HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Chia sẻ: ducthelh

Chủ yếu bám sát nội dung chương trình của toàn cấp, chú trọng một số nội dung sau: Bổ sung: Một số tính chất của bất đẳng thức, xây dựng một số hằng bất đẳng thức. Chương I: - Trọng tâm: Định nghĩa, tính chất căn bậc hai, căn bậc ba, các phép biến đổi căn thức. - Bổ sung: Định...

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Híng dÉn néi dung båi dìng häc sinh giái
huyÖn trùc ninh M«n: To¸n - líp 9
N¨m häc 2009 – 2010
PhÇn ®¹i sè

I. Thêi gian: HÕt tiÕt 33 theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh.
II. träng t©m : Chñ yÕu b¸m s¸t néi dung ch¬ng tr×nh cña toµn cÊp, chó träng mét sè néi dung sau:
1. ¤n tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc: HÖ thèng c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc.
Bæ sung: Mét sè tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, x©y dùng mét sè h»ng bÊt ®¼ng thøc.
2. Ch¬ng I: - Träng t©m: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt c¨n bËc hai, c¨n bËc ba, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n thøc.
- Bæ sung: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc n.
3. Ch¬ng II: - Träng t©m : §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ® êng th¼ng song song, c¾t
nhau, trïng nhau trong mÆt ph¼ng to¹ ®é.
- Bæ sung: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong mÆt ph¼ng to¹ ®é, to¹ ®é trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng khi biÕt to¹ ®é hai
®Çu ®o¹n th¼ng, to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng vu«ng gãc trong mÆt ph¼ng to¹
®é.
III. c¸c chuyªn ®Ò.
1. BÊt ®¼ng thøc.
§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc, c¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc.
2. Cùc trÞ ®¹i sè.
- §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt nhá nhÊt cña mét biÓu thøc, lý thuyÕt thêng dïng ®Ó t×m cùc trÞ cña mét biÓu thøc.
- Sai lÇm thêng m¾c ph¶i khi t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc ®¹i sè.
- Mét sè ph¬ng ph¸p t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña mét biÓu thøc.
3. BiÕn ®æi rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc.
- Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc, tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc khi biÕt gi¸ trÞ cña c¸c biÕn hoÆc gi¸ trÞ cña mét biÓu
thøc chøa biÕn kh¸c.
1
4. Ph¬ng tr×nh v« tØ.
- C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tû, hÖ ph¬ng tr×nh v« tû, cô thÓ: ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn phô,
®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh.
5. Hµm sè vµ ®å thÞ. VÞ trÝ t¬ng ®èi gi÷a hai ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng to¹ ®é.

IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ


TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó
- §Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng - Xem chuyªn ®Ò Chøng minh bÊt ®¼ng
¤n tËp bÊt ®¼ng
1-2 thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc. thøc - (N©ng cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp
thøc líp 8.
- C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 2)
- §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt - Xem chuyªn ®Ò T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸
cña mét biÓu thøc. trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc - N©ng
3-6 Cùc trÞ ®¹i sè. - C¸c d¹ng bµi tËp thêng gÆp. cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp 2.
- Mét sè chó ý khi t×m cùc trÞ. - Chuyªn ®Ò Cùc trÞ - N©ng cao vµ ph¸t
- Sai lÇm khi gi¶i to¸n cùc trÞ. triÓn to¸n 9 tËp 1.
- Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
- TÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc khi cho gi¸ trÞ
BiÕn ®æi rót gän
cña biÕn hoÆc khi biÕt gi¸ trÞ cña mét biÓu
7-8 c¸c biÓu thøc chøa
thøc kh¸c.
c¨n thøc bËc hai.
- T×m gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó biÓu thøc ®· rót gän
cã gi¸ trÞ nguyªn.
- C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tØ, cô thÓ: - Xem chuyªn ®Ò Ph¬ng tr×nh v« tØ -
ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn N©ng cao vµ ph¸t triÓn To¸n 9 tËp 1.
9-12 Ph¬ng tr×nh v« tØ.
phô, ®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng
thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh.
13-14 Hµm sè bËc nhÊt - VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng trªn mÆt
2
ph¼ng to¹ ®é.
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ®êng th¼ng
®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.

15 ¤n tËp tæng hîp
3
PhÇn h×nh häc

I. Thêi gian: HÕt tiÕt 28 .
II. kiÕn thøc:
1, ¤n tËp l¹i kiÕn thøc líp 8:
C¸c kiÕn thøc vÒ diÖn tÝch nh c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c, tû sè diÖn tÝch, c¸c tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý
Talet, bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c, quy t¾c ba ®iÓm, mèi quan hÖ gi÷a ® êng xiªn vµ ®êng vu«ng gãc, bÊt ®¼ng thøc
C«si, bÊt ®¼ng thøc Bunhiakèpski.
2. Ch¬ng I: HÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng
+ C¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
0 0 0
+Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän: §/n, tÝnh chÊt tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän.Tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt 30 ;45 ;60 .
3, Ch¬ng 2: §êng trßn
+ Mèi quan hÖ gi÷a ®êng kÝnh vµ d©y cung, liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m tíi d©y.
+ VÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®êng th¼ng víi ®êng trßn.
+ TÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn, cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau, dÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn.
4, Bµi tËp. * Bµi tËp tr¾c nghiÖm. Thêng xuyªn ®a bµi tËp tr¾c nghiÖm vµo c¸c tiÕt d¹y lý thuyÕt vµ luyÖn tËp
(Bµi tËp n©ng cao ®Ó ph¸t triÓn t duy cho HS giái).
* Bµi tËp tù luËn.
Bµi tËp cô thÓ tõng chuyªn ®Ò.
Bµi tËp thêng tæng hîp kiÕn thøc 2 ch¬ng. Chó ý khai th¸c më réng bµi to¸n.
Mét sè d¹ng :
- HÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
- Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän.
- Chøng minh cho c¸c ®iÓm cïng n»m trªn 1 ®êng trßn (cã thÓ lµ 4;5 ®iÓm hoÆc nhiÒu h¬n n÷a)
- Chøng minh cho 1 ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña 1 ®êng trßn. Bµi tËp sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, tÝnh chÊt hai tiÕp
tuyÕn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm.


4
- TiÕp tôc sö dông c¸c kiÕn thøc cña líp d íi hoÆc hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng ®Ó chøng minh ®¼ng thøc hoÆc ®Ó
tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña mét h×nh, ®é dµi ®o¹n th¼ng.
- Chøng minh bÊt ®¼ng thøc hoÆc t×m cùc trÞ.
- X¸c ®Þnh quü tÝch cña mét ®iÓm ( PhÇn thuËn cña bµi to¸n quü tÝch. §iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo?)
III. Kü n¨ng. Yªu cÇu vÏ h×nh chÝnh x¸c, râ rµng ®¶m b¶o ®îc ®é lín. Tr×nh bµy lêi gi¶i ng¾n gän, hîp lý.
IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ ( mçi tuÇn1 buæi = 3tiÕt h×nh häc)


TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó
1 - Bµi tËp vÒ diÖn tÝch, tû sè diÖn tÝch....
¤n tËp l¹i kiÕn thøc
- VÒ tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lý Talet...
h×nh häc líp 8.
2
- ¸p dông c¸c hÖ thøc lîng ®Ó tÝnh c¸c ®o¹n th¼ng, tÝnh chu vi,
3 LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc
diÖn tÝch cña mét h×nh...
c¹nh vµ ®êng cao trong
- ¸p dông hÖ thøc lîng ®Ó chøng minh c¸c ®¼ng thøc, bÊt ®¼ng
4 tam gi¸c vu«ng
thøc, t×m cùc trÞ h×nh häc...
- Chøng minh mét sè hÖ thøc vÒ tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän.
5 LuyÖn tËp vÒ tû sè lîng
0 0
- TÝnh ®îc tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt nh 15 ; 36 ....
gi¸c cña gãc nhän
6
- Bµi tËp vÒ c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng.
LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc
7
- KÕt hîp víi bµi tËp vÒ c¹nh vµ ®êng cao ®Ó luyÖn tËp.
gi÷a c¹nh vµ gãc nhän
8 trong tam gi¸c vu«ng
9 ¤n tËp tæng hîp Bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc ch¬ng 1
10 KiÓm tra KiÓm tra thêi gian kho¶ng 45 phót.
Chøng minh cho c¸c
11
- Chøng minh cho 4 ®iÓm, 5 ®iÓm , ...cïng n»m trªn mét ®êng trßn
®iÓm cïng n»m trªn mét
- Bµi tËp quü tÝch ( ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo)
12
®êng trßn.
13 C¸c bµi tËp vÒ tiÕp - Chøng minh cho mét ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®êng
tuyÕn cña ®êng trßn trßn.

5
- Sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau t¹i mét
®iÓm ®Ó gi¶i quyÕt mét sè bµi tËp.
¤n tËp tæng hîp cña ch- - ¤n tËp kiÕn thøc tæng hîp
14
¬ng 1 vµ ch¬ng 2
15 KiÓm tra KiÓm tra tæng hîp ( cã thÓ kÕt hîp víi ®¹i sè)

---- HÕt -----
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản