Hướng dẫn học tiếng Hàn Quốc cơ bản - Bài 9

Chia sẻ: nhatduyvip

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học tiếng hàn quốc cơ bản - bài 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hướng dẫn học tiếng Hàn Quốc cơ bản - Bài 9

Giá bao nhiêu?
Bài 9:

안녕하세요.Tôi là 안착희, ngư i d n chương trình H c ti ng Hàn Qu c. Và như thư ng l , cô
giáo 지승현 s cùng h c v i chúng ta

안녕하세요, 지승현입니다.Tôi hy v ng các b n s có m t bài h c lý thú n a cùng v i chúng tôi.
Tôi cũng hy v ng như v y. Trong bài h c trư c chúng ta ñã h c cách nói s ñ m c a v t nào ñó
b ng cách s d ng m u câu: tên c a ñ v t c ng v i c m t 개 주세요. Các b n còn nh không.

Trong bài h c hôm nay, chúng ta h c cách h i và tr l i v giá c c a m t m t hàng nào ñó.
M i các b n cùng xem phim.

Michael v a mua m t ít táo và bánh mì. M t qu táo giá 1.000 won và Michael ñã mua 5 qu táo.
Anh y cũng mua thêm bánh mì và t ng s ti n ph i thanh toán là 10.000 won.
Bây gi m i các b n ñ n v i n i dung s h c trong bài hôm nay.
Khi mu n nói giá, b n ch vi c nêu s ti n trư c c m t 원이예요.
Có th b n ñã bi t,원chính là ñơn v ti n t hi n nay c a Hàn Qu c.
Và t t c nh ng gì b n ph i làm là thêm c m t 이예요ñ ch giá c c a m t v t nào ñó.

Bây gi chúng ta s h c thêm các con s và m t s t m i. M i các b n nh c l i theo cô지승현
십(2회)
얼마…………
얼마예요? / 천원이예요
전부 얼마예요? / 만원이예요……………

Các b n có còn nh trong bài h c trư c chúng ta ñã h c cách ñ m t 1 ñ n 10. 하나, 둘, 셋, 넷,
다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열

Trong ti ng Hàn Qu c, m t con s có th ñư c nói theo hai cách. Cách th nh t ñư c d a trên
ti ng Hàn Qu c thu n túy còn cách kia d a trên t Hán ng nhưng phiên âm sang ti ng Hàn
Qu c.

Vì v y có khi chúng ta nói là하나 둘 셋 넷và có khi là일 이 삼 사, và 십 백 천 만cũng có ngu n
g c t ti ng Hán như 일 이 삼 사(trăm, nghìn, v n)

Nh ng con s d a trên Hán ng ñư c s d ng khi chúng ta ñ m m t v t gì ho c khi chúng ta
mu n nói v t ñó giá bao nhiêu ti n.
M i các b n cùng luy n t p.
십 (2회 )얼마예요? / 천원이예요
전부 얼마예요? / 만원이예요
Có th các b n ñã nh n th y trong ño n h i tho i chúng ta v a xem có c m t 천 원ñ ch
1.000won và 만 원ñ ch 10.000won. M t v t có giá 1.000won s ñư c nói là 천 원이예요.
Còn v t có giá 10.000 won thì s nói là 만 윈이예요
Vì v y khi các b n thêm c m t 원이예요sau giá c a m t v t nào ñó, nó cho bi t v t ñó bao
nhiêu ti n.
Và n u các b n còn nh , trong bài h c trư c , t 열 là 10, nhưng khi b n ñ m ti n, chúng ta
không nói là 열 원, mà s nói 십 원
Các b n chí quªn ñi u này.
Chúng ta hãy luy n t p ph n này v i cô 지승현
십 원이예요(2회)
백 원이예요
천 원이예요
만 원이예요………………….
Vâng, như v y là t t r i.
Bây gi , cô giáo 지승현 và tôi s th c hành m t ño n h i tho i v cách h i và tr l i v giá c a
m t v t nào ñó, m i các b n cùng theo dõi.
얼마예요?
Bây gi m i các b n cùng luy n t p cách h i và tr l i câu h i trên…….
얼마예요?
십 원이예요
얼마예요?
백 원이예요
얼마예요?
천 원이예요
얼마예요?
만 원이예요

Trong ño n h i tho i chúng ta s p nghe sau ñây, xu t hi n m t m u câu m i. Trong phim,
Michael h i ngư i bán hàng là táo có ngon không. C m t này trong ti ng Hàn Qu c là gì v y?
맛있어요?
Vâng, táo ngon, ngư i bán hàng ñã tr l i như v y. T t nhiên, anh ta không th nói là táo không
ngon hay táo không bán ñư c, ñúng không?
Ngư i bán hàng không ch nói là táo ngon, mà nói là chúng r t ngon. Câu này trong ti ng Hàn
Qu c ph i nói th nào?
아주 맛있어요.(2회)
Vâng, ñúng v y"아주" ñây có nghĩa là 'r t'. Vì v y câu ñó là 'táo r t ngon'.
Sau khi Michael l y t t c nh ng gì anh y mu n mua, anh h i ngư i bán hàng t ng s ti n anh
y s ph i tr . 'C a tôi t t c bao nhiêu ti n'? Câu này trong ti ng Hàn Qu c nói như th nào?
전부 얼마예요?
Trong câu này "전부"có nghĩa là 't t c '. Câu trên là ñ h i tæng sè tiÒn cña toàn b nh ng ñ
mà anh y v a mua.

Bây gi chúng ta s t ng k t n i dung bài v a h c. M i các b n xem phim và ôn l i t ng m u
câu.
Bây gi m i các b n xem l i toàn b ño n phim m t l n n a.
Bây gi chúng ta s ñ n v i ph n ph âm trong ti ng Hàn Qu c.
Hôm nay chúng ta s h c ph âm th ba trong b ng Hangul
Ph âm này ñư c g i là "디귿"
Chúng ta hãy h c cách vi t ph âm này.
M i các b n cùng theo dõi.
B t ñ u b ng m t nét t trái sang ph i, r i t trên xu ng dư i, và m t l n n a t trái sang ph i.
M i các b n h c cách phát âm ph âm"디귿".
디귿, 디귿, 디귿(3회)
Chúng ta hãy k t h p nguyên âm 아 v i ph âm 디귿và ñ c ph âm này. M i các b n ñ c theo
cô 지승현
다, 다, 다

Vâng, t này ñ c là 다.
Chúng ta hãy làm quen v i m t s t có s d ng ph âm 디귿.
M i các b n cùng xem.
다리(2회)
도시
구두

Gi h c ti ng Hàn c a chúng ta hôm nay s p k t thúc. Chúng ta ñã h c ñư c cách h i và tr l i
giá c a m t v t nào ñó.
Khi mu n ñ t câu h i, chúng ta nói 얼마예요? và khi mu n tr l i giá c a m t v t ñó, ch ng h n
v t ñó có giá 1.000 won, chúng ta nói 천 원이예요. T t c nh ng gì b n c n làm là thêm c m
t 원이예요vào sau giá ti n.
Thưa cô 지승현, ñó có ph i là m t chi c bút m i không. Tôi s h i cô y chi c bút ñó giá bao
nhiêu.
선생님, 볼펜 얼마예요?
만 원이예요.
만 원이예요? Chi c bút trông r t ñ p
고맙습니다.
Bài h c hôm nay ñ n ñây là k t thúc.
안녕히 계세요
안녕히 계세요
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản