Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

Chia sẻ: sachvan2311

Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được các số liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả. Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên: - Đặt tên File cần thực hiện. - Cài đặt điểm đứng máy. - Cài đặt điểm định hướng. - Tiến hành đo các điểm chi tiết....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230
============== **** ================
Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là
không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập
được các số liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả.
Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau:
 Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên:
Đặt tên File cần thực hiện.
-
Cài đặt điểm đứng máy.
-
Cài đặt điểm định hướng.
-
Tiến hành đo các điểm chi tiết.
-
 Giai đoạn 2: Thiết lập trạm máy từ thứ trạm 2 trở về sau:
Mở File cần thực hiện.
-
Cài đặt điểm đứng máy.
-
Cài đặt điểm định hướng.
-
Tiến hành đo các điểm chi tiết.
-
Trang 1
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:
1. Đặt tên File cần thực hiện:
Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình:
F1: DATA COLLECT
F2: LAYOUT
F3: MEMORY MGR
Nhấn phím F1 [DATA COLLECT] – Thu thập dữ liệu. Xuất hiện màn
hình:
SELECT A FILE:
FN: ____________


INPUT LIST ----- ENTER
Tiến hành đặt tên công việc, nhấn phím F1 [INPUT], xuất hiện màn hình
sau và tiến hành đặt tên vào FN:
SELECT A FILE:
FN: _CONG TRINH


APL SPC CLR ENTER
Lưu ý:
 F1 [APL]: Chuyển đổi từ số sang chữ và ngược lại.
 F2 [SPC]: Ký tự trắng.
 F3 [CLR]: Xóa toàn bộ các ký tự.
 F4 [ENT]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
2. Cài đặt điểm đứng máy:
Sau khi đã đặt tên công việc xong, màn hình cơ bản xuất hiện:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHTTrang 2
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


F3: FS/SS
Nhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT] – Nhập điểm đứng máy. Sau khi
nhấn F1 màn hình xuất hiện:
PT#:  A______
ID: NGA BA
INS. HT: 1.451 m


INPUT SRCH REC OCNEZ
Chú thích:
 F1 [INPUT]: Nhập tên trạm đứng máy.
 F2 [SRCH]: Tìm điểm trạm máy .
 F3 [REC]: Lưu dữ liệu.
 F4 [OCNEZ]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm đứng máy PT#, ta có thể nhập
mô tả trạm đứng máy ở dòng ID.
Nhấn phím mũi tên để xuống dòng INS. HT: 1.421 m để nhập chiều cao
máy, đây là phần quan trọng để tính cao độ cho các điểm chi tiết.
Nhấn phím F4 [OCNEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy, sau khi nhấn
phím F4 màn hình xuất hiện:
OCC. PT
PT#: ___________


INPUT LIST NEZ ENTER
Nhấn tiếp phím F3 [NEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3
màn hình xuất hiện:
N  : XXX.XXX m
E :XXX.XXX m
Z :XXX.XXX mTrang 3
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230INPUT ---- PT# ENTER
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhập
xong nhấn F4 [ENTER] để chấp nhận đồng thời trở về màn hình trước đó:
PT#:  A_______
ID: NGA BA___
INS. HT: 1.451 m


INPUT SRCH REC OCNEZ
Nhấn tiếp phím F3 [REC] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau
khi nhấn F3 màn hình xuất hiện:
PT#:  A_______
ID: NGA BA___
INS. HT: 1.451 m
>REC? YES NO
INPUT SRCH REC OCNEZ
Nhấn phím F3 [YES] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau khi
nhấn F3 màn hình trở về màn hình cơ bản.
3. Cài đặt điểm định hướng:
Sau khi đã đặt các thông số của điểm đứng máy, ta trở về màn hình cơ
bản sau:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: FS/SS
Nhấn phím F2 [BACKSIGHT]: điểm định hướng. Sau khi nhấn phím F2
màn hình xuất hiện:
Trang 4
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
BS#:  _________
PCODE: _________
R. HT: 1.500 m


INPUT OSET MEAS BS
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm định hướng BS#:
BS#:  _A1______
PCODE: _________
R. HT: 1.500 m


INPUT OSET MEAS BS
Tiến hành nhập tên điểm định hướng, mã địa vật, và chiều cao gương R.
HT. Sau khi nhập xong chiều cao gương nhấn phím F4 [ENTER], máy sẽ trở về
màn hình:
BS#:  _A1________
PCODE: _SUOI_____
R. HT: 1.300 m


INPUT OSET MEAS BS
Nhấn phím F4 [BS]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn F4 màn
hình xuất hiện:
BACKSIGHT
PT#: _A1_______


INPUT LIST NE/AZ ENT
Nhấn phím F3 [NE/AZ]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn
phím F3 màn hình xuất hiện:

Trang 5
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
N  : XXX.XXX m
E :XXX.XXX m


INPUT ---- AZ ENTER
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhập
xong nhấn phím F4 [ENTER] để chấp nhận đồng thời trở về màn hình cơ bản.
Nếu không có tọa độ của điểm định hướng, mà chỉ có góc phương vị, thì
ta nhấn tiếp F3 [AZ] để nhập góc phương vị cho điểm định hướng, màn hình
xuất hiện:
HR = 0


INPUT ---- AZ ENTER
Sau khi nhập góc phương vị HR = 0, ta nhấn tiếp F4 [ENTER], màn hình
trở về trước đó:
BS#:  _A1________
PCODE: _SUOI_____
R. HT: 1.300 m


INPUT OSET MEAS BS
Nhấn phím F3 [MEAS] để chấp nhận điểm định hướng. Sau khi nhấn
phím F3 màn hình xuất hiện:
BS#:  _A1________
PCODE: _SUOI_____
R. HT: 1.300 m


*VH SD NEZ ----
Nhấn phím F1 [VH] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo góc.

Trang 6
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


Nhấn phím F2 [SD] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo chiều dài
và góc.
Nhấn phím F3 [NEZ] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo tọa độ.
4. Tiến hành đo các điểm chi tiết:
Sau khi đã đặt các thông số của điểm định hướng, màn hình trở về màn
hình cơ bản:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: FS/SS
Nhấn phím F3 [FS/SS]: để thực hiện đo các điểm chi tiết. Sau khi nhấn
phím F3 màn hình xuất hiện:
PT#:  _1________
PCODE: _AO ____
R. HT: 1.300 m


INPUT SRCH MEAS ALL
Nhấn phím F1 [INPUT] để đặt tên điểm chi tiết, sau đó ta tiến hành nhấn
F4 [ALL] để đo các điểm chi tiết. Tương tự cho các điểm còn lại.
II. THIẾT LẬP TRẠM MÁY TỪ TRẠM THỨ 2 TRỞ VỀ SAU:
1. Mở File cần thực hiện:
Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình:
F1: DATA COLLECT
F2: LAYOUT
F3: MEMORY MGR
Nhấn phím F1 [DATA COLLECT]. Xuất hiện màn hình:
SELECT A FILE:
FN: CONG TRINHTrang 7
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


INPUT LIST ----- ENTER
Mở tên công việc, nhấn phím F4 [ENTER], xuất hiện màn hình cơ bản.
2. Cài đặt điểm đứng máy:
Sau khi mở tên công việc ra, ta có màn hình cơ bản xuất hiện:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: FS/SS
Nhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT xuất hiện màn hình sau:
PT#:  A______
ID: NGA BA
INS. HT: 1.451 m


INPUT SRCH REC OCNEZ
Nhấn tiếp phím F4 [OCNEZ]: ta có màn hình:
PT#: __B_____


INPUT LIST NEZ ENTER
Nhấn phím F1 [INPUT]: Nhập tên trạm máy đã có. Sau khi nhấn F4
[ENTER] màn hình xuất hiện:
Trang 8
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


3. Cài đặt điểm định hướng:
Trang 9
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230


4. Tiến hành đo các điểm chi tiết:
Trang 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản