Hướng dẫn học: Luyện đọc - tập viết lớp 1 tuần 4

Chia sẻ: lamli159

Lưu ý HS khoảng cách giữa các con chữ và giữa các tiếng, vị trí dấu thanh.

Nội dung Text: Hướng dẫn học: Luyện đọc - tập viết lớp 1 tuần 4

  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   4
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  01  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
I. Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
10
’ ­ HS t×m 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc.
  ­ Ghi b¶ng c¸c ©m, 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
tiÕng, tõ :
©m, tiÕng, tõ,
    + ª, v, e, b, l, h, 
­ Ph©n tÝch c¸c 
o, c, «, ¬, i, a.
tiÕng, tõ.
    + ba, bµ, b¸, b¶, b∙, 
b¹, b«, bå, bè, bæ, bç, 
bé, b¬, bê, bí, bë, bì, 
bî, bo, bß, bã, bá, bâ, 
bä, lª, lÒ, lÔ, lÖ, le, 
lÌ, lÐ, lÎ, lÏ, lÑ, lo, 
lß, lä, l«, lå, lè, lé, 
 
l¬, lê, lì, lî………
5’     + bi ve, bê hå, ba 
l«, cæ cß, l¸ hÑ, vç vÒ, 
lÝ lÏ, vo ve, bi b«, bß 
bª, hÌ vÒ.
    + bРhµ cã vë « li, 
bРvÏ c«, vÏ cê.
  ­ GV söa lçi ph¸t ©m.
NghØ gi÷a giê
20 ­ §äc néi dung bµi 
2. LuyÖn viÕt:
’ viÕt.
 a. LuyÖn viÕt b¶ng con:
­ Quan s¸t vµ nhËn 
  ­ §a ch÷ mÉu.
  ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt :
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
tr×nh.   + cì ch÷, cÊu 
  ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng. b¶ng 
viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt  con
kho¶ng c¸ch  gi÷a 
c¸c tiÕng.
­ LuyÖn viÕt b¶ng 
con.
­ NhËn xÐt.
vë LV

b. LuyÖn viÕt vë:
  ­ Híng dÉn HS c¸ch t« 
vµ viÕt.
  ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch  ­  Thi viÕt vë
gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a 
c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu 
thanh.
 ­ Quan s¸t HS viÕt bµi, 
söa t thÕ ngåi, cÇm bót.
 c. ChÊm, nhËn xÐt bµi  
viÕt.
   ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n 
viÕt ®Ñp.

3. Cñng cè – dÆn dß:
5’
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
c¸c ©m ®∙ häc.

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   4
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  01 th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 5. 
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
10   Bµi 1: Sè ?
’ ­ HS më vë. vë LT
  ­ §a néi dung bµi
­ Nªu yªu cÇu cña 
  ­ Y/c häc sinh quan s¸t 
bµi to¸n.
vµ nªu yªu cÇu cña bµi 
­ HS nªu c¸ch lµm 
tËp.
bµi.
 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
 2    
 
 
      =                  
3 >         4 >
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
5’
­ GV tæ chøc cho HS thi 
nèi gi÷a c¸c nhãm.
­ Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a 
bµi.
­ Tuyªn d¬ng ®éi th¾ng 
cuéc.
NghØ gi÷a giê
10 2. LuyÖn ®äc:
’ ­ HS luyÖn ®äc ©m. b. 
  ­ GV ghi b¶ng:
­ HS ph©n tÝch  phô 
  +  a, i, «, ¬, n, m, l, 
tiÕng.
h, o, c, b, v, e, ª.
­ HS ph©n tÝch tõ, 
  + n¬, në, nì, nî, no, 
ghÐp tõ.
nã, ná, nä, n«, næ, nç, 
­ HS ph©n tÝch 
né, m¬, mê, mí, më, mì, 
c©u.
mî,
­ LuyÖn ®äc c¶ 
m«, må, mæ, mé, mo, mß, 
bµi.
mã, má, mâ, mä.
  + ca n«, ba l«, bã m¹, 
l¸ me, lä mì, cß mæ, no 
nª, lÒ mÒ, cæ lä.
  + bРlª cã vë vÏ, bРvÏ 
bß, bРvÏ bª.

5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß cho bµi sau.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   4
Líp:     1 Thø  5,   ngµy  04   th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 6, 
cÊu t¹o sè 6.
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë to¸n, b¶ng phô, bé thùc hµnh tiÕng ViÖt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
10 Bµi 1:  , = ? vë 
’ ­ HS nªu yªu cÇu  to¸n
bµi to¸n.
  4  5     6        6 
­ HS nªu c¸ch lµm 
6        3         2
­ HS lµm bµi, ch÷a 
b¶ng.
  5         3     1 
­ NhËn xÐt, bæ 
3      2        4 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
6 sung. 

  ­ NhËn xÐt, cho ®iÓm.
10 * Chèt l¹i c¸ch so s¸nh.
’    
  µi 2   Sè ?
B  :
­ HS nªu yªu cÇu.
­ Thi nèi gi÷a c¸c 
nhãm.
­ HS quan s¸t vµ 
nhËn xÐt.
   
­ Nªu cÊu t¹o sè.

 6 gåm ... vµ .... 
6 gåm ... vµ ....
  

5’
                  6 
gåm ... vµ ....
NghØ gi÷a giê  
10 2. LuyÖn ®äc:
’ ­ HS t×m vµ ghÐp  bé 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m vµ 
tiÕng. THTV 
ghÐp tiÕng cã ©m d, ®, t, 
­ HS ph©n tÝch 
th.
tiÕng.
  ­ LuyÖn ®äc :
   + tß mß, lÝ do, lß dß, 
­ HS ph©n tÝch tõ, 
l¸ ®a, thi ®ç, 
ghÐp tõ.
  ­ Lµm bµi tËp:
   + Nèi tiÕng ë cét tr¸i 
­ HS ®äc yªu cÇu 
víi tiÕng ë cét ph¶i ®Ó 
bµi tËp.
t¹o thµnh tõ cã nghÜa.
­ Thi nèi trªn 
   + GV gi¶i nghÜa tõ.
b¶ng líp.
             Thî 
­ HS ®äc tõ võa 

nèi ®îc.
             BР

             §æ 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn

5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß cho bµi sau.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   4
Líp:     1 Thø  6,  ngµy  05  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, nghe, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.

 II. §å dïng d¹y häc:
­ Vë luyÖn viÕt.

 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
 1
5’ ­ HS t×m 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc: 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
n, m, d, ®, t, th.
©m, tiÕng, tõ,
  ­ Ghi b¶ng c¸c ©m, 
­ Ph©n tÝch c¸c 
tiÕng, tõ :
tiÕng, tõ.
    + n,  m,  d,  ®,  t, 
th.
    + n¬, ná, má, dÕ, ®¸, 
®a, thå, thá.
5’     + ca n«, bã m¹, da 
dª, ®i bé, bÝ ®á, tß mß, 
« t«, thî nÒ, ®¸ dÕ, thá 
®Õ.
    + bè bРlµ thî nÒ, mÑ 
bРlµ thî vÏ.
NghØ gi÷a giê
15 2. LuyÖn viÕt:
’ ­ HS l¾ng nghe yªu 
  ­ GV cÊt b¶ng phô ghi 
cÇu cña GV.
néi dung bµi ®äc.
­ HS viÕt bµi.
  ­ GV ®äc cho HS viÕt 
chÝnh t¶.
   + ViÕt c¸c ch÷: m, ®, 
th mçi ch÷ mét dßng.
   + e, h, v, l, n, d, 
thi vÏ, lß dß, bРtÝ, thá 
­ HS so¸t lçi.
thÎ, ®æ dÕ, bã ®á, da bß, 
bè bРlµ thî má. 
­ GV ®äc cho HS so¸t 
lçi.
­ GV thu bµi ®Ó chÊm.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn

5’ 3. Cñng cè – dÆn dß:
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
c¸c ©m ®∙ häc.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   4
Líp:     1 Thø  6,  ngµy   05  th¸ng  
10  n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 6, 
cÊu t¹o sè 6. 
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
10   Bµi 1: ViÕt sè 6
’ ­ HS më vë. vë LT
   ­ GV híng dÉn Hs qui 
­ Nªu yªu cÇu cña 
tr×nh viÕt sè 6.
bµi to¸n.
   ­ Híng dÉn HS c¸ch 
­ HS nªu cÊu t¹o 
tr×nh bµy.
sè 6, cì ch÷.
­ HS viÕt bµi 
  

10  Bµi 2:Sè ? 
’ ­ HS ®äc yªu cÇu 
bµi to¸n.
6
6 6
­ HS tù lµm bµi 
trong vë.
­ C¸c nhãm cö ®¹i 
4 3
1
diÖn lªn b¶ng ®Ó 
thi ®iÒn.
­ GV cho HS lµm bµi trong  ­ HS nhËn xÐt, 
ch÷a.
vë, sau ®ã cho HS lªn 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
b¶ng thi ®iÒn sè. ­ HS ®äc cÊu t¹o 
* Chèt cÊu t¹o sè 6. sè 6.
Bµi 3 : ViÕt c¸c sè 4, 6, 
3, 2, 5, 1
   a. Theo thø tù tõ bР
®Õn lín:
10    b. Theo thø tù tõ lín 
’ ­ HS däc yªu cÇu 
®Õn bÐ:
cña bµi.
­ GV yªu cÇu HS ®äc c¸c 
­ §äc c¸c sè ®∙ 
sè ®∙ cho.
cho.
­ Hái HS cã tÊt c¶ bao 
­ HS tr¶ lêi
nhiªu sè.
­ HS lµm bµi, ch÷a 
* Chèt c¸ch lµm bµi.
bµi b¶ng líp.
2. Cñng cè ­ dÆn dß:
5’
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß cho bµi sau.

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  08  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
I.  Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
10
’ ­ HS t×m 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc.
  ­ Ghi b¶ng c¸c ©m, 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
tiÕng, tõ :
©m, tiÕng, tõ, 
    + n, m, d, ®, t, th, 
c©u.
u, .
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
    + nô, mô, dô, tô,  ­ Ph©n tÝch c¸c 
thô, d, t, th. tiÕng, tõ.
    + ®u ®ñ, thø tù, tu 
hó, hæ d÷, cñ tõ, có vä, 
bµ cô, mò l¸, dô dç, vi 
5’ vu, vï vï.
    + bРthu cã mò l¸, bР
vÒ bµ.  
  ­ GV söa lçi ph¸t ©m.
NghØ gi÷a giê
20 2. LuyÖn viÕt: ­ §äc néi dung bµi 
’ viÕt.
 a. LuyÖn viÕt b¶ng con:
­ Quan s¸t vµ nhËn 
  ­ §a ch÷ mÉu.
  ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt :
tr×nh.   + cì ch÷, cÊu 
b¶ng 
  ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng.
con
viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt 
kho¶ng c¸ch  gi÷a 
c¸c tiÕng.
­ LuyÖn viÕt b¶ng 
con.
­ NhËn xÐt.
vë LV

b. LuyÖn viÕt vë:
  ­ Híng dÉn HS c¸ch t« 
vµ viÕt.
­  Thi viÕt vë
  ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a 
c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu 
thanh.
 ­ Quan s¸t HS viÕt bµi, 
söa t thÕ ngåi, cÇm bót.
 c. ChÊm, nhËn xÐt bµi  
viÕt.
   ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n 
viÕt ®Ñp.

5’ 3. Cñng cè – dÆn dß:
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
c¸c ©m ®∙ häc.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  08 th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 7. 
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
10   Bµi 1: ViÕt sè 6
’ ­ HS më vë. vë LT
   ­ GV híng dÉn Hs qui 
­ Nªu yªu cÇu cña 
tr×nh viÕt sè 6.
bµi to¸n.
   ­ Híng dÉn HS c¸ch 
­ HS nªu cÊu t¹o 
tr×nh bµy.
sè 6, cì ch÷.
­ HS viÕt bµi 
  

10  Bµi 2:Sè ? 
’ ­ HS ®äc yªu cÇu 
bµi to¸n.
6
6 6
­ HS tù lµm bµi 
trong vë.
­ C¸c nhãm cö ®¹i 
4 3
1
diÖn lªn b¶ng ®Ó 
thi ®iÒn.
­ GV cho HS lµm bµi trong  ­ HS nhËn xÐt, 
ch÷a.
vë, sau ®ã cho HS lªn 
­ HS ®äc cÊu t¹o 
b¶ng thi ®iÒn sè.
sè 6.
* Chèt cÊu t¹o sè 6.
5’ NghØ gi÷a giê

10 Bµi 3: §óng ghi ®, sai  ­ HS ®äc yªu cÇu 
’ ghi s vµo bµi.
  ­ HS tù lµm bµi, 
 ­ Sè liÒn sau cña sè 6  ch÷a bµi.
lµ sè 7  ­ HS nhËn xÐt.

 ­ Sè liÒn tríc cña sè 7 
lµ sè 5 

 ­ Sè liÒn tríc cña sè 7 
lµ sè 6 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
5’
* Chèt vÒ thø tù sè, ph©n 
biÖt cho HS thÕ nµo lµ 
liÒn tríc, liÒn sau.
3. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß bµi sau.

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  3,  ngµy  09 th¸ng  
10  n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 8, 
cÊu t¹o sè 8.
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë to¸n, b¶ng phô.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
 7   Bµi 1: ViÕt sè 8
’ ­ HS më vë. vë LT
   ­ GV híng dÉn Hs qui 
­ Nªu yªu cÇu cña 
tr×nh viÕt sè 8.
bµi to¸n.
   ­ Híng dÉn HS c¸ch 
­ HS nªu cÊu t¹o 
tr×nh bµy.
sè 8, cì ch÷.
­ HS viÕt bµi 
  
 8   Bµi 2: Sè ?
’ ­ HS ®äc yªu cÇu 
bµi.
­ HS tr¶ lêi c©u 
hái.
­ HS lµm bµi, ch÷a 
bµi,
­ HS kh¸c nhËn 
­ GV híng dÉn HS c¸ch 
xÐt.
lµm.
(?) 8 gåm mÊy vµ mÊy ?
 * Chèt : cÊu t¹o sè 8.
5’
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
NghØ gi÷a giê
15 2. LuyÖn ®äc:
’ ­ HS luyÖn ®äc ©m. b. 
  ­ GV ghi b¶ng:
­ HS ph©n tÝch  phô 
  +  x, ch, c, u, , o, «, 
tiÕng.
¬, t, th, n, m.
­ HS ph©n tÝch tõ, 
  +  xe, xÎ, xÌ, xÐ, x«, 
ghÐp tõ.
xæ, xo, xá, xä, x¬, xí, 
­ HS ph©n tÝch 
xê, xª, xÒ, xÕ, xÖ, xÓ, 
c©u.
xi, x×, xÝ, xØ, xÞ, chã, 
­ LuyÖn ®äc c¶ 
chá, chß, châ, ch¬, chî, 
bµi.
chí, chê, chë, chè, chç, 
cha, chµ, ch¶, ch∙, ch¹.
  + chØ chá, chã xï, thî 
xÎ, ch¬ v¬, ®i chî, lä 
xi, xe bß, chµ nµ, ch¶ 
c¸, ch× ®á, thÞ x∙.
  + xe « t« chë ®¸ vÒ thÞ 
x∙.

5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß cho bµi sau.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  5,   ngµy  11  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 9, 
cÊu t¹o sè 9.
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë to¸n, b¶ng phô, bé thùc hµnh tiÕng ViÖt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
20 1. LuyÖn to¸n:
’   Bµi 1: ViÕt sè 9
­ HS më vë. vë LT
   ­ GV híng dÉn Hs qui 
­ Nªu yªu cÇu cña 
tr×nh viÕt sè 9.
bµi to¸n.
   ­ Híng dÉn HS c¸ch 
­ HS nªu cÊu t¹o 
tr×nh bµy.
sè 9, cì ch÷.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
   ­ HS viÕt bµi 
  Bµi 2: Sè ?
­ HS ®äc yªu cÇu 
bµi.
­ HS tr¶ lêi c©u 
hái.
­ HS lµm bµi, ch÷a 
bµi,
­ HS kh¸c nhËn 
­ GV híng dÉn HS c¸ch 
xÐt.
lµm.
(?) 9 gåm mÊy vµ mÊy ?
5’  * Chèt : cÊu t¹o sè 9.
NghØ gi÷a giê

10 2. LuyÖn ®äc: ­ HS t×m vµ ghÐp  bé 
’ tiÕng. THTV 
  * GV yªu cÇu HS t×m vµ 
­ HS ph©n tÝch 
ghÐp tiÕng cã ©m x, ch, 
tiÕng.
s, r, k, kh
  *LuyÖn ®äc :
­ HS ph©n tÝch tõ, 
   + cñ s¶, xæ sè, ræ r¸, 
ghÐp tõ.
c¸ kho, cò kÜ, k× cä, kΠ
vë, l¸ khÕ, chó khØ, ñ 
rò, chó sÎ.
   + chÞ kha kΠvë cho bР
hµ vµ bРlª. 
  * Lµm bµi tËp:
­ HS ®äc yªu cÇu 
 ­ §iÒn vµo chç trèng c – 
bµi tËp.
k?
­ Thi ®iÒn trªn 
   l¸ ...ä, ...ñ s¶, ...× 
b¶ng líp.
cä, ...ò ....Ü,  bã ...ª.
­ HS ®äc tõ võa 
 ­ GV gi¶ng nghÜa tõ khã.
®iÒn ®îc.
* Chèt c¸ch dïng c, k.
5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ DÆn dß cho bµi sau.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  6,  ngµy  12  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, nghe, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
 II. §å dïng d¹y häc:
­ Vë luyÖn viÕt.
­
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
 1
5’ ­ HS t×m 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc: 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
x, ch, s, r, k, kh
©m, tiÕng, tõ,
  ­ Ghi b¶ng c¸c ©m, 
­ Ph©n tÝch c¸c 
tiÕng, tõ :
tiÕng, tõ.
    + x,  ch,  s,  r,  k, 
kh.
    + xe, chã, sÎ, rÔ, 
kÎ, khÕ.
5’     + s tö, xe chØ, kÏ 
hë, khe ®¸, su su, c¸ r«, 
ch÷ sè, ro ro, së thó, 
khÒ khµ.
    + xe « t« chë khØ vµ 
s tö vÒ së thó.
NghØ gi÷a giê
15 2. LuyÖn viÕt:
’ ­ HS l¾ng nghe yªu 
  ­ GV cÊt b¶ng phô ghi 
cÇu cña GV.
néi dung bµi ®äc.
­ HS viÕt bµi.
  ­ GV ®äc cho HS viÕt 
chÝnh t¶.
   + ViÕt c¸c ch÷: s, k, 
ch  mçi ch÷ mét dßng.
   + e, i, a, u, , r, kh, 
x, xe, khØ, s¶, ru, kha, 
­ HS so¸t lçi.
ch¶, kΠvë, cò kÜ, c¸ 
kh«, chó khØ, cñ s¶, ræ 
r¸.
­ GV ®äc cho HS so¸t 
lçi.
­ GV thu bµi ®Ó chÊm.

5’ 3. Cñng cè – dÆn dß:
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
c¸c ©m ®∙ häc.
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   5
Líp:     1 Thø  6,  ngµy   12  th¸ng  
10  n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 0 
=> 9, cÊu t¹o sè 0. 
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn to¸n:
10   Bµi 1: ViÕt sè 0
’ ­ HS më vë. vë LT
   ­ GV híng dÉn Hs qui 
­ Nªu yªu cÇu cña 
tr×nh viÕt sè 0.
bµi to¸n.
   ­ Híng dÉn HS c¸ch 
­ HS nªu cÊu t¹o 
tr×nh bµy.
sè 0, cì ch÷.
­ HS viÕt bµi 
  

10 ­ HS nªu yªu cÇu 
  Bµi 2: Sè ?
’ bµi to¸n.
­ HS tù lµm bµi, 
ch÷a bµi.
­ NhËn xÐt bµi lµm 
cña b¹n.
­ GV híng dÉn HS c¸ch 
®iÒn sè . 
vë 
­ Lu ý HS d∙y sè ch½n, 
10 to¸n.
lÎ.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
’    Bµi 3:  ViÕt c¸c sè 8, 
2, 5, 3, 0, 1 theo thø tù  ­ §äc yªu cÇu bµi 
t¨ng dÇn. to¸n.
   ­ §äc c¸c sè ®∙ 
cho.
­ Nªu c¸ch lµm 
* Chèt : Cñng cè c¸ch so  bµi.
­ HS lµm bµi, ch÷a 
s¸nh sè. 
bµi.
­ NhËn xÐt.
5’ 2. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc, 
dÆn dß bµi sau.
   

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   7
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  22  th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
I.  Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
10
’ ­ HS t×m 
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc.
  ­ Ghi b¶ng c¸c ©m, 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
tiÕng, tõ :
©m, tiÕng, tõ, 
    + ch, gh, kh, nh, ph, 
c©u.
th, ngh, ng, qu, gi, tr.
­ Ph©n tÝch c¸c 
    + chã, ghÕ, khØ, nhµ, 
tiÕng, tõ.
phë, thá, nghÖ, ng«, qu¶, 
giç, tre.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
    + chã xï, ghÕ gç, chó 
khØ, nhµ l¸, phë gµ, thá 
®Õ, cñ nghÖ, ng« nghª, 
qu¶ thÞ, giç cô, tre ngµ.
    + Nhµ cã giç  
       Cã cç to
       Cã ch¶ giß
       BР®∙ no
5’        BРngñ khß.
  ­ GV söa lçi ph¸t ©m.
NghØ gi÷a giê
20 2. LuyÖn viÕt: ­ §äc néi dung bµi 
’ viÕt.
 a. LuyÖn viÕt b¶ng con:
­ Quan s¸t vµ nhËn 
  ­ §a ch÷ mÉu.
  ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt :
tr×nh.   + cì ch÷, cÊu 
b¶ng 
  ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng.
con
viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt 
kho¶ng c¸ch  gi÷a 
c¸c tiÕng.
­ LuyÖn viÕt b¶ng 
con.
­ NhËn xÐt.
vë LV

b. LuyÖn viÕt vë:
  ­ Híng dÉn HS c¸ch t« 
vµ viÕt.
­  Thi viÕt vë
  ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a 
c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu 
thanh.
 ­ Quan s¸t HS viÕt bµi, 
söa t thÕ ngåi, cÇm bót.
 c. ChÊm, nhËn xÐt bµi  
viÕt.
   ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n 
viÕt ®Ñp.

5’ 3. Cñng cè ­  dÆn dß:
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
c¸c ©m ®∙ häc.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   7
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  22 th¸ng  
10 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi tõ 
0 ®Õn 10. 
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
10 Bµi 1: §óng ghi ®, sai  ­ HS ®äc yªu cÇu 
' ghi s vµo « trèng. bµi to¸n.
­ HS hiÓu bµi 
to¸n.
­ HS tù lµm bµi.
­ Ch÷a bµi b¶ng 
líp.
0  ­ §äc bµi lµm.
> 4      9 =10
’ Bµi 2: Sè? ­ HS ®äc yªu cÇu 
bµi to¸n.
­ HS t×m hiÓu ®Ò 
bµi.
­ HS lµm bµi.
­ HS ch÷a bµi.
­ HS ®äc cÊu t¹o 
sè 10, 7.NghØ gi÷a giê
5’
10 Bµi 3: ­ HS t×m hiÓu yªu 
’ cÇu bµi.
­ HS tù t×m h×nh.
­ HS ch÷a bµi, nªu 
c¸ch t×m.


Cã .... h×nh tam gi¸c.
Cã ....h×nh vu«ng.
2. Cñng cè ­ dÆn dß:
5’    ­ NhËn xÐt giê häc.
   ­ D¹n dß bµi sau.
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   7
Líp:     1 Thø  3,  ngµy  23 th¸ng  
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
10  n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè, lµm tÝnh, ®Æt 
tÝnh, viÕt phÐp tÝnh trong ph¹m vi 3.
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë to¸n, b¶ng phô.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
20 1. LuyÖn to¸n:
' ­ HS më vë. vë « 
  Bµi 1: TÝnh
­ Nªu yªu cÇu cña  li
bµi to¸n.
­ HS lµm bµi.
­ Ch÷a bµi b¶ng 
líp.
* Chèt: C¸ch ®Æt tÝnh, 
  ­ HS ®äc c¸c phÐp 
b¶ng céng 3.
tÝnh. 
Bµi 2: >, , ,         + 1 ch÷a bµi.
­ NhËn xÐt bµi lµm 
2 = 2 +  cña b¹n.
2            + 1 bµi.
­ NhËn xÐt.
5’
2. Cñng cè ­ dÆn dß:
   ­ NhËn xÐt giê häc, 
dÆn dß bµi sau.
   

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   9
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  05 th¸ng  
11 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
I.  Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
1. LuyÖn ®äc:
10
’ ­ HS t×m 
  ­ So s¸nh vÇn: ui­i, 
«i­¬i, ay­©y, u«i­¬i
  ­ GV yªu cÇu HS t×m 
­ LuyÖn ®äc c¸c 
tiÕng cã c¸c vÇn ®∙ häc.
©m, tiÕng, tõ, 
  ­ Ghi b¶ng c¸c vÇn, 
c©u.
tiÕng, tõ:  
­ Ph©n tÝch c¸c 
    + ngöi mïi, bôi gai, 
tiÕng, tõ.
nói ®åi, c¸i tói, vui 
ch¬i, b¬i s¶i, c¸i gèi, 
buæi tèi, t¬i cêi, n¶i 
chuèi, mói bëi, trΠtuæi, 
nu«i bÐ, suèi ch¶y, tíi 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
c©y, cÊy cµy, cìi ngùa, 
5’ c¸ ®uèi.  
             Giã tõ tay 

             Ru bРngñ 
say
            Thay cho giã 
trêi
            Gi÷a tra oi 
¶.

NghØ gi÷a giê
20 ­ §äc néi dung bµi 
2. LuyÖn viÕt:
’ viÕt.
 a. LuyÖn viÕt b¶ng con:
­ Quan s¸t vµ nhËn 
  ­ §a ch÷ mÉu.
  ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt :
tr×nh.   + cì ch÷, cÊu 
b¶ng 
  ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng.
con
viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt 
kho¶ng c¸ch  gi÷a 
c¸c tiÕng.
­ LuyÖn viÕt b¶ng 
con.
­ NhËn xÐt.
vë LV

b. LuyÖn viÕt vë:
  ­ Híng dÉn HS c¸ch t« 
vµ viÕt.
­  Thi viÕt vë
  ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a 
c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu 
thanh.
 ­ Quan s¸t HS viÕt bµi, 
söa t thÕ ngåi, cÇm bót.
 c. ChÊm, nhËn xÐt bµi  
viÕt.
   ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n 
viÕt ®Ñp.

5’ 3. Cñng cè ­  dÆn dß:
  ­ NhËn xÐt giê häc.
  ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
c¸c ©m ®∙ häc.

§iÒu chØnh bæ sung:......................................................
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n:    Híng dÉn häc
TuÇn:   9
Líp:     1 Thø  2,  ngµy  05 th¸ng  
11 n¨m 2007

Bµi:    LuyÖn to¸n
I.Môc tiªu:
     ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè, ®Æt tÝnh vµ lµm 
tÝnh, viÕt phÐp tÝnh trong ph¹m vi 4. 
  
Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn
     ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.
     ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.
 II. §å dïng d¹y häc:
 ­ Vë thùc hµnh to¸n.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu:

Ghi 
TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
chó
10 Bµi 1: §óng ghi (®), sai  ­ HS ®äc yªu cÇu  vë LT
' ghi (s) vµo « trèng: bµi to¸n.
4 + 0 + 1 = 5  ­ HS hiÓu bµi to¸n.
5 + 0 > 4  ­ HS tù lµm bµi.
­ Ch÷a bµi b¶ng 
0 + 5 + 0 = 5  líp.
2 + 1 > 3 ­ §äc bµi lµm.

2 + 2 + 0 = 3 
3 + 0 ,  3        2 
3        1  3       2 
 3        1 
5’ ,  3       2 
 3        1 
5’ , 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản