Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH môn Hóa khối A, B năm 2009

Chia sẻ: Nguyễn Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

1
671
lượt xem
222
download

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH môn Hóa khối A, B năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải chi tiết đề thi đh môn hóa khối a, b năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH môn Hóa khối A, B năm 2009

 1. GI I ð THI TUY N SINH ð I H C, CAO ð NG NĂM 2010 Môn thi : HOÁ, kh i A - Mã ñ : 825 * Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba=137; Pb = 207. I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH: (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40) Câu 1 : Cho h n h p g m 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung d ch ch a h n h p g m H2SO4 0,5M và Na NO3 0,2M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c dung d ch X và khí NO (s n ph m kh duy nh t). Cho V ml dung d ch NaOH 1M vào dung d ch X thì lư ng k t t a thu ñư c là l n nh t. Giá tr t i thi u c a V là A. 240. B. 120. C. 360. D. 400. nH+=0,4 mol nNO3=0,08 mol nFe=0,2 mol nCu=0,3 mol Fe3+ +3e Cu → Cu2+ + 2e Fe → 0,02 0,02 0,06 0,03 0,03 0,06 T ng s mol e như ng = 0,12 mol NO3-+3e+4H+ →NO+2H2O 0,08 0,24 ne nh n>ne như ng nên Fe tan h t 0,04 0,12 0,16 nH+ dư=0,4-0,16=0,24 mol Trung hoà X T ng s mol OH-=3nFe3++2nCu2++nOH-=0,06+0,06+0,24=0,36 mol S mol NaOH=0,36 lít=360 ml ðáp án C Câu 2 : Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam h n h p hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 b ng dung d ch NaOH, thu ñư c h n h p X g m hai ancol. ðun nóng h n h p X v i H2SO4 ñ c 1400C, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c m gam nư c. Giá tr c a m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cùng ñ ng phân C3H6O2 T ng s mol hai ch t = 66,6:74=0,9 (mol) RCOOR’+ NaOH→ RCOONa + R’OH 2R’OH→ R’2O + H2O 0,9 0,9 (mol) 0,9 0,45 (mol) Kh i lư ng nư c = 0,45 . 18 =8,1(gam) ðáp án B Câu 3: Trư ng h p nào sau ñây không x y ra ph n ng hóa h c? A. Cho Fe vào dung d ch H2SO4 loãng, ngu i. B. S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2. C. S c khí H2S vào dung d ch CuCl2. D. S c khí H2S vào dung d ch FeCl2. H2S không ph n ng v i FeCl2 ðáp án D Câu 4: Cho các h p kim sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi ti p xúc v i dung d ch ch t ñi n li thì các h p kim mà trong ñó Fe ñ u b ăn mòn trư c là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. Tính kh Fe>Cu(I), Zn>Fe(II), Fe>C(III), Fe>Sn(IV) Fe b ăn mòn I, III, IV ðáp án C Câu 5: Cho h n h p khí X g m HCHO và H2 ñi qua ng s ñ ng b t Ni nung nóng. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p khí Y g m hai ch t h u cơ. ð t cháy h t Y thì thu ñư c 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 ( ñktc). Ph n trăm theo th tích c a H2 trong X là A. 65,00%. B. 46,15%. C. 35,00% D. 53,85%. http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 2. S mol HCHO=s mol CO2=0,35 (mol) HCHO→H2O 0,35 0,35 (mol) Suy ra s mol H2=(11,7:18)-0,35=0,3(mol) % th tích H2=(0,3:0,65).100%=46,15% ðáp án B Câu 6: Cho b n h n h p, m i h n h p g m hai ch t r n có s mol b ng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. S h n h p có th tan hoàn toàn trong nư c (dư) ch t o ra dung d ch là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Ch t o ra m t dung d ch là: ðáp án C Câu 7: H n h p khí X g m anken M và ankin N có cùng s nguyên t cacbon trong phân t . H n h p X có kh i lư ng 12,4 gam và th tích 6,72 lít ( ñktc). S mol, công th c phân t c a M và N l n lư t là A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. Phương pháp th m=0,2.42+0,1.40=12,4(g) ðáp án D Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam h n h p hai este b ng dung d ch NaOH thu ñư c 2,05 gam mu i c a m t axit cacboxylic và 0,94 gam h n h p hai ancol là ñ ng ñ ng k ti p nhau. Công th c c a hai este ñó là A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Áp d ng b o toàn kh i lư ng mNaOH=0,94+2,05-1,99=1(g) nNaOH=0,025(mol) M=1,99:0,025=79,6 ðáp án D Câu 9: Cho 1 mol amino axit X ph n ng v i dung d ch HCl (dư), thu ñư c m1 gam mu i Y. Cũng 1 mol amino axit X ph n ng v i dung d ch NaOH (dư), thu ñư c m2 gam mu i Z. Bi t m2– m1=7,5. Công th c phân t c a X là A. C4H10O2N2. B. C5H9O4N. C. C4H8O4N2. D. C5H11O2N. ð t công th c là (NH2)xR(COOH)y Ta có phương trình 22y-36,5x=7,5 Nghi m duy nh t tho mãn x=1, y=2 ch n B ðáp án B Câu 10: Hòa tan h t m gam ZnSO4 vào nư c ñư c dung d ch X. Cho 110ml dung d ch KOH 2M vào X, thu ñư c a gam k t t a. M t khác, n u cho 140 ml dung d ch KOH 2M vào X thì cũng thu ñư c a gam k t t a. Giá tr c a m là A. 20,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17,710. TNI: Zn2+ dư OH- h t Zn2++2OH-→ Zn(OH)2 0,22 0,11 TNII: Zn2+ h t OH- dư hoà tan m t ph n k t t a Zn2++2OH-→ Zn(OH)2 x 2x x Zn(OH)2+2OH-→[Zn(OH)-4] http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 3. x-0,11 2x-0,22 T ng s mol OH-=0,28=2x+2x-0,22 suy ra x=0,125 m=0,125.161=20,125(g) ðáp án A Câu 11: Hiñrocacbon X không làm m t màu dung d ch brom nhi t ñ thư ng. Tên g i c a X là A. etilen. B. xiclopropan. C. xiclohexan D. stiren. Xiclo hexan không làm m t màu nư c brom ñk thư ng ðáp án C Câu 12: Cho lu ng khí CO (dư) ñi qua 9,1 gam h n h p g m CuO và Al2O3 nung nóng ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 8,3 gam ch t r n. Kh i lư ng CuO có trong h n h p ban ñ u là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. mO=9,1-8,3=0,8(g) nO=nCuO=0,05(mol) mCuO=0,05.80=4(g) ðáp án D Câu 13: ðun nóng h n h p hai ancol ñơn ch c, m ch h v i H2SO4 ñ c, thu ñư c h n h p g m các ete. L y 7,2 gam m t trong các ete ñó ñem ñ t cháy hoàn toàn, thu ñư c 8,96 lít khí CO2 ( ñktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol ñó là A. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH. B. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và CH3OH. nCO2=nH2O=0,4 nên có m t ancol chưa no Công th c ancol là CnH2n+1OH Ete : (CnH2n+1)2O 28n+18=7,2: (0,4:n) nên n=1,8 nên ch n A ðáp án A Câu 14: Dãy g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch HCl loãng là A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO. C. FeS, BaSO4, KOH. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. Dãy Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO tác d ng ñư c v i HCl loãng ðáp án B Câu 15: Cho phương trình hóa h c: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân b ng phương pháp hóa h c trên v i h s c a các ch t là nh ng s nguyên, t i gi n thì h s c a HNO3 là A. 46x – 18y. B. 45x – 18y. C. 13x – 9y. D. 23x – 9y. Cân b ng (5x-2y)Fe3O4+(46x-18y)HNO3→ 3(5x-2y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x-9y)H2O ðáp án A Câu 16: Xà phòng hóa m t h p ch t có công th c phân t C10H14O6 trong dung d ch NaOH (dư), thu ñư c glixerol và h n h p g m ba mu i (không có ñ ng phân hình h c). Công th c c a ba mu i ñó là: A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa. B. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. C. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa. D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa. C10H14O6 T ng k=4 = 3pi(COO)+1pi g c nên ch n phương án B ho c D B CH3CH=CHCOONa có ñ ng phân hình h c nên ch n D http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 4. ðáp án D Câu 17: Lên men m gam glucozơ v i hi u su t 90%, lư ng khí CO2 sinh ra h p th h t vào dung d ch nư c vôi trong, thu ñư c 10 gam k t t a. Kh i lư ng dung d ch sau ph n ng gi m 3,4 gam so v i kh i lư ng dung d ch nư c vôi trong ban ñ u. Giá tr c a m là A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. 20,0. Kh i lư ng CO2=10-3,4=6,6(g) Sơ ñ : C6H12O6→2CO2 180 88 x 6,6 x=13,5(g) H=90% nên Kh i lư ng glucozơ=(100.13,5):90=15(g) ðáp án C Câu 18: Cho h n h p X g m hai ancol ña ch c, m ch h , thu c cùng dãy ñ ng ñ ng. ð t cháy hoàn toàn h n h p X, thu ñư c CO2 và H2O có t l mol tương ng là 3 : 4. Hai ancol ñó là A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. B. C2H5OH và C4H9OH. C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. Hai ancol ña ch c có t l s mol CO2 và nư c là 3:4 thì ch ng t hai ancol no có n trung bình = 3 ch n C ðáp án C Câu 19: Cho 3,68 gam h n h p g m Al và Zn tác d ng v i m t lư ng v a ñ dung d chH2SO4 10% thu ñư c 2,24 lít khí H2 ( ñktc). Kh i lư ng dung d ch thu ñư c sau ph n ng là A. 101,48 gam. B. 101,68 gam. C. 97,80 gam. D. 88,20 gam. S mol H2SO4 ph n ng = s mol H2=0,1(mol) Kh i lư ng dung d ch H2SO4=ơ[ (0,1.98).100]:10=98(g) Kh i lư ng dung d ch sau ph n ng =98+3,68-0,1.2=101,48(g) ðáp án A Câu 20: N u cho 1 mol m i ch t: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 l n lư t ph n ng v i lư ng dư dung d ch HCl ñ c, ch t t o ra lư ng khí Cl2 nhi u nh t là A. KMnO4. B. K2Cr2O7. C. CaOCl2. D. MnO2. K2Cr2O7→3Cl2; KMnO4→2,5Cl2; CaOCl2→Cl2; MnO2→Cl2 ðáp án B Câu 21: Cho 0,25 mol m t anñehit m ch h X ph n ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 thu ñư c 54 gam Ag. M t khác, khi cho X ph n ng v i H2 dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X ph n ng h t v i 0,25 mol H2. Ch t X có công th c ng v i công th c chung là A. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2). C. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). D. CnH2n+1CHO (n ≥ 0). S mol Ag = 2 l n s mol anñehit ch ng t anñehit ñơn ch c S mol H2=2 l n s mol anñehit ch ng t anñehit chưa no ch a 1 pi ðáp án A Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al b ng dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ñư c dung d ch X và 1,344 lít ( ñktc) h n h p khí Y g m hai khí là N2O và N2. T kh i c a h n h p khí Y so v i khí H2 là 18. Cô c n dung d ch X, thu ñư c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08. ì 44a+ 28b= 0,06.18.2 ì a = 0,03 ï ï ï ï í í Ta có h ï ï b= 0,03 a+ b= 0,06 ï ï î î http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 5. 2N+5+8e→N2O 2N+5+10e→N2 T ng s mol e nh n=0,54(mol) 0,24 0,03 0,3 0,03 S mol Al=0,46(mol) Al→Al3++3e 0,46 1,38 > 0,54(s mol e nh n ) ch ng t ph n ng còn t o NH4NO3 N+5 + 8e NH4NO3 → (1,38-0,54) 0,105 T ng kh i lư ng mu i = 0,46.nAl(NO3)3 + 80.nNH4NO3 = 106,38(g) ðáp án B Câu 23: Cho 3,024 gam m t kim lo i M tan h t trong dung d ch HNO3 loãng, thu ñư c 940,8 ml khí NxOy (s n ph m kh duy nh t, ñktc) có t kh i ñ i v i H2 b ng 22. Khí NxOy và kim lo i M là A. NO và Mg. B. N2O và Al C. N2O và Fe. D. NO2 và Al. MKhí=22 ch ng t NxOy là N2O duy nh t 2N+5+ 8e → N2O M→Mn++ne 0,336 0,042 Khi ñó M=3,024: (0,336:n) M=9n (n=3, M=27) Ch n Al ðáp án B Câu 24: Cho 10 gam amin ñơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i HCl (dư), thu ñư c 15 gam mu i. S ñ ng phân c u t o c a X là A. 8. B. 7. C. 5. D. 4. Theo b o toàn kh i lư ng nHCl=(15-10):36,5 MAmin=10:s mol Axit HCl = 73 (C4H11N) có t ng 8 ñ ng phân ðáp án A Câu 25: Cho h n h p g m Fe và Zn vào dung d ch AgNO3 ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c dung d ch X g m hai mu i và ch t r n Y g m hai kim lo i. Hai mu i trong X là A. Fe(NO3)2 và AgNO3. B. AgNO3 và Zn(NO3)2. C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. Dung d ch ch a 2 mu i ch ng t Fe ph n ng m t ph n và AgNO3 h t Dung d ch ch a Fe(NO3)2 và Zn(NO3)2 ðáp án C Câu 26: Thu c th ñư c dùng ñ phân bi t Gly-Ala-Gly v i Gly-Ala là A. Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m. B. dung d ch NaCl. C. dung d ch HCl. D. dung d ch NaOH. Dùng Cu(OH)2/OH- ðáp án A Câu 27: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung d ch HNO3 1M, ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c khí NO (s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X. Dung d ch X có th hòa tan t i ña m gam Cu. Giá tr c a m là A. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20. S mol Fe=0,12(mol) s mol HNO3=0,4 (mol) Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O Fe + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2 0,1 0,4 0,1 0,02 0,04 Fe(NO3)3 dư =0,1-0,04=0,06(mol) Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2 0,03 0,06 mCu=0,03.64=1,92(g) ðáp án A http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 6. Câu 28: M t h p ch t X ch a ba nguyên t C, H, O có t l kh i lư ng mC : mH : mO = 21:2:4. H p ch t X có công th c ñơn gi n nh t trùng v i công th c phân t . S ñ ng phân c u t o thu c lo i h p ch t thơm ng v i công th c phân t c a X là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. CxHyOz x:y:z=(21:12):2:(4:16)=7:8:1 Công th c C7H8O=3 phenol+1 ete+1 ancol ðáp án A Câu 29: Cho dãy các ch t và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. S ch t và ion có c tính oxi hóa và tính kh là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Ch t tho mãn S, FeO, SO2, N2, HCl ðáp án C Câu 30: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không ch a không khí, sau m t th i gian thu ñư c 4,96 gam ch t r n và h n h p khí X. H p th hoàn toàn X vào nư c ñ ñư c 300 ml dung d ch Y. Dung d ch Y có pH b ng A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Theo phương pháp tăng gi m kh i lư ng S mol mu i ph n ng =(6,58-4,96):108=0,015(mol) Cu(NO3)2→2NO2+1/2O2 0,015 0,03 4NO2→4HNO3 0,03 [H+]=0,03:0,3=0,1(M) pH=1 0,03 ðáp án D Câu 31: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 ñư c t o thành t các monome tương ng là A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Hai monome l n lư t là CH2=C(CH3)COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH ðáp án C Câu 32: H p ch t h u cơ X tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH và dung d ch brom nhưng không tác d ng v i dung d ch NaHCO3. Tên g i c a X là A. metyl axetat. B. axit acrylic. C. anilin. D. phenol. X tác d ng ñư c v i NaOH và Br2, không tác d ng v i NaHCO3 ñó là phenol ðáp án D Câu 33: Nguyên t c a nguyên t X có c u hình electron l p ngoài cùng là ns2np4. Trong h p ch t khí c a nguyên t X v i hiñrô, X chi m 94,12% kh i lư ng. Ph n trăm kh i lư ng c a nguyên t X trong oxit cao nh t là A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%. H p ch t v i H là H2X có %X theo kh i lư ng là 94,12% X là S nên %S trong SO3 là 40% ðáp án B Câu 34: Dãy g m các ch t ñ u ñi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra anñehit axetic là: A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. C. C2H5OH, C2H4, C2H2. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. Dãy ch t ñi u ch tr c ti p t o ra CH3CHO là http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 7. C2H5OH, C2H4, C2H2 ðáp án C Câu 35: Dung d ch X ch a h n h p g m Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nh t t t ng gi t cho ñ n h t 200 ml dung d ch HCl 1M vào 100 ml dung d ch X, sinh ra V lít khí ( ñktc). Giá tr c a V là A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36. S mol CO32-=0,15 (mol) ; s mol HCO3-=0,1(mol) ; s mol H+=0,2(mol) H++CO32-→HCO3- ; T ng s mol HCO3-=0,25 ; H++ HCO3-→ CO2+H2O 0,15 0,15 0,15 0,05 0,25 0,05 VCO2=0,05.22,4=1,12 (lít) ðáp án B Câu 36: Khi ñ t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h thu ñư c V lít khí CO2 ( ñktc) và a gam H2O. Bi u th c liên h gi a m, a và V là: V V V V A. m = a − B. m = 2a − C. m = 2a − D. m = a + . . . . 5, 6 11, 2 22, 4 5,6 m=mC+mH+mO=12.(V:22,4)+a:9+16.(a:18-V:22,4) ðáp án A Câu 37: Có ba dung d ch: amoni hiñrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba ch t l ng: ancol etylic, benzen, anilin ñ ng trong sáu ng nghi m riêng bi t. N u ch dùng m t thu c th duy nh t là dung d ch HCl thì nh n bi t ñư c t i ña bao nhiêu ng nghi m? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Dùng HCl nh n ra 6 ch t: NH4HCO3 có khí thoát ra ; NaAlO2 có k t t a keo sau ñó tan ; Phenolat natri có hi n tư ng v n ñ c ; C2H5OH dung d ch trong su t ; Phenol phân l p ; Anilin ban ñ u phân l p sau ñó l c ñ u t o dung d ch trong su t v i HCl dư ðáp án B Câu 38: Cho 0,448 lít khí CO2 ( ñktc) h p th h t vào 100 ml dung d ch ch a h n h p NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 3,940. B. 1,182. C. 2,364. D. 1,970. nOH-=0,006+2.0,012=0,03(mol) nCO2=0,02(mol) 1
 8. II. PH N RIÊNG [10 câu]: Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 41: Cho các h p ch t h u cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (m ch h ); C3H4O2 (m ch h , ñơn ch c). Bi t C3H4O2 không làm chuy n màu quỳ tím m. S ch t tác d ng ñư c v i dung d ch AgNO3 trong NH3 t o ra k t t a là A. 3. B. 4 C. 2 D. 5 CH=CH, HCHO, HCOOH, CH=C-COOCH3, 4 ch t này ñ u tác d ng v i AgNO3/NH3 ðáp án B Câu 42: Có năm dung d ch ñ ng riêng bi t trong năm ng nghi m: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung d ch Ba(OH)2 ñ n dư vào năm dung d ch trên. Sau khi ph n ng k t thúc, s ng nghi m có k t t a là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3 (NH4)2SO4, FeCl2, K2CO3 t o k t t a v i Ba(OH)2 và các k t t a t o ra không tan ðáp án D Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam h n h p X g m Al và Sn b ng dung d ch HCl (dư), thu ñư c 5,6 lít H2( ñktc). Th tích khí O2 ( ñktc) c n ñ ph n ng hoàn toàn v i 14,6 gam h n h p X là A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít Al + 3/2HCl AlCl3 + 3/2H2 Zn + HCl ZnCl2 + H2 X 3/2x y y ì 27x+ 119y= 14,6 ì x= 0,1 ï ï ï ï í í ï 3/ 2x+ y= 0,25 ï y= 0,1 ï ï î ï î p : 4Al + 3O2 2Al2O3 . Sn + O2 SnO2 0,1 0,1*3/4 0,1 0,1 nO2 = (0,1*3/4 + 0,1*1) = 0,175 (mol) Vo2 = 0,175*22,4 = 3,92 (lít) ðáp án A Câu 44: Cacbohiñrat nh t thi t ph i ch a nhóm ch c c a A. Xeton B. Anñehit C. Amin D. Ancol. Cacbohiñrat ph i có nhóm OH(ancol) ðáp án D Câu 45: Cho h n h p g m 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung d ch ch a 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c m t dung d ch ch a 3 ion kim lo i. Trong các giá tr sau ñây, giá tr nào c a x th a mãn trư ng h p trên? A. 1,5 B. 1,8 C. 2,0 D. 1,2 Mg→Mg2++2e Zn→Zn2++2e 1,2 2,4 x 2x Ag++1e→Ag Cu2++2e→Cu 1 1 2 4 Tho mãn ñ ra thì 2,4+2x
 9. A. HCOOH, HOOC-CH2-COOH. B. HCOOH, CH3COOH. C. HCOOH, C2H5COOH D. HCOOH, HOOC-COOH. 0,3 mol axit trung hoà 0,5 mol NaOH thì ph i có 1 axit ñơn ch c và m t axit hai ch c n trung bình là 5/3 nên ch n D ðáp án D Câu 47: H p ch t X m ch h có công th c phân t là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X ph n ng v a ñ v i dung d ch NaOH sinh ra m t ch t khí Y và dung d ch Z. Khí Y n ng hơn không khí, làm gi y quỳ tím m chuy n màu xanh. Dung d ch Z có kh năng làm m t màu nư c brom. Cô c n dung d ch Z thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 8,2 B. 10,8 C. 9,4 D. 9,6 Công th c thu g n c a X là CH2=CHCOONH3CH3 CH2=CHCOONH3CH3+NaOH→CH2=CHCOONa+CH3NH2+H2O 0,1mol 0,1 mol Kh i lư ng ch t r n = 0,1.94=9,4(g) ðáp án C Câu 48: Cho cân b ng sau trong bình kín: 2NO 2 ( k ) ƒ N2O4 (k). (màu nâu ñ ) (không màu) Bi t khi h nhi t ñ c a bình thì màu nâu ñ nh t d n. Ph n ng thu n có: A. ∆H < 0, ph n ng thu nhi t B. ∆H > 0, ph n ng t a nhi t C. ∆H > 0, ph n ng thu nhi t D. ∆H < 0, ph n ng t a nhi t Ph n ng to nhi t t c delta H
 10. A. +1,56 V và +0,64 V B. – 1,46 V và – 0,34 V D. – 1,56 V và +0,64 V C. – 0,76 V và + 0,34 V Câu 53: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau m t th i gian, thu ñư c h n h p r n (có ch a m t oxit) n ng 0,95 m gam. Ph n trăm kh i lư ng PbS ñã b ñ t cháy là B. 95,00 % C. 25,31 % D. 64,68 % A. 74,69 % Câu 54: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Anilin tác d ng v i axit nitrơ khi ñun nóng thu ñư c mu i ñiazoni B. Benzen làm m t màu nư c brom nhi t ñ thư ng. C. Etylamin ph n ng v i axit nitr ơ nhi t ñ thư ng, sinh ra b t khí. D. Các ancol ña ch c ñ u ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. Câu 55: Dãy g m các dung d ch ñ u tham gia ph n ng tráng b c là: A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anñehit axetic B. Frutozơ, mantozơ, glixerol, anñehit axetic C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic. D. Glucozơ, frutozơ, mantozơ, saccarozơ. Câu 56: Dãy g m các ch t và thu c ñ u có th gây nghi n cho con ngư i là A. penixilin, paradol, cocain. B. heroin, seduxen, erythromixin D. ampixilin, erythromixin, cafein. C. cocain, seduxen, cafein. Câu 57: Ch t h u cơ X có công th c phân t C5H8O2. Cho 5 gam X tác d ng v a h t v i dung d ch NaOH, thu ñư c m t h p ch t h u cơ không làm m t màu nư c brom và 3,4 gam m t mu i. Công th c c a X là A. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CHCH3. C. HCOOCH2CH=CHCH3 D. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 58: Cho dãy chuy n hóa sau: + NaOH (du ) +X Phenol → Phenyl axetat  Y (h p ch t thơm) → t0 Hai ch t X,Y trong sơ ñ trên l n lư t là: A. anhiñrit axetic, phenol. B. anhiñrit axetic, natri phenolat C. axit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, phenol. Câu 59: Cho sơ ñ chuy n hóa: + H 3O KCN CH3CH2Cl  X  Y → → t0 Công th c c u t o c a X, Y l n lư t là: A. CH3CH2CN, CH3CH2CHO. B. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH. C. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4. D. CH3CH2CN, CH3CH2COOH. Câu 60: Trư ng h p x y ra ph n ng là A. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) → B. Cu + HCl (loãng) → C. Cu + HCl (loãng) + O2 → D. Cu + H2SO4 (loãng) → ------------------- ------------------- http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 11. GI I ð THI TUY N SINH ð I H C, CAO ð NG NĂM 2010 Môn thi : HOÁ, kh i B - Mã ñ : 174 I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH: (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40) Câu 1 : H p ch t h u cơ m ch h X có công th c phân t C6H10O4. Th y phân X t o ra hai ancol ñơn ch c có s nguyên t cacbon trong phân t g p ñôi nhau. Công th c c a X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. Câu 2: Nung 2,23 gam h n h p X g m các kim lo i Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau m t th i gian thu ñư c 2,71 gam h n h p Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung d ch HNO3 (dư), thu ñư c 0,672 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc). S mol HNO3 ñã ph n ng là A. 0,12 . B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18. Gi i G i s mol c a các kim lo i l n lư t là x, y, z, t. 56x + 27y + 65z + 24t = 2,23 S mol e c a kim lo i như ng cho oxi và nito (N+5): 2,71 − 2,23 0,672 3x + 3y + 2z + 2t = .2 + .3 = 0,15 mol 16 22,4 nHNO3 = nN(mu i) + nN (NO) = 3x + 3y + 2z + 2t + 0,03 = 0,18 mol Câu 3: H n h p X g m axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. ð trung hòa m gam X c n 40 ml dung d ch NaOH 1M. M t khác, n u ñ t cháy hoàn toàn m gam X thì thu ñư c 15,232 lít khí CO2 (ñktc) và 11,7 gam H2O. S mol c a axit linoleic trong m gam h n h p X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Gi i Axit panmitic: C15H31COOH x mol Axit stearic: C17H35COOH y mol Axit linoleic C17H31COOH z mol nCO2 = 16x + 18y + 18z = 0,68 mol (1) nH2O = 16x + 18y + 16z = 0,65 mol (2) L y (1) – (2) ta ñư c 2z = 0,03 z = 0,015 mol Không s d ng ñ n d ki n s mol c a h n h p Câu 4: Phương pháp ñ lo i b t p ch t HCl có l n trong khí H2S là: Cho h n h p khí l i t t qua m t lư ng dư dung d ch A. Pb(NO3)2. B. NaHS. C. AgNO3. D. NaOH. Câu 5: Phát bi u nào sau ñây không ñúng khi so sánh tính ch t hóa h c c a nhôm và crom? A. Nhôm và crom ñ u b th ñ ng hóa trong dung d ch H2SO4 ñ c ngu i. B. Nhôm có tính kh m nh hơn crom. C. Nhôm và crom ñ u ph n ng v i dung d ch HCl theo cùng t l v s mol. D. Nhôm và crom ñ u b n trong không khí và trong nư c. Câu 6: Hai h p ch t h u cơ X và Y có cùng công th c phân t là C3H7NO2, ñ u là ch t r n ñi u ki n thư ng. Ch t X ph n ng v i dung d ch NaOH, gi i phóng khí. Ch t Y có ph n ng trùng ngưng. Các ch t X và Y l n lư t là A. vinylamoni fomat và amoni acrylat. B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic. http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 12. C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat. D. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. Câu 7: Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy c n v a ñ 17,92 lít khí CO (ñktc), thu ñư c a gam kim lo i M. Hòa tan h t a gam M b ng dung d ch H2SO4 ñ c nóng (dư), thu ñư c 20,16 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Oxit MxOy là A. Cr2O3. B. FeO. C. Fe3O4. D. CrO. Gi i MxOy + yCO  → xM + yCO2  0,8 → 0,8x/y mol 2M + 2nH2SO4  → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O  2.0,09/n ← 0,09 mol 0,8 x 0,18 x 0,18 = = y n y 0,08n Giá tr phù h p là là n = 3 , y = 4, x = 3 Câu 8: Cho dung d ch Ba(HCO3)2 l n lư t vào các dung d ch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. S trư ng h p có t o ra k t t a là A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. Câu 9: ðipeptit m ch h X và tripeptit m ch h Y ñ u ñư c t o nên t m t aminoaxit (no, m ch h , trong phân t ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm –COOH). ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu ñư c t ng kh i lư ng CO2 và H2O b ng 54,9 gam. ð t cháy hoàn toàn 0,2 mol X, s n ph m thu ñư c cho l i t t qua nư c vôi trong dư, t o ra m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 120. B. 60. C. 30. D. 45. Gi i Amino axit t o ra X và Y là CnH2n(NH2)COOH hay CnH2n + 1NO2 => X: C2nH4nN2O3 ; Y: C3nH6n - 1N3O4 6n − 1 0,1.3n.44 + 0,1 18 = 54,9 2 => n = 3 X: C6  → 6CO2  → 6CaCO3   0,2 1,2 1,2 mol m = 1,2.100 = 120g Câu 10: H n h p Z g m hai axit cacboxylic ñơn ch c X và Y (MX > MY) có t ng kh i lư ng là 8,2 gam. Cho Z tác d ng v a ñ v i dung d ch NaOH, thu ñư c dung d ch ch a 11,5 gam mu i. M t khác, n u cho Z tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ñư c 21,6 gam Ag. Công th c và ph n trăm kh i lư ng c a X trong Z là A. C3H5COOH và 54,88%. B. C2H3COOH và 43,90%. C. C2H5COOH và 56,10%. D. HCOOH và 45,12%. Gi i Z tác d ng ñư c v i AgNO3/NH3 suy ra Z có HCOOH. nHCOOH = ½ nAg = 0,1 mol http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 13. RCOOH  RCOONa → 1 mol tăng 22 0,15 mol ← 11,5 – 8,2 = 3,3g 8,2 − 0,1.46 MX = = 72 0,15 − 0,1 ð t công th c c a X là RCOOH. Suy ra: R + 45 = 72 R = 27 suy ra R là C2H3 X: C2H3COOH %X = 0,05.72.100/8,2 = 43,9% Câu 11: Các ch t mà phân t không phân c c là: A. HBr, CO2, CH4. B. Cl2, CO2, C2H2. C. NH3, Br2, C2H4. D. HCl, C2H2, Br2. Câu 12: M t ion M3+ có t ng s h t proton, nơtron, electron là 79, trong ñó s h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 19. C u hình electron c a nguyên t M là A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d64s1. D. [Ar]3d34s2. Gi i E – 3 + Z + N = 79 hay 2Z + N = 82 E – 3 + Z – N = 19 hay 2Z – N = 22 Z = 26 => [Ar]3d64s2 Câu 13: H n h p khí X g m m t ankan và m t anken. T kh i c a X so v i H2 b ng 11,25. ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu ñư c 6,72 lít CO2 (các th tích khí ño ñktc). Công th c c a ankan và anken l n lư t là A. CH4 và C2H4. B. C2H6 và C2H4. C. CH4 và C3H6. D. CH4 và C4H8. Gi i M = 11,25.2 = 22,5 X ph i có CH4 G i x, y l n lư t là s mol c a CH4 và CnH2n nX = x + y = 0,2 (1) nCO2 = x + ny = 0,3 (2) mX = 16x + 14ny = 22,5.0,2 (3) Gi i h pt (1), (2), (3) ñư c n = 3 anken là C3H6 Câu 14: Phát bi u nào sau ñây không ñúng? A. Trong các dung d ch: HCl, H2SO4, H2S có cùng n ng ñ 0,01M, dung d ch H2S có pH l n nh t. B. Nh dung d ch NH3 t t t i dư vào dung d ch CuSO4, thu ñư c k t t a xanh. C. Dung d ch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuy n sang màu h ng. D. Nh dung d ch NH3 t t t i dư vào dung d ch AlCl3, thu ñư c k t t a tr ng. Câu 15: Dãy g m các ch t ñ u tác d ng v i H2 (xúc tác Ni, t0) t o ra s n ph m có kh năng ph n ng v i Na là: A. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH. B. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. C. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH. D. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. Câu 16: M t lo i phân supephotphat kép có ch a 69,62% mu i canxi ñihiñrophotphat, còn l i g m các ch t không ch a photpho. ð dinh dư ng c a lo i phân lân này là http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 14. A. 48,52%. B. 42,25%. C. 39,76%. D. 45,75%. Gi i ð dinh dư ng c a phân lân ñư c tính b ng ph n trăm P2O5 Ca(H2PO4)2  → P2O5  234g 142g 69,62% x% 142.69,62 x= = 42,25% 234 Câu 17: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín r i nung nóng nhi t ñ cao. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c x mol h n h p khí g m: CO2, CO, N2 và H2. Giá tr c a x là A. 0,60. B. 0,36. C. 0,54. D. 0,45. Gi i 2,4,6-trinitrophenol: C6H2(NO2)3OH hay C6H3N3O7 2C6H3N3O7  → 2CO2 + 3H2 + 3N2 + 10CO  0,06 mol 0,06 0,09 0,09 0,3 mol x = 0,06 + 0,09 + 0,09 + 0,3 = 0,54 mol Câu 18: H n h p X g m 1 ancol và 2 s n ph m h p nư c c a propen. T kh i hơi c a X so v i hiñro b ng 23. Cho m gam X ñi qua ng s ñ ng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p Y g m 3 ch t h u cơ và hơi nư c, kh i lư ng ng s gi m 3,2 gam. Cho Y tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, t o ra 48,6 gam Ag. Ph n trăm kh i lư ng c a propan-1-ol trong X là A. 65,2%. B. 16,3%. C. 48,9%. D. 83,7%. Gi i Hai s n ph m h p nư c c a propen là C2H5CH2OH và CH3CHOHCH3. MX = 2.23 = 46 X có CH3OH 3,2 nX = nO (CuO) = = 0,2 mol 16 G i a là s mol c a C3H8O 32(0,2 – a) + 60a = 46.0,2 a = 0,1 => nCH3OH = 0,1 mol nAg = 0,45 mol CH3OH  → HCHO  → 4Ag   0,1 0,1 0,4 mol C2H5CH2OH  → C2H5CHO  → 2Ag   0,025 mol ← 0,025 ← 0,45 – 0,4 mol 0,025.60 %m C2H5CH2OH = x100 = 16,3% 46.0,2 Câu 19: Cho ph n ng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH Ph n ng này ch ng t C6H5-CHO http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 15. A. v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh . B. ch th hi n tính oxi hóa. C. ch th hi n tính kh . D. không th hi n tính kh và tính oxi hóa. Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam h n h p b t X g m FexOy và Cu b ng dung d ch H2SO4 ñ c nóng (dư). Sau ph n ng thu ñư c 0,504 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dung d ch ch a 6,6 gam h n h p mu i sunfat. Ph n trăm kh i lư ng c a Cu trong X là A. 39,34%. B. 65,57%. C. 26,23%. D. 13,11%. Gi i +2 y - (3x – 2y)e → xFe3+ x x Fe a (3x – 2y)a mol Cu – 2e → Cu2+ b 2b mol S+6 + 2e S+4 → 0,045 ← 0,0225 mol (3x – 2y)a + 2b = 0,045 (1) (56x + 16y)a + 64b = 2,44 (2) 400ax/2 + 160b = 6,6 (3) Thay ax = t, ay = k. H pt ñư c vi t l i 3t – 2k + 2b = 0,045 56t + 16k + 64b = 2,44 200t + 160b = 6,6 Gi i h PT trên ñư c t = k = 0,025 ; b = 0,01 %mCu = 0,64.100/2,44 = 26,23% Câu 21: ði n phân (v i ñi n c c trơ) 200 ml dung d ch CuSO4 n ng ñ x mol/l, sau m t th i gian thu ñư c dung d ch Y v n còn màu xanh, có kh i lư ng gi m 8g so v i dung d ch ban ñ u. Cho 16,8g b t Fe vào Y, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 12,4g kim lo i. Giá tr c a x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Gi i CuSO4 + H2O → Cu + H2SO4 + ½ O2 a a a ½ a mol 64a + ½ a.32 = 8 a = 0,1 nFe = 0,3 mol Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 0,1← 0,1 mol mFe còn l i = 16,8 – 0,1.5,6 = 11,2g Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (3) 12,4 − 11,2 nCuSO4 (3) = = 0,15 mol 8 0,1 + 0,15 x= = 1,25 0,2 http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 16. Câu 22: Tr n 10,8g b t Al v i 34,8g b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm trong ñi u ki n không có không khí. Hoà tan hoàn toàn h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư) thu ñư c 10,752 lít khí H2 (ñktc). Hi u su t c a ph n ng nhi t nhôm là A. 80% B. 90% C. 70% D. 60% Gi i nAl = 0,4 mol nFe3O4 = 0,15 mol, nH2 = 0,48 mol 8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe 8x 9x mol Fe  → H2  9x 9x mol Al → 3/2 H2 0,4-8x 1,5(0,4-8x) mol 9x + 1,5(0,4 – 8x) = 0,48 x = 0,04 0,04.8 H% = x100 = 80% 0,4 Câu 23: H n h p M g m anñêhit X (no, ñơn ch c, m ch h ) và hiñrôcacbon Y, có t ng s mol là 0,2 (s mol c a X nh hơn c a Y). ð t cháy hoàn toàn M, thu ñư c 8,96 lít khí CO2 (ñktc) và 7,2g H2O. Hiñrôcacbon Y là A. CH4 B. C2H2 C. C3H6 D. C 2 H4 Gi i nCO2 = 0,4 mol ; nH2O = 0,4 mol nCO2 = nH2O, X là CnH2nO => Y là CmH2m (m ≥ 2) nCO2 g p 2 l n nM => X là CH2O và Y ph i có s nguyên t C l n hơn 2 => C3H6 (s mol c a X nh hơn c a Y). ??? Câu 24: Các dung d ch ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 nhi t ñ thư ng là A. glixeron, axit axetic, glucozơ B. lòng tr ng tr ng, fructozơ, axeton C. anñêhit axetic, saccarozơ, axit axetic D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic Câu 25: Cho dung d ch X ch a KMnO4 và H2SO4 (loãng) l n lư t vào các dung d ch : FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (ñ c). S trư ng h p có x y ra ph n ng oxi hoá - kh là A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 26: Các ch t ñ u không b thu phân trong dung d ch H2SO4 loãng, nóng là A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D. polietylen; cao su buna; polistiren Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t amin no, m ch h X b ng oxi v a ñ thu ñư c 0,5 mol h n h p Y g m khí và hơi. Cho 4,6g X tác d ng v i dung d ch HCl (dư), s mol HCl ph n ng là A. 0,1 B. 0,4 C. 0,3 D. 0,2 Gi i 2n + 2 + x CnH2n + 2 – x(NH2)x  → nCO2 +  H2O + x/2N2 2 http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 17. 2n + 2 + x 0,1 0,1n 0,1 0,1x/2 mol 2 2n + 2 + x => n + + x/2 = 5 2 => 4n + 2x = 8 N = 1, x = 2 => amin: CH2(NH2)2 n amin = 0,1 => nHCl = 0,2 mol Câu 28: Cho 150 ml dung d ch KOH 1,2M tác d ng v i 100 ml dung d ch AlCl3 n ng ñ x mol/l, thu ñư c dung d ch Y và 4,68 gam k t t a. Lo i b k t t a, thêm ti p 175 ml dung d ch KOH 1,2M vào Y, thu ñư c 2,34 gam k t t a. Giá tr c a x là A. 1,2 B. 0,8 C. 0,9 D. 1,0 Gi i TN1. nKOH = 0,18 mol ; nAl(OH)3 = 0,06 mol TN2. nKOH = 0,21 mol ; nAl(OH)3 = 0,03 mol Al3+ 3OH-  → Al(OH)3 +  a + 0,03 3(a + 0,03) a + 0,03 mol - − Al(OH)3 + OH  → AlO2 + 2H2O  a a mol a + 3(a + 0,03) = 0,21 => a = 0,03 x = (0,06 + 0,03 + 0,03)/0,1 = 1,2 Câu 29: Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. Dung d ch ñ m ñ c c a Na2SiO3 và K2SiO3 ñư c g i là thu tinh l ng B. ðám cháy magie có th ñư c d p t t b ng cát khô C. CF2Cl2 b c m s d ng do khi th i ra khí quy n thì phá hu t ng ozon D. Trong phòng thí nghi m, N2 ñư c ñi u ch b ng cách ñun nóng dung d ch NH4NO2 bão hoà Câu 30: Có 4 dung d ch riêng bi t: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào m i dung d ch m t thanh Ni. S trư ng h p xu t hi n ăn mòn ñi n hoá là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 31: Thu phân este Z trong môi trư ng axit thu ñư c hai ch t h u cơ X và Y (MX < MY). B ng m t ph n ng có th chuy n hoá X thành Y. Ch t Z không th là A. metyl propionat B. metyl axetat C. etyl axetat D. vinyl axetat Câu 32: T ng s h p ch t h u cơ no, ñơn ch c, m ch h , có cùng công th c phân t C5H10O2, ph n ng ñư c v i dung d ch NaOH nhưng không có ph n ng tráng b c là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam h n h p X g m hai kim lo i ki m th vào 200 ml dung d ch HCl 1,25M, thu ñư c dung d ch Y ch a các ch t tan có n ng ñ mol b ng nhau. Hai kim lo i trong X là A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca Gi i http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 18. 2,45 N u axit v a ñ : M = = 19,6 0,125 (A + B)/2 = 19,6 lo i V y dư axit. Y có n ng ñ mol/l c a các ch t b ng nhau nên: nA = nB = nHCl (dư) 2x + 2x + x = 0,25 x = 0,05 => A + B = 2,45/0,05 = 49 => A là Be, B là Ca Câu 34: Cho các cân b ng sau (1) 2HI (k) € H2 (k) + I2 (k) ; (II) CaCO3 (r) € CaO (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k) € Fe (r) + CO2 (k) ; (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) € 2SO3 (k) Khi gi m áp su t c a h , s cân b ng b chuy n d ch theo chi u ngh ch là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 35: Cho sơ ñ chuy n hoá : + H 3 PO4 + KOH + KOH P2O5  X  Y  Z → → → Các ch t X, Y, Z l n lư t là : A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4 C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4 D. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4 Câu 36: ð t cháy hoàn toàn m gam FeS2 b ng m t lư ng O2 v a ñ , thu ñư c khí X. H p th h t X vào 1 lít dung d ch ch a Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu ñư c dung d ch Y và 21,7 gam k t t a. Cho Y vào dung d ch NaOH, th y xu t hi n thêm k t t a. Giá tr c a m là A. 23,2 B. 12,6 C. 18,0 D. 24,0 Gi i nBa2+ = 0,15 mol ; nOH- = 0,4 mol ; nBaSO3 = 0,1 mol SO2 + Ba(OH)2  → BaSO3 + H2O (1)  0,1 0,1 0,1 mol SO2 + OH  → HSO3- -  0,2 0,2 mol nSO2 = 0,3 mol => nFeS2 = 0,15 mol => m = 120.0,15 = 18g Câu 37: Cho sơ ñ chuy n hoá sau 0 0 + H 2 ,t xt,t +Z C2 H 2  X  Y  Cao su buna − N → → → t 0 ,xt,p Pd,PbCO3 Các ch t X, Y, Z l n lư t là : A. benzen; xiclohexan; amoniac B. axetanñehit; ancol etylic; buta-1,3-ñien C. vinylaxetilen; buta-1,3-ñien; stiren D. vinylaxetilen; buta-1,3-ñien; acrilonitrin Câu 38: ð t cháy hoàn toàn m t lư ng h n h p X g m 2 ancol (ñ u no, ña ch c, m ch h , có cùng s nhóm -OH) c n v a ñ V lít khí O2, thu ñư c 11,2 lít khí CO2 va 12,6 gam H2O (các th tích khí ño ñktc). Giá tr c a V là A. 14,56 B. 15,68 C. 11,20 D. 4,48 http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 19. Gi i 3n + 1 − x CnH2n + 2 – x(OH)x + O2  → nCO2 + (n + 1)H2O  2 0,5 0,7 mol => n = 2,5 => m t ancol có 2C trong phân t . Suy ra x = 2 3.2,5 + 1 − 2 0,5 V= x x 22,4 = 14,56 lít 2 2,5 Câu 39: H n h p X g m alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch NaOH (dư), thu ñư c dung d ch Y ch a (m+30,8) gam mu i. M t khác, n u cho m gam X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HCl, thu ñư c dung d ch Z ch a (m+36,5) gam mu i. Giá tr c a m là A. 112,2 B. 165,6 C. 123,8 D. 171,0 Gi i nX = nHCl = 1 mol G i x là s mol c a alanin, 1 – x là s mol c a glutamic 89x + 147(1 – x) = m 111x + 191(1-x) = m + 30,8 x = 0,6 mol m = 0,6.89 +147.0,4 = 112,2g Câu 40: Trong các ch t : xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, ñimetyl ete, s ch t có kh năng làm m t màu nư c brom là A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 II. PH N RIÊNG [ 10 câu ] Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 41: Phát bi u nào sau ñây ñúng? A. Khi ñun C2H5Br v i dung d ch KOH ch thu ñươc etilen B. Dung d ch phenol làm phenolphtalein không màu chuy n thành màu h ng C. Dãy các ch t : C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhi t ñ sôi tăng d n t trái sang ph i D. ðun ancol etylic 1400C (xúc tác H2SO4 ñ c) thu ñư c ñimetyl ete Câu 42: Cho các c p ch t v i t l s mol tương ng như sau : (a) Fe3SO4 và Cu (1:1) (b) Sn và Zn (2:1) (c) Zn và Cu (1:1) (d) Fe2(SO4) và Cu (1:1) (e) FeCl2 và Cu (2:1) (g) FeCl3 và Cu (1:1) S c p ch t tan hoàn toàn trong m t lư ng du dung d ch HCl loãng nóng là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 43: Có bao nhiêu ch t h u cơ m ch h dùng ñ ñi u ch 4-metylpentan-2-ol ch b ng ph n ng c ng H2 (xúc tác Ni, t0)? A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 44: H n h p M g m axit cacboxylic X, ancol Y (ñ u ñơn ch c, s mol X g p hai l n s mol Y) và este Z ñư c t o ra t X và Y. Cho m t lư ng M tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 0,2 mol NaOH, t o ra 16,4 gam mu i và 8,05 gam ancol. Công th c c a X và Y là A. HCOOH và CH3OH B. CH3COOH và CH3OH C. HCOOH và C3H7OH D. CH3COOH và C2H5OH Gi i nRCOONa = nNaOH = 0,2 mol R + 67 = 16,4/0,2 = 82 R = 15 http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí
 20. X là CH3COOH G i s mol c a Y là a thì s mol c a X là 2a, c a Z là b. S mol c a mu i: 2a + b = 0,2. S mol c a Y sau ph n ng v i NaOH: a + b a + b < 0,2 MY > 8,05/0,2 = 40,25 => Y không ph i là CH3OH Câu 45: Dung d ch X ch a các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl− , trong ñó s mol c a ion Cl− là 0,1. Cho − 1/2 dung d ch X ph n ng v i dung d ch NaOH (dư), thu ñư c 2 gam k t t a. Cho 1/2 dung d ch X còn l i ph n ng v i dung d ch Ca(OH)2 (dư), thu ñư c 3 gam k t t a. M t khác, n u ñun sôi ñ n c n dung d ch X thì thu ñư c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 9,21 B. 9,26 C. 8,79 D. 7.47 Gi i ½ X + Ca(OH)2 dư ñư c 3 gam k t t a suy ra nHCO3- trong X = 0,03.2 = 0,06 mol ½ X + NaOH dư ñư c 2 g k t t a suy ra nCa2+ trong X = 0,02.2 = 0,04 mol nNa+ = 0,06 + 0,1 – 0,04.2 = 0,08 mol Khi ñun sôi: 2HCO3-  → CO32- + CO2 + H2O  0,06 0,03 0,03 0,03 mol m = 0,04.40 + 0,08.23 + 0,1.35,5 + 0,03.60 = 8,79g Câu 46: H n h p X g m CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X b ng dung d ch HCl (dư), sau ph n ng thu ñư c dung d ch ch a 85,25 gam mu i. M t khác, n u kh hoàn toàn 22 gam X b ng CO (dư), cho h n h p khí thu ñư c sau ph n ng l i t t qua dung d ch Ba(OH)2 (dư) thì thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 76,755 B. 73,875 C. 147,750 D. 78,875 Gi i G i s mol c a CuO là x, Fe2O3 là y 80x + 160y = 44 135x + 162,5.2y = 85,25 x = 0,15, y = 0,2 nBaCO3 = nCO2 = 0,15/2 + 0,2.3/2 = 0,375 mol m = 0,375.197 = 73,875g Câu 47: Cho m t s nh n ñ nh v nguyên nhân gây ô nhi m môi trư ng không khí như sau : (1) Do ho t ñ ng c a núi l a (2) Do khí th i công nghi p, khí th i sinh ho t (3) Do khí th i t các phương ti n giao thông (4) Do khí sinh ra t quá trình quang h p cây xanh (5) Do n ng ñ cao c a các ion kim lo i : Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các ngu n nư c Nh ng nh n ñ nh ñúng là : A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (5) C. (1), (2), (4) D. (2), (3), (4) Câu 48: Thu phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu ñư c 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thu phân không hoàn toàn X thu ñư c ñipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu ñư c ñipeptit Gly-Gly. Ch t X có công th c là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. Gly-Ala-Val-Val-Phe C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản