Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 6 trang

0
73
lượt xem
23
download

Chủ yếu bám sát nội dung chương trình của toàn cấp, chú trọng một số nội dung sau: Bổ sung: Một số tính chất của bất đẳng thức, xây dựng một số hằng bất đẳng thức. Chương I: - Trọng tâm: Định nghĩa, tính chất căn bậc hai, căn bậc ba, các phép biến đổi căn thức. - Bổ sung: Định...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9
Nội dung Text

  1. Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Híng dÉn néi dung båi dìng häc sinh giái huyÖn trùc ninh M«n: To¸n - líp 9 N¨m häc 2009 – 2010 PhÇn ®¹i sè I. Thêi gian: HÕt tiÕt 33 theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh. II. träng t©m : Chñ yÕu b¸m s¸t néi dung ch¬ng tr×nh cña toµn cÊp, chó träng mét sè néi dung sau: 1. ¤n tËp vÒ bÊt ®¼ng thøc: HÖ thèng c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc. Bæ sung: Mét sè tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, x©y dùng mét sè h»ng bÊt ®¼ng thøc. 2. Ch¬ng I: - Träng t©m: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt c¨n bËc hai, c¨n bËc ba, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n thøc. - Bæ sung: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, c¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc n. 3. Ch¬ng II: - Träng t©m : §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ® êng th¼ng song song, c¾t nhau, trïng nhau trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. - Bæ sung: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong mÆt ph¼ng to¹ ®é, to¹ ®é trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng khi biÕt to¹ ®é hai ®Çu ®o¹n th¼ng, to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng, ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng vu«ng gãc trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. III. c¸c chuyªn ®Ò. 1. BÊt ®¼ng thøc. §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc, c¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 2. Cùc trÞ ®¹i sè. - §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt nhá nhÊt cña mét biÓu thøc, lý thuyÕt thêng dïng ®Ó t×m cùc trÞ cña mét biÓu thøc. - Sai lÇm thêng m¾c ph¶i khi t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc ®¹i sè. - Mét sè ph¬ng ph¸p t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. 3. BiÕn ®æi rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc. - Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc, tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc khi biÕt gi¸ trÞ cña c¸c biÕn hoÆc gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc chøa biÕn kh¸c. 1
  2. 4. Ph¬ng tr×nh v« tØ. - C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tû, hÖ ph¬ng tr×nh v« tû, cô thÓ: ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn phô, ®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh. 5. Hµm sè vµ ®å thÞ. VÞ trÝ t¬ng ®èi gi÷a hai ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó - §Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng - Xem chuyªn ®Ò Chøng minh bÊt ®¼ng ¤n tËp bÊt ®¼ng 1-2 thøc, c¸c h»ng bÊt ®¼ng thøc. thøc - (N©ng cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp thøc líp 8. - C¸c ph¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 2) - §Þnh nghÜa gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt - Xem chuyªn ®Ò T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ cña mét biÓu thøc. trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc - N©ng 3-6 Cùc trÞ ®¹i sè. - C¸c d¹ng bµi tËp thêng gÆp. cao vµ ph¸t triÓn to¸n 8 tËp 2. - Mét sè chó ý khi t×m cùc trÞ. - Chuyªn ®Ò Cùc trÞ - N©ng cao vµ ph¸t - Sai lÇm khi gi¶i to¸n cùc trÞ. triÓn to¸n 9 tËp 1. - Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai. - TÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc khi cho gi¸ trÞ BiÕn ®æi rót gän cña biÕn hoÆc khi biÕt gi¸ trÞ cña mét biÓu 7-8 c¸c biÓu thøc chøa thøc kh¸c. c¨n thøc bËc hai. - T×m gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó biÓu thøc ®· rót gän cã gi¸ trÞ nguyªn. - C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh v« tØ, cô thÓ: - Xem chuyªn ®Ò Ph¬ng tr×nh v« tØ - ph¬ng ph¸p n©ng lòy thõa ®Ó khö c¨n, ®Æt Èn N©ng cao vµ ph¸t triÓn To¸n 9 tËp 1. 9-12 Ph¬ng tr×nh v« tØ. phô, ®¸nh gi¸ hai vÕ dùa trªn c¸c bÊt ®¼ng thøc, ®a vÒ hÖ ph¬ng tr×nh. 13-14 Hµm sè bËc nhÊt - VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng trªn mÆt 2
  3. ph¼ng to¹ ®é. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh. 15 ¤n tËp tæng hîp 3
  4. PhÇn h×nh häc I. Thêi gian: HÕt tiÕt 28 . II. kiÕn thøc: 1, ¤n tËp l¹i kiÕn thøc líp 8: C¸c kiÕn thøc vÒ diÖn tÝch nh c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c, tû sè diÖn tÝch, c¸c tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý Talet, bÊt ®¼ng thøc trong tam gi¸c, quy t¾c ba ®iÓm, mèi quan hÖ gi÷a ® êng xiªn vµ ®êng vu«ng gãc, bÊt ®¼ng thøc C«si, bÊt ®¼ng thøc Bunhiakèpski. 2. Ch¬ng I: HÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng + C¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. 0 0 0 +Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän: §/n, tÝnh chÊt tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän.Tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt 30 ;45 ;60 . 3, Ch¬ng 2: §êng trßn + Mèi quan hÖ gi÷a ®êng kÝnh vµ d©y cung, liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m tíi d©y. + VÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®êng th¼ng víi ®êng trßn. + TÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn, cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau, dÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn. 4, Bµi tËp. * Bµi tËp tr¾c nghiÖm. Thêng xuyªn ®a bµi tËp tr¾c nghiÖm vµo c¸c tiÕt d¹y lý thuyÕt vµ luyÖn tËp (Bµi tËp n©ng cao ®Ó ph¸t triÓn t duy cho HS giái). * Bµi tËp tù luËn. Bµi tËp cô thÓ tõng chuyªn ®Ò. Bµi tËp thêng tæng hîp kiÕn thøc 2 ch¬ng. Chó ý khai th¸c më réng bµi to¸n. Mét sè d¹ng : - HÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao, vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. - Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän. - Chøng minh cho c¸c ®iÓm cïng n»m trªn 1 ®êng trßn (cã thÓ lµ 4;5 ®iÓm hoÆc nhiÒu h¬n n÷a) - Chøng minh cho 1 ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña 1 ®êng trßn. Bµi tËp sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, tÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm. 4
  5. - TiÕp tôc sö dông c¸c kiÕn thøc cña líp d íi hoÆc hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng ®Ó chøng minh ®¼ng thøc hoÆc ®Ó tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña mét h×nh, ®é dµi ®o¹n th¼ng. - Chøng minh bÊt ®¼ng thøc hoÆc t×m cùc trÞ. - X¸c ®Þnh quü tÝch cña mét ®iÓm ( PhÇn thuËn cña bµi to¸n quü tÝch. §iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo?) III. Kü n¨ng. Yªu cÇu vÏ h×nh chÝnh x¸c, râ rµng ®¶m b¶o ®îc ®é lín. Tr×nh bµy lêi gi¶i ng¾n gän, hîp lý. IV. Thêi gian thùc hiÖn cô thÓ ( mçi tuÇn1 buæi = 3tiÕt h×nh häc) TuÇn Chuyªn ®Ò Néi dung Ghi chó 1 - Bµi tËp vÒ diÖn tÝch, tû sè diÖn tÝch.... ¤n tËp l¹i kiÕn thøc - VÒ tam gi¸c ®ång d¹ng, ®Þnh lý vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lý Talet... h×nh häc líp 8. 2 - ¸p dông c¸c hÖ thøc lîng ®Ó tÝnh c¸c ®o¹n th¼ng, tÝnh chu vi, 3 LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc diÖn tÝch cña mét h×nh... c¹nh vµ ®êng cao trong - ¸p dông hÖ thøc lîng ®Ó chøng minh c¸c ®¼ng thøc, bÊt ®¼ng 4 tam gi¸c vu«ng thøc, t×m cùc trÞ h×nh häc... - Chøng minh mét sè hÖ thøc vÒ tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän. 5 LuyÖn tËp vÒ tû sè lîng 0 0 - TÝnh ®îc tû sè lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt nh 15 ; 36 .... gi¸c cña gãc nhän 6 - Bµi tËp vÒ c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng. LuyÖn tËp vÒ hÖ thøc 7 - KÕt hîp víi bµi tËp vÒ c¹nh vµ ®êng cao ®Ó luyÖn tËp. gi÷a c¹nh vµ gãc nhän 8 trong tam gi¸c vu«ng 9 ¤n tËp tæng hîp Bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc ch¬ng 1 10 KiÓm tra KiÓm tra thêi gian kho¶ng 45 phót. Chøng minh cho c¸c 11 - Chøng minh cho 4 ®iÓm, 5 ®iÓm , ...cïng n»m trªn mét ®êng trßn ®iÓm cïng n»m trªn mét - Bµi tËp quü tÝch ( ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®êng nµo) 12 ®êng trßn. 13 C¸c bµi tËp vÒ tiÕp - Chøng minh cho mét ®êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®êng tuyÕn cña ®êng trßn trßn. 5
  6. - Sö dông tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn, hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm ®Ó gi¶i quyÕt mét sè bµi tËp. ¤n tËp tæng hîp cña ch- - ¤n tËp kiÕn thøc tæng hîp 14 ¬ng 1 vµ ch¬ng 2 15 KiÓm tra KiÓm tra tæng hîp ( cã thÓ kÕt hîp víi ®¹i sè) ---- HÕt ----- 6

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản