Hướng dẫn lái xe của Washington

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
323
lượt xem
86
download

Hướng dẫn lái xe của Washington

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lái xe là một phần thiết yếu trong đời sống, tuy nhiên làm chủ một chiếc xe và có được đặc quyền lại xe còn đỏi hỏi phải có sự trách nhiệm. Không có gì thoải mái và tiện lợi cho bằng khi được lái xe, nhưng lái xe sao cho an toàn thì thật là một trách nhiệm rất lớn, tập sách hướng dẫn lái xe sẽ giúp các bạn hiểu rõ về luật đi đường và cho biết những điều giá trị về sự an toàn và trách nhiệm khi lái xe....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lái xe của Washington

 1. DEPARTMENT OF LICENSING Saùch Höôùng Daãn Laùi Xe cuûa Washington Vietnamese Washington Driver Guide www.dol.wa.gov
 2. Caùc Baûng Hieäu Caûnh Giaùc Ñöôøng Ngoaèn Xa Loä (Ñöôøng) Baét Xa Loä (Ñöôøng) Heát Coù Ñöôøng Ngoeøo Ñaàu Coù Vaùch Vaùch Ngaên Ñoâi Baêng Ngang Ngaên Ñoâi Ñöôøng Nhaäp Vaøo Heát Laèn Ñöôøng Ñöôøng Trôn Tröôït Phía Tröôùc Coù Ñeøn Nhaäp Vaøo Beân Traùi Khi Öôùt Giao Thoâng Ñoài Doác Ñöôøng Hai Chieàu Choã Baêng Qua Choã Baêng Qua Ñöôøng Cuûa Ñöôøng Cuûa Hoïc Sinh * Ngöôøi Ñi Boä * Ñöôøng Xe Löûa Baùo Tröôùc: Leà Ñöôøng Ñöôøng Coù Theâm Baêng Ngang Coù Xe Ñaïp Deã Bò Luùn Laèn (töø beân phaûi, khoâng caàn phaûi nhaäp vaøo) Coù Höôu Nai Khu Caám Qua Maët Xe Chaïy Chaäm Chaïy Qua Cua Queïo Beân Traùi chæ neân chaïy 35 daëm moät giôø hoaëc chaäm hôn * Maøu cuûa baûng hieäu coù theå laø maøu xanh laù caây hoaëc maøu vaøng choùi Nhöõng hình aûnh cung caáp trong taäp saùch laø do söï hôïp taùc cuûa Sôû Giao Thoâng Tieåu Bang Washington (Washington State Department of Transportation.)
 3. Thoâng Ñieäp Cuœa Thoáng Ñoác Khoâng coù gì thoaœi maùi vaø tieän lôïi cho baèng khi ñöôïc laùi xe, nhöng laùi xe sao cho an toaøn thì thaät laø moät traùch nhieäm raát lôùn. Taäp Saùch Höôùng Daãn Laùi Xe cuûa Sôœ Caáp Baèng Laùi seõ giuùp quyù vò hieåu roõ veà luaät ñi ñöôøng vaø cho quyù vò bieát nhöõng ñieàu giaù trò veà söï an toaøn vaø traùch nhieäm khi laùi xe. Haõy nhôù raèng, söï thaønh coâng cuûa quyù vò khi ñöôïc caáp baèng laùi vaø söï an toaøn cuûa quyù vò treân xa loä ñeàu tuøy thuoäc vaøo söï hieåu bieát cuûa quyù vò veà nhöõng chæ daãn trong taäp saùch naøy. Toâi khuyeán khích quyù vò neân hoïc thaät kyõ haàu giuùp quyù vò laùi xe an toaøn caœ ñôøi. Christine Gregoire Thoáng Ñoác i
 4. Thoâng Ñieäp Cuûa Vò Giaùm Ñoác Xin chaøo ñoùn nhöõng ngöôøi laùi xe trong Washington. Toâi xin haân haïnh ñöôïc giôùi thieäu ñeán nhöõng ngöôøi ñang laùi xe vaø saép laùi xe treân nhöõng con ñöôøng cuûa Washington Taäp Saùch Höôùng Daãn Laùi Xe. Taïi Sôû Caáp Baèng Laùi, nhieäm vuï cuûa chuùng toâi laø cuøng nhau laøm vieäc ñeå cho Washington ñöôïc an toaøn hôn. Do ñoù coù moät caùch maø chuùng toâi coù theå hoaøn thaønh laø qua söï hoïc hoûi vaø thaän troïng khi caáp baèng laùi cho gaàn naêm trieäu ngöôøi laùi xe cuøng nhau duøng chung nhöõng con ñöôøng vaø xa loä cuûa chuùng ta. Laùi xe laø moät phaàn thieát yeáu trong ñôøi soáng, tuy nhieân laøm chuû moät chieác xe vaø ñöôïc coù ñaëc quyeàn laùi xe coøn ñoøi hoûi phaûi coù söï traùch nhieäm. Taäp saùch naøy coøn toùm löôïc caùc ñieàu luaät, luaät leä, vaø kyõ thuaät ñöôïc aùp duïng cho moïi ngöôøi laùi xe trong Tieåu Bang Washington. Xin haõy nhôù coät daây an toaøn, tuaân theo luaät leä veà vaän toác, vaø khoâng bao giôø laùi xe khi say röôïu hoaëc thuoác. Toân troïng luaät ñi ñöôøng vaø toân troïng nhöõng ngöôøi laùi xe khaùc seõ giuùp giöõ cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc an toaøn treân ñöôøng. Muoán bieát theâm chi tieát veà caùc dòch vuï cuûa chuùng toâi, xin xem trong website cuûa chuùng toâi ôû ñòa chæ www.dol.wa.gov. Laùi Xe An Toaøn Liz Luce Giaùm Ñoác ii
 5. Muïc Luïc BAÈNG LAÙI XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cö Daân Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cö Daân Môùi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nhöõng Ngöôøi Khoâng Phaûi Thöôøng Truù Nhaân vaø Caùc Du Khaùch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Caùc Loaïi Baèng Laùi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Xin Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Baèng Chöùng Nhaän Daïng vaø Baèng Chöùng Nôi Thöôøng Truù 7 Thöû Maét vaø Khaùm Söùc Khoûe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Thi Vieát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Thi Laùi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chuïp Hình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Xin Taùi Caáp Baèng Laùi (Renewal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Laøm Laïi Baèng Laùi Khaùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ñoåi Teân hoaëc Ñòa Chæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Giöõ Baèng Laùi Cuûa Quyù Vò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Khoâng Ra Trình Dieän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vieäc Ñaêng Kyù Cuûa Phaïm Nhaân Tình Duïc. . . . . . . . . . . . 13 Caùc Dòch Vuï Khaùc cuûa Sôû Caáp Baèng Laùi . . . . . . . . . . . . 14 TRÖÔÙC KHI QUYÙ VÒ LAÙI XE . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Phaûi Coù Baûo Hieåm . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 15 Kieåm Soaùt Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 16 Coät Chaët Ñoà Ñaïc Cuûa Quyù Vò. . . . . . . . . ..... . . . . . . . 19 Giöõ Kieáng Xe Saïch Seõ . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 19 Chænh Gheá Ngoài vaø Kieáng . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 20 Duøng Daây An Toaøn Trong Xe vaø Daây An Toaøn Cho Treû Em . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 21 LUAÄT ÑI ÑÖÔØNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Caùc Heä Thoáng Ñieàu Khieån Giao Thoâng . . . . . . . . . . . . . 23 Ñeøn Giao Thoâng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Baûng Hieäu Giao Thoâng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Daáu Veõ Treân Maët Ñöôøng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Buøng Binh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Laèn Ñöôøng Ñoåi Chieàu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Laèn Ñöôøng Daønh Rieâng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ñöôøng Hai Chieàu Coù Laèn Ñöôøng Giöõa Ñeå Queïo Traùi . . . 35 Luaät Toång Quaùt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 iii
 6. Quyeàn Öu Tieân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ñaäu Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ñaäu Xe Treân Doác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ñaäu Parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 GOÙP YÙ VEÀ CAÙCH LAÙI XE AN TOAØN . . . . . . . . . 47 Ñeà Maùy Xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Taêng Vaän Toác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tay Laùi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Chaïy Quaù Vaän Toác vaø Vaän Toác Toái Ña. . . . . . . . . . . . . . 48 Ngöøng Xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Nhìn Thaáy Roõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ngöôøi Laùi Xe Xao Laõng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nhìn Löôùt Qua Chung Quanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Duøng Ñeøn Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Cho Ngöôøi Khaùc Bieát Söï Hieän Dieän Cuûa Quyù Vò. . . . . . . 59 Cho Ngöôøi Khaùc Bieát Haønh Ñoäng Cuûa Quyù Vò . . . . . . . . 62 Ñieàu Chænh Vaän Toác Theo Tình Traïng Ñöôøng Xaù . . . . . . 64 Ñieàu Chænh Vaän Toác Theo Doøng Xe Coä . . . . . . . . . . . . . 66 Quyù Vò Coù Theå Nhìn Roõ Bao Xa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Chia Seû Khoaûng Caùch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Khoaûng Caùch Phía Tröôùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Khoaûng Caùch Phía Sau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Khoaûng Caùch Beân Hoâng Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Khoaûng Troáng Ñeå Nhaäp Vaøo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Khoaûng Troáng Ñeå Baêng Ngang Hoaëc Ñi Vaøo . . . . . . . . . 75 Khoaûng Troáng Ñeå Qua Maët . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Khoaûng Troáng Daønh Cho Xe Ñaïp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Khoaûng Troáng Daønh Cho Caùc Tröôøng Hôïp Ñaëc Bieät . . . 83 GIÖÕ SÖÙC KHOÛE KHI LAÙI XE . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Taàm Nhìn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ñoä Nghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Meät Moûi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Uoáng Röôïu vaø Laùi Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Taïi Sao Uoáng Röôïu vaø Laùi Xe Laïi Raát Nguy Hieåm? . . . . 88 Neáu Uoáng Röôïu, Thì Khi Naøo Coù Theå Laùi Xe? . . . . . . . . 89 Röôïu vaø Luaät Phaùp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Baèng Laùi Bò Quaûn Cheá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Hoaõn Truy Toá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Caùc Loaïi Thuoác Khaùc vaø Laùi Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 iv
 7. Caùc Vi Phaïm cuûa Vò Thaønh Nieân veà Röôïu/Ma Tuùy/Suùng . 93 Söùc Khoûe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Caûm Xuùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ngöôøi Laùi Xe Thieáu Bình Tónh Treân Ñöôøng . . . . . . . . . . 94 TÌNH HÌNH KHAÅN CAÁP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Hö Thaéng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Beå Baùnh Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Hö Maùy Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Hö Ñeøn Tröôùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Baøn Ñaïp Ga Bò Keït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Traùnh Ñuïng Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ngöøng Xe Gaáp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Queïo Gaáp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Taêng Vaän Toác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ñoái Phoù vôùi Tình Traïng Tröôït Baùnh Xe . . . . . . . . . . . . . 98 Töï Baûo Veä Mình Trong Luùc Bò Ñuïng Xe . . . . . . . . . . . . . 99 Ñuïng Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Taïi Hieän Tröôøng Ñuïng Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Neáu Coù Ngöôøi Bò Thöông Tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Baùo Caùo Ñuïng Xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ÑAÊNG BOÄ XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ñaêng Boä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Quyù Vò Caàn Mang Theo Nhöõng Gì . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Chöùng Thö Sôû Höõu (Giaáy Chuû Quyeàn) . . . . . . . . . . . . . 104 Baùo Caùo Baùn Xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Baûng Soá Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 v
 8. Taäp saùch höôùng daãn naøy khoâng ñöôïc duøng ñeå caên cöù cho vieäc khieáu naïi hay thöa kieän veà phaùp lyù. Luaät leä löu thoâng trong caùc thaønh phoá, ñoâ thò, vaø caùc quaän coù theå vöôït quaù luaät tieåu bang nhöng khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi luaät. Neáu quyù vò muoán bieát cuï theå veà caùc ñieàu luaät lieân quan ñeán laùi xe vaø baèng laùi, haõy xem trong Title 46 RCW, phaàn Xe Coä. Xin ñoïc kyõ. Chuùng toâi mong ñöôïc ñoùn nhaän taát caû nhöõng yù kieán ñoùng goùp hoaëc ñeà nghò cuûa quyù vò. Thö goùp yù cuûa quyù vò xin gôûi veà: Driver Examining Department of Licensing PO Box 9030 Olympia, WA 98507 Haõy xem trong website cuûa chuùng toâi ôû ñòa chæ www.dol.wa.gov Sôû Caáp Baèng Laùi coù ñöôøng höôùng cung caáp caùc dòch vuï coâng baèng cho moïi ngöôøi. Neáu quyù vò caàn söï trôï giuùp ñaëc bieät, xin goïi soá (360) 902-3900 hoaëc TTY (360) 664-0116. vi
 9. BAÈNG LAÙI XE Quyù vò phaûi coù baèng laùi hôïp leä ñeå ñöôïc hôïp phaùp laùi xe hôi, xe moâ toâ, xe moâ bi leùt, hoaëc xe gaén maùy nhoû treân nhöõng coâng loä cuûa Tieåu Bang Washington. Cö Daân Washington Ñeå ñöôïc hôïp phaùp laùi xe treân nhöõng coâng loä, caùc cö daân cuûa Washington phaûi coù baèng laùi cuûa Tieåu Bang Washington. Quyù vò laø cö daân neáu quyù vò coù nhöõng ñieàu sau ñaây: • Coù ghi danh ñi baàu taïi tieåu bang naøy • Laõnh tieàn haøng thaùng, tieàn hoïc boång, hoaëc laõnh trôï caáp xaõ hoäi cuûa chính quyeàn tieåu bang hoaëc ñòa phöông • Ñöôïc caáp giaáy pheùp cuûa tieåu bang theo giaù bieåu cö daân • Laø sinh vieân ñöôïc ñoùng tieàn hoïc phí theo giaù bieåu cuûa ngöôøi ôû trong tieåu bang • Coù yù ñònh cö nguï trong tieåu bang naøy moät thôøi gian laâu hôn saùu thaùng trong baát cöù moät naêm naøo Cö Daân Môùi Quyù vò phaûi coù baèng laùi cuûa Tieåu Bang Washington trong voøng 30 ngaøy keå töø khi quyù vò ñaõ trôû thaønh cö daân. Quyù vò coù theå khoâng caàn phaûi thi vieát hoaëc thi laùi laïi neáu baèng laùi ngoaøi tieåu bang cuûa quyù vò vaãn coøn hieäu löïc khi quyù vò noäp ñôn xin baèng laùi Washington. Neáu quyù vò döôùi 18 tuoåi, quyù vò phaûi trình baèng chöùng cho thaáy quyù vò ñaõ hoaøn taát khoùa huaán luyeän laùi xe hoäi ñuû caùc tieâu chuaån cuûa chuùng toâi tröôùc khi chuùng toâi caáp baèng laùi chuyeån tieáp (intermediate driver license) cuûa Washington cho quyù vò. Haõy xem trong www.dol.wa.gov ñeå bieát theâm chi tieát veà nhöõng ñoøi hoûi ñoái vôùi vieäc taäp laùi xe cuûa chuùng toâi. Nhöõng Ngöôøi Khoâng Phaûi Thöôøng Truù Nhaân vaø Caùc Du Khaùch Neáu quyù vò khoâng phaûi laø thöôøng truù nhaân hay du khaùch ngaén haïn, quyù vò coù theå laùi xe trong tieåu bang naøy neáu quyù vò coù baèng laùi coøn hieäu löïc töø tieåu bang nôi quyù vò cö nguï, töø tænh, vuøng, hoaëc quoác gia cuûa quyù vò vaø quyù vò phaûi ñöôïc ít nhaát laø 16 tuoåi. Ñieàu naøy aùp duïng cho: 1
 10. • quaân nhaân cuûa Quaân Löïc Hoa Kyø ñang taïi nguõ hoaëc quaân nhaân cuûa quaân ñoäi nöôùc ngoaøi ñang taïm thôøi phuïc vuï vôùi Quaân Löïc Hoa Kyø, cuõng nhö vôï choàng vaø con caùi cuûa hoï. • nhöõng sinh vieân-hoïc sinh naøo ñeán ñaây du hoïc vaø ñöôïc xem nhö khoâng phaûi laø cö daân khi xeùt veà phöông dieän hoïc phí. • nhaân vieân cuûa nhöõng coâng ty coù giaáy pheùp haønh ngheà trong Tieåu Bang Washington, laø nhöõng ngöôøi ñeán ñaây trong moät thôøi gian ngaén ñeå hoïc ngheà hoaëc daïy ngheà. • caùc du khaùch nöôùc ngoaøi, giaùo vieân, hoaëc nhöõng ngöôøi laøm aên kinh doanh ôû taïi ñaây ñeán moät naêm. Caùc Loaïi Baèng Laùi Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe – Giaáy pheùp naøy cho pheùp quyù vò ñöôïc laùi xe trong Tieåu Bang Washington bôûi moät ngöôøi ñaõ coù baèng laùi vaø kinh nghieäm laùi xe ít nhaát laø naêm naêm taäp laùi cho quyù vò. Ngöôøi coù baèng laùi phaûi ngoài ôû gheá tröôùc beân phaûi. Giaáy pheùp hoïc laùi xe cuûa Washington coù theå khoâng hôïp leä ñoái vôùi tieåu bang khaùc. Baèng Laùi Chuyeån Tieáp – Neáu quyù vò 16 hoaëc 17 tuoåi vaø ñaùp öùng caùc ñieàu kieän ñoøi hoûi, chuùng toâi seõ caáp cho quyù vò baèng laùi chuyeån tieáp vôùi nhöõng haïn cheá nhaèm giuùp quyù vò coù traùch nhieäm cuûa moät ngöôøi laùi xe. Baèng Laùi Caên Baûn – Baèng laùi naøy cho pheùp quyù vò ñöôïc laùi xe treân nhöõng coâng loä. Baèng laùi cuûa quyù vò coù hieäu löïc trong naêm naêm keå töø ngaøy sinh nhaät vöøa qua cuûa quyù vò. Neáu quyù vò ñöôïc 16 hay 17 tuoåi, quyù vò seõ ñöôïc caáp baèng laùi chuyeån tieáp vaøo laàn ñaàu. Baèng Laùi Ñaëc Bieät – Chuùng toâi coù cung caáp loaïi baèng laùi ñaëc bieät ñöôïc chaáp nhaän nhaèm thay theá cho soå thoâng haønh ñeå trôû laïi Hoa Kyø khi qua bieân giôùi töø ñaát lieàn vaø bieån. Muoán bieát theâm chi tieát, xin xem trong website cuûa chuùng toâi hoaëc xem trong taøi lieäu noùi veà Baèng Laùi Ñaëc Bieät vaø Theû Caên Cöôùc coù ñeå taïi baát cöù vaên phoøng naøo cuûa chuùng toâi. 2
 11. Giaáy Pheùp Laùi Xe vaø Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe Moâ Toâ hoaëc Xe Maùy Ba Baùnh – Nhöõng giaáy pheùp naøy cho pheùp quyù vò ñöôïc laùi xe moâ toâ hoaëc xe maùy ba baùnh treân nhöõng coâng loä. Muoán bieát theâm chi tieát, xin xem trong Saùch Höôùng Daãn Cho Ngöôøi Söû Duïng Xe Moâ Toâ hoaëc Saùch Höôùng Daãn Cho Ngöôøi Söû Duïng Xe Maùy Ba Baùnh Coù Gheá Chôû Beân Hoâng/Xe Maùy Ba Baùnh, nhöõng saùch naøy coù trong website cuûa chuùng toâi hoaëc taïi baát cöù vaên phoøng naøo caáp baèng laùi. Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe Thöông Maïi (CDIP) vaø Baèng Laùi Xe Thöông Maïi (CDL) – Nhöõng giaáy pheùp naøy cho pheùp quyù vò ñöôïc laùi xe thöông maïi treân nhöõng coâng loä. Muoán bieát theâm chi tieát, xin xem trong Saùch Höôùng Daãn Laáy Baèng Laùi Xe Thöông Maïi, nhöõng saùch naøy coù trong website cuûa chuùng toâi hoaëc taïi baát cöù vaên phoøng naøo caáp baèng laùi. Xin Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe Quyù vò coù theå xin giaáy pheùp hoïc laùi xe hoaëc baèng laùi taïi baát cöù vaên phoøng naøo caáp baèng laùi cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi coù hôn 60 ñòa ñieåm treân toaøn tieåu bang. Moät soá vaên phoøng khoâng coù thi, do ñoù tröôùc khi quyù vò ñeán, haõy chaéc chaén raèng vaên phoøng maø quyù vò ñònh ñeán coù nhöõng baøi thi maø quyù vò caàn. Haõy xem trong website cuûa chuùng toâi hoaëc xem trong phaàn Government (Chính Quyeàn) trong nieân giaùm ñieän thoaïi döôùi phaàn “Licensing, Department of” ñeå tìm vaên phoøng naøo gaàn nhaø quyù vò. Ñeå xin giaáy pheùp hoïc laùi xe, quyù vò phaûi: • ñöôïc ít nhaát laø 15 tuoåi röôõi. • ñaäu baøi thi vieát vaø thöû maét cuõng nhö khaùm söùc khoûe. • ñoùng $20 leä phí xin giaáy pheùp. Neáu quyù vò döôùi 18 tuoåi, quyù vò coøn phaûi coù cha meï hay ngöôøi giaùm hoä ñi cuøng khi quyù vò xin giaáy pheùp. Ngöôøi ñoù phaûi trình baèng chöùng nhaän daïng vaø baèng chöùng veà söï quan heä vôùi quyù vò vaø ñoàng thôøi coøn phaûi kyù teân vaøo Chöùng Thö Cho Pheùp cuûa Cha Meï. Khi nhöõng teân hoï khaùc nhau, chuùng toâi ñoøi hoûi phaûi cung caáp theâm chöùng töø ñeå chöùng toû söï quan heä. Giaáy pheùp hoïc laùi xe coù hieäu löïc trong moät naêm vaø quyù vò chæ ñöôïc xin taùi caáp (renew) moät laàn. 3
 12. Neáu quyù vò ghi danh vaøo khoùa hoïc laùi xe ñöôïc chaáp thuaän, quyù vò coù theå xin giaáy pheùp hoïc laùi xe luùc 15 tuoåi. Neáu quyù vò mang theo Ñôn Xin Giaáy Pheùp Hoïc Laùi Xe ñeå laøm baèng chöùng laø quyù vò ñaõ ghi danh vaøo khoùa hoïc ñaõ ñöôïc chaáp thuaän, chuùng toâi seõ khoâng ñoøi hoûi quyù vò phaûi thi vieát tröôùc khi chuùng toâi caáp giaáy pheùp hoïc laùi xe cho quyù vò. Quyù vò seõ phaûi thi vieát vì ñaây laø phaàn ñoøi hoûi khi quyù vò laáy baèng laùi. Ñeå coù baèng laùi chuyeån tieáp, quyù vò phaûi: • ñöôïc ít nhaát laø 16 tuoåi. • trình baèng chöùng cho chuùng toâi thaáy quyù vò ñaõ hoïc xong lôùp taäp laùi xe ñöôïc chaáp thuaän vôùi ít nhaát laø 30 tieáng hoïc trong lôùp vaø saùu tieáng taäp laùi. • coù giaáy ñoàng yù cuûa cha meï hay ngöôøi giaùm hoä. • qua kyø thöû maét vaø khaùm söùc khoûe, ñaäu baøi thi vieát, vaø thi laùi. • ñaõ coù giaáy pheùp hoïc laùi xe ít nhaát laø saùu thaùng. • trình giaáy chöùng nhaän cuûa cha meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä cho chuùng toâi thaáy raèng quyù vò ñaõ hoïc ít nhaát laø 50 tieáng laùi xe, keå caû 10 tieáng laùi xe vaøo buoåi toái, do ngöôøi ñaõ coù baèng laùi coù kinh nghieäm laùi xe ít nhaát laø naêm naêm taäp laùi cho quyù vò. • chöa khi naøo bò giaáy phaït veà löu thoâng vaø khoâng ñöôïc coù giaáy phaït löu thoâng ñang chôø giaûi quyeát vaøo luùc xin baèng laùi. • chöa khi naøo bò keát toäi vaø khoâng bò xeùt thaáy laø vi phaïm luaät giao thoâng trong saùu thaùng qua cho ñeán tröôùc ngaøy quyù vò noäp ñôn xin baèng laùi. • chöa khi naøo bò keát toäi hoaëc xeùt thaáy laø vi phaïm ñeán toäi coù lieân quan ñeán röôïu hoaëc ma tuùy trong thôøi gian quyù vò coù giaáy pheùp taäp laùi xe. • cho bieát soá An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò, ñeå chuùng toâi kieåm chöùng khi quyù vò xin laáy baèng laùi (42 USC 405 vaø 666(a)(13), RCW 26.23.150). Neáu quyù vò khoâng coù, quyù vò coù theå kyù teân vaøo ñôn Cam Keát veà Soá An Sinh Xaõ Hoäi. 4
 13. Baèng laùi chuyeån tieáp bao goàm nhöõng haïn cheá sau ñaây veà laùi xe: • Quyù vò khoâng ñöôïc laùi xe trong khoaûng thôøi gian töø 1 giôø saùng ñeán 5 giôø saùng tröø khi coù cha meï, ngöôøi giaùm hoä, hoaëc moät ngöôøi ñaõ coù baèng laùi ít nhaát laø 25 tuoåi ñi keøm. • Trong saùu thaùng ñaàu, khoâng ñöôïc chôû baát cöù ai döôùi 20 tuoåi tröø khi ngöôøi ñoù laø thaân nhaân ruoät thòt trong gia ñình quyù vò. • Trong thôøi gian sau ñoù, khoâng ñöôïc chôû quaù ba ngöôøi döôùi 20 tuoåi tröø khi hoï laø thaân nhaân ruoät thòt trong gia ñình quyù vò. Nhöõng hình phaït trong naêm ñaàu tieân raát naëng: • Vi phaïm laàn thöù 1 – vieäc haïn cheá chôû ngöôøi khaùc vaø laùi xe vaøo ban ñeâm seõ keùo daøi cho ñeán naêm 18 tuoåi vaø seõ coù thö caûnh caùo gôûi ñeán cho quyù vò vaø cha meï hay ngöôøi giaùm hoä neáu quyù vò bò cho giaáy phaït vì vi phaïm vaøo nhöõng giôùi haïn hoaëc vi phaïm khaùc veà luaät ñi ñöôøng hay quyù vò dính daùng ñeán tai naïn xe khi: • quyù vò bò cho giaáy phaït • quyù vò bò xaùc ñònh laø ngöôøi gaây ra tai naïn • nhöõng ngöôøi dính daùng trong tai naïn khoâng bò cho giaáy phaït • khoâng bieát ai laø ngöôøi gaây ra tai naïn • chæ coù xe cuûa quyù vò laø bò dính daùng vaøo tai naïn • Vi phaïm laàn thöù 2 – quyù vò seõ bò ñình chæ baèng laùi ñeán saùu thaùng (hoaëc cho ñeán khi ñöôïc 18 tuoåi tuøy theo ñieàu naøo ñeán tröôùc) • Vi phaïm laàn thöù 3 – quyù vò seõ bò ñình chæ baèng laùi cho ñeán khi 18 tuoåi Quyù vò vaø cha meï hay ngöôøi giaùm hoä cuûa quyù vò seõ ñöôïc baùo cho bieát tröôùc khi bò ñình chæ baèng laùi. Ñeán ngaøy sinh nhaät thöù 18 cuûa quyù vò, baèng laùi cuûa quyù vò seõ töï ñoäng trôû thaønh baèng laùi caên baûn vaø khoâng coøn bò nhöõng giôùi haïn cuûa baèng laùi chuyeån tieáp nöõa. Quyù vò khoâng caàn phaûi ñeán vaên phoøng caáp baèng laùi ñeå xin ñoåi laïi baèng laùi. 5
 14. Ñeå coù baèng laùi caên baûn, quyù vò phaûi: • ñöôïc ít nhaát laø 18 tuoåi. • trình cho chuùng toâi giaáy tôø chöùng minh ñöôïc chaáp nhaän veà nhaän dieän danh taùnh vaø tuoåi taùc. • cho bieát soá An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò, ñeå chuùng toâi kieåm chöùng khi quyù vò xin laáy baèng laùi (42 USC 405 vaø 666(a)(13), RCW 26.23.150). Neáu quyù vò khoâng coù, quyù vò coù theå kyù teân vaøo ñôn Cam Keát veà Soá An Sinh Xaõ Hoäi. • trình cho chuùng toâi giaáy tôø chöùng minh ñöôïc chaáp nhaän quyù vò laø cö daân cuûa Tieåu Bang Washington. • ñoùng $20 leä phí thi vieát. Tieàn leä phí naøy coù hieäu löïc trong 90 ngaøy vaø ñöôïc thi moät laàn. Neáu quyù vò ñaäu, quyù vò seõ ñöôïc thi laùi moät laàn maø khoâng caàn phaûi ñoùng theâm tieàn. • qua kyø thöû maét vaø khaùm söùc khoûe, ñaäu baøi thi vieát, vaø thi laùi. • noäp laïi baát cöù baèng laùi naøo khaùc. • ñaëc quyeàn laùi xe hieän thôøi khoâng bò ñình chæ, thu hoài, hoaëc huûy boû. • ñoùng $25 leä phí xin baèng laùi. Quyù vò coù theå laáy baèng laùi laàn ñaàu maø khoâng caàn baèng chöùng nhaän daïng, tuy nhieân quyù vò phaûi trình baèng chöùng veà teân vaø ngaøy sinh cuûa quyù vò. Baèng laùi seõ ñöôïc ghi chuù laø “Khoâng Coù Giaáy Tôø Hôïp Leä” cho ñeán khi quyù vò trình cho chuùng toâi ñaày ñuû baèng chöùng veà lyù lòch. 6
 15. Baèng Chöùng Nhaän Daïng vaø Baèng Chöùng Nôi Thöôøng Truù Nhöõng giaáy tôø chuùng toâi ñoøi hoûi coù theå hôi phöùc taïp. Xin xem trong taøi lieäu cuûa chuùng toâi noùi veà “Nhöõng Giaáy Tôø Ñoøi Hoûi Khi Laøm Theû Caên Cöôùc vaø Nôi Thöôøng Truù” ñeå bieát nhöõng giaáy tôø maãu ñöôïc chaáp nhaän duøng laøm baèng chöùng veà nhaän daïng vaø nôi thöôøng truù cuûa Tieåu Bang Washington. Nhöõng tin töùc naøy cuõng coù ñaêng trong website cuûa chuùng toâi ôû ñòa chæ www.dol.wa.gov. Thöû Maét vaø Khaùm Söùc Khoûe Chuùng toâi seõ thöû maét cuûa quyù vò tröôùc khi caáp baèng laùi cho quyù vò. Neáu khi thöû maét cuûa quyù vò cho chuùng toâi thaáy taàm nhìn cuûa quyù vò chæ ñaït ñöôïc tieâu chuaån ñeå caáp baèng laùi khi quyù vò coù ñeo kieáng chænh maét (corrective lenses), thì trong baèng laùi cuûa quyù vò coù theå bò baét buoäc phaûi ñeo kieáng chænh maét khi laùi xe. Chuùng toâi cuõng seõ hoûi quyù vò xem quyù vò coù bò beänh gì veà theå chaát hoaëc taâm thaàn khoâng hay quyù vò coù duøng baát cöù loaïi thuoác naøo coù theå laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng laùi xe cuûa quyù vò khoâng. Neáu coù, chuùng toâi coù theå yeâu caàu quyù vò phaûi khaùm maét do baùc só chuyeân khoa veà maét hoaëc chuyeân vieân y teá tröôùc khi chuùng toâi tieán haønh ñôn xin cuûa quyù vò. Thi Vieát Chuùng toâi duøng baøi thi vieát ñeå chaéc chaén raèng quyù vò hieåu caùc baûng hieäu ñi ñöôøng, luaät giao thoâng, vaø nhöõng caùch laùi xe an toaøn tröôùc khi quyù vò laùi xe treân ñöôøng. Trong taäp saùch naøy bao goàm taát caû nhöõng gì quyù vò caàn phaûi hoïc ñeå ñaäu kyø thi naøy. Quyù vò seõ thi taïi vaên phoøng caáp baèng laùi baèng maùy ñieän toaùn ñôn giaûn tröø khi quyù vò caàn söï trôï giuùp ñaëc bieät. Ñaây laø baøi thi traéc nghieäm coù 25 caâu hoûi, vaø quyù vò phaûi traû lôøi ñuùng 20 caâu hoûi ñeå ñöôïc ñaäu. Ñieåm thi ñaäu coù hieäu löïc trong hai naêm. Quyù vò caàn phaûi laøm heïn khi thi vieát, nhöng quyù vò phaûi baét ñaàu laøm baøi thi ít nhaát laø 30 phuùt tröôùc khi vaên phoøng ñoùng cöûa. 7
 16. Thi Laùi Chuùng toâi duøng baøi thi laùi ñeå chaéc chaén raèng quyù vò coù khaû naêng laùi xe hôïp phaùp vaø an toaøn treân ñöôøng. Chuùng toâi seõ cuøng ñi treân xe vôùi quyù vò ñeå chaéc chaén raèng xe cuûa quyù vò an toaøn ñeå laùi, quyù vò bieát caùch ñieàu khieån chieác xe, vaø caùch quyù vò tuaân theo nhöõng luaät ñi ñöôøng. Chuùng toâi seõ coá khoâng laøm cho quyù vò bò boái roái hoaëc ñaùnh löøa quyù vò, vaø seõ khoâng yeâu caàu quyù vò laøm baát cöù moät ñieàu gì traùi luaät. Quyù vò coù theå hoûi nhöõng ñieàu thaéc maéc tröôùc khi baét ñaàu thi; moät khi ñaõ baét ñaàu thi, baát cöù nhöõng ñoái thoaïi naøo khoâng caàn thieát ñeàu chæ laøm trôû ngaïi cho cuoäc thi laùi. Chuùng toâi seõ chaám ñieåm thi laùi cuûa quyù vò trong suoát buoåi thi. Ñeå ñöôïc thi laùi, quyù vò phaûi: • ñaäu baøi thi vieát tröôùc. • mang xe ñeán thi. Xe phaûi ñöôïc ñaêng boä vaø coù baûng soá hôïp phaùp, vaø khoâng ñöôïc coù nhöõng boä phaän bò hö hoûng. Chuùng toâi seõ kieåm soaùt taát caû caùc boä phaän cuûa thaéng xe, ñeøn thaéng, ñeøn baùo hieäu, baùnh xe, daây coät an toaøn, vaø quaït nöôùc tröôùc khi baét ñaàu thi. • trình baèng chöùng baûo hieåm xe ñöôïc chaáp nhaän, chaúng haïn nhö theû cuûa haõng baûo hieåm hoaëc giaáy baûo hieåm coù ghi teân ngöôøi mua baûo hieåm hay chi tieát veà chieác xe vaø thôøi haïn baûo hieåm xe. Chæ coù quyù vò, nhaân vieân cuûa chuùng toâi, thuù vaät daãn ñöôøng, vaø thoâng dòch vieân cho ngöôøi bò ñieác hay laõng tai laø ñöôïc pheùp cuøng ñi treân xe trong luùc thi laùi. Thoâng dòch vieân veà ngoân ngöõ, cha meï, con caùi, hoaëc suùc vaät khoâng ñöôïc ôû trong xe. Trong luùc thi, quyù vò phaûi: • duøng ñuùng caùch ra hieäu baèng tay khi ñöôïc chuùng toâi yeâu caàu. Quyù vò coù theå duøng ñeøn baùo hieäu töï ñoäng trong luùc thi. Quyù vò phaûi duøng tay ñeå ra hieäu khi nhöõng ngöôøi laùi xe khaùc khoâng theå nhìn thaáy ñeøn baùo hieäu cuûa xe quyù vò. Phaûi baùo hieäu cho duø khoâng coù xe naøo khaùc ñang ôû gaàn. 8
 17. khi de xe nhôù quay ñaàu laïi vaø nhìn veà phía sau ñeå theo doõi xe coä vaø ngöôøi ñi boä. Neáu quyù vò khoâng theå nhìn qua cöûa soå phía sau, haõy nhìn baèng caùc cöûa soå beân hoâng vaø kieáng. Ñöøng de xe cho ñeán khi naøo quyù vò thaáy coù theå de an toaøn. ngöøng haún taïi taát caû nhöõng choã coù baûng hieäu ngöøng vaø caùc ñeøn hieäu. Ñöøng ngöøng xe trong choã baêng qua ñöôøng cuûa ngöôøi ñi boä hoaëc vöôït quaù caùc laèn keû ngöøng xe treân maët ñöôøng. Neáu quyù vò noäp ñôn xin laáy baèng laùi laàn ñaàu taïi Washington, quyù vò chæ coù theå laøm heïn thi laùi sau khi quyù vò ñaõ ñaäu baøi thi vieát vaø cung caáp baèng chöùng veà nôi thöôøng truù. Quyù vò neân ñeán sôùm 15 phuùt tröôùc khi thi laùi. Haõy baùo cho chuùng toâi bieát khi quyù vò ñaõ ñeán, neáu chuùng toâi yeâu caàu quyù vò laøm vaäy. Neáu quyù vò thi rôùt, thoâng thöôøng quyù vò phaûi chôø ít nhaát laø moät tuaàn môùi ñöôïc thi laïi, ñeå quyù vò coù thôøi gian taäp laùi tröôùc khi thi laïi. Chuïp Hình Baèng laùi, giaáy pheùp hoïc laùi xe, hoaëc theû Caên Cöôùc môùi cuûa quyù vò seõ coù hình troïn khuoân maët cuûa quyù vò ôû maët tröôùc. Tröôùc khi chuùng toâi chuïp hình quyù vò, chuùng toâi seõ yeâu caàu quyù vò laáy nhöõng gì ñang coù treân maët hoaëc treân ñaàu cuûa quyù vò ra (thí duï nhö muõ hoaëc kieáng raâm). Neáu quyù vò khoâng chòu laáy ra, baèng laùi cuûa quyù vò seõ coù phaàn ghi chuù laø “Khoâng Coù Giaáy Tôø Hôïp Leä.” Chuùng toâi seõ chaáp thuaän cho nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä neáu coù caùc lyù do veà y khoa vaø toân giaùo.
 18. Xin Taùi Caáp Baèng Laùi (Renewal) Baèng laùi taùi caáp cuûa quyù vò coù hieäu löïc trong naêm naêm vaø seõ heát haïn vaøo ngaøy sinh nhaät cuûa quyù vò. Quyù vò coù theå xin taùi caáp baèng laùi moät naêm tröôùc khi heát haïn baèng caùch ñích thaân ñeán vaên phoøng, hoaëc baèng maïng ñieän toaùn hay baèng thö tröôùc 60 ngaøy hoaëc 30 ngaøy sau khi heát haïn. Chuùng toâi seõ gôûi thö nhaéc quyù vò vaøo khoaûng saùu tuaàn tröôùc khi baèng laùi cuûa quyù vò heát haïn. Thö ñoù seõ cho quyù vò bieát neáu quyù vò muoán xin taùi caáp baèng laùi trong maïng ñieän toaùn, baèng thö, hoaëc neáu quyù vò phaûi ñích thaân ñeán vaên phoøng caáp baèng laùi ñeå xin taùi caáp baèng laùi. Neáu phaûi ñích thaân ñeán vaên phoøng ñeå xin taùi caáp baèng laùi, haõy nhôù mang theo baèng laùi hieän thôøi cuûa quyù vò hoaëc chöùng töø naøo khaùc ñeå nhaän dieän. Neáu quyù vò ñeo contact lenses hoaëc kieáng thöôøng, haõy nhôù mang theo vôùi quyù vò ñeå thöû maét. Chuùng toâi cuõng coù theå yeâu caàu quyù vò thi vieát vaø thi laùi laïi. Ngoaøi $25 leä phí xin taùi caáp baèng laùi (renewal), quyù vò coøn phaûi traû theâm tieàn leä phí neáu quyù vò xin giaáy pheùp cho xe moâtoâ hay CDL. Neáu quyù vò xin taùi caáp baèng laùi sau khi ñaõ heát haïn hôn 60 ngaøy, quyù vò phaûi ñoùng $10 tieàn phaït vì bò treã haïn coäng vôùi $25 leä phí ñoåi baèng laùi. Laøm Laïi Baèng Laùi Khaùc Neáu baèng laùi cuûa quyù vò bò thaát laïc, maát caép, hö hoûng, hoaëc chöõ khoâng coøn ñoïc ñöôïc, quyù vò coù theå xin laøm laïi baèng laùi khaùc taïi baát cöù vaên phoøng naøo caáp baèng laùi. Quyù vò caàn phaûi coù baèng chöùng veà lyù lòch cuûa quyù vò vaø ñoùng $15 leä phí. Xem trong website cuûa chuùng toâi ñeå bieát caùc chi tieát veà troäm caép vaø gian laän lyù lòch. Neáu quyù vò döôùi 18 tuoåi, thì cha meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä cuûa quyù vò phaûi kyù teân cho pheùp vieäc xin caáp baèng laùi duplicate. Khi nhöõng teân hoï khaùc nhau, chuùng toâi yeâu caàu phaûi cung caáp theâm chöùng töø ñeå chöùng toû söï quan heä. 10
 19. Ñoåi Teân hoaëc Ñòa Chæ Quyù vò phaûi baùo cho Sôû Caáp Baèng Laùi bieát trong voøng möôøi ngaøy neáu coù: • thay ñoåi veà ñòa chæ. • ñoåi teân hôïp phaùp. Vieäc ñoåi teân chæ coù theå thöïc hieän baèng caùch ñích thaân ñeán vaên phoøng vaø quyù vò phaûi coù chöùng töø ñeå chöùng minh vieäc xin ñoåi teân môùi cuûa mình. Ñoåi ñòa chæ khoâng phaûi ñoùng leä phí neáu quyù vò gôûi ñeán cho chuùng toâi teân, ngaøy sinh, soá baèng laùi, vaø ñòa chæ cö nguï môùi cuûa quyù vò. Neáu quyù vò muoán ñöôïc caáp laïi baèng laùi coù ñòa chæ môùi hoaëc teân môùi cuûa quyù vò, quyù vò phaûi ñeán vaên phoøng caáp baèng laùi vaø ñoùng $10 leä phí. Chuùng toâi cuõng coù theå ghi ñòa chæ gôûi thö coá ñònh cuûa quyù vò trong hoà sô cuûa quyù vò cuøng vôùi ñòa chæ cö nguï ñoøi hoûi. Baèng laùi, theû caên cöôùc, hoaëc giaáy pheùp hoïc laùi xe cuûa quyù vò seõ ñöôïc gôûi ñeán ñòa chæ gôûi thö cuûa quyù vò neáu quyù vò cho bieát ñòa chæ ñoù. Giöõ Baèng Laùi Cuûa Quyù Vò Ñeå giöõ baèng laùi cuûa quyù vò, quyù vò phaûi luoân luoân laùi xe an toaøn. Quyù vò coù theå bò tòch thu baèng laùi neáu: • laùi xe hoaëc ñieàu khieån moät chieác xe trong luùc quyù vò ñang say röôïu hoaëc ma tuùy. • quyù vò töø choái khoâng cho caûnh saùt thöû nghieäm veà noàng ñoä röôïu hoaëc ma tuùy. • rôøi khoûi hieän tröôøng cuûa vuï ñuïng xe coù lieân quan ñeán quyù vò, maø khoâng cho bieát veà lyù lòch cuûa quyù vò vaøo luùc ban ñaàu. • khai gian khi noäp ñôn xin baèng laùi. • dính líu vaøo vuï ñuïng xe khi quyù vò khoâng coù baûo hieåm. Chuùng toâi coù theå ñình chæ baèng laùi ñeán ba naêm neáu ngöôøi laùi xe khoâng coù baûo hieåm dính daùng ñeán vuï ñuïng xe. Ngoaøi ra, neáu khoâng chòu ra toøa daân söï ñeå daøn xeáp vieäc boài thöôøng cho vuï ñuïng xe coøn coù theå bò treo baèng laùi ñeán 13 naêm hoaëc hôn. 11
 20. • khoâng ñeán ñeå thi laïi baèng laùi khi chuùng toâi yeâu caàu. • duøng xe ñeå vi phaïm hình söï hoaëc gaây thieät maïng cho ngöôøi khaùc trong vuï ñuïng xe. • bò quaù nhieàu vi phaïm veà luaät löu thoâng trong hoà sô laùi xe (Ngöôøi Thöôøng Xuyeân Vi Phaïm Luaät Löu Thoâng). • baát caån trong luùc laùi xe hoaëc gaây nguy hieåm cho nhaân vieân coâng chaùnh vì baát caån. • ñua xe, duøng xe ñeå haønh hung, hoaëc duøng xe ñeå gieát ngöôøi. • troán traùnh xe caûnh saùt. • rôøi khoûi caây xaêng maø khoâng chòu traû tieàn ñoå xaêng. • khoâng ra toøa hoaëc khoâng hoài ñaùp giaáy phaït löu thoâng hoaëc Thö Thoâng Baùo Vi Phaïm. • laùi xe trong luùc baèng laùi cuûa quyù vò ñang bò treo, bò thu hoài, huûy boû, hoaëc töø khöôùc. • mang theo baèng laùi coù teân giaû, nhöõng chi tieát sai söï thaät, hoaëc nhöõng söûa ñoåi gian traù. • cho ngöôøi khaùc möôïn baèng laùi hoaëc duøng baèng laùi cuûa ngöôøi khaùc. • söû duïng baèng laùi do tieåu bang khaùc caáp trong luùc baèng laùi Washington cuûa quyù vò ñang bò treo. • vi phaïm giao thoâng hai laàn hoaëc nhieàu hôn trong luùc ñang coù baèng laùi chuyeån tieáp. • cheá taïo, buoân baùn, hoaëc chuyeån giao baèng laùi giaû, gian doái, giaû maïo, söûa ñoåi, baèng laùi ñeå troáng, hoaëc caáp baèng laùi hay theû caên cöôùc baát hôïp phaùp. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản