HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Nhà trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
251
lượt xem
68
download

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Nhà trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá là hoạt động thu thập thông tin, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình Chăm sóc – Giáo dục trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do các cấp quản lý giáo dục (Bộ, Sở, Các phòng giáo dục – đào tạo và Ban giám hiệu nhà trường) tiến hành để giám sát, thanh tra việc thực hiện chương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ - Nhà trẻ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N NĂM HƯ NG D N ðÁNH GIÁ ðánh giá là ho t ñ ng thu th p thông tin, phân tích và so sánh v i m c tiêu chương trình nh m ñ nh hư ng, ñi u ch nh chương trình Chăm sóc – Giáo d c tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do giáo viên ti n hành ñ t ch c và ñi u ch nh ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c cho phù h p v i tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do các c p qu n lý giáo d c (B , S , Các phòng giáo d c – ñào t o và Ban giám hi u nhà trư ng) ti n hành ñ giám sát, thanh tra vi c th c hi n chương trình Chăm sóc – giáo d c tr các nhà tr . Vì v y, căn c vào ñ i tư ng tham gia ñánh giá (giáo viên hay cán b qu n lý giáo d c), vi c ñánh giá nhà tr có th chia ra làm hai giai ño n: - ðánh giá tr trong quá trình chăm sóc - giáo d c. - ðánh giá vi c th c hi n chương trình Chăm sóc – Giáo d c tr . A – ðÁNH GIÁ TR TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO D C I – M C ðÍCH Ho t ñ ng ñánh giá nhà tr di giáo viên ti n hành nh m m c ñích: - Xác ñ nh nhu c u, h ng thú và kh năng c a t ng tr ñ giáo viên có th l a ch n nh ng tác ñ ng chăm sóc – giáo d c thích h p. - Tìm ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình chăm sóc – giáo d c c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c, vi c chăm sóc – giáo d c sao Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com cho phù h p v i tr . ð ng th i xem xét ñ c i thi n t t hơn nh ng y u t có tác ñ ng ñ n s phát tri n c a tr (Ví d : môi trư ng giáo d c…) II – N I DUNG Giáo viên ñánh giá tr trong quá trình chăm sóc – giáo d c có th chia thành hai lo i: 1. ðánh giá trong các ho t ñ ng hàng ngày Giáo viên ti n hành ñánh giá tr hang ngày trong quá trình chăm sóc – giáo d c. Nh ng ho t ñ ng trong ngày c a tr nhà tr bao g m: ho t ñ ng giao lưu c m xúc, ho t ñ ng v i ñ v t, ho t ñ ng chơi, ho t ñ ng chơi – t p, ho t ñ ng chăm sóc v sinh. Khi ñánh giá tr , giáo viên ñ i chi u k t qu tr ñ t ñư c v i m c ñích, yêu c u ñ t ra, lưu ý nh ng v n ñ tr chưa ñ t ñư c ñ ñi u ch nh khi l p k ho ch cho nh ng ho t ñ ng ti p theo. a) Các n i dung c n ñánh giá - Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr (khi m i ñ n l p và trong ngày). - C m xúc, hành vi và thái ñ c a tr trong các ho t ñ ng. - Nh ng ki n th c và k năng c a tr D a trên k t qu ñánh giá, giáo viên xác ñ nh: - M c ñ ñ t ñư c c a tr so v i m c ñích, yêu c u ñ t ra. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh ng v n ñ c n lưu ý trong vi c t ch c ho t ñ ng giáo d c ti p theo. - M i nhóm, l p nên có m t quy n nh t ký nhóm, l p ghi l i nh ng ñi u ñ c bi t hay c n quan tâm (ho c có th ghi vào ngay sau ph n so n/ k ho ch hang ngày) và h sơ cá nhân c a tr (n u tr ñã làm ñư c nh ng s n ph m riêng). b) Nh t ký nhóm/ l p Nh t ký nhóm/ l p là m t ký li u quan tr ng giúp: - Giáo viên ghi nh nh ng v n ñ c n ñ c bi t quan tâm trong vi c chăm sóc – giáo d c tr , t ñó xây d ng k ho ch ho t ñ ng cho các ho t ñ ng ti p theo phù h p v i tr . ð ng th i, ñây cũng là m t tài li u theo dõi thư ng xuyên v s phát tri n c a các tr trong nhóm/ l p. - Các cán b qu n lý trư ng có th theo dõi, ñánh giá vi c chăm sóc – giáo d c tr trong các nhóm/ l p, ñ có nh ng tư v n ho c h tr c n thi t cho giáo viên. - Ph huynh n u ñư c xem xét nh t ký s hi u thêm v s phát tri n c a con em mình và tin tư ng vào s chăm sóc, theo dõi thư ng xuyên c a giáo viên v icon em h . Trong nh t ký nhóm/ l p hàng ngày, giáo viên nên ghi l i nh ng v n ñ sau: + Sĩ s l p, lý do các cháu ngh . + Tình hình t ch c chăm sóc – giáo d c tr , nh ng lưu ý và thay ñ i ti p theo. Ví d : nh ng v n ñ cô ñã d y cho nhóm, l p trong ngày, nh ng tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com nào t ra n m t t hay chưa n m ñư c v n ñ ñó. C n thay ñ i gì v n i dung, phương pháp ñ giúp tr n m t t v n ñ hơn. + Tình hình tr trong ngày (nh ng s ki n ñ c bi t, phân tích, k ho ch, bi n pháp giáo d c ti p theo). Tuy nhiên hi n nay, do ñi u ki n nhóm/ l p còn r t ñông tr và ñi u ki n nhi u nơi còn khó khăn, nên tùy theo yêu c u c a m i ñ a phương mà các nhóm/ l p có th có hình th c ghi chép phù h p sao cho v n ñ m b o yêu c u v ñánh giá tr . c) H sơ cá nhân tr - H sơ cá nhân tr là m t d ng tư li u ñ ñánh giá v s ti n b c a tr m t cách có căn c . - H sơ cá nhân tr bao g m các s n ph m vi t, v , xé, dán… cũng như các tài li u tương t khác do tr t làm (có th c nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên v s n ph m ñó) th hi n s ti n b c a tr trong su t m t năm h c. H sơ cá nhân c a t ng tr ñư c giáo viên thu th p t ñ u cho ñ n cu i năm h c. - M i h sơ cá nhân có th ñư c ñ ng trong m t túi riêng (làm b ng bìa hay nilon…) ho c có th ñư c k p thành t ng k p riêng ñ trong m t h p hay c p tài li u nhi u ngăn. H sơ cá nhân nên ñư c x p thành t ng lo i (lo i bài vi t, lo i bài v , lo i bài xé, dán, n u có ñi u ki n có th lưu c nh ch p nh ng ho t ñ ng ho c s n ph m c a tr …) và m i lo i cũng nên ñư c s p x p theo trình t th i gian ñ d th y s ti n b c a tr . T t c h sơ cá nhân c a tr trong nhóm, l p nên ñ cùng m t ch và ñư c s p x p sao cho d qu n lý và s d ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Th nh tho ng, giáo viên có th xem l i nh ng h sơ ñó ñ th o lu n v i ñ ng nghi p ho c ph huynh v nh ng khó khăn mà tr g p ph i, nh ng ý tư ng, nh ng k ho ch s làm ti p theo. Giáo viên có th ñưa cho ph huynh xem h sơ c a tr ñ gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . 2. ðánh giá theo giai ño n - Giáo viên s d ng các ch s ñánh giá v s phát tri n c a tr sau m i giai ño n (6, 12, 24, 36 tháng tu i) ñ ñánh giá t ng tr . - ð i v i tr nhà tr , vi c ñánh giá tr không di n ra cùng m t lúc vào cu i h c kỳ hay cu i năm h c, mà giáo viên ti n hành ñánh giá thư ng xuyên hàng tháng b ng cách: m i tháng giáo viên l p danh sách các tr tròn 6, 12, 24, 36 tháng tu i, r i dùng các ch s ñánh giá tương ng v i tháng tu i c a tr (xem ph n IV) ñ ñánh giá xem tr nào ñã ñ t hay chưa ñ t ñư c các ch s ñó. Sau ñó giáo viên ghi vào “B ng k t qu ñánh giá tr hàng tháng” ñ theo dõi hay thông báo cho ph huynh bi t. Trong “B ng k t qu ñánh giá tr ” (ñ i v i tr k t thúc m t giai ño n phát tri n) v i nh ng tr chưa ñ t m t s ch s thu c lĩnh v c nào ñó (nh n th c, ngôn ng …), giáo viên c n ñưa ra nh ng bi n pháp chăm sóc – giáo d c c th , thích h p ñ kích thích s phát tri n c a tr v lĩnh v c này, ñ ng th i giáo viên cũng nên trao ñ i v i ph huynh các biên pháp c n thi t ñ ph i h p gi a nhà trư ng và gia ñình trong vi c chăm sóc – giáo d c tr . B ng k t qu ñánh giá tr Th i gian: Thánh…….. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh ng Nh ng Bi n H ð TT ch s ñã ñ t ch s chưa ñ t pháp kich tên tr tu i ñư c ñư c thích Lưu ý: ð d theo dõi, các tr nên ñư c ghi l n lư t theo ñ tu i (ghi danh sách tr thành t ng nhóm theo ñ tu i). ð i v i nh ng tr nhút nhát mà th i ñi m ñánh giá (ví d : tròn 6, 12… tháng tu i) rơi vào nh ng tháng ñ u m i ñi nhà tr , n u giáo viên không th ñánh giá ñư c s phát tri n c a tr thì có th h i cha m tr xem tr có ñ t ñư c các ch s ñánh giá c a ñ tu i ñó không. N u có nh ng ch s mà cha m tr không bi t là tr có ñ t ñư c hay không thì giáo viên cũng ghi l i ñi u ñó và v n ñ ra các bi n pháp kích thích s phát tri n c a tr như v i nh ng tr chưa ñ t ñư c ch s này. ð i v i nh ng tr nhóm 2 -3 tu i, n u ñ n cu i năm mà tr v n chưa ñánh giá l n nào thì vào tháng cu i năm h c, thi giáo viên có th ñánh giá tr b ng các ch s phát tri n c a ñ tu i 36 tháng (tuy có th ñ tu i còn thi u 1 – 2 tháng) và coi ñó là s ñánh giá cu i ñ tu i nhà tr trư c khi chuy n lên m u giáo, ñ ng th i có chú thích thêm v tháng tu i c a tr khi th c hi n ñánh giá. Như v y, trong m i nhóm/ l p nhà tr , giáo viên c n có 2 lo i h sơ dùng cho ho t ñ ng ñánh giá tr là: - H sơ cá nhân tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Các b ng k t qu ñánh giá tr hàng tháng. Còn tùy theo ñi u ki n c a t ng trư ng mà cán b qu n lý quy t ñ nh các nhóm/ l p ghi nh t ký hàng ngày theo hình th c thích h p. III – PHƯƠNG PHÁP Các n i dung ñánh giá trên có th ñư c th c hi n theo các phương pháp sau: 1. Quan sát Quan sát là phương pháp theo dõi tr có h th ng và phân tích nh ng thông tin thu th p ñư c. ð có s li u quan sát khách quan và có ý nghĩa, ngư i giáo viên ph i hi u v các quy lu t phát tri n tâm – sinh lý c a tr và bi t cách quan sát, ghi chép, phân tích nh ng thông tin ñã quan sát ñư c. Giáo viên quan sát nh ng s ki n x y ra v i tr hàng ngày. Sau ñó, giáo viên có th ghi l i nh ng s ki n ñ c bi t vào quy n nh t ký c a nhóm, l p. Ví d : cô giáo ghi vào nh t ký nh ng tr trong ngày t ra m t m i, s t, không mu n ăn, th c hi n t t hay không t t m t k năng nào ñó, nh ng tr ñánh b n… Giáo viên tìm hi u lý do nh ng bi u hi n b t thư ng c a tr ñ ñ ra nh ng bi n pháp chăm sóc – giáo d c thích h p. Cu i ngày, giáo viên nên trao ñ i v i cha m tr v nh ng v n ñ ñ c bi t ñó và các bi n pháp ph i h p chăm sóc – giáo d c phù h p gi a cha m và giáo viên. * Ví d v cách quan sát và ghi chép s ki n vào s nh t ký nhóm/ l p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Quan sát + S ki n: Ngày 20/1/2005, cô quan sát th y cháu Lê Mai Hương chơi x p kh i vuông như sau: Hương l y m t kh i vuông ñ t ch ng lên m t kh i khác. Kh i trên l ch so v i kh i dư i kho ng 1/4. Bé l y ti p m t kh i n a ñ t lên, v n l ch so v i kh i trư c m t chút. Bé l y ti p kh i th 4 ñ t lên thì ñ c ba kh i ñã x p. Bé l i x p l i. L n này ñ hai kh i trên. Bé x p l i l n th 3, l n này không ñ , nhưng các kh i v n chưa trùng khít lên nhau. Bé x p thêm m t kh i tam giác lên trên. Bé l y ti p kh i th 5 ñ t lên thì ñ t t c . Bé l i x p l i 4 kh i như l n ñ u tiên. - Cách ghi chép vàp s nh t ký l p + Ngày 20/1/2005: Lê Mai Hương chưa x p ch ng ñư c 4 kh i vuông nhưng t ra kiên trì. + K ho ch ti p theo: Hư ng d n Hương cách x p các kh i trùng khít lên nhau. 2. Trò chuy n - Trò chuy n là s d ng các câu h i có m c ñích ñ thu th p các thông tin và tìm hi u lý do, nguyên nhân c a các s ki n x y ra. - Phương pháp này thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá s phát tri n ngôn ng , tình c m – xã h i và c m xúc th m m tr . Ví d : mu n bi t kh năng ngôn ng c a tr , cô có th v a k v a h i tr v n i dung c a m t câu chuy n ng n hay m t b c tranh, ho c g i ý ñ tr nói v b m , v nh ng ngư i mà tr yêu quý… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi trò chuy n v i tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích c th , ñ t câu h i phù h p v i m c ñích, chu n b các phương ti n ñ dùng c n dùng. Giáo viên nên trò chuy n v i tr khi c m th y tr tho i mái, vui v , t nguy n. N u có nh ng thông tin ñ c bi t, giáo viên c n ghi vào s nh t ký (cách ghi tương t như v i quan sát). - Khi h i tr , cô c n t ra ân c n, ñ ng viên, khuy n khích tr và cho tr th i gian suy nghĩ ñ tr l i, ñ t câu h i g i ý ñ tr nói ho c th c hi n theo yêu c u c a cô. N u tr không nói b ng l i và không th th hi n ñư c b ng l i, tr có th dùng ñ ng tác, c ch ñ bi u ñ t ý nghĩ c a mình. ð có th thêm thông tin v tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh: - Khi tr m i ñ n l p, cô h i cha m tr v nh ng thói quen c a tr gia ñình (ăn, ng , trò chơi, ñ chơi tr yêu thích…) giúp tr chóng làm quen v i l p và không có xáo tr n nhi u trong sinh ho t. - Khi tr g p khó khăn trong sinh ho t l p, giáo viên có th trao ñ i v i cha m ñ h cung c p nh ng thông tin c n thi t và ñưa ra nh ng yêu c u ph i h p chăm sóc – giáo d c gi a gia ñình và nhà trư ng. 3. Phân tích s n ph m c a tr - D a trên các s n ph m ho t ñ ng v v t ch t và tinh th n c a tr (v , n n, ho t ñ ng v i ñ v t…), giáo viên phân tích v m c ñ hình thành ki n th c, năng khi u hay m t tri u ch ng b nh t t trong lĩnh v c nào ñó c a tr . - ði u quan tr ng ñ i v i tr không ch là ñánh giá k t qu mà là ñánh giá quá trình t o ra s n ph m ñó như th nào (cùng có m t k t qu như nhau, nh ng cách th c cũng như t c ñ c a các tr có th khác nhau…). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giáo viên c n xác ñ nh m c ñích ñánh giá và l a ch n s n ph m phù h p v i m c ñích ñó. Nh ng nh n xét ñánh giá v s n ph m (như tranh v , tô màu…) c a tr giáo viên có th ghi vào phía sau tranh ho c vào s nh t ký. - ð theo dõi s ti n b c a tr , giáo viên nên thu th p các s n ph m theo th i gian. - Tr cu i tu i nhà tr b t ñ u có th t ñánh giá ñơn gi n s n ph m c a mình (ñ p, chưa ñ p…). Cô có th ñ t nh ng câu h i g i ý ñ tr nói v s n ph m c a mình: “cháu v cái gì? Tô màu gì, có ñ p không?...”. - ðánh giá c a giáo viên ñ i v i tr nhà tr ch y u mang tính ñ ng viên khuy n khích, gây c m xúc t hào v vi c làm c a mình. Giáo viên không nên ñưa ra nh ng nh n xét x u gây nh hư ng tiêu c c ñ n tr . Trên ñây là các phương pháp ch y u ñ ñánh giá tr trong quá trình chăm sóc – giáo d c. M i phương pháp có nh ng ưu, như c riêng. Do ñó, giáo viên nên d a vào m c ñích ñánh giá và nh ng ñi u ki n c th mà l a ch n s d ng riêng m t phương pháp hay ph i h p nhi u phương pháp khác nhau cho phù h p. IV. CÁC CH S ðÁNH GIÁ S PHÁT TRI N C A TR . Dư i ñây là các ch s ñánh giá s phát tri n c a tr nhà tr các m c 6, 12,18, 24 và 36 tháng tu i. H ng tháng, giáo viên s d ng các ch s này ñ ñánh giá s phát tri n c a tr có ñ tu i phù h p. Khi ñánh giá, giáo vi n d ng các phương pháp ñã trình bày ph n trên. Vi c ñánh giá tr có th ñư c ti n hành thông qua các ho t ñ ng di n ra trong ngày ch không nh t thi t ph i có nh ng bu i ñánh giá riêng. V i nh ng ch s tr ñ t hay chưa ñ t ñư c, giáo viên ghi nh ng ch s ñó vào nh ng c t tương ng trong B ng k t qu ñánh giá tr h ng tháng ( xemph n 2, m c II). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các ch s ñánh giá s ph t tri n c a tr 6 tháng tu i:. Ch s 1: Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 5.5-9.8 kg - Tr gái: 5.5-9.0kg Ch s 2: Chi u cao c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 62.4-73.2cm - Tr gái: 60.6-71.2cm Ch s 3: Trư n ñư c 1m Ch s 4: Cào l y ñư c m t v t nh ( h t l c, h t nho khô..) Ch s 5: Bi t quay ñ u v phía có ti ng nói. Ch s 6: Bi t phát âm b p b Ch s 7: Bi t cư i ñáp l i Ch s 8: Bi t nh n bi t ngư i l , ngư i quen. Các ch s ñánh giá s phát tri n c a tr 12 tháng tu i: Ch s 1: Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 8.9-10.9 kg - Tr gái: 8.15-10.25kg Ch s 2: Chi u cao c a tr n m trong kênh A Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tr trai: 70.7-81.5cm - Tr gái: 68.6-80.0cm Ch s 3: Bi t ñi men Ch s 4: Nh t ñư c v t nh b ng các ngón tay Ch s 5: Tìm ñư c ñ chơi v a b gi u Ch s 6: Ch ñư c vào m t b ph n cơ th khi nghe g i tên ( m t, mũi, m m...). Ch s 7: Nói ñư c m t vài t ñơn. Ch s 8: B t chư c ñư c m t s ñ ng tác( v y tay, chào...) Các ch s ñánh giá s phát tri n c a tr 18 tháng tu i Ch s 1: Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 10.1-12.5kg - Tr gái: 9.4-1108kg Ch s 2: Chi u cao c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 76.3-88.5cm - Tr gái: 74.8-87.1cm Ch s 3: ði v ng Ch s 4: L ng ñư c 3 h p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch s 5: Ch ñư c m t s ñ dùng, ñ chơi và m t s con v t quen thu c khi nghe tên g i. Ch s 6: Nói ñư c câu 1-2 t Ch s 7: Nh n bi t ñư c ñ dùng, ñ chơi yêu thích, tên c a nh ng ngư i thân trong gia ñình. Ch s 8: Th hi n ñư c c m xúc khi nghe hát, k chuy n, ñ c thơ ( thích thú, v tay, l c lư..) Các ch s ñánh giá s phát tri n c a tr 24 tháng tu i: Ch s 1: Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 11.1-13.7kg - Tr gái: 10.4-13kg Ch s 2: Chi u cao c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 80.9-94.4cm - Tr gái: 79.9-93.0cm Ch s 3: Bi t c m thìa xúc ăn, c m c c u ng nư c v i s giúp ñ c a ngư i l n. Ch s 4: Bư c lên 5 b c thang có v n ( cao 12cm). Ch s 5: X p ñư c tháp 4 t ng Ch s 6: Ch và g i tên ñư c m t s ñ dùng, ñ chơi, con v t, qu quen thu c v i tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch s 7: S d ng ñư c m t s ñ dùng, ñ chơi theo ch c năng c a nó Ch s 8: Làm ñư c theo ch d n ñơn gi n ( l y c c u ng nư c,lau mi ng...) Ch s 9: Bi t h i và h i các câu h i: ñâu? Ai? Cái gì? Th nào? Ch s 10: Bư c ñ u th hi n tính t l c trong m t s vi c t ph c v ( ăn u ng, v sinh) Các ch s ñáh giá s phát tri n c a tr 36 tháng tu i Ch s 1: Cân n ng c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 13-16kg - Tr gái: 12.2-15.4kg Ch s 2: Chi u cao c a tr n m trong kênh A - Tr trai: 89.4-103.6cm - Tr gái: 88.4-102.7cm Ch s 3: Bi t t xúc ăn b ng thìa và t u ng nư c b ng c c. Ch s 4: ði th ng ngư i, nh c chân cao Ch s 5: Ném xa ñư c 1.2m Ch s 6: X p ñư c tháp 8 t ng Ch s 7: Nh n bi t ñư c 1 nhi u và ba màu ñ , xanh, vàng Ch s 8: Phát âm rõ ràng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch s 9: Bi t k l i m t s s vi c x y ra ñ i v i tr . Ch s 10: Thích ñ c thơ, bi t k l i nh ng câu chuy n ñơn gi n Ch s 11: Bi t tên, tu i, gi i tính, m t s ñ chơi, ñ dùng yêu thích Ch s 12: Bi t chơi cùng b n, không tranh giành ñ chơi c a b n. B – ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO D C I – M C ðÍCH Các cán b qu n lý (gan giám hi u, cán b Phòng, S ho c B Giáo d c và ðào t o) ñánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c c a tr nhà tr và c a giáo viên, t ñó ñưa ra các bi n pháp phù h p ñ nâng cao ch t lư ng chăn sóc – giáo d c tr . II – N I DUNG ðánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr nhà tr bao g m4v nñ : - ðánh giá s phát tri n c a tr . - ðánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên. - ðánh giá ho t ñ ng qu n lý trư ng. - ðánh giá cơ s v t ch t c a trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ð ñánh giá ñư c t ng v n ñ trên, ngư i ñánh giá c n có nh ng phi u ñánh giá ñư c thi t k c th . Vi c thi t k các phi u ñánh giá này ph i d a trên nh ng v n ñ cơ b n dư i ñây. 1. ðánh giá s phát tri n c a tr Vi c ñánh giá s phát tri n c a tr nhà tr có th s d ng các ch s ñánh giá như ñã trình bày ph n IV c a m c A. 2. ðánh giá ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c c a giáo viên Vi c ñánh giá ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c c a giáo viên trong nhóm, l p bao g m nh ng v n ñ sau: - L p k ho ch chăm sóc – giáo d c tr c a l p (theo th i gian và theo các ch ñ ). - T ch c môi trư ng ho t ñ ng c a tr . - T ch c các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr trong nhóm l p. - Ho t ñ ng qu n lý tr và qu n lý l p, th c hi n n i quy, quy ch c a giáo viên. - Kh năng ph i h p gi a các giáo viên, kh năng tư v n c a giáo viên v i ban giám hi u, ph huynh trong công tác chăm sóc – giáo d c tr . 3. ðánh giá ho t ñ ng qu n lý trư ng Vi c ñánh giá ho t ñ ng qu n lý trư ng c a ban giám hi u bao g m nh ng v n ñ sau: - Xây d ng k ho ch ho t ñ ng c a trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - T ch c th c hi n k ho ch c a trư ng, bao g m c các bi n pháp và quy ñ nh c th . - Vi c theo dõi, giám sát, ñi u ch nh k ho ch c a trư ng. - Vi c ñánh giá thư ng xuyên và ñ nh kỳ c a trư ng. - S ph i k t h p c a nhà trư ng v i ph huynh và các ban ngành xã, phư ng (trong c ng ñ ng). 4. ðánh giá cơ s v t ch t c a nhà tr Tiêu chí v ñánh giá cơ s v t ch t c a nhà tr c n ñư c th c hi n theo các tiêu chu n quy ñ nh c a B (hay các ñ a phương) trong ñi u l trư ng m n non. Vi c thi t k các phi u ñánh giá c th d a theo các tiêu chí nêu trên có th do các c p qu n lý thi t k cho phù h p v i t ng ñ a phương ho c tham kh o b phi u ñánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr nhà tr mà chúng tôi s biên so n c th sau. Trong b n v n ñ trên, vi c ñánh giá s phát tri n c a tr là v n ñ cơ b n nh t ñ xác ñ nh vi c th c hi n chương trình chăm sóc giáo d c c a m t trư ng, c a m t l p là t t hay chưa t t. Ba v n ñ còn l i nh m xác ñ nh các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr , t ñó, giúp nhà trư ng và giáo viên tìm ra các bi n pháp thích h p ñ nâng cao ch t lư ng c a ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr . III – PHƯƠNG PHÁP ðánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr nhà tr có th bao g m các phương pháp sau: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 18. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Quan sát: ñ ñánh giá giáo viên, tr trong các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c. - Phi u ñi u tra: ñ ñánh giá ho t ñ ng qu n lý trư ng, cơ s v t ch t trư ng, l p. - Tr c nghi m, hay s d ng b ng ki m kê: ñ ñánh giá tr , giáo viên. - Nghiên c u s n ph m ho t ñ ng: ñ ñánh giá vi c th c hi n chương trình và k t qu ho t ñ ng c a tr và giáo viên. - Th o lu n nhóm: ñ tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng. - Ph ng v n: ñ tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên. - Ki m tra s sách, k ho ch: ñ ñánh giá ho t ñ ng qu n lý c a trư ng, giáo viên. Các phương pháp ñánh giá này có th tham kh o trong sách: “Phương pháp ñánh giá tr trong ñ i m i giáo d c m n non”, T Ng c Thanh và Nguy n Th Thư, Nhà xu t b n Giáo d c, 2004. ðánh giá vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr nhà tr có th ti n hành ñ nh kỳ ho c ñ t xu t vào kho ng 3 tháng c a cu i năm h c. Sau khi ñánh giá riêng t ng v n ñ trên, nh ng ngư i tham gia ñánh giá c n ñưa ra nh n ñ nh chung v tình hình th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr nhà tr và các v n ñ c n kh c ph c ñ nâng cao ch t lư ng chương trình chăm sóc – giáo d c tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản