Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: thanh_trieu

Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp với mẫu ví dụ cụ thể.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

 1. * Tài liệu này được tải về từ : www.lobs-ueh.net b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) Quý ..n¨m . §¬n vÞ tÝnh: ........... ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n sè 1 2 TK Nî TK Cã I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c (1)+(2)+(3)-(4) 01 (+) 1- Thu tiÒn ngay - Thu tiÒn b¸n hμng hãa 111,112,113 5111 33311 -Thu tiÒn b¸n thμnh phÈm 111,112,113 5112 33311 - Thu tiÒn cung cÊp dÞch vô 111,112,113 5113 33311 2 - Thu cña kú tr−íc - Thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm, 111,112,113 131 hμng hãa +tiÒn øng tr−íc cña ng−êi mua hμng hãa, dÞch vô. 3- Doanh thu nhËn tr−íc (nÕu cã) 111,112,113 3387 4 - C¸c kho¶n gi¶m trõ - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 521 111,112 33311 - Gi¶m gi¸ hμng b¸n 532 111,112 33311 ... 2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vô (1)+(2) 02 (-) 1- Tr¶ tiÒn ngay - Tr¶ tiÒn mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu, hμng 152,153,156,13 111, 112 hãa 311
 2. - Tr¶ chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 6278,642,641,1 111, 112 3311 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 627, 111, 112 641,642,13311 2 - Ph¶i tr¶ cña kú tr−íc - Chi tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n nî liªn quan ®Õn 331 111,112 c¸c giao dÞch mua b¸n hμng hãa, dÞch vô ph¸t sinh tõ kú tr−íc nh−ng kú nμy míi tr¶ tiÒn vμ sè tiÒn chi øng tr−íc cho nhμ cung cÊp hμng hãa, dÞch vô 3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (-) T¹m øng, thanh to¸n tiÒn l−¬ng 334 111,112 4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 (-) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú 635, 335 111,112,113 tr−íc, tr¶ trong kú vμ tr¶ tr−íc l·i vay) 5. TiÒn chi nép thuÕ Thu nhËp doanh 05 nghiÖp (-) Chi nép thuÕ TNDN (kh«ng ph©n biÖt sè thuÕ 3334 111,112,113 TNDN ®· nép cña kú nμy, sè thuÕ TNDN cßn nî tõ c¸c kú tr−íc ®· nép trong kú nμy vμ sè thuÕ TNDN nép tr−íc (nÕu cã)) 6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 (+) Thu vÒ båi th−êng, ®−îc ph¹t, tiÒn th−ëng, c¸c 111,112 711,33311 kho¶n tiÒn thu kh¸c... Thu håi c¸c kho¶n ®−a ®i ký quü, ký c−îc 111,112 144 TiÒn thu do nhËn ký quü, ký c−îc 111,112 344 TiÒn thu do ®−îc hoμn thuÕ 111,112 133 7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 (-) Chi vÒ båi th−êng bÞ ph¹t, c¸c kho¶n chi phÝ 811,13311 111,112 kh¸c TiÒn chi ®−a ®i ký quü, ký c−îc 144 111,112 TiÒn tr¶ c¸c kho¶n nhËn ký c−îc, ký quü 344 111,112 TiÒn chi tõ quü khen th−ëng, phóc lîi 431 111,112 TiÒn nép c¸c lo¹i thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ 3331, 3333, 111,112 TNDN,tiÒn nép c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª 3337, 3338
 3. ®Êt L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh M· 20 = M· 01+ M· 02+M· 03+M· 04+M· 20 doanh 05+M· 06+M· 07 II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ 21 c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 22 vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña 23 ®¬n vÞ kh¸c 4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô 24 nî cña ®¬n vÞ kh¸c 5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ 26 kh¸c 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn 27 ®−îc chia L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 1.TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn 31 gãp cña chñ së h÷u 2.TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, 32 mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi 40 chÝnh L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60
 4. ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy 61 ®æi ngo¹i tÖ TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 (50+60+61) Ghi chó: C¸c nghiÖp vô kh«ng th−êng xuyªn M· sè 01: - tiÒn thu tõ b¸n hμng hãa, cung cÊp dÞch vô chuyÓn tr¶ ngay c¸c kho¶n c«ng nî: Nî TK331/Cã TK511, Cã TK333. - tiÒn b¶n quyÒn, phÝ, hoa hång vμ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c (nh− b¸n chøng kho¸n v× môc ®Ých th−¬ng m¹i) Nî TK111,112,113/Cã TK511- doanh thu kh¸c. M· sè 02: -Chi tiÒn tõ thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hμng Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK131 - Chi tiÒn tõ tiÒn vay ng¾n h¹n nhËn ®−îc chuyÓn tr¶ ngay cho ng−êi b¸n Nî TK152,153,156,331,62../Cã TK311 M· sè 04: - Chi tr¶ l·i vay tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hμng chi tr¶ l·i vay ngay Nî TK635,335/Cã TK131. M· sè 05:- Chi tiÒn nép thuÕ TNDN tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña c¸c kh¸ch hμng Nî TK3334/Cã TK131 b¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ (Theo ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) Quý ..n¨m .. §¬n vÞ tÝnh: ........... ChØ tiªu Néi dung M· §èi chiÕu tμi kho¶n sè 1 2 TK Nî TK Cã I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 01 (+) L·i 911 4212 (-) Lç 4212 911 2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n - KhÊu hao TSC§ 02 (+) Sè khÊu hao TSC§ ®· trÝch vμo chi phÝ s¶n 627,641, 642 214 xuÊt, kinh doanh trong kú b¸o c¸o - C¸c kho¶n dù phßng 03 (+) C¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®−îc trÝch
 5. lËp vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú -Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 635 129, 229 h¹n - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 642 139 - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 632 159 (-) Hoμn nhËp c¸c kho¶n dù phßng trong kú - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi 129,229 515 h¹n - Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 139 711 - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 159 711 - L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ch−a thùc 04 hiÖn (-) L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 413 515 (+) Lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 635 413 - L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 05 (-) 1 - PhÇn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 111, 112, 711, 515, 113,131,138 33311 111, 112 131 (+) 2 - PhÇn chi thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 811, 635, 13311 111, 112, 113,331,3 38 3 - L·i/ lç vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ (1 + 2) (-) Lîi nhuËn ®−îc chia tõ kho¶n ®Çu t− vèn 111,112,138,222. 515 vμo ®¬n vÞ kh¸c . (-) §Þnh kú thu l·i tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu 111,112 515 121,221 - Chi phÝ l·i vay 06 (+) Chi phÝ l·i vay ph¸t sinh vμ ®· ghi nhËn 635 111,112,3 vμo kÕt qu¶ kinh doanh trong kú 41,311.. 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr−íc thay M· 08 = m· 01+m· 02+m· 03+m· 04+m· 08 ®æi vèn l−u ®éng 05+m· 06 - T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09
 6. Ph¶i thu kh¸ch hμng HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch sè d− cuèi kú (SDCK) vμ sè d− (SDCK-SDDK) ®Çu kú (SDDK) ph¶i thu kh¸ch hμng TK131 (m·131) §iÒu chØnh ph¶i thu kh¸ch hμng (+) Ph¶i thu liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ 131 711, 515, 33311 (-) Thu tiÒn liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ 111,112 131 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK tr¶ tr−íc cho (SDCK-SDDK) ng−êi b¸n (m· 132) TK331 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ph¶i thu néi bé (SDCK-SDDK) (m· 134) TK136 Ph¶i thu kh¸c HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ph¶i thu kh¸c (SDCK-SDDK) (m· 138) TK138 §iÒu chØnh ph¶i thu kh¸c (+) Ph¶i thu liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ 138 711, 515, 33311 (-) Thu tiÒn liªn quan ®Õn thanh lý TSC§ 111,112 138 (+) Ph¶i thu cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia 138 515, 33311 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ThuÕ GTGT (SDCK-SDDK) ®−îc khÊu trõ (m· 133) TK133 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK t¹m øng (m· (SDCK-SDDK) 151) TK141 - T¨ng gi¶m hμng tån kho 10 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK hμng mua ®ang (SDCK-SDDK) ®i trªn ®−êng (m· 141) TK151 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK nguyªn vËt liÖu (SDCK-SDDK) tån kho (m· 142) TK152 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK c«ng cô, dông cô (SDCK-SDDK) trong kho (m· 143) TK153 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK chi phÝ SXKDDD (SDCK-SDDK) (m· 144) TK154 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK thμnh phÈm (m· (SDCK-SDDK)
 7. 145) TK155 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK hμng hãa tån kho (SDCK-SDDK) (m· 146) TK156 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK hμng göi ®i b¸n (SDCK-SDDK) (m· 147) TK157 - T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ (kh«ng kÓ l·i 11 vay ph¶i tr¶, thuÕ thu nhËp ph¶i nép) HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ph¶i tr¶ cho (SDCK- ng−êi b¸n (m· 313) SDDK) TK331 HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ng−êi mua tr¶ (SDCK- tiÒn tr−íc (m· 314) SDDK) TK131 ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ThuÕ vμ c¸c (SDCK- kháan ph¶i nép nhμ n−íc (m· 315) SDDK) TK333 §iÒu chØnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (-) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i tr¶ 421 3334 (+) Chi nép thuÕ TNDN (kh«ng ph©n biÖt sè 3334 111,112,1 thuÕ TNDN ®· nép cña kú nμy, sè thuÕ 13 TNDN cßn nî tõ c¸c kú tr−íc ®· nép trong kú nμy vμ sè thuÕ TNDN nép tr−íc (nÕu cã)) HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK Ph¶i tr¶ c«ng (SDCK- nh©n viªn (m· 316) SDDK) TK334 Chi phÝ ph¶i tr¶ TK 335: HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) - Chªnh lÖch SDCK-SDDK chi phÝ ph¶i tr¶ (SDCK- (m· 331) SDDK) TK335 -§iÒu chØnh chi phÝ ph¶i tr¶ 335: (-) Chi phÝ l·i vay ph¸t sinh vμ ®· ghi nhËn vμo 635 111,112,3 kÕt qu¶ kinh doanh trong kú 41,311.. (+) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú 335,635 111,112,1 tr−íc, tr¶ trong kú vμ tr¶ tr−íc l·i vay) 13
 8. HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK ph¶i tr¶ néi bé (SDCK- (m· 317) SDDK) TK336 HiÖu sè>0 (+); hiÖu sè <0 (-) Chªnh lÖch SDCK-SDDK c¸c kho¶n ph¶i (SDCK- tr¶, ph¶i nép kh¸c (m· 318) SDDK) TK338 - T¨ng gi¶m Chi phÝ tr¶ tr−íc 12 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK chi phÝ tr¶ tr−íc (SDCK-SDDK) (m· 152) TK142 HiÖu sè>0 (-); hiÖu sè <0 (+) Chªnh lÖch SDCK-SDDK chi phÝ tr¶ tr−íc (SDCK-SDDK) dμi h¹n (m· 241) TK242 - TiÒn l·i vay ®· tr¶ 13 (-) Chi tr¶ l·i vay (kh«ng ph©n bÞªt tr¶ cho kú 335,635 111,112,1 tr−íc, tr¶ trong kú vμ tr¶ tr−íc l·i vay) 13 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép 14 (-) Chi nép thuÕ TNDN (kh«ng ph©n biÖt sè 3334 111,112,1 thuÕ TNDN ®· nép cña kú nμy, sè thuÕ 13 TNDN cßn nî tõ c¸c kú tr−íc ®· nép trong kú nμy vμ sè thuÕ TNDN nép tr−íc (nÕu cã)) - TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 15 (+) TiÒn thu do nhËn ký quü, ký c−îc 111,112 344 (+) Thu håi c¸c kho¶n ®−a ®i ký quü, ký c−îc 111,112 144, 244 (+) TiÒn tõ c¸c tæ chøc c¸ nh©n bªn ngoμi 111,112 431,4.. th−ëng, hç trî ghi t¨ng quü doanh nghiÖp - TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 16 (-) TiÒn tr¶ c¸c kho¶n nhËn ký c−îc, ký quü 344 111,112 (-) TiÒn chi ®−a ®i ký quü, ký c−îc 144, 244 111,112 (-) TiÒn chi trùc tiÕp tõ quü khen th−ëng, phóc 431, 4.. 111,112 lîi vμ c¸c quü kh¸c L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh M· 08+ m· 09+ m· 10+m· 11+m· 12+m· 20 13+m· 14 +m· 15 +m· 16
 9. II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 1.TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ c¸c 21 tμi s¶n dμi h¹n kh¸c (-) - Chi tiÒn mua s¾m TSC§ 211 111,112,1 13 (-) - øng tiÒn cho nhμ thÇu, nhμ cung cÊp ®Çu 331 111,112,1 t− TSC§ vμ c¸c TS dμi h¹n kh¸c 13 (-) - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n ph¸t sinh b»ng 241, 1332 111, 112 tiÒn 2.TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ c¸c 22 tμi s¶n dμi h¹n kh¸c (+) 1 - PhÇn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 111, 112, 113 711, 515, 33311 111, 112 131, 138 (-) 2 - PhÇn chi thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 811, 635, 13311 111, 112, 113 331, 338 111, 112, 113 3 - Chªnh lÖch thu chi vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ (1 + 2) 3.TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n 23 vÞ kh¸c (-) Chi cho doanh nghiÖp kh¸c vay 128, 228 111, 112 (-) Chi mua tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu 121, 221 111, 112 4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî 24 cña ®¬n vÞ kh¸c (+) Thanh to¸n nî gèc tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú 111, 112 121, 221 phiÕu (+) Thu håi nî gèc c¸c doanh nghiÖp kh¸c vay 111, 112 128, 228 (+) TiÒn thu do b¸n l¹i tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú 111, 112 121, 221 phiÕu 5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 (-) Gãp vèn vμo c¸c doanh nghiÖp kh¸c 221, 222,128,228 111,112,1 13 6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26
 10. (+) Thu håi gãp vèn vμo c¸c doanh nghiÖp 111, 112,113 221,222,1 kh¸c 28,228 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc 27 chia (+) Thu l·i tiÒn göi ng©n hμng 111, 112 515, 33311 (+) Thu cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia (nÕu cã) 111, 112 515, 33311 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− M· sè 30= m· 21+ m· 22+ m· 23+m· 30 24+m· 25+m· 26+m· 27 1 2 3 III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 1.TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp 31 cña chñ së h÷u TiÒn thu do nhËn vèn trùc tiÕp tõ NSNN 111, 112 411 hoÆc do c¸c chñ së h÷u gãp vèn NhËn cÊp ph¸t vèn ®Çu t− XDCB 111, 112 414 2.TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh 32 (-) Hoμn tr¶ vèn trùc tiÕp cho NSNN hoÆc chñ 411 111, 112 së h÷u 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 NhËn tiÒn vay ng¾n h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn 111, 112 311 dông NhËn tiÒn vay dμi h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn 111, 112 341 dông 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 Tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n cho c¸c tæ chøc tÝn 311 111, 112, dông 113 Tr¶ tiÒn vay dμi h¹n cho c¸c tæ chøc tÝn 341, 315 111,112 dông 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36
 11. L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi 61 ngo¹i tÖ TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 Ghi chó: (*) Thanh lý TSC§: Ph¶i cã m· riªng cho c¸c nghiÖp vô thanh lý TSC§, tèt nhÊt cã thÓ x©y dùng hÖ thèng TK911 cÊp 3 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng thanh lý TSC§. Thu vÒ thanh lý TSC§: Nî TK111,112,131 KÕt chuyÓn: Nî TK711 Cã TK3331 Cã TK911 Cã TK711 Chi phÝ thanh lý TSC§: Nî TK214 KÕt chuyÓn: Nî TK911 Nî TK811 Cã TK 811 Cã TK 211 Cã TK111,112... L·i thanh lý TSC§: Nî TK 911 Cã TK 4212 Lç thanh lý TSC§: Nî TK 4212 Cã TK 911 M· 21: sè tiÒn chi tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hμng chuyÓn th¼ng Nî 331, 211, 241/Cã TK131. - PhÇn chi tiÒn tõ tiÒn vay dμi h¹n nhËn ®−îc chuyÓn tr¶ ngay cho ng−êi b¸n trong kú b¸o c¸o Nî 331, 211, 241/Cã TK341
 12. * Tài liệu này được tải về từ : www.lobs-ueh.net
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản