Hướng dẫn giải đề thi ĐH - CĐ năm 2008 môn Hóa khối B M195

Chia sẻ: chukien

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải đề thi đh - cđ năm 2008 môn hóa khối b m195', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn giải đề thi ĐH - CĐ năm 2008 môn Hóa khối B M195

Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)HƯ NG D N GI I ð THI ð I H C, CAO ð NG NĂM 2008
Môn thi : HOÁ, kh i B - Mã ñ : 195

Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo ñvC) c a các nguyên t :
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.


PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (44 câu, t câu 1 ñ n câu 44)
Câu 1 : Cho bi t các ph n ng x y ra sau :
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 ; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
Phát bi u ñúng là
A. tính kh c a Cl − m nh hơn c a Br − . B. tính oxi hoá c a Br2 m nh hơn c a Cl2.
C. tính kh c a Br − m nh hơn c a Fe .
2+ D. tính oxi hoá c a Cl2 m nh hơn c a Fe3+.
ðáp án D.
Br2 oxi hóa ñư c Fe2+ → Fe3+ ⇒ Lo i C.
Cl2 oxi hóa ñư c Br− ⇒ Lo i A, B.
K t h p (b c c u) ⇒ Tính oxi hóa c a Cl2 m nh hơn Fe3+.


Câu 2 : Dãy các nguyên t s p x p theo chi u tăng d n tính phi kim t trái sang ph i là
A. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F.
ðáp án C.
D a vào ñ nh lu t tu n hoàn.
N, O, F là các nguyên t thu c chu kì 2, có ñi n tích h t nhân tăng d n ⇒ N < O < F.
N, P là các nguyên t thu c nhóm VA, có ñi n tích h t nhân tăng d n ⇒ P < N.
Tóm l i : P < N < O < F.

Câu 3 : Nguyên t c luy n thép t gang là
A. dùng O2 oxi hoá các t p ch t Si, P, S, Mn, ... trong gang ñ thu ñư c thép.
B. dùng ch t kh CO kh oxit s t thành s t nhi t ñ cao.
C. dùng CaO ho c CaCO3 ñ kh t p ch t Si, P, S, Mn, ... trong gang ñ thu ñư c thép.
D. tăng thêm hàm lư ng cacbon trong gang ñ thu ñư c thép.
ðáp án A.
Chú ý, tránh nh m l n v i nguyên t c s n xu t gang !

Câu 4 : ðun nóng ch t H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung d ch HCl
(dư), sau khi các ph n ng k t thúc thu ñư c s n ph m là
A. H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH.

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)
B. H3N -CH2- COOHCl − , H3N -CH2-CH2- COOHCl − .
+ +


C. H3N+-CH2- COOHCl − , H3N+-CH(CH3)- COOHCl − .
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
ðáp án C.
Ph n ng th y phân, c t ñ t liên k t –CO–NH– kém b n.
Chú ý môi trư ng axit HCl ⇒ s n ph m.
Tuy nhiên, cách vi t công th c c u t o c a s n ph m như ñ bài là “có v n ñ ”, d gây lúng
túng cho thí sinh !

Câu 5 : Cho sơ ñ chuy n hoá sau :
+ Br2 (1:1mol),Fe,t + NaOH(dö ),t ,p + HCl(dö )
Toluen  X  Y  Z
→ → →
0 0
Trong ñó X, Y, Z ñ u là h n h p c a các ch t h u cơ, Z có thành ph n chính g m
A. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.
C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol.
ðáp án D.
X : o-bromtoluen và p-bromtoluen ; Y : o-NaO-C6H4-CH3 và p-NaO-C6H4-CH3
⇒ Z : o-metylphenol và p-metylphenol.
Nh n xét : m t s em “phân vân” ch “NaOH (dư), to, p”. N u ñ ghi rõ là NaOH ñ c, dư thì
chính xác hơn !


Câu 6 : M t m u nư c c ng ch a các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3 , Cl − , SO 2− . Ch t ñư c dùng

4

ñ làm m m m u nư c c ng trên là
A. Na2CO3. B. HCl. C. H2SO4. D. NaHCO3.
ðáp án A.
Nguyên t c làm m m nư c c ng toàn ph n (b ng phương pháp hóa h c) là dùng Na3PO4 ho c
Na2CO3 ñ lo i b Mg2+ và Ca2+ dư i d ng mu i k t t a.


Câu 7 : ðun nóng h n h p g m hai rư u (ancol) ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy
ñ ng ñ ng v i H2SO4 ñ c 1400C. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu ñư c 6 gam h n h p
g m ba ete và 1,8 gam nư c. Công th c phân t c a hai rư u trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH
ðáp án A.

2Cn H 2n+1OH  Cn H 2n+1OCn H 2n+1 + H 2O


n(rư u) = 2n(H2O) = 2.1,8/18 = 0,2 mol ; m(rư u) = m(ete) + m(H2O) = 7,8 gam
7,8 39 − 18
⇒ 14n + 18 = = 39 ⇒ n = = 1,5 ⇒ Hai rư u là CH3OH và C2H5OH.
0, 2 14
Nh n xét : ðây là m t bài toán quen thu c trong Chuyên ñ . Ancol – Ph n ng tách nư c.
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Câu 8 : Cho các ch t : rư u (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, ñimetyl ete và axit
fomic. S ch t tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
ðáp án B.
Các ch t : glixerol (t o ph c) ; glucozơ (t o ph c và oxi hóa – kh ) ; axit fomic (ph n ng
axit – bazơ).


Câu 9 : Oxi hoá 1,2 gam CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ñư c h n h p
s n ph m X (g m HCHO, H2O, CH3OH dư). Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư Ag2O
(ho c AgNO3) trong dung d ch NH3, ñư c 12,96 gam Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hoá
CH3OH là
A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
ðáp án B.
n(CH3OH pư) = n(HCHO) = 4n(Ag) = (12,96/108)/4 = 0,03 mol
n(CH3OH) = 1,2/32 = 0,0375 mol ⇒ H = (0,03/0,0375).100% = 80%.
Nh n xét : Câu này tương ñ i d . Không có gì ñ bàn c . Tuy nhiên có th ñi u ch nh các
phương án nhi u ñ tăng ñ khó (ví d 40%).


Câu 10 : Kh i lư ng c a tinh b t c n dùng trong quá trình lên men ñ t o thành 5 lít rư u
(ancol) etylic 460 là (bi t hi u su t c a c quá trình là 72% và kh i lư ng riêng c a rư u etylic
nguyên ch t là 0,8 g/ml)
A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg.
ðáp án D.
C6H10O5 → 2C2H5OH
H = 72%

46% × 5 × 0,8 0,5 ×162
⇒ m(tinh b t) = × = 4,5 kg
46 72%
Chú ý : b qua h s n c a tinh b t, dùng sơ ñ h p th c (chú ý hi u su t) ñ tính nhanh.
Phép tính ch th c hi n 1 l n (không ñ i lít thành ml ñ ñơn v cu i cùng là kg).
Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, hai phương án
A và C ch mang tính hình th c (có th thay b ng các phương án 3,24 ; 6,25 ho c 6,95).


Câu 11 : Nung m t h n h p r n g m a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín ch a không
khí (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u, thu ñư c ch t
r n duy nh t là Fe2O3 và h n h p khí. Bi t áp su t khí trong bình trư c và sau ph n ng b ng
nhau, m i liên h gi a a và b là (bi t sau các ph n ng, lưu huỳnh m c oxi hoá +4, th tích
các ch t r n là không ñáng k ).
A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b.
ðáp án B.

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Sơ ñ : 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2 ; 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
Áp su t không ñ i ⇔ 3a = 3b ⇔ a = b.
Nh n xét trên giúp bài toán ñư c gi i quy t nhanh hơn.
Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, h u như ch
mang tính hình th c (có th thay b ng a = 5b).


Câu 12 : Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư).
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñư c dung d ch Y; cô c n Y thu ñư c 7,62 gam FeCl2
và m gam FeCl3. Giá tr c a m là
A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.
ðáp án A.
Quy ñ i h n h p ñ u ch có FeO và Fe2O3 : FeO → FeCl2 ; Fe2O3 → 2FeCl3
m(Fe2O3) = 9,12 – (7,62/127)*72 gam.
⇒ m = m(FeCl3) = 2*[9,12 – (7,62/127)*72]*162,5/160 = 9,75 gam.
Nh n xét : Câu này tính toán hơi ph c t p. Không c n th n có th b r i.
Nh n xét : Các phương án l a ch n chưa th hi n ñư c m c ñ nhi u c n thi t, h u như ch
mang tính hình th c (có th thay b ng 4,875 ; 19,5).


Câu 13 : Cho dãy các ch t và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl − . S ch t
và ion trong dãy ñ u có tính oxi hoá và tính kh là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
ðáp án B.
Có tính oxi hóa và tính kh ⇔ s oxi hóa trung gian : Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+.
Nh n xét : Nhi u b n s phân vân gi a A và B, do ít chú ý ñ n Mn2+.


Câu 14 : Ph n ng nhi t phân không ñúng là
A. 2KNO3  2KNO2 + O2
→ B. NH4NO2  N2 + 2H2O

0 0
t t


C. NH4Cl  NH3 + HCl
→ D. NaHCO3  NaOH + CO2

0 0
t t


ðáp án D.
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O

0
t


Chú ý : Na2CO3 b n, không b nhi t phân ti p trong ñi u ki n thông thư ng !

Câu 15 : Cho dãy các ch t : KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH,
Ca(OH)2, CH3COONH4. S ch t ñi n li là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
ðáp án B.
Các ch t ñi n li : KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4.

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Câu 16 : Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn
toàn thu ñư c 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c khi
làm bay hơi dung d ch X là
A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam.
ðáp án B.
n(e Mg như ng) = (2,16/24)*2 = 0,18 mol > n(e N → NO) = (0,896/22,4)*3 = 0,12 mol
⇒ Trong dung d ch có t o thành NH4NO3 !
n(NH4NO3) = (0,18 – 0,12)/8 mol
m(mu i khan) = m(Mg(NO3)2) + m(NH4NO3)
= (24 + 62*2)*(2,16/24) + 80*(0,18 – 0,12)/8 = 13,92 gam.
Nh n xét : Bài này “có v n ñ ” ch sinh ra NH4NO3 trong dung d ch HNO3 dư !
Nên thay phương án C b ng m t s khác (5,92 ; 17,76).


Câu 17 : Thành ph n chính c a qu ng photphorit là
A. A. Ca3(PO4)2. B. NH4H2PO4. C. Ca(H2PO4)2. D. CaHPO4.
ðáp án A.
Câu này ñơn thu n là lý thuy t.


Câu 18 : ðun nóng m t rư u (ancol) ñơn ch c X v i dung d ch H2SO4 ñ c trong ñi u ki n
nhi t ñ thích h p sinh ra ch t h u cơ Y, t kh i hơi c a X so v i Y là 1,6428. Công th c
phân t c a Y là
A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O.
ðáp án B.
d(X/Y) = 1,6428 > 1 ⇒ ph n ng tách nư c t o anken.
X : CnH2n+2O ⇒ Y : CnH2n
d(X/Y) = (14n + 18)/14n = 1,6428 ⇔ 18/14n = 0,6428 ⇒ n = 2 ⇒ X là C2H6O.
Nh n xét : Câu này không khó, ch có ñi u ñ bài b “nh m” ñáng ti c ch ñáng l ph i h i
“công th c phân t c a X là” thì l i h i “công th c phân t c a Y là” (!?).
Chú ý kĩ năng gi i nhanh phương trình trên. Hơi l p l i n i dung c a câu 7.


Câu 19 : Cho các ph n ng :
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3  KCl + 3KClO4

0
t


O3 → O2 + O
S ph n ng oxi hoá kh là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
ðáp án D.
D a vào s thay ñ i s oxi hóa c a các nguyên t .
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Nh n xét : Câu này có v n ñ , ch , theo ñáp án c a B ph n ng O3 → O2 + O không ph i
là ph n ng oxi hóa – kh !
Chú ý, ph n ng sau v n có s thay ñ i s oxi hóa c a Cl (t oxi hóa – kh ) :
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
ñây ph i xét ñ n c u t o c a CaOCl2 thì m i th y ñư c ñi u này : Cl(-1)-Ca-O-Cl(+1)
Câu này s có nhi u b n b nh m (do quên ph n ng trên) ho c ăn may (do quên ph n ng
trên nhưng l i tính ph n ng O3 → O2 + O là ph n ng oxi hóa – kh !
Nói chung, không nên ñưa ph n ng O3 → O2 + O vào ñ thi.

Câu 20 : Cho 8,9 gam m t h p ch t h u cơ X có công th c phân t C3H7O2N ph n ng v i
100 ml dung d ch NaOH 1,5M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ñư c
11,7 gam ch t r n. Công th c c u t o thu g n c a X là
A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.
ðáp án D.
Nh n th y : các ch t ñ u ph n ng v i NaOH theo t l 1:1.
n(X) = 8,9/89 = 0,1 mol ⇒ n(NaOH) dư = 0,1*1,5 – 0,1 = 0,05 mol
R n g m : RCOONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,05 mol)
⇒ R + 67 = (11,7 – 40*0,05)/0,1 ⇒ R = 30 (H2N-CH2-)
⇒ X là H2NCH2COOCH3.
Chú ý : nh n xét t l ph n ng và lư ng NaOH dư.

Câu 21 : D n 1,68 lít h n h p khí X g m hai hiñrocacbon vào bình ñ ng dung d ch brom
(dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, có 4 gam brom ñã ph n ng và còn l i 1,12 lít khí.
N u ñ t cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công th c phân t c a hai
hiñrocacbon là (bi t các th tích khí ñ u ño ñktc).
A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6.
ðáp án C.
k(hiñrocacbon không no) = (4/160)/[(1,68 – 1,12)/22,4] = 1 ⇒ Lo i B.
n(trung bình) = 2,8/1,68 = 5/3 = 1,67 ⇒ Lo i D.
n(hiñrocacbon không no) = (2,8 – 1,12*1)/0,56 = 3
⇒ CTPT c a hai hiñrocacbon là : CH4 và C3H6
Chú ý : Tính toán ngay v i th tích mà không c n chuy n v s mol.

Câu 22 : Axit cacboxylic no, m ch h X có công th c th c nghi m (C3H4O3)n, v y công th c
phân t c a X là
A. C6H8O6. B. C3H4O3. C. C12H16O12. D. C9H12O9.
ðáp án A.
Axit cacboxylic no, m ch h ⇔ k = 3n/2 = (2*3n + 2 – 4n)/2 ⇒ n = 2

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)

⇒ CTPT c a X là C6H8O6
Nh n xét : Ph i n m v ng công th c tính ñ b t bão hòa k.

 →
Câu 23 : Cho cân b ng hoá h c : N2 (k) + 3H2 (k) ← 2NH3 (k) ; ph n ng thu n là ph n

ng to nhi t. Cân b ng hoá h c không b chuy n d ch khi
A. thay ñ i áp su t c a h . B. thay ñ i n ng ñ N2.
C. thay ñ i nhi t ñ . D. thêm ch t xúc tác Fe.
ðáp án D.
Chú ý : Cân b ng hóa h c ch có th b chuy n d ch khi thay ñ i các y u t n ng ñ , nhi t ñ
và áp su t. Ch t xúc tác ch có vai trò làm tăng t c ñ ph n ng (thu n và ngh ch) mà không
làm cho cân b ng chuy n d ch !
Nh n xét : ðây là m t ph n ng khá quen thu c trong ph n “T c ñ ph n ng và cân b ng
hóa h c”.


Câu 24 : Cho 1,9 gam h n h p mu i cacbonat và hiñrocacbonat c a kim lo i ki m M tác
d ng h t v i dung d ch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí ( ñktc). Kim lo i M là
A. Na. B. K. C. Rb. D. Li.
ðáp án A.
Chú ý : M2CO3 → CO2 ; MHCO3 → CO2
n(mu i) = 0,448/22,4 = 0,02 mol ⇒ M + 61 < 1,9/0,02 = 95 < 2M + 60
⇒ 17,5 < M < 34 ⇒ M là Na (23).
ðây là m t d ng quen thu c trong Chuyên ñ . Xác ñ nh tên kim lo i.

Câu 25 : Th tích dung d ch HNO3 67,5% (kh i lư ng riêng là 1,5 g/ml) c n dùng ñ tác d ng
v i xenlulozơ t o thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (bi t lư ng HNO3 b hao h t là 20%)
A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít.
ðáp án D.
3HNO3 → C6H7O2(NO3)3
H = 80%

V(HNO3) = {[3*(89,1/297)/80%]*63/67,5%}/1,5 = 70 lít.
Nh n xét : Câu này quá ph c t p, n ng v tính toán. N u không c n th n r t d b nh m.
Nên s d ng phép tính 1 l n (ñ i : 80% = 0,8 ; 67,5% = 0,675).
Các phương án nhi u chưa n, nên thay b ng các giá tr 47,25 ; 56 ; 84 ho c 105.
N i dung l p l i tương t câu 10.


Câu 26 : Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n
ng sinh ra 3,36 lít khí ( ñktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric
(ñ c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t,
ñktc). Giá tr c a m là

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D. 15,6.
ðáp án C.
Cu không tác d ng v i HCl ⇒ n(Al) = (3,36/22,4)*2/3 = 0,1 mol.
Al không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i ⇒ n(Cu) = (6,72/22,4)/2 = 0,15 mol.
⇒ m = 27*0,1 + 64*0,15 = 12,3 gam.
Nh n xét : ð bài chưa th c s chính xác.
N u thí sinh c “vô tư” làm như trên thì s không có v n ñ gì.
Tuy nhiên, s có thí sinh th c m c là “l Al tác d ng v i Cu2+ thì sao ?” !
ðây chính là v n ñ c n ph i bàn !
Các phương án nhi u là chưa t t, nên thay b ng các giá tr 10,45 ho c 13,65.


Câu 27 : H p ch t h u cơ no, ña ch c X có công th c phân t C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác
d ng v a ñ v i 100 gam dung d ch NaOH 8% thu ñư c ch t h u cơ Y và 17,8 gam h n h p
mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là
A. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5. B. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5.
C. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5. D. CH3OOC-CH2-COO-C3H7.
ðáp án C.
Do sinh ra h n h p mu i ⇒ Lo i A, D ⇒ n(Y) = 0,1 mol.
Theo b o toàn kh i lư ng :
M(Y) = [(160*0,1 + 100*8%) – 17,8]/0,1 = 62 ⇒ Y là HO-CH2-CH2-OH.
⇒ X là CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5.
Nh n xét : Câu này không có v n ñ gì l n.


Câu 28 : Tr n 100 ml dung d ch có pH = 1 g m HCl và HNO3 v i 100 ml dung d ch NaOH
n ng ñ a (mol/l) thu ñư c 200 ml dung d ch có pH = 12. Giá tr c a a là (bi t trong m i dung
d ch [H+][OH−] = 10−14)
A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.
ðáp án D.
pH = 12 ⇒ pOH = 2 ⇒ [OH− dư] = (0,1a – 0,1*0,1)/0,2 = 0,01 ⇒ a = 0,12.
Chú ý : t ñi u ki n [H+][OH−] = 10−14 ⇒ pH + pOH = 14.
Nh n xét : ðây là m t bài toán dung d ch quen thu c.
Các phương án nhi u là chưa t t, nên thay b ng các giá tr 0,08 ho c 0,20.


Câu 29 : Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, ñơn ch c X tác d ng hoàn toàn v i 500 ml dung
d ch g m KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung d ch thu ñư c 8,28 gam h n h p ch t
r n khan. Công th c phân t c a X là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.
ðáp án B.
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Chú ý : X tác d ng hoàn toàn ⇔ X h t (KOH và NaOH có th dư)
Theo b o toàn kh i lư ng :
3,6 + 0,5*0,12(56 + 40) = 8,28 + (3,6/X)*18 ⇒ X = 60 ⇒ X là CH3COOH.
Câu này cũng có th gi i theo tăng gi m kh i lư ng.


Câu 30 : Ch t ph n ng v i dung d ch FeCl3 cho k t t a là
A. CH3NH2. B. CH3COOCH3. C. CH3OH. D. CH3COOH.
ðáp án A.


CH3NH2 + H2O ← CH3NH3+ + OH− ; Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3↓


Câu 31 : Cho các ph n ng sau :
H2S + O2 (dư)  Khí X + H2O

0
t


NH3 + O2  Khí Y + H2O

0
850 C, Pt


NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu ñư c l n lư t là
A. SO3, NO, NH3. B. SO2, N2, NH3. C. SO2, NO, CO2. D. SO3, N2, CO2.
ðáp án C.
H2S + O2 (dư)  SO2 + H2O

0
t


NH3 + O2  NO + H2O

0
850 C, Pt


NH4HCO3 + HCl loãng → CO2 + NH4Cl + H2O
Chú ý ñi u ki n trong 2 ph n ng ñ u.
Nh n xét : Các ñáp án có SO3 là quá “thô”, h c sinh d dàng lo i tr !
Nên thay b ng các t h p (S, NO, CO2) ho c (S, N2, CO2) ho c (SO2, N2, CO2).


Câu 32 : Nhi t phân hoàn toàn 40 gam m t lo i qu ng ñôlômit có l n t p ch t trơ sinh ra 8,96
lít khí CO2 ( ñktc). Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a CaCO3.MgCO3 trong lo i
qu ng nêu trên là
A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%.
ðáp án D.
Qu ng ñôlômit là CaCO3.MgCO3
⇒ %m(CaCO3.MgCO3) = {[(100 + 84)*(8,96/22,4)/2]/40}*100% = 92%.
Nh n xét : Câu này không khó. Nên thay phương án A b ng giá tr 42%.

Câu 33 : Cho các ph n ng :
HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 →
0
t


C2H4 + HBr → C2H6 + Br2 →
askt(1:1mol)


S ph n ng t o ra C2H5Br là
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
ðáp án B.
HBr + C2H5OH  C2H5Br + H2O
→ C2H4 + Br2  C2H4Br2

0
t


C2H4 + HBr  C2H5Br
→ C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr
askt(1:1mol)


Nh n xét : Câu này không khó.

Câu 34 : Ti n hành hai thí nghi m sau :
- Thí nghi m 1 : Cho m gam b t Fe (dư) vào V1 lít dung d ch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghi m 2 : Cho m gam b t Fe (dư) vào V2 lít dung d ch AgNO3 0,1M.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n thu ñư c hai thí nghi m ñ u
b ng nhau. Giá tr c a V1 so v i V2 là
A. V1 = V2. B. V1 = 10V2. C. V1 = 5V2. D. V1 = 2V2.
ðáp án A.
Kh i lư ng ch t r n hai thí nghi m b ng nhau ⇔ V1(64 – 56) = 0,1*V2(108 – 56*0,5)
⇒ V1 = V2.
Nh n xét : ñây là m t bài toán tăng gi m kh i lư ng ñi n hình. C n chú ý t l ph n ng.
Có th thay th phương án nhi u b ng : V1 = 0,65V2.


Câu 35 : Polime có c u trúc m ng không gian (m ng lư i) là
A. PE. B. amilopectin . C. PVC. D. nh a bakelit.
ðáp án D.
PE, PVC : m ch th ng.
Amilopectin : m ch phân nhánh.
Nh a bakelit : m ng không gian (m ng lư i).
Nh n xét : Ph i n m v ng lí thuy t c u trúc m ng c a polime.
Tuy nhiên câu này không khó, do là m t câu ñã khá quen thu c.


Câu 36 : Công th c phân t c a h p ch t khí t o b i nguyên t R và hiñro là RH3. Trong oxit
mà R có hoá tr cao nh t thì oxi chi m 74,07% v kh i lư ng. Nguyên t R là
A. S. B. As. C. N. D. P.
ðáp án C.
Oxit có d ng : R2O5 ⇒ 2R + 5*16 = 5*16/0,7407 ⇒ R = 14 ⇒ R là N.
Chú ý : Hóa tr cao nh t v i H + Hóa tr cao nh t v i O = 8.

Câu 37 : nh hư ng c a nhóm -OH ñ n g c C6H5- trong phân t phenol th hi n qua ph n
ng gi a phenol v i
A. dung d ch NaOH. B. Na kim lo i. C. nư c Br2. D. H2 (Ni, to)
ðáp án C.

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


C6H5OH + Br2  2,4,6-tribromphenol

D u hi u : ph n ng x y ra ngay v i dung d ch brom, nhi t ñ thư ng, không c n xúc tác,
theo t l 1:3 (d hơn nhi u so v i benzen : brom khan, nhi t ñ cao, xúc tác b t Fe).


Câu 38 : Hiñrocacbon m ch h X trong phân t ch ch a liên k t σ và có hai nguyên t
cacbon b c ba trong m t phân t . ð t cháy hoàn toàn 1 th tích X sinh ra 6 th tích CO2 (
cùng ñi u ki n nhi t ñ , áp su t). Khi cho X tác d ng v i Cl2 (theo t l s mol 1 : 1), s d n
xu t monoclo t i ña sinh ra là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
ðáp án C.
X  6CO2 ⇒ X có 6C.

X m ch h , ch ch a liên k t σ ⇒ X là C6H14.
X có 2 nguyên t C b c ba ⇒ X là : 2,3-ñimetylbutan.
Cho X tác d ng v i Cl2 (t l mol 1:1) ch sinh ra t i ña 2 d n xu t monoclo :
Chú ý : tính ñ i x ng c a phân t .

Câu 39 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n
dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là
A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam.
ðáp án A.
Ph n ng : (RCOO)3C3H5 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3

Theo b o toàn kh i lư ng : m(xà phòng) = m(ch t béo) + m(NaOH) – m(glixerol)
⇒ m(xà phòng) = 17,24 + 40*0,06 – 92*0,06/3 = 17,80 gam.
Nh n xét : Câu này không quá khó, ch c n chú ý khái ni m ch t béo.
ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong
Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng 2008.

Câu 40 : Cho dãy các ch t : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11
(mantozơ). S ch t trong dãy tham gia ñư c ph n ng tráng gương là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
ðáp án D.
Các ch t tham gia ph n ng tráng gương : HCHO, HCOOH, CH3CHO và C12H22O11.
Chú ý : Mantozơ có tham gia ph n ng tráng gương.
C2H2 có ph n ng v i AgNO3/NH3 nhưng không ph i ph n ng tráng gương.


Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Câu 41 : Cho 0,1 mol P2O5 vào dung d ch ch a 0,35 mol KOH. Dung d ch thu ñư c có các
ch t
A. K3PO4, K2HPO4. B. K2HPO4, KH2PO4. C. K3PO4, KOH. D. H3PO4, KH2PO4.
ðáp án B.
P2O5  2H3PO4

Do : 1 < n(KOH)/n(P2O5) = 0,35/(0,1*2) = 1,75 < 2 ⇒ Hai mu i là : K2HPO4, KH2PO4.


Câu 42 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t este no, ñơn ch c thì s mol CO2 sinh ra b ng s mol O2
ñã ph n ng. Tên g i c a este là
A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat.
ðáp án A.
Este no, ñơn ch c (m ch h ) ⇔ CnH2nO2
Ph n ng cháy : CnH2nO2 + (3n − 2)/2O2 → nCO2 + nH2O
n(CO2) = n(O2) ⇔ (3n − 2)/2 = n ⇒ n = 2 ⇒ Este là C2H4O2 hay HCOOCH3 (metyl fomiat).


Câu 43 : Cho ch t h u cơ X có công th c phân t C2H8O3N2 tác d ng v i dung d ch NaOH,
thu ñư c ch t h u cơ ñơn ch c Y và các ch t vô cơ. Kh i lư ng phân t (theo ñvC) c a Y là
A. 85. B. 68. C. 45. D. 46.
ðáp án C.


X + NaOH → ch t h u cơ Y và các ch t vô cơ
⇒ X là CH3CH2NH3NO3
Ph n ng : CH3CH2NH3NO3 + NaOH  CH3CH2NH2 + NaNO3 + H2O

⇒ Y là CH3CH2NH2 (M = 45 ñvC).
Nh n xét : Nhi u b n s lúng túng trong vi c xác ñ nh CTCT c a X.
ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong
Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008.

Câu 44 : H n h p r n X g m Al, Fe2O3 và Cu có s mol b ng nhau. H n h p X tan hoàn toàn
trong dung d ch
A. NaOH (dư). B. HCl (dư). C. AgNO3 (dư). D. NH3 (dư).
ðáp án B.
NaOH ch hòa tan ñư c Al.
AgNO3 dư ch hòa tan ñư c Al và Cu.
NH3 không hòa tan ñư c ch t nào.
V i HCl : Al tan, Fe2O3 tan, Cu tan trong Fe3+ (v a ñ ).
Chú ý : Dãy ñi n hóa kim lo i, Cu tan trong Fe3+.


Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)

PH N RIÊNG ------ Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 ph n : Ph n I ho c Ph n II -------
Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 ñ n câu 50)
Câu 45 : Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin),
C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng ñư c v i nư c brom là
A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.
ðáp án D.
Các ch t ph n ng v i nư c brom là : C2H2, C2H4, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin),
C6H5OH (phenol).

Câu 46 : Th tích dung d ch HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng ñ hoà tan hoàn toàn m t h n
h p g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO)
A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
ðáp án C.
Th tích dung d ch HNO3 là ít nh t ⇔ dung d ch g m Fe2+ và Cu2+
(do Cu (và Fe dư, n u có) và Fe3+ tác d ng v a h t v i nhau).
B o toàn e : n(NO) = (0,15*2 + 0,15*2)/3 = 0,2 mol
Chú ý t l : n(HNO3) = 4n(NO) = 0,8 mol ⇒ V(HNO3) = 0,8 lít.
Nh n xét : ðây là bài t p hay và khó (s không nhi u thí sinh làm ñư c).
Tuy nhiên, n i dung hơi l p khi ñ t trong cùng ñ v i câu 44.
ðây là bài t p mà chúng ta ñã ñư c làm quen trong
Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008.

Câu 47 : Cho các ph n ng :
(1) O3 + dung d ch KI → (2) F2 + H2O  →
0
t(3) MnO2 + HCl ñ c  → (4) Cl2 + dung d ch H2S →
0
t


Các ph n ng t o ra ñơn ch t là
A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).
ðáp án A.
O3 + KI + H2O → KOH + I2 + O2 F2 + H2O  HF + O2
t

0
MnO2 + HCl ñ c  MnCl2 + Cl2 + H2O
t

0
Cl2 + H2S + H2O → HCl + H2SO4
Nh n xét : ð làm bài này ta ph i n m v ng tính ch t hóa h c c a các nguyên t nhóm
Halogen và Oxi. Th c t bài này không khó, nhưng nhi u b n s lúng túng, do không quan
tâm nhi u ñ n ki n th c l p 10.

Câu 48 : ð t cháy hoàn toàn 1 lít h n h p khí g m C2H2 và hiñrocacbon X sinh ra 2 lít khí
CO2 và 2 lít hơi H2O (các th tích khí và hơi ño cùng ñi u ki n nhi t ñ , áp su t). Công th c
phân t c a X là
A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8.
ðáp án A.
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


S nguyên t C trung bình = 2/1 = 2 ⇒ X có 2C.
Do : V(CO2) = V(H2O) ⇒ X là ankan.
Tóm l i X là C2H6.
Nh n xét : ðây là bài toán v n d ng nh ng nh n xét trong
Chuyên ñ . Bài toán ñ t cháy trong Hóa H u cơ.

Câu 49 : Ba hiñrocacbon X, Y, Z là ñ ng ñ ng k ti p, kh i lư ng phân t c a Z b ng 2 l n
kh i lư ng phân t c a X. Các ch t X, Y, Z thu c dãy ñ ng ñ ng
A. ankan. B. ankañien. C. anken. D. ankin.
ðáp án C.
Có th “làm mò” ngay là anken.
Làm tr c ti p : G i X là CaHb ⇒ Z là CaHb(C2H4)
M(Z) = 2M(X) ⇒ CaHb ≡ C2H4 ⇒ Các ch t X, Y, Z thu c dãy ñ ng ñ ng anken.
Nh n xét : N u b sung thêm phương án “xicloankan” thì m c ñ nhi u s cao hơn.

Câu 50 : Ti n hành b n thí nghi m sau :
- Thí nghi m 1 : Nhúng thanh Fe vào dung d ch FeCl3;
- Thí nghi m 2 : Nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSO4;
- Thí nghi m 3 : Nhúng thanh Cu vào dung d ch FeCl3 ;
- Thí nghi m 4 : Cho thanh Fe ti p xúc v i thanh Cu r i nhúng vào dung d ch HCl
S trư ng h p xu t hi n ăn mòn ñi n hoá là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
ðáp án B.
Ch có các thí nghi m 2 và 4 xu t hi n ăn mòn ñi n hóa.
Nh n xét : Nhi u b n s lúng túng trong câu này. C n n m v ng khái ni m và các ñi u ki n
ñ xu t hi n ăn mòn ñi n hóa.

Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 ñ n câu 56)
Câu 51 : Mu i C6 H 5 N 2 Cl − (phenylñiazoni clorua) ñư c sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác
+


d ng v i NaNO2 trong dung d ch HCl nhi t ñ th p (0-50C). ð ñi u ch ñư c 14,05 gam
C 6 H 5 N 2 Cl − (v i hi u su t 100%), lư ng C6H5-NH2 và NaNO2 c n dùng v a ñ là
+


A. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,2 mol.
C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol.
ðáp án C.
Ph n ng : C6H5NH2 + NaNO2 + HCl → C6 H 5 N + Cl − + 2H2O
2

⇒ Lo i A, B, D ⇒ Duy ch có C ñúng !
Nh n xét : Câu này không hay (phương án ch n), nhưng ph i nh ph n ng m i làm ñư c.

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Câu 52 : Cho các dung d ch : HCl, NaOH ñ c, NH3, KCl. S dung d ch ph n ng ñư c v i
Cu(OH)2 là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
ðáp án B.
Các dung d ch ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 là : HCl, NaOH ñ c và NH3.
Nh n xét : V n ñ lư ng tính c a Cu(OH)2 là m t v n ñ “nh y c m” còn nhi u tranh cãi.
Theo tôi, không nên ñưa v n ñ này vào trong ñ thi.

Câu 53 : Hơi thu ngân r t ñ c, b i v y khi làm v nhi t k thu ngân thì ch t b t ñư c dùng
ñ r c lên thu ngân r i gom l i là
A. vôi s ng. B. cát. C. mu i ăn. D. lưu huỳnh.
ðáp án D.
Nh n xét : Câu h i này không khó. ðây là tính ch t ñ c bi t c a Hg → r t d nh (ñã h c
trong bài S và m i h c trong bài “Hóa h c và v n ñ môi trư ng”).

Câu 54 : Ba ch t h u cơ m ch h X, Y, Z có cùng công th c phân t C3H6O và có các tính
ch t : X, Z ñ u ph n ng v i nư c brom; X, Y, Z ñ u ph n ng v i H2 nhưng ch có Z không
b thay ñ i nhóm ch c; ch t Y ch tác d ng v i brom khi có m t CH3COOH. Các ch t X, Y, Z
l n lư t là
A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH.
C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.
ðáp án C.
X tác d ng v i nư c brom ⇒ Lo i B.
Ch t Y ch tác d ng v i brom khi có m t CH3COOH ⇒ Y có nhóm cacbonyl ⇒ Lo i A.
Ch Z không b thay ñ i nhóm ch c ⇒ Z ch có liên k t π m ch C ⇒ Lo i D.
⇒ X, Y, Z l n lư t là : C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH.
Nh n xét : ðây là m t câu khó, ñòi h i v n d ng ki n th c t ng h p. Thí sinh nào không nh
ñi u ki n ph n ng th brom c a xeton thì s r t lúng túng.

Câu 55 : Cho su t ñi n ñ ng chu n E0 c a các pin ñi n hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) =
1,1V; E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim lo i). Dãy các kim lo i x p theo chi u tăng d n
tính kh t trái sang ph i là
A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y . C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z.
ðáp án B.
E0(Cu-X) = 0,46V > 0 ⇒ Tính kh c a X < Cu.
E0(Y-Cu) = 1,1V > E0(Z-Cu) = 0,47V > 0 ⇒ Tính kh c a Y > Z > Cu.
Tóm l i : tính kh tăng d n theo chi u X, Cu, Z, Y
Nh n xét : ð làm câu này c n n m v ng khái ni m và cách tính “su t ñi n ñ ng chu n”
cũng như ki n th c v “Dãy th ñi n hóa c a kim lo i”.
Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Câu 56 : Cho m t lư ng b t Zn vào dung d ch X g m FeCl2 và CuCl2. Kh i lư ng ch t r n
sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn nh hơn kh i lư ng b t Zn ban ñ u là 0,5 gam. Cô c n
ph n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 13,6 gam mu i khan. T ng kh i lư ng các mu i trong
X là
A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.
ðáp án A.
Nh n xét : Theo b o toàn kh i lư ng, kh i lư ng ch t r n gi m = kh i lư ng mu i tăng.
⇒ m(X) = 13,6 – 0,5 = 13,1 gam.
Câu này không khó.


M t s nh n xét, ñánh giá v ñ thi :
1) Ưu ñi m :
ð thi nhìn chung là khó ñ i v i kh năng c a các h c sinh kh i B, các phép tính có ñ
ph c t p cao hơn so v i ñ kh i A.
Ki n th c phân b ñ u trong toàn chương trình, ñ m b o vi c ki m tra, ñánh giá ñư c các
ki n th c và kĩ năng toàn di n c a h c sinh.
H c sinh ph i n m v ng và có s v n d ng linh ho t ki n th c, các kĩ năng (suy lu n, t ng
h p, ñánh giá) và phương pháp gi i nhanh (b o toàn v t ch t, quy ñ i, trung bình) m i có th
gi i quy t tr n v n ñư c yêu c u c a ñ bài.
T l lý thuy t : bài t p là tương ñ i h p lý (50 : 50).
Trong ñ ñã xu t hi n nh ng câu h i m i, hay và khó mang tính ch t phân lo i h c sinh
(Câu 43, 46).

2) Như c ñi m :
M t s câu còn n ng v lý thuy t (nh ) : câu 3, 17, 31, 35, 51.
M c ñ và kh i lư ng tính toán nhi u, ph c t p : ñi n hình là câu 10, 12, 25.
Nhi u câu có các phương án l a ch n còn chưa hay, m c ñ nhi u chưa th c s t t ( m t
s câu còn mang tính hình th c) : câu 9, 10, 11, 12, 16, 25, 26, 28, 31, 32, 49, 51.
M t s câu có n i dung chưa th c s rõ ràng, chính xác : câu 4, 5, 16, 19, 26, 52.
M t s câu còn có n i dung “l p” nhau : câu 7 và 18 ; câu 10 và 25 ; câu 44 và 46.
Có m t l i ñánh máy (câu 18), khi n nhi u h c sinh b lúng túng khi làm bài.

M c dù còn m t s sai sót, như c ñi m như trên song nhìn chung ñ thi ñã ñáp ng ñư c yêu
c u c a m t ñ thi ð i h c, m c ñ phân lo i h c sinh là t t (hơn ñ kh i A). ð có th gi i
tr n v n ñ thi trong vòng 90’ ñòi h i h c sinh ph i n m ch c ki n th c (c 10, 11 và 12) và
ph i bi t v n d ng linh ho t, ñ ng th i ph i có kĩ năng gi i toán t t.

D ñoán : ph ñi m t p trung khu v c 5 ÷ 7 ñi m. ði m 10 là không nhi u (th m chí là ít).

Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)


Trên ñây tôi ñã trình bày hư ng d n gi i chi ti t cho ñ thi tuy n sinh ð i h c – Kh i B năm
2008 (mã ñ 195).


Do th i gian g p rút và trình ñ b n thân còn h n ch , m i câu tôi ñã ñ ngh m t phương án
gi i mà b n thân cho là nhanh và d hi u nh t, ñ ng th i ñã có nh ng phân tích, ñánh giá v
t ng câu cũng như toàn b ñ thi (trên quan ñi m cá nhân).


Xin lưu ý là ngoài nh ng phương án ñã trình bày trên, v n còn có nh ng phương án gi i
khác có th hay hơn, g n hơn và d hi u hơn. Bài vi t ch mang tính hư ng d n, trên cơ s ñó
các em h c sinh nên suy nghĩ ñ tìm ra nh ng phương án gi i riêng c a mình, ñ ng th i áp
d ng vào làm các bài t p tương t ñ rèn luy n thêm.


Qua vi c gi i và phân tích ñ thi này, k t h p v i vi c phân tích ñ thi Kh i A, m t l n n a
chúng ta nh n th y ki n th c trong ñ thi t p trung ch y u vào chương trình Hóa H c l p 12
(kho ng 70%), tuy nhiên v n có m i liên h h p lý v i ki n th c c a l p 10 và 11.


M t khác, ki n th c Hóa H c có tính liên t c, vì v y l i khuyên cho các em h c sinh là khi
h c các em ph i n m th t v ng ki n th c c a t ng chương, t ng ph n (ñ i cương, h u cơ, vô
cơ) ñ ng th i ph i bi t v n d ng linh ho t các ki n th c ñó ñ gi i quy t các yêu c u ñ t ra
c a bài thi.


Bên c nh ñó, m t ñi u h t s c quan tr ng n a là các em ph i chú ý hơn ñ n vi c rèn luy n các
kĩ năng tính (tính nh m, tính nhanh) và phương pháp gi i (các phương pháp b o toàn v t ch t,
phương pháp trung bình, phương pháp quy ñ i, phương pháp lo i tr , …) ñ có th v n d ng
linh ho t nh m nâng cao hi u qu làm bài.


Hi v ng bài vi t này ñã ñáp ng ñư c ph n nào s kì v ng c a các b n ñ c.
R t mong nh n ñư c ý ki n ph n h i c a ñông ñ o các b n giáo viên và các em h c sinh ñ
bài vi t tr nên hay hơn n a.


M i ý ki n ph n h i xin g i v ñ a ch : thanh.lepham@gmail.com


Xin chân thành c m ơn các ý ki n góp ý c a các b n !
Chúc các em h c sinh h c t t, chúc các b n giáo viên d y t t !


Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008
Lê Ph m Thành – Giáo viên http://truongtructuyen.vnCopyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn
Hà N i, mùa tuy n sinh năm 2008 HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)Các chuyên ñ bài gi ng tr c tuy n và bài vi t c a tôi, các b n có th tìm ñ c và theo dõi
thêm t i trang web http://truongtructuyen.vn :

http://truongtructuyen.vn/SchoolOnline/Communication/Offline/tabid/119/typ/-1/AuthorId/5/Default.aspx


H th ng các chuyên ñ ôn thi c p t c ðH môn Hóa H c.

Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn kh i lư ng và tăng gi m kh i lư ng.

Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn electron.

Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn nguyên t .

Chuyên ñ . Phương pháp b o toàn ñi n tích.

Chuyên ñ . Phương pháp quy ñ i.

Chuyên ñ . Bài toán ñ t cháy trong Hóa H u cơ.

Chuyên ñ . Xác ñ nh tên kim lo i.

Chuyên ñ . M t s bài t p chu n b cho kì thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng năm 2008.


Copyright © 2008 Lê Ph m Thành Giáo viên : http://truongtructuyen.vn

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản