Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006_Bổ túc

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
103
lượt xem
11
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006_Bổ túc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Bài thi môn địa dành cho học sinh bổ túc trung học phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006_Bổ túc

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o K× thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi : §Þa lÝ, Bæ tóc trung häc phæ th«ng §Ò thi chÝnh thøc ------------------------------- h−íng dÉn chÊm thi B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung - §¸p ¸n chØ nªu tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n, thÝ sinh ph¶i diÔn gi¶i s©u s¾c t−¬ng tù SGK th× míi cho ®iÓm tèi ®a. §iÓm trõ tuú vµo møc ®é kÐm s©u s¾c cña bµi thi. - ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm. - §èi víi C©u1 cña §Ò I vµ §Ò II phÇn tù chän ph¶i cã sè liÖu ®Ó chøng minh (nÕu thÝ sinh dïng sè liÖu kh«ng gièng trong SGK nh−ng t−¬ng ®èi chÝnh x¸c th× vÉn chÊp nhËn). Tr−êng hîp thiÕu sè liÖu th× tuú møc ®é cã thÓ trõ 0,25®iÓm. - ViÖc chi tiÕt ho¸ sè ®iÓm (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm. - Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 ( lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §¸p ¸n §iÓm I. PhÇn b¾t buéc (6,0 ®iÓm) C©u 1 VÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt. (4,0®) a.VÏ biÓu ®å (2,0 ®) - VÏ hai biÓu ®å h×nh trßn cho hai n¨m, cã R1985 ≤ R1998 0,50 (NÕu vÏ R1985 > R1998 trõ 0,25® ) - VÏ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c tØ lÖ cña c¸c ngµnh: 1,0 (NÕu sai tØ lÖ 2 ngµnh, ®óng mét ngµnh trong mét biÓu ®å th× cho 0,25®) - Cã tªn biÓu ®å vµ chó gi¶i. 0,50 (ThÝ sinh ®iÒn chó gi¶i trùc tiÕp vµo biÓu ®å vÉn cho ®iÓm tèi ®a) b. NhËn xÐt (2,0 ® ) - C¬ cÊu kinh tÕ n−íc ta cã sù thay ®æi theo h−íng gi¶m tØ träng 0,25 n«ng - l©m - ng− vµ t¨ng tØ träng c«ng nghiªp - x©y dùng; dÞch vô. - Sù thay ®æi tØ träng cña c¸c ngµnh cã sù kh¸c nhau. 0,25 + TØ träng ngµnh n«ng- l©m - ng− nghiÖp gi¶m liªn tôc (dÉn chøng) 0,50 + TØ träng ngµnh c«ng nghiÖp - x©y dùng: Tõ 1985-1990 gi¶m, 0,50 tõ 1990-1998 t¨ng (dÉn chøng) + TØ träng dÞch vô:Tõ 1985-1995 t¨ng, tõ 1995-1998 gi¶m. 0,50 (dÉn chøng ) 1
  2. C©u 2 NhËn xÐt vµ giải thÝch. (2,0®) a. NhËn xÐt (1,25 ®) TØ träng cña c¶ hai vïng cã sù thay ®æi nh−ng kh¸c nhau. 0,25 - §«ng Nam Bé cã tØ träng t¨ng nhanh, t¨ng liªn tôc (dÉn chøng) 0,50 - T©y Nguyªn kh«ng æn ®Þnh :giai ®o¹n ®Çu t¨ng sau ®ã gi¶m. 0,50 (dÉn chøng) b. Gi¶i thÝch (0,75 ®) - C¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, ph¸t triÓn nhanh, chËm kh¸c 0,25 nhau nªn tØ träng trong c¬ cÊu chung cña c¶ n−íc thay ®æi theo thêi gian. - §«ng Nam Bé cã nhiÒu lîi thÕ, ph¸t triÓn nhanh nªn tØ träng cña 0,25 vïng t¨ng lªn. - T©y Nguyªn cã nhiÒu khã kh¨n h¬n nªn tèc ®é ph¸t triÓn kh«ng 0,25 æn ®Þnh, tØ träng còng kh«ng æn ®Þnh. II. PhÇn tù chän (4,0 ®iÓm) §Ò I Chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong môc 2vµ 3 bµi Trung du miÒn nói phÝa B¾c s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh cho häc sinh trung hoc phæ th«ng. C©u 1 ThÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n vµ trång c©y c«ng nghiÖp cña (3,0®) Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c. *ThÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n (1,5® ) ThuËn lîi: - NhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n (kÓ tªn). 0,25 - Mét sè kho¸ng s¶n tiªu biÓu +Than Qu¶ng Ninh (tr÷ l−îng, s¶n l−îng) 0,50 + C¸c kho¸ng s¶n kh¸c (kim lo¹i, phi kim) 0,50 Khã kh¨n (tr÷ l−îng c¸c má, ph©n bè...) 0,25 *ThÕ m¹nh vÒ trång c©y c«ng nghiÖp (1,5®). - §iÒu kiÖn ®Þa h×nh+ ®Êt ®ai vµ khÝ hËu. 0,50 - Cã thÕ m¹nh vÒ trång c©y c«ng nghiÖp cËn nhiÖt, «n ®íi. 0,25 - C©y c«ng nghiÖp quan träng nhÊt lµ chÌ. 0,25 - Khã kh¨n. 0,25 - ý nghÜa cña viÖc ph¸t huy thÕ m¹nh trång c©y c«ng nghiÖp. 0,25 C©u 2 C¸c yÕu tè tù nhiªn t¹o ra thÕ m¹nh riªng cña Trung du vµ miÒn nói (1,0®) phÝa B¾c. (ChØ yªu cÇu häc sinh kÓ tªn c¸c yÕu tè chÝnh) - YÕu tè t¹o ra thÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n lµ tµi nguyªn 0,50 kho¸ng s¶n. - YÕu tè t¹o ra thÕ m¹nh vÒ c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp cËn nhiÖt, «n 0,50 ®íi lµ khÝ hËu. 2
  3. §Ò II C©u 1 HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt l−¬ng thùc n−íc ta. (3,0®) (Chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi VÊn ®Ò s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh cho häc sinh trung häc phæ th«ng) - Lóa lµ c©y l−¬ng thùc chÝnh. 0,25 - DiÖn tÝch trång lóa t¨ng. 0,25 - C¬ cÊu gièng, c¬ cÊu mïa vô thay ®æi. 0,50 - §Çu t− th©m canh. 0,25 - N¨ng suÊt t¨ng liªn tôc. 0,25 - S¶n l−îng, s¶n l−îng b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi t¨ng vµ viÖc gi¶i 0,50 quyÕt nhu cÇu trong n−íc, xuÊt khÈu. - Ph©n bè (ph¶i nãi tíi c¸c vïng träng ®iÓm). 0,25 - Kh¶ n¨ng cßn lín. 0,25 - Mét sè khã kh¨n. 0,50 C©u 2 C¸c nh©n tè tù nhiªn lµm cho hai ®ång b»ng trë thµnh vïng (1,0®) träng ®iÓm l−¬ng thùc. ThÝ sinh nªu râ c¸c nh©n tè: 1,0 - §ång b»ng réng lín. - §Êt phï sa ph× nhiªu. - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. - HÖ thèng thuû v¨n. (NÕu thÝ sinh chØ nªu chung chung: ®Þa h×nh, ®Êt ®ai, khÝ hËu, thuû v¨n th× cho mét nöa sè ®iÓm) -----HÕt----- 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản