Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: thanh_trieu

Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp với mẫu ví dụ cụ thể.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

* Tài liệu này được tải về từ : www.lobs-ueh.net
b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý ..n¨m .
§¬n vÞ tÝnh: ...........
ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n

1 2 TK Nî TK Cã
I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c (1)+(2)+(3)-(4) 01
(+) 1- Thu tiÒn ngay
- Thu tiÒn b¸n hμng hãa 111,112,113 5111
33311
-Thu tiÒn b¸n thμnh phÈm 111,112,113 5112
33311
- Thu tiÒn cung cÊp dÞch vô 111,112,113 5113
33311
2 - Thu cña kú tr−íc
- Thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm, 111,112,113 131
hμng hãa +tiÒn øng tr−íc cña ng−êi mua hμng
hãa, dÞch vô.
3- Doanh thu nhËn tr−íc (nÕu cã) 111,112,113 3387
4 - C¸c kho¶n gi¶m trõ
- ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 521 111,112
33311
- Gi¶m gi¸ hμng b¸n 532 111,112
33311
...
2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vô (1)+(2) 02
(-) 1- Tr¶ tiÒn ngay
- Tr¶ tiÒn mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu, hμng 152,153,156,13 111, 112
hãa 311
- Tr¶ chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 6278,642,641,1 111, 112
3311
- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 627, 111, 112
641,642,13311
2 - Ph¶i tr¶ cña kú tr−íc
- Chi tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n nî liªn quan ®Õn 331 111,112
c¸c giao dÞch mua b¸n hμng hãa, dÞch vô ph¸t
sinh tõ kú tr−íc nh−ng kú nμy míi tr¶ tiÒn vμ
sè tiÒn chi øng tr−íc cho nhμ cung cÊp hμng
hãa, dÞch vô
3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03
(-) T¹m øng, thanh to¸n tiÒn l−¬ng 334 111,112
4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04
(-) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú 635, 335 111,112,113
tr−íc, tr¶ trong kú vμ tr¶ tr−íc l·i vay)
5. TiÒn chi nép thuÕ Thu nhËp doanh 05
nghiÖp
(-) Chi nép thuÕ TNDN (kh«ng ph©n biÖt sè thuÕ 3334 111,112,113
TNDN ®· nép cña kú nμy, sè thuÕ TNDN cßn
nî tõ c¸c kú tr−íc ®· nép trong kú nμy vμ sè
thuÕ TNDN nép tr−íc (nÕu cã))
6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06
(+) Thu vÒ båi th−êng, ®−îc ph¹t, tiÒn th−ëng, c¸c 111,112 711,33311
kho¶n tiÒn thu kh¸c...
Thu håi c¸c kho¶n ®−a ®i ký quü, ký c−îc 111,112 144
TiÒn thu do nhËn ký quü, ký c−îc 111,112 344
TiÒn thu do ®−îc hoμn thuÕ 111,112 133
7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07
(-) Chi vÒ båi th−êng bÞ ph¹t, c¸c kho¶n chi phÝ 811,13311 111,112
kh¸c
TiÒn chi ®−a ®i ký quü, ký c−îc 144 111,112
TiÒn tr¶ c¸c kho¶n nhËn ký c−îc, ký quü 344 111,112
TiÒn chi tõ quü khen th−ëng, phóc lîi 431 111,112
TiÒn nép c¸c lo¹i thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ 3331, 3333, 111,112
TNDN,tiÒn nép c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª 3337, 3338
®Êt
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh M· 20 = M· 01+ M· 02+M· 03+M· 04+M· 20
doanh 05+M· 06+M· 07

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ 21
c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c
2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 22
vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c
3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña 23
®¬n vÞ kh¸c
4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô 24
nî cña ®¬n vÞ kh¸c
5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25
6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ 26
kh¸c
7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn 27
®−îc chia
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh
1.TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn 31
gãp cña chñ së h÷u
2.TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, 32
mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®·
ph¸t hμnh
3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35
6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi 40
chÝnh

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60
¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy 61
®æi ngo¹i tÖ
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70
(50+60+61)

Ghi chó: C¸c nghiÖp vô kh«ng th−êng xuyªn

M· sè 01: - tiÒn thu tõ b¸n hμng hãa, cung cÊp dÞch vô chuyÓn tr¶ ngay c¸c kho¶n c«ng nî: Nî TK331/Cã TK511, Cã TK333.
- tiÒn b¶n quyÒn, phÝ, hoa hång vμ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c (nh− b¸n chøng kho¸n v× môc ®Ých th−¬ng m¹i) Nî TK111,112,113/Cã TK511-
doanh thu kh¸c.
M· sè 02: -Chi tiÒn tõ thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hμng Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK131
- Chi tiÒn tõ tiÒn vay ng¾n h¹n nhËn ®−îc chuyÓn tr¶ ngay cho ng−êi b¸n Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK311
M· sè 04: - Chi tr¶ l·i vay tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hμng chi tr¶ l·i vay ngay Nî TK635,335/Cã TK131.
M· sè 05:- Chi tiÒn nép thuÕ TNDN tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña c¸c kh¸ch hμng Nî TK3334/Cã TK131


b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp)
Quý ..n¨m ..
§¬n vÞ tÝnh: ...........
ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n

1 2 TK Nî TK Cã


I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 01
(+) L·i 911 4212
(-) Lç 4212 911
2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n
- KhÊu hao TSC§ 02
(+) Sè khÊu hao TSC§ ®· trÝch vμo chi phÝ s¶n 627,641, 642 214
xuÊt, kinh doanh trong kú b¸o c¸o
- C¸c kho¶n dù phßng 03
(+) C¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®−îc trÝch
lËp vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong

-Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 635 129, 229
h¹n
- Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 642 139
- Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 632 159
(-) Hoμn nhËp c¸c kho¶n dù phßng trong kú
- Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 129,229 515
h¹n
- Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 139 711
- Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 159 711
- L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ch−a thùc 04
hiÖn
(-) L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 413 515
(+) Lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 635 413
- L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 05
(-) 1 - PhÇn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 111, 112, 711, 515,
113,131,138 33311
111, 112 131
(+) 2 - PhÇn chi thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 811, 635, 13311 111, 112,
113,331,3
38
3 - L·i/ lç vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ (1
+ 2)

(-) Lîi nhuËn ®−îc chia tõ kho¶n ®Çu t− vèn 111,112,138,222. 515
vμo ®¬n vÞ kh¸c .
(-) §Þnh kú thu l·i tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu 111,112 515
121,221
- Chi phÝ l·i vay 06
(+) Chi phÝ l·i vay ph¸t sinh vμ ®· ghi nhËn 635 111,112,3
vμo kÕt qu¶ kinh doanh trong kú 41,311..
3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr−íc thay M· 08 = m· 01+m· 02+m· 03+m· 04+m· 08
®æi vèn l−u ®éng 05+m· 06
- T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09
Ph¶i thu kh¸ch hμng
HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (+); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè 0 (-); hiÖu sè
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản