HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Khối Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
130
lượt xem
27
download

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Khối Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá hoạt động thu thập thông tin, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc – giáo dục (CS – GD) trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp quản lí giáo dục (Bộ, Sở Giáo dục và đạo tạo ; các Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường mầm non. Vì vậy, căn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Khối Mầm

 1. PH N NĂM HƯ NG D N TH C HI N ðÁNH GIÁ ðánh giá ho t ñ ng thu th p thông tin, phân tích và so sánh v i m c tiêu chương trình nh m ñ nh hư ng, ñi u ch nh chương trình chăm sóc – giáo d c (CS – GD) tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do giáo viên ti n hành ñ t ch c và ñi u ch nh ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c cho phù h p v i tr . Ho t ñ ng ñánh giá còn có th do các c p qu n lí giáo d c (B , S Giáo d c và ñ o t o ; các Phòng Giáo d c và Ban giám hi u nhà trư ng m m non. Vì v y, căn c vào ñ i tư ng tham gia ñánh giá (giáo viên hay cán b qu n lí giáo d c), vi c ñánh giá m u giáo có th chia làm hai lo i : - ðánh giá tr trong quá trình CS – GD. - ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr . A – ðÁNH GIÁ TR TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO D C I – M C ð CH - Xác ñ nh nhu c u, h ng thú và kh năng c a t ng tr ñ giáo viên có th l a ch n nh ng tác ñ ng CS – GD thích h p.
 2. - Nh n bi t nh ng ñi m n nh, ñi m y u trong quá trình giáo d c ñ ñi u ch nh vi c t ch c ho t ñ ng giáo d c sao cho phù h p v i tr . II – N I DUNG Giáo viên ñánh giá tr trong quá trình CS – Gia ñình có th chia thành 2 lo i : 1. ðánh giá tr trong các ho t ñ ng hàng ngày - Giáo viên ti n hành ñánh giá tr h ng ngày trong quá trình CS – GD. Nh ng ho t ñ ng trong ngày c a tr m u giáo l n bao g m : ho t ñ ng chơi, ho t ñ ng h c, ho t ñ ng lao ñ ng. - H ng ngày, thông qua nh ng ho t ñ ng trên, giáo viên chú ý phát hi n ra nh ng tr có các bi u hi n tích c c ho c tiêu (có kh năng x p hình hay v r t t t ho c t ra m t m i, chán ăn, …) trong nhóm. l p ñ có nh ng tác ñ ng CS – GD thích h p v i các tr ñó (ho c trao ñ i v i ph huynh ñ có s ph i h p gi a nhà trư ng v i gia ñình trong vi c chăm sóc - giáo d c tr ). ð ng th i, qua nh ng th hi n c a tr , giáo viên có th nh n ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình CS – GD c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c, vi c CS – GD tr cho phù h p hơn. - Các n i dung c n ñánh giá : + Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr . + C m xúc, thái ñ và hành vi c a tr trong các ho t ñ ng. + Nh ng ki n th c và kĩ năng c a tr .
 3. - D a trên k t qu ñánh giá nhanh h ng ngày, giáo viên c n xác ñ nh : + Nh ng tr c n lưu ý ñ c bi t và các bi n pháp CS – GD tr và nh ng thay ñ i phù h p trong nh ng ngày sau. - M i nhóm/ l p c n l p H sơ cá nhân cho t ng tr ñ theo dõi s ti n b c a các tr trong l p (xem cách làm ph n 3 – phương pháp). 2. ðánh giá vi c th c hi n ch ñ Vi c ñánh giá này giúp giáo viên nhìn nh n l i nh ng vi c mình và l p mình ñã ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ ; t ñó, c i ti n ho c ñi u ch nh các ho t ñ ng ti p theo, xây d ng k ho ch c a ch ñ sau ñư c t t hơn. Giáo viên s d ng phi u ðánh giá vi c th c hi n ch ñ ñ ñánh giá nh ng v n ñ ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ sau : - M c ñích. - N i dung. - T ch c ho t ñ ng. - Nh ng v n ñ khác như : tình tr ng s c kh e c a các tr trong l p, t ch c môi trư ng giáo d c, tài li u, ñ dùng, ñ chơi, … T dó, giáo viên lưu ý ñ có th tri n khai các ch ñ khác ñư c t t hơn.
 4. Dư i ñây là m u phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ (ñã ñư c ch nh s a sau nh ng góp ý c a các t nh năm h c 2006 – 2007) : ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH ð Trư ng : ……………………………………………………………….. L p : ………… Ch ñ : …………………………………………………………………………………… Th i gian : ………. tu n. T ngày ………. tháng …… ñ n ngày ……… tháng ……… N I DUNG ðÁNH GIÁ 1. V m c tiêu c a ch ñ 1.1. Các m c tiêu ñã th hi n t t …………………………………………………………………………………………… 1.3. Nh ng tr chưa ñ t ñư c các m c tiêu và lí do - V i m c tiêu 1 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 2 : ……………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 3 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 4 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 5 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. V n i dung c a ch ñ . 2.1. Các n i dung ñã th c hi n t t. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.2 Các n i dung chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do nh hư ng ……………………………………………………………………………………………
 6. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. V t ch c các ho t ñ ng c a ch ñ 3.1 V ho t ñ ng có ch ñích - Các gi h c có ch ñích ñư c tr tham gia tích c c, h ng thú và t ra phù h p v i kh …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng gi h c có ch ñích mà nhi u tr tõ ra không h ng thú, tích c c tham gia và lí …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.2 V vi c t ch c chơi trong l p - S lư ng các góc chơi : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý t ch c chơi trong l p ñư c t t hơn (v tính h p lí c a vi c b trí không v.v…):
 7. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.3 V vi c t ch c trong l p - S lư ng các góc chơi : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý ñ vi c t ch c chơi trong l p ñư c hơn (v tính h p lí c a vi c b trí k năng v.v…): …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Nh ng v n ñ khác c n lưu ý …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.1. V s c kh d c a tr (ghi tên nh ng tr ngh nhi u ho c có v n ñ v ăn u ng, v si …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.2. Nh ng v n ñ trong vi c chu n b phương ti n, h c li u, ñ chơi, lao ñ ng tr c nh
 8. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. M t s lưu ý quan tr ng ñ vi c phát tri n khai ch ñ sau ñư c t t hơn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Phương pháp a) Quan sát - Quan sát là phương pháp theo dõi m t cách có k ho ch, có h th ng và phân tích nh ng thông tin thu th p ñư c. - ð có s li u quan sát khách quan và có ý nghĩa, giáo viên ph i hi u v các quy lu t phát tri n tâm sinh lí c a tr và bi t cách quan sát, ghi chép, phân tích nh ng thông tin ñã quan sát ñư c. Ghi chép ng n g n các s ki n
 9. quan sát ñư c : hành ñ ng, l i nói, nét m t, c ch , bi u hi n c m xúc, tình c m, hoàn c nh mà s ki n di n ra, lí do và nh ng nh n xét có ích cho công tác CS – GD tr . - Giáo viên quan sát các ho t ñ ng h ng ngày và có th ghi l i các s ki n ñ c bi t x y ra th hi n s phát tri n c a tr ñ tìm ra các bi n pháp giáo d c thích h p. b) Trò chuy n - Trò chuy n là phương pháp s d ng m t h th ng câu h i m c ñích nh m thu nh p các thông tin và tìm hi u lí do, nguyên nhân c a các s ki n x y ra. - Phương pháp này thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá s phát tri n ngôn ng , tình c m – xã h i và c m xúc th m mĩ tr . Khi trò chuy n v i tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích c th , ñ t câu h i phù h p v i m c ñích, chu n b các phương ti n ñ dùng (n u c n). Ch nên trò chuy n khi tr vui v , s n sàng tham gia vào cu c nói chuy n và trong ng c nh phù h p v i m c ñích. - Khi h i tr , cô c n t ra ân c n, ñ ng viên, khuy n khích tr ; cho tr th i gian suy nghĩ ñ tr l i ; có th ñ t câu h i g i ý ñ tr nói ho c th c hi n theo yêu c u c a cô. N u tr không nói b ng l i ho c không th th hi n b ng l i, tr có th dùng ñ ng tác, c ch ñ bi u ñ t ý nghĩ c a mình. - ð có thêm thông tin v tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh :
 10. + Khi tr m i ñ n l p, giáo viên nên h i cha m v nh ng thói quen c a tr gia ñình (ăn ; ng ; trò chơi, ñ chơi tr yêu thích, …) ñ giúp cho tr chóng làm quen v i l p và không có xáo tr n nhi u trong sinh ho t c a tr . + Khi tr g p khó khăn trong sinh ho t l p, giáo viên có th trao ñ i v i cha m ñ bi t nh ng thông tin c n thí t. T ñó, giáo viên có th phân tích cho cha m v nh ng bi u hi n c a tr , nêu lí do và ñưa ra nh ng yêu c u ph i h p CS – GD gi a gia ñình và nhà trư ng. c) phân tích s n ph m c a tr - D a trên các s n ph m ho t ñ ng v t ch t và tinh th n (v , n n, th công, …), giáo viên phân tích m c ñ hình thành ki n th c, kĩ năng, năng khi u hay bi u hi n m t s tri u ch ng b nh t t trong lĩnh v c nào ñó c a tr . - ði u quan tr ng ñ i v i tr m u giáo không ch là ñánh giá k t qu mà còn là ñánh giá quá trình t o ra s n ph m ñó như th nào (cùng có m t k t qu như nhau, nhưng cách th c cũng như t c ñ làm c a tr có th khác nhau). - ð ñánh giá s n ph m c a tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích ñánh giá ; l a ch n s n ph m phù h p v i m c ñích ñánh giá ; l a ch n phương pháp thích h p (cô ñánh giá, tr t ñánh giá hay tr ñánh giá s n ph m c a nhau) ; ghi l i k t qu phân tích, ñánh giá vào phía sau s n ph m c a tr (tranh v , tô màu, …) ho c ghi vào s nh t kí. Do các s n ph m ñư c thu th p theo th i gian mà giáo viên ho c cha m có th d a trên cơ s ñó ñ nh n th y s phát tri n c a tr .
 11. - ð u năm h c, vi c ñánh giá s n ph m c a tr ch y u là do giáo viên th c hi n. Giáo viên giúp tr ñưa ra nh ng nh n xét ñơn gi n v s n ph m c a mình ho c c a b n. Theo cách này, tr h c ñư c cách trình bày nh n xét c a mình, t ñánh giá mình và so sánh mình v i các b n xung quanh. Khi tr t ñánh giá s n ph m c a mình hay s n ph m c a b n, giáo viên có th ñ t nh ng câu h i g i ý như sau : “Cháu thích b c tranh ch nào ?”, “B n tô màu như th nào ?”, “Ch nào cháu th y chưa ñ p ?”, “Mu n b c tranh ñ p hơn cháu làm như th nào ?”. - ðánh giá c a cô giáo v i tr nên th c hi n sau ñánh giá c a tr . Giáo viên giúp tr nh n ra nh ng m t t t, chưa t t và giúp tr hư ng kh c phúc. Tr m u giáo thư ng ñánh giá cao kh năng c a mình, do ñó cô giáo không nên ñưa ra nh ng nh n xét x u gây nh hư ng tiêu c c ñ n tr . - Giáo viên thu th p các s n ph m c a tr cùng v i nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên và lưu riêng thành h sơ cá nhân t ng tr . 4. Tiêu chí ñánh giá s phát tri n c a tr cu i 5 tu i a) Phát tri n th ch t - Cân n ng c a tr n m trong kênh A : + Tr trai : 16,0 – 26,6 kg + Tr gái : 15,0 – 26,2 kg - Chi u cao c a tr n m trong kênh A : + Tr trai : 106,4 – 125,8 kg
 12. + Tr gái : 104,8 – 124,5 kg - Phát tri n v n ñ ng thô : + Tr bi t ch y nhanh, ch m, ñ i hư ng theo hi u l nh. + Tr bi t ném trúng ñích. - V n ñ ng tinh : + Tr bi t v ch theo m u. + Tr bi t c t r i các hình v trên tranh. b) Phát tri n nh n th c - Tr bi t phân nhóm theo 2 ho c nhi u hơn các ñ c ñi m cơ b n, g i tên nhóm ñã phân lo i. - Tr bi t ñ m và nh n bi t s lư ng ñ n 10, bi t tr t t t 1 ñ n 10 và hi u khái ni m tương ng 1 – 1. - Hi u nguyên nhân c a các hi n tư ng ñơn gi n xung quanh, bi t ñưa ra các phán ñoán, suy lu n, gi i thích. - Bi t s d ng các khái ni m v th i gian như : hôm nay, hôm qua, ngày mai, sáng, trưa, chi u, t i, … - Tr bi t s p x p các ñ i tư ng theo quy t c nh t ñ nh. - Tr bi t chơi ñóng vai và phân bi t ñư c gi a th t và tư ng tư ng, gi a tình hu ng chơi.
 13. c) Phát tri n ngôn ng - Nghe k chuy n, ñ c thơ không ng t l i ; th hi n c m xúc trong khi nghe (g t ñ u, th hi n qua nét m t, …) ; nghe ñ c và k l i ñư c truy n. - Tr bi t k chuy n theo tranh, k l i chuy n x y ra v i b n thân và xung quanh m t cách rõ ràng m ch l c. - Nh n ra m t s kí hi u và ch cái quen thu c và thích thú t o ra các ch vi t và ch s theo cách riêng c a mình. d) Tình c m và quan h xã h i - Th c hi n ñ n cùng công vi c ñư c giao. - Có n n n p, thói quen v sinh ngăn n p, g n gàng ; có thói quen t ph c v trong sinh ho t h ng ngày. - Bư c ñ u bi t chia s xúc c m và th hi n s quan tâm ñ n ngư i khác. - Có m t s hành vi ñ o ñ c trong sinh ho t như : nói năng l phép, trung th c , bi t ki m ch khi c n thí t. - Bi t x lí m t s tình hu ng ñơn gi n x y ra. e) Ngh thu t và th m mĩ - Bi t di n ñ t b ng ngôn ng nh ng tư ng tư ng c a mình nhân v t, dáng ñi u, gi ng ñi u, nh p ñi u. - Bi t t nh n xét, ñánh giá k t qu trong ho t ñ ng t o hình, âm nh c.
 14. 5. L p h sơ cá nhân tr - H sơ cá nhân là m t d ng tư li u ñ ñánh giá v s ti n b c a tr m t cách có căn c , - H sơ các nhân tr bao g m các s n ph m do tr t làm ra qua các ho t ñ ng như vi t, v , xé, dán, … ho c có th c nh ng s n ph m ñó. H sơ cá nhân c a t ng tr ñư c giáo viên ho c cha m tr thu th p t ñ u cho ñ n cu i năm h c nên s là tư li u r t t t cho th y s ti n b c a tr trong su t năm h c ñó. - M i h sơ các nhân có th ñư c ñ ng trong m t túi riêng (làm b ng bìa hay nilon) ho c có th k p thành t ng k p ñ trong m t h p hay c p tài li u nhi u ngăn. H sơ cá nhân nên ñư c s p x p thành t ng lo i (lo i bài vi t, lo i bài v , lo i bài xé, dán, …) và m i lo i cũng nên ñư c s p x p theo trình t th i gian ñ d th y s ti n b c a con em h hay nh ng ñi m m nh, ñi m y u c a tr ñ gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . - Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ có nh ng nh n ñ nh chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . - Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ có nh ng nh n ñ nh chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gia ñình trong vi c CS – GD tr ti p theo. - Như v y, m i nhóm/ l p c n có nh ng h sơ ñánh giá sau : + H sơ cá nhân t ng tr .
 15. + Các phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ . B – ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C TR I – M C ðÍCH Các cán b qu n lí (Ban giám hi u, cán b S ho c Phòng Giáo d c, B Giáo d c và ðào t o) ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr c a trư ng m u giáo và c a giáo viên, t ñó ñưa ra các bi n pháp phù h p ñ nâng cao ch t lư ng CS – GD tr . II – N I DUNG ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr g m 4 v n ñ : - ðánh giá s phát tri n c a tr . - ðánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên. - ðánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng. - ðánh giá cơ s v t ch t c a trư ng. ð ñánh giá ñư c t ng v n ñ trên, ngư i ñánh giá này ph i d a trên các tiêu chí ñánh giá (là nh ng y u t cơ b n nh t c n ñánh giá). Giáo viên c n th c hi n, ñánh giá 4 n i dung trên theo tiêu chí ñánh giá quy ñ nh trong tài li u “Hư ng d n ch ñ o th c hi n Chương trình giáo d c m m non” c a B Giáo d c và ðào t o. III – PHƯƠNG PHÁP
 16. Các phương pháp ñ ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr m u giáo bao g m : - Quan sát : ð ñánh giá giáo viên, tr mong các ho t ñ ng CS – GD. - Phi u ñi u tra : ð ñánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng, cơ s v t ch t trư ng, l p. - Tr c nghi m hay s d ng b ng ki m kê : ð ñánh giá tr ,giáo viên - Nghiên c u ñánh giá s n ph m ho t ñ ng : ð ñánh giá vi c th c hi n chương trình và k t qu ho t ñ ng c a tr và giáo viên - Th o lu n nhóm : ð tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên. - Ki m tra s sách, k ho ch : ð ñánh giá ho t ñ ng qu n lí c a trư ng, “Phương pháp ñánh giá tr trong ñ i m i giáo d c m m non” (T Ng c Thanh và Nguy n Th Thư, Nhà xu t b n Giáo d c, 2004). ðánh giá vi c th c hi n chương trình CS – GD tr m u giáo có th ti n hành ñ nh kì ho c ñ t xu t vào kho ng 3 tháng cu i năm h c. Sau khi ñánh giá riêng t ng v n ñ trên, nh ng ngư i tham gia ñánh giá c n ñưa ra nh n ñ nh chung v hình th c th c hi n chương trình CS – GD tr và các v n ñ c n kh c ph c ñ nâng cao ch t lư ng CS – GD tr .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản