Hưỡng dẫn giải đề thi trắc nghiệm đại học môn Hóa khôi A năm 2009

Chia sẻ: Hoang Khai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

1
765
lượt xem
319
download

Hưỡng dẫn giải đề thi trắc nghiệm đại học môn Hóa khôi A năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn giải đề thi trắc nghiệm đại học môn Hóa khôi A năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn giải đề thi trắc nghiệm đại học môn Hóa khôi A năm 2009

 1. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN: HÓA HỌC- KHỐI A ---***--- Giải các bài toán hoá vô cơ và hữu cơ (gồm 32 câu trắc nghiệm) I)phần hoá vô cơ:(16 câu) Câu 1*:Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X.Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X,thu được a gam kết tủa.Mặt khác,nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa.Giá trị của m là: A.20,125 B.22,540 C.12,375 D.17,710 Câu 2:Nguyên tử của các nguyên tố X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2 np4.Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro,X chiếm 94,12% khối lượng.Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là: A.50,00% B.27,27% C.60,00% D.40,00% Câu 3:Cho luồng khí CO(dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn ,thu được 8,3 gam chất rắn.Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là: A.0,8 gam B.8,3 gam C.2,0 gam D.4,0 gam Câu 4*:Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%,thu được 2,24 lít khí H2(đktc).Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là: A.101,68 gam B.88,20 gam C.101,48 gam D.97,80 gam Câu 5:Cho 0,448lít khí CO2(đktc)hấp thụ hết vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M,thu được m gam kết tủa.Giá trị m là: A.1,182 B.3,940 C.1,970 D.2,364 Câu 6*:Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí,sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X.Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300ml dung dịch Y.Dung dịch Y có pH bằng: A.4 B.2 C.1 D.3 Câu 7*:Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M.Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X,sinh ra V lít khí(đktc).Giá trị của V là: A.4,48 B.3,36 C.2,24 D.1,12 Câu 8*:Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M,đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được khí NO(sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu.Giá trị của m là: A.1,92 B.3,20 C.0,64 D.3,84
 2. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Câu 9:Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl(dư),thu được 5,6 lít khí H2(đktc).Thể tích O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là: A.2,80 lít B.1,68 lít C.4,48 lít D.3,92 lít
 3. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Câu 10:Cho 3,024 gam kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng,thu được 940,8ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất,ở đktc) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 22.Khí NxOy và kim loại M là: A.NO và Mg B.NO2 và Al C.N2O và Al D.N2O và Fe Câu 11*:Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại.Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? A.1,8 B.1,5 C.1,2 D.2,0 Câu 12*:Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng HNO3 loãng dư,thu được dung dịch X và 1,344 lít(ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí là N2O và N2.Tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 là 18.Cô cạn dung dịch X,thu được m gam chất rắn khan.Giá trị của m là: A.38,34 B.34,08 C.106,38 D.97,78 Câu 13*:Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được lớn nhất.Giá trị tối thiểu của V là: A.360 B.240 C.400 D.120 Câu 14:Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian,thu được hỗn hợp rắn(có chứa một oxit) nặng 0,95m gam.Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là: A.95,00% B.25,31% C.74,69% D.64,68% Câu 15:Một phản ứng có dung tích không đổi,chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tướng ứng là 0,3M và 0,7M.Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t 0C,H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được.Hằng số cân bằng Kc ở t0C của phản ứng có giá trị: A.2,500 B.3,125 C.0,609 D.0,500 Câu 16:Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:Zn-Cu là 1,1V;Cu- Ag là 0,46V.Biết thế điện cực chuẩn E0Ag+/Ag=0,8V.Thế điện cực chuẩn E0Zn2+/Zn và E0Cu2+/Cu có giá trị lần lược là: A.-0.76V và + 0,34V B. -1,46V và -0,34V C.+1,56V và +0,64V D. -1,56V và +0,64V Hướng dẫn giải : Câu 1: ta có: nKOH=0,22 mol (1) và nKOH=0,28 mol(2); PT: ZnSO4 + 2KOH→Zn(OH)2 + K2SO4(1) 0,11 mol← 0,22 mol→0,11 mol →mZnSO4=0,11x161=17,71 gam
 4. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. PT: ZnSO4 + 2KOH→Zn(OH)2 + K2SO4(2) 0,14mol← 0,28 mol→0,14 mol →mZnSO4=0,14x161=22,54 gam Khối lượng ZnSO4 ở (1) là 17,71và (2) là 22,54 Vậy tổng mZnSO4=2m=40,25→m=20,125→Chọn A Câu 2: X có công thức hợp chất với hidro là:H2X, %X=94,12% 2 5,88 Lập tỷ lệ ta có: X = 94,12 →X=32 là S. Công thức của X trong oxit cao nhất là:XO3 hay SO3 MS 32 %S= M x100% = x100% = 40,00% → Chọn D SO 3 32 + 48 Câu 3: x: số mol CuO ; y : số mol Al2O3 PT:CuO + CO(dư)=Cu + CO2 x mol →x mol Theo đề bài ta có: 80x + 102y=9,1 (1) Mặt khác sau pư: 64x + 102y=8,3(2); giải hệ (1)và(2) ta được x=y=0,05 mol →Vậy mCuO hỗn hợp ban đầu là:0,05x80=4,00 gam→ Chọn D Câu 4: x:số mol Al và y: số mol Zn; PT: 2Al + 3H2SO4→…+3H2 ↑ 3 3 x mol→ x mol → x mol 2 2 Zn +HCl→… +H2 ↑ y mol→y mol → y mol 3 Theo đề ta có hệ pt sau: 27x +65y = 3,68 (1) và x + y = 0,1 (2) 2 3 3 Ta được x=y=0,04 mol ; Tổng n H2SO4= x +y = *0,04 + 0,04=0,1 mol 2 2 →m H2SO4(chất tan)=0,1*98=9,8 gam mct * 100% 9,8 * 100% →mdd H2SO4= = =98 gam c% 10% Vậy khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng bằng: mspu= mkl + maxit(dung môi)-(m khí ↑ hoặc m ↓ kết tủa) =3,68 + 98-(0,1*2)=101,48 gam → Chọn C Câu 5:nCO2=0,02 mol nNaOH=0,006 mol nBa(OH)2=0,012 mol CO2 + NaOH = NaHCO3 Bđ:0,02 0,006 0
 5. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Pư:0,006←0,006 Spư:0,014 0
 6. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. CO2 + Ba(OH)2 =BaCO3 ↓ + H2O Bđ:0,014 0,012 0 Pư:0,012 ← 0,012 → 0,012 Spư:0,002 0 0,012 Vì CO2 dư nên có phản ứng làm tan kết tủa: CO2 + H2O +BaCO3 ↓ = Ba(HCO3)2 Bđ: 0,002 0,012 0 Pư: 0,002 → 0,002 Spư: 0 0,01 → Vậy m ↓ =0,01*197=1,97 gam →Chọn C Câu 6: nCu(NO3)2 bđ=0,035mol ; x: số mol Cu(NO3)2 bị nhiệt phân. 1 PT:Cu(NO3)2  CuO + 2NO2 + 2 O2 → t Bđ: 0,035 0 0 0 Pư : x x 2x 0,5x Spư(0,035- x) x 2x 0,5x mrắn= 80x + (0,035- x)188=4,96→x=0,015 mol→nNO2=2x=2*0,015=0,03 1 PT: H2O + 2NO2 + O2=2HNO3 HNO3=H+ + NO3- 2 0,03 mol→0,03 mol 0,03→0,03 mol 0,03 [H+]= 0,3 =0,1M → pH=-lg[H+]=-lg[0,1]= 1 → Chọn C Câu 7: nNa2CO3=0,15 mol ; nKHCO3=0,1mol; nHCl=0,2 mol PT: KHCO3 +HCl = KCl + CO2 + H2O(1) Bđ: 0,1 0,2 Pư: 0,1 → 0,1 Spư: 0 0,1 Na2CO3 +2HCl = KCl + CO2 + H2O (2) Bđ: 0,15 0,1 0 Pư: 0,05 ← 0,1 → 0,05 Spư:0,1 0 0,05 *Chú ý:đề yêu cầu là tính VCO2 sau khi đã hết HCl nên lấy nCO2=0,05 mol ở phản ứng (2) Vậy VCO2= 0,05*22,4=1,12 lít →Chọn D Câu 8:nFe=0,12 mol và nHNO3=0,4 mol Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O Bđ: 0,12 0,4 0 Pư: 0,1 → 0,4 0,1
 7. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Spư: 0,02 0 0,1
 8. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Sau phản ứng dd X gồm: nFe(dư)=0,02mol và nFe(NO3)3=0,1mol Tiếp tục xảy ra phản ứng: Fe + 2Fe(NO3)3= 3Fe(NO3)2 Bđ: 0,02 0,1 0 Pư: 0,02 → 0,04 0,06 Spư: 0 0,06 0,06 Cho Cu vào dd X gồm: nFe(NO3)3=0,06 và nFe(NO3)2=0,06 PT:Cu + 2Fe(NO3)3= 2Fe(NO3)2 +Cu(NO3)2 0,03 ←0,06 →mCu=0,03*64=1,92 gam → Chọn A Câu 9: x:số mol Al và y: số mol Sn; 3 PT: Al + HCl→…+ H2 ↑ 2 3 x mol → x mol 2 Sn +HCl→… +H2 ↑ y mol → y mol 3 Ta có: 27x + 119y=14,6 (1) và x + y= 0,25(2) 2 Giải hệ (1) và (2): x=y=0,1mol 3 Mặt khác: 2Al + O2= Al2O3 2 0,1→0,075 *Chú ý:để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì:Sn + O 2=SnO sẽ chuyển thành SnO2 Sn + O2 = SnO2 0,1 →0,1 Vậy:VCO2=(0,075+0,1)*22,4=3,92 lít → Chọn D Câu 10:nNxOy=0,042 mol và MNxOy= 44 Biện luận: 14x +16y=44 x 1 2 3 y 0,87 1 0,125 5 (loại (loại ) ) 8M + 30nHNO3 = 8M(NO3)3 + nN2O + 15nH2O 0,042 * 8 ← 0,042 mol n 3,024 MM= 0,042 * 8 n=9n ; biện luận: n 1 2 3 M 9 18 27 Vậy M:Al và NxOy:N2O (loại (loại ) )
 9. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. → Chọn C
 10. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. II)Hoá Hữu cơ:(16 câu) Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức,mạch hở thu được V lít khí CO2(ở đktc) và a gam H2O.Biểu thức liên hệ giữa m,a và V là: V V V V A.m= 2a- 22,4 B. m= 2a- 11,2 C. m= a+ 5,6 D.m=a- 5,6 Câu 2:Một hợp hất X chứa 3 nguyên tố C,H,O có tỉ lệ khối lượng mC:mH:mO =21:2:4.Hợp chất X có công thức đơn giản trùng với công thức phân tử.Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là: A.3 B.6 C.4 D.5 Câu 3:Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%,lượng khí CO2 hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong,thu được 10 gam kết tủa.Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu.Giá trị m là: A.20,0 B.30,0 C.13,5 D.15,0 Câu 4:Hỗn hợp X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít(ở đktc).Số mol,công thức phân tử M,N lần lược là: A.0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2 B.0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2 C.0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4 D.0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4 Câu 5:Xà phòng hoá hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH,thu được hỗn hợp gồm 2 ancol.Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước.Giá trị m là: A.4,05 B.8,10 C.18,00 D.16,2 Câu 6*:Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit caboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau.Công thức của hai este đó là: A.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 B.C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D.HCOOCH3 và HCOOC2H5 Câu 7:Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl(dư),thu được 15 gam muối.Số đồng phân cấu tạo của X là: A.4 B.8 C.5 D.7 Câu 8:Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức,mạch hở,thuộc cùng dãy đồng đẳng.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X,thu được CO2 và H2O có tỷ lệ mol tương ứng là 3:4.Hai ancol đó là: A.C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3 B.C2H5OH và C4H9OH
 11. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. C.C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2 D.C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2
 12. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Câu 9*:Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức,mạch hở với H 2SO4 đặc,thu được hỗn hợp gồm các ete.Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn,thu được 8,96 lít CO2(ở đktc) và 7,2 gam H2O.Hai ancol đó là: A.C2H5OH vàCH2=CH-CH2-OH B.C2H5OH và CH3OH C.CH3OH và C3H7OH D.CH3OH và CH2=CH-CH2-OH Câu 10*:Cho hỗn hợp X gồm hai axit caboxylic no,mạch không phân nhánh.Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X,thu được 11,2 lít khí CO2(ở đktc).Nếu trung hoà 0,3 mol X thì cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M.Hai axit đó là: A.HCOOH và HOOC-COOH B.HCOOH và HOOC-CH2COOH C. HCOOH và C2H5COOH D.HCOOH và CH3COOH Câu 11*:Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng.Sau khi phàn ứng xảy ra hoàn toàn,thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ.Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2(ở đktc).Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là: A.46,15% B.35,00% C.53,85% D.65,00% Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no,mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2(ở đktc).Mặt khác,nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam.Giá trị m và tên gọi X tương ứng là: A.9,8 và propan-1,2-điol. B.4,9 và propan-1,2-điol C. 4,9 và propan-1,3-điol D.4,9 và glxerol Câu 13*:Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C 4H9NO2.Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z.Khí Y nặng hơn không khí,làm giấy quỳ tím chuyển sang xanh.Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom.Cô cạn dung dịch Z thu được m gam nuối khan.Giá trị m là: A.10,8 B.9,4 C.8,2 D.9,6 Câu 14:Cho 0,25 mol một andehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3,thu được 54 gam Ag.Mặt khác,khi cho X phản ứng với H2 dư( xút tác Ni ,t0),thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2.Chất X có công thức ứng với công thức chung là: A.CnH2n(CHO)2(n ≥ 0) B.CnH2n+1CHO(n ≥ 0) C.CnH2n-1CHO(n ≥ 2) D. CnH2n-3CHO(n ≥ 3) Câu 15:Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2.Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH,thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam muối.Công thức X là: A.HCOOC(CH3)=CHCH3 B.CH3COOC(CH3)=CH2 C.HCOOCH2CH=CHCH3 D.HCOOCH=CHCH2CH3
 13. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Câu 16*:Cho 1mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl(dư),thu được m1 gam muối Y.Cũng cho 1mol amin axit X phản ứng với dung dịch NaOH(dư),thu được m2 gam muối Z.Biết m2-m1=7,5.Công thức phân tử của X là: A.C5H9O4N B.C4H10O2N C.C5H11O2N D.C4H8O2N Hướng dẫn giải 3n − Câu 1:PT: C n H2n-+2O + 2 O2 = n CO2 + ( n + 1 )H2O 3 3 V nO 2 = 2 nCO 2 = 2 22,4 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m + mO 2 = mCO 2 + mH 2 O V 3 V 44 →m=( mCO 2 + mH 2 O ) – mO 2 =( 22,4 + a)- 2 22,4 32 V 55 15 5 V V V = 28 + a - 7 =a- 28 =a- 5,6 Chọn D m m m 21 2 4 Câu 2:mC:mH:mO=21:2:4= C : H : O = : : =1,75:2:0,25=7:8:1 12 1 16 12 1 16 CT đơn giản của X trùng với CTPTử→CTPT của X là:C7H8O X là hợp chất thơm có 5 đồng phân cấu tạo: Câu 3:mCaCO 3 bd=mCO 2 bđ =10 g→mCO 2 pư=10-3,4=6,6 gam 6,6 → nCO 2 pư= 44 =0,15 mol PT:C6H12O6 → 2C2H5OH + men 2CO2 0,075 ← 0,15 0,075 *180 * 100 m C6H12O6= = 15,0 gam→Chọn D 90 100 Chú ý:có hiệu suất của tác chất := ;còn hiệu suất của sản phẩm := a a 100 Câu 4:Đặt CTTQ anken:CnH2n(n ≥ 2 ) vì cùng số nguyên tử cacbon nên ankin có công thức:CnH2n-2 (n ≥ 2 );x:số mol anken,y số mol ankin x+y=0,3(a) 14nx+ (14n-2)y=12,4(b) ⇔ 14n(x+y)-2y=12,4(c) Thế (a) vào (c):12n*0,3-2y=12,4 ⇔ 4,2n=12,4+2y(d) Vì các đáp án có n=2 và n=3:ta thế n=2 vào (d) →y=-2(loại) →loại A,B thế n=3 vào (d)→y=0,1(nhận)→ x=0,2
 14. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Vậy:anken có CT:C3H6 và số mol:0,2 ankin có CT:C3H4 và số mol:0,1→Chọn D Câu 5:n2este=0,9 mol→n1este=0,45 HCOOC2H5  → C2H5OH  NaOH PT: 0,45 mol → 0,45 mol C2H5OH + CH3OH 140 → C2H5OCH3 + H2O 0  0,45 mol → 0,45 mol m H 2 O =0,45*18=8,10 gam → Chọn B Câu 6:Vì đáp án là este no,đơn chức và 2 este cùng tạo ra 1 muối→ chúng − phải cùng 1 gốc R1→CTC là:R1COO R2 Áp dụng đl bảo toàn khối lượng ta có: mNaOH= mmuối + m2 rượu - meste =2,05 + 0,94 – 1,99=1 gam →nNaOH=0,025 mol − − R1COO R2 + NaOH → R1COONa + R2 OH 0,025 → 0,025 → 0,025 2,05 − MRCOONa= 0,025 =82 ⇔ R1 +67=82→R1=15:CH3 →CH3COO R2 0,94 MR 2 OH= 0,025 =37,6 ⇔ R2 + 17=37,6 → R 2=20,6→R2=15(CH3) và R2=29(C2H5) Vậy este no,đơn chức : CH3COOCH3 và CH3COOC2H5→ Chọn A Câu 7:Đặt CT amin đơn chức X là:RNH3 RNH2 + HCl → RNH3Cl R + 16 R + 52,5 ⇔ = →R=57:C4H9 10 15 Vậy CT amin X: C4H9NH2 ⇔ C4H11N Công thức CT của X: Câu 8:Đặt CT 2 rượu no,đa chức là: C n H2n-+2Ox Tỉ lệ mol nCO2:nH2O=3:4 C n H2n-+2Ox → nCO2 + (n+1)H2O n n +1 = → n =3→{n=3& n=4} 3 4 →Vậy CT 2 rượu no,đa chức:C3H8Ox và C4H10Ox→Chọn A Câu 10:Đặt CT Chung cho 2 axit no có a nhóm chức: C n H2n-+2-2 a O2 a C n H2n-+2-2 a O2 a → n CO2 0,3 mol → 0,3 n mol
 15. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. 5 Theo đề nCO2 =0,5=0,3 n → n = =1,666 3 Mặt khác,phản ứng trung hoà: R (COOH) a + a NaOH → R (COONa) a + H2O 0,3 →0,3 a
 16. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. 5 Theo đề:nNaOH=0,5=0,3 a → a = =1,666 3 5 → n = a = =1,666 →số nguyên tử C TB của axit=số nhóm chức 3 TB→ 2 axit đó là:HCOOH và HOOC-COOH → Chọn A Câu 11: X gồm :H2 và HCHO ; Y gồm:HCHOdư và CH3OH x:số mol HCHOdư ,y: CH3OH n CO2 = 0,35mol và nH 2 O =0,65 mol PT: HCHOdư →CO2 + H2O x →x → x CH3OH →CO2 + 2H2O y →y →2y Theo đề ta có:x+y=0,65(1) và x+2y=0,35(2).Giải hệ ta được:x=0,05và y=0,3 HCHO + H2 Ni CH3OH → Bđ: a 0,3 0 Pư: 0,3 ← 0,3 ← 0,3 Spư: 0,05 0,3 0,3 nHCHObđ= nHCHOpư + nHCHOdư ⇔ a=0,3 +0,05=0,35mol và n H 2 =0,3mol nhh X=0,35+0,3=0,65 mol Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là: 0,3 * 100% %V H 2 = = 46,15%→ Chọn A 0,65 Câu 12:Đặt CT rượu no,mạch hở,x chức là:CnH2n+2Ox(x ≥ 2, x ≤ n ) 3n + 1 − x O2  nCO2 +(n+1)H2O → t CnH2n+2Ox + 2 1 3n + 1 − x ⇔ = → x=3n – 7 0,2 2 * 0,8 Biện luận: n 2 3 4 x
 17. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. →mCu(OH) 2 =0,05*98=4,9 gam → Chọn B Câu 13: Vì Y nặng hơn không khí nên MY>Mkk=29 →Khí Y không thể là NH3→ Y phải là amin.Còn dd Z có thể mất màu nước brom→muối này có 10,3 chứa nối đôi C=C.Ta có: nX= =0,1 mol 103 Pt: C4H9NO2 + NaOH → CH3NH2 + CH2=CH-COONa + H2O 0,1 mol 0,1 mol →mmuối= 0,1*94=9,4 gam → Chọn B Câu 14:Ta có:nX=0,25 mol n Ag 0,5 = 0,25 =2→ có 2 khả năng:(1) là andehit no 2 chức(2 ∏ ờ C=C) nX (2)là andehit ko no có 1 nối đôi 1 ∏ (C=O,C=C) nH 2 0,25 Mặt khác: n = 0,125 =2→(X có 1 nhóm andehit + 1 liên kết đôi C=C) X →Chọn C 5 Câu 15:Ta có:nx= =0,05 mol 100 Vì X tác dụng với NaOH→ tạo muối +chất hữu cơ nên X phải là este có CT: RCOOR1 RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH 0,05 mol →0,05 mol 3,4 MRCOONa= 0,05 =68→RCOONa=68→R=1(H)→Loại B Vậy muối có CT: HCOONa và hợp chất hữu cơ có thể là: +CH3CH2-CH=CH-OH→ không bền bị chuyển hoá thành andehit là: CH3CH2CH2CHO làm mất màu nước brôm →loại D +CH3CH=CH-CH2OH→là rượu thơm có 1 nối đôi làm mất màu nước brom →loại C CH 3 − CH = C− CH 3 + → bị chuyển hoá thành xeton không làm OH mất màu nước brôm. →Chọn A
 18. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng. Trên đây là bài giải của Tuấn,dựa vào những kiến thức đã học Tuấn muốn gởi đến những bạn nào không mai “rớt” trong kì thi tuyển sinh đại học thì đừng buồn nhé.Nếu như bạn không có điều kiện kinh tế để đi luyện thi lại năm sau thì hãy cố gắng tự học ở nhà bài nào không hiểu có thể lên mạng trao đổi hoặc liên hệ với Tuấn qua địa chỉ emai trên nhé! Tuấn mong là sẽ góp một phần công sức có thể giúp được tất cả các bạn nhất là những ai có” ý chí học tập kiên trì”nhất định bạn sẽ thành công! Đây chỉ là một trong những đề thi đại học mà Tuấn gởi đi để các bạn tham khảo,khi nào rảnh Tuấn sẽ post lên thêm nhiều bài giải cùa nhiều đề thi nữa.Đây là lần đầu tiên Tuấn đưa bài lên và thời gian Tuấn dành để giải đề thi không nhiều nên trong quá trình giải mặc dù Tuấn đã kiểm tra kĩ cách làm và cách trình bài rồi nhưng chắc sẽ có vài sơ xót nhỏ rất mong các bạn thông cảm và góp ý nhiều hơn và bạn nào có cách giải hay mà ngắn gọn hơn thì hãy đưa lên mạng cho các bạn cùng tham khào nhé!Chúc các bạn học tốt! Người viết: Tuấn Nguyễn Huy Tuấn
 19. Nguyễn Huy Tuấn(_emai:huytuanvn_2007@ yahool.com.vn) Lớp:Hoá-Sinh 15- Trường:Cao Đẳng sư Phạm Sóc Trăng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản