Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
345
lượt xem
123
download

Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

  1. HÖÔÙNG DAÃN LAÄP KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU 1. Caùc yeâu caàu veà vieäc thieát laäp vaø thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng, traùch nhieäm xaõ hoäi: Muïc tieâu phaûi phuø hôïp vôùi chính saùch, muïc tieâu cuûa Coâng ty, phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuûa boä phaän caáp treân. - Muïc tieâu phaûi roõ raøng, thöïc teá, mang tính khaû thi (coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc, ñaùnh giaù ñöôïc). - Muïc tieâu chaát löôïng phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn vaø ñöôïc TGÑ pheâ duyeät. - 2. Laäp keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu (theo sô ñoà gant): Stt Böôùc coâng vieäc Ngöôøi thöïc Ngöôøi kieåm Toång thôøi Tieán ñoä thöïc hieän Ghi chuù hieän tra gian Tuaàn1 Tuaàn2 Tuaàn3 Tuaàn4 1 Laäp Keá hoaïch Anh Taøi – Chò Hueä - 9 ngaøy Thoáng keâ QÑ 2 3 Tröôùc heát xaùc ñònh taát caû caùc böôùc coâng vieäc caàn thieát ñeå thöïc hieän keá hoaïch. - Chæ ñònh ngöôøi thöïc hieän vaø ngöôøi kieåm tra vieäc thöïc hieän coâng vieäc. - Tieán ñoä thöïc hieän trong phaàn tieán ñoä thöïc hieän (theo tuaàn hoaëc theo thaùng) ñöôïc bieåu thò baèng muõi teân tính töø ngaøy thöïc hieän coâng vieäc cho - ñeán ngaøy keát thuùc böôùc coâng vieäc ñoù. Coät toång thôøi gian laø toång soá ngaøy thöïc hieän böôùc coâng vieäc. Sau khi thöïc hieän coâng vieäc xong thì phaûi baùo caùo Toång Giaùm ñoác keát quaû thöïc hieän coâng vieäc. - Keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu phaûi ñöôïc Tröôûng boä phaän kyù nhaän vaø TGÑ pheâ duyeät. - Trang: 1 / 1
Đồng bộ tài khoản