Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
29
download

Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2002-2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng -------------------- n¨m häc 2002 – 2003 ------------------------ H−íng dÉn chÊm ®Ò chÝnh thøc m«n §Þa lÝ I. PhÇn tù chän: 5 ®iÓm §Ò 1 C©u 1: 3,5 ®iÓm a)Tªn c¸c vïng trång lóa: 1,5 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,5 ®iÓm) - Vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång lóa cao nhÊt (trªn 95%): §ång b»ng s«ng Cöu Long. - Vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång lóa tõ 81% ®Õn 95%: §ång b»ng s«ng Hång; T©y Ninh, S«ng BÐ (B×nh D−¬ng, B×nh Ph−íc) cña §«ng Nam Bé ; B×nh §Þnh, Phó Yªn . - Vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång lóa thÊp nhÊt (d−íi 60%): C¸c tØnh vïng cao cña trung du miÒn nói B¾c Bé; §ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu cña §«ng Nam Bé. (ThÝ sinh kh«ng nªu tªn vïng nh−ng nªu ®ñ tªn c¸c tØnh, còng cho ®iÓm t−¬ng ®−¬ng) b) Tªn vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång c©y c«ng nghiÖp cao nhÊt: 0,5 ®iÓm Nam T©y Nguyªn vµ §«ng Nam Bé. (ThÝ sinh nªu tªn c¸c tØnh cña tõng vïng, còng cho ®iÓm t−¬ng ®−¬ng) c) Tªn c©y c«ng nghiÖp cña ba vïng : 1,5 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,5 ®iÓm) - Trung du miÒn nói B¾c Bé: chÌ, håi, s¬n, thuèc l¸. - T©y Nguyªn: cµ phª, cao su, hå tiªu, chÌ. - §«ng Nam Bé: cao su, hå tiªu , mÝa, l¹c. C©u 2: 1,5 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,25 ®iÓm) §«ng Nam Bé cã nhiÒu thuËn lîi: - §Êt ®ai mµu mì: ®Êt x¸m phï sa cæ vµ ®Êt ®á badan. - KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o. - Nguån nh©n lùc kh¸ dåi dµo. - NhiÒu c¬ së chÕ biÕn s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp. - KÕt cÊu h¹ tÇng kh¸ ph¸t triÓn. - Cã c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ®Çu t− víi n−íc ngoµi vÒ ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp. §Ò 2 a. §iÒu kiÖn thuËn lîi: 2 ®iÓm * Tù nhiªn: 1 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,5 ®iÓm) - Tû lÖ ®Êt ®· sö dông cho n«ng nghiÖp kh¸ cao so víi diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn( 56%). §Êt ®ai cña ®ång b»ng ®−îc phï sa cña hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh båi ®¾p nªn t−¬ng ®èi mµu mì. - Nguån n−íc t−íi dåi dµo do hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh cïng c¸c nh¸nh cña nã cung cÊp. 1
  2. * Kinh tÕ - x· héi: 1 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,25 ®iÓm) - Lùc l−îng lao ®éng dåi dµo, thÞ tr−êng tiªu thô réng lín. - Ng−êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc trång lóa. - Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cïng víi c¸c chÝnh s¸ch míi cña nhµ n−íc... - HÖ thèng thuû lîi kh¸ hoµn chØnh. b.T×nh h×nh s¶n xuÊt l−¬ng thùc: 3 ®iÓm (mçi ý ®óng ®−îc 0,5 ®iÓm) - Ngµnh trång c©y l−¬ng thùc lu«n cã vÞ trÝ hµng ®Çu trong n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc kho¶ng 1,2 triÖu ha, chiÕm kho¶ng 14% diÖn tÝch vµ 18% s¶n l−îng l−¬ng thùc cña c¶ n−íc (1999). - Lóa cã vÞ trÝ quan träng nhÊt c¶ vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l−îng; cã h¬n 1 triÖu ha ®Êt gieo trång lóa, chiÕm 88% diÖn tÝch c©y l−¬ng thùc cña ®ång b»ng, 14% diÖn tÝch gieo trång lóa cña c¶ n−íc (1999). - Lóa cã mÆt ë kh¾p n¬i, tËp trung nhÊt vµ cã n¨ng suÊt cao nhÊt lµ c¸c tØnh Th¸i B×nh, Nam §Þnh, H¶i D−¬ng, H−ng Yªn, Hµ T©y. Th¸i B×nh ®¹t n¨ng suÊt lóa cao nhÊt c¶ n−íc (dÉn chøng). - Ngµnh trång lóa ®−îc th©m canh víi tr×nh ®é cao nhÊt c¶ n−íc. - ViÖc ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu l−¬ng thùc cho con ng−êi vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cßn h¹n chÕ. - B×nh qu©n l−¬ng thùc ®Çu ng−êi thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (dÉn chøng). II. PhÇn b¾t buéc: 5 ®iÓm C©u 1: 3 ®iÓm a. VÏ biÓu ®å: 1,5 ®iÓm Yªu cÇu: - VÏ ®ñ c¸c n¨m, chÝnh x¸c. - Cã ®ñ: ®¬n vÞ cña c¸c trôc, sè liÖu cña c¸c cét, tªn biÓu ®å. TriÖu tÊn 20 16,7 15 12,5 10 7,6 5,5 5 0,7 0 1988 1992 1995 1998 2001 N¨m S¶n l−îng dÇu th« cña ViÖt Nam thêi k× 1988-2001 2
  3. b. NhËn xÐt: 1,25 ®iÓm - S¶n l−îng dÇu th« t¨ng liªn tôc, dÉn chøng b»ng sè liÖu. 0,75 ®iÓm - Tèc ®é t¨ng tr−ëng kh«ng ®Òu. 0,5 ®iÓm c. Gi¶i thÝch: 0,25 ®iÓm. - Lµ ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm, ®−îc chó träng ®Çu t−. C©u 2: 2 ®iÓm a) TÝnh tØ lÖ vµ rót ra kÕt luËn: 0,75 ®iÓm - TÝnh tØ lÖ: §ång b»ng s«ng Cöu Long chiÕm 51,9% s¶n l−îng thuû s¶n, 43,3% s¶n l−îng c¸ biÓn, 60% s¶n l−îng c¸ nu«i, 73,78% s¶n l−îng t«m nu«i cña c¶ n−íc. 0,5 ®iÓm ThÝ sinh cã thÓ lµm trßn sè ( vÝ dô: 51,9% =52%; 73,78% = 73,8 hoÆc 74%) hoÆc kÎ b¶ng ®iÒn c¸c sè liÖu ®· tÝnh, còng cho ®iÓm t−¬ng ®−¬ng. - KÕt luËn: §©y lµ vïng cã vai trß quan träng nhÊt trong viÖc s¶n xuÊt thuû h¶i s¶n (vïng s¶n xuÊt thuû h¶i s¶n lín nhÊt) c¶ n−íc. 0,25 ®iÓm b) Gi¶i thÝch: 1,25 ®iÓm - Cã nhiÒu thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: Vïng biÓn cã hµng tr¨m b·i c¸ vµ nhiÒu lo¹i h¶i s¶n quý kh¸c, m¹ng l−íi s«ng ngßi dµy ®Æc, khÝ hËu n¾ng nãng quanh n¨m... 0,75 ®iÓm - §−îc chó träng ®Çu t− , khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n. 0,25 ®iÓm - ThÞ tr−êng xuÊt khÈu thuû h¶i s¶n më réng. 0,25 ®iÓm Mét sè ®iÓm cÇn chó ý - ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy theo c¸c c¸ch kh¸c nhau nh−ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ý, chÝnh x¸c th× vÉn cho ®ñ ®iÓm theo quy ®Þnh. - Mét ý tr×nh bµy lËp l¹i hai lÇn, chØ cho ®iÓm mét lÇn. - Céng ®iÓm tõng phÇn thµnh ®iÓm toµn bµi råi lµm trßn sè theo quy ®Þnh. VÝ dô: 5,25 lµm trßn thµnh 5,5; 5,5 gi÷ nguyªn; 5,75 lµm trßn thµnh 6,0. §iÓm toµn bµi kh«ng v−ît qu¸ 10 ®iÓm. --------------------------------- 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản