ nh c a chương trình, c t User defined sizes phía trên bên ph i ñ chúng ta thi t l p các
dung lư ng theo ý c a mình và c t Other items ñ Th y cô thi t l p s lư ng file nh s
ñư c t o khi c t file g c b ng ch c năng Autodetect.
ñây, m c dù chương trình ch cho phép chúng ta thi t l p 4 ch ñ dung lư ng,
nhưng quý Th y Cô có th ch nh s a, thay th các ch ñ này d dàng b ng cách thay ñ i l i
n i dung cho c t User defined sizes.
V ch c năng Autodetect n u quý Th y Cô l a ch n là 3 history entries như hình
trên, thì khi ta dùng ch c năng Autodectect ñ c t 1 file b t kỳ thì chương trình s tính toán
d a trên c u trúc c a file g c ñ t o thành 3 file thành ph n và thông thư ng dung lư ng c a
3 file ñó s x p x ch không như nhau.
Tùy theo dung lư ng file g c, Th y Cô s quy t ñ nh thi t l p dung lư ng cho 1
file thành ph n là bao nhiêu, ho c thi t l p s lư ng file thành ph n trong m c
Autodetect cho phù h p.
Ví d : v i file có dung lư ng 50 MB, Th y Cô nên ch n s lư ng file thành ph n
trong m c Autodetect là 6 ñ có th g i ñư c b ng email.
ð tránh cho file b l i sau khi c t file, CENTEA ñ ngh quý Th y Cô dùng
ch c năng Autodetect ñ chương trình tính toán dung lư ng các file thành ph n m c
www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 5/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007

thích h p nh t. ñây, CENTEA t thi t l p m c Autodetect là 3 và 4 dung lư ng cho mình
như hình sau:
Sau khi thi t l p xong, ta nh n OK ñ thoát kh i c a s Defined Volume Size, nh n
OK l n n a ñ thoát kh i h p tho i Settings, sau ñó thoát kh i chương trình WINRAR.exe


2. C t file g c thành các file thành ph n:
ð c t file nào, quý Th y Cô click ph i lên file ñó, ch n Add to Archive... (v i ñi u
ki n chương trình WinRAR ñã ñư c cài ñ t). H p tho i Archive and Parameters hi n ra, ta
ch n th General như hình sau:
M c Archive format, quý Th y Cô ch n ñ nh d ng RAR.
M c Compression method: CENTEA ñ ngh Th y Cô ch n ch ñ Best.

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 6/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007

N u mu n c t file g c thành các file thành ph n ta s khai báo trong m c Split to
volumes, bytes. N u Th y Cô ñ tr ng thì chương trình s nén thành 1 file duy nh t.
Trong bài hư ng d n này, CENTEA ch n file Cabri3D_Plugin_221_Win có dung
lư ng 3.8 MB, nên CENTEA ch n ch ñ dung lư ng CENTEA 4, 2.0 MB như hình sau:
Sau khi, nh n Ok, chương trình s làm vi c và t o ra hai file thành ph n trong
cùng thư m c v i file g c; có tên b t ñ u b ng tên c a file g c và cu i m i file thành
ph n có thêm ch part1, part 2 tương ng. Th i gian ñ chương trình t o file nén nhanh
hay ch m ph thu c vào dung lư ng và ñ nh d ng c a file g c ban ñ u.
Như v y, ta ñã hoàn thành vi c c t 1 file thành 2 file thành ph n có dung lư ng nh
Lưu ý: sau khi ñã c t thành các file thành ph n, CENTEA khuy n ngh Quý Th y Cô
tuy t ñ i không s a tên c a các file ñó. Vì như th , s làm hư c u trúc liên k t gi a các file
và chương trình WinRAR s không th gi i nén nh m khôi ph c thành file g c ban ñ u. N u
quý Th y Cô mu n ñ i tên file, ta nên ñ i tên c a file g c trư c khi th c hi n bư c c t
file.
3. Gi i nén các file thành ph n ñ khôi ph c thành file g c:
ð gi i nén các file thành ph n t o b ng WinRAR (có ñuôi .RAR), máy tính cũng
ph i cài ñ t chương trình WinRAR. Ta th c hi n các bư c sau ñây:
Bư c 1: Quý Th y Cô chép t t c các file thành ph n vào cùng 1 thư m c.

www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 7/8
centea.info@gmail.com
11/27/2007

Lưu ý: N u thi u b t kỳ file nào, chương trình cũng s báo l i và không th gi i nén ñư c.
Bư c 2: Click ph i vào m t trong các file thành ph n, t t nh t ta nên ch n file
thành ph n ñ u tiên (file có ch part1).
Bư c 3: ch n Extract Here ñ gi i nén file trong cùng thư m c v i các file thành
ph n.
Quý Th y Cô cũng có th ch n Extract files... ñ lưu file gi i nén t i m t thư m c
khác.


III. K T LU N:
Như v y, theo các bư c mà CENTEA ñã trình bày ph n trên, quý Th y Cô có th
c t 1 tài li u có dung lư ng l n thành nh ng file có dung lư ng nh hơn. Qua ñó, ta có th
upload lên internet ho c chia s tài li u cho ñ ng nghi p mà không s b gi i h n dung
lư ng cũng như không s ch t lư ng c a ñư ng truy n. ð ng th i, quý Th y Cô cũng có th
download các file thành ph n m t cách nhanh chóng và gi i nén thành file g c m t cách d
dàng.
M c dù, ph n m m WinRAR là ph n m m thương m i nhưng n u ta s d ng chương
trình này ñ c t file thì b ng cách này ta có th g i các file ch y chương trình (.exe) cho
ngư i khác b ng email, m t ñi u mà ta không th nào làm ñư c n u g i th ng file ñó b ng
các chương trình g i mail.
www.giaovien.net --//-- www.center4teachers.com Trang 8/8
centea.info@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản