Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 - Trần Thị Thu Thủy

Chia sẻ: batoan

Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 giúp bạn đọc làm quen với Photoshop, Andobe Photoshop CS3, phím tắt trong Photoshop CS3, giao diện trong Photoshop CS3, giới thiệu chung về hộp công cụ, color palette, cách phục hồi thao tác, tạo vùng lựa chọn, các kiến thức cơ bản về Layer, cơ bản về công cụ Pen.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 - Trần Thị Thu Thủy

tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
TRAÀN THÒ THU THUÛY




HÖÔÙNG DAÃN HOÏC


ADOBE
® PHOTOSHOP®
CS3



NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI

5
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
CHÖÔNG I
LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP
BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3
1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3
Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø
tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieàu coâng cuï ñöôïc xem laø khaù
noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong vieäc xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø
chaát löôïng toát nhaát. Neáu baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môùi thì
Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng.
CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn:
+ Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng
caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn
nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieäu öùng ñeïp treân hình
aûnh ñöôïc xöû lyù.
+ Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ choïn nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû lyù.
Caùc hình aûnh seõ ñöôïc Photoshop CS3 phaân tích töï ñoäng neân deã daøng cho
baïn tinh chænh thoâng qua phím W.
+ Tính naêng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hoã trôï cho
baïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng.
+ Tính naêng Black and White conversion cho baïn chuyeån ñoåi qua laïi
nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôùc khi thöïc
hieän.
2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn trong Photoshop
+ Ñieåm aûnh (pixel – px):
Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng caáu taïo neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file
aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñieåm aûnh
trong file aûnh phuï thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù.
+ Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi):
Laø soá löôïng ñieåm aûnh treân 1 ñôn vò daøi (thöôøng duøng inch).
VD: ñoä phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daøi)
Coù theå noùi neáu ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa
px lôùn, hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt.



6
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/


+ Vuøng choïn (selection):
Laø vuøng aûnh ñöôïc giôùi haïn baèng ñöôøng bieân vaø neùt ñöùt ñöôïc duøng ñeå
khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù taùc duïng beân
trong vuøng choïn.
+ Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa caùc vuøng coù ñieåm aûnh hoaëc khoâng
coù ñieåm aûnh. Vuøng khoâng coù ñieåm aûnh ñöôïc goïi laø vuøng trong suoát
(Transparent).

+ Maøu tieàn caûnh (Foreground Color), maøu haäu caûnh (Background Color):
Laø 2 hoäp maøu cô baûn trong Photoshop, noù naèm treân thanh coâng cuï. Chuùng
ta coù theå hieåu moät caùch chung chung:
- Maøu tieàn caûnh laø maøu seõ toâ vaøo aûnh.
- Maøu haäu caûnh laø maøu neàn giaáy.


3. Thuû thuaät nho nhoû khi söû duïng Photoshop
Photoshop cung caáp cho chuùng ta tính naêng Plug-in, nghóa laø b n coù theå
ñöa theâm leänh vaøo filter hoaëc vaøo menu baèng caùch caøi ñaët theâm phaàn
meàm.
Ví duï: Caøi ñaët theâm phaàn meàm Adobe Photoshop Plugin – Filters
Unlimited 2.0 Full.
Töø ñóa CD baïn click chuoät traùi –––> setup –––> giao dieän Welcome to
the Filters xuaát hieän.




7
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




–––> Next –––> Trình caøi ñaët yeâu caàu xaùc nhaän baûn quyeàn –––> choïn I
Accept the agreement –––> Next. Hoäp thoaïi yeâu caàu choïn ñöôøng daãn
hoaëc ñeå nguyeân maëc ñònh. Ñöông nhieân chuùng ta phaûi choïn vì neáu ñeå
nguyeân maëc ñònh thì hoûng heát. Muïc ñích cuûa chuùng ta laø caøi phaàn meàm
naøy vaøo trong ruoät cuûa Adobe Photoshop. Vaäy chuùng ta phaûi laøm sao?
Phaûi chuû ñoäng choïn ñöôøng daãn!
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins\Filters




–––> Next ñeå tieán haønh caøi ñaët –––> Finish ñeå keát thuùc.
8
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Baây giôø baïn khôûi ñoäng Adobe Photoshop roài click choïn Filter.




Tröôùc khi caøi ñaët Sau khi caøi ñaët
4. Caøi ñaët, khôûi ñoäng Photoshop vaø môû moät file
a) Caøi ñaët:
– Caáu hình phaàn cöùng ñeà nghò:
+ CPU: Pentium 4
+ Windows XP with Service Pack 2, 3 or Windows Vista™ Home
Premium, Business, Ultimate, or Enterprise, ...
+ RAM: 512MB
+ Ñóa cöùng : 80GB
+ Card maøn hình: 256MB
+ CD–ROM (hoaëc DVD-ROM)
– Install your software (caøi ñaët):
+ Tröôùc heát baïn haõy ñoùng taát caû caùc öùng duïng hieän thôøi ñang chaïy treân
heä thoáng. Bao goàm nhöõng öùng duïng Adobe khaùc, nhöõng öùng duïng Microsoft
Office, . . .
+ Cheøn ñóa caøi ñaët vaøo oå CD hay DVD vaø choïn bieåu töôïng Setup:




Click chuoät



9
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Ñi theo nhöõng chæ daãn treân maøn hình, chæ ngoài chôi xôi nöôùc moät laùt
vaø sau ñoù Photoshop seõ saün saøng phuïc vuï baïn.
b) Khôûi ñoäng Photoshop:
– Start –––> All Programs –––> Adobe Photoshop

(Hoaëc click vaøo bieåu töôïng treân Desktop)
c) Môû moät file hình:
+ Choïn File –––> Open ( hoaëc Ctrl + O)




+ Moät hoäp thoaïi xuaát hieän vaø baïn tìm Hình 1 trong CD (thí duï), ngay
laäp töùc Hình 1 hieän ra trong cöûa soå rieâng, vaø cöûa soå naøy ñöôïc goïi laø "cöûa
soå hình aûnh".


10
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Vieäc chuùng ta caàn laøm laø click vaøo file roài choïn Open.
BAØI 2. PHÍM TAÉT TRONG PHOTOSHOP CS3
Photoshop CS3 laø phaàn meàm chuyeân thieát keá, chænh söûa aûnh vì vaäy khi
laøm vieäc vôùi ñoái töôïng chuùng ta thöôøng söû duïng chuoät. Ñieàu naøy seõ laøm
giaûm hieäu suaát laøm vieäc. Seõ laø hieäu quaû hôn neáu chuùng ta bieát keát hôïp baøn
phím vôùi chuoät. Tuy nhieân phaàn meàm naøo cuõng vaäy, vieäc nhôù ñöôïc heä
thoáng caùc phím taét ñeàu raát vaát vaû. Vaäy ngoaøi nhöõng phím taét maëc ñònh,
baïn coù theå thieát ñaët laáy moät vaøi leänh thöôøng duøng ñeå deã nhôù, deã laøm vieäc.
+ Heä thoáng phím taét maëc ñònh cuûa moät soá coâng cuï:


Result Windows Mac OS

Move tool V V

Rectangular Marquee Tool
M M
Elliptical Marquee Tool

Lasso Tool
Polygonal Lasso Tool
L L
Magnetic Lasso tool



11
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Result Windows Mac OS

Magic Wand Tool
W W
Quick Selection Tool

Crop Tool C C

Slice Tool
K K
Slice Select Tool

Spot Healing Brush Tool
Healing Brush Tool
J J
Patch Tool
Red Eye Tool

Brush Tool
Pencil Tool B B
Color Replacement Tool

Clone Stamp Tool
S S
Pattern Stamp Tool

History Brush Tool
Y Y
Art History Brush Tool

Eraser Tool
Background Eraser Tool E E
Magic Eraser Tool

Gradient Tool
G G
Paint Bucket Tool

Blur Tool
Sharpen Tool R R
Smudge Tool

12
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Result Windows Mac OS

Dodge Tool
Burn Tool O O
Sponge Tool

Pen Tool
P P
Freeform Pen Tool

Horizontal Type Tool
Vertical Type Tool
T T
Horizontal Type Mask Tool
Vertical Type Mask Tool

Path Selection Tool
A A
Direct Selection Tool

Rectangle Tool
Rounded Rectangle Tool
Ellipse Tool
U U
Polygon Tool
Line Tool
Custom Shape Tool

Notes Tool
N N
Audio Annotation Tool

Eyedropper Tool
Color Sampler Tool
I I
Measure Tool
Count Tool

Hand Tool H H


13
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Result Windows Mac OS

Zoom Tool Z Z

+ Töï thieát ñaët phím taét:
Click choïn Window –––> Workspace –––> Keyboard Shortcuts




Hoäp thoaïi xuaát hieän:




Taïi muïc Shortcuts For: baïn click choïn nhoùm phím taét, ôû ñaây toâi choïn
14
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
nhoùm Tools (coâng cuï). Tieáp theo baïn di chuyeån chuoät xuoáng baûng tìm coâng
cuï caàn thieát laäp roài di chuyeån chuoät sang coät Shortcut luùc naøy chuoät seõ
bieán thaønh baøn tay vaø baïn chæ vieäc click chuoät nhaäp phím.




BAØI 3. GIAO DIEÄN PHOTOSHOP CS3

A
B


D


C




15
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/

A: Thanh menu B: Thanh tuyø bieán coâng cuï
C: Hoäp coâng cuï D: Caùc palette
Cuï theå:
° Caùc thanh ngang :
+ Thanh memu ngang naèm treân cuøng laø danh muïc caùc leänh.
+ Thanh Option (thanh tuyø choïn) naèm phía döôùi thanh menu trình baøy
caùc tuyø choïn vaø thuoäc tính cuûa caùc coâng cuï .
+ Thanh Status (thanh traïng thaùi) naèm döôùi cuøng cuûa maøn hình
Photoshop bieåu dieãn traïng thaùi cuûa file aûnh vaø chöùc naêng cuûa coâng cuï
hieän haønh.


° Hoäp coâng cuï (tool box):
Ñaây laø hoäp ñoà ngheà raát quan troïng, chia thaønh 4 nhoùm chính:
+ Nhoùm coâng cuï taïo vuøng choïn vaø di chuyeån.
+ Nhoùm coâng cuï toâ veõ.
+ Nhoùm coâng cuï taïo path, chænh söûa path & coâng cuï goõ text.
+ Ngoaøi caùc coâng cuï keå treân, Tool box coøn chöùa hai oâ maøu Foreground,
Background.
° Caùc baûng (palettes):
Ñaây laø nhoùm duøng ñeå quaûn lyù hình aûnh
Goàm caùc baûng sau :
– Nhoùm 1 :
+ Baûng Navigator quaûn lyù vieäc xem aûnh.
+ Baûng Info thoâng tin veà maøu saéc vaø toaï ñoä cuûa ñieåm maø con troû ñaët tôùi.
+ Baûng Histogam laø bieåu ñoà ño ñieåm aûnh.

– Nhoùm 2 :
+ Baûng Color quaûn lyù veà maøu saéc.
+ Baûng Swatches quaûn lyù maøu cho saün.
+ Baûng Styles quaûn lyù maãu hieäu öùng cho saün.

– Nhoùm 3 :
+ History quaûn lyù thao taùc ñaõ laøm ñoái vôùi file aûnh.
+ Actions quaûn lyù caùc thao taùc töï ñoäng.

16
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/

– Nhoùm 4 :
+ Layer quaûn lyù veà lôùp.
+ Channel quaûn lyù caùc keânh maøu.
+ Path quaûn lyù veà path
° Chuù yù
Raát nhieàu tröôøng hôïp moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop khoâng coù hoäp
coâng cuï, caùc palette gioáng nhö tröôøng hôïp naøy:




Thoaït ñaàu nhìn hôi troáng traûi nhöng duø sao ñaây cuõng laø meïo vaët khieán
moâi tröôøng laøm vieäc goïn gaøng, thoâng thoaùng hôn, neáu caàn thì baïn coù theå
goïi chuùng ra. Treân thanh menu click chuoät choïn Windows, danh saùch caùc
tuyø choïn soå ra, öng muïc naøo baïn click chuoät choïn muïc ñoù.




Click chuoät




17
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Tuy nhieân chaúng nheõ moãi khi muoán taét, goïi caùc palette ta laïi phaûi chaïy
loøng voøng nhö theá thì hôi choùng maët. Ñôn giaûn hôn baïn chæ caàn nhaán
phím “Tab” ñeå chuyeån qua chuyeån laïi.




BAØI 4. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ HOÄP COÂNG CUÏ (TOOLS BOX)




18
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Hoäp coâng cuï (Tools Box) laø moät palette daøi, heïp naèm beân traùi moâi
tröôøng laøm vieäc goàm nhöõng bieåu töôïng cuûa caùc coâng cuï nhö: coâng cuï löïa
choïn, veõ, toâ maøu, chænh söûa . . .
Noùi chung Tools Box luoân ñoàng haønh cuøng baïn trong quaù trình hoïc
cuõng nhö laøm vieäc. Neáu nhö vieäc söû duïng thuaàn thuïc, caùc coâng cuï seõ giuùp
ích baïn raát nhieàu trong vieäc taêng cöôøng hieäu naêng laøm vieäc.
1. Marquee: Taïo caùc vuøng choïn hình chöõ nhaät, ellip, haøng ñôn vaø coät ñôn




2. Move: Di chuyeån vuøng choïn




19
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




3. Lasso: Taïo caùc vuøng choïn baèng tay, ña giaùc coù meùp thaúng. Toâi cuõng
thöôøng duøng caùi naøy ñeå caét aûnh khi môùi chaäp chöõng vaøo ngheà.




4. Magic Wand: Choïn vuøng coù maøu töông töï




20
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




5. Crop: Xeùn hình aûnh




6. Slice: Taïo laùt caét.




7. Slice Select: Choïn caùc laùt vöøa caét.




8. Healing Brush: Chaám söûa loãi treân hình aûnh.
9. Patch tool: Gioáng nhö Healing Brush söûa chöõa nhöôïc ñieåm cuûa aûnh.

21
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




10. Brush: Toâ caùc neùt coï.




11. Pencil: Toâ caùc neùt coù meùp cöùng.




12. Clone Stamp: Laøm nhaùi (baûn sao) thoâng qua vieäc ñoùng daáu.




22
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




13. Pattern Stamp: Toâ caùc maãu hoa vaên.




14. History Brush: Toâ baûn sao cuûa traïng thaùi hoaëc snapshot ñöôïc choïn vaøo
cöûa soå aûnh hieän haønh.




15. Art History Brush: Toâ vôùi neùt coï myõ thuaät.




23
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
16. Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh maøu background.




17. Background Eraser: Duøng ñeå xoaù vaø chuyeån noù thaønh daïng trong suoát.




18. Magic Eraser: Xoaù caùc vuøng coù maøu gioáng nhau.




24
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
19. Gradient: Toâ maøu theo kieåu hoaø troän.




20. Paint Bucket: Toâ maøu caùc vuøng töông töï nhau thaønh maøu Foreground
(maëc ñònh noù laø ñen).




21. Blur: Laøm môø caùc aûnh.




22. Sharpen: Laøm roõ neùt cuûa meùp aûnh.
25
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




23. Smudge: Laøm nhoeø.




24. Dodge: Laøm saùng caùc vuøng trong aûnh.




25. Burn: Laøm toái caùc vuøng trong aûnh.

26
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




26. Sponge: Thay ñoåi ñoä baõo hoaø maøu trong aûnh.




27. Horizontal Type: Duøng ñeå vieát chöõ.




28. Pen: Veõ ñöôøng daãn.

27
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




29. Path selection: Choïn ñoái töôïng (chaúng haïn nhö choïn ñoái töôïng do Pen
taïo ra).




30. Rectangle; Custom Shape: Veõ hình.




28
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




31. Notes Tool: Taïo chuù thích.




32. Eyedropper: Laáy maãu caùc maøu trong 1 aûnh.




29
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
33. Color Sampler : Laáy maãu maøu.




34. Ruler: Ño khoaûng caùch, vò trí vaø goùc.




35. Hand: Di chuyeån aûnh trong cöûa soå cuûa noù .




BAØI 5. SÖÛ DUÏNG MOÄT VAØI COÂNG CUÏ TRONG HOÄP TOOLS BOX
1) Coâng cuï zoom tool (phoùng to thu nhoû)
Tìm nhöõng khuyeát ñieåm treân ñoái töôïng xöû lyù coù quan troïng vôùi baïn
khoâng? Neáu quan troïng thì baïn luoân phaûi nhôø ñeán Zoom Tool.
Töø hoäp coâng cuï baïn click chuoät vaøo bieåu töôïng kính luùp (hoaëc töø baøn phím;
nhaán phím Z).



30



Zoom In Zoom Out
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Quan saùt thanh traïng thaùi ôû phía döôùi cuûa moâi tröôøng laøm vieäc vaø chuù
yù ñeán tæ leä phaàn traêm ñöôïc lieät keâ ôû goùc xa beân traùi. Con soá naøy bieåu thò
möùc phoùng to hoaëc thu nhoû cuûa hình aûnh.




A: Möùc Zoom B: Thanh traïng thaùi


* Phoùng to caùc pixel aûnh:
Sau khi choïn coâng cuï Zoom In –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình
aûnh. Baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø moät daáu
coäng ôû taâm. Taám hình seõ ñöôïc phoùng to tuyø theo soá laàn click chuoät.
* Thu nhoû caùc pixel aûnh:



31
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Sau khi choïn Zoom Out –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình aûnh. Baây
giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø daáu tröø (–) ôû taâm.
Taám hình seõ ñöôïc thu nhoû tuyø theo soá laàn click chuoät.


* Baïn coù theå nhaán ñoàng thôøi phím Alt + Zoom Tool ñeå chuyeån ñoåi qua laïi
giöõa Zoom In vaø Zoom Out.




* Chuù yù:
Coù raát nhieàu caùch ñeå choïn coâng cuï zoom tool chaúng haïn:
+ View –––> Zoom In hoaëc View ––– > Zoom Out




32
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Phoùng to = Ctrl + (+) ; thu nhoû = Ctrl + (–)
+ Goõ moät tæ leä phaàn traêm thaáp hôn hoaëc cao hôn tröïc tieáp vaøo thanh
traïng thaùi.
2) Coâng cuï aån
Raát nhieàu coâng cuï duøng ñeå chænh söûa aûnh nhöng söùc chöùa cuûa hoäp coâng
cuï laïi coù haïn khoâng theå cuøng luùc cho hieån thò taát caû. Photoshop ñaõ raát
thoâng minh khi chuû ñoäng saép xeáp moät vaøi coâng cuï thaønh moät nhoùm vaø chæ
hieån thò moät coâng cuï ñaïi dieän. Vaäy moät soá coâng cuï coøn laïi Photoshop giaáu
ñi ñaâu?
Noù ñöôïc giaáu ngay sau coâng cuï ñaïi dieän. Moät tam giaùc nhoû ôû goùc phía
döôùi seõ ñieåm maët chæ teân cho baïn thaáy, coøn neáu coâng cuï naøo khoâng coù tam
giaùc nhoû phía döôùi coù nghóa noù laø ngöôøi trung thöïc khoâng che giaáu.
Ví duï:
Choïn vaø söû duïng Eliptical Marquee aån sau coâng cuï Rectangular Marquee:
* Choïn:
– Caùch 1: Click chuoät phaûi treân coâng cuï Rectangular Marquee Tool, moät
danh saùch caùc coâng cuï aån hieän ra, choïn coâng cuï Eliptical Marquee




– Caùch 2: Alt + Click chuoät traùi treân coâng cuï Rectangular Marquee Tool,
laàn löôït caùc coâng cuï aån seõ hieän leân sau moãi laàn click.
– Caùch 3: Töø baøn phím nhaán Shift + M ñeå chuyeån qua laïi giöõa hai coâng
cuï Rectangular vaø Elliptical Marquee.
* Söû duïng:
– Di chuyeån qua cöûa soå hình aûnh, baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình
daáu coäng vaø baïn ñaët leân phaàn treân beân traùi nhuïy hoa.


33
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Keùo con troû xuoáng phía beân phaûi ñeå taïo thaønh moät hình elip bao nhuïy
hoa vaø sau ñoù nhaû chuoät. Moät ñöôøng kieán boø chæ ra vuøng naèm trong noù
ñaõ ñöôïc choïn. Vuøng nhuïy hoa seõ trôû thaønh ñoái töôïng chænh söûa.




– Di chuyeån con troû vaøo beân trong vuøng choïn, con troû seõ bieán thaønh muõi
teân vôùi moät hình vuoâng nhoû ôû döôùi vaø baây giôø baïn coù theå di chuyeån
ñöôøng kieán boø moät caùch deã daøng nghóa laø baïn coù theå ñieàu chænh vuøng
löïa choïn sao cho vöøa yù nhaát.




34
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/


– Trong quaù trình thao taùc baïn muoán boû choïn thì sao?
+ Töø cöûa soå hình aûnh, nhaáp chuoät vaøo baát cöù vuøng naøo ngoaøi vuøng löïa choïn.
+ Choïn Select –––> Deselect.




+ Ctrl+ D.
– Laøm thay ñoåi vuøng choïn:
Chaúng haïn trong vuøng choïn giöõ nguyeân saùng toái, phaàn coøn laïi cuûa taám
hình toâi seõ laøm xaäm hôn moät chuùt ñeå cho caùc baïn deã quan saùt nhöõng thay
ñoåi taùc ñoäng leân böùc hình.
+ Choïn Select –––> Inverse.
+ Vuøng löïa choïn chöa coù gì thay ñoåi khi baïn duøng leänh Inverse, tuy nhieân
ngoaøi ñöôøng kieán boø choïn tröôùc, xung quanh taám hình cuõng xuaát hieän
ñöôøng kieán boø. Ñieàu ñoù coù nghóa caû böùc hình ñöôïc löïa choïn tröø vuøng nhuïy
hoa.




35
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Image –––> Adjustment –––> Curves (hoaëc Ctrl + M)
Hoäp thoaïi xuaát hieän, baïn ñaùnh daáu vaøo hoäp kieåm Preview ñeå quan saùt
ngay nhöõng söï thay ñoåi tröïc tieáp leân böùc aûnh.
+ Di chuyeån sôïi ñieàu khieån xuoáng phía döôùi nhöõng thoâng soá thay ñoåi seõ
ñöôïc hieån thò trong hoäp Input vaø Output:




+ Click OK ñeå ñoùng hoäp Curves.




36
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
3) Thieát laäp thuoäc tính cho coâng cuï:
Nhìn chung moãi coâng cuï ñeàu coù moät tuyø bieán rieâng, thoâng qua ñoù chuùng ta
coù theå thay ñoåi moät soá tính naêng. Trong baøi naøy toâi ñeà caäp ñeán thuoäc tính cuûa
coâng cuï Type Tool.
– Ñaàu tieân baïn môû file New –––> choïn coâng cuï Type Tool (T)




– Thanh tuyø bieán cuûa coâng cuï Type seõ kích hoaït:
+ Choïn kieåu font: VNI - Centur
• + Côõ chöõ: 100pt
+ Kieåu chöõ: bình thöôøng: Normal




– Vieát chöõ: Photoshop




37
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 6. VAØI NEÙT VEÀ MAØU (COLOR)
° Caùc maøu goác:
– Maøu cô baûn goàm ba maøu cuûa aùnh saùng: maøu ñoû (Red), maøu xanh luïc
(Green) vaø maøu xanh (Blue).
Thoâng qua vieäc keát hôïp ba maøu naøy, chuùng ta coù theå taïo ra taát caû nhöõng
maøu trong phoå nhìn thaáy ñöôïc. Ñaây chính moät trong soá nguyeân taéc phoái
maøu cuûa Photoshop.




R = Red; G = Green; B = Blue




– Maøu cô baûn goàm boán chaát maøu:
+ Maøu xanh laù maï (Cyan)
+ Maøu tím thaãm (Magenta)
+ Maøu vaøng (Yellow)
+ Maøu ñen (Black)



38
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Hoaø troän chuùng laïi –––> taïo ra nhöõng chaát maøu môùi. Chaúng haïn maøu
da cam ñöôïc taïo ra thoâng qua söï hoaø troän (cuûa) maøu tím thaãm vaø maøu
vaøng.




C = Cyan M = Magenta Y = Yellow B = Black




– Baùnh xe maøu:
Sô ñoà baùnh xe lieät keâ
taát caû caùc maøu tieâu chuaån.
Baïn coù theå söû duïng moâ
hình naøy döï ñoaùn söï thay
ñoåi, cuõng nhö söï töông taùc
laãn nhau giöõa caùc nhoùm
maøu.




39
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 7. COLOR PALETTE
Maøn hình laøm vieäc cuûa baïn ñaõ coù Color Paltte ? Neáu chöa, click vaøo
Window –––> Color (hoaëc F6). Hoäp Palette xuaát hieän seõ naèm phía phaûi
maøn hình laøm vieäc.




+ Choïn theû Swatches, maãu maøu xuaát hieän, di chuyeån con troû xuoáng baûng
maøu, con troû seõ bieán daïng (hình döôùi). Baïn thoaû söùc löïa choïn tuy nhieân
aên saün thì chaúng coù gì thuù vò maø ngöôïc laïi baïn seõ phaûi ñoái dieän vôùi moät
thoâng soá sai leäch giöõa maøu hieån thò vaø maøu khi in.




+ Theû Color:




40
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Luïc loïi trong trí nhôù vaø loâi ra nhöõng thoâng soá cuï theå laàn löôït nhaäp
vaøo caùc oâ R; G; B. Ñaây cuõng coù theå coi laø phöông aùn choïn maøu taïm ñöôïc.
Söï taøm taïm ñoù theå hieän qua caùc thoâng soá. Thoâng soá chuaån thì maøu seõ
chuaån vaø ñöông nhieân thoâng soá sai thì maøu trong töôûng töôïng cuûa baïn
seõ tan bieán. Tuy nhieân khoâng nhôù ñöôïc thì ta keùo thanh tröôït R; G; B
ñeå löïa choïn maøu öng yù. Coâng vieäc naøy ñoøi hoûi baïn phaûi coù kieán thöùc caên
baûn veà caùch phoái maøu.
+ Theû Styles:




Taïi ñaây lieät keâ caùc maãu hieäu öùng maøu, raát thích hôïp cho vieäc trang trí
toâ son traùt phaán, hoa laù caønh. Nhieàu khi chuùng raát höõu duïng.


BAØI 8. PHUÏC HOÀI THAO TAÙC
Trong quaù trình thieát keá, yù töôûng trong baïn luoân luoân thay ñoåi luùc theá
naøy khi theá kia, thaäm chí caû ngaøy khoâng laøm xong moät taùc phaåm. Cuõng coù
khi laøm xong moät coâng ñoaïn, thaäm chí laøm saép xong, moät yù töôûng môùi laïi
loeù leân vaø baïn seõ phaûi Undo thao taùc hay laø môû moät file New. Môû moät file
môùi thì raát vaát vaû, meät moûi. Vaäy chæ coøn caùch Undo laø tieän hôn caû, chæ caàn
moät click chuoät laø OK. Tuy nhieân khoâng gioáng nhö phaàn meàm Word hay
Corel khi Undo chæ vieäc Ctrl + Z laø OK. Vôùi Photoshop phím taét khoâng
coøn coâng hieäu nöõa, chuùng chæ cho pheùp baïn phuïc hoài moät thao taùc gaàn
nhaát vôùi thôøi ñieåm Undo. Khoâng vaán ñeà gì, laøm caùch naøy khoâng ñöôïc
chuùng ta laøm caùch khaùc, hôi voøng moät tí nhöng chaúng sao.
Thöïc ra moïi thao taùc cuûa baïn Photoshop ñaõ teá nhò löu laïi thoâng qua
moät baûng thoáng keâ. Baûng ñoù laø gì? Ñoù chính laø Palette. Baây giôø chuùng ta
cuøng nhau tìm hieåu nheù!



41
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px neàn maøu traéng
(white)
– Type (T) –––> vieát chöõ "HOÏC", Font = VNI–Centur; 210pt; color =
Black
– Taïo hieäu öùng cho chöõ:
+ Ctrl + click chuoät leân layers. Baây giôø chöõ “HOÏC” seõ coù ñöôøng kieán
boø bao boïc cho baïn bieát raèng noù ñaõ ñöôïc choïn maët göûi vaøng.




+ Nhaán phím D ñeå default color.
+ Filter –––> Render –––> Clouds.
+ Filter –––> Distort –––> Glass.




Hoäp thoaïi xuaát hieän baïn choïn caùc thoâng soá roài click OK.




42
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Click leân layer Thumbnail:




Hoäp layer style xuaát hieän choïn caùc thoâng soá nhö hình beân :




Keát quaû:



43
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Sau moät hoài thieát keá chöõ “Hoïc” nhöng keát quaû cuoái cuøng khoâng baét maét
cho laém. Giaù nhö chuùng ta coù theå löïa choïn hieäu öùng khaùc. Coøn chaàn chôø gì
nöõa chuùng ta cuøng nhau Undo quay laïi chöõ “HOÏC” sau khi taïo hieäu öùng
Distort.
– Tieán haønh Undo:
+ Window –––> History:




Palette xuaát hieän beân tay phaûi lieät keâ taát caû caùc thao taùc cuûa baïn gioáng
nhö moät cuoán nhaät kyù, soå ghi cheùp. Neáu muoán quay veà thao taùc naøo thì
choïn thao taùc ñoù. ÔÛ ñaây chuùng ta click chuoät leân thao taùc Glass, chöõ
“HOÏC” seõ ñöôïc Undo.




44
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




* Chuù yù:
Maëc ñònh soá laàn Undo trong Photoshop chæ coù 20 thao taùc. Neáu baïn
ñang chænh söûa moät taám aûnh phöùc taïp, caàn nhieàu soá laàn Undo thì con soá
20 seõ laø khoâng ñuû. Ñeå taêng soá laàn Undo, baïn laøm nhö sau:
+ Töø Edit –––> Preferences –––> General:




+ Trong oâ History States, baïn coù theå thay ñoåi soá laàn Undo tuyø yù:

45
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Nhaäp soá laàn undo



Tuy nhieân, baïn cuõng caàn bieát raèng, neáu soá laàn Undo quaù lôùn, Photoshop
seõ söû duïng theâm nhieàu boä nhôù taïm ñeå löu caùc thao taùc xöû lyù aûnh, vaø nhö
vaäy toác ñoä cuûa chöông trình seõ chaäm ñi ít nhieàu.
BAØI 9. CAÙCH TAÏO VAØ SÖÛ DUÏNG BRUSH
Brushes laø coâng cuï khaù quan troïng khoâng theå thieáu trong vieäc veõ vaø
thieát keá ñoà hoaï. Baïn coù theå taïo boâng hoa, caây coå thuï, . . . maø khoâng caàn
phaûi toán nhieàu coâng söùc. Photoshop cuõng khaù linh ñoäng, cho pheùp chuùng
ta ñöa moät brush töø ngoaøi vaøo chaúng haïn töø ñóa CD, veõ tröïc tieáp. Cuï theå
trong baøi hoïc naøy toâi seõ ñöa moät soá brush töø ñóa CD vaøo Photoshop.
– Ñöa moät soá brush vaøo Photoshop
+ Môû ñóa CD tìm ñeán thö muïc brush . . . . –––> Copy (Ctrl + C).
+ My Computer –––> OÅ ñóa C –––> Program Files:




46
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




–––> Adobe –––> Adobe Photoshop CS3 –––> Presets –––> Brushes –––>
Paste (Ctrl + V):




– Söû duïng Brush:
+ Choïn coâng cuï Brush treân thanh coâng cuï




+ Thanh tuyø choïn “Options”: Taïi ñaây baïn coù theå ñieàu chænh caùc thoâng
soá sao cho phuø hôïp vôùi muïc ñích.




47
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Window –––> Brushes (Click F5) –––> Môû Brushes Palette




A: Xem tröôùc maãu brush B: Caùc thuoäc tính
C: Khoaù moät thuoäc tính D: Löïa choïn neùt brush
E: choïn caùc bursh khaùc nhau F: Hình daïng caùc neùt buùt
– ÖÙng duïng:
a) Veõ boâng hoa hoàng:
+ Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 600 x 600 px. neàn white (maøu traéng):




48
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Choïn Brush Tool .
+ Môû Brushes palette –––> Click menu pop-up –––> Special effect brushes:




+ Choïn brush hoa hoàng vaø thieát ñaët caùc thuoäc tính cho brush:



49
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Click chuoät veõ




b) Söû duïng maãu brush coù trong bộ đñĩa CD veõ quaû döùa, quaû chuoái:
+ Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px, neàn traéng (white)




+ Choïn coâng cuï Brush.
+ Thieát laäp thuoäc tính Brush:




+ Choïn maãu Brush:
50
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Choïn brush quả dứa, quaû chuoái, . . . –––> click leân maøn hình laøm vieäc,
quaû döùa, quaû chuoái seõ hieän ra ngay tröôùc maét baïn, muoán bao nhieâu quaû
thì click baáy nhieâu laàn.
Keát quaû:




BAØI 10. TAÏO VUØNG LÖÏA CHOÏN
51
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Thoâng thöôøng moät böùc aûnh chæ hö moät phaân vuøng nhaát ñònh, vaäy chæ
caàn söûa phaân vuøng aûnh hö laø xong, sau ñoù keát hôïp duøng theâm moät vaøi
hieäu öùng chænh ñoä saéc neùt baïn seõ coù ngay moät böùc aûnh ñeïp. Tuy vaäy muoán
chænh vuøng aûnh hö baïn caàn phaûi choïn noù, choïn ñeå Photoshop hieåu vaø
nghe lôøi baïn. Neáu baïn khoâng choïn (ñoát chaùy giai ñoaïn) thì Photoshop seõ
raát cöùng ñaàu, cöùng coå, thaäm chí khoâng nghe lôøi baïn. Nhöng muoán laøm
coâng vieäc naøy chuùng ta caàn nhôø moät vaøi coâng cuï. Vaäy coâng cuï ñoù laø gì?
+ Marquee: coâng cuï choïn hình hoïc
+ Lasso: coâng cuï daây thoøng loïng
+ Magic Wand: coâng cuï ñuõa thaàn
+ Pen Tool: coâng cuï ngoøi buùt




A. Marquee tool B. Lasso tool
C. Move tool D. Magic wand tool


1) Marquee tool: coâng cuï choïn hình hoïc.


– Rectangular Marquee tool: vuøng choïn chöõ nhaät.




– Elliptical Marquee tool: vuøng choïn laø hình elip.
52
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Single row Marquee tool vaø Single column Marquee tool: khi baïn
muoán taïo vuøng choïn coù chieàu daøi hoaëc chieàu roäng baèng 1px


2) Lasso: coâng cuï daây thoøng loïng.
– Lasso tool: cho pheùp baïn taïo vuøng baát kyø.




– Polygonsal Lasso tool: cho pheùp baïn taïo caùc ñoaïn thaúng xung quanh
vuøng baïn muoán choïn.




53
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Magnetic Lasso tool: coâng cuï cho pheùp baïn taïo vuøng choïn baát kyø
ñònh daïng, tuy nhieân ñöôøng löïa choïn cuûa baïn seõ dính vaøo vieàn cuûa ñoái
töôïng löïa choïn.




3) Coâng cuï Magic Wand tool:




Coâng cuï naøy cho pheùp baïn choïn nhöõng vuøng cuûa moät taám hình döïa treân
nhöõng ñieåm töông ñoàng veà maøu saéc. Noù raát höõu duïng ñeå choïn moät hình
ñôn maø khoâng caàn phaûi toâ theo ñöôøng vieàn phöùc taïp.




54
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 11. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ LAYER
1. Layer Background:
Khi baïn môû moät file New, Photoshop seõ maëc ñònh noù laø layer Background
(lôùp neàn). Layer Background coù theå laø moät taám hình hoaëc laø maøu traéng gioáng
nhö trang giaáy ñeå cho baïn thöïc hieän caùc thao taùc veõ hình . . .
Moät file hình aûnh seõ chæ coù moät background. Vôùi loaïi layer naøy baïn
khoâng theå thay ñoåi cheá ñoä hoaø troän vaø möùc Opacity cuûa noù. Vaäy trong tieán
trình söûa aûnh böôùc ñaàu tieân coù leõ chuùng ta phaûi chuyeån layer Background
veà layer thöôøng. Vaäy chuyeån nhö theá naøo?
+ Caùch 1: Click chuoät phaûi vaøo layer choïn Duplicate.




+ Caùch 2: Nhaáp ñuùp vaøo layer Background trong Layer Pallete.



Nhaáp ñuùp




+ Caùch 3: Layer –––> New –––> Layer via Copy (Ctrl + J).




55
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
2) Layer thöôøng:
Ñaây laø layer seõ cho pheùp baïn thay ñoåi cheá ñoä hoaø troän vaø möùc Opacity.
Noùi toùm laïi ñaây laø layer baïn seõ tieán haønh hoa laù caønh. Tuy nhieân trong
nhieàu tröôøng hôïp baïn laïi muoán chuyeån veà layer Background thì sao?
+ Caùch 1: Choïn layer trong Layer Palette roài choïn Layer –––> Flatten
Image.




+ Caùch 2: Choïn Layer –––> New –––> Background From Layer.




56
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 12. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ PEN




Coâng cuï Pen duøng ñeå veõ nhöõng ñöôøng thaúng hoaëc nhöõng ñöôøng cong goïi
laø path. Baïn cuõng coù theå söû duïng Pen tool nhö laø moät coâng cuï choïn, ñaây coù
theå coi nhö moät öu ñieåm vì noù luoân luoân taïo ra nhöõng ñöôøng meàm maïi
giuùp baïn coù theå choïn ñöôïc nhöõng chi tieát thuoäc dieän khoù tính, nhöõng chi
tieát tæ mæ maø nhöõng coâng cuï choïn khaùc khoâng theå laøm ñöôïc. Coù theå noùi
Pen Tool laø coâng cuï raát höõu ích.
1) Thöïc haønh veõ moät ñöôøng thaúng:
– Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 500 x 500 px, neàn traéng, Name "Thuc
hanh":




– Trong hoäp coâng cuï, choïn coâng cuï Pen Tool:


– Thieát laäp tuyø bieán coâng cuï:




A. Tuyø choïn ñöôøng veõ B. Menu nhöõng tuyø choïn hình hoïc

57
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
C. Theâm vaøo tuyø choïn vuøng ñöôøng veõ
– Ñaët con troû vaøo ñieåm A trong template vaø nhaáp chuoät. Sau ñoù nhaáp vaøo
ñieåm B, ñöôøng thaúng AB seõ hieän ra ngay tröôùc maét baïn vaø AB goïi laø moät
path. Neáu caûm thaáy ñöôøng thaúng mình vöøa veõ chöa thaät thaúng gioáng nhö
keû chæ, baïn coù theå veõ baèng caùch keát hôïp phím Shift, khi ñoù ñöôøng AB seõ
thaúng tuyeät ñoái.




– Keát thuùc ñöôøng veõ baèng caùch nhaáp choïn coâng cuï khaùc.


2) Vaøi neùt veà ñieåm moû neo, ñöôøng ñònh höôùng, ñieåm ñònh höôùng:
Path bao goàm moät hoaëc nhieàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cong. Ñieåm moû
neo ñaùnh daáu ñieåm keát thuùc cuûa moät path. ÔÛ vuøng path cong, moãi moät
ñieåm moû neo seõ hieån thò moät hoaëc hai ñöôøng ñònh höôùng. Di chuyeån
ñöôøng ñònh höôùng vaø ñieåm xaùc ñònh kích thöôùc thì hình daïng cuûa nhöõng
vuøng path cong seõ thay ñoåi. Moät ñöôøng cong meàm maïi ñöôïc noái vôùi nhau
bôûi raát nhieàu nhöõng ñieåm moû neo. Nhöõng ñöôøng cong saéc nhoïn ñöôïc noái
vôùi nhau bôûi nhöõng ñieåm goùc. Khi baïn di chuyeån ñöôøng ñònh höôùng cuûa
ñieåm goùc thì hai beân cuûa ñieåm ñoù töï ñoäng ñieàu chænh hình daïng.
Löu yù: Moät path khoâng nhaát thieát phaûi laø moät loaït nhöõng phaàn nhoû noái
tieáp vôùi nhau. Noù coù theå bao goàm nhieàu nhöõng thaønh phaàn path rieâng leû.
Moãi hình daïng trong Shape Layer laø moät thaønh phaàn cuûa path, ñöôïc mieâu
taû laø Clipping Path cuûa layer.




58
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/



3) Veõ moät ñöôøng gaáp khuùc:
Vöøa treân chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi vieäc veõ ñoaïn thaúng qua hai ñieåm. Giôø
ñaây chuùng ta cuøng nhau thöïc haønh veõ path phöùc taïp hôn, nhieàu ñieåm moû
neo hôn.
– Choïn Pen Tool nhaáp vaøo ñieåm A ñeå baét ñaàu, sau ñoù giöõ phím Shift vaø
nhaáp vaøo ñieåm B, C, D vaø E. Phím shift seõ giuùp baïn taïo ñöôøng xieân moät
goùc 45 ñoä.
Chuù yù: Neáu veõ sai gì ñoù baïn coù theå choïn Edit –––> Undo ñeå thöû laïi hoaëc
baïn coù theå duøng History Palette.




– Choïn coâng cuï Direct Selection Tool ñieàu chænh ñieåm C leân phía treân
nhö hình sau:




59
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Choïn coâng cuï Path Selection Tool di chuyeån Path leân phía treân




4) Veõ moät path cong:
Path cong ñöôïc taïo thaønh bôûi nhöõng cuù nhaáp vaø keùo chuoät. Khi ñaët
chuoät laàn ñaàu cuõng chính laø taïo ra söï baét ñaàu cho moät path cong. Taïi thôøi
ñieåm ñaàu tieân naøy baïn cuõng seõ ñònh höôùng ngay ñöôøng cong cuûa mình.
Ngay sau khi click chuoät tieáp theo vaø baïn tieáp tuïc keùo chuoät thì path cong
seõ ñöôïc veõ ôû giöõa so vôùi ñieåm tröôùc ñoù.




60
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
Taát nhieân khi baïn click chuoät vôùi coâng cuï Pen, Photoshop seõ veõ moät
ñöôøng ñònh höôùng vaø noù seõ höõu ích cho vieäc chænh söûa path cuûa baïn sau
naøy.
Söû duïng Pen thaønh thaïo cuõng seõ ñem laïi cho baïn moät ñöôøng path nhö
yù. Tuy nhieân ñeå thaønh thaïo ñöôïc coâng cuï naøy coù leõ khoâng coøn caùch naøo
khaùc laø bôùt chuùt thôøi gian nhaâm nhi cafe vaø ñoù cuõng chính laø chìa khoaù
vaøng ñeå chinh phuïc Photo.
Cuï theå trong baøi naøy toâi seõ noùi veà caùch veõ path cong sau:




– Môû moät taøi lieäu môùi vôùi kích thöôùc 600 x 600 px, neàn traéng, Name
"Pathcong"




– Choïn coâng cuï Pen Tool treân hoäp coâng cuï.
– Ñaët troû taïi vò trí A ñoàng thôøi nhaán phím Shift (taïo ñöôøng thaúng) baét
ñaàu keùo chuoät tôùi ñieåm B. Khi baïn thaû chuoät, moät ñieåm neo seõ xuaát hieän
61
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
taïi ñieåm A vaø hai ñöôøng ñònh höôùng seõ môû roäng leân treân vaø xuoáng döôùi
ñieåm neo. Tuy nhieân baïn chaúng neân quan taâm ñeán caùc ñieåm ñoù maø tieáp
tuïc ñaët chuoät taïi ñieåm C roài keùo chuoät veà ñieåm E ta ñöôïc:

B B




E
Töông töï ñaët chuoät taïi ñieåm F tieáp tuïc roài keùo chuoät leân treân ta ñöôïc keát
quaû.




– Nhaáp ñuùp vaøo Work Path trong Path Palette ñeå môû hoäp thoaïi Save
Path. Trong oâ name goõ Path1 vaø click OK. Vaäy laø noäi dung vöøa taïo cuûa
baïn ñaõ an toaøn roài!


5) Veõ moät path cong ñoùng:
– Thöïc haønh veõ ñöôøng elip




+ Choïn coâng cuï Pen Tool
+ Ñaët chuoät taïi ñieåm A roài roài keùo leân ñieåm B. Tieáp ñeán ñaët chuoät taïi
ñieåm C roài keùo chuoät veà ñieåm D. Keát thuùc coâng ñoaïn thi coâng cuõng ñoàng
62
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
nghóa vôùi vieäc baïn ñaët chuoät taïi A, baây giôø moät hình troøn ñaõ ñöôïc taïo.




– Chuù yù: Trong quaù trình söû duïng caùc coâng cuï treân hoäp coâng cuï chaúng
haïn nhö coâng cuï Pen tool, con troû khoâng phaûi laø ngoøi buùt maø thay theá
noù laø moät daáu chaám. Ñieàu naøy ñoâi khi khaù baát tieän cho nhieàu thao taùc.
Vaäy khaéc phuïc vaán ñeà naøy nhö theá naøo?
Töø baøn phím aán Caps Look giao dieän con troû seõ chuyeån qua, chuyeån
laïi.




6) Toâ veõ moät Path:
– Trong luùc ñang choïn vaø söû duïng Pen Tool töø maøn hình laøm vieäc, baïn
click chuoät phaûi roài choïn caùc tính naêng sau:
a) Stroke Path – Toâ maøu doïc theo Path:




63
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/



b) Fill – Toâ maøu vuøng beân trong cuûa moät path ñoùng:




Contents: Choïn maøu.
Blending:
+ Mode : Kieåu toâ maøu.
+ Opacity: möùc ñoä hoaø troän.
– Thöïc haønh toâ veõ hình troøn vöøa taïo treân:
+ Choïn coâng cuï Direct Selection vaø nhaáp vaøo Path hình elip ñeå choïn.
+ Click chuoät phaûi tröïc tieáp vaøo Path ñeå môû hoäp thoaïi Stroke:




64
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/


+ Trong oâ Stroke Path, choïn Brush –––> nhaáp OK.




+ Baây giôø path cuûa baïn ñaõ ñöôïc toâ, vieàn (choïn thuoäc tính Brush tröôùc
khi thöïc hieän Stroke).




7) Di chuyeån vaø ñieàu chænh Path:
– Di chuyeån path baèng coâng cuï Direction Selection:
+ Choïn coâng cuï:
- Click choïn Direction Selection aån döôùi coâng cuï Path Selection Tool
treân hoäp coâng cuï.
- Nhaán phím A.
- Keát hôïp nhaán vaø giöõ phím Ctrl trong khi ñang thao taùc veõ Pen:




65
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/


+ Ví duï:




– Ñieàu chænh path: Chuùng ta keùo ñieåm neo tôùi moät vò trí khaùc vôùi coâng
cuï Direct Selection tool.




8) Chænh söûa moät path:
– Sau khi söû duïng Pen taïo neùt veõ, baây giôø chuùng ta cuøng nhau söûa chöõa
path sao cho hoaøn thieän hôn, ñeïp hôn.
– Thöïc haønh chænh söûa path cong vöøa taïo ôû treân:
+ Click choïn coâng cuï Direct Selection (töø baøn phím nhaán A) hoaëc ñoâi
khi coâng cuï Pen ñang choïn baïn coù theå ñoàng thôøi nhaán phím Ctrl ñeå tieán
haønh chænh söûa path moät caùch tröïc tieáp.

66
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Nhaáp vaøo ñieåm B vaø keùo chuoät veà phía tay phaûi, ñöôøng path cong AC
seõ thay ñoåi heïp laïi moät chuùt.




+ Nhaáp vaøo ñieåm C vaø keùo chuoät leân phía treân, ñöôøng path cong AC seõ
ñöôïc ñieàu chænh daøi hôn moät chuùt tuyø theo muïc ñích cuûa baïn.




9) Taïo vuøng löïa choïn baèng Pen Tool:
+ File –––> Open (Ctrl + O) –––> Hình 3 (coù trong boä ñóa CD).
+ Ctrl + J –––> Taïo Layer via Copy.
+ Ñaët teân layer môùi löïa choïn.




+ Choïn coâng cuï Pen Tool treân hoäp coâng cuï:




67
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Söû duïng Pen veõ choïn coâ gaùi (baïn toâi):




+ Click chuoät phaûi –––> Make Selection –––> OK




Baây giôø moät ñöôøng kieán boø seõ bao quanh coâ gaùi, cuõng ñoàng nghóa vôùi
vieäc coâ gaùi ñaõ ñöôïc baïn choïn laøm taàm ngaém. Baïn coù theå caét, tieán haønh
caùc hieäu öùng chænh söûa, . . .
68
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




BAØI 13. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ PATCH TOOL




– Coâng cuï naøy coù theå giuùp baïn nhanh choùng loaïi boû nhöõng veát traày
xöôùc, . . . cuûa böùc aûnh chæ vôùi moät vaøi thao taùc ñôn giaûn. Baïn chæ vieäc choïn
coâng cuï, roài tieán haønh khoanh vuøng aûnh muoán chænh söûa sau ñoù reâ chuoät
tôùi vuøng aûnh ñích. Keát quaû vuøng aûnh ñích seõ thay theá vuøng aûnh caàn chænh
söûa.
Ñieàu ñaùng chuù yù ôû coâng cuï naøy laø söï töông taùc giöõa maøu cuûa vuøng aûnh ñöôïc
chænh söûa vôùi maøu cuûa vuøng aûnh thay theá. Vì vaäy vieäc löïa choïn vuøng aûnh
thay theá ñoøi hoûi baïn phaûi coù kyõ naêng chuyeân saâu, keát hôïp vôùi khaû naêng ñoà
hoaï, tính thaåm myõ, . . .
– Thöïc haønh loaïi boû veát xöôùc:
+ Click File –––> Open –––> HINH 5 (ñóa CD)




Treân böùc aûnh coù nhieàu vieát xöôùc vaø coâng vieäc cuûa chuùng ta laø taåy xoaù
veát xöôùc.

69
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Choïn coâng cuï Patch Tool –––> khoanh troøn vuøng bò xöôùc ñoàng thôøi reâ
chuoät sang vuøng aûnh khoâng hö. Nhö vaäy vuøng aûnh khoâng hö seõ thay theá
lôùp xöôùc.




+ Keát quaû ta ñöôïc nhö sau:




70
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




BAØI 14. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ CLONE STAMP




* Coâng cuï naøy ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát trong caùc coâng cuï söûa chöõa aûnh.
Laáy moät ñieåm treân phaân vuøng aûnh, thay theá moät ñieåm thuoäc phaân vuøng
aûnh bò hö thoâng qua vieäc ñoùng daáu (coâng cuï gioáng nhö con daáu). Ñeå laáy
moät ñieåm treân phaân vuøng aûnh baïn nhaán phím Alt + click chuoät traùi roài
sau ñoù ñaët chuoät leân vuøng aûnh bò hö, caàn thay theá. Leänh goõ taét cho coâng cuï
naøy laø phím S.
* Thöïc haønh:
1) Loaïi boû nhöõng vuøng aûnh hö:




loaïi boû




+ Môû file (Hình 6) trong boä ñóa CD:
+ Layer via Copy (Ctrl + J)
+ Choïn coâng cuï Stamp Tool ( )

71
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Thieát laäp tuyø bieán cho coâng cuï:




+ Alt + click chuoät traùi ñeå löïa choïn vuøng aûnh. Moät voøng troøn coù taâm laø
daáu coäng cho baïn bieát ñieåm aûnh ñaõ ñöôïc löïa choïn.




+ Click chuoät traùi leân vuøng aûnh bò hö coâng vieäc taåy xoaù seõ ñöôïc tieán
haønh. Baïn coù theå ñoàng thôøi click + reâ chuoät ñeå chænh söûa. Söï kheùo leùo keát
hôïp vôùi söï kieân nhaãn seõ giuùp baïn taïo ñöôïc böùc aûnh nhö yù.




72
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Keát thuùc quaù trình xöû lyù ta ñöôïc böùc aûnh nhö sau:




73
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
2) Loaïi boû chi tieát aûnh:
– Môû file hình caàn chænh söûa




Loaïi boû




– Layer via Copy (Ctrl + J).
– Choïn coâng cuï Stamp Tool ( ).
– Thieát laäp tuyø bieán cho coâng cuï.




– Alt + click chuoät traùi löïa choïn vuøng aûnh.




Alt  click chuoät




74
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Click chuoät leân vuøng aûnh caàn xoaù:




Click chuoät




– Keát quaû:




BAØI 15. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ BLUR, SHARPEN VAØ SMUDGE
TOOL

75
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
1) Blur tool: Laøm môø vuøng aûnh! Ñaây laø coâng cuï duøng chuû yeáu xoaù nhöõng
veát traày xöôùc treân taám chaân dung vaø laøm dòu ñi nhöõng veát nhaên.
– Thöïc haønh:
a) Laøm môø vuøng aûnh bò moác:
+ Môû file hình 8:




+ Layer via Copy (Ctrl + J)
+ Click choïn coâng cuï Blur Tool




+ Treân thanh tuyø bieán reâ thanh tröôït ñeå strength 100%, ñoàng thôøi choïn
Mode = Lighten




+ Master Diameter keùo thanh tröôït baèng 100px




+ Tieán haønh click chuoät traùi treân vuøng aûnh bò hö: luùc naøy chuoät seõ bieán
thaønh hình troøn vaø thao taùc laøm môø vuøng aûnh seõ ñöôïc thöïc hieän sau moãi
laàn click chuoät.




76
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Tröôùc Sau
b) Laøm môø veát traày xöôùc:
+ Môû file hình 5:




+ Layer via Copy (Ctrl + J)
+ Choïn coâng cuï Blur Tool:




+ Treân thanh tuyø bieán reâ thanh tröôït ñeå strength 100%, ñoàng thôøi choïn
Mode = Lighten:




77
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Master Diameter, keùo thanh tröôït baèng 20px.




+ Tieán haønh click chuoät traùi treân vuøng traùn bò xöôùc:




Tröôùc Sau
2) Sharpen tool: Laøm noåi baät chi tieát aûnh.
– Phím goõ taét cho coâng cuï naøy laø R, baïn coù theå duøng Shift-R ñeå ñoåi qua
ñoåi laïi giöõa ba coâng cuï naøy.
Caùc coâng cuï naøy ñeàu coù moät tuyø bieán cheá ñoä vaø strength. Strength xaùc
ñònh ñoä ñaäm nhaït cuûa hieäu öùng ñöôïc aùp duïng. Ñaëc bieät vôùi coâng cuï
Sharpen Tool, baïn neân giöõ strength ôû möùc thaáp. Tuy nhieân trong baøi naøy
toâi choïn strength = 100 ñeå laøm noåi baät thuoäc tính cuûa coâng cuï.




– Thöïc haønh:
+ Môû file hình




78
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Click choïn coâng cuï Sharpen Tool:



+ Click chuoät leân vuøng yeân xe
+ Cuoái cuøng ta thu ñöôïc böùc aûnh sau:




3) Smudge tool:
Coâng cuï naøy ñöôïc nhoùm vôùi nhoùm coâng cuï söûa aûnh, nhöng trong
thaät teá noù thöôøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn trong veõ (Painting). Vôùi muïc
ñích söûa aûnh noù coù taùc duïng nhanh choùng ñaùnh boùng nhöõng loãi nhoû, . . .




79
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 16. CÔ BAÛN VEÀ COÂNG CUÏ DODGE, BURN VAØ SPONGE TOOL




1) Dodge tool vaø Burn tool: Laøm saùng, toái nhöõng pixel hình aûnh.
– Hai coâng cuï naøy thöôøng ñöôïc öùng duïng trong caùc böùc hình ñen traéng.
Tuy nhieân vôùi coâng cuï naøy chuùng ta coù theå laøm cho da cuûa moät coâ ngöôøi
maãu töø traéng thaønh, . . . Trong Photoshop coù raát nhieàu caùch ñeå cho baïn
hieäu chænh saùng toái moät pixel, tuy nhieân coâng cuï naøy cuõng seõ raát höõu ích
trong caùc tröôøng hôïp cuï theå.
– Thanh tuyø choïn:
* Thuoäc tính Range:




• + ÔÛ cheá ñoä Highlight, chæ coù nhöõng vuøng saùng nhaát bò aûnh höôûng.




• + Cheá ñoä Shadows, chæ nhöõng vuøng toái nhaát bò aûnh höôûng.




• + Cheá ñoä Midtones, chæ nhöõng vuøng coù ñoä saùng trung bình bò aûnh höôûng.




* Tuyø bieán Expose: ñoä maïnh cuûa hieäu öùng:

80
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/



– Thöïc haønh:
a) Laøm traéng da:
+ Môû file aûnh (hình 10).
+ Layer via Copy (Ctrl + J).
+ Choïn coâng cuï Magic Wand:




- Thieát laäp tuyø bieán:




- Click chuoät choïn leân vuøng maët:




+ Choïn coâng cuï Dodge Tool:




- Thieát laäp tuyø bieán:




81
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
- Click leân vuøng maët caàn laøm saùng:




Tröôùc Sau




b) Laøm toái böùc aûnh Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh:
+ Môû file aûnh caàn laøm toái, toâi söû duïng file aûnh naøy:




+ Layer via Copy (Ctrl + J)
+ Choïn coâng cuï Burn Tool:




- Thieát laäp tuyø bieán:



82
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




- Click leân vuøng aûnh caàn laøm toái:




Keát quûa:




Tröôùc Sau
1) Sponge tool: Toâ ñaäm hoaëc laøm nhaït nhöõng pixel treân hình aûnh.
– Coâng cuï Sponge cho pheùp baïn ñieàu chænh ñoä ñaäm cuûa maøu saéc. Thanh
traïng thaùi tuyø bieán Mode cho baïn hai löïa choïn:
+ Desaturate mode laøm môø maøu vaø chuyeån noù thaønh maøu xaùm.




+ Saturate mode taêng cöôøng maøu saéc, laøm cho noù ñaäm hôn.

83
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– ÖÙng duïng:
+ Neáu baïn coù moät file aûnh ñöôïc chuyeån töø CMYK thaønh RGB, baïn seõ
thaáy maøu saéc cuûa noù bò môø. Baïn coù theå duøng coâng cuï Sponge ôû cheá ñoä
Saturate ñeå laøm ñaäm maøu saéc.
+ Giaûm maøu neàn cuûa moät böùc aûnh khi baïn muoán taùch rieâng neàn.
+ Taïo cho böùc aûnh coù veû cuõ ñi.
– Thöïc haønh: laøm cuõ böùc aûnh.
+ Môû file hình aûnh




+ Layer via Copy (Ctrl + J)
+ Choïn coâng cuï Burn Tool:




+ Thieát laäp tuyø bieán:




+ Nhaán vaø click chuoät leân böùc aûnh:
84
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Keát thuùc thao taùc baïn seõ thu ñöôïc moät böùc aûnh cuõ ñuùng nghóa.




BAØI 17. CÔ BAÛN BIEÁN ÑOÅI VAØ CHÆNH SÖÛA AÛNH
– Ban ñaàu böùc aûnh xöû lyù thöôøng coù kích thöôùc hoaëc quaù nhoû, hoaëc quaù
lôùn. Do vaäy tröôùc khi tieán haønh caùc thao taùc chænh söûa cuï theå baïn phaûi
ñieàu chænh ñoâi chuùt kích thöôùc sao cho phuø hôïp vôùi thöïc teá. Chaúng haïn khi
muoán ñöa moät böùc aûnh leân trang web hay blog baïn khoâng theå ñöa moät file
aûnh coù kích thöôùc lôùn, nhaát ñònh baïn phaûi thu nhoû aûnh. Vaäy thu nhoû baèng
caùch naøo?
a) Duøng leänh Edit –––> Free Transform




– Thöïc haønh:
+ Môû moät file aûnh baát kì, ôû ñaây toâi söû duïng file aûnh hình 13 trong CD.
+ Layer via Copy (Ctrl + J)



85
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Taét con maét layer Background:




+ Choïn leänh Edit –––> Free Transform (Ctrl + T):




Baây giôø ñöôøng kieán boø chuyeån thaønh ñöôøng vieàn coù caùc oâ vuoâng nhö sau:




86
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




* Tieán haønh thay ñoåi kích thöôùc chieàu daøi:
Baïn ñaët chuoät vaøo giöõa oâ vuoâng vaø ñeán khi chuoät bieán thaønh hình muõi
teân hai ñaàu, nhaán chuoät + reâ böùc aûnh vaøo phía trong:




87



Nhaán + reâ chuoät
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Keát thuùc baèng caùch click choïn coâng cuï baát kyø treân hoäp coâng cuï, moät
hoäp hoäi thoaïi xuaát hieän vaø baïn choïn Apply.




 Tieán haønh thay ñoåi kích thöôùc chieàu roäng baïn ñaët chuoät vaøo giöõa oâ
vuoâng naèm treân moät caïnh chieàu daøi vaø ñeán khi chuoät bieán thaønh
hình muõi teân hai ñaàu, nhaáp chuoät ñoàng thôøi keùo reâ böùc aûnh vaøo phía
trong:




88
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Nhaán + reâ chuoät




* Thay ñoåi kích thöôùc toaøn boä böùc aûnh, baïn ñaët chuoät vaøo giöõa oâ vuoâng
ôû goùc taám hình vaø ñeán khi chuoät bieán thaønh hình muõi teân hai ñaàu,
töông töï nhaáp chuoät ñoàng thôøi keùo reâ böùc aûnh vaøo phía trong:




89



Nhaán + reâ chuoät
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




* Ñeå xoay böùc aûnh thì sao?
- Click chuoät traùi leân aûnh.




- Baïn reâ reâ chuoät beân ngoaøi böùc aûnh ôû caïnh oâ vuoâng ôû goùc cho ñeán khi
chuoät bieán thaønh hình muõi teân hai ñaàu cong giöõa, nhaáp chuoät ñoàng thôøi
keùo xoay böùc aûnh ñeán khi naøo ñaït muïc ñích thì döøng laïi.
Chuù yù: Vò trí taâm khaùc nhau thì böùc aûnh seõ xoay khaùc nhau:




90
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




b) Ngoaøi caùch treân baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc aûnh baèng caùch duøng
leänh Image –––> Image Size:



91
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Pixel Dimensions = nhöõng kích thöôùc ñieåm aûnh.
– Document Size = kích thöôùc böùc aûnh:
+ Width = chieàu roäng.
+ Height = chieàu cao.




CHÖÔNG II
TAÏO CHAÁT LIEÄU
92
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 1. TAÏO CHAÁT LIEÄU ÑAÙ
– Taïo moät file New:




– Nhaán phím D ñeå chuyeån veà maøu maëc ñònh (treân ñen, döôùi traéng)




– Nhaán Alt + Delete ñeå toâ maøu neàn

93
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Söû duïng boä loïc Filter––>Render–––>Clouds:




– Ta thu ñöôïc keát quaû nhö sau:
94
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Filter –––> Render –––> Lighting Effects, vôùi caùc thoâng soá:




Keát quaû ta ñöôïc:
95
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Vieäc cuoái cuøng baïn caàn laøm luùc naøy coù leõ laø löu file:




BAØI 2. TAÏO CHAÁT LIEÄU DA RAÉN
96
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Taïo moät file New:




– Choïn maøu neàn tröôùc laø #333300 vaø neàn sau laø #996633:




97
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Click choïn Gradient tool (G) vaø chænh caùc thoâng soá nhö sau :




– Ñaët chuoät ôû taâm roài keùo töø taâm hình sang beân phaûi




– Vaøo Filter –––> Texture –––> Textiurizer, chænh thoâng soá nhö sau:




– Tieáp theo baïn baïn choïn Load Texture vaø theo ñöôøng daãn : C –––>
Program File –––> Adobe –––> Photoshop –––> Presets–––> Textures
Folder–––> choïn Snake Skin. PSD –––> Open –––> Trôû veà giao dieän
Texture –––> OK:




98
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Ta ñöôïc keát quaû:




99
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Vaøo Filter –––> Distort –––> Wave, chænh thoâng soá nhö sau:




– Keát quaû:




– Edit –––> Define Pattern ñeå ñaët teân, sau naøy bieát ñaâu laïi caàn ñeán noù.




– Caùc baïn ñöøng queân Save laïi moät file laøm kyû nieäm nheù!
100
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 3. TAÏO DA HOÅ

– Taïo 1 file môùi:




– Thieát laäp thoâng soá maøu cho Foreground Color vaø Background Color nhö sau:


#64300A


#AC703D




– Nhaán Cltr + Delete ñeå toâ baèng maøu Background.

– Nhaán Ctrl + Shift + N taïo 1 layer môùi:




– Click choïn coâng cuï Brush (hoaëc nhaán B) –––> veõ caùc ñoám, vaèn cuûa loâng
thuù, ôû ñaây, toâi choïn neùt coï cöùng 25px:
101
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Vaãn treân Layer 1 vöøa veõ ñoám loâng –––> baïn click chuoät phaûi treân Layer 1
–––> Blending Options:




102
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Thieát laäp thoâng soá nhö sau: ca6d28




– Nhaán Ctrl + E ñeå gheùp layer ñoám loâng vôùi layer background:




– Filter –––> Blur –––> Gausian Blur, vôùi thoâng soá nhö sau:




103
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Filter –––> Noise ––– > Add Noise, thoâng soá nhö hình:




– Filter –––> Blur –––> Motion Blur, vôùi caùc thoâng soá:




104
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




Keát quaû




BAØI 4. TAÏO MOÄT ÑOAÏN DAÂY THÖØNG
– Taïo moät file New:




– Nhaán phím D ñeå chuyeån veà maøu maëc ñònh Foreground Color vaø
Background (treân ñen, döôùi traéng)
– Filter–––> Sketch–––> Halftone Pattern.




105
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Thieát laäp caùc thoâng soá nhö sau:




– Nhaán phím Ctrl + J ñeå taïo Layer via Copy ñoàng thôøi taét con maét cuûa
layer Backround.




106
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Nhaán toå hôïp phím Ctrl + T vaø ñieàu chænh nhö hình:




– Filter–––> Noise–––> Add Noise, sau ñoù thieát laäp thoâng soá nhö sau:




107
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Choïn Marquee Tool vaø veõ moät oâ hình chöõ nhaät:




– Nhaán toå hôïp phím Ctrl + J taïo Layer via Copy:




– Filter ––> Distort –––> Polar Coordinates –––> Rectangular –––> OK:



108
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Keát quaû ta ñöôïc:




– Nhaán phím Ctrl + L ñieàu chænh caùc thoâng soá nhö sau:




109
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
BAØI 5. TAÏO HOÅ PHAÙCH
– Taïo File aûnh coù kích thöôùc laø 500 x 500pixels




– Thieát laäp maøu Foreground Color vaø Background:

#823D29

#E3DC8D


– Choïn coâng cuï Gradient Tool (G), choïn tieáp Radial Gradient:




110
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Nhaán vaø keùo thaû chuoät traùi:




Click chuoät




keát quaû thu ñöôïc seõ nhö sau:




– Nhaán Ctrl + J –––> taïo Layer copy




111
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
– Duøng coâng cuï Ellipse Tool (U) –––> veõ 1 hình ellip hay hình troøn tuøy yù
baïn (muoán veõ hình troøn thì trong khi thao taùc baïn haõy nhaán giöõ phím
Shift) –––> toâ maøu (#343231) cho hình vöøa taïo –––> keát quaû seõ nhö sau:




– Nhaán choïn Add Layer Mask –––> keát quaû:
Add Layer Mask




– Click chuoät phaûi choïn Layer 1 chöùa hình ellip vöøa veõ –––> Blending Options:




112
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Ñieàu chænh caùc thoâng soá nhö sau:
+ Drop Shadow:


#4F372C




+ Inner Shadow:


#4F372C




113
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Outer Glow:




#ECD12D




+ Inner Glow:




114
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




#274C97




+ Bevel and emboss:




#447AA0

#000000




+ Contour:
115
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




+ Satin:


#D4B033




+ Color Overlay:

116
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/



#FFF600




+ Pattern Overlay: löïa choïn caùc Pattern coù saün




– Keát quaû thu ñöôïc nhö sau:
117
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Tieáp theo baïn haõy tìm moät böùc hình naøo ñoù ñeå gheùp vaøo taïo hình “Hoå
Phaùch”. Trong baøi naøy toâi söû duïng hình sau:




– Söû duïng coâng cuï Quick Selection Tool loaïi boû neàn böùc aûnh




– Söû duïng coân g cuï Move Tool (V) keùo thaû noù sang beân hình "Hophach"




118
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Nhaán Ctrl + T thay ñoåi kích thöôùc hình ñaàu ngöïa chænh noù vaøo vò trí
thích hôïp –––> keát quaû thu ñöôïc nhö sau:




119
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Ñieàu chænh cheá ñoä hoøa troän laø "Hard Light" vaø giaûm Opacity xuoáng coøn 85%:




– Click chuoät phaûi leân Layer 2 –––> Blending Option –––> choïn Drop
Shadow –––> OK

120
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/




– Keát quaû cuoái cuøng:




121
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản