Hướng dẫn học tiếng Hàn Quốc cơ bản - Bài 9

Chia sẻ: Phạm Nhất Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
282
lượt xem
68
download

Hướng dẫn học tiếng Hàn Quốc cơ bản - Bài 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học tiếng hàn quốc cơ bản - bài 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn học tiếng Hàn Quốc cơ bản - Bài 9

  1. Giá bao nhiêu? Bài 9: 안녕하세요.Tôi là 안착희, ngư i d n chương trình H c ti ng Hàn Qu c. Và như thư ng l , cô giáo 지승현 s cùng h c v i chúng ta 안녕하세요, 지승현입니다.Tôi hy v ng các b n s có m t bài h c lý thú n a cùng v i chúng tôi. Tôi cũng hy v ng như v y. Trong bài h c trư c chúng ta ñã h c cách nói s ñ m c a v t nào ñó b ng cách s d ng m u câu: tên c a ñ v t c ng v i c m t 개 주세요. Các b n còn nh không. Trong bài h c hôm nay, chúng ta h c cách h i và tr l i v giá c c a m t m t hàng nào ñó. M i các b n cùng xem phim. Michael v a mua m t ít táo và bánh mì. M t qu táo giá 1.000 won và Michael ñã mua 5 qu táo. Anh y cũng mua thêm bánh mì và t ng s ti n ph i thanh toán là 10.000 won. Bây gi m i các b n ñ n v i n i dung s h c trong bài hôm nay. Khi mu n nói giá, b n ch vi c nêu s ti n trư c c m t 원이예요. Có th b n ñã bi t,원chính là ñơn v ti n t hi n nay c a Hàn Qu c. Và t t c nh ng gì b n ph i làm là thêm c m t 이예요ñ ch giá c c a m t v t nào ñó. Bây gi chúng ta s h c thêm các con s và m t s t m i. M i các b n nh c l i theo cô지승현 십(2회) 백 천 만 원 얼마………… 얼마예요? / 천원이예요 전부 얼마예요? / 만원이예요…………… Các b n có còn nh trong bài h c trư c chúng ta ñã h c cách ñ m t 1 ñ n 10. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 Trong ti ng Hàn Qu c, m t con s có th ñư c nói theo hai cách. Cách th nh t ñư c d a trên ti ng Hàn Qu c thu n túy còn cách kia d a trên t Hán ng nhưng phiên âm sang ti ng Hàn Qu c. Vì v y có khi chúng ta nói là하나 둘 셋 넷và có khi là일 이 삼 사, và 십 백 천 만cũng có ngu n g c t ti ng Hán như 일 이 삼 사(trăm, nghìn, v n) Nh ng con s d a trên Hán ng ñư c s d ng khi chúng ta ñ m m t v t gì ho c khi chúng ta mu n nói v t ñó giá bao nhiêu ti n. M i các b n cùng luy n t p. 십 (2회 ) 백 천 만 얼마예요? / 천원이예요 전부 얼마예요? / 만원이예요 Có th các b n ñã nh n th y trong ño n h i tho i chúng ta v a xem có c m t 천 원ñ ch 1.000won và 만 원ñ ch 10.000won. M t v t có giá 1.000won s ñư c nói là 천 원이예요. Còn v t có giá 10.000 won thì s nói là 만 윈이예요
  2. Vì v y khi các b n thêm c m t 원이예요sau giá c a m t v t nào ñó, nó cho bi t v t ñó bao nhiêu ti n. Và n u các b n còn nh , trong bài h c trư c , t 열 là 10, nhưng khi b n ñ m ti n, chúng ta không nói là 열 원, mà s nói 십 원 Các b n chí quªn ñi u này. Chúng ta hãy luy n t p ph n này v i cô 지승현 십 원이예요(2회) 백 원이예요 천 원이예요 만 원이예요…………………. Vâng, như v y là t t r i. Bây gi , cô giáo 지승현 và tôi s th c hành m t ño n h i tho i v cách h i và tr l i v giá c a m t v t nào ñó, m i các b n cùng theo dõi. 얼마예요? Bây gi m i các b n cùng luy n t p cách h i và tr l i câu h i trên……. 얼마예요? 십 원이예요 얼마예요? 백 원이예요 얼마예요? 천 원이예요 얼마예요? 만 원이예요 Trong ño n h i tho i chúng ta s p nghe sau ñây, xu t hi n m t m u câu m i. Trong phim, Michael h i ngư i bán hàng là táo có ngon không. C m t này trong ti ng Hàn Qu c là gì v y? 맛있어요? Vâng, táo ngon, ngư i bán hàng ñã tr l i như v y. T t nhiên, anh ta không th nói là táo không ngon hay táo không bán ñư c, ñúng không? Ngư i bán hàng không ch nói là táo ngon, mà nói là chúng r t ngon. Câu này trong ti ng Hàn Qu c ph i nói th nào? 아주 맛있어요.(2회) Vâng, ñúng v y"아주" ñây có nghĩa là 'r t'. Vì v y câu ñó là 'táo r t ngon'. Sau khi Michael l y t t c nh ng gì anh y mu n mua, anh h i ngư i bán hàng t ng s ti n anh y s ph i tr . 'C a tôi t t c bao nhiêu ti n'? Câu này trong ti ng Hàn Qu c nói như th nào? 전부 얼마예요? Trong câu này "전부"có nghĩa là 't t c '. Câu trên là ñ h i tæng sè tiÒn cña toàn b nh ng ñ mà anh y v a mua. Bây gi chúng ta s t ng k t n i dung bài v a h c. M i các b n xem phim và ôn l i t ng m u câu. Bây gi m i các b n xem l i toàn b ño n phim m t l n n a. Bây gi chúng ta s ñ n v i ph n ph âm trong ti ng Hàn Qu c. Hôm nay chúng ta s h c ph âm th ba trong b ng Hangul Ph âm này ñư c g i là "디귿" Chúng ta hãy h c cách vi t ph âm này. M i các b n cùng theo dõi. B t ñ u b ng m t nét t trái sang ph i, r i t trên xu ng dư i, và m t l n n a t trái sang ph i. M i các b n h c cách phát âm ph âm"디귿". 디귿, 디귿, 디귿(3회)
  3. Chúng ta hãy k t h p nguyên âm 아 v i ph âm 디귿và ñ c ph âm này. M i các b n ñ c theo cô 지승현 다, 다, 다 Vâng, t này ñ c là 다. Chúng ta hãy làm quen v i m t s t có s d ng ph âm 디귿. M i các b n cùng xem. 다리(2회) 도시 구두 Gi h c ti ng Hàn c a chúng ta hôm nay s p k t thúc. Chúng ta ñã h c ñư c cách h i và tr l i giá c a m t v t nào ñó. Khi mu n ñ t câu h i, chúng ta nói 얼마예요? và khi mu n tr l i giá c a m t v t ñó, ch ng h n v t ñó có giá 1.000 won, chúng ta nói 천 원이예요. T t c nh ng gì b n c n làm là thêm c m t 원이예요vào sau giá ti n. Thưa cô 지승현, ñó có ph i là m t chi c bút m i không. Tôi s h i cô y chi c bút ñó giá bao nhiêu. 선생님, 볼펜 얼마예요? 만 원이예요. 만 원이예요? Chi c bút trông r t ñ p 고맙습니다. Bài h c hôm nay ñ n ñây là k t thúc. 안녕히 계세요 안녕히 계세요
Đồng bộ tài khoản