HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
130
lượt xem
41
download

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá là hoạt động thu thập thông tin, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp quản lí giáo dục ( Bộ, Sở, các Phòng Giáo Dục – Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường ) tiến hành để giám sát, thanh tra việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N NĂM HƯ NG D N ðÁNH GIÁ ðánh giá là ho t ñ ng thu th p thông tin, phân tích và so sánh v i m c tiêu chương trình nh m ñ nh hư ng, ñi u ch nh chương trình chăm sóc – giáo d c tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do giáo viên ti n hành ñ t ch c và ñi u ch nh ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c cho phù h p v i tr . Ho t ñ ng ñánh giá còn có th do các c p qu n lí giáo d c ( B , S , các Phòng Giáo D c – ðào t o và Ban Giám hi u nhà trư ng ) ti n hành ñ giám sát, thanh tra vi c th c hi n chương trình giáo d c tr các trư ng m u giáo, m m non. Vì v y, căn c vào ñ i tư ng tham gia ñánh giá ( giáo viên hay cán b qu n lí giáo d c ), vi c ñánh giá m u giáo có th chia làm hai lo i : - ðánh giá tr trong quá trình chăm sóc- giáo d c. - ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr . A – ðÁNH GIÁ TR TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO D C I – M C ðÍCH Xác ñ nh nhu c u, h ng thú và kh năng c a t ng tr ñ giáo viên có th l a ch n nh ng tác ñ ng chăm sóc – giáo d c thích h p. ð ng th i giáo viên có th nh n ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình giáo d c c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c ho t ñ ng giáo d sao cho phù h p v i tr . II – N I DUNG Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Giáo viên ñánh giá tr trong quá trình chăm sóc – giáo d c có th chia thành 2 lo i : 1. ðánh giá tr trong các ho t ñ ng h ng ngày Giáo viên ti n hành ñánh giá tr h ng ngày trong quá trình chăm sóc – giáo d c. Nh ng ho t ñ ng trong ngày c a tr m u giáo Nh bao g m : ho t ñ ng chơi, ho t ñ ng h c, ho t ñ ng lao ñ ng. H ng ngày, thông qua nh ng ho t ñ ng trên, giáo viên chú ý phát hi n ra nh ng tr có các bi u hi n tích c c ho c tiêu c c ( có kh năng x p hình hay v r t t t ho c t ra m t m i, chán ăn...) trong nhóm/ l p có nh ng tác ñ ng chăm sóc – giáo d c thích h p v i các tr ñó ( ho c trao ñ i v i ph huynh ñ có s ph i h p gi a nhà trư ng v i gia ñình trong vi c chăm sóc – giáo d c tr ). ð ng th i qua nh ng bi u hi n c a tr , giáo viên giáo viên có th nh n ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình chăm sóc – giáo d c c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c, vi c chăm sóc – giáo d c tr cho phù h p hơn. • Các n i dung c n ñánh giá - Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr . - C m xúc, thái ñ và hành vi c a tr trong các ho t ñ ng. - Nh ng ki n th c và kĩ năng c a tr . D a trên k t qu ñánh giá nhanh h ng ngày, giáo viên xác ñ nh : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh ng tr c n lưu ý ñ c bi t và c n ñ n các bi n pháp chăm sóc giáo d c riêng cho phù h p. - Nh ng v n ñ c n lưu ý trong vi c t ch c ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr và nh ng thay ñ i phù h p trong nh ng ngày sau. M i nhóm/ l p, c n l p h sơ cá nhân cho t ng tr ñ theo dõi s ti n b c a các tr trong l p ( xem cách làm Ph n 3 - Phương pháp sau ñây ) 2. ðánh giá vi c th c hi n ch ñ Vi c ñánh giá này giúp giáo viên nhìn nh n l i nh ng vi c mình và l p mình ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ ; t ñó, c i ti n ho c ñi u ch nh các ho t ñ ng ti p, xây d ng k ho ch c a ch ñ sau ñư c t t hơn. Giáo viên s d ng phi u ðánh giá vi c th c hi n ch ñ ñ ñánh giá nh ng v n ñ ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ như : - M c ñích. - N i dung. - T ch c ho t ñ ng. - Nh ng v n ñ khác như : tình tr ng s c kh e c a các tr trong l p, t chưac môi trư ng giáo d c, tài li u, ñ dùng, ñ chơi... T ñó, giáo viên lưu ý ñ có th tri n khai các ch ñ khác ñư c t t hơn. Dư i ñây là m u phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ ( ñã ñư c ch nh s a sau nh ng góp ý c a các t nh năm h c 2006 – 2007 ) : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH ð Trư ng : L p: Ch ñ : Th i gian : ........tu n. T ngày..........tháng.........ñ n ngày..............tháng........... N I DUNG ðÁNH GIÁ 1/ V m c tiêu c a ch ñ 1.1 . Các m c tiêu ñã th c hi n t t : ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... 1.2 . Các m c tiêu ñ t ra chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do : ......................................................................................................................... ........................ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ......................................................................................................................... ........................ ......................................................................................................................... ........................ 1.3 . Nh ng tr chưa ñ t ñư c các m c tiêu và lí do : - V i m c tiêu 1 : ......................................................................................................................... ........................ ......................................................................................................................... ........................ - V i m c tiêu 2 : ......................................................................................................................... ........................ ......................................................................................................................... ....................... - V i m c tiêu 3 : ......................................................................................................................... ....................... ......................................................................................................................... ....................... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - V i m c tiêu 4 : ......................................................................................................................... ....................... ......................................................................................................................... ......................... - V i m c tiêu 5 : ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... 2/ V n i dung c a ch ñ Các n i dung ñã th c hi n t t : .................................................................................................................... ........................ .................................................................................................................... ........................ Các n i dung chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do : .................................................................................................................... ........................ .................................................................................................................... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ........................ Các kĩ năng mà trên 30% tr trong l p chưa ñ t ñư c và lí do : .................................................................................................................... ....................... .................................................................................................................... ...................... 3/ V t ch c các ho t ñ ng c a ch ñ 3.1. V ho t ñ ng có ch ñích : - Các gi h c có ch ñích ñư c tr tham gia tích c c, h ng thú và t ra phù h p v i kh năng c a tr : ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... - Nh ng gi h c có ch ñích mà nhi u tr t ra không h ng thú, tích c c tham gia và lí do: ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3.2. V vi c t ch c chơi trong l p : - S lư ng các góc chơi : ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ........................ - Nh ng lưu ý ñ vi c t ch c chơi trong l p ñư c t t hơn ( v tính h p lí c a vi c b trí không gian, di n tích; vi c khuy n khích s giao ti p gi a các tr / nhóm chơi; vi c khuy n khích tr rèn luy n các kĩ năng....) ......................................................................................................................... ........................ ......................................................................................................................... ........................ 3.3. V vi c t ch c chơi ngoài tr i : - S lư ng các bu i chơi ngoài tr i ñã ñư c t ch c : ......................................................................................................................... ......................... ......................................................................................................................... ......................... - Nh ng lưu ý v vi c t ch c chơi ngoài tr i ñư c t t hơn ( v ch n ch chơi và an toàn, v sinh cho tr , khuy n khích tr ho t ñ ng, giao lưu và rèn luy n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com các kĩ năng thích h p ...) ......................................................................................................................... ....................... ......................................................................................................................... ....................... 4/ Nh ng v n ñ khác c n lưu ý : ......................................................................................................................... ....................... ......................................................................................................................... ....................... V s c kh e c a tr (ghi tên nh ng tr ngh nhi u ho c có v n ñ v ăn u ng, v sinh.) ......................................................................................................................... ....................... ......................................................................................................................... ....................... Nh ng v n ñ trong vi c chu n b phương ti n, h c li u, ñ chơi, lao ñ ng tr c nh t và lao ñ ng t ph c v c a tr ... ......................................................................................................................... ...................... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ......................................................................................................................... ...................... 5/ M t s lưu ý quan tr ng ñ vi c tri n khai ch ñ sau ñư c t t hơn ......................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................... .................... ......................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................... .................... 3. Phương pháp : a) Quan sát Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Quan sát là phương pháp theo dõi m t cách có k ho ch, có h th ng và phân tích nh ng thông tin thu th p ñư c. ð có s li u quan sát khách quan và có ý nghĩa, ngư i giáo viên ph i hi u v các quy lu t phát tri n tâm sinh lí c a tr và bi t cách quan sát, ghi chép, phân tích nh ng thông tin ñã quan sát ñư c. Giáo viên quan sát các ho t ñ ng h ng ngày và có th ghi l i các s ki n ñ c bi t x y ra th hi n s phát tri n c a tr ñ tìm ra các bi n pháp giáo d c thích h p. Ghi chép ng n g n các s ki n quan sát ñư c : hành ñ ng, l i nói, nét m t, c ch , bi u hi n c m xúc, tình c m, hòan c nh mà s ki n di n ra, lí do và nh ng nh n xét có ích cho công tác chăm sóc – giáo d c tr . b) Trò chuy n Trò chuy n là phương pháp s d ng m t h th ng câu h i có m c ñích nh m thu th p các thông tin và tìn hi u lí do, nguyên nhân c a các s ki n x y ra. Phương pháp này thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá s phát tri n ngôn ng , tình c m – xã h i và c m xúc th m mĩ tr . Khi trò chuy n v i tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích c th , ñ t ra câu h i phù h p v i m c ñích, ch un b các phương ti n ñ dùng ( n u c n). Ch nên trò chuy n khi tr vui v , s n sàng tham gia vào cu c nói chuy n, ng c nh phù h p v i m c ñích. Khi h i tr , cô c n t ra ân c n, ñ ng viên, khuy n khích tr và cho tr th i gian suy nghĩ ñ tr l i, ñ t câu h i g i ý ñ tr nói ho c th c hi n theo yêu c u c a cô. N u tr không nói b ng l i ho c không th hi n b ng l i, tr có th dùng ñ ng tác, c ch ñ bi u ñ t ý nghĩ c a mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ð có thêm thông tin v tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh : - Khi tr m i ñ n l p, giáo viên nên h i cha m tr v nh ng thói quen c a tr gia ñình ( ăn, ng , trò chơi, ñ chơi tr yêu thích...) ñ giúp cho tr chóng làm quen v i l p và không có xáo tr n nhi u trong sinh ho t c a tr . - Khi tr g p khó khăn trong sinh ho t l p, giáo viên có th trao ñ i v i cha m ñ h cung c p nh ng thông tin c n thi t. T ñó, giáo viên có th phân tích cho cha m v nh ng bi u hi n c a tr , nêu lên lí do và ñưa ra nh ng yêu c u ph i h p ch8am sóa – giáo d c gi a gia ñình và nhà trư ng. c) Phân tích s n ph m c a tr D a trên các s n ph m ho t ñ ng v t ch t và tinh th n ( v , n n, th công...), giáo viên phân tích m c ñ hình thành ki n th c, kĩ năng, năng khi u hay m t tri u ch ng b nh t t trong lĩnh v c nào ñó c a tr . ði u quan tr ng ñ i v i tr m u giáo không ch là ñánh giá k t qu mà còn là ñánh giá quá trình t o ra s n ph m ñó như th nào. ( Cùng có m t k t qu như nhau, nhưng cách th c cũng như t c ñ làm c a tr có th khác nhau...) ð ñánh giá s n ph m c a tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích ñánh giá, l a ch n s n ph m phù h p v i m c ñích ñánh giá, l a ch n phương pháp thích h p( cô ñánh giá, tr t ñánh giá hay tr t ñánh giá s n ph m c a nhau), ghi l i k t qu phân tích, ñánh giá vào phía sau s n ph m c a tr ( tranh v , tô màu...) ho c ghi vào s nh t kí. Các s n ph m ñư c thu th p theo th i gian, trên cơ s ñó, giáo viên ho c cha m có th nh n th y s phát tri n c a tr . ð u năm h c, vi c ñánh giá s n ph m c a tr ch y u là do giáo viên th c hi n. Giáo viên giúp tr ñưa ra nh ng nh n xét ñơn gi n v s n ph m c a Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com mình ho c c a b n. Theo cách này, tr h c ñư c cánh trình bày nh n xét c a mình, t ñánh giá mình và so sánh mình v i các b n xung quanh. Khi tr t ñánh giá s n ph m c a mình hay s n ph m c a b n,giáo viên có th ñ t nh ng câu h i g i ý ( Cháu thích b c tranh ch nào ? B n tô màu như th nào ? Ch nào cháu th y chưa ñ p ? Mu n b c tranh ñ p hơn cháu ph i làm th nào ? ). ðánh giá c a cô giáo v i tr nên th c hi n sau ñánh giá c a tr . Giáo viên giúp tr nh n ra nh ng m t t t, chưa t t và giúp tr hư ng kh c ph c. Tr m u giáo bé thư ng ñánh giá cao kh năng c a mình, do ñó cô giáo không nên ñưa ra nh ng nh n xét x u gây nh hư ng tiêu c c ñ n tr . Giáo viên thu th p các s n ph m c a tr cùng v i nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên và lưu riêng thành h sơ cá nhân t ng tr . 4. Tiêu chí ñánh giá tr Tiêu chí ñánh giá s phát tri n c a tr cu i 4 tu i : a) Phát tri n th ch t * Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai : 14.4 – 23.5 kg - Tr gái : 13.8 – 23.2 kg * Chi u cao c a tr n m trong kênh A - Tr trai : 100.7 – 119.1 cm - Tr gái : 99.5 – 117.2 cm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Phát tri n v n ñ ng thô - Bi t ñi thăng b ng ( ñi trên t m ván r ng 25-30 cm và kê trên cao ). - Bi t nh y lò cò 5 bư c. - Bi t lăn – chuy n – b t bóng n y. * V n ñ ng tinh - C t ñư ng tròn ñư ng kính 5 cm. b) Phát tri n nh n th c - Nh n bi t và g i tên ít nh t 4 màu. - Nh n bi t ph i – trái so v i b n thân. - Bi t ñ m và nh n bi t s lư ng 5, bi t tr t t s t 1 ñ n 5. - Phân nhóm theo 2 ho c nhi u hơn nh ng ñ c ñi m n i b t ( màu, hình d ng, kích thư c...). - Bi t tìm nguyên nhân x y ra c a các s ki n ñơn gi n xung quanh ( ð t câu h i : T i sao ? ) - Bi t nh n vai và th c hi n vai chơi. c) Phát tri n ngôn ng - Bi t l ng nghe k chuy n và ñ t câu h i ñ tìm s gi i thích. - Bi t k l i các vi c ñơn gi n theo trình t th i gian. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t ñ t và tr l i các câu h i liên quan ñ n các s ki n x y ra và theo n i dung truy n. d) Tình c m và quan h xã h i - Bi t làm vi c cá nhân và bi t ph i h p v i các b n. - Có thái ñ , hành ñ ng th hi n s quan tâm ñ n ngư i khác. - Bi t th c hi n m t s quy t c trong xã h i g n gũi v i tr . - Yêu thich lao ñ ng và bi t lao ñ ng t ph c v . e) ngh thu t và th m mĩ : - Bi t s d ng d ng c , nguyên v t li u t o hình và bi t v , n n, c t, xé, dán ñ t o ra nh ng s n ph m phù h p v i ñ tu i. - Th hi n c m xúc qua gi ng hát, c ch , v n ñ ng minh h a. 5. Tiêu chí ñánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên - Có k ho ch chăm sóc – giáo d c tr c năm, h c kì, theo ch ñ . - S an bài ñ y ñ . - T ch c các ho t ñ ng chăm sóc- giáo d c ñ t m c tiêu c a chương trình ñ ra. - ð m b o an tòan v th ch t và tâm lí cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - ð m b o vi c ph i h p chăm sóc – giáo d c tr v i ñ ng nghi p, vi c ph i h p chăm sóc – giáo d c tr gi a nhà trư ng và gia ñình. 6. L p h sơ cá nhân tr H sơ cá nhân là m t d ng tư li u ñ ñánh giá v s ti n b c a tr m t cách có căn c . H sơ cá nhân tr bao g m các s n ph m vi t, v , xé, dán...( có th bao g m c nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên v nh ng s n ph m ñó) cho th y s ti n b c a tr trong su t năm h c. H sơ cá nhân c a t ng tr ñư c giáo viên ho c cha m tr thu th p t ñ u cho ñ n cu i năm h c. M i h sơ cá nhân có th ñư c ñ ng trong 1 túi riêng ( làm b ng bìa hay ni- lông...)ho c có th k p thành t ng k p riêng ñ trong m t h p hay c p tài li u nhi u ngăn. H sơ cá nhân nên ñư c s p x p thành t ng lo i ( lo i bài vi t, lo i bài v , lo i bài xé, dán n u có ñi u ki n có th lưu c nh ch p nh ng ho t ñ ng ho c s n ph m c a tr ) và m i lo i cũng nên ñư c s p x p theo trình t th i gian ñ d th y s ti n b c a tr . T t c h sơ cá nhân c a tr trong nhóm/ l p nên ñ cùng m t ch và ñư c s p x p sao cho d qu n lí và s d ng. Th nh th ang, giáo viên có th xem l i nh ng h sơ ñó ñ th o lu n v i ñ ng nghi p ho c ph huynh v nh ng khó khăn mà tr g p ph i, nh ng ý tư ng, k ho ch s làm ti p theo. Giáo viên có th ñưa cho ph huynh xem h sơ c a tr ñ th y nh ng ti n b c a con em h hay nh ng ñi m m nh, ñi m y u c a tr ñ gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gai ñình trong vi c chăm sóc – giáo d c tr ti p theo. Như v y, m i nhóm/l p c n có nh ng h sơ ñánh giá sau : - H sơ cá nhân t ng tr . - Các phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ . B – ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C TR I – M C ðÍCH Các cán b qu n lí ( Ban giám hi u, cán b Phòng, S ho c B giáo d c và ðào t o) ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr c a trư ng m u giáo và c a giáo viên, t ñó ñưa ra các bi n pháp phù h p ñ nâng cao ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr . II – N I DUNG ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr g m 4 v n ñ : - ðánh giá s phát tri n c a tr . - ðánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên. - ðánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng. - ðánh giá cơ s v t ch t c a trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 18. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ð ñánh giá ñư c t ng v n ñ trên, ngư i ñánh giá c n có nh ng phi u ñánh giá ñư c thi t k c th . Vi c thi t k các phi u ñánh giá này ph i d a trên các tiêu chí ñánh giá – ñó là nh ng y u t cơ b n nh t c n ñánh giá. Sau ñây là ti u chí ñánh giá 4 tiêu ñ trên : Vi c thi t k các phi u ñánh giá c th d a trên các ti u chí nêu trên có th do các c p qu n lí thi t k cho phù h p v i t ng ñ a phương ho c tham kh o b phi u ñánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr m u giáo 4 tu i mà chúng tôi s biên so n c th sau. Trong b n v n ñ nêu trên, vi c ñánh giá s phát tri n c a tr là v n ñ cơ b n nh t ñ xác ñ nh vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c c a m t trư ng, c a m t l p là t t hay chưa t t. Ba v n ñ còn l i nh m xác ñ nh các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr , t ñó, giúp nhà trư ng và giáo viên tìm ra các bi n pháp thích h p ñ nâng cao ch t lư ng c a ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr . III – PHƯƠNG PHÁP ðánh giá vi c th c hi n chương trìng chăm sóc – giáo d c tr m u giáo có th g m các phương pháp sau : - Quan sát : ñ ñánh giá giáo viên, tr trong các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c. - ði u tra b ng phi u : ñ ñánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng, cơ s v t ch t trư ng, l p. - Tr c nghi m hay s d ng “ B ng ki m kê” : ñ ñánh giá tr , giáo viên. - Nghiên c u ñánh gái s n ph m ho t ñ ng cu tr : ñ ñánh giá vi c th c hi n chương trình và k t qu ho t ñ ng c a tr và c a giáo viên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 19. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Th o lu n nhóm : ñ tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên. - Ph ng v n : ñ tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên. - Ki m tra s sách, k ho ch : ñ ñánh gia 1ho t ñ ng qu n lí c a trư ng, c a giáo viên. ( Giáo viên có th tham kh o thêm cu n Phương pháp ñánh giá tr trong ñ i m i giáo d c m m non, T Ng c Thanh và Nguy n Th thư, Nhà xu t b n Giáo d c, 2004). ðánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr m u giáo có th ti n hành ñ nh kì ho c ñ t xu t vào kh ang 3 tháng cu i năm h c. Sau khi ñánh giá riêng t ng v n ñ trên, nh ng ngư i tham gia ñánh giá c n ñưa ra nh n ñ nh chung v tình hình th c hi n chương trình chăm sóc – gáio d c tr và các v n ñ c n kh c ph c ñ nâng cao ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản