Hướng dẫn học: Luyện đọc - tập viết lớp 1 tuần 4

Chia sẻ: Lam Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
219
lượt xem
23
download

Hướng dẫn học: Luyện đọc - tập viết lớp 1 tuần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu ý HS khoảng cách giữa các con chữ và giữa các tiếng, vị trí dấu thanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn học: Luyện đọc - tập viết lớp 1 tuần 4

 1.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4 Líp:     1 Thø  2,  ngµy  01  th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt I. Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc: ­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn ®äc: 10 ’ ­ HS t×m    ­ GV yªu cÇu HS t×m  tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc.   ­ Ghi b¶ng c¸c ©m,  ­ LuyÖn ®äc c¸c  tiÕng, tõ : ©m, tiÕng, tõ,     + ª, v, e, b, l, h,  ­ Ph©n tÝch c¸c  o, c, «, ¬, i, a. tiÕng, tõ.     + ba, bµ, b¸, b¶, b∙,  b¹, b«, bå, bè, bæ, bç,  bé, b¬, bê, bí, bë, bì,  bî, bo, bß, bã, bá, bâ,  bä, lª, lÒ, lÔ, lÖ, le,  lÌ, lÐ, lÎ, lÏ, lÑ, lo,  lß, lä, l«, lå, lè, lé,    l¬, lê, lì, lî……… 5’     + bi ve, bê hå, ba  l«, cæ cß, l¸ hÑ, vç vÒ,  lÝ lÏ, vo ve, bi b«, bß  bª, hÌ vÒ.     + bРhµ cã vë « li,  bРvÏ c«, vÏ cê.   ­ GV söa lçi ph¸t ©m. NghØ gi÷a giê 20 ­ §äc néi dung bµi  2. LuyÖn viÕt: ’ viÕt.  a. LuyÖn viÕt b¶ng con: ­ Quan s¸t vµ nhËn    ­ §a ch÷ mÉu.   ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt :
 2.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn tr×nh.   + cì ch÷, cÊu    ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng. b¶ng  viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt  con kho¶ng c¸ch  gi÷a  c¸c tiÕng. ­ LuyÖn viÕt b¶ng  con. ­ NhËn xÐt. vë LV b. LuyÖn viÕt vë:   ­ Híng dÉn HS c¸ch t«  vµ viÕt.   ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch  ­  Thi viÕt vë gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a  c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu  thanh.  ­ Quan s¸t HS viÕt bµi,  söa t thÕ ngåi, cÇm bót.  c. ChÊm, nhËn xÐt bµi   viÕt.    ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n  viÕt ®Ñp. 3. Cñng cè – dÆn dß: 5’   ­ NhËn xÐt giê häc.   ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i  c¸c ©m ®∙ häc. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
 3.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4 Líp:     1 Thø  2,  ngµy  01 th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn to¸n I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 5.       ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë thùc hµnh to¸n.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n: 10   Bµi 1: Sè ? ’ ­ HS më vë. vë LT   ­ §a néi dung bµi ­ Nªu yªu cÇu cña    ­ Y/c häc sinh quan s¸t  bµi to¸n. vµ nªu yªu cÇu cña bµi  ­ HS nªu c¸ch lµm  tËp. bµi.  
 4.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn  2               =                 
 5.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn  ­ Sè liÒn sau cña sè 3  lµ sè 5 * Chèt vÒ thø tù sè, ph©n  biÖt cho HS thÕ nµo lµ  liÒn tríc, liÒn sau.  5’ 2. Cñng cè ­ dÆn dß:    ­ NhËn xÐt giê häc.    ­ DÆn dß cho bµi sau. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4
 6.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn Líp:     1 Thø  3,  ngµy   02  th¸ng   10  n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 5.      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë to¸n, b¶ng phô.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n: 10 Bµi 1:  , = ? vë  ’ ­ HS nªu yªu cÇu  to¸n bµi to¸n.   1  3     5        3  ­ HS nªu c¸ch lµm  4        2         1 ­ HS lµm bµi, ch÷a  b¶ng.   4         2     3  ­ NhËn xÐt, bæ  3      2        3  sung.  5   ­ NhËn xÐt, cho ®iÓm. * Chèt:     ­ C¸ch lµm d¹ng bµi  tËp nµy.    ­ Lu ý HS khi lµm bµi  10 tËp lµ: ®Çu mòi nhän cña  ’ dÊu lín vµ dÊu bРlu«n h­ íng vÒ sè bÐ, hai sè  gièng nhau th× ®iÒn dÊu  b»ng. ­ HS nªu yªu cÇu    µi 2   Nèi B  : bµi to¸n. ­ HS thi nèi. 1 2 3 4 5 ­ NhËn xÐt, bæ  sung. 1 >          2 >  3 >         4 >
 7.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn 5’ ­ GV tæ chøc cho HS thi  nèi gi÷a c¸c nhãm. ­ Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a  bµi. ­ Tuyªn d¬ng ®éi th¾ng  cuéc. NghØ gi÷a giê 10 2. LuyÖn ®äc: ’ ­ HS luyÖn ®äc ©m. b.    ­ GV ghi b¶ng: ­ HS ph©n tÝch  phô    +  a, i, «, ¬, n, m, l,  tiÕng. h, o, c, b, v, e, ª. ­ HS ph©n tÝch tõ,    + n¬, në, nì, nî, no,  ghÐp tõ. nã, ná, nä, n«, næ, nç,  ­ HS ph©n tÝch  né, m¬, mê, mí, më, mì,  c©u. mî, ­ LuyÖn ®äc c¶  m«, må, mæ, mé, mo, mß,  bµi. mã, má, mâ, mä.   + ca n«, ba l«, bã m¹,  l¸ me, lä mì, cß mæ, no  nª, lÒ mÒ, cæ lä.   + bРlª cã vë vÏ, bРvÏ  bß, bРvÏ bª. 5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:    ­ NhËn xÐt giê häc.    ­ DÆn dß cho bµi sau. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
 8.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4 Líp:     1 Thø  5,   ngµy  04   th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 6,  cÊu t¹o sè 6.      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë to¸n, b¶ng phô, bé thùc hµnh tiÕng ViÖt.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n: 10 Bµi 1:  , = ? vë  ’ ­ HS nªu yªu cÇu  to¸n bµi to¸n.   4  5     6        6  ­ HS nªu c¸ch lµm  6        3         2 ­ HS lµm bµi, ch÷a  b¶ng.   5         3     1  ­ NhËn xÐt, bæ  3      2        4 
 9.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn 6 sung.    ­ NhËn xÐt, cho ®iÓm. 10 * Chèt l¹i c¸ch so s¸nh. ’       µi 2   Sè ? B  : ­ HS nªu yªu cÇu. ­ Thi nèi gi÷a c¸c  nhãm. ­ HS quan s¸t vµ  nhËn xÐt.     ­ Nªu cÊu t¹o sè.  6 gåm ... vµ ....  6 gåm ... vµ ....    5’                   6  gåm ... vµ .... NghØ gi÷a giê   10 2. LuyÖn ®äc: ’ ­ HS t×m vµ ghÐp  bé    ­ GV yªu cÇu HS t×m vµ  tiÕng. THTV  ghÐp tiÕng cã ©m d, ®, t,  ­ HS ph©n tÝch  th. tiÕng.   ­ LuyÖn ®äc :    + tß mß, lÝ do, lß dß,  ­ HS ph©n tÝch tõ,  l¸ ®a, thi ®ç,  ghÐp tõ.   ­ Lµm bµi tËp:    + Nèi tiÕng ë cét tr¸i  ­ HS ®äc yªu cÇu  víi tiÕng ë cét ph¶i ®Ó  bµi tËp. t¹o thµnh tõ cã nghÜa. ­ Thi nèi trªn     + GV gi¶i nghÜa tõ. b¶ng líp.              Thî  ­ HS ®äc tõ võa  dÕ nèi ®îc.              BР tÝ              §æ 
 10.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn má 5’ 3. Cñng cè ­ dÆn dß:    ­ NhËn xÐt giê häc.    ­ DÆn dß cho bµi sau. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4 Líp:     1 Thø  6,  ngµy  05  th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt
 11.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, nghe, viÕt cho häc sinh.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc: ­ Vë luyÖn viÕt.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn ®äc:  1 5’ ­ HS t×m    ­ GV yªu cÇu HS t×m  tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc:  ­ LuyÖn ®äc c¸c  n, m, d, ®, t, th. ©m, tiÕng, tõ,   ­ Ghi b¶ng c¸c ©m,  ­ Ph©n tÝch c¸c  tiÕng, tõ : tiÕng, tõ.     + n,  m,  d,  ®,  t,  th.     + n¬, ná, má, dÕ, ®¸,  ®a, thå, thá. 5’     + ca n«, bã m¹, da  dª, ®i bé, bÝ ®á, tß mß,  « t«, thî nÒ, ®¸ dÕ, thá  ®Õ.     + bè bРlµ thî nÒ, mÑ  bРlµ thî vÏ. NghØ gi÷a giê 15 2. LuyÖn viÕt: ’ ­ HS l¾ng nghe yªu    ­ GV cÊt b¶ng phô ghi  cÇu cña GV. néi dung bµi ®äc. ­ HS viÕt bµi.   ­ GV ®äc cho HS viÕt  chÝnh t¶.    + ViÕt c¸c ch÷: m, ®,  th mçi ch÷ mét dßng.    + e, h, v, l, n, d,  thi vÏ, lß dß, bРtÝ, thá  ­ HS so¸t lçi. thÎ, ®æ dÕ, bã ®á, da bß,  bè bРlµ thî má.  ­ GV ®äc cho HS so¸t  lçi. ­ GV thu bµi ®Ó chÊm.
 12.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn 5’ 3. Cñng cè – dÆn dß:   ­ NhËn xÐt giê häc.   ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i  c¸c ©m ®∙ häc. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
 13.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   4 Líp:     1 Thø  6,  ngµy   05  th¸ng   10  n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn to¸n I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 6,  cÊu t¹o sè 6.       ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë thùc hµnh to¸n.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n: 10   Bµi 1: ViÕt sè 6 ’ ­ HS më vë. vë LT    ­ GV híng dÉn Hs qui  ­ Nªu yªu cÇu cña  tr×nh viÕt sè 6. bµi to¸n.    ­ Híng dÉn HS c¸ch  ­ HS nªu cÊu t¹o  tr×nh bµy. sè 6, cì ch÷. ­ HS viÕt bµi     10  Bµi 2:Sè ?  ’ ­ HS ®äc yªu cÇu  bµi to¸n. 6 6 6 ­ HS tù lµm bµi  trong vë. ­ C¸c nhãm cö ®¹i  4 3 1 diÖn lªn b¶ng ®Ó  thi ®iÒn. ­ GV cho HS lµm bµi trong  ­ HS nhËn xÐt,  ch÷a. vë, sau ®ã cho HS lªn 
 14.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn b¶ng thi ®iÒn sè. ­ HS ®äc cÊu t¹o  * Chèt cÊu t¹o sè 6. sè 6. Bµi 3 : ViÕt c¸c sè 4, 6,  3, 2, 5, 1    a. Theo thø tù tõ bР ®Õn lín: 10    b. Theo thø tù tõ lín  ’ ­ HS däc yªu cÇu  ®Õn bÐ: cña bµi. ­ GV yªu cÇu HS ®äc c¸c  ­ §äc c¸c sè ®∙  sè ®∙ cho. cho. ­ Hái HS cã tÊt c¶ bao  ­ HS tr¶ lêi nhiªu sè. ­ HS lµm bµi, ch÷a  * Chèt c¸ch lµm bµi. bµi b¶ng líp. 2. Cñng cè ­ dÆn dß: 5’    ­ NhËn xÐt giê häc.    ­ DÆn dß cho bµi sau. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
 15.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   5 Líp:     1 Thø  2,  ngµy  08  th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc  ­  LuyÖn viÕt I.  Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc: ­ B¶ng con, vë luyÖn viÕt.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn ®äc: 10 ’ ­ HS t×m    ­ GV yªu cÇu HS t×m  tiÕng cã c¸c ©m ®∙ häc.   ­ Ghi b¶ng c¸c ©m,  ­ LuyÖn ®äc c¸c  tiÕng, tõ : ©m, tiÕng, tõ,      + n, m, d, ®, t, th,  c©u. u, .
 16.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn     + nô, mô, dô, tô,  ­ Ph©n tÝch c¸c  thô, d, t, th. tiÕng, tõ.     + ®u ®ñ, thø tù, tu  hó, hæ d÷, cñ tõ, có vä,  bµ cô, mò l¸, dô dç, vi  5’ vu, vï vï.     + bРthu cã mò l¸, bР vÒ bµ.     ­ GV söa lçi ph¸t ©m. NghØ gi÷a giê 20 2. LuyÖn viÕt: ­ §äc néi dung bµi  ’ viÕt.  a. LuyÖn viÕt b¶ng con: ­ Quan s¸t vµ nhËn    ­ §a ch÷ mÉu.   ­ Võa viÕt võa nªu qui  xÐt : tr×nh.   + cì ch÷, cÊu  b¶ng    ­ NhËn xÐt, söa lçi  t¹o tiÕng. con viÕt b¶ng.   + NhËn xÐt  kho¶ng c¸ch  gi÷a  c¸c tiÕng. ­ LuyÖn viÕt b¶ng  con. ­ NhËn xÐt. vë LV b. LuyÖn viÕt vë:   ­ Híng dÉn HS c¸ch t«  vµ viÕt. ­  Thi viÕt vë   ­ Lu ý HS kho¶ng c¸ch  gi÷a c¸c con ch÷ vµ gi÷a  c¸c tiÕng,  vÞ trÝ dÊu  thanh.  ­ Quan s¸t HS viÕt bµi,  söa t thÕ ngåi, cÇm bót.  c. ChÊm, nhËn xÐt bµi   viÕt.    ­ Tuyªn d¬ng nh÷ng b¹n  viÕt ®Ñp. 5’ 3. Cñng cè – dÆn dß:   ­ NhËn xÐt giê häc.   ­ DÆn HS vÒ nhµ «n l¹i  c¸c ©m ®∙ häc.
 17.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................... KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   5 Líp:     1 Thø  2,  ngµy  08 th¸ng   10 n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn to¸n I.Môc tiªu:
 18.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 7.       ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë thùc hµnh to¸n.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n: 10   Bµi 1: ViÕt sè 6 ’ ­ HS më vë. vë LT    ­ GV híng dÉn Hs qui  ­ Nªu yªu cÇu cña  tr×nh viÕt sè 6. bµi to¸n.    ­ Híng dÉn HS c¸ch  ­ HS nªu cÊu t¹o  tr×nh bµy. sè 6, cì ch÷. ­ HS viÕt bµi     10  Bµi 2:Sè ?  ’ ­ HS ®äc yªu cÇu  bµi to¸n. 6 6 6 ­ HS tù lµm bµi  trong vë. ­ C¸c nhãm cö ®¹i  4 3 1 diÖn lªn b¶ng ®Ó  thi ®iÒn. ­ GV cho HS lµm bµi trong  ­ HS nhËn xÐt,  ch÷a. vë, sau ®ã cho HS lªn  ­ HS ®äc cÊu t¹o  b¶ng thi ®iÒn sè. sè 6. * Chèt cÊu t¹o sè 6. 5’ NghØ gi÷a giê 10 Bµi 3: §óng ghi ®, sai  ­ HS ®äc yªu cÇu  ’ ghi s vµo bµi.   ­ HS tù lµm bµi,   ­ Sè liÒn sau cña sè 6  ch÷a bµi. lµ sè 7  ­ HS nhËn xÐt.  ­ Sè liÒn tríc cña sè 7  lµ sè 5   ­ Sè liÒn tríc cña sè 7  lµ sè 6 
 19.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn 5’ * Chèt vÒ thø tù sè, ph©n  biÖt cho HS thÕ nµo lµ  liÒn tríc, liÒn sau. 3. Cñng cè ­ dÆn dß:    ­ NhËn xÐt giê häc.    ­ DÆn dß bµi sau. §iÒu chØnh bæ sung:...................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
 20.    Gi¸o viªn: §µo ThÞ Thu HuyÒn ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. KÕ ho¹ch bµi d¹y M«n:    Híng dÉn häc TuÇn:   5 Líp:     1 Thø  3,  ngµy  09 th¸ng   10  n¨m 2007 Bµi:    LuyÖn ®äc ­ luyÖn to¸n I.Môc tiªu:      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt, so s¸nh sè trong ph¹m vi 8,  cÊu t¹o sè 8.      ­ RÌn kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c ©m ®∙ häc.      ­ Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®∙ häc.      ­ T¹o cho HS  niÒm høng khëi trong häc tËp.  II. §å dïng d¹y häc:  ­ Vë to¸n, b¶ng phô.  III. C¸c ho¹t ®éng d¹y­ häc chñ yÕu: Ghi  TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß chó 1. LuyÖn to¸n:  7   Bµi 1: ViÕt sè 8 ’ ­ HS më vë. vë LT    ­ GV híng dÉn Hs qui  ­ Nªu yªu cÇu cña  tr×nh viÕt sè 8. bµi to¸n.    ­ Híng dÉn HS c¸ch  ­ HS nªu cÊu t¹o  tr×nh bµy. sè 8, cì ch÷. ­ HS viÕt bµi      8   Bµi 2: Sè ? ’ ­ HS ®äc yªu cÇu  bµi. ­ HS tr¶ lêi c©u  hái. ­ HS lµm bµi, ch÷a  bµi, ­ HS kh¸c nhËn  ­ GV híng dÉn HS c¸ch  xÐt. lµm. (?) 8 gåm mÊy vµ mÊy ?  * Chèt : cÊu t¹o sè 8. 5’
Đồng bộ tài khoản