Hướng dẫn luân chuyển chứng từ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

4
2.279
lượt xem
516
download

Hướng dẫn luân chuyển chứng từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định lập luân chuyển và lưu chứng từ kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn luân chuyển chứng từ

  1. HÖÔÙNG DAÃN LUAÂN CHUYEÅN CHÖÙNG TÖØ 1.1. Qui ñònh laäp luaân chuyeån vaø löu chöùng töø keá toaùn: Nôi söû Laø Luaân chuyeån & Löu Kyù maõ Traùch Soá duïng baûn chöùng STT Loaïi Chöùng Töø hieäu nhieäm Lieân photo töø goác Lieân 1 Lieân 2 Lieân 3 cuûa A B C 1 2 3 4 5 6 7 I HAØNG TOÀN KHO 01-VT KT 1 Phieáu nhaäp kho - Nhaäp kho töø SX 1 Giao Thuû kho ghi theû kho vaø chuyeån KT löu (vaøo cuoán PNK ) - Nhaäp töø mua ngoaøi 2-3 Giao Thuû kho ghi theû Laøm chöùng töø thanh toaùn Giao cho PC kho vaø chuyeån KT löu + Keïp vaøo PC (neáu Cô khaùch haøng (vaøo cuoán PNK ) sôû töï thanh toaùn) (neáu coù yeâu + Chuyeån veà PTV ñeå caàu) Keïp vaøo PC (neáu Cty chi hoä) + Löu hoà sô NK (neáu laø haøng Nhaäp khaåu) - Nhaäp noäi boä 2-3 Giao Thuû kho ghi theû Laøm chöùng töø thanh toaùn Giao cho cô - PC kho vaø chuyeån KT löu + Keïp vaøo PC (neáu Cô sôû noäi boä -PXK (vaøo cuoán PNK ) sôû töï thanh toaùn) (keïp vaøo + Chuyeån veà PTV ñeå chöùng töø Keïp vaøo PC (neáu Cty chi xuaát) hoä) - Nhaäp khaùc 1-3 Giao Thuû kho ghi theû Ngöôøi giao (neáu coù) PTV löu hoà sô kho vaø chuyeån KT löu haøng traû (neáu (vaøo cuoán PNK ) coù) 02-VT KT 2 Phieáu xuaát kho - Xuaát kho ñeå SX 1 Giao Thuû kho ghi theû kho vaø chuyeån KT chi tieát haøng toàn khoû löu (vaøo cuoán PXK ) - Xuaát noäi boä 2 Giao Thuû kho ghi theû Giao cho cô sôû noäi boä - PC kho vaø chuyeån KT löu (keïp vaøo chöùng töø nhaäp) _PT (vaøo cuoán PXK ) Xuaát khaùc 1-2 Giao Thuû kho ghi theû Ngöôøi nhaän (neáu coù yeâu kho vaø chuyeån KT löu caàu) (vaøo cuoán PXK )
  2. A B C 1 2 3 4 5 6 7 Phieáu xuaát kho kieâm 03-VT 3 Löu taïi cuoán Giao cho cô sôû noäi boä _Duøng thanh Chöùng töø - PNK 3 _löu vôùi chöùng töø nhaäp toaùn (keïp vaøo PC (neáu - PT vaän chuyeån noäi boä kho (neáu coù nhaäp kho) PT) coù nhaäp _hoaëc löu cuøng phieáu chi _Löu taïi cuoán kho) neáu khoâng thanh toaùn 4 Leänh ñieàu ñoäng _KT 1 _Ñoùng thaønh cuoán PXK _PTV _Keïp vaøo cuoán PXK kieâm vaän chuyeån noäi boä 5 Theû kho 06-VT Thuû kho 1 Thuû kho 6 Bieân baûn kieåm keâ 08-VT KT 3 Giao thuû kho Chuyeån veà PKT KT cô sôû löu II BAÙN HAØNG - Hoaù ñôn GTGT KT CT 3 Löu taïi cuoán Giao khaùch haøng Duøng ñeå KT Cô sôû PTV Thanh toaùn + Keïp vaøo PT (neáu Cô sôû töï thu) + Chuyeån veà P.TV ñeå keïp vaøo PT (neáu Cty thu hoä). +Keïp vaøo chöùng töø ngaân haøng (thu baèng CK) - Bieân baûn huûy hoaù ñôn KT CT 2 PTV löu Giao cho khaùch haøng KT Cô sôû - Bieân baûn ñieàu chænh PTV Hoùa ñôn 7 Bieân baûn traû haøng KT 2 PTV löu (hoà sô traû haøng) Giao cho khaùch haøng KT Cô sôû III TIEÀN TEÄ 1 Phieáu thu 01-TT KT 2 Thuû quyõ giöõ ghi BCQ Giao cho ngöôøi noäp tieàn vaø chuyeån keá toaùn löu (neáu caàn) (lieân maøu thaønh cuoán (lieân maøu vaøng) traéng) 2 Phieáu chi 02-TT KT 1-3 Thuû quyõ giöõ ghi BCQ Giao cho ngöôøi nhaän vaø chuyeån keá toaùn löu tieàn (neáu caàn) (lieân maøu thaønh cuoán (lieân maøu vaøng) traéng) 3 Bieân baûn kieåm quyõ 07-TT KT 3 Thuû quyõ PKT Keá toaùn IV TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : BB giao nhaän TSCÑ 01-TSCÑ KT TSCÑ 3 KT TSCÑ löu Nôi nhaän Ngöôøi giao 1 - Mua saém môùi - Nhaäp khaåu A B C 1 2 3 4 5 6 7 3 KT TSCÑ löu PKT PTCS 2 BB baøn giao traùch nhieäm söû duïng TS
  3. 02-TSCÑ KT TSCÑ 1 KT TSCÑ löu 3 Theû TSCÑ BB thanh lyù, nhöôïng 03-TSCÑ KT TSCÑ 3 KT TSCÑ löu PKT PTCS 4 baùn taøi saûn KT TSCÑ 3 KT TSCÑ löu PKT PTCS 5 BB nghieäm thu taøi saûn KT TSCÑ 2-3 KT TSCÑ löu Ngöôøi giao Ngöôøi nhaän 6 Phieáu chuyeån TSCÑ- CCDC PTV Phoøng TV löu Khaùch haøng KT TSCÑ 7 Hôïp ñoàng mua baùn TSCÑ V COÂNG NÔÏ - BB ñoái chieáu coâng nô KT 3 Phoøng keá toaùn Giao cho khaùch haøng KT cô sôû löu - BB giaûm giaù haøng baùn KT 3 Phoøng keá toaùn Giao cho khaùch haøng KT cô sôû löu VI TIEÀN LÖÔNG 3 PTV Löu Keïp vaøo phieáu chi KT Baûng _KT löông,BHXH,KPCÑ, _PTV BHYT VII HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN - Hôïp ñoàng PTV PTV löu Khaùch haøng - Bieân baûn thanh lyù PTV PTV löu Khaùch haøng VIII Nghieäp vuï khaùc Bieân baûn xöû lyù lieân quan haïch toaùn KT 2 KT cô sôû löu Noäp PKT (keøm chöùng töø ) Chöùng töø ghi soå 1.2. Qui ñònh noäp chöùng töø keá toaùn veà phoøng keá toaùn Caùc chöùng töø khi noäp veà phoøng keá toaùn phaûi ñöôïc: Ñoùng thaønh cuoán theo loaïi vaø keøm theo chöùng töø goác - Ñaày ñuû chöõ kyù cuûa phuï traùch cô sôû, caùc boä phaän lieân quan (ngoaïi tröø phieáu chi Keá toaùn tröôûng vaø Toång giaùm - ñoác kyù sau khi chuyeån veà phoøng keá toaùn) Caùc phieáu thu, chi khoái vaên phoøng coâng ty ñöôïc löu giöõ taïi boä phaän laäp phieáu (chò Höôøng) cho ñeán khi coù yeâu - caàu ñöa vaøo kho löu tröõ . Loaïi chöùng töø Noäp veà PKT chaäm nhaát Ngöôøi nhaän STT Ngaøy 20 thaùng sau KT kieåm tra 1 Phieáu thu Ngaøy 20 thaùng sau ( chöùng töø 2 Phieáu chi Ngaøy cuoái thaùng sau Caùc Phaân xöôûng in 3 Phieáu nhaäp kho Ngaøy cuoái thaùng sau Noäp cho keá toaùn 4 Phieáu xuaát kho 10 ngaøy sau kieåm keâ Toång hôïp in) 5 Bieân baûn kieåm keâ Ngaøy 20 thaùng sau 6 Caùc bieân baûn khaùc Ngaøy 20 thaùng sau 7 Baûng löông, BHXH,YT,kpcñ Ngaøy 20 thaùng sau 8 Chöùng töø ghi soå
Đồng bộ tài khoản