HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: emilynguyen

Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia hà nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Sách do trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 1HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI
MÖN
LÕCH SÛÃ
ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN
VIÏÅT NAM
TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY
LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH


NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
NÙM 2000


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2
TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ1. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn)
2. Trêìn Duy Khang
3. Trõnh Vùn Suâng
4. Àinh Xuên Lyá
5. Lï Ngoåc Liïåu
6. Nguyïîn Thõ Thuãy
7. Ngö Àùng Tri
8. Ngö Vùn Hoaán
9. Trõnh Vùn Giaãng
10. Nguyïîn Hûäu Thu
11. Nguyïîn Kim Lan
12. Phaåm Vùn Tö
13. Nguyïîn Thuyá Muâi
Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung:
Lï Mêåu Haän (Giaáo sû)
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3
MUÅC LUÅC


LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .......................................................................................................................................................... 5

CÊU 1: TAÁC ÀÖÅNG CUÃA CHÑNH SAÁCH THÖËNG TRÕ THUÖÅC ÀÕA CUÃA THÛÅC DÊN PHAÁP ÀÖËI VÚÁI SÛÅ BIÏËN
ÀÖÍI XAÄ HÖÅI, GIAI CÊËP VAÂ MÊU THUÊÎN TRONG XAÄ HÖÅI VIÏÅT NAM CUÖËI THÏË KYÃ XIX ÀÊÌU THÏË KYÃ XX? .... 6

CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ÀÏËN CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC
(1911- 1920) VAÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CAÁCH MAÅNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC CUÃA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNH
TRONG NHÛÄNG NÙM 20 CUÃA THÏË KYÃ XX?................................................................................................................... 8

CÊU 3: QUAÁ TRÒNH CHUÊÍN BÕ VÏÌ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC CHO VIÏÅC
THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 11

CÊU 4: HÖÅI NGHÕ THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA
CHÑNH CÛÚNG VÙÆN TÙÆT VAÂ SAÁCH LÛÚÅC VÙÆN TÙÆT CUÃA ÀAÃNG. YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG? 13

CÊU 5: HAÄY CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VAÂ NÙÆM QUYÏÌN LAÄNH ÀAÅO CAÁCH MAÅNG
VIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LAÂ MÖÅT XU THÏË KHAÁCH QUAN CUÃA LÕCH SÛÃ? ........................................................... 17

CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA "LUÊÅN CÛÚNG CHÑNH TRÕ"
THAÁNG 10-1930 CUÃA ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19

CÊU 7: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO 1930 - 1931? ....... 21

CÊU 8: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO DÊN CHUÃ 1936 —
1939? ................................................................................................................................................................................... 23

CÊU 9: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ TRÛÚNG ÀIÏÌU CHÓNH CHIÏËN
LÛÚÅC CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀAÃNG TRONG THÚÂI KYÂ 1939 - 1945? ............................................................................... 26

CÊU 10: HOAÂN CAÃNH, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "NHÊÅT - PHAÁP BÙÆN NHAU VAÂ
HAÂNH ÀÖÅNG CUÃA CHUÁNG TA" NGAÂY 12-3-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? .................... 29

CÊU 11: YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAÁCH MAÅNG
THAÁNG TAÁM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31

CÊU 12: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "KHAÁNG CHIÏËN KIÏËN QUÖËC"
THAÁNG 11-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? ............................................................................. 34

CÊU 13: ÀAÃNG TA ÀAÄ LAÄNH ÀAÅO NHÊN DÊN TA THÛÅC HIÏÅN NHÛÄNG BIÏÅN PHAÁP GÒ ÀÏÍ BAÃO VÏÅ CHÑNH
QUYÏÌN CAÁCH MAÅNG NHÛÄNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36

CÊU 14: TAÅI SAO THAÁNG 12-1946, ÀAÃNG ÀAÄ QUYÏËT ÀÕNH PHAÁT ÀÖÅNG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN QUÖËC.
PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI KHAÁNG CHIÏËN CUÃA ÀAÃNG?......................................................... 39

CÊU 15. TRÒNH BAÂY TOÁM TÙÆT NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM ÀÛÚÅC VAÅCH RA
TRONG "CHÑNH CÛÚNG ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM" DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ II CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 2 -
1951? ................................................................................................................................................................................... 42

CÊU 16: TRONG TIÏËN TRÒNH KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP (1946 - 1954), ÀAÃNG TA LAÄNH DAÅO
QUÊN VAÂ DÊN TA XÊY DÛÅNG VAÂ PHAÁT TRIÏÍN THÛÅC LÛÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN DIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO? .. 44

CÊU 17: PHÊN TÑCH YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA
CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN THÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP VAÂ CAN THIÏÅP MYÄ (1946 - 1954)? .......................................... 47http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 4

CÊU 18: PHÊN TÑCH ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH NÛÚÁC TA SAU KHI HOAÂ BÒNH LÊÅP LAÅI (7-1954) VAÂ NÖÅI DUNG
CÚ BAÃN CUÃA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 9 NÙM
1960 VAÅCH RA? ................................................................................................................................................................. 49

CÊU 19: HÖÅI NGHÕ BAN CHÊËP HAÂNH TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG LÊÌN THÛÁ 15 (1-1959) VAÂ ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III
CUÃA ÀAÃNG (9-1960) ÀAÄ PHÊN TÑCH TÑNH CHÊËT XAÄ HÖÅI MIÏÌN NAM VAÂ VAÅCH RA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG
MIÏÌN NAM NHÛ THÏË NAÂO?........................................................................................................................................... 52

CÊU 20: QUAÁ TRÒNH CHÓ ÀAÅO CUÃA ÀAÃNG TRONG CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA CAÁCH MAÅNG MIÏÌN
NAM TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975?............................................................................................................................. 55

CÊU 21: ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH VAÂ ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC DO ÀAÅI
HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM ÀÏÌ RA (9-1960)? ........................ 60

CÊU 22: ÀÙÅC ÀIÏÍM, YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ NHÛÄNG BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM
CUÃA ÀAÃNG TRONG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG MYÄ, CÛÁU NÛÚÁC? ................................................................... 62

CÊU 23: NHÛÄNG THAÂNH QUAÃ VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA SÛÅ NGHIÏÅP CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN
BÙÆC TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975 ? ............................................................................................................................. 65

CÊU 24: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VI CUÃA ÀAÃNG (12-1986) ÀAÄ KIÏÍM ÀIÏÍM, ÀAÁNH GIAÁ
THAÂNH TÛÅU VAÂ THIÏËU SOÁT, KHUYÏËT ÀIÏÍM CUÃA 10 NÙM (1975-1986) ÀÛA ÀÊËT NÛÚÁC TIÏËN LÏN THEO
CON ÀÛÚÂNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA NHÛ THÏË NAÂO?.................................................................................................. 68

CÊU 25: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VII CUÃA ÀAÃNG (THAÁNG 6-1991) ÀAÄ ÀAÁNH GIAÁ VÏÌ QUAÁ
TRÒNH THÛÅC HIÏÅN ÀÖÍI MÚÁI TRÏN CAÁC LÔNH VÛÅC CUÃA ÀÚÂI SÖËNG XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG NHÛÄNG
NÙM 1987 - 1991 NHÛ THÏË NAÂO? .................................................................................................................................. 72

CÊU 26: NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BAÃN CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM VAÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ
BAÃN CHÓ ÀAÅO QUAÁ TRÒNH XÊY DÛÅNG VAÂ BAÃO VÏÅ TÖÍ QUÖËC TRONG "CÛÚNG LÔNH XÊY DÛÅNG ÀÊËT NÛÚÁC
TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI"?............................................................................................. 76

CÊU 27: ÀAÁNH GIAÁ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI VII VAÂ 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI (1986-1996) ............ 79

CÊU 28: NHÛÄNG BAÂI HOÅC CHUÃ YÏËU CUÃA 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI LAÂ GÒ?...................................................................... 81

CÊU 29: NHÛÄNG THAÂNH TÛÅU VAÂ BAÂI HOÅC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ VIII
CUÃA ÀAÃNG (1995-2000) .................................................................................................................................................... 83

CÊU 30: PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM NÙÆM VÛÄNG NGOÅN CÚÂ
ÀÖÅC LÊÅP DÊN TÖÅC VAÂ CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?............................................................................................................. 84

CÊU 31: NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOAÂN KÏËT DÊN TÖÅC, ÀOAÂN
KÏËT QUÖËC TÏË ? ................................................................................................................................................................ 87

CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM LAÂ NHÊN TÖË CÚ BAÃN LAÄNH ÀAÅO VAÂ TÖÍ CHÛÁC MOÅI
THÙÆNG LÚÅI CUÃA CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 90
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 5
LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN


Àïí phuåc vuå viïåc daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön lyá luêån chñnh trõ
Maác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåc
chuyïn nghiïåp. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coá
sûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã Àaãng
Cöång saãn Viïåt Nam.
Saách do Trung têm Böìi dûúäng caán böå giaãng daåy lyá luêån Maác -
Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaá
trûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taái
baãn.
Saách àûúåc trònh baây dûúái daång Hoãi - Àaáp, nöåi dung baão àaãm
tñnh hïå thöëng, coá troång àiïím vaâ baám saát yïu cêìu chûúng trònh böå
mön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam.
Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën àoáng goáp cuãa baån àoåc
àïí lêìn taái baãn sau coá chêët lûúång hún.


Thaáng 3 nùm 2000
NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 6
Cêu 1: Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa thûåc dên
Phaáp àöëi vúái sûå biïën àöíi xaä höåi, giai cêëp vaâ mêu thuêîn trong xaä höåi
Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX?
1. Chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa Phaáp úã Viïåt Nam cuöëi
thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX
Sau khi cú baãn kïët thuác giai àoaån xêm lûúåc vuä trang, thûåc
dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách thöëng trõ nö dõch vaâ boác löåt rêët
taân baåo àöëi vúái dên töåc ta.
- Vïì chñnh trõ: Thi haânh chïë àöå chuyïn chïë, trûåc tiïëp nùæm
moåi quyïìn haânh; "chia àïí trõ", thuã tiïu moåi quyïìn tûå do dên chuã,
thùèng tay àaân aáp vaâ khuãng böë.
Vïì kinh tïë: Tiïën haânh caác chñnh saách khai thaác àïí cûúáp àoaåt
taâi nguyïn, boác löåt nhên cöng reã maåt, múã röång thõ trûúâng tiïu thuå
haâng hoaá cuãa tû baãn Phaáp; àöåc quyïìn vïì kinh tïë àïí dïî bïì vú veát;
àöåc quyïìn quan thuïë vaâ phaát haânh giêëy baåc; duy trò hònh thûác boác
löåt phong kiïën; kòm haäm nïìn kinh tïë Viïåt Nam trong voâng laåc hêåu;
laâm cho kinh tïë nûúác ta phuå thuöåc vaâo kinh tïë Phaáp.
- Vïì vùn hoaá xaä höåi: Thi haânh chñnh saách ngu dên, nö dõch,
gêy têm lyá tûå ti vong baãn, àêìu àöåc nhên dên bùçng thuöëc phiïån vaâ
rûúåu cöìn, huã hoaá thanh niïn bùçng tiïåm nhaãy, soâng baåc, khuyïën
khñch mï tñn dõ àoan, ngùn chùån aãnh hûúãng cuãa nïìn vùn hoaá tiïën
böå thïë giúái vaâo Viïåt Nam...
2. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa àöëi vúái xaä höåi
Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX
- Viïåt Nam àaä biïën àöíi tûâ möåt xaä höåi phong kiïën thaânh möåt
xaä höåi thuöåc àõa nûãa phong kiïën, mêët hùèn quyïìn àöåc lêåp, phuå
thuöåc vaâo nûúác Phaáp vïì moåi mùåt kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoaá.
- Caác giai cêëp xaä höåi bõ biïën àöíi:
+ Giai cêëp phong kiïn àõa chuã àêìu haâng àïë quöëc, dûåa vaâo
chuáng àïí aáp bûác, boác löåt nhên dên.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 7

+ Giai cêëp nöng dên bõ bêìn cuâng hoaá vaâ phên hoaá sêu sùæc.
+ Caác giai cêëp múái xuêët hiïån nhû: giai cêëp tû saãn (tû saãn dên
töåc vaâ tû saãn maåi baãn); giai cêëp cöng nhên ra àúâi vaâ trûúãng thaânh;
giai cêëp tiïíu tû saãn ngaây caâng àöng àaão.
- Xaä höåi Viïåt Nam coá hai mêu thuêîn cú baãn:
+ Möåt laâ: mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc Viïåt Nam vúái chuã
nghôa àïë quöëc xêm lûúåc Phaáp vaâ boån tay sai.
+ Hai laâ: mêu thuêîn giûäa nhên dên Viïåt Nam, chuã yïëu laâ
giai cêëp nöng dên, vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën.
Hai mêu thuêîn àoá gùæn chùåt vúái nhau, trong àoá, mêu thuêîn
giûäa toaân thïí dên töåc ta vúái chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ tay sai
phaãn àöång laâ mêu thuêîn chuã yïëu. Mêu thuêîn àoá ngaây caâng trúã
nïn sêu sùæc vaâ gay gùæt.
Giaãi quyïët caác mêu thuêîn àoá àïí múã àûúâng cho àêët nûúác phaát
triïín laâ yïu cêìu cú baãn vaâ bûác thiïët cuãa caách maång nûúác ta luác bêëy
giúâ.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 8
Cêu 2: Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác -
Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc (1911- 1920) vaâ nhûäng tû tûúãng caách
maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Ngûúâi àûúåc hònh thaânh trong nhûäng
nùm 20 cuãa thïë kyã XX?
1. Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác -
Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc
Mêëy chuåc nùm àêìu thïë kyã XX, caác cuöåc vêån àöång chöëng Phaáp
cûáu nûúác cuãa nhên dên ta liïn tiïëp bõ thûåc dên Phaáp dòm trong bïí
maáu. Phong traâo yïu nûúác bïë tùæc, chûa xaác àõnh àûúåc àûúâng löëi
àuáng àùæn.
Giûäa luác àoá, Nguyïîn Têët Thaânh (tûác Nguyïîn AÁi Quöëc) àaä rúâi
Töí quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác múái, àaä bön ba khùæp nùm chêu
böën biïín xem xeát tònh hònh, nghiïn cûáu lyá luêån vaâ kinh nghiïåm
cuãa caách maång caác nûúác nhêët laâ caách maång Myä vaâ caách maång
Phaáp; àaä lao àöång vaâ tham gia àêëu tranh trong haâng nguä giai cêëp
cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång úã nhiïìu nûúác àïí coá kiïën thûác vaâ
kinh nghiïåm vïì giuáp nûúác mònh. Ngûúâi nhêån xeát: ÚÃ àêu boån thûåc
dên thöëng trõ cuäng àïìu taân aác, úã àêu nhên dên lao àöång cuäng àïìu
bõ aáp bûác, boác löåt, cuäng quêåt khúãi vaâ cêìn àûúåc giaãi phoáng.
- Sau khi cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi Nga nùm 1917 thaânh
cöng, Ngûúâi àaä hûúáng àïën cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi vaâ chõu
aãnh hûúãng cuãa cuöåc caách maång vô àaåi àoá.
Nùm 1919, Ngûúâi gûãi àïën Höåi nghõ Veácxay (cuãa caác nûúác àïë
quöëc thùæng trêån sau Chiïën tranh thïë giúái thûá I) baãn yïu saách àoâi
Chñnh phuã Phaáp thûâa nhêån caác quyïìn tûå do, dên chuã vaâ bònh àùèng
cuãa dên töåc Viïåt Nam. Yïu saách àoá cuäng àûúåc Höåi nghõ chêëp nhêån.
Tûâ àoá, Ngûúâi ruát ra kïët luêån quan troång: Caác dên töåc bõ aáp bûác
muöën àûúåc àöåc lêåp tûå do thêåt sûå, trûúác hïët phaãi dûåa vaâo lûåc lûúång
cuãa baãn thên mònh, phaãi tûå mònh giaãi phoáng cho mònh.
- Thaáng 7-1920, baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì
dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin àaä àïën vúái Nguyïîn AÁi Quöëc.

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 9

Noá àaä àaáp ûáng àuáng nguyïån voång tha thiïët maâ Ngûúâi àang êëp uã:
àöåc lêåp cho dên töåc, tûå do cho àöìng baâo. Ngûúâi viïët: "Baãn luêån
cûúng laâm cho töi caãm àöång, phêën khúãi, saáng toã, tin tûúãng biïët
bao!...". Ngûúâi dûát khoaát ài theo con àûúâng cuãa Lïnin.
- Thaáng 12 - 1920, Nguyïîn AÁi Quöëc tham gia Àaåi höåi Àaãng
xaä höåi Phaáp hoåp úã Tua; àaä boã phiïëu taán thaânh gia nhêåp Quöëc tïë III
vaâ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Phaáp vò cûúng lônh cuãa Quöëc tïë III
cuäng nhû cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp àïìu quan têm àïën phong traâo
giaãi phoáng dên töåc úã caác thuöåc àõa. Ngûúâi àaä tûâ chuã nghôa yïu nûúác
àïën chuã nghôa cöång saãn; àaä tòm àûúåc con àûúâng giaãi phoáng cho dên
töåc Viïåt Nam. Ngay tûâ luác àoá, Ngûúâi àaä noái: "Muöën cûáu nûúác vaâ
giaãi phoáng dên töåc, khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caách
maång vö saãn".
2. Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc
cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc
- Chuã nghôa thûåc dên laâ keã thuâ chung cuãa giai cêëp cöng nhên
vaâ nhên dên lao àöång toaân thïë giúái, laâ keã thuâ trûåc tiïëp nguy haåi
nhêët cuãa nhên dên caác nûúác thuöåc àõa.
- Caách maång giaãi phoáng dên töåc laâ möåt böå phêån caách maång
trong thúâi àaåi àïë quöëc vaâ caách maång vö saãn. Giaãi phoáng dên töåc
phaãi gùæn liïìn vúái giaãi phoáng nhên dên lao àöång, giaãi phoáng giai
cêëp cöng nhên.
- Caách maång giaãi phoáng dên töåc úã caác nûúác thuöåc àõa vaâ caách
maång vö saãn úã "chñnh quöëc" coá quan hïå khùng khñt vúái nhau vò chuã
nghôa àïë quöëc nhû möåt con àóa coá 2 voâi: möåt voâi huát maáu giai cêëp
cöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång úã "chñnh quöëc" coân möåt voâi huát
maáu caác dên töåc thuöåc àõa. Muöën àaánh àöí boån àïë quöëc thò phaãi cùæt
caã 2 caái voâi êëy. Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh chiïën àêëu giûäa caác lûåc
lûúång caách maång úã thuöåc àõa vaâ "chñnh quöëc". Caách maång thuöåc àõa
khöng phuå thuöåc vaâo caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" maâ coá tñnh
chuã àöång, àöåc lêåp vaâ coá thïí thaânh cöng trûúác caách maång úã chñnh
quöëc vaâ goáp phêìn àêíy maånh caách maång úã chñnh quöëc tiïën lïn.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 10

- Giûúng cao ngoån cúâ chöëng àïë quöëc vaâ boån phong kiïën tay
sai, giaânh àöåc lêåp, tûå do laâ tû tûúãng chiïën lûúåc caách maång àuáng
àùæn cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vïì caách maång thuöåc àõa.
- Caách maång úã thuöåc àõa, trûúác hïët laâ giaãi phoáng dên töåc, múã
àûúâng tiïën lïn giaãi phoáng hoaân toaân lao àöång, giaãi phoáng con
ngûúâi, tûác laâ laâm caách maång xaä höåi chuã nghôa.
- Vïì lûåc lûúång caách maång: "cöng nöng laâ ngûúâi chuã caách
mïånh", "laâ göëc caách mïånh"; cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo; tiïíu tû
saãn, tri thûác laâ baån àöìng minh cuãa caách maång.
- Caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. Quêìn chuáng cêìn
àûúåc giaác ngöå vaâ töí chûác laåi thaânh àöåi nguä vûäng bïìn; àûúåc hiïíu
biïët tònh thïë "coá mûu chûúác".
- Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh, àoaân kïët vúái caác lûåc lûúång caách
maång quöëc tïë; phaãi nïu cao tñnh chuã àöång caách maång, yá thûác tûå lûåc
tûå cûúâng.
- Phaãi coá Àaãng laänh àaåo. Àaãng phaãi coá hoåc thuyïët caách maång,
àoá laâ hoåc thuyïët Maác - Lïnin, phaãi biïët vêån duång àuáng àùæn hoåc
thuyïët àoá vaâo hoaân caãnh Viïåt Nam.
Hïå thöëng quan àiïím caách maång àuáng àùæn vaâ saáng taåo àoá laâ
nöåi dung tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc theo chuã nghôa
Maác - Lïnin cuãa Ngûúâi. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àoá àûúåc
truyïìn vaâo Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX, laâ ngoån
cúâ hûúáng àaåo cho caách maång Viïåt Nam ài àuáng quyä àaåo caách maång
vö saãn thïë giúái, laâ cú súã lyá luêån cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn
Viïåt Nam.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 11
Cêu 3: Quaá trònh chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam?
Sau Caách maång Thaáng Mûúâi Nga (1917), phong traâo cöång
saãn vaâ cöng nhên quöëc tïë phaát triïín maånh meä. Thaáng 7-1920,
Nguyïîn AÁi Quöëc àoåc baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì
dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin vaâ àaä ài àïën möåt sûå lûåa
choån dûát khoaát con àûúâng giaãi phoáng dên töåc do Lïnin vaåch ra.
Thaáng 12 nùm 1920, taåi Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úã
Tua, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä taán thaânh viïåc gia nhêåp Quöëc tïë thûá III
vaâ biïíu quyïët saáng lêåp ra Àaãng Cöång saãn Phaáp. Nguyïîn AÁi Quöëc
trúã thaânh chiïën sô cöång saãn àêìu tiïn cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ dên
töåc Viïåt Nam.
Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc xuác tiïën viïåc chuêín bõ vïì chñnh trõ,
tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam.
Vïì mùåt tû tûúãng vaâ chñnh trõ:
Ngûúâi àaä viïët baâi àùng caác baáo: "Ngûúâi cuâng khöí" do Ngûúâi
saáng lêåp, baáo "Nhên àaåo" - cú quan Trung ûúng cuãa Àaãng Cöång
saãn Phaáp, baáo "Àúâi söëng cöng nhên" - tiïëng noái cuãa giai cêëp cöng
nhên, baáo Sûå thêåt (Liïn Xö), Taåp chñ thû tñn Quöëc tï quöëc tïë cöång
saãn), baáo Thanh niïn (Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ
höåi)... vaâ caác taác phêím "Baãn aán chïë àöå thûåc dên Phaáp", "Àûúâng
caách mïånh" mang tïn Ngûúâi. Qua nöåi dung caác baâi baáo vaâ caác taác
phêím àoá, Ngûúâi têåp trung lïn aán chuã nghôa àïë quöëc, chuã nghôa
thûåc dên noái chung vaâ chuã nghôa thûåc dên Phaáp. Ngûúâi vaåch trêìn
baãn chêët xêm lûúåc, phaãn àöång, boác löåt, àaân aáp taân baåo cuãa chuã
nghôa thûåc dên. Bùçng nhûäng dêîn chûáng cuå thïí, sinh àöång, Ngûúâi
àaä töë caáo trûúác dû luêån Phaáp vaâ thïë giúái töåi aác taây trúâi cuãa thûåc
dên Phaáp àöëi vúái nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. Àùåc biïåt, Ngûúâi àaä
trònh baây caác quan àiïím lyá luêån vïì caách maång thuöåc àõa möåt caách
àuáng àùæn, saáng taåo vaâ khaá hoaân chónh. (Xem muåc 2 dûúái tiïu àïì:
Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc, thuöåc àïì söë 2). Hïå thöëng quan àiïím àoá àûúåc

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 12

truyïìn vaâo Viïåt Nam nhùçm chuêín bõ vïì tû tûúãng vaâ chñnh trõ cho
viïåc thaânh lêåp Àaãng.
Vïì mùåt töí chûác:
Thaáng 12-1924, Nguyïîn AÁi Quöëc àïën Quaãng Chêu (Trung
Quöëc), Ngûúâi tham gia saáng lêåp Höåi liïn hiïåp caác dên töåc bõ aáp bûác
AÁ - Àöng àïí thöëng nhêët haânh àöång chöëng chuã nghôa thûåc dên.
Thaáng 6-1925, Ngûúâi thaânh lêåp "Viïåt Nam thanh niïn caách
maång àöìng chñ höåi", töí chûác trung kiïn laâ "Cöång saãn àoaân" laâm
noâng cöët àïí trûåc tiïëp truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo Viïåt
Nam; múã nhiïìu lúáp huêën luyïån àaâo taåo möåt söë thanh niïn yïu
nûúác Viïåt Nam thaânh nhûäng caán böå caách maång, trong àoá, möåt söë
àûúåc choån ài hoåc úã Trûúâng àaåi hoåc Phûúng Àöng (Liïn Xö); möåt söë
àûúåc cûã ài hoåc quên sûå, phêìn lúán sau naây àûúåc àûa vïì nûúác hoaåt
àöång.
Hïå thöëng quan àiïím, lyá luêån vïì con àûúâng caách maång cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh tû tûúãng caách maång hûúáng àaåo phong
traâo dên töåc vaâ caác töí chûác chñnh trõ theo khuynh hûúáng caách
maång vö saãn, dêîn àïën sûå ra àúâi caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam:
Àöng Dûúng cöång saãn àaãng (6-1929), An Nam cöång saãn àaãng
(7-1929) vaâ Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân (9-1929).
Tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7 thaáng 2 nùm 1930, Höåi nghõ thöëng
nhêët Àaãng àaä hoåp taåi Cûãu Long Hûúng Caãng), dûúái sûå chuã trò cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc àaä nhêët trñ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn thaânh
möåt àaãng duy nhêët lêëy tïn laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam; thöng qua
Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt,
Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa Àaãng vaâ Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa caác höåi quêìn
chuáng; thöng qua lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng do àöìng chñ
Nguyïîn AÁi Quöëc thaão. Caác vùn kiïån quan troång cuãa Àaãng àûúåc Höåi
nghõ thöng qua laâ Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång
saãn Viïåt Nam.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 13
Cêu 4: Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930.
Phên tñch nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn
tùæt cuãa Àaãng. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng?
1. Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930
Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong traâo cöng nhên Viïåt
Nam phaát triïín maånh vúái yá thûác giai cêëp vaâ yá thûác chñnh trõ ngaây
caâng roä rïåt àaä taåo thaânh laân soáng caách maång dên töåc, dên chuã
maånh meä, trong àoá, giai cêëp cöng nhên àaä thêåt sûå trúã thaânh lûåc
lûúång chñnh trõ àöåc lêåp, taåo ra nhûäng àiïìu kiïån chñn muöìi cho sûå
phên hoaá tñch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ
höåi" vaâ trong Àaãng Tên Viïåt dêîn àïën viïåc hònh thaânh nhûäng töí
chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Àoá laâ: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, An
Nam cöång saãn àaãng, Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân. Caác töí chûác
naây hoaåt àöång riïng reä, tranh giaânh quêìn chuáng. Thûåc tiïîn àoá àoâi
hoãi cêëp thiïët phaãi coá sûå laänh àaåo thöëng nhêët, chùåt cheä cuãa möåt
chñnh àaãng duy nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam.
Quöëc tïë cöång saãn àaä gûãi thû cho nhûäng ngûúâi cöång saãn úã
Àöng Dûúng, kïu goåi thaânh lêåp möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët.
- Àûúåc sûå uyã nhiïåm cuãa Quöëc tïë cöång saãn, Nguyïîn AÁi Quöëc
àaä triïåu têåp Höåi nghõ àaåi biïíu caác töí chûác cöång saãn úã Hûúng Caãng
tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7-2-1930 àïí húåp nhêët thaânh möåt Àaãng Cöång
saãn duy nhêët.
Tham gia höåi nghõ coá hai àaåi biïíu cuãa Àöng Dûúng cöång saãn
àaãng, hai àaåi biïíu cuãa An Nam cöång saãn àaãng.
Höåi nghõ àaä nghe Nguyïîn AÁi Quöëc phên tñch tònh hònh trong
nûúác vaâ ngoaâi nûúác, phï bònh nhûäng haânh àöång thiïëu thöëng nhêët
giûäa caác töí chûác cöång saãn, àïì nghõ caác töí chûác cöång saãn àoaân kïët,
thöëng nhêët laåi thaânh möåt àaãng duy nhêët.
Caác àaåi biïíu nhêët trñ boã thaânh kiïën, thaânh thêåt húåp taác àïí
thöëng nhêët thaânh möåt Àaãng cöång saãn duy nhêët, àoá laâ Àaãng Cöång
saãn Viïåt Nam.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 14

Thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Àiïìu lïå
vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt cuãa Àaãng vïì caách töí chûác caác àoaân
thïí quêìn chuáng vaâ àiïìu lïå toám tùæt cuãa cöng höåi, nöng höåi, höåi
thanh niïn, höåi phuå nûä, höåi phaãn àïë àöìng minh (tûác laâ mùåt trêån
dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc).
- Vaåch kïë hoaåch tiïën haânh húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã
trong nûúác vaâ cûã Ban Chêëp haânh Trung ûúng lêm thúâi.
Nguyïîn AÁi Quöëc àaä ra lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng.
2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn
tùæt cuãa Àaãng
Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt àûúåc thöng qua taåi
Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng 3-2-1930 tuy coân sú lûúåc, nhûng àaä vaåch
ra àûúâng löëi cú baãn, àuáng àùæn cho caách maång Viïåt Nam, laâ Cûúng
lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng.
Nöåi dung cuãa Cûúng lônh toám tùæt:
- Àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa caách maång: Trïn cú súã phên tñch
tònh hònh kinh tïë, giai cêëp, xaä höåi nûúác ta, Cûúng lônh viïët: "Chuã
trûúng laâm tû saãn dên quyïìn caách maång vaâ thöí àõa caách maång àïí
ài túái xaä höåi cöång saãn".
- Nhiïåm vuå cuãa caách maång tû saãn dên quyïìn úã nûúác ta laâ
àaánh àuöíi àïë quöëc Phaáp xêm lûúåc vaâ àaánh àöí boån phong kiïën tay
sai, laâm cho nûúác Viïåt Nam àûúåc àöåc lêåp tûå do; tõch thu ruöång àêët
cuãa boån àïë quöëc, phong kiïën àïí laâm cuãa cöng vaâ chia cho dên
ngheâo; chuêín bõ vaâ laänh àaåo nöng dên ngheâo laâm caách maång ruöång
àêët, quöëc hûäu hoaá toaân böå xñ nghiïåp cuãa boån àïë quöëc; thaânh lêåp
chñnh phuã cöng nöng binh vaâ töí chûác quên àöåi cöng nöng.
Caác nhiïåm vuå trïn bao haâm caã nöåi dung dên töåc vaâ dên chuã,
chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Song, nöíi bêåt lïn laâ nhiïåm vuå
chöëng àïë quöëc vaâ tay sai phaãn àöång, giaânh àöåc lêåp, tûå do cho dên
töåc.
- Lûåc lûúång àïí àaánh àöí àïë quöëc vaâ phong kiïën trûúác hïët laâ
cöng nöng. Àaãng phaãi thu phuåc cho àûúåc cöng nöng vaâ laâm cho giai
cêëp cöng nhên laänh àaåo àûúåc àöng àaão quêìn chuáng ; àöìng thúâi

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 15

"Phaãi hïët sûác liïn laåc vúái tiïíu tû saãn, trñ thûác, trung nöng... àïí keáo
hoå vïì phña vö saãn giai cêëp". Àöëi vúái phuá nöng, trung tiïíu àõa chuã
vaâ tû saãn Viïåt Nam maâ chûa roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi lúåi
duång hoùåc trung lêåp. Böå phêån naâo àaä roä mùåt phaãn caách maång thò
phaãi àaánh àöí. Trong khi liïn laåc taåm thúâi vúái caác giai cêëp, phaãi rêët
cêín thêån, khöng khi naâo nhûúång böå möåt chuát lúåi ñch gò cuãa cöng
nöng maâ ài vaâo àûúâng löëi thoaã hiïåp. Giai cêëp cöng nhên laâ giai cêëp
laänh àaåo caách maång.
Àaánh àöí chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ boån phong kiïën, "laâm
cho nûúác Viïåt Nam hoaân toaân àöåc lêåp", "lêåp ra chñnh phuã cöng
binh" vaâ "quên àöåi cöng nöng" bùçng phûúng phaáp baåo lûåc caách
maång, bùçng sûác maånh moåi mùåt cuãa quêìn chuáng, chûá khöng phaãi
bùçng con àûúâng caãi lûúng, thoaã hiïåp.
- Caách maång Viïåt Nam laâ böå phêån cuãa Caách maång thïë giúái,
phaãi àoaân kïët vúái caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ giai cêëp vö saãn quöëc tïë,
nhêët laâ giai cêëp cöng nhên Phaáp.
- Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë quyïët àõnh thùæng lúåi cuãa
caách maång. "Àaãng laâ àöåi tiïn phong cuãa vö saãn giai cêëp", cho nïn
Àaãng coá traách nhiïåm thu phuåc cho àûúåc àaåi böå phêån giai cêëp mònh,
phaãi laâm cho giai cêëp mònh laänh àaåo àûúåc dên chuáng; "phaãi thu
phuåc cho àûúåc àaåi àa söë dên caây vaâ phaãi dûåa chùæc vaâo dên caây
ngheâo", phaãi liïn laåc vúái caác giai cêëp caách maång vaâ caác têìng lúáp yïu
nûúác àïí àoaân kïët hoå laåi. Àaãng laâ möåt khöëi thöëng nhêët yá chñ vaâ
haânh àöång. Àaãng viïn phaãi "hùng haái tranh àêëu cêín thêån vaâ daám
hy sinh, phuåc tuâng mïånh lïånh Àaãng vaâ àoáng kinh phñ, chõu phêën
àêëu trong möåt böå phêån Àaãng".
3. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng
- Höåi nghõ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam mang
têìm voác möåt Àaåi höåi thaânh lêåp Àaãng. Höåi nghõ àaä quy tuå toaân böå
phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác dûúái sûå laänh àaåo cuãa
möåt àöåi tiïn phong duy nhêët cuãa caách maång, vúái àûúâng löëi caách
maång àuáng àùæn, dêîn túái sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ haânh àöång
cuãa phong traâo caách maång caã nûúác.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 16

- Àaãng ra àúâi àaánh dêëu möåt bûúác ngoùåt cùn baãn trong lõch sûã
caách maång nûúác ta, chêëm dûát thúâi kyâ caách maång úã trong tònh traång
"àen töëi nhû khöng coá àûúâng ra", chêëm dûát thúâi kyâ bïë tùæc, khuãng
hoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, laâ sûå kiïån coá yá nghôa quyïët àõnh àöëi
vúái toaân böå quaá trònh phaát triïín cuãa caách maång Viïåt Nam tûâ àoá vïì
sau.
- Àaãng ra àúâi laâ biïíu hiïån sûå xaác lêåp vai troâ laänh àaåo cuãa giai
cêëp cöng nhên Viïåt Nam, khùèng àõnh quaá trònh tûâ àêëu tranh tûå
phaát àïën àêëu tranh tûå giaác.
- Àaãng ra àúâi laâ kïët quaã têët yïëu cuãa cuöåc àêëu tranh dên töåc
vaâ giai cêëp úã Viïåt Nam trong thúâi àaåi múái. Àaãng laâ sûå kïët húåp giûäa
chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh vúái phong traâo
cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20
cuãa thïë kyã naây.
Höì Chñ Minh àaä viïët: "Viïåc thaânh lêåp Àaãng laâ bûúác ngoùåt vö
cuâng quan troång trong lõch sûã caách maång Viïåt Nam. Noá chûáng toã
rùçng giai cêëp vö saãn ta àaä trûúãng thaânh vaâ àuã sûác laänh àaåo caách
maång".
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 17
Cêu 5: Haäy chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi vaâ nùæm
quyïìn laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tûâ nùm 1930 laâ möåt xu thïë
khaách quan cuãa lõch sûã?
1. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãa
thûåc dên Phaáp
Dûúái taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa
cuãa thûåc dên Phaáp, xaä höåi Viïåt Nam àaä chuyïín tûâ xaä höåi phong
kiïën sang xaä höåi thuöåc àõa, vúái hai mêu thuêîn cú baãn : mêu thuêîn
giûäa dên töåc ta vúái thûåc dên Phaáp vaâ mêu thuêîn giûäa nhên dên ta
(chuã yïëu laâ nöng dên) vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Giaãi
quyïët mêu thuêîn àoá àïí àûa xaä höåi tiïën lïn theo àuáng
xu thïë cuãa thúâi àaåi laâ yïu cêìu têët yïëu khaách quan cuãa lõch sûã.
Tûâ àêìu thïë kyã XX, do aãnh hûúãng cuãa phong traâo dên chuã tû
saãn thïë giúái vaâ nhûäng chuyïín biïën kinh tïë - xaä höåi Viïåt Nam,
phong traâo dên töåc úã nûúác ta tiïëp tuåc phaát triïín, nhiïìu töí chûác
chñnh trõ theo hûúáng dên chuã tû saãn àaä xuêët hiïån:
- Phong traâo Àöng Du (1906 - 1908) do nhaâ yïu nûúác Phan
Böåi Chêu laänh àaåo.
- Phong traâo Àöng Kinh Nghôa Thuåc (1907) diïîn ra khaá söi
nöíi dûúái caác hònh thûác tuyïn truyïìn caãi caách, cöí vuä loâng yïu nûúác.
- Phong traâo Duy Tên (1906 - 1908) nhùçm vêån àöång caãi caách
vùn hoaá, xaä höåi, àaã kñch boån vua quan phong kiïën thöëi naát.
- Töí chûác Viïåt Nam Quang phuåc höåi (1912) nhùçm muåc àñch
"àaánh àuöíi quên Phaáp, khöi phuåc nûúác Viïåt Nam".
- Phong traâo yïu nûúác cuãa caác têìng lúáp tiïíu tû saãn thaânh thõ
phaát triïín maånh nhû phong traâo àêëu tranh àoâi traã tûå do cho cuå
Phan Böåi Chêu (1925), töí chûác àaám tang cuå Phan Chu Trinh.
- Viïåt Nam quöëc dên àaãng do Nguyïîn Thaái Hoåc saáng lêåp (25-
12-1927) laâ möåt àaãng chñnh trõ theo xu hûúáng caách maång dên chuã
tû saãn. Muåc àñch cuãa àaãng naây laâ àaánh àuöíi giùåc Phaáp, lêåt àöí chïë


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 18

àöå phong kiïën, thiïët lêåp dên quyïìn. Cuöåc khúãi nghôa Yïn Baái (9-2-
1930) biïíu thõ tinh thêìn phaãn khaáng quyïët liïåt cuãa giai cêëp tû saãn
Viïåt Nam chöëng laåi sûå aáp bûác cuãa thûåc dên Phaáp. Sûå thêët baåi cuãa
cuöåc khúãi nghôa àaä böåc löå tñnh chêët non yïëu, bêët lûåc cuãa giai cêëp tû
saãn vaâ caác têìng lúáp tiïíu tû saãn trong vai troâ caách maång dên töåc.
Caác phong traâo àoá khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu khaách quan
cuãa sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc vaâ àïìu bõ thûåc dên Phaáp àaân aáp.
2. Khuynh hûúáng cûáu nûúác theo con àûúâng caách maång vö saãn
Nùm 1911, Nguyïîn AÁi Quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ àaä
lûåa choån àuáng àùæn con àûúâng giaãi phoáng dên töåc, àoá laâ con àûúâng
caách maång vö saãn.
Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin
vaâo Viïåt Nam, chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc
thaânh lêåp Àaãng tiïn phong caách maång úã Viïåt Nam. Viïåt Nam
thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi ra àúâi, trûåc tiïëp truyïìn baá lyá
luêån Maác - Lïnin, lyá luêån vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc vaâo Viïåt Nam, laâm dêëy lïn trong caã nûúác möåt
phong traâo dên töåc dên chuã söi nöíi. Àaãng Tên Viïåt cuäng ra àúâi.
Khuynh hûúáng caách maång vö saãn phaát triïín maånh laâm xuêët hiïån
ba töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam.
Ngaây 3 thaáng 2 nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi.
Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng vaåch roä àûúâng löëi chiïën lûúåc thûåc
hiïån caách maång tû saãn dên quyïìn vaâ thöí àõa caách maång àïí tiïën lïn
xaä höåi cöång saãn...
Nhû vêåy, sau möåt thúâi kyâ daâi, kïí tûâ àêìu thïë kyã XX, lõch sûã
dên töåc ta àaä lêìn lûúåt khaão nghiïåm àuã caác cûúng lônh cûáu nûúác
khaác nhau vaâ cuöëi cuâng chó coân Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ coá khaã
nùng nùæm ngoån cúâ dên töåc, àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, laänh àaåo
caách maång Viïåt Nam tiïën lïn.
Múái ra àúâi, Àaãng àaä giûúng cao ngoån cúâ caách maång, àoaân kïët
vaâ laänh àaåo toaân dên ta tiïën lïn àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, giaãi
phoáng giai cêëp, tûâng bûúác giaânh thùæng lúåi trong cuöåc caách maång
phaãn àïë vaâ phaãn phong kiïën.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 19
Cêu 6: Phên tñch hoaân caãnh lõch sûã ra àúâi vaâ nöåi dung cú baãn cuãa
"Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 cuãa Àaãng Cöång saãn Àöng
Dûúng?
1. Hoaân caãnh lõch sûã
Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam do Höåi
nghõ thaânh lêåp Àaãng thaáng 2-1930 thöng qua múái chó phaác ra
nhûäng neát cú baãn nhêët vïì àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam. Yïu cêìu
khaách quan àoâi hoãi Àaãng phaãi coá möåt cûúng lônh àêìy àuã, toaân diïån
hún.
Sau khi Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, möåt cao traâo caách
maång röång lúán cuãa quêìn chuáng diïîn ra ngaây caâng söi nöíi vaâ àang
trïn àaâ phaát triïín maånh.
Thaáng 4-1930, àöìng chñ Trêìn Phuá sau möåt thúâi gian hoåc úã
Liïn Xö, àûúåc Quöëc tïë cöång saãn cûã vïì nûúác hoaåt àöång vaâ àûúåc böí
sung vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc giao nhiïåm vuå
soaån thaão "Luêån cûúng chñnh trõ".
Höåi nghõ lêìn thûá nhêët cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng
hoåp thaáng 10-1930, Höåi nghõ quyïët àõnh àöíi tïn àaãng thaânh Àaãng
Cöång saãn Àöng Dûúng, cûã ra Ban chêëp haânh Trung ûúng chñnh
thûác, àöìng chñ Trêìn Phuá àûúåc cûã laâm Töíng bñ thû. Höåi nghõ àaä
thöng qua "Luêån cûúng chñnh trõ".
2. Nöåi dung cú baãn
"Luêån cûúng chñnh trõ" göìm 13 muåc, trong àoá, têåp trung
nhûäng vêën àïì lúán:
Caách maång Viïåt Nam phaãi traãi qua hai giai àoaån, trûúác hïët
laâm caách maång tû saãn dên quyïìn, boã qua thúâi kyâ phaát triïín tû baãn
chuã nghôa, tiïën thùèng lïn con àûúâng xaä höåi chuã nghôa.
Caách maång tû saãn dên quyïìn coá nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ
nhiïåm vuå chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây coá möëi quan hïå
khùng khñt vúái nhau.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 20

Giai cêëp vö saãn vaâ nöng dên laâ hai àöång lûåc chñnh cuãa caách
maång, vö saãn laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Luêån cûúng cuäng
phên tñch roä thaái àöå àöëi vúái caách maång cuãa caác giai cêëp, têìng lúáp
khaác trong xaä höåi.
Caách maång Viïåt Nam phaãi ài theo con àûúâng caách maång baåo
lûåc, con àûúâng khúãi nghôa vuä trang. Khúãi nghôa vuä trang giaânh
chñnh quyïìn "khöng phaãi laâ möåt viïåc thûúâng", maâ laâ möåt nghïå
thuêåt "phaãi theo khuön pheáp nhaâ binh".
Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng cöång saãn, àöåi tiïn phong cuãa giai cêëp
vö saãn, laâ àiïìu kiïån cöët yïëu cho sûå thùæng lúåi cuãa caách maång. Àaãng
phaãi lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin laâm nïìn taãng tû tûúãng; phaãi liïn
hïå mêåt thiïët vúái quêìn chuáng, vúái vö saãn vaâ caác dên töåc thuöåc àõa,
vúái caác lûåc lûúång caách maång thïë giúái.
Nöëi tiïëp vaâ kïë thûâa nhûäng àõnh hûúáng lúán àûúåc vaåch roä tûâ
Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt do laänh tuå Nguyïîn AÁi
Quöëc khúãi thaão, "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 àaä xaác àõnh
nhûäng vêën àïì rêët cú baãn trong àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa Àaãng ta.
Tû tûúãng lúán bao truâm cuãa Cûúng lônh chñnh trõ thaáng 10-1930
vêîn laâ quaán triïåt àõnh hûúáng gùæn liïìn àöåc lêåp dên töåc vúái chuã
nghôa xaä höåi. Song bïn caånh àoá, Cûúng lônh naây vêîn coân nhûäng
haån chïë nhû chûa chó ra àûúåc mêu thuêîn chuã yïëu trong xaä höåi
thuöåc àõa, chûa xaác àõnh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ nhiïåm vuå
haâng àêìu. Trong khi nhêën maånh vai troâ cuãa cöng nöng, chûa chuá yá
àuáng mûác àïën vai troâ, võ trñ vaâ khaã nùng caách maång cuãa caác
giai cêëp vaâ têìng lúáp khaác. Noái möåt caách cuå thïí
laâ àaä nhêën maånh möåt chiïìu àïën àêëu tranh giai cêëp, chûa quan
têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc. Khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúác
vöën laâ truyïìn thöëng lêu àúâi cuãa dên töåc ta; saách lûúåc vaâ phûúng
phaáp caách maång chûâng naâo àaä coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão.
Nhûäng haån chïë noái trïn, sau àoá ñt lêu, àaä àûúåc caác höåi nghõ Ban
Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng tiïëp theo khùæc phuåc.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 21
Cêu 7: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa
cao traâo 1930 - 1931?
1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa cao traâo 1930 - 1931
Vaâo nùm 1929 - 1933, thïë giúái tû baãn chuã nghôa bõ khuãng
hoaãng kinh tïë trêìm troång. Àïë quöëc Phaáp truát têët caã gaánh nùång
cuöåc khuãng hoaãng úã Phaáp lïn vai caác thuöåc àõa. Àöng Dûúng bõ keáo
vaâo cuöåc khuãng hoaãng àoá nïn àaä chõu nhûäng hêåu quaã thaãm khöëc:
nöng dên bõ phaá saãn, bõ chïët àoái; cöng nhên ngaây caâng bõ boác löåt
nùång nïì, thêët nghiïåp; giai cêëp tû saãn vûâa ra àúâi àaä bõ tû saãn Phaáp
boáp ngheåt.
Haânh àöång àaân aáp, khuãng böë cuãa thûåc dên Phaáp diïîn ra
khùæp núi gêy khöng khñ chñnh trõ cùng thùèng. Mêu thuêîn giûäa
nhên dên ta vúái thûåc dên Phaáp ngaây caâng gay gùæt àêíy nhên dên ta
vuâng lïn àêëu tranh maånh meä hún, quyïët liïåt hún vúái keã thuâ àïí
giaânh lêëy cuöåc söëng.
Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi àaãm nhêån sûá mïånh laänh àaåo
cuöåc àêëu tranh chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën. Cú súã àaãng tuy chûa
nhiïìu, song àaä trúã thaânh haåt nhên cuãa phong traâo caách maång.
Nhûäng töí chûác quêìn chuáng caách maång àûúåc thaânh lêåp úã nhiïìu núi.
Àûúâng löëi cuãa Àaãng àaä phaãn aánh àuáng nguyïån voång cuãa quêìn
chuáng, àûúåc tuyïn truyïìn röång raäi, laâm cho yá thûác giaác ngöå cuãa
quêìn chuáng ngaây möåt nêng cao.
Phong traâo àêëu tranh cuãa quêìn chuáng àaä buâng lïn maånh meä
dêîn àïën Cao traâo caách maång 1930 - 1931 maâ àónh cao laâ Xö viïët
Nghïå tônh.
2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa cao traâo 1930 -
1931
Cao traâo 1930 -1931 vaâ Xö viïët Nghïå Tônh phaãn aánh àûúâng
löëi chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën trong Cûúng lônh cuãa Àaãng laâ
àuáng àùæn. Khöëi liïn minh giûäa hai giai cêëp cöng nhên vaâ nöng dên
àaä àûúåc thiïët lêåp trong thûåc tïë àêëu tranh.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 22

Àaãng àaä xaác lêåp àûúåc quyïìn laänh àaåo, kiïím nghiïåm àûúåc
àûúâng löëi, reân luyïån àûúåc àöåi nguä caán böå, àaãng viïn cuãa mònh. Baãn
thên quêìn chuáng qua cao traâo àaä tin tûúãng vaâo sûå laänh àaåo cuãa
Àaãng - lûåc lûúång duy nhêët coá thïí àûa caách maång Viïåt Nam àïën
thùæng lúåi, àöìng thúâi cuäng tin tûúãng vaâo khaã nùng caách maång cuãa
baãn thên mònh. Cao traâo caách maång 1930 -1931 laâ möåt cuöåc töíng
diïîn têåp giaânh chñnh quyïìn cuãa nhên dên ta vaâ Àaãng ta.
- Cao traâo 1930 - 1931 àaä àïí laåi cho Àaãng ta nhûäng kinh
nghiïåm bûúác àêìu vïì kïët húåp hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc: chöëng àïë
quöëc vaâ chöëng phong kiïën, kïët húåp phong traâo àêëu tranh cuãa cöng
nhên vaâ nöng dên, thûåc hiïån liïn minh cöng nöng dûúái sûå laänh àaåo
cuãa giai cêëp cöng nhên; kïët húåp phong traâo caách maång úã àö thõ; kïët
húåp caác hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh caách maång cuãa quêìn
chuáng.
- Tuy nhiïn do nhêën maånh möåt chiïìu àïën vêën àïì giai cêëp maâ
chûa quan têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc nïn trong cao traâo
1930 - 1931, vêën àïì saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång chûâng
naâo àoá coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão do àoá mùåt trêån phaãn àïë chûa
àûúåc phaát triïín röång raäi.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 23
Cêu 8: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa
cao traâo dên chuã 1936 — 1939?
1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa Cao traâo dên chuã 1936 - 1939
Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë thïë giúái cuãa chuã nghôa tû baãn àêíy
nhûäng mêu thuêîn vöën coá cuãa chuáng ngaây caâng sêu sùæc Chuã nghôa
phaátxñt àaä ra àúâi. Àoá laâ nïìn chuyïn chñnh àöåc taâi nhêët, taân baåo
nhêët, sö vanh nhêët, hiïëu chiïën nhêët cuãa boån tû baãn taâi chñnh phaãn
àöång. Chuyïn chñnh phaát xñt àaä àûúåc thiïët lêåp, tiïu biïíu úã Àûác - YÁ
- Nhêåt vaâ möåt söë nûúác khaác. Phong traâo chöëng phaát xñt nhanh
choáng lan röång úã nhiïìu nûúác àaä thu huát caác lûåc lûúång coá xu hûúáng
chñnh trõ khaác nhau.
Àaåi höåi lêìn thûá VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn nhêån àõnh: "lûåc
lûúång phaãn caách maång phaátxñt àang têën cöng vaâo chïë àöå dên chuã
tû saãn, àang ra sûác bùæt nhûäng ngûúâi lao àöång phaãi söëng dûúái chïë
àöå boác löåt vaâ bõ àaân aáp daä man nhêët, ngaây nay trong nhiïìu nûúác tû
baãn chuã nghôa; quêìn chuáng lao àöång phaãi lûåa choån möåt caách cuå thïí
khöng phaãi giûäa chuyïn chñnh vö saãn vúái chïë àöå dên chuã tû saãn
maâ laâ giûäa chïë àöå dên chuã tû saãn vúái chuã nghôa phaátxñt".
Vêåy keã thuâ nguy hiïím nhêët cuãa nhên dên thïë giúái luác naây
khöng phaãi laâ chuã nghôa tû baãn hoùåc chuã nghôa àïë quöëc noái chung
maâ laâ chuã nghôa phaátxñt, nhiïåm vuå trûúác mùæt cuãa giai cêëp cöng
nhên quöëc tïë laâ àêëu tranh chöëng chuã nghôa phaátxñt giaânh dên chuã
vaâ hoaâ bònh. Giai cêëp cöng nhên quöëc tïë phaãi thöëng nhêët haâng nguä
cuãa mònh, lêåp mùåt trêån nhên dên röång raäi.
Àöëi vúái caác nûúác thuöåc àõa vaâ nûãa thuöåc àõa, "vêën àïì mùåt
trêån thöëng nhêët chöëng àïë quöëc coá têìm quan troång àùåc biïåt".
Àaåi höåi VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn àaä giuáp Àaãng ta trong viïåc
phên tñch tònh hònh, àïì ra nhiïåm vuå caách maång trong thúâi kyâ múái.
ÚÃ Phaáp, Mùåt trêån Nhên dên Phaáp àûúåc thaânh lêåp (5-1935)
àaä giaânh àûúåc thùæng lúåi trong cuöåc Töíng tuyïín cûã nùm 1936, möåt
chñnh phuã tiïën böå - chñnh phuã Mùåt trêån Nhên dên Phaáp ra àúâi.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 24

ÚÃõ nûúác ta, Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë 1929 - 1933 àaä taác
àöång sêu sùæc àïën àúâi söëng caác giai cêëp, caác têìng lúáp nhên dên lao
àöång, àïën caã caác nhaâ tû saãn, àõa chuã haång vûâa vaâ nhoã. Boån cêìm
quyïìn phaãn àöång úã Àöng Dûúng vêîn thi haânh chñnh saách boác löåt,
vú veát vaâ khuãng böë, àaân aáp daä man phong traâo caách maång cuãa
nhên dên ta.
Thaáng 7-1936, Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng
hoåp taåi Thûúång Haãi (Trung Quöëc) do àöìng chñ Lï Höìng Phong chuã
trò, Höåi nghõ nhêån àõnh: Nhiïåm vuå caách maång tû saãn dên quyïìn laâ
àaánh àöí àïë quöëc Phaáp, giaânh àöåc lêåp dên töåc, xoaá boã giai cêëp àõa
chuã, thûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång khöng hïì thay àöíi, nhûng chûa
phaãi laâ nhiïåm vuå caách maång trûåc tiïëp trong luác naây. Yïu cêìu cêëp
thiïët trûúác mùæt cuãa nhên dên Àöng Dûúng laâ tûå do, dên chuã, caãi
thiïån àúâi söëng. Phaãi thaânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phaãn àïë röång
raäi "bao göìm caác giai cêëp, caác àaãng phaái, caác àoaân thïí chñnh trõ vaâ
tñn ngûúäng tön giaáo khaác nhau àêëu tranh àoâi nhûäng àiïìu dên chuã
àún sú...".
Höåi nghõ àaä giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïu
chiïën lûúåc vúái muåc tiïu cuå thïí trûúác mùæt cuãa caách maång nûúác ta.
Do àoá, àaä nhanh choáng àûa phong traâo caách maång cuãa quêìn chuáng
lïn möåt giai àoaån múái.
2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Cao traâo dên chuã
1936 - 1939
Thûåc hiïån chuã trûúng, chñnh saách múái, Àaãng àaä vûúåt qua bao
trúã lûåc, khoá khùn do sûå àaân aáp cuãa keã thuâ, sûå phaá hoaåi cuãa boån
tröëtkñt, nhûäng xu hûúáng sai lêìm, taã hûäu khuynh trong nöåi böå
phong traâo. Àaãng àaä thu àûúåc nhiïìu thùæng lúåi coá yá nghôa to lúán:
Uy tñn cuãa Àaãng lan röång, thêëm sêu vaâo nhûäng têìng lúáp
quêìn chuáng röång raäi; àaä àöång viïn, giaáo duåc chñnh trõ, xêy dûång töí
chûác, àoaân kïët àêëu tranh cho haâng triïåu quêìn chuáng, thöng qua
nhûäng cuöåc àêëu tranh chñnh trõ, àêëu tranh tû tûúãng röång khùæp tûâ
thaânh thõ àïën nöng thön, tûâ nhaâ maáy àïën àöìn àiïìn, hêìm moã àïën
caác laâng maåc, thön xoám. Thùæng lúåi to lúán àoá taåo nïn nhûäng tiïìn àïì


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 25

àïí Àaãng àûa quêìn chuáng vaâo nhûäng trêån chiïën àêëu kiïn quyïët sau
naây.
Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm:
- Giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïu chiïën lûúåc
vaâ muåc tiïu trûúác mùæt, xaác àõnh àuáng keã thuâ, nhiïåm vuå cuå thïí vaâ
khêíu hiïåu saát húåp àïí àöång viïn quêìn chuáng lïn trêån tuyïën caách
maång.
- Kïët húåp hoaåt àöång bêët húåp phaáp vaâ hoaåt àöång cöng khai,
húåp phaáp, sûã duång moåi hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh, chöëng
khuynh hûúáng baão thuã, ruåt reâ, àöìng thúâi chöëng chuã nghôa cöng
khai, húåp phaáp, khöng coi troång xêy dûång àaãng bñ mêåt vaâ hoaåt
àöång bêët húåp phaáp cuãa Àaãng, sùén saâng vïì tû tûúãng vaâ töí chûác àïí
chuyïín hûúáng hoaåt àöång khi tònh hònh thay àöíi àöåt ngöåt.
- Phaãi giûä vûäng sûå laänh àaåo têåp trung thöëng nhêët cuãa Àaãng,
giûä nghiïm kyã luêåt trong Àaãng, nêng cao tinh thêìn traách nhiïåm,
nùng lûåc tûå àöång cöng taác, phaát huy saáng kiïën cuãa tûâng àaãng viïn,
tûâng chi böå àaãng.
- Phêën àêëu xêy dûång möåt mùåt trêån thöëng nhêët dên chuã röång
raäi, vûäng maånh do Àaãng laänh àaåo. Coá àûúâng löëi saách lûúåc liïn
minh àuáng àùæn vúái caác baån àöìng minh, àêåp tan moåi êm mûu vaâ
thuã àoaån xuyïn taåc, phaá hoaåi cuãa boån phaãn àöång.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 26
Cêu 9: Hoaân caãnh lõch sûã, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa chuã
trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc caách maång cuãa Àaãng trong thúâi kyâ 1939
- 1945?
1. Hoaân caãnh lõch sûã
Chiïën tranh thïë giúái thûá hai buâng nöí. Chñnh phuã Phaáp àaä
tham chiïën. ÚÃ Àöng Dûúng, thûåc dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách
thöëng trõ thúâi chiïën.
Trûúác sûå biïën àöång lúán àoá, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïën
lûúåc, àõnh ra chuã trûúng, chñnh saách múái cho phuâ húåp vúái tònh hònh
múái.
Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 6 (11-1939), àùåc biïåt laâ
Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 8 (5 - 1941), do Nguyïîn AÁi
Quöëc chuã trò, àaä khùèng àõnh nöåi dung, tû tûúãng àiïìu chónh chiïën
lûúåc trong thúâi kyâ múái. Àûúâng löëi cuãa Àaãng vïì caách maång giaãi
phoáng dên töåc àaä àûúåc böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh.
2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa chuã trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc
caách maång
Thûá nhêët, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïën lûúåc, nhùçm têåp
trung giaãi quyïët nhiïåm vuå haâng àêìu laâ àaánh àöí àïë quöëc vaâ tay sai,
giaânh àöåc lêåp dên töåc.
Trong "Thöng caáo cho caác àöìng chñ úã caác cêëp" ngaây 29-9-1939,
Trung ûúng Àaãng vaåch roä: "Hoaân caãnh Àöng Dûúng seä tiïën bûúác
àïën vêën àïì dên töåc giaãi phoáng... Têët caã caác àöìng chñ phaãi thêëu hiïíu
vêën àïì dên töåc giaãi phoáng..., gêy cho têët caã caác têìng lúáp dên chuáng
hiïíu biïët tinh thêìn dên töåc giaãi phoáng". Trung ûúng Àaãng xaác àõnh
keã thuâ cuå thïí, nguy hiïím nhêët cuãa caách maång Àöng Dûúng khöng
phaãi laâ àïë quöëc vaâ giai cêëp àõa chuã phong kiïën noái chung, maâ laâ
chuã nghôa àïë quöëc vaâ boån tay sai phaãn böåi dên töåc. "Bûúác àûúâng
sinh töìn cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng khöng coân coá con àûúâng naâo
khaác hún laâ con àûúâng àaánh àöí àïë quöëc Phaáp, chöëng têët caã aách
ngoaåi xêm, vö luêån da trùæng hay da vaâng, àïí tranh lêëy giaãi phoáng

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 27

dên töåc". "Nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc, àöåc lêåp cho àêët nûúác laâ
möåt nhiïåm vuå trûúác tiïn cuãa Àaãng ta"; "trong luác naây, nïëu khöng
giaãi quyïët àûúåc vêën àïì dên töåc giaãi phoáng, khöng àoâi àûúåc àöåc lêåp,
tûå do cho toaân thïí dên töåc, thò chùèng nhûäng toaân thïí quöëc gia, dên
töåc coân phaãi chõu maäi kiïëp ngûåa trêu, maâ quyïìn lúåi cuãa böå phêån,
giai cêëp àïën vaån nùm cuäng khöng àoâi laåi àûúåc"; "trong giai àoaån
hiïån taåi... nïëu khöng àaánh àuöíi àûúåc Phaáp - Nhêåt thò vêån maång
cuãa dên töåc phaãi chõu kiïëp ngûåa trêu muön àúâi, maâ vêën àïì ruöång
àêët cuäng khöng laâm sao giaãi quyïët àûúåc". "Cuöåc caách maång úã Àöng
Dûúng laâ möåt cuöåc caách maång dên töåc giaãi phoáng".
Thûá hai, sau khi giaânh àöåc lêåp, caác dên töåc söëng trïn baán àaão
Àöng Dûúng muöën lêåp ra möåt chñnh phuã liïn bang hay àûáng riïng
thaânh möåt quöëc gia àöåc lêåp tuyâ yá. Àöëi vúái nûúác ta, sau khi àaánh
àuöíi Phaáp - Nhêåt seä thaânh lêåp möåt chñnh phuã nhên dên, Chñnh
phuã Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, lêëy cúâ àoã sao vaâng nùm caánh laâm
cúâ cuãa toaân quöëc, Chñnh phuã do Quöëc höåi bêìu ra.
Thûá ba, liïn hiïåp têët caã caác giai cêëp vaâ têìng lúáp nhên dên
khöng phên biïåt tön giaáo, xu hûúáng chñnh trõ, àaãng phaái vaâo möåt
mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc thêåt röång raäi, lêëy liïn
minh cöng nöng laâm cú súã. Muöën vêåy cêìn phaãi vêån duång möåt
phûúng phaáp hiïåu triïåu hïët sûác thöëng thiïët, laâm sao àaánh thûác
àûúåc tinh thêìn dên töåc xûa nay trong nhên dên. Trung ûúng quyïët
àõnh thaânh lêåp "Mùåt trêån Viïåt Nam àöåc lêåp àöìng minh", goåi tùæt laâ
Viïåt Minh. Àöëi vúái caác dên töåc Campuchia vaâ Laâo, Àaãng chuã
trûúng lêåp "Mùåt trêån Ai Lao àöåc lêåp àöìng minh", vaâ "Cao Miïn àöåc
lêåp àöìng minh", àïí sau àoá lêåp ra Àöng Dûúng àöåc lêåp àöìng minh.
Coân caác töí chûác quêìn chuáng thò lêåp thaânh caác höåi cûáu quöëc nhû:
cöng nhên cûáu quöëc, nöng dên cûáu quöëc, thanh niïn cûáu quöëc, phuå
nûä cûáu quöëc, v.v..
Thûá tû, chuyïín hûúáng hònh thûác àêëu tranh, tûâ àêëu tranh
cöng khai, húåp phaáp vaâ nûãa húåp phaáp àoâi quyïìn lúåi dên chuã, dên
sinh, sang àêëu tranh chñnh trõ bñ mêåt, bêët húåp phaáp, chuêín bõ khúãi
nghôa vuä trang giaânh chñnh quyïìn. Chuêín bõ khúãi nghôa vuä trang
laâ trung têm cuãa Àaãng vaâ nhên dên ta, phaãi ra sûác chuêín bõ lûåc
lûúång trong toaân quöëc vaâ nhùçm àuáng vaâo nhûäng àiïìu kiïån chuã

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 28

quan vaâ khaách quan thuêån lúåi, ài tûâ khúãi nghôa tûâng phêìn, giaânh
chñnh quyïìn úã àõa phûúng, tiïën lïn töíng khúãi nghôa giaânh chñnh
quyïìn trong caã nûúác...
3. YÁù nghôa cuãa sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc
- Tûâ Höåi nghõ lêìn thûá 6 àïën Höåi nghõ lêìn thûá 8 cuãa Ban chêëp
haânh Trung ûúng Àaãng, sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc cuãa Àaãng trong
thúâi kyâ múái àaä hoaân chónh.
- Trong hoaân caãnh dên töåc ta möåt cöí àöi troâng mêu thuêîn
chuã yïëu trong xaä höåi ta àaä phaát triïín àïën àöå gay gùæt nhêët, vêën àïì
söëng coân cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng àùåt ra möåt caách trûåc tiïëp,
quyïìn lúåi dên töåc giaãi phoáng àùåt lïn cao hún hïët. Àaãng àaä coá chuã
trûúng thûåc hiïån cho àûúåc muåc tiïu chuã yïëu laâ àöåc lêåp dên töåc, àïì
ra haâng loaåt chuã trûúng vaâ biïån phaáp caách maång àuáng àùæn, tñch
cûåc múã röång khöëi àoaân kïët dên töåc, tñch cûåc chuêín bõ vaâ tiïën lïn
khúãi nghôa vuä trang, giaânh chñnh quyïìn. Àûúâng löëi àoá húåp vúái
nguyïån voång cuãa toaân thïí nhên dên, cuãa caác dên töåc úã Àöng
Dûúng, coá khaã nùng àöång viïn caã dên töåc àoaân kïët àûáng lïn àaánh
Phaáp àuöíi Nhêåt.
- Sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc àuáng àùæn àoá àaánh dêëu möåt bûúác
trûúãng thaânh múái cuãa Àaãng ta, coá yá nghôa quyïët àõnh àïën thùæng lúåi
cuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám nùm 1945.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 29
Cêu 10: Hoaân caãnh, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa baãn Chó thõ
"Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta" ngaây 12-3-1945
cuãa Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng?
1. Hoaân caãnh
- Nhêåt xêm lûúåc Àöng Dûúng. Nhêåt - Phaáp cêëu kïët vúái nhau
àaân aáp phong traâo caách maång Viïåt Nam. Song, mêu thuêîn giûäa
chuáng ngaây caâng gay gùæt. Bêëy giúâ Àaãng, ta àaä dûå àoaán: nhêët àõnh
Nhêåt - Phaáp seä thön tñnh lêîn nhau.
- Àêìu nùm 1945, Chiïën tranh thïë giúái lêìn thûá hai bûúác vaâo
giai àoaån kïët thuác• Nûúác Phaáp àûúåc giaãi phoáng, Chñnh phuã Àúâgön
trúã laåi Pari. Quên Anh àaánh lui quên Nhêåt úã Miïën Àiïån. Myä àöí böå
lïn Philippin, khöëng chïë phêìn àûúâng biïín tûâ Nhêåt Baãn àïën
Inàönïxia.
Thûåc dên Phaáp theo phaái Àúâgön úã Àöng Dûúng ngoác àêìu dêåy,
hoaåt àöång raáo riïët, chúâ quên Àöìng minh vaâo seä lêåt àöí Nhêåt àïí khöi
phuåc quyïìn thöëng trõ.
Phaát xñt Nhêåt àûáng trûúác tònh thïë thêët baåi úã Thaái Bònh
Dûúng nïn phaãi nhanh choáng laâm cuöåc àaão chñnh lêåt àöí Phaáp.
Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng hoåp tûâ ngaây 9-3-1945 àïën
10-3-1945 àaä àaánh giaá tònh hònh, nhêån àõnh thúâi cú khúãi nghôa vaâ
àaä ra baãn Chó thõ "Nhêåt — Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng
ta".
2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa baãn Chó thõ
- Xaác àõnh keã thuâ chñnh, cuå thïí, trûúác mùæt vaâ duy nhêët cuãa
nhên dên Àöng Dûúng laâ phaát xñt Nhêåt; thay khêíu hiïåu àaánh àuöíi
phaátxñt Nhêåt, Phaáp bùçng khêíu hiïåu àaánh àuöíi phaátxñt Nhêåt vaâ
àûa ra khêíu hiïåu "thaânh lêåp chñnh quyïìn caách maång cuãa nhên
dên Àöng Dûúng".
- Phaát àöång cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác maånh meä laâm
tiïìn àïì cho cuöåc töíng khúãi nghôa; phaãi coá nhûäng hònh thûác tuyïn


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 30

truyïìn, àêëu tranh húåp vúái thúâi kyâ tiïìn khúãi nghôa nhû àêíy maånh
tuyïn truyïìn voä trang, biïíu tònh, tuêìn haânh, thõ uy, baäi cöng chñnh
trõ, phaá caác kho thoác cuãa Nhêåt àïí giaãi quyïët naån àoái, phaát àöång
chiïën tranh du kñch, giaãi phoáng tûâng vuâng, lêåp chñnh quyïìn böå
phêån, múã röång cùn cûá àõa caách maång àïí khi àuã àiïìu kiïån seä chuyïín
sang töíng khúãi nghôa.
- Dûå àoaán thúâi cú khúãi nghôa:
+ Quên Àöìng Minh keáo vaâo Àöng Dûúng àaánh Nhêåt, Nhêåt
keáo ra mùåt trêån ngùn caãn quên Àöìng Minh àïí phña sau sú húã.
+ Caách maång Nhêåt buâng nöí, chñnh quyïìn caách maång cuãa
nhên dên Nhêåt àûúåc thaânh lêåp.
+ Nhêåt bõ mêët nûúác nhû Phaáp nùm 1940. Quên àöåi viïîn
chinh Nhêåt hoang mang, mêët hïët tinh thêìn.
- Chó thõ coân noái roä khöng àûúåc yã laåi vaâo bïn ngoaâi khi tònh
thïë biïën chuyïín thuêån lúåi, maâ phaãi dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh.
3. YÁ nghôa lõch sûã
Chó thõ "Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta"
thïí hiïån sûå nhêån àõnh saáng suöët, kiïn quyïët vaâ kõp thúâi cuãa Àaãng
ta, laâ kim chó nam cho moåi haânh àöång cuãa toaân Àaãng, cuãa Viïåt
Minh trong cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác, thuác àêíy tònh thïë caách
maång mau choáng chñn muöìi.
Khi Nhêåt àêìu haâng, mùåc dêìu chûa nhêån lïånh cuãa Trung
ûúng Àaãng, nhûng do nùæm vûäng nöåi dung baãn Chó thõ nïn nhiïìu
àõa phûúng àaä chuã àöång, saáng taåo, mau leå, kõp thúâi khúãi nghôa
tûâng phêìn tiïën lïn töíng khúãi nghôa thaânh cöng trong nhûäng ngaây
thaáng Taám.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 31
Cêu 11: YÁ nghôa lõch sûã, nguyïn nhên thùæng lúåi vaâ baâi hoåc kinh
nghiïåm cuãa Caách maång Thaáng Taám nùm 1945?
1. YÁ nghôa lõch sûã
- Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àêåp tan xiïìng xñch
nö lïå cuãa thûåc dên Phaáp trong gêìn möåt thïë kyã, lêåt nhaâo chïë àöå
quên chuã haâng mêëy nghòn nùm vaâ aách thöëng trõ cuãa phaátxñt Nhêåt,
lêåp nïn nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, Nhaâ nûúác dên chuã nhên
dên àêìu tiïn úã Àöng - Nam chêu AÁ. Nhên dên Viïåt Nam tûâ thên
phêån nö lïå trúã thaânh ngûúâi dên cuãa nûúác àöåc lêåp tûå do, àûáng lïn
laâm chuã vêån mïånh cuãa mònh.
- Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, àaánh dêëu bûúác phaát
triïín nhaãy voåt cuãa lõch sûã dên töåc Viïåt Nam, àûa dên töåc ta bûúác
vaâo möåt kyã nguyïn múái: kyã nguyïn àöåc lêåp tûå do vaâ chuã nghôa xaä
höåi.
- Vúái thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, Àaãng ta vaâ nhên
dên ta àaä goáp phêìn laâm phong phuá thïm kho taâng lyá luêån cuãa chuã
nghôa Maác-Lïnin; cung cêëp thïm nhiïìu kinh nghiïåm quyá cho
phong traâo àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc vaâ giaânh quyïìn dên chuã.
- Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä höî trúå, thuác àêíy
phong traâo àêëu tranh giaânh àöåc lêåp cuãa caác dên töåc trïn baán àaão
Àöng Dûúng vaâ nhiïìu nûúác khaác trïn thïë giúái.
2. Nguyïn nhên thùæng lúåi
- Nguyïn nhên khaách quan:
Caách maång Thaáng Taám nöí ra trong böëi caãnh quöëc tïë rêët
thuêån lúåi: keã thuâ trûåc tiïëp cuãa nhên dên ta laâ phaát xñtNhêåt àaä bõ
Liïn Xö vaâ caác lûåc lûúång dên chuã thïë giúái àaánh baåi. Boån Nhêåt úã
Àöng Dûúng vaâ tay sai àaä tan raä. Àaãng ta àaä chúáp thúâi cú àoá phaát
àöång toaân dên nöíi dêåy Töíng khúãi nghôa giaânh thùæng lúåi nhanh
choáng.
- Nguyïn nhên chuã quan:


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 32

Caách maång Thaáng Taám laâ kïët quaã töíng húåp cuãa 15 nùm àêëu
tranh cuãa dên töåc ta dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, àaä àûúåc reân luyïån
qua ba cao traâo caách maång röång lúán: Cao traâo 1930 - 1931, Cao
traâo 1936 - 1939 vaâ Cao traâo vêån àöång giaãi phoáng dên töåc 1939 -
1945. Quêìn chuáng caách maång àaä àûúåc Àaãng töí chûác, laänh àaåo vaâ
reân luyïån bùçng thûåc tiïîn àêëu tranh àaä trúã thaânh lûåc lûúång chñnh
trõ huâng hêåu, coá lûåc lûúång vuä trang nhên dên laâm noâng cöët.
Caách maång Thaáng Taám thaânh cöng laâ do Àaãng ta àaä chuêín
bõ àûúåc lûåc lûúång vô àaåi cuãa toaân dên àoaân kïët trong Mùåt trêån Viïåt
Minh, dûåa trïn cú súã liïn minh cöng nöng, dûúái sûå laänh àaåo cuãa
Àaãng.
Àaãng ta laâ ngûúâi töí chûác vaâ laänh àaåo Caách maång Thaáng
Taám, vò Àaãng coá àûúâng löëi caách maång àuáng àùæn, daây daån kinh
nghiïåm àêëu tranh, nùæm àuáng thúâi cú vaâ chó àaåo kiïn quyïët, khön
kheáo, taåo nïn sûác maånh töíng húåp aáp àaão keã thuâ.
Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë chuã yïëu nhêët, quyïët àõnh
thùæng lúåi cuãa Caách maång thaáng Taám 1945.
3. Baâi hoåc kinh nghiïåm
Baâi hoåc coá yá nghôa khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn chñnh trõ sêu sùæc
cuãa Caách maång Thaáng Taám laâ Àaãng ta àaä khöng ngûâng phaát huy
tinh thêìn chuã àöång, saáng taåo trong viïåc phaát triïín àûúâng löëi vaâ töí
chûác thûåc tiïîn, maånh daån àiïìu chónh chiïën lûúåc, thay àöíi chuã
trûúng cho húåp tònh thïë, kõp thúâi nùæm bùæt àûúåc sûå biïën àöíi cuãa thúâi
cuöåc àïí töí chûác laänh àaåo quêìn chuáng tiïën haânh cuöåc Töíng khúãi
nghôa.
- Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám coân àïí laåi cho Àaãng
vaâ nhên dên ta nhiïìu baâi hoåc kinh nghiïåm vïì chó àaåo chiïën lûúåc,
saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång, laâm phong phuá kho taâng lyá
luêån caách maång:
+ Àaãng àaä xaác àõnh nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách maång Viïåt
Nam laâ chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây kïët
húåp khùng khñt vúái nhau, laâm tiïìn àïì cho nhau, song nhiïåm vuå
chöëng àïë quöëc laâ chuã yïëu nhêët, laâ nhiïåm vuå haâng àêìu coân nhiïåm


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 33

vuå chöëng phong kiïën phaãi phuåc tuâng nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ
àûúåc thûåc hiïån daãi ra tûâng bûúác. Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä töí chûác àûúåc
lûåc lûúång chñnh trõ röång lúán maâ noâng cöët laâ khöëi liïn minh cöng
nöng àïí thûåc hiïån yïu cêìu cêëp baách cuãa caách maång laâ giaãi phoáng
dên töåc, giaânh lêëy àöåc lêåp, tûå do cho Töí quöëc.
+ Àaãng àaä triïåt àïí lúåi duång mêu thuêîn trong haâng nguä keã
thuâ. Xaác àõnh keã thuâ nguy hiïím nhêët, phên hoaá haâng nguä keã thuâ,
tranh thuã moåi lûåc lûúång, têåp trung chöëng keã thuâ nguy hiïím nhêët.
+ Àaãng ta àaä khùèng àõnh con àûúâng duy nhêët lêåt àöí aách
thöëng trõ cuãa àïë quöëc vaâ tay sai, giaânh chñnh quyïìn laâ con àûúâng
caách maång baåo lûåc; àaä xêy dûång lûåc lûúång chñnh trõ cuãa quêìn
chuáng, trïn cú súã àoá tûâng bûúác xêy dûång lûåc lûúång vuä trang vaâ àêëu
tranh vuä trang, àaä kheáo leáo kïët húåp chùåt cheä giûäa lûåc lûúång chñnh
trõ vaâ lûåc lûúång vuä trang, àêëu tranh chñnh trõ vaâ àêëu tranh vuä
trang, trong àoá, àêëu tranh chñnh trõ cuãa quêìn chuáng coá vai troâ
quyïët àõnh àaä taåo ra ûu thïë aáp àaão quên thuâ, giaânh thùæng lúåi
nhanh goån.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 34
Cêu 12: Hoaân caãnh lõch sûã vaâ nöåi dung cú baãn cuãa baãn Chó thõ
"Khaáng chiïën kiïën quöëc" thaáng 11-1945 cuãa Ban thûúâng vuå Trung
ûúng Àaãng?
1. Hoaân caãnh lõch sûãù
- Sau thùæng lúåi vô àaåi cuãa Liïn Xö trong Chiïën tranh thïë giúái
thûá hai, chuã nghôa xaä höåi àaä trúã thaânh möåt hïå thöëng thïë giúái,
phong traâo giaãi phoáng dên töåc phaát triïín maånh meä úã chêu AÁ, chêu
Phi, chêu Myä Latinh. Phong traâo àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng
nhên trong caác nûúác tû baãn chuã nghôa phaát triïín cao.
- Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àem laåi cho caách
maång Viïåt Nam thïë vaâ lûåc múái. Àaãng ta tûâ möåt àaãng hoaåt àöång
bêët húåp phaáp trúã thaânh àaãng cêìm quyïìn, nhên dên ta àûúåc giaãi
phoáng khoãi cuöåc àúâi nö lïå, trúã thaânh ngûúâi laâm chuã àêët nûúác.
Caách maång nûúác ta thúâi kyâ naây àûáng trûúác nhûäng khoá khùn,
thûã thaách nghiïm troång:
+ Nûúác ta coân nùçm trong voâng vêy cuãa chuã nghôa àïë quöëc vaâ
caác chñnh quyïìn phaãn àöång trong khu vûåc. Nûúác ta coân chûa nhêån
àûúåc sûå giuáp àúä trûåc tiïëp cuãa caác nûúác xaä höåi chuã nghôa vaâ lûåc
lûúång tiïën böå trïn thïë giúái.
+ Nïìn kinh tïë vöën ngheâo naân, laåc hêåu laåi bõ chiïën tranh taân
phaá nùång nïì. Naån àoái nùm 1945 laâm 2 triïåu ngûúâi chïët, tiïëp àoá laâ
naån luä luåt, haån haán keáo daâi laâm 50% ruöång àêët bõ boã hoang. Saãn
xuêët nöng nghiïåp àònh àöën. Taâi chñnh khö kiïåt, kho baåc tröëng
röëng, ngên haâng Àöng Dûúng coân nùçm trong tay tû baãn Phaáp.
Trònh àöå vùn hoaá cuãa nhên dên ta thêëp keám, 90% söë dên muâ chûä.
+ ÚÃ miïìn Bùæc: 20 vaån quên Tûúãng öì aåt traân qua biïn giúái,
theo goát chuáng laâ boån Viïåt Quöëc, Viïåt Caách, chuáng lêåp chñnh quyïìn
phaãn àöång úã möåt söë núi, cûúáp cuãa giïët ngûúâi vaâ chöëng phaá chñnh
quyïìn caách maång. ÚÃ miïìn Nam: quên Anh vúái danh nghôa Àöìng
Minh keáo vaâo nûúác ta tiïëp tay cho thûåc dên Phaáp trúã laåi xêm lûúåc


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 35

nûúác ta lêìn thûá hai. "Töí quöëc lêm nguy! Vêån mïånh dên töåc nhû
ngaân cên treo súåi toác!".
2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chó thõ “Khaáng chiïën kiïën quöëc"
Ngaây 25-11-1945, Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng ra baãn
Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" vaåch roä nhiïåm vuå chiïën lûúåc vaâ
nhiïåm vuå cêìn kñp cuãa caách maång nûúác ta. Chó thõ xaác àõnh:
- "Caách maång Àöng Dûúng luác naây vêîn laâ cuöåc caách maång
dên töåc giaãi phoáng. Khêíu hiïåu àêëu tranh vêîn laâ "Dên töåc trïn hïët,
Töí quöëc trïn hïët".
- Keã thuâ chñnh cuãa caách maång luác naây laâ thûåc dên Phaáp xêm
lûúåc.
- Nhiïåm vuå cú baãn, trûúác mùæt cuãa toaân dên töåc ta laâ: cuãng cöë
chñnh quyïìn caách maång, chöëng thûåc dên Phaáp xêm lûúåc, baâi trûâ
nöåi phaãn, caãi thiïån àúâi söëng cuãa nhên dên. Nhiïåm vuå bao truâm laâ
baão vïå, cuãng cöë chñnh quyïìn caách maång.
- Chó thõ vaåch ra nhûäng biïån phaáp cuå thïí àïí thûåc hiïån caác
nhiïåm vuå trïn.
+ Vïì nöåi chñnh: xuác tiïën bêìu cûã Quöëc höåi, thaânh lêåp Chñnh
phuã chñnh thûác, lêåp hiïën phaáp, xûã lyá boån phaãn àöång àöëi lêåp, cuãng
cöë chñnh quyïìn nhên dên.
+ Vïì quên sûå: àöång viïn lûåc lûúång toaân dên trûúâng kyâ khaáng
chiïën.
+ Vïì ngoaåi giao: kiïn trò nguyïn tùæc "bònh àùèng, tûúng trúå",
thïm baån búát thuâ. Àöëi vúái quên àöåi Tûúãng, thûåc hiïån khêíu hiïåu
"Hoa - Viïåt thên thiïån".
Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" cuãa Ban thûúâng vuå Trung
ûúng Àaãng àaä giaãi quyïët kõp thúâi nhûäng vêën àïì quan troång vïì
chuyïín hûúáng chó àaåo chiïën lûúåc vaâ saách lûúåc caách maång trong thúâi
kyâ múái giaânh àûúåc chñnh quyïìn, àûa àêët nûúác vûúåt qua tònh thïë
"ngaân cên treo súåi toác".
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 36
Cêu 13: Àaãng ta àaä laänh àaåo nhên dên ta thûåc hiïån nhûäng biïån
phaáp gò àïí baão vïå chñnh quyïìn caách maång nhûäng nùm 1945 - 1954?
Sau Caách maång Thaáng Taám nùm 1945, caách maång Viïåt Nam
àûáng trûúác nhûäng khoá khùn, thûã thaách cûåc kyâ nghiïm troång trïn
têët caã caác lônh vûåc: vïì quên sûå, vïì kinh tïë - taâi chñnh vaâ vïì vùn
hoaá. Àûáng trûúác tònh hònh àoá, Àaãng ta vaâ Chuã tõch Höì Chñ Minh
àaä:
1. Thûåc hiïån tùng cûúâng khöëi àoaân kïët toaân dên, cuãng cöë chïë
àöå múái
- Vïì chñnh trõ: Àaä khêín trûúng töí chûác töíng tuyïín cûã trong caã
nûúác vaâo ngaây 6-1-1946 bêìu Quöëc höåi, bêìu höåi àöìng nhên dên caác
cêëp; xêy dûång Hiïën phaáp nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ. Mùåt
trêån dên töåc thöëng nhêët àaä àûúåc tiïëp tuåc múã röång. Caác töí chûác
quêìn chuáng àûúåc cuãng cöë vaâ múã röång. Töíng Liïn àoaân lao àöång
Viïåt Nam, Höåi liïn hiïåp Phuå nûä Viïåt Nam lêìn lûúåt ra àúâi. Àaãng xaä
höåi Viïåt Nam àûúåc thaânh lêåp nhùçm àoaân kïët nhûäng trñ thûác yïu
nûúác phuåc vuå chñnh quyïìn múái.
- Vïì quên sûå: Àaãng coi troång xêy dûång vaâ phaát triïín cöng cuå
baåo lûåc cuãa caách maång nhû cöng an, böå àöåi. Cuöëi nùm 1946 lûåc
lûúång quên àöåi thûúâng trûåc lïn túái 8 vaån. Viïåc vuä trang cho quêìn
chuáng àûúåc thûåc hiïån röång khùæp. Hêìu hïët caác thön xaä, khu phöë
àïìu àaä coá àöåi tûå vïå.
- Vïì kinh tïë, taâi chñnh: Àaãng vaâ Chñnh phuã àaä quyïët àõnh
àêíy maånh tùng gia saãn xuêët, baäi boã thuïë thên, tõch thu ruöång àêët
cuãa àïë quöëc, Viïåt gian chia cho dên ngheâo, thûåc hiïån giaãm tö 25%.
Huy àöång nhên dên àoáng goáp cho "quyä àöåc lêåp" haâng chuåc triïåu
àöìng, cho "tuêìn lïî vaâng" haâng trùm kilögam vaâng, tûâng bûúác xêy
dûång taâi chñnh àöåc lêåp.
- Vïì vùn hoaá giaáo duåc: Àaãng àaä vêån àöång toaân dên xêy dûång
nïìn vùn hoaá múái, xoaá boã tïå naån vùn hoaá nö dõch, laåc hêåu, phaáthttp://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 37

triïín phong traâo bònh dên hoåc vuå, chöëng naån muâ chûä. Trong voâng
möåt nùm, àaä coá 2,5 triïåu ngûúâi biïët àoåc, biïët viïët.
Nhûäng thaânh tûåu noái trïn taåo nïn sûác maånh àïí baão vïå chñnh
quyïìn caách maång, baão vïå quyïìn laänh àaåo cuãa Àaãng, chöëng thuâ
trong, giùåc ngoaâi.
2. Thûåc hiïån saách lûúåc lúåi duång mêu thuêîn nöåi böå keã thuâ àïí
phên hoaá chuáng, khön kheáo traánh tònh thïë phaãi àûúng àêìu vúái
nhiïìu keã thuâ cuâng möåt luác.
- Saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng úã miïìn Bùæc àïí têåp trung
chöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam (9-1945 - 6-3-1946).
Àaãng àaä nhên nhûúång coá nguyïn tùæc vúái quên Tûúãng trïn
möåt söë vêën àïì:
Vïì kinh tïë, cung cêëp lûúng thûåc cho quên Tûúãng trong khi
nhên dên ta àang chõu àoái keám.
Vïì quên sûå, chuã trûúng traánh xung àöåt, khöng mùæc êm mûu
khiïu khñch cuãa chuáng.
Vïì chñnh trõ, chuã àöång múã röång thaânh phêìn Chñnh phuã, nhên
nhûúång möåt söë ghïë trong Chñnh phuã cho àaåi biïíu cuãa Viïåt Quöëc,
Viïåt Caách laâ nhûäng àaãng phaái tay sai cuãa Tûúãng. Àaãng ta tuyïn böë
tûå giaãi taán, nhûng thûåc chêët laâ ruát vaâo hoaåt àöång bñ mêåt àïí gaåt
muäi nhoån tiïën cöng cuãa keã thuâ vaâo Àaãng.
Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä laâm thêët baåi êm mûu khiïu khñch cuãa
Tûúãng, vö hiïåu hoaá hoaåt àöång chöëng phaá cuãa boån tay sai, têåp trung
chöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam.
- Saách lûúåc taåm hoaâ vúái Phaáp àïí àuöíi Tûúãng vïì nûúác.
Ngaây 26-2-1946, Hiïåp ûúác Hoa - Phaáp àûúåc kyá kïët, quên àöåi
Phaáp ra thay thïë quên Tûúãng úã miïìn Bùæc vaâ Phaáp phaãi nhûúång
cho Tûúãng möåt söë quyïìn lúåi, àùåt caách maång nûúác ta trûúác hoaân
caãnh múái phûác taåp. Àaãng àaä choån giaãi phaáp taåm thúâi hoaâ hoaän vúái
Phaáp àïí àuöíi nhanh quên Tûúãng ra khoãi àêët nûúác, tranh thuã thúâi
gian hoaâ hoaän àïí chuêín bõ lûåc lûúång khaáng chiïën chöëng Phaáp vïì
sau.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 38

Ngaây 6-3-1946, Chñnh phuã ta àaä kyá vúái Chñnh phuã Phaáp baãn
"Hiïåp àõnh sú böå" àùåt cú súã àïí ài àïën cuöåc àaâm phaán kyá möåt hiïåp
àõnh chñnh thûác.
Nhùçm tranh thuã thúâi gian tiïëp tuåc xêy dûång lûåc lûúång cho
cuöåc khaáng chiïën, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä kyá vúái Chñnh phuã
Phaáp baãn Taåm ûúác 14-9-1946.
Chuã trûúng thûúng lûúång kyá caác hiïåp àõnh vúái Phaáp laâ cêìn
thiïët vaâ àuáng àùæn, àaä àûa caách maång Viïåt Nam vûúåt qua nhûäng
khoá khùn nghiïm troång, baão vïå thaânh quaã cuãa Caách maång Thaáng
Taám vaâ chuêín bõ àiïìu kiïån bûúác vaâo cuöåc khaáng chiïën lêu daâi
chöëng thûåc dên Phaáp.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 39
Cêu 14: Taåi sao thaáng 12-1946, Àaãng àaä quyïët àõnh phaát àöång
cuöåc khaáng chiïën toaân quöëc. Phên tñch nöåi dung cú baãn àûúâng löëi
khaáng chiïën cuãa Àaãng?
1. Àaãng quyïët àõnh phaát àöång cuöåc khaáng chiïën toaân quöëc
vaâo thaáng 12-1946
Thaânh quaã nöíi bêåt cuãa cuöåc Töíng khúãi nghôa Thaáng Taám
nùm 1945 laâ thiïët lêåp àûúåc Chñnh quyïìn caách maång.
Tûâ thaáng 8-1945 àïën thaáng 12-1946, Àaãng ta àaä àïì ra caác
chuã trûúng vïì caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, tùng cûúâng àoaân kïët toaân
dên, giûä vûäng chñnh quyïìn. Àïí giûä vûäng hoaâ bònh, Àaãng ta àaä àïì
ra saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng röìi hoaâ hoaän vúái Phaáp bùçng viïåc
kyá Hiïåp àõnh sú böå 6-3-1946, àaâm phaán taåi Höåi nghõ
Phöngtennúblö vaâ kyá Taåm ûúác 14-9-1946.
Nhûng thûåc dên Phaáp àaä böåi ûúác. Chiïën sûå úã miïìn Nam vêîn
nöí ra gay gùæt. Coân úã miïìn Bùæc, chuáng gêy nhiïìu vuå khiïu khñch
trùæng trúån, cuå thïí laâ:
- Ngaây 20-1-1946, quên Phaáp àaánh chiïëm Haãi Phoâng, Laång
Sún.
- Tûâ ngaây 7 àïën 15-12-1946, Phaáp àaánh chiïëm Tiïn Yïn,
Àònh Lêåp, Haãi Dûúng, Àaâ Nùéng.
- Ngaây 18-12-1946, Phaáp gêy ra vuå thaãm saát úã phöë Haâng
Buán, Haâ Nöåi, àaánh chiïëm truå súã Böå Taâi chñnh, Böå Giao thöng cöng
chñnh. Chuáng coân gûãi töëi hêåu thû cho Chñnh phuã ta àoâi tûúác vuä khñ
cuãa tûå vïå, àoâi kiïím soaát tònh hònh Haâ Nöåi.
Trûúác haânh àöång ngaây caâng lêën túái cuãa àõch, ta khöng thïí
nhên nhûúång vúái chuáng àûúåc nûäa, vò nhên nhûúång nûäa laâ mêët
nûúác, quay laåi cuöåc àúâi nö lïå. Vò vêåy, töëi ngaây 19-12-1946, Àaãng vaâ
Chñnh phuã àaä phaát àöång toaân quöëc khaáng chiïën.
2. Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën chöëng Phaáphttp://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 40

Ngaây 19-12-1946, Chuã tõch Höì Chñ Minh ra "Lúâi kïu goåi toaân
quöëc khaáng chiïën". Ngaây 22-12-1946, Trung ûúng Àaãng ra "Chó thõ
toaân dên khaáng chiïën". Hai vùn kiïån naây àaä nïu möåt caách khaái
quaát nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën. Nöåi dung êëy àûúåc
àöìng khñ Trûúâng Chinh böí sung, phaát triïín trong taác phêím
“Khaáng chiïën nhêët àõnh thùæng lúåi" nùm 1947.
Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën thïí hiïån qua caác
vùn kiïån trïn laâ:
- Cuöåc khaáng chiïën nhùçm vaâo keã thuâ chñnh laâ boån thûåc dên
phaãn àöång Phaáp àang duâng vuä lûåc cûúáp laåi nûúác ta, giaânh àöåc lêåp
tûå do vaâ thöëng nhêët thêåt sûå, hoaân thaânh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên
töåc, phaát triïín chïë àöå dên chuã nhên dên.
- Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ tiïëp tuåc sûå
nghiïåp cuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám, nïn noá coá tñnh chêët dên
töåc giaãi phoáng. Luác naây, nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ yïu cêìu
noáng boãng vaâ cêëp baách nhêët.
- Cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp coân mang tñnh chêët dên chuã
múái. Trong quaá trònh khaáng chiïën, phaãi tûâng bûúác thûåc hiïån caãi
caách dên chuã vaâ thûåc chêët cuãa vêën àïì dên chuã luác naây laâ tûâng bûúác
thûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång.
- Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ cuöåc khaáng chiïën
toaân dên, toaân diïån, lêu daâi, dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh.
- Cuöåc khaáng chiïën cuãa ta laâ cuöåc chiïën tranh nhên dên,
toaân dên àaánh giùåc; àaánh giùåc bùçng bêët cûá thûá vuä khñ gò coá trong
tay; àaánh giùåc úã bêët cûá núi naâo chuáng túái.
- Khaáng chiïën toaân dên laâ xuêët phaát tûâ so saánh lûåc lûúång
giûäa ta vaâ àõch vaâ xuêët phaát tûâ chên lyá: caách maång laâ sûå nghiïåp
cuãa quêìn chuáng.
- Khaáng chiïën trïn têët caã caác lônh vûåc: quên sûå, chñnh trõ,
kinh tïë vaâ vùn hoaá... nhùçm taåo sûác maånh töíng húåp àïí chiïën thùæng
keã thuâ.
- Khaáng chiïën lêu daâi, tñch cûåc phaát triïín lûåc lûúång, tranh
thuã giaânh thùæng lúåi ngaây caâng lúán. Khaáng chiïën lêu daâi coân do

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 41

tûúng quan so saánh lûåc lûúång giûäa ta vaâ àõch. Ta cêìn coá thúâi gian
àïí cuãng cöë, xêy dûång lûåc lûúång, nhùçm chuyïín hoaá so saánh lûåc
lûúång coá lúåi cho ta.
- Dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh, trûúác hïët phaãi àöåc lêåp vïì àûúâng
löëi chñnh trõ, chuã àöång xêy dûång vaâ phaát triïín thûåc lûåc cuãa cuöåc
khaáng chiïën, àöìng thúâi coi troång sûå viïån trúå quöëc tïë.
- Vûâa khaáng chiïën vûâa kiïën quöëc, vûâa khaáng chiïën vûâa xêy
dûång chïë àöå dên chuã múái trïn têët caã caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, vùn
hoaá, xaä höåi àïí coá sûác maånh àûa khaáng chiïën àïën thùæng lúåi vaâ taåo
tiïìn àïì cêìn thiïët cho xêy dûång xaä höåi múái sau khi giaãi phoáng àêët
nûúác.
Àûúâng löëi khaáng chiïën cuãa Àaãng laâ ngoån cúâ hûúáng àaåo quên
vaâ dên ta chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng trong cuöåc khaáng chiïën chöëng
thûåc dên Phaáp vaâ can thiïåp Myä dêîn àïën chiïën cöng Àiïån Biïn Phuã
(1954).
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 42
Cêu 15. Trònh baây toám tùæt nöåi dung cú baãn àûúâng löëi caách maång
Viïåt Nam àûúåc vaåch ra trong "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt
Nam" do Àaåi höåi lêìn thûá II cuãa Àaãng thaáng 2 - 1951?
Bûúác vaâo nùm 1951, trûúác sûå phaát triïín nhanh choáng cuãa
caách maång nûúác ta sau 5 nùm khaáng chiïën, thûåc tiïîn àoâi hoãi Àaãng
ta phaãi böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh àûúâng löëi caách maång
dên töåc, dên chuã nhên dên àaä àûúåc vaåch ra tûâ ngaây thaânh lêåp
Àaãng. Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá II cuãa Àaãng àaä àûúåc triïåu
têåp vaâo thaáng 2-1951 taåi Chiïm Hoaá, Tuyïn Quang.
Àaåi höåi àaä thöng qua caác vùn kiïån quan troång, àùåc biïåt laâ
baãn "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam".
Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam:
- Xaác àõnh àöëi tûúång cuãa caách maång Viïåt Nam laâ chuã nghôa
àïë quöëc xêm lûúåc, cuå thïí luác naây laâ àïë quöëc Phaáp vaâ boån can thiïåp
Myä, boån phong kiïën phaãn àöång. Keã thuâ chñnh laâ chuã nghôa àïë quöëc
xêm lûúåc.
- Nhiïåm vuå cú baãn cuãa caách maång Viïåt Nam laâ àaánh àuöíi boån
àïë quöëc xêm lûúåc, giaânh àöåc lêåp vaâ thöëng nhêët thêåt sûå cho dên töåc,
xoaá boã nhûäng di tñch phong kiïën vaâ nûãa phong kiïën, laâm cho ngûúâi
caây coá ruöång, phaát triïín chïë àöå dên chuã nhên dên, taåo cú súã cho
chuã nghôa xaä höåi.
Ba nhiïåm vuå trïn coá quan hïå khùng khñt vúái nhau, song,
nhiïåm vuå chñnh trûúác mùæt laâ hoaân thaânh giaãi phoáng dên töåc. Luác
naây phaãi têåp trung lûåc lûúång vaâo cuöåc khaáng chiïën àïí hoaân thaânh
nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc.
- Àöång lûåc cuãa caách maång dên töåc dên chuã nhên dên úã Viïåt
Nam laâ giai cêëp cöng nhên, giai cêëp nöng dên, giai cêëp tiïíu tû saãn
thaânh thõ, tiïíu tû saãn trñ thûác, tû saãn dên töåc, nhên sô yïu nûúác
tiïën böå. Nïìn taãng laâ khöëi liïn minh cöng nöng vaâ lao àöång trñ thûác.
Ngûúâi laänh àaåo caách maång laâ giai cêëp cöng nhên.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 43

Giaãi quyïët nhûäng nhiïåm vuå cú baãn vaâ sùæp xïëp lûåc lûúång caách
maång nhû trïn, caách maång Viïåt Nam trong giai àoaån naây laâ möåt
cuöåc caách maång giaãi phoáng dên töåc dên chuã nhên dên. Caách maång
dên töåc dên chuã nhên dên Viïåt Nam dûúái sûå laänh àaåo cuãa giai cêëp
cöng nhên, thöng qua Àaãng Lao àöång Viïåt Nam, nhêët àõnh seä tiïën
lïn chuã nghôa xaä höåi.
Cuâng vúái caác vùn kiïån àaä thöng qua taåi Àaåi höåi, "Chñnh
cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam" thïí hiïån sûå hoaân chónh thïm möåt
bûúác àûúâng löëi caách maång dên töåc dên chuã nhên dên àûúåc vaåch ra
trong Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng, àûúâng löëi àoá soi
àûúâng dêîn àïën thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên
Phaáp vaâ can thiïåp Myä.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 44
Cêu 16: Trong tiïën trònh khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp (1946 -
1954), Àaãng ta laänh daåo quên vaâ dên ta xêy dûång vaâ phaát triïín thûåc
lûåc khaáng chiïën toaân diïån nhû thïë naâo?
Àïí àûa sûå nghiïåp khaáng chiïën àïën thùæng lúåi, Àaãng àaä laänh
àaåo nhên dên ta tûâng bûúác vûâa xêy dûång lûåc lûúång, vûâa chiïën àêëu
giaânh thùæng lúåi tûâng bûúác, tiïën lïn giaânh thùæng lúåi hoaân toaân.
Nöåi dung xêy dûång thûåc lûåc khaáng chiïëân bao göìm caác mùåt
sau:
- Xêy dûång vaâ cuãng cöë hïå thöëng chñnh trõ:
+ Àaãng ta àaä ra sûác xêy dûång, cuãng cöë, vaâ töí chûác hïå thöëng
chñnh quyïìn vaâ caác töí chûác quêìn chuáng, cuãng cöë Mùåt trêån thöëng
nhêët, thöëng nhêët Viïåt Minh vaâ Liïn Viïåt thaânh Mùåt trêån liïn hiïåp
quöëc dên Viïåt Nam (Mùåt trêån Liïn - Viïåt) vaâo thaáng 3 - 1951. Sûå
kiïån naây àaánh dêëu khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên àaä àûúåc cuãng cöë
thïm möåt bûúác.
+ Thaáng 3-1951, khöëi liïn minh ba nûúác Viïåt - Laâo -
Campuchia àûúåc thaânh lêåp, dûåa trïn nguyïn tùæc tûå nguyïån, bònh
àùèng, tûúng trúå vaâ tön troång chuã quyïìn cuãa nhau, nhùçm tùng
cûúâng khöëi àoaân kïët chiïën àêëu cuãa ba dên töåc anh em trïn baán àaão
Àöng Dûúng.
- Xêy dûång tûâng bûúác nïìn kinh tïë khaáng chiïën:
+ Coi troång phaát triïín saãn xuêët, nhêët laâ saãn xuêët nöng
nghiïåp baão àaãm yïu cêìu ùn no, àaánh thùæng cho caác lûåc lûúång vuä
trang.
+ Cuãng cöë vaâ phaát triïín thûúng nghiïåp, taâi chñnh, ngên
haâng.
- Ban haânh thuïë nöng nghiïåp, thuïë xuêët, nhêåp khêíu, thuïë
haâng hoaá... Nùm 1951, Ngên haâng quöëc gia Viïåt Nam àûúåc thaânh
lêåp, mêåu dõch quöëc doanh cuäng ra àúâi.http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 45

Nhúâ thûåc hiïån tñch cûåc caác chuã trûúng kinh tïë, taâi chñnh cuãa
Àaãng, nïn cuöëi nùm 1953, lêìn àêìu tiïn trong khaáng chiïën viïåc thu
chi trong ngên saách àûúåc cên bùçng.
- Phaát triïín nïìn vùn hoaá, giaáo duåc trong khaáng chiïën:
+ Thaáng 7-1948, Höåi nghõ vùn hoaá toaân quöëc àaä hoåp, àöìng chñ
Trûúâng Chinh àaä trònh baây baãn baáo caáo “Chuã nghôa Maác vaâ vùn
hoaá Viïåt Nam" vaåch roä àûúâng löëi, phûúng chêm xêy dûång nïìn vùn
hoaá múái cuãa Àaãng.
+ Nùm 1950, Àaãng àïì ra chuã trûúng caãi caách giaáo duåc theo
àûúâng löëi giaáo duåc múái. Phong traâo xoaá boã naån muâ chûä úã vuâng tûå
do phaát triïín maånh...
- Tûâng bûúác caãi caách dên chuã vïì kinh tïë, àem laåi quyïìn lúåi
ruöång àêët cho nöng dên:
+ Tûâ nùm 1946 àïën nùm 1949, Àaãng àïì ra chuã trûúng giaãm
tö 25%, tõch thu ruöång àêët cuãa boån àïë quöëc Viïåt gian chia cho dên
caây, taåm cêëp ruöång àêët vùæng chuã cho nöng dên.
+ Tûâ nùm 1949 àïën nùm 1953, thûåc hiïån chñnh saách thuïë
nöng nghiïåp, hoaän núå, xoaá núå nhùçm haån chïë sûå boác löåt cuãa àõa chuã.
+ Nùm 1953, quyïët àõnh phaát àöång quêìn chuáng nöng dên
triïåt àïí giaãm tö, thûåc hiïån giaãm tûác, chia laåi ruöång cöng. Àêy laâ
bûúác múã àêìu cho cuöåc caách maång cuãa quêìn chuáng trïn mùåt trêån
phaãn phong, taåo tiïìn àïì cho caãi caách ruöång àêët.
+ Trong nhûäng nùm 1953 - 1954, nhùçm taåo àöång lûåc àêíy
maånh cuöåc khaáng chiïën, Àaãng phaát àöång caãi caách ruöång àêët, thûåc
hiïån khêíu hiïåu "ngûúâi caây coá ruöång". Thaáng 12-1953, Quöëc höåi
thöng qua Luêåt caãi caách ruöång àêët. Cuöåc vêån àöång giaãm tö vaâ caãi
caách ruöång àêët àaä thûåc hiïån úã möåt söë àõa phûúng trong vuâng tûå do.
Qua àoá maâ tinh thêìn vaâ vêåt chêët cuãa haâng triïåu nöng dên àûúåm
àöång viïn maånh meä.
Cuöåc vêån àöång caãi caách ruöång àêët goáp phêìn quan troång vaâo
thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp.
- Xêy dûång lûåc lûúång vuä trang nhên dên:


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 46

Lûåc lûúång vuä trang nhên dên göìm ba thûá quên laâm noâng cöët
cho toaân dên khaáng chiïën. Cuâng vúái viïåc phaát triïín quên du kñch
vaâ böå àöåi àõa phûúng, Àaãng àaä laänh àaåo xêy dûång vaâ phaát triïín böå
àöåi chuã lûåc.
+ Nùm 1949, Trung ûúng Àaãng quyïët àõnh thaânh lêåp Àaåi
àoaân 308 - àaåi àoaân quên chuã lûåc àêìu tiïn cuãa Quên àöåi nhên dên
Viïåt Nam.
+ Àïën giûäa nùm 1954, böå àöåi chuã lûåc cuãa ta àaä coá 6 àaåi àoaân
böå binh, möåt àaåi àoaân cöng binh, phaáo binh vaâ nhiïìu trung àoaân
böå binh, lûåc lûúång vuä trang têåp trung coá khoaãng 33 vaån ngûúâi.
Sûå lúán maånh cuãa lûåc lûúång vuä trang göìm ba thûá quên, àùåc
biïåt laâ sûå hònh thaânh caác àaåi àoaân chuã lûåc, àaáp ûáng yïu cêìu àaánh
lúán cuãa cuöåc khaáng chiïën.
- Xêy dûång Àaãng vûäng maånh àïí laänh àaåo cuöåc khaáng chiïën
àïën thùæng lúåi:
Cuöåc khaáng chiïën ngaây caâng lúán maånh àoâi hoãi phaãi tùng
cûúâng sûå laänh àaåo cuãa Àaãng.
Trong 2 nùm 1948-1949, Àaãng kïët naåp hún 50 vaån àaãng viïn.
Àêìu nùm 1950, toaân Àaãng coá hún 76 vaån àaãng viïn. Cú súã àaãng
àûúåc xêy dûång úã hêìu hïët caác laâng xaä, xñ nghiïåp vaâ trong caác lûåc
lûúång vuä trang. Cöng taác giaáo duåc chñnh trõ tû tûúãng vaâ àaåo àûác
caách maång cho àaãng viïn àûúåc àêíy maånh.
Tuy nhiïn, trong cöng taác xêy dûång àaãng úã nhiïìu
núi coân chaåy theo söë lûúång, chûa coi troång chêët lûúång.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 47
Cêu 17: Phên tñch yá nghôa lõch sûã, nguyïn nhên thùæng lúåi vaâ baâi
hoåc kinh nghiïåm cuãa cuöåc khaáng chiïën thöëng thûåc dên Phaáp vaâ can
thiïåp Myä (1946 - 1954)?
Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp xêm lûúåc vaâ can
thiïåp Myä (1946-1954) laâ cuöåc chiïën tranh caách maång giaãi phoáng
dên töåc. Thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën àoá vûâa coá yá nghôa dên töåc,
vûâa coá yá nghôa quöëc tïë sêu sùæc.
1. YÁ nghôa lõch sûã
- Thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën baão vïå vaâ phaát triïín thaânh
quaã cuãa Caách maång Thaáng Taám 1945, chêëm dûát aách thöëng trõ cuãa
boån thûåc dên Phaáp trong gêìn möåt thïë kyã trïn àêët nûúác ta, giaãi
phoáng hoaân toaân miïìn Bùæc, hoaân thaânh caách maång dên töåc dên
chuã nhên dên trïn möåt nûãa àêët nûúác. Caách maång Viïåt Nam àaä
chuyïín sang möåt giai àoaån múái: giai àoaån tiïën haânh caách maång xaä
höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc vaâ caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
úã miïìn Nam, hoaân thaânh thöëng nhêët nûúác nhaâ.
- Thùæng lúåi àoá àaä cöí vuä maånh meä caác dên töåc bõ nö dõch vuâng
lïn chöëng chuã nghôa àïë quöëc, chöëng chuã nghôa thûåc dên, vò àöåc lêåp
tûå do vaâ dên chuã tiïën böå, baáo hiïåu möåt thúâi kyâ suåp àöí tûâng maãng
cuãa hïå thöëng thuöåc àõa cuãa chuã nghôa thûåc dên, goáp phêìn tñch cûåc
vaâo tiïën trònh phaát triïín cuãa caách maång thïë giúái.
2. Nguyïn nhên thùæng lúåi
Cuöåc khaáng chiïën cuãa nhên dên ta chöëng thûåc dên Phaáp vaâ
can thiïåp Myä giaânh àûúåc thùæng lúåi laâ do caác nhên töë cú baãn sau:
- Coá sûå laänh àaåo cuãa Àaãng vúái àûúâng löëi chñnh trõ vaâ quên sûå
àuáng àùæn, coá khöëi àoaân kïët nhêët trñ cuãa toaân dên, coá möëi liïn hïå
mêåt thiïët giûäa Àaãng vúái quêìn chuáng. Caác àaãng viïn cuãa Àaãng àaä
xung phong gûúng mêîu, duäng caãm ài àêìu trong cuöåc chiïën àêëu.
- Coá sûå àoaân kïët chiïën àêëu toaân dên àûúåc töí chûác, têåp húåp
trong Mùåt trêån dên töåc röång raäi - Mùåt trêån Liïn - Viïåt, dûåa trïn
nïìn taãng cuãa khöëi liïn minh cöng nhên, nöng dên vaâ trñ thûác.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 48

- Coá lûåc lûúång vuä trang göìm ba thûá quên laâm noâng cöët cho
toaân dên àaánh giùåc. Àêy laâ lûåc lûúång trûåc tiïëp àoáng vai troâ quyïët
àõnh tiïu diïåt àõch trïn chiïën trûúâng.
- Chuáng ta coá chñnh quyïìn dên chuã nhên dên, möåt chñnh
quyïìn cuãa dên, do dên, vò dên. Àêy laâ möåt cöng cuå sùæc beán cuãa
Àaãng àïí töí chûác toaân dên khaáng chiïën vaâ xêy dûång chïë àöå múái.
- Coá hêåu phûúng ngaây caâng múã röång vaâ cuãng cöë vïì moåi mùåt,
baão àaãm chi viïån ngaây caâng nhiïìu sûác ngûúâi, sûác cuãa cho mùåt trêån.
- Coá sûå liïn minh chiïën àêëu cuãa ba dên töåc Viïåt Nam, Laâo,
Campuchia chöëng keã thuâ chung vaâ àûúåc sûå àöìng tònh uãng höå cuãa
caác nûúác xaä höåi chuã nghôa, cuãa caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ caác lûåc
lûúång hoaâ bònh tiïën böå trïn thïë giúái.
3. Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm
- Kïët húåp àuáng àùæn nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong
kiïën. Nhiïåm vuå chöëng phong kiïën phaãi tiïën haânh coá kïë hoaåch,
tûâng bûúác àïí vûâa phaát triïín lûåc lûúång caách maång, vûâa giûä vûäng
khöëi àoaân kïët dên töåc.
- Xaác àõnh vaâ quaán triïåt àûúâng löëi chiïën tranh nhên dên:
toaân dên, toaân diïån, lêu daâi vaâ dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh. Àêy laâ
bñ quyïët thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën.
- Vûâa khaáng chiïën, vûâa xêy dûång chïë àöå múái, xêy dûång hêåu
phûúng vûäng maånh àïí àêíy maånh khaáng chiïën.
- Kiïn quyïët khaáng chiïën lêu daâi, ài tûâ chiïën tranh du kñch
lïn chiïën tranh chñnh quy. Kïët húåp chùåt cheä giûäa chiïën tranh
chñnh quy vaâ chiïën tranh du kñch.
- Xêy dûång Àaãng vûäng maånh vaâ baão àaãm sûå laänh àaåo toaân
diïån cuãa Àaãng, vúái àûúâng löëi chiïën tranh nhên dên àuáng àùæn, coá
chuã trûúng vaâ chñnh saách khaáng chiïën ngaây caâng hoaân chónh, coá yá
chñ quyïët chiïën vaâ quyïët thùæng keã thuâ. Coá àöåi nguä àaãng viïn duäng
caãm, kiïn cûúâng, laâ nhûäng chiïën sô tiïn phong trong chiïën àêëu vaâ
trong saãn xuêët.http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 49
Cêu 18: Phên tñch àùåc àiïím tònh hònh nûúác ta sau khi hoaâ bònh lêåp
laåi (7-1954) vaâ nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam
do Àaåi höåi lêìn thûá III cuãa Àaãng thaáng 9 nùm 1960 vaåch ra?
1. Àùåc àiïím tònh hònh nûúác ta tûâ sau khi hoaâ bònh lêåp laåi (7-
1954)
Chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã àaä dêîn àïën thùæng lúåi cuãa Höåi
nghõ Giúnevú (1954) vïì Àöng Dûúng, cöng nhêån chuã quyïìn, àöåc
lêåp, thöëng nhêët vaâ toaân veån laänh thöí cuãa Viïåt Nam. Miïìn Bùæc àaä
hoaân toaân giaãi phoáng.
ÚÃ Miïìn Nam, Myä àaä hêët cùèng Phaáp hoâng biïën miïìn Nam
nûúác ta thaânh thuöåc àõa kiïíu múái vaâ cùn cûá quên sûå cuãa chuáng, lêåp
phoâng tuyïën ngùn chùån chuã nghôa xaä höåi lan xuöëng Àöng - Nam
chêu AÁ, àöìng thúâi lêëy miïìn Nam laâm cùn cûá àïí tiïën cöng miïìn
Bùæc, tiïìn àöìn cuãa chuã nghôa xaä höåi úã Àöng - Nam chêu AÁ, hoâng àeâ
beåp vaâ àêíy luâi chuã nghôa xaä höåi úã vuâng naây, bao vêy vaâ uy hiïëp caác
nûúác xaä höåi chuã nghôa khaác.
Àêët nûúác bõ taåm thúâi chia cùæt laâm hai miïìn, coá hai chïë àöå
chñnh trõ, xaä höåi khaác nhau. Miïìn Bùæc àaä hoaân toaân àûúåc giaãi
phoáng, cuöåc caách maång dên töåc dên chuã nhên dên vïì cú baãn àaä
hoaân thaânh vaâ bûúác vaâo thúâi kyâ quaá àöå tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi.
Coân úã miïìn Nam: vïì cú baãn xaä höåi miïìn Nam laâ thuöåc àõa kiïíu
múái. Àùåc àiïím àoá àoâi hoãi Àaãng ta phaãi àïì ra àûúåc àûúâng löëi caách
maång phuâ húåp vúái àùåc àiïím tònh hònh múái àïí àûa caách maång Viïåt
Nam tiïën lïn.
2. Nöåi dung cú baãn àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam cuãa Àaãng
Sau khi vaåch roä mêu thuêîn chung cuãa caã nûúác vaâ nhûäng
mêu thuêîn cuå thïí cuãa tûâng miïìn, Àaåi höåi lêìn thûá III cuãa Àaãng àaä
xaác àõnh nhiïåm vuå chung cuãa caách maång Viïåt Nam trong giai àoaån
naây laâ: Tùng cûúâng àoaân kïët toaân dên, kiïn quyïët àêëu tranh giûä
vûäng hoaâ bònh, àêíy maånh caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc,
àöìng thúâi àêíy maånh caách maång dên töåc dên chuã nhên dên úã miïìn


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 50

Nam, thûåc hiïån thöëng nhêët nûúác nhaâ trïn cú súã àöåc lêåp vaâ dên
chuã, xêy dûång möåt nûúác Viïåt Nam hoaâ bònh, thöëng nhêët, àöåc lêåp,
dên chuã vaâ giaâu maånh. Thiïët thûåc goáp phêìn tùng cûúâng phe xaä höåi
chuã nghôa vaâ baão vïå hoaâ bònh úã Àöng - Nam chêu AÁ vaâ thïë giúái.
Àaåi höåi vaåch roä hai chiïën lûúåc caách maång úã hai miïìn laâ:
- Tiïën haânh caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc.
- Giaãi phoáng miïìn Nam khoãi aách thöëng trõ cuãa àïë quöëc Myä vaâ
boån tay sai, thûåc hiïån thöëng nhêët, hoaân thaânh àöåc lêåp dên chuã
trong caã nûúác.
Hai chiïën lûúåc àoá coá quan hïå mêåt thiïët vaâ taác àöång thuác àêíy
lêîn nhau, nhùçm trûúác mùæt phuåc vuå muåc tiïu chung cuãa caách maång
caã nûúác laâ: Thûåc hiïån hoaâ bònh thöëng nhêët Töí quöëc, giaãi quyïët mêu
thuêîn chung cuãa caã nûúác laâ mêu thuêîn giûäa nhên dên ta vúái àïë
quöëc Myä cuâng beâ luä tay sai cuãa chuáng. Giaãi quyïët mêu thuêîn
chung êëy laâ nghôa vuå cuãa nhên dên caã nûúác.
Võ trñ, nhiïåm vuå cuå thïí cuãa caách maång möîi miïìn:
- Miïìn Bùæc laâ cùn cûá àõa caách maång chung cuãa caã nûúác; caách
maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc coá vai troâ quyïët àõnh nhêët àöëi
vúái sûå phaát triïín cuãa toaân böå caách maång Viïåt Nam, àöëi vúái sûå
nghiïåp thöëng nhêët nûúác nhaâ.
- Caách maång miïìn Nam coá võ trñ rêët quan troång. Noá coá taác
duång quyïët àõnh trûåc tiïëp àöëi vúái sûå nghiïåp giaãi phoáng miïìn Nam
khoãi aách thöëng trõ cuãa àïë quöëc Myä vaâ beâ luä tay sai, thûåc hiïån hoaâ
bònh thöëng nhêët nûúác nhaâ, hoaân thaânh nhiïåm vuå caách maång dên
töåc dên chuã nhên dên trong caã nûúác, cuâng caã nûúác quaá àöå lïn chuã
nghôa xaä höåi.
Thûåc tiïîn caách maång Viïåt Nam tûâ sau thaáng 7-1954 àïën
thaáng 5-1975 chûáng minh àûúâng löëi tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën
lûúåc caách maång úã hai miïìn cuãa Àaãng Lao àöång Viïåt Nam laâ àuáng
àùæn vaâ saáng taåo, thïí hiïån tñnh nhêët quaán cuãa àûúâng löëi giûúng cao
ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi àûúåc Àaãng àïì ra trong
Cûúng lônh chñnh trõ àêìu tiïn cuãa Àaãng.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 51

Möåt Àaãng thöëng nhêët laänh àaåo möåt nûúác taåm thúâi chia cùæt
laâm àöi, tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách maång khaác nhau,
àoá laâ àùåc àiïím lúán nhêët cuäng laâ neát àöåc àaáo cuãa caách maång nûúác ta
tûâ thaáng 7-1954 àïën thaáng 5-1975.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 52
Cêu 19: Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 15 (1-
1959) vaâ Àaåi höåi lêìn thûá III cuãa Àaãng (9-1960) àaä phên tñch tñnh
chêët xaä höåi miïìn Nam vaâ vaåch ra àûúâng löëi caách maång miïìn Nam
nhû thïë naâo?
Àûúâng löëi chung cuãa caách maång Viïåt Nam: Tiïën haânh àöìng
thúâi vaâ kïët húåp chùåt cheä hai chiïën lûúåc caách maång: caách maång xaä
höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc vaâ caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
úã miïìn Nam, nhùçm thûåc hiïån möåt muåc tiïu chung cuãa caã nûúác laâ
giaãi phoáng miïìn Nam, thöëng nhêët Töí quöëc. Vïì caách maång miïìn
Nam, Höåi nghõ 15 cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng vaâ Àaåi
höåi lêìn thûá III cuãa Àaãng àaä xaác àõnh:
Tñnh chêët xaä höåi miïìn Nam:
Êm mûu cuãa àïë quöëc Myä laâ xêm chiïëm caã nûúác ta àïí laâm
thuöåc àõa vaâ cùn cûá quên sûå nhùçm phaá hoaåi phong traâo àöåc lêåp
dên töåc vaâ hoaâ bònh dên chuã úã Àöng Dûúng. Miïìn Nam àaä trúã
thaânh thuöåc àõa kiïíu múái vaâ cùn cûá quên sûå cuãa àïë quöëc Myä. Xaä
höåi miïìn Nam coá nhûäng mêu thuêîn sau:
- Mêu thuêîn giûäa nhên dên ta úã miïìn Nam vúái boån àïë quöëc
xêm lûúåc, chuã yïëu laâ àïë quöëc Myä.
- Mêu thuêîn giûäa nhên dên miïìn Nam, trûúác hïët laâ nöng
dên vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën.
Mêu thuêîn chuã yïëu úã miïìn Nam laâ mêu thuêîn giûäa dên töåc
ta, nhên dên ta úã miïìn Nam vúái boån àïë quöëc Myä xêm lûúåc cuâng têåp
àoaân thöëng trõ Ngö Àònh Diïåm, tay sai àïë quöëc Myä, àaåi diïån cho
boån àõa chuã phong kiïën vaâ tû saãn maåi baãn thên Myä phaãn àöång
nhêët.
Lûåc lûúång tham gia caách maång úã miïìn Nam laâ giai cêëp cöng
nhên, nöng dên, tiïíu tû saãn, tû saãn dên töåc vaâ nhûäng nhên sô yïu
nûúác. Àöång lûåc caách maång miïìn Nam laâ giai cêëp cöng nhên, nöng
dên, tiïíu tû saãn lêëy liïn minh cöng nöng laâm cú súã. Lûåc lûúång laänh
àaåo caách maång laâ giai cêëp cöng nhên. Miïìn Bùæc xaä höåi chuã nghôa

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 53

laâ cùn cûá àõa vûäng chùæc cuãa phong traâo caách maång miïìn Nam. Àöëi
tûúång cuãa caách maång miïìn Nam laâ àïë quöëc Myä, giai cêëp tû saãn
maåi baãn, àõa chuã phong kiïën, tay sai cuãa àïë quöëc Myä. Nhûng trong
giai cêëp tû saãn maåi baãn coá boån thên Myä vaâ coá boån thên Phaáp.
Trong giai cêëp àõa chuã coá boån dûåa hùèn vaâo Myä - Diïåm, coá böå phêån
lûâng chûâng, coá böå phêån chöëng àöëi Myä - Diïåm, ñt nhiïìu
taán thaânh àöåc lêåp vaâ dên chuã. Do àoá, giûäa chuáng coá
mêu thuêîn vïì quyïìn lúåi vaâ phên hoaá vïì chñnh trõ úã caác mûác àöå
khaác nhau.
Caách maång miïìn Nam laâ cuöåc caách maång dên töåc dên chuã
nhên dên. Cuöåc caách maång àoá coá:
Nhiïåm vuå cú baãn laâ giaãi phoáng miïìn Nam khoãi aách thöëng trõ
cuãa àïë quöëc vaâ phong kiïën, thûåc hiïån àöåc lêåp dên töåc vaâ ngûúâi caây
coá ruöång, hoaân thaânh caách maång dên töåc dên chuã nhên dên úã miïìn
Nam, xêy dûång möåt nûúác Viïåt Nam hoaâ bònh, thöëng nhêët, àöåc lêåp,
dên chuã vaâ giaâu maånh.
Nhiïåm vuå trûúác mùæt laâ àoaân kïët toaân dên, kiïn quyïët àêëu
tranh chöëng àïë quöëc Myä xêm lûúåc vaâ gêy chiïën tranh, àaánh àöí têåp
àoaân thöëng trõ àöåc taâi Ngö Àònh Diïåm, tay sai cuãa àïë quöëc Myä,
thaânh lêåp möåt chñnh quyïìn liïn hiïåp dên töåc dên chuã úã miïìn Nam,
thûåc hiïån àöåc lêåp dên töåc vaâ caác quyïìn tûå do dên chuã, caãi thiïån àúâi
söëng cuãa nhên dên, giûä vûäng hoaâ bònh, thûåc hiïån thöëng nhêët nûúác
nhaâ trïn cú súã àöåc lêåp vaâ dên chuã, tñch cûåc goáp phêìn baão vïå hoâa
bònh úã Àöng - Nam AÁ vaâ thïë giúái.
Con àûúâng phaát triïín cú baãn cuãa caách maång miïìn Nam laâ lêëy
sûác maånh cuãa quêìn chuáng, dûåa vaâo lûåc lûúång chñnh trõ cuãa quêìn
chuáng laâ chuã yïëu kïët húåp vúái lûåc lûúång vuä trang àïí àaánh àöí aách
thöëng trõ cuãa àïë quöëc vaâ phong kiïën, dûång lïn chñnh quyïìn caách
maång cuãa nhên dên.
Phaãi thaânh lêåp möåt Mùåt trêån dên töåc dên chuã thêåt röång raäi úã
miïìn Nam, lêëy liïn minh cöng nöng laâm cú súã, cêìn coá saách lûúåc lúåi
duång mêu thuêîn giûäa caác böå phêån trong haâng nguä keã thuâ, phên
hoaá vaâ cö lêåp cao àöå àïë quöëc Myä vaâ boån tay sai Ngö Àònh Diïåm. Sûã
duång, kïët húåp nhûäng hònh thûác àêëu tranh húåp phaáp, nûãa húåp phaáp

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 54

vaâ khöng húåp phaáp, phöëi húåp chùåt cheä phong traâo úã àö thõ vúái
phong traâo úã nöng thön vaâ vuâng cùn cûá. Cêìn kiïn quyïët giûä vûäng
àûúâng löëi hoaâ bònh, thöëng nhêët nûúác nhaâ. Song, vò àïë quöëc Myä laâ
tïn àïë quöëc hiïëu chiïën àêìu soã, nïn cuöåc khúãi nghôa cuãa nhên dên
miïìn Nam coá thïí chuyïín thaânh cuöåc àêëu tranh vuä trang trûúâng
kyâ, thaânh chiïën tranh caách maång. Luác àoá Àaãng ta nhêån àõnh rùçng,
keã àõch cuäng coá thïí liïìu lônh múã röång chiïën tranh xêm lûúåc ra
miïìn Bùæc, nïn trong khi laänh àaåo, Àaãng phaãi chuêín bõ chu àaáo vaâ
chuã àöång àöëi phoá, kiïn quyïët àaánh baåi chuáng, hoaân thaânh àöåc lêåp
vaâ thöëng nhêët Töí quöëc.
Cuãng cöë, xêy dûång Àaãng böå miïìn Nam thêåt vûäng maånh,
khöng ngûâng nêng cao nùng lûåc laänh àaåo cuãa caác cêëp àaãng böå àöëi
vúái sûå nghiïåp caách maång miïìn Nam, baão àaãm sûå àoaân kïët nhêët trñ
trong Àaãng, nùæm vûäng phûúng chêm hoaåt àöång bñ mêåt, tùng cûúâng
möëi quan hïå khùng khñt giûäa Àaãng vaâ quêìn chuáng.
Àûúâng löëi caách maång do Höåi nghõ lêìn thûá 15 Ban Chêëp haânh
Trung ûúng vaâ Àaåi höåi lêìn thûá III cuãa Àaãng àïì ra laâ cùn cûá àïí
Àaãng laänh àaåo, chó àaåo thùæng lúåi cuöåc khaáng chiïën chöëng Myä, cûáu
nûúác, giaãi phoáng miïìn Nam, hoaân thaânh cuöåc caách maång dên töåc
dên chuã nhên dên trong caã nûúác, thöëng nhêët Töí quöëc, taåo àiïìu
kiïån àûa caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 55
Cêu 20: Quaá trònh chó àaåo cuãa Àaãng trong caác giai àoaån phaát triïín
cuãa caách maång miïìn Nam tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975?
Laâ möåt àïë quöëc àêìu soã rùæp têm thûåc hiïån chiïën lûúåc toaân cêìu
phaãn caách maång hoâng laâm baá chuã thïë giúái, àïë quöëc Myä xêm lûúåc
miïìn Nam nhùçm ba muåc tiïu chuã yïëu:
1. Tiïu diïåt phong traâo caách maång, thön tñnh miïìn Nam, biïën
miïìn Nam thaânh thuöåc àõa kiïíu múái cuãa chuáng.
2. Biïën miïìn Nam thaânh möåt phoâng tuyïën ngùn chùån sûå
phaát triïín cuãa chuã nghôa xaä höåi xuöëng vuâng Àöng - Nam AÁ.
3. Xêy dûång miïìn Nam thaânh möåt cùn cûá quên sûå, laâ baân
àaåp tiïën cöng miïìn Bùæc vaâ hïå thöëng xaä höåi chuã nghôa tûâ phña Àöng
- Nam AÁ.
Quaá trònh Àaãng chó àaåo cuöåc caách maång miïìn Nam laâ quaá
trònh phên tñch êm mûu, thuã àoaån cuãa keã thuâ, so saánh lûåc lûúång
giûäa ta vaâ àõch àïí àïì ra chuã trûúng, biïån phaáp thñch húåp àaánh baåi
chuáng, laâ quaá trònh biïët giaânh thùæng lúåi tûâng bûúác, tiïën túái giaânh
thùæng lúåi hoaân toaân. Quaá trònh àoá diïîn ra qua nhiïìu thúâi kyâ kïë
tiïëp nhau.
Thúâi kyâ 1954-1960:
Chuyïín hònh thûác, phûúng phaáp vaâ töí chûác àêëu tranh cuãa
caách maång miïìn Nam tûâ àêëu tranh vuä trang sang àêëu tranh chñnh
trõ laâ chuã yïëu, thûåc hiïån thïë giûä gòn lûåc lûúång, röìi chuyïín dêìn tûâ
thïë giûä gòn lûåc lûúång sang thïë tiïën cöng, àaánh baåi "Chiïën tranh
àún phûúng" cuãa àïë quöëc Myä.
- Nhûäng nùm 1954-1956: chuyïín caách maång miïìn Nam tûâ
àêëu tranh vuä trang trong thúâi kyâ khaáng chiïën chöëng Phaáp sang
àêëu tranh chñnh trõ laâ chuã yïëu àïí cuãng cöë hoaâ bònh, àoâi töíng tuyïín
cûã thöëng nhêët àêët nûúác, chöëng khuãng böë, giûä gòn lûåc lûúång.
- Nhûäng nùm 1957-1958: àêëu tranh chñnh trõ laâ chñnh, xêy
dûång, cuãng cöë vaâ phaát triïín lûåc lûúång vuä trang, lêåp caác chiïën khu,


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 56

àêëu tranh vuä trang úã mûác àöå thñch húåp àïí baão vïå caách maång,
chuêín bõ chuyïín lïn giai àoaån múái.
- Nhûäng nùm 1959-1960: nöíi dêåy khúãi nghôa àöìng loaåt bùçng
caã lûåc lûúång chñnh trõ vaâ lûåc lûúång vuä trang, kïët húåp àêëu tranh
chñnh trõ vúái àêëu tranh vuä trang, àaánh àöí chñnh quyïìn àõch úã cú súã,
giaânh quyïìn laâm chuã, hònh thaânh vuâng giaãi phoáng röång lúán, lêåp
Mùåt trêån dên töåc giaãi phoáng miïìn Nam Viïåt Nam. Caách maång
miïìn Nam phaát triïín nhaãy voåt, chuyïín hùèn tûâ thïë giûä gòn lûåc
lûúång sang thïë tiïën cöng, àöìng thúâi chêëm dûát thúâi kyâ taåm öín àõnh
cuãa àõch, cuöåc "Chiïën tranh àún phûúng" cuãa Myä bõ àaánh baåi.
Thúâi kyâ 1961-1965:
Àaãng chó àaåo giûä vûäng vaâ phaát triïín thïë tiïën cöng, àaánh baåi
"Chiïën tranh àùåc biïåt" cuãa àïë quöëc Myä.
Tûâ nùm 1961, "Chiïën tranh àún phûúng" bõ thêët baåi, àïë quöëc
Myä chuyïín sang thûåc hiïån cuöåc "Chiïën tranh àùåc biïåt", möåt hònh
thûác cuãa chiïën tranh thûåc dên múái bùçng hai thuã àoaån chñnh laâ
tùng cûúâng lûåc lûúång nguy quên do cöë vêën Myä chó huy àïí haânh
quên tiïu diïåt lûåc lûúång vuä trang caách maång, vaâ ra sûác thiïët lêåp
"êëp chiïën lûúåc" àïí gom dên, bònh àõnh laåi nöng thön. Bùçng caách àoá,
chuáng hy voång taåo ra ba chöî dûåa cú baãn cho "Chiïën tranh àùåc biïåt"
laâ: 1. Nguåy quên - nguyå quyïìn maånh lïn, 2. Hïå thöëng "êëp chiïën
lûúåc" röång khùæp, 3. Caác àö thõ öín àõnh.
Höåi nghõ Böå Chñnh trõ thaáng 1-1961 vaâ thaáng 2-1962 àaä nïu
chuã trûúng tiïëp tuåc giûä vûäng vaâ phaát huy thïë tiïën cöng cuãa caách
maång miïìn Nam, àûa àêëu tranh quên sûå lïn song song vúái àêëu
tranh chñnh trõ, tiïën cöng àõch bùçng ba muäi giaáp cöng: chñnh trõ,
quên sûå, vaâ binh vêån, àaánh àõch úã caã ba vuâng chiïën lûúåc: rûâng nuái,
àöìng bùçng vaâ àö thõ.
Caách maång miïìn Nam àaä tûâ khúãi nghôa chuyïín lïn thaânh
chiïën tranh caách maång, tûâng bûúác àaánh baåi "Chiïën tranh àùåc biïåt"
cuãa Myä. Thùæng lúåi cuãa ta àaä laâm cho nöåi böå àõch bõ khuãng hoaãng,
dêîn túái cuöåc àaão chñnh cuãa Myä giïët chïët anh em Diïåm - Nhu vaâ
nhiïìu cuöåc àaão chñnh khaác kïë tiïëp. Cuöåc "Chiïën tranh àùåc biïåt"
cuãa Myä àaä bõ thêët baåi.

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 57

Thúâi kyâ 1965-1968
Àaãng phaát àöång toaân dên chöëng Myä, cûáu nûúác, àaánh baåi
chiïën lûúåc "Chiïën tranh cuåc böå" cuãa àïë quöëc Myä úã miïìn Nam.
Tûâ nùm 1965, àïë quöëc Myä àaä tiïën haânh cuöåc "Chiïën tranh
cuåc böå" úã miïìn Nam; àöìng thúâi gêy ra cuöåc chiïën tranh phaá hoaåi
miïìn Bùæc. Êm mûu cuãa àïë quöëc Myä laâ: 1. Chùån àûáng sûå phaát triïín
cuãa caách maång miïìn Nam, cûáu nguy cho chïë àöå Saâi Goân, tòm diïåt
chuã lûåc Quên giaãi phoáng, giaânh laåi thïë chuã àöång trïn chiïën trûúâng;
2. Bònh àõnh laåi miïìn Nam, cuãng cöë hêåu phûúng cuãa chuáng, öín
àõnh nguyå quyïìn, àöìng thúâi phaá hoaåi hêåu phûúng miïìn Bùæc xaä höåi
chuã nghôa, ngùn chùån sûå chi viïån cuãa miïìn Bùæc cho miïìn Nam,
laâm lung lay quyïët têm chöëng Myä cuãa dên töåc ta, buöåc ta phaãi kïët
thuác chiïën tranh theo àiïìu kiïån cuãa Myä.
Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 11 thaáng 3 nùm 1965, lêìn
thûá 12 nùm 1965 àaä àïì ra quyïët têm chiïën lûúåc àaánh Myä vaâ thùæng
Myä, phaát àöång toaân dên tiïën haânh cuöåc chöëng Myä, cûáu nûúác.
Àaãng àaä chó àaåo quên vaâ dên miïìn Nam liïn tiïëp beã gaäy caác
cuöåc haânh quên "tòm diïåt" vaâ "bònh àõnh" cuãa Myä - nguyå. Sau trêån
àoå sûác trûåc tiïëp àêìu tiïn vúái quên Myä úã Nuái Thaânh (Quaãng Nam)
thaáng 5-1965, úã Vaån Tûúâng (Quaãng Ngaäi) thaáng 8-1965 thùæng lúåi,
möåt cao traâo àaánh Myä diïåt Nguyå àaä dêëy lïn maånh meä khùæp chiïën
trûúâng miïìn Nam. Moåi cöë gùæng àiïn cuöìng cuãa àïë quöëc Myä trong
cuöåc phaãn cöng chiïën lûúåc muâa khö lêìn thûá nhêët (1965-1966) vaâ
thûá hai (1966-1967) àïìu lêìn lûúåt thêët baåi. Àïën muâa mûa 1967
chuáng phaãi chuyïín sang chiïën lûúåc phoâng ngûå àïì phoâng caác trêån
àaánh lúán cuãa ta. 80% àêët àai miïìn Nam nùçm dûúái quyïìn kiïím soaát
cuãa Mùåt trêån dên töåc giaãi phoáng miïìn Nam Viïåt Nam. Phong traâo
àêëu tranh chñnh trõ tiïëp tuåc phaát triïín quyïët liïåt úã hêìu khùæp caác
thaânh thõ.
Thaáng 12-1967, Böå Chñnh trõ àaä chuã trûúng chuyïín cuöåc
chiïën tranh caách maång miïìn Nam sang thúâi kyâ múái, tiïën lïn giaânh
thùæng lúåi quyïët àõnh bùçng cuöåc Töíng cöng kñch - Töíng khúãi nghôa,
giaáng möåt àoân quyïët liïåt vaâo yá chñ xêm lûúåc cuãa àïë quöëc Myä. Cuöåc
töíng tiïën cöng vaâ nöíi dêåy àaä nöí ra vaâo dõp Tïët Mêåu Thên (cuöëi

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 58

thaáng 1 àêìu thaáng 2-1968) úã Saâi Goân vaâ 64 thaânh phöë, thõ xaä, thõ
trêën khaác trïn toaân miïìn Nam. Cuöåc têåp kñch chiïën lûúåc naây àaä
laâm cho thïë chiïën lûúåc cuãa Myä bõ àaão löån, yá chñ xêm lûúåc cuãa chuáng
bõ lung lay, Myä phaãi xuöëng thang chiïën tranh, chêëm dûát khöng
àiïìu kiïån neám bom miïìn Bùæc, chêëp nhêån àaâm phaán vúái ta taåi Höåi
nghõ Pari. Àêy laâ thùæng lúåi coá yá nghôa chiïën lûúåc cuãa caách maång
miïìn Nam, song vïì sau ta cuäng bõ nhûäng töín thêët vïì àõa baân vaâ
lûåc lûúång do coá sai lêìm trong àaánh giaá
tònh hònh, chó àaåo xaác àõnh muåc tiïu vaâ chó àaåo thûåc hiïån Töíng
cöng kñch vaâ Töíng khúãi nghôa ...
Thúâi kyâ 1969-1975
Àaãng chó àaåo àaánh baåi chiïën lûúåc "Viïåt Nam hoaá chiïën
tranh" cuãa àïë quöëc Myä, giaãi phoáng hoaân toaân miïìn Nam.
Tûâ nùm 1969, Myä thûåc hiïån chiïën lûúåc "Viïåt Nam hoaá chiïën
tranh". Thûåc chêët laâ sûã duång quên nguyå vúái trang bõ vuä khñ vaâ sûå
yïím trúå cuãa khöng quên, haãi quên Myä àïí tiïëp tuåc chiïën tranh xêm
lûúåc thûåc dên múái, ruát dêìn quên Myä vïì nûúác.
Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 18 (1-1970) chuã trûúng
kiïn trò vaâ àêíy maånh cuöåc khaáng chiïën, tiïëp tuåc phaát triïín chiïën
lûúåc tiïën cöng, àöìng thúâi ra sûác xêy dûång moåi mùåt, chuá troång cöng
taác hêåu cêìn, àaánh baåi êm mûu xuöëng thang tûâng bûúác vaâ keáo daâi
chiïën tranh cuãa Myä, àïì phoâng viïåc "Àöng Dûúng hoaá chiïën tranh"
cuãa chuáng.
Àaãng àaä chó àaåo caách maång miïìn Nam trong hai nùm 1970-
1971 tiïëp tuåc giûä vûäng vaâ phaát triïín lûåc lûúång, àöìng thúâi tûâng bûúác
àaánh baåi êm mûu "Àöng Dûúng hoaá chiïën tranh" cuãa chuáng. Muâa
xuên 1972, Àaãng chó àaåo thûåc hiïån cuöåc tiïën cöng chiïën lûúåc, tiïën
cöng àõch maånh meä úã Quaãng Trõ, Têy Nguyïn vaâ Àöng Nam Böå àïí
buöåc àõch phaãi chêëm dûát chiïën tranh, thûúng lûúång úã thïë thua, Myä
phaãi "Myä hoaá" trúã laåi cuöåc chiïën tranh Viïåt Nam, neám bom trúã laåi
miïìn Bùæc, song khöng cûáu vaän àûúåc tònh thïë. Ngaây 27-1-1973, Myä
phaãi kyá kïët Hiïåp àõnh Pari chêëm dûát chiïën tranh lêåp laåi hoaâ bònh
úã Viïåt Nam vaâ ruát quên vïì nûúác.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 59

Sau Hiïåp àõnh Pari, do Myä vaâ tay sai tiïëp tuåc chiïën tranh,
phaá hoaåi Hiïåp àõnh nïn Àaãng chuã trûúng nùæm vûäng thúâi cú, giûä
vûäng chiïën lûúåc tiïën cöng, phaát triïín thûåc lûåc, tiïën túái giaãi phoáng
miïìn Nam. Nhêån thêëy thïë vaâ lûåc cuãa ta àaä hún àõch, ta coá thúâi cú
chiïën lûúåc àïí giaãi phoáng miïìn Nam. Höåi nghõ Böå Chñnh trõ 1-1975
àaä haå quyïët têm giaãi phoáng miïìn Nam, thöëng nhêët Töí quöëc theo
kïë hoaåch hai nùm 1975-1976. Nïëu thúâi cú thuêån lúåi àïën thò quyïët
têm giaãi phoáng miïìn Nam trong nùm 1975.
Àaãng àaä chó àaåo choån Têy Nguyïn laâm chiïën trûúâng troång
àiïím vaâ múã chiïën dõch Têy Nguyïn bùæt àêìu bùçng cuöåc têën cöng thõ
xaä Buön Ma Thuöåt (10-3-1975), tiïën túái giaãi phoáng Têy Nguyïn
gêy sûå hoaãng loaån chiïën lûúåc cho àõch. Tiïëp àoá àaä múã Chiïën dõch
Huïë - Àaâ Nùéng giaãi phoáng Huïë (25-3-1975) vaâ Àaâ Nùéng (29-3-
1975). Ngaây 31-3-1975, Böå Chñnh trõ quyïët àõnh giaãi phoáng Saâi
Goân trûúác thaáng 5-1975, chó àaåo têåp trung moåi lûåc lûúång cho trêån
quyïët chiïën chiïën lûúåc cuöëi cuâng naây. Ngaây 9-4-1975, Chiïën dõch
giaãi phoáng Saâi Goân - Chiïën dõch Höì Chñ Minh múã maân vaâ àïën trûa
ngaây 30-4-1975 kïët thuác thùæng lúåi. Àïën ngaây 2-5-1975, vuâng Àöìng
bùçng söng Cûãu Long vaâ àõa phûúng cuöëi cuâng cuãa miïìn Nam laâ
àaão Phuá Quöëc àaä hoaân toaân àûúåc giaãi phoáng, Töí quöëc ta àûúåc
thöëng nhêët.
Toám laåi, tûâ thaáng 7-1954 àïën thaáng 4-1975, trïn cú súã
phûúng hûúáng chiïën lûúåc, àûúâng löëi chung àuáng àùæn, Àaãng ta àaä
nïu cao quyïët têm haânh àöång, tòm toâi saáng taåo trong phûúng phaáp
caách maång, chó àaåo linh hoaåt cuöåc caách maång miïìn Nam, àaánh
thùæng àõch tûâng bûúác, laâm thêët baåi tûâng chiïën lûúåc chiïën tranh
xêm lûúåc cuãa Myä, cuöëi cuâng thûåc hiïån cuöåc Töíng cöng kñch - Töíng
khúãi nghôa muâa Xuên nùm 1975 giaânh thùæng lúåi hoaân toaân.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 60
Cêu 21: Àùåc àiïím tònh hònh vaâ àûúâng löëi caách maång xaä höåi chuã
nghôa úã miïìn Bùæc do Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá III cuãa Àaãng
Lao àöång Viïåt Nam àïì ra (9-1960)?
1. Àùåc àiïím tònh hònh vaâ àûúâng löëi caách maång xaä höåi chuã
nghôa úã miïìn Bùæc
Àùåc àiïím cuãa miïìn Bùæc khi bûúác vaâo thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã
nghôa xaä höåi göìm:
Möåt laâ: Miïìn Bùæc ài lïn chuã nghôa xaä höåi tûâ möåt nïìn kinh tïë
nöng nghiïåp saãn xuêët nhoã caá thïí.
Hai laâ: Àêët nûúác ta àang taåm thúâi chia cùæt laâm hai miïìn do
êm mûu xêm lûúåc cuãa àïë quöëc Myä vaâ tay sai.
Trûúác tònh hònh àoá, àoâi hoãi Àaãng ta phaãi coá àûúâng löëi kïët húåp
chùåt cheä kinh tïë vúái quöëc phoâng.
Ba laâ: Caác nûúác chuã nghôa xaä höåi àang phaát triïín, sûå húåp taác
phên cöng trong hïå thöëng xaä höåi chuã nghôa àaä hònh thaânh vaâ phaát
triïín, àöìng thúâi cuäng phaát sinh nhûäng hiïån tûúång bêët àöìng phûác
taåp.
Trong ba àùåc àiïím êëy, àùåc àiïím to lúán cuãa caách maång nûúác ta
trong thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi laâ tûâ möåt nûúác nöng
nghiïåp laåc hêåu tiïën thùèng lïn chuã nghôa xaä höåi khöng qua chïë àöå
tû baãn chuã nghôa.
2. Àaåi höåi xaác àõnh àûúâng löëi chung vaâ àûúâng löëi xêy dûång
kinh tïë cuãa caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc
Sûã duång chñnh quyïìn dên chuã nhên dên laâm nhiïåm vuå lõch
sûã cuãa chuyïn chñnh vö saãn àïí: thûåc hiïån caãi taåo xaä höåi chuã nghôa
àöëi vúái nöng nghiïåp, thûúng nghiïåp nhoã, vaâ cöng thûúng nghiïåp tû
baãn tû doanh. Xêy dûång lûåc lûúång saãn xuêët, cú súã vêåt chêët, kyä
thuêåt cho chuã nghôa xaä höåi, phaát triïín thaânh phêìn kinh tïë quöëc
doanh, thûåc hiïån cöng nghiïåp hoaá bùçng caách ûu tiïn phaát triïínhttp://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 61

cöng nghiïåp nùång möåt caách húåp lyá, àöìng thúâi ra sûác phaát triïín
nöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp nheå.
Àêíy maånh caách maång xaä höåi chuã nghôa vïì tû tûúãng, vùn hoaá
vaâ kyä thuêåt.
Nhûäng muåc tiïu phaãi àaåt túái laâ: Àûa nûúác ta thaânh möåt nûúác
xaä höåi chuã nghôa coá cöng nghiïåp hiïån àaåi, nöng nghiïåp hiïån àaåi,
vùn hoaá, khoa hoåc tiïn tiïën.
Caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc laâ möåt quaá trònh caãi
biïën caách maång vïì moåi mùåt, nhùçm àûa miïìn Bùæc tûâ möåt nïìn kinh
tïë chuã yïëu dûåa trïn súã hûäu caá thïí vïì tû liïåu saãn xuêët, tiïën lïn nïìn
kinh tïë xaä höåi chuã nghôa dûåa trïn súã hûäu toaân dên vaâ súã hûäu têåp
thïí, tûâ chïë àöå saãn xuêët nhoã tiïën lïn saãn xuêët lúán xaä höåi chuã nghôa,
tûâ tònh traång kinh tïë rúâi raåc, laåc hêåu, xêy dûång thaânh möåt nïìn
kinh tïë cên àöëi vaâ hiïån àaåi, laâm cho miïìn Bùæc mau choáng thaânh cú
súã ngaây caâng vûäng maånh cho sûå nghiïåp àêëu tranh thöëng nhêët nûúác
nhaâ.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 62
Cêu 22: Àùåc àiïím, yá nghôa lõch sûã, nguyïn nhên thùæng lúåi vaâ
nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Àaãng trong cuöåc khaáng chiïën chöëng
Myä, cûáu nûúác?
1. Àùåc àiïím
a) Àêy laâ cuöåc chiïën tranh lêu daâi, quyïët liïåt àûúåc tiïën haânh
trong hoaân caãnh:
- Ta àaä àaánh thùæng cuöåc chiïën tranh xêm lûúåc thûåc dên cuä
cuãa àïë quöëc Phaáp, àaä giaânh àûúåc thùæng lúåi oanh liïåt úã Àiïån Biïn
Phuã. Àaãng vaâ nhên dên ta àaä coá nhûäng kinh nghiïåm vaâ coá lûåc
lûúång vuä trang khaá lúán maånh.
- Tuy luác àêìu úã miïìn Nam, lûåc lûúång cuãa ta coân chûa maånh,
song ta coá miïìn Bùæc ài lïn chuã nghôa xaä höåi laâm hêåu phûúng, cùn
cûá àõa cho caã nûúác.
- Coá sûå giuáp àúä uãng höå cuãa caác nûúác xaä höåi chuã nghôa, nhêët laâ
cuãa Liïn Xö, Trung Quöëc vaâ nhên dên thïë giúái.
b) Laâ cuöåc chiïën àêëu khöng cên sûác giûäa hai quöëc gia coá tiïìm
lûåc kinh tïë, quên sûå khaác nhau
- Laâ tiïu àiïím cuãa cuöåc àuång àêìu lõch sûã giûäa hai hïå thöëng
xaä höåi, hai hïå tû tûúãng àöëi nghõch nhau khöng dïî thoaã hiïåp, khöng
dïî chêëp nhêån thêët baåi, nïn noá mang tñnh chêët thúâi àaåi.
- Ta chöëng Myä trong hoaân caãnh àêët nûúác bõ chia laâm hai
miïìn, nïn vûâa phaãi giaãi quyïët nhûäng vêën àïì cuãa chiïën tranh laåi
vûâa giaãi quyïët nhûäng vêën àïì vïì kinh tïë, phaãi tiïën haânh àöìng thúâi
vaâ kïët húåp chùåt cheä hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc caách maång nhùçm vaâo
möåt muåc tiïu chung trûúác mùæt laâ thöëng nhêët Töí quöëc.
2. YÁ nghôa lõch sûã
Àöëi vúái nûúác ta: Àaä queát saåch àûúåc quên xêm lûúåc ra khoãi àêët
nûúác, kïët thuác cuöåc chiïën tranh caách maång keáo daâi gêìn möåt phêìn
ba thïë kyã (1945-1975), àöìng thúâi kïët thuác hún möåt thïë kyã (1858-
1975) àêëu tranh chöëng chuã nghôa thûåc dên cuä vaâ múái cuãa hai àïë

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 63

quöëc lúán laâ Phaáp vaâ Myä; àûa laåi àöåc lêåp, thöëng nhêët, hoâa bònh cho
dên töåc, kïët thuác cuöåc caách maång dên töåc dên chuã nhên dên trong
caã nûúác; múã ra möåt thúâi kyâ múái: caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
Àêy laâ möåt trong nhûäng thùæng lúåi vô àaåi nhêët, hiïín haách nhêët
trong lõch sûã mêëy ngaân
nùm dûång nûúác vaâ giûä nûúác cuãa dên töåc ta.
Àöëi vúái thïë giúái: Àaä àaánh baåi möåt cuöåc chiïën tranh taân baåo,
aác liïåt, coá quy mö lúán nhêët, daâi ngaây nhêët cuãa chuã nghôa àïë quöëc tûâ
sau Chiïën tranh thïë giúái lêìn thûá hai; laâm phaá saãn liïn tiïëp nhiïìu
hoåc thuyïët vaâ thuã àoaån chiïën tranh xêm lûúåc cuãa àïë quöëc Myä, phaá
vúä möåt mùæt xñch quan troång vaâ maånh nhêët trong hïå thöëng thuöåc
àõa cuãa chuã nghôa àïë quöëc úã Àöng - Nam AÁ, goáp phêìn laâm àaão löån
chiïën lûúåc toaân cêìu phaãn caách maång cuãa Myä, múã ra sûå suåp àöí
khöng traánh khoãi cuãa chuã nghôa thûåc dên múái, goáp phêìn thuác àêíy
phong traâo àöåc lêåp dên töåc, dên chuã vaâ hoaâ bònh thïë giúái. Àêy laâ
möåt thùæng lúåi ài vaâo lõch sûã thïë giúái nhû möåt chiïën cöng vô àaåi cuãa
thïë kyã XX, möåt sûå kiïån coá têìm quan troång quöëc tïë to lúán vaâ coá tñnh
thúâi àaåi sêu sùæc.
3. Nhûäng nhên töë thùæng lúåi
Thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng Myä, cûáu nûúác laâ kïët
quaã töíng húåp cuãa nhiïìu nhên töë taåo nïn:
- Cuöåc khaáng chiïën cuãa ta vò chñnh nghôa vaâ coá sûå laänh àaåo
àuáng àùæn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, ngûúâi àaåi biïíu trung
thaânh cho nhûäng lúåi ñch söëng coân cuãa dên töåc.
- Quên dên caã nûúác vúái tinh thêìn yïu nûúác, bêët khuêët, chõu
àûång moåi hy sinh, gian khöí, chiïën àêëu cho àöåc lêåp, tûå do cuãa Töí
quöëc, àùåc biïåt laâ sûå àêëu tranh quyïët liïåt möåt mêët möåt coân cuãa àöìng
chñ, àöìng baâo miïìn Nam "Thaânh àöìng cuãa Töí quöëc".
- Cöng cuöåc caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc, giaânh
àûúåc nhiïìu thùæng lúåi laâm cho miïìn Bùæc giûä vûäng àûúåc vai troâ cùn
cûá àõa cuãa caã nûúác, hêåu phûúng lúán àöëi vúái caách maång miïìn Nam,
chi viïån coá hiïåu quaã cho quên dên miïìn Nam trûåc tiïëp àaánh baåi
giùåc Myä vaâ tay sai, àöìng thúâi àaánh thùæng hai cuöåc chiïën tranh phaá
hoaåi cuãa àïë quöëc Myä tiïën haânh àöëi vúái miïìn Bùæc.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 64

- Sûå àoaân kïët chiïën àêëu cuãa nhên dên ba nûúác Viïåt Nam,
Laâo, Campuchia vaâ sûå giuáp àúä, uãng höå cuãa caác nûúác xaä höåi chuã
nghôa anh em, cuãa nhên dên tiïën böå trïn thïë giúái trong àoá coá caã
nhên dên tiïën böå Myä.
4. Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm
- Giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi, kïët
húåp chùåt cheä hai chiïën lûúåc caách maång hûúáng vaâo möåt muåc tiïu
chung laâ hoaân thaânh caách maång dên töåc, dên chuã nhên dên trong
caã nûúác, hoaân thaânh thöëng nhêët Töí quöëc, hûúáng caã nûúác cuâng ài
lïn chuã nghôa xaä höåi.
- Hïët sûác coi troång viïåt xêy dûång lûåc lûúång caách maång úã miïìn
Nam, àöìng thúâi ra sûác töí chûác, xêy dûång lûåc lûúång chiïën àêëu trong
caã nûúác. Lûåc lûúång caách maång bao göìm töí chûác Àaãng, chñnh quyïìn
caách maång, Mùåt trêån dên töåc vúái khöëi liïn minh cöng - nöng laâm
nïìn taãng, lûåc lûúång vuä trang vúái ba thûá quên vaâ àöåi quên chñnh trõ
quêìn chuáng... Biïët dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh, àöìng thúâi tranh thuã
moåi sûå uãng höå, giuáp àúä cuãa quöëc tïë.
- Phûúng phaáp àêëu tranh caách maång àuáng àùæn, saáng taåo (àoá
laâ sûã duång baåo lûåc caách maång töíng húåp bao göìm lûåc lûúång chñnh trõ
quêìn chuáng vaâ lûåc lûúång vuä trang nhên dên...); nùæm vûäng phûúng
chêm chiïën lûúåc àaánh lêu daâi, àöìng thúâi biïët taåo ra thúâi cú vaâ nùæm
vûäng thúâi cú múã nhûäng cuöåc tiïën cöng chiïën lûúåc laâm thay àöíi cuåc
diïån chiïën tranh, tiïën lïn thûåc hiïån tiïën cöng vaâ nöíi dêåy àöìng loaåt,
giaânh thùæng lúåi hoaân toaân. Àoá laâ chiïën lûúåc töíng húåp vaâ nghïå thuêåt
quên sûå cuãa chiïën tranh caách maång, chiïën tranh nhên dên Viïåt
Nam.
- Coá sûå chó àaåo vaâ töí chûác chiïën àêëu taâi gioãi cuãa caác cêëp böå
àaãng vaâ caác cêëp chó huy quên àöåi.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 65
Cêu 23: Nhûäng thaânh quaã vaâ yá nghôa cuãa sûå nghiïåp caách maång xaä
höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975 ?
Phên tñch thaânh quaã vaâ nhûäng haån chïë cuãa miïìn Bùæc trong
sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975
khöng thïí taách rúâi böëi caãnh lõch sûã cuãa àêët nûúác vaâ quöëc tïë.
1. Thaânh quaã vaâ nhûäng haån chïë cuãa miïìn Bùæc trong quaá
trònh xêy dûång chuã nghôa xaä höåi tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975
- Àaä xêy dûång àûúåc cú súã vêåt chêët - kyä thuêåt ban àêìu cuãa chuã
nghôa xaä höåi. Àïën nùm 1975, trong khu vûåc saãn xuêët vêåt chêët,
99,7% taâi saãn cöë àõnh àaä thuöåc vïì kinh tïë xaä höåi chuã nghôa, tùng
5,1 lêìn so vúái nùm 1955. Trong cöng nghiïåp, àaä coá nhûäng cú súã àêìu
tiïn cuãa caác ngaânh cöng nghiïåp nùång quan troång nhû: àiïån, than,
cú khñ, hoaá chêët, luyïån kim... Möåt söë ngaânh cöng nghiïåp nheå àaä
àûúåc xêy dûång.
Trong nöng nghiïåp, nhiïìu cöng trònh thuyã lúåi àûúåc xêy dûång,
baão àaãm tûúái, tiïu cho haâng chuåc vaån heác-ta àêët canh taác. Quaá nûãa
söë húåp taác xaä nöng nghiïåp àaä àûúåc trang bõ maáy moác nhoã. Àaä coá
nhûäng cöë gùæng bûúác àêìu trong viïåc aáp duång möåt söë thaânh tûåu múái
vïì khoa hoåc - kyä thuêåt. Nhûäng cöë gùæng noái trïn àaä taåo ra cho nöng
nghiïåp nhûäng chuyïín biïën lúán: tùng nùng suêët vaâ tùng vuå, àaãm
baão lûúng thûåc, thûåc phêím trong chiïën tranh.
- Cú cêëu xaä höåi - giai cêëp àaä coá sûå thay àöíi lúán. Caác giai cêëp
boác löåt àaä bõ xoaá boã. Giai cêëp cöng nhên àaä trûúãng thaânh caã vïì söë
lûúång vaâ chêët lûúång. Giai cêëp nöng dên àaä trúã thaânh giai cêëp nùæm
giûä quyïìn súã hûäu têåp thïí tû liïåu saãn xuêët chuã yïëu - ruöång àêët.
Khöìi liïn minh cöng nöng àûúåc cuãng cöë trïn cú súã múái. Têìng lúáp trñ
thûác xaä höåi chuã nghôa àûúåc tùng cûúâng. Xaä höåi miïìn Bùæc àaä trúã
thaânh xaä höåi cuãa nhûäng ngûúâi lao àöång bònh àùèng. Caác thaânh
phêìn dên töåc chung söëng trïn tinh thêìn àoaân kïët, hoaâ húåp dên töåc
vò sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå chuã nghôa xaä höåi. Sûå nhêët trñ vïì
chñnh trõ vaâ tinh thêìn trong xaä höåi ngaây caâng àûúåc cuãng cöë.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 66

- Sûå nghiïåp giaáo duåc, vùn hoaá, y tïë phaát triïín nhanh
Tñnh àïën àêìu nùm 1975, cûá 3 ngûúâi, coá möåt ngûúâi ài hoåc. Àöåi
nguä caán böå khoa hoåc, kyä thuêåt vaâ caán böå quaãn lyá coá trònh àöå trïn
àaåi hoåc, àaåi hoåc vaâ trung hoåc chuyïn nghiïåp hún 43 vaån ngûúâi,
tùng 19 lêìn so vúái nùm 1960. Maång lûúái y tïë àûúåc múã röång. Söë baác
sô, y sô tùng 13,4 lêìn so vúái nùm 1960. Hoaåt àöång vùn hoaá, nghïå
thuêåt cuäng phaát triïín trïn nhiïìu mùåt vúái nöåi dung phong phuá, goáp
phêìn xêy dûång cuöåc söëng múái vaâ con ngûúâi múái trong sûå nghiïåp
chöëng Myä, cûáu nûúác vaâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi.
Trong nhûäng nùm chiïën tranh, saãn xuêët vêîn àûúåc duy trò, coá
mùåt tiïëp tuåc phaát triïín. Nhûäng nhu cêìu thiïët yïëu vïì àúâi söëng cuãa
nhên dên àûúåc baão àaãm. Àoái reát, dõch bïånh khöng xaãy ra, an ninh
chñnh trõ vaâ trêåt tûå xaä höåi àûúåc giûä vûäng. Tuy mûác söëng coân thêëp
vaâ coá nhiïìu khoá khùn, nhûng moåi ngûúâi àïìu vûäng loâng tin tûúãng
vaâ tham gia tñch cûåc vaâo sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå chuã nghôa
xaä höåi. Vaâ coân thûåc hiïån xuêët sùæc vai troâ hêåu phûúng lúán àöëi vúái
tiïìn tuyïën lúán, àoáng goáp sûác ngûúâi sûác cuãa cuâng nhên dên miïìn
Nam àaánh thùæng àïë quöëc Myä xêm lûúåc, àöìng thúâi hoaân thaânh töët
nhiïåm vuå quöëc tïë àöëi vúái caách maång Laâo vaâ caách maång Campuchia.
Àaåi höåi toaân quöëc lêìn thûá IV cuãa Àaãng (1976) àaä àaánh giaá: "Miïìn
Bùæc àaä döëc vaâo chiïën tranh cûáu nûúác vaâ giûä nûúác vúái toaân böå sûác
maånh cuãa chïë àöå xaä höåi chuã nghôa vaâ àaä laâm troân möåt caách xuêët
sùæc nghôa vuå cùn cûá àõa caách maång cuãa caã nûúác, xûáng àaáng laâ phaáo
àaâi vö àõch cuãa chuã nghôa xaä höåi".
Àùåt vaâo hoaân caãnh lõch sûã luác àoá, thò nhûäng thaânh tûåu maâ
nhên dên ta àaä àaåt àûúåc laâ rêët lúán.
Song, nïìn kinh tïë miïìn Bùæc cuäng böåc löå nhûäng khoá khùn, yïëu
keám. Sau hún 20 nùm xêy dûång chuã nghôa xaä höåi, nïìn kinh tïë
miïìn Bùæc coân mang nùång tñnh chêët saãn xuêët nhoã, cú súã vêåt chêët -
kyä thuêåt coân thêëp keám, 80% lûåc lûúång lao àöång xaä höåi vêîn laâ lao
àöång thuã cöng. Nùng suêët lao àöång rêët thêëp. Töíng saãn phêím xaä höåi
vaâ thu nhêåp quöëc dên chûa baão àaãm àûúåc nhu cêìu cú baãn cuãa àúâi
söëng nhên dên vaâ nhu cêìu tñch luyä àïí xêy dûång chuã nghôa xaä höåi.http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 67

Tònh hònh àoá cöång vúái nhõp àöå dên söë tùng nhanh (gêëp àöi so vúái 20
nùm trûúác) laâm cho nïìn kinh tïë gùåp khoá khùn gay gùæt.
Nguyïn nhên khoá khùn: xuêët phaát tûâ möåt nïìn kinh tïë nöng
nghiïåp laåc hêåu, saãn xuêët nhoã laâ phöí biïën ài lïn chuã nghôa xaä höåi,
laåi phaãi àûúng àêìu vúái cuöåc chiïën tranh aác liïåt, quy mö lúán keáo daâi.
Àaãng ta àaä phaåm nhûäng thiïëu soát, khuyïët àiïím bùæt nguöìn tûâ
nhêån thûác coân giaãn àún, noáng vöåi, duy yá chñ, chõu aãnh hûúãng cuãa
mö hònh xêy dûång chuã nghôa xaä höåi cuãa caác nûúác khaác, khöng tñnh
toaán àêìy àuã àïën hoaân caãnh vaâ àiïìu kiïån cuå thïí cuãa nûúác ta, muöën
ài nhanh lïn chuã nghôa xaä höåi, muöën xoaá boã ngay caác thaânh phêìn
kinh tïë khaác trong khi saãn xuêët coân thêëp keám, ngùn chùån sûå phaát
triïín kinh tïë haâng hoaá.
Nhûäng thiïëu soát, khuyïët àiïím trïn coân bùæt nguöìn sêu xa tûâ
nhûäng thiïëu soát chung cuãa hïå thöëng xaä höåi chuã nghôa thïë giúái thúâi
chiïën tranh laånh vúái mö hònh nïìn kinh tïë kïë hoaåch hoaá têåp trung
quan liïu bao cêëp, phi thõ trûúâng.
2. YÁ nghôa cuãa thaânh quaã xêy dûång chuã nghôa xaä höåi tûâ 1954-
1975
- Khùèng àõnh chuã trûúng àûa miïìn Bùæc tiïën lïn chuã nghôa xaä
höåi ngay sau khi miïìn Bùæc hoaân toaân giaãi phoáng laâ phuâ húåp vúái
yïu cêìu phaát triïín cuãa caách maång miïìn Bùæc vaâ yïu cêìu phaát triïín
chung cuãa caách maång caã nûúác. Àiïìu àoá àaä chûáng minh tñnh àuáng
àùæn, saáng taåo cuãa Àaãng ta trong viïåc àïì ra vaâ chó àaåo àûúâng löëi
tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách maång úã hai miïìn: Caách
maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc vaâ caách maång dên töåc dên chuã
nhên dên úã miïìn Nam, nhùçm thûåc hiïån muåc tiïu chung àaánh
thùæng àïë quöëc Myä xêm lûúåc giaãi phoáng miïìn Nam, hoaân thaânh
caách maång dên töåc dên chuã nhên dên trïn caã nûúác, thöëng nhêët Töí
quöëc vaâ àûa caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
- Vúái tiïìm lûåc cuãa mònh, miïìn Bùæc àaä xûáng àaáng laâ cùn cûá àõa
cuãa caách maång caã nûúác, laâm troân nhiïåm vuå cuãa hêåu phûúng lúán,
chi viïån cho tiïìn tuyïën lúán miïìn
Nam àaánh thùæng àïë quöëc Myä xêm lûúåc, giaãi phoáng miïìn Nam.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 68
Cêu 24: Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá VI cuãa Àaãng (12-1986)
àaä kiïím àiïím, àaánh giaá thaânh tûåu vaâ thiïëu soát, khuyïët àiïím cuãa 10
nùm (1975-1986) àûa àêët nûúác tiïën lïn theo con àûúâng xaä höåi chuã
nghôa nhû thïë naâo?
Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá VI cuãa Àaãng (12-1986) laâ
àaåi höåi múã àêìu quaá trònh àöíi múái trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã
nghôa xaä höåi úã nûúác ta. Vúái thaái àöå khaách quan khoa hoåc, "nhòn
thùèng vaâo sûå thêåt, noái roä sûå thêåt", Àaåi höåi àaä àaánh giaá àuáng thûåc
traång cuãa àêët nûúác, tûâ àoá xaác àõnh caác muåc tiïu, bûúác ài vaâ nhiïåm
vuå caách maång trûúác mùæt, tiïëp tuåc àûa caách maång nûúác ta tiïën lïn
trïn con àûúâng xaä höåi chuã nghôa.
Àaánh giaá thaânh tûåu vaâ thiïëu soát:
1. Vïì thaânh tûåu
Tûâ àiïím xuêët phaát rêët thêëp vïì kinh tïë, laåi chõu hêåu quaã
chiïën tranh lêu daâi, nhên dên ta phaãi thûåc hiïån àöìng thúâi hai
nhiïåm vuå chiïën lûúåc, vûâa thûåc hiïån nhiïåm vuå dên töåc, vûâa laâm
nghôa vuå quöëc tïë. Trong hoaân caãnh àoá nhên dên ta àaä anh duäng
phêën àêëu khùæc phuåc khoá khùn, àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu quan
troång trong cöng cuöåc xêy dûång chuã nghôa xaä höåi.
Trong saãn xuêët nöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp àaä ngùn chùån
àûúåc àaâ giaãm suát cuãa nhûäng nùm 1979 - 1980. Tûâ nùm 1981 àaä àaåt
àûúåc nhiïìu tiïën böå roä rïåt. Nöng nghiïåp tùng bònh quên haâng nùm
4,9% so vúái 1,9% haâng nùm cuãa thúâi kyâ 1976-1980. Saãn xuêët lûúng
thûåc coá bûúác phaát triïín quan troång, mûác bònh quên haâng nùm tûâ
13,4 triïåu têën thúâi kyâ 1976-1980 àaä tùng lïn 17 triïåu têën trong
thúâi kyâ 1981 - 1985. Saãn xuêët cöng nghiïåp tùng bònh quên haâng
nùm 9,5%. Thu nhêåp quöëc dên tùng bònh quên haâng nùm 6,4% so
vúái 0,4% thúâi kyâ 1976-1980.
Vïì xêy dûång cú súã vêåt chêët, kyä thuêåt àaä hoaân thaânh haâng
trùm cöng trònh tûúng àöëi lúán vaâ haâng ngaân cöng trònh vûâa vaâ nhoã,
trong àoá coá möåt söë cú súã quan troång vïì àiïån, dêìu khñ, xi-mùng, cú

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 69

khñ, thuyã lúåi, giao thöng. Caác cöng trònh thuyã àiïån Hoaâ Bònh, Trõ
An àaä àûúåc xêy dûång.
Cöng cuöåc caãi taåo xaä höåi chuã nghôa úã nöng thön, àaä aáp duång
nhûäng thaânh tûåu vïì khoa hoåc, kyä thuêåt, thûåc hiïån röång raäi phûúng
thûác khoaán saãn phêím cuöëi cuâng àïën ngûúâi lao àöång trong nöng
nghiïåp, àaä goáp phêìn quan troång taåo nïn bûúác phaát triïín cuãa nöng
nghiïåp, múã ra phûúng hûúáng àuáng àùæn cho viïåc xêy dûång quan hïå
kinh tïë úã nöng thön.
Caác ngaânh kinh tïë àaä thu huát thïm 4 triïåu lao àöång. Sûå
nghiïåp vùn hoaá, giaáo duåc, y tïë, thïí duåc thïí thao, vùn hoåc nghïå
thuêåt phaát triïín vaâ coá àoáng goáp nhêët àõnh vaâo viïåc xêy dûång nïìn
vùn hoaá múái, con ngûúâi múái. Caác hoaåt àöång khoa hoåc, kyä thuêåt
àûúåc triïín khai goáp phêìn thuác àêíy saãn xuêët. Nhanh choáng thûåc
hiïån thöëng nhêët nûúác nhaâ vïì mùåt nhaâ nûúác, cuãng cöë nhaâ nûúác xaä
höåi chuã nghôa trong caã nûúác, tiïën haânh cuöåc chiïën àêëu baão vïå Töí
quöëc, baão vïå an ninh chñnh trõ vaâ laâm nghôa vuå quöëc tïë giaânh àûúåc
nhûäng thùæng lúåi to lúán.
Cöng cuöåc xêy dûång nïìn quöëc phoâng toaân dên àaä àaåt àûúåc
kïët quaã àaáng kïí. Sûå tùng cûúâng quan hïå àoaân kïët, húåp taác toaân
diïån vúái Liïn Xö vaâ caác nûúác xaä höåi chuã nghôa phaát triïín, quan hïå
hûäu nghõ vúái caác nûúác àöåc lêåp dên töåc, caác lûåc lûúång tiïën böå vaâ hoaâ
bònh àaä coá
bûúác phaát triïín múái.
2. Vïì khoá khùn, khuyïët àiïím
Thûåc traång kinh tïë - xaä höåi cuãa nûúác ta àang àûáng trûúác
nhûäng khoá khùn to lúán: saãn xuêët tùng chêåm so vúái yïu cêìu vaâ khaã
nùng vöën coá cuãa nïìn kinh tïë, hiïåu quaã saãn xuêët vaâ àêìu tû thêëp,
nùng suêët lao àöång giaãm, chêët lûúång saãn phêím suát keám.
Nhûäng mêët cên àöëi lúán cuãa nïìn kinh tïë giûäa cung vaâ cêìu vïì
lûúng thûåc, thûåc phêím, haâng tiïu duâng... giûäa thu vaâ chi, giûäa saãn
xuêët vaâ nhêåp khêíu chêåm àûúåc thu
heåp, coá mùåt coân gay gùæt hún trûúác.http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 70

- Quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa chêåm àûúåc cuãng cöë. Vai
troâ chuã àaåo cuãa kinh tïë quöëc doanh suy yïëu. Caác thaânh phêìn kinh
tïë phi xaä höåi chuã nghôa chûa àûúåc caãi taåo vaâ sûã duång töët.
- Àúâi söëng nhên dên, nhêët laâ cöng nhên viïn chûác coân nhiïìu
khoá khùn. Nhiïìu ngûúâi lao àöång chûa coá viïåc laâm. Nhiïìu nhu cêìu
chñnh àaáng, töëi thiïíu cuãa nhên dên vïì àúâi söëng vêåt chêët vaâ vùn
hoaá chûa àûúåc baão àaãm.
- Hiïån tûúång tiïu cûåc trong xaä höåi phaát triïín. Cöng bùçng xaä
höåi bõ vi phaåm. Phaáp luêåt, kyã cûúng khöng nghiïm. Nhûäng haânh vi
löång quyïìn, tham nhuäng, nhûäng hoaåt àöång cuãa boån laâm ùn phi
phaáp... chûa bõ trûâng trõ nghiïm khùæc vaâ kõp thúâi.
Thûåc traång noái trïn laâm giaãm loâng tin cuãa quêìn chuáng àöëi
vúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng vaâ cuãa caác cú quan nhaâ nûúác. Trong caác
nghõ quyïët tiïëp theo cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng (khoáa VI)
Àaãng ta àaä chó roä thïm thûåc traång àêët nûúác trong nhiïìu nùm qua
àaä lêm vaâo cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë - xaä höåi.
3. Vïì nguyïn nhên cuãa tònh hònh noái trïn
Àaåi höåi chó ra nhûäng sai lêìm, khuyïët àiïím trong hoaåt àöång
cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác vaâ phên tñch nhûäng nguyïn nhên dêîn àïën
sai lêìm.
Nhûäng sai lêìm, khuyïët àiïím trong viïåc àaánh giaá tònh hònh,
chûa nhêån thûác àûúåc àêìy àuã thúâi kyâ quaá àöå laâ möåt quaá trònh lõch
sûã tûúng àöëi daâi phaãi traãi qua nhiïìu chùång àûúâng. Coân chuã quan,
noáng vöåi muöën boã qua nhûäng bûúác ài cêìn thiïët. Sai lêìm trong viïåc
böë trñ cú cêëu kinh tïë thiïn vïì cöng nghiïåp nùång vaâ nhûäng cöng
trònh quy mö lúán, khöng têåp trung sûác giaãi quyïët vêën àïì lûúng
thûåc, thûåc phêím, haâng tiïu duâng. Biïíu hiïån noáng vöåi trong viïåc
xoaá boã ngay caác thaânh phêìn kinh tïë phi xaä höåi chuã nghôa, khöng
thûâa nhêån cú cêëu kinh tïë nhiïìu thaânh phêìn úã nûúác ta. Duy trò quaá
lêu cú chïë quaãn lyá kinh tïë têåp trung quan liïu bao cêëp, khöng thûâa
nhêån nïìn kinh tïë haâng hoaá. Coân nhiïìu sai lêìm trïn lônh vûåc phên
phöëi, lûu thöng. Coân sai lêìm trong viïåc phaát huy sûác maånh cuãa
nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa trong viïåc quaãn lyá àêët nûúác...


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 71

Àaåi höåi cuäng chó ra rùçng: "Khuynh hûúáng tû tûúãng chuã yïëu
cuãa nhûäng sai lêìm noái trïn laâ bïånh chuã quan, duy yá chñ, löëi suy
nghô vaâ haânh àöång giaãn àún, noáng vöåi; laâ khuynh hûúáng buöng
loãng quaãn lyá kinh tïë - xaä höåi. Àoá laâ nhûäng biïíu hiïån cuãa tû tûúãng
tiïíu tû saãn vûâa "taã" khuynh, vûâa hûäu khuynh.
Nhûäng sai lêìm vaâ khuyïët àiïím trong lônh vûåc kinh tïë xaä höåi
bùæt nguöìn tûâ nhûäng khuyïët àiïím trong cöng taác tû tûúãng, töí chûác
vaâ cöng taác caán böå cuãa Àaãng ta".
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 72
Cêu 25: Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá VII cuãa Àaãng (thaáng 6-
1991) àaä àaánh giaá vïì quaá trònh thûåc hiïån àöíi múái trïn caác lônh vûåc
cuãa àúâi söëng xaä höåi úã nûúác ta trong nhûäng nùm 1987 - 1991 nhû thïë
naâo?
Tûâ nùm 1987-1991 laâ thúâi gian coá nhiïìu thûã thaách àöëi vúái
Àaãng vaâ nhên dên ta. Àûáng trûúác cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë - xaä
höåi cuãa àêët nûúác vaâ diïîn biïën phûác taåp cuãa tònh hònh quöëc tïë,
Àaãng ta àaä kiïn trò àûúâng löëi àöíi múái, àïì ra vaâ laänh àaåo nhên dên
ta thûåc hiïån coá kïët quaã möåt söë chuã trûúng, chñnh saách lúán vïì àöëi
nöåi vaâ àöëi ngoaåi, múã ra hûúáng phaát triïín múái cuãa àêët nûúác.
1. Vïì àaánh giaá thaânh tûåu
Àaåi höåi àaä nïu ra nhêån àõnh: "töíng quaát laåi, sau hún böën
nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët Àaåi höåi VI, cöng cuöåc àöíi múái àaä àaåt
àûúåc nhûäng thaânh tûåu bûúác àêìu rêët
quan troång".
Vïì kinh tïë - xaä höåi: àaä àaåt àûúåc nhûäng tiïën böå roä rïåt trong
viïåc thûåc hiïån ba chûúng trònh kinh tïë (lûúng thûåc, thûåc phêím,
haâng tiïu duâng vaâ haâng xuêët khêíu). Vïì lûúng thûåc - thûåc phêím: àaä
vûún lïn àaáp ûáng nhu cêìu trong nûúác, coá dûå trûä vaâ xuêët khêíu, goáp
phêìn quan troång öín àõnh àúâi söëng nhên dên. Haâng tiïu duâng coá
bûúác phaát triïín múái caã vïì saãn xuêët vaâ lûu thöng. Haâng hoaá àa
daång vaâ lûu thöng tûúng àöëi thuêån tiïån, coá tiïën böå vïì chêët lûúång.
Kinh tïë àöëi ngoaåi àûúåc múã röång caã vïì quy mö vaâ hònh thûác: Kim
ngaåch xuêët khêíu tùng. Àaä giaãm àûúåc mûác àöå nhêåp siïu trûúác àêy.
Coá chuyïín biïën tñch cûåc trong viïåc àiïìu chónh cú cêëu àêìu tû
vaâ böë trñ laåi cú cêëu kinh tïë. Nhiïìu cöng trònh cöng nghiïåp nùång
quan troång àûúåc khúãi cöng tûâ nhûäng nùm trûúác àaä àûúåc àûa vaâo sûã
duång. Àaä hònh thaânh möåt söë ngaânh saãn xuêët múái coá triïín voång töët
nhû dêìu khñ, cöng nghiïåp lùæp raáp haâng àiïån tûã... Nhiïìu loaåi hònh,
nhiïìu töí chûác kinh doanh, saãn xuêët, dõch vuå múái ra àúâi vaâ phaáthttp://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 73

triïín nhanh goáp phêìn thuác àêíy kinh tïë haâng hoaá vaâ phuåc vuå àúâi
söëng nhên dên.
Bûúác àêìu hònh thaânh nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu thaânh
phêìn, vêån àöång theo cú chïë thõ trûúâng, coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ
nûúác, àaä goáp phêìn phaát huy quyïìn laâm chuã cuãa nhên dên, khúi
dêåy tiïìm nùng saáng taåo, giaãi phoáng nùng lûåc saãn xuêët trong xaä höåi.
Àaä kiïìm chïë àûúåc möåt bûúác àaâ laåm phaát. Giaá trõ àöìng tiïìn
Viïåt Nam àûúåc tùng lïn, sûác mua cuãa nhên dên àûúåc khöi phuåc
dêìn.
Khoa hoåc vaâ cöng nghïå tiïëp tuåc phaát triïín vaâ bûúác àêìu phaát
huy àûúåc vai troâ àöång lûåc trong viïåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi,
tùng cûúâng nghiïn cûáu ûáng duång, goáp phêìn phaát triïín saãn xuêët.
Kïët quaã cuãa quaá trònh àöíi múái kinh tïë noái trïn àaä goáp phêìn
quan troång trong viïåc öín àõnh àúâi söëng vêåt chêët vaâ vùn hoaá cuãa
nhên dên, mùåc dêìu coân nhiïìu khoá khùn.
Vïì chñnh trõ: "tònh hònh chñnh trõ öín àõnh", tuy vêåy, vêîn coân
nhûäng nhên töë coá thïí gêy mêët öín àõnh khöng thïí xem thûúâng.
Sûå öín àõnh chñnh trõ noái trïn bùæt nguöìn tûâ truyïìn thöëng yïu
nûúác vaâ kinh nghiïåm lõch sûã cuãa nhên dên ta dûúái sûå laänh àaåo cuãa
Àaãng. Àoá laâ kïët quaã töíng húåp cuãa nhûäng tiïën böå bûúác àêìu vïì kinh
tïë, àúâi söëng, vïì thûåc hiïån dên chuã hoaá xaä höåi, cuâng vúái nhûäng
thaânh tûåu trong caác lônh vûåc quöëc phoâng, an ninh, àöëi ngoaåi... àaä
goáp phêìn quan troång trong viïåc cuãng cöë niïìm tin cuãa nhên dên ta
vaâo tiïìn àöì cuãa chuã nghôa xaä höåi, vaâo sûå laänh àaåo cuãa Àaãng ta. Àoá
laâ nhên töë coá yá nghôa quyïët àõnh baão àaãm sûå öín àõnh chñnh trõ
trûúác nhûäng taác àöång phûác taåp cuãa tònh hònh quöëc tïë vaâ trong
nûúác.
Tuy vêåy, chuáng ta phaãi àïì cao caãnh giaác khöng thïí xem
thûúâng nhûäng nhên töë trong nûúác vaâ ngoaâi nûúác coá thïí gêy mêët öín
àõnh. Àaãm baão tònh hònh chñnh trõ nûúác ta luön öín àõnh, àêíy maånh
sûå nghiïåp àöíi múái theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, dûúái sûå laänh
àaåo cuãa Àaãng.http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 74

Vïì vùn hoaá, giaáo duåc vaâ y tïë: mùåc dêìu coân nhiïìu khoá khùn,
song àaä àaåt àûúåc möåt söë tiïën böå àaáng kïí.
Caác mùåt quöëc phoâng, an ninh, àöëi ngoaåi àaåt àûúåc nhûäng
thaânh tûåu quan troång: Quöëc phoâng àûúåc giûä vûäng, an ninh quöëc
gia àûúåc baão àaãm. Tûâng bûúác phaá thïë bao vêy vïì kinh tïë vaâ chñnh
trõ, múã röång quan hïå quöëc tïë, taåo ra möi trûúâng thuêån lúåi cho cöng
cuöåc xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc.
Nhûäng thaânh tûåu noái trïn tuy laâ bûúác àêìu nhûng rêët quan
troång, búãi vò nhên dên ta àaä àaåt àûúåc caác thaânh tûåu noái trïn trong
àiïìu kiïån trong nûúác coá nhûäng khoá khùn gay gùæt, quöëc tïë coá nhûäng
diïîn biïën phûác taåp vaâ chuã nghôa àïë quöëc tiïëp tuåc bao vêy, cêëm vêån
vaâ
chöëng phaá caách maång nûúác ta. Mùåt khaác, nhûäng thaânh tûåu noái
trïn chûáng toã rùçng: àûúâng löëi àöíi múái do Àaåi höåi VI àïì ra laâ àuáng
àùæn, bûúác ài cuãa cöng cuöåc àöíi múái vïì cú baãn laâ phuâ húåp. Qua thûåc
tiïîn, chuáng ta coá thïm nhûäng nhêån thûác múái vaâ kinh nghiïåm quan
troång vïì con àûúâng xêy dûång chuã nghôa xaä höåi phuâ húåp vúái àùåc
àiïím nûúác ta. Àoá laâ cú súã rêët quan troång àïí chuáng ta tiïëp tuåc tiïën
lïn.
2. Vïì khoá khùn, yïëu keám vaâ khuyïët àiïím
Àêët nûúác ta vêîn chûa ra khoãi khuãng hoaãng kinh tïë - xaä höåi;
cöng cuöåc àöíi múái coân coá nhûäng mùåt haån chïë, nhiïìu vêën àïì kinh tïë
- xaä höåi noáng boãng chûa àûúåc giaãi quyïët. Àaáng chuá yá laâ nhûäng vêën
àïì lúán sau àêy:
- Laåm phaát coân úã mûác cao, nhiïìu cú súã saãn xuêët àònh àöën keáo
daâi, lao àöång thiïëu viïåc laâm tiïëp tuåc tùng lïn.
- Chïë àöå lûúng quaá bêët húåp lyá, àúâi söëng cuãa ngûúâi ùn lûúng
hoùåc trúå cêëp xaä höåi vaâ möåt böå phêån nhên dên bõ giaãm suát. Töëc àöå
tùng dên söë coân cao.
- Sûå nghiïåp vùn hoaá, xaä höåi coá nhûäng mùåt tiïëp tuåc xuöëng cêëp.
- Tònh traång tham nhuäng, bêët cöng xaä höåi chûa giaãi quyïët
àûúåc nhiïìu; löëi söëng thûåc duång, mï tñn dõ àoan phaát triïín.


http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 75

- Tònh traång vi phaåm dên chuã coân nhiïìu. Viïåc thûåc hiïån kyã
cûúng, phaáp luêåt chûa nghiïm.
- An ninh, trêåt tûå vaâ an toaân xaä höåi coân phûác taåp. Vêîn coá
nhûäng nhên töë coá thïí gêy mêët öín àõnh chñnh trõ khöng thïí xem
thûúâng.
- Böå maáy àaãng, nhaâ nûúác vaâ caác àoaân thïí nhên dên coân cöìng
kïình, phong caách laâm viïåc coân quan liïu, keám hiïåu lûåc.
- Khöng ñt caán böå, àaãng viïn khöng àuã phêím chêët vaâ nùng
lûåc àaãm àûúng nhiïåm vuå, thêåm chñ thoaái hoaá biïën chêët, khöng
àûúåc quêìn chuáng tñn nhiïåm.
Àaåi höåi cuäng chó ra rùçng: nguyïn nhên cuãa nhûäng mùåt khoá
khùn, yïëu keám noái trïn coá phêìn laâ do hêåu quaã cuãa nhiïìu nùm
trûúác àêy àïí laåi vaâ laâ khoá khùn cuãa quaá trònh ài lïn, vûâa do nhûäng
taác àöång bêët lúåi cuãa tònh hònh thïë giúái. Song, cêìn nhêën maånh
nhûäng khuyïët àiïím chuã quan trong sûå laänh àaåo cuãa Àaãng vaâ cöng
taác quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác: chûa kõp thúâi àöíi múái nöåi dung vaâ
phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng trong giai àoaån múái; khuyïët àiïím
vïì cöng taác töí chûác caán böå, vïì nêng cao chêët lûúång àaãng viïn; thiïëu
kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm quaãn lyá, coân nhiïìu thiïëu soát, sú húã trong
quaãn lyá, àiïìu haânh caác mùåt cuãa àúâi söëng kinh tïë - xaä höåi...
Àaánh giaá àuáng thaânh tûåu vaâ khoá khùn, khuyïët àiïím, chó ra
nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa hún böën nùm thûåc hiïån àûúâng löëi
àöíi múái laâ cú súã quan troång àïí Àaãng ta vaâ nhên dên ta phêën àêëu
vûún lïn hoaân thaânh töët nhûäng muåc tiïu kinh tïë - xaä höåi trong 5
nùm túái do Àaåi höåi VII àïì ra.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 76
Cêu 26: Nhûäng àùåc trûng cú baãn cuãa chuã nghôa xaä höåi úã Viïåt Nam
vaâ phûúng hûúáng cú baãn chó àaåo quaá trònh xêy dûång vaâ baão vïå Töí
quöëc trong "Cûúng lônh xêy dûång àêët nûúác trong thúâi kyâ quaá àöå lïn
chuã nghôa xaä höåi"?
1. Nhûäng àùåc trûng cú baãn cuãa chuã nghôa xaä höåi úã Viïåt Nam
Àùåc trûng cuãa chuã nghôa xaä höåi maâ nhên dên ta xêy dûång:
- Chuã nghôa xaä höåi laâ möåt xaä höåi do nhên dên laâm chuã.
- Coá nïìn kinh tïë phaát triïín cao dûåa trïn chïë àöå cöng hûäu vïì
caác tû liïåu saãn xuêët chuã yïëu, coá nïìn vùn hoaá tiïn tiïën, àêåm àaâ baãn
sùæc dên töåc.
- Con ngûúâi àûúåc giaãi phoáng khoãi aáp bûác boác löåt, bêët cöng,
laâm theo nùng lûåc, hûúãng theo lao àöång, coá cuöåc söëng êëm no, tûå do,
haånh phuác, coá àiïìu kiïån phaát triïín toaân diïån caá nhên.
- Caác dên töåc trong nûúác bònh àùèng, àoaân kïët vaâ giuáp àúä lêîn
nhau cuâng tiïën böå.
- Coá quan hïå hûäu nghõ vaâ húåp taác vúái nhên dên têët caã caác
nûúác trïn thïë giúái.
Quan niïåm trïn àêy vïì chuã nghôa xaä höåi àûúåc nïu trong
"Cûúng lônh xêy dûång àêët nûúác trong thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa
xaä höåi", vûâa thïí hiïån nhûäng àùåc trûng cú baãn coá tñnh chêët phöí
biïën, vûâa thïí hiïån nhûäng neát àùåc thuâ cuãa Viïåt Nam. Khi kïët thuác
thúâi kyâ quaá àöå, caác àùåc trûng naây àaä hònh thaânh nhûng chûa hoaân
chónh, trong chuã nghôa xaä höåi seä àûúåc hoaân thiïån ngaây caâng àêìy àuã
hún.
2. Phûúng hûúáng cú baãn chó àaåo quaá trònh xêy dûång vaâ baão
vïå Töí quöëc trong "Cûúng lônh xêy dûång àêët nûúác trong thúâi kyâ quaá
àöå lïn chuã nghôa xaä höåi"
- Xêy dûång nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa, nhaâ nûúác cuãa dên, do
dên, vò dên, lêëy liïn minh giai cêëp cöng nhên vúái giai cêëp nöng dên
vaâ têìng lúáp trñ thûác laâm nïìn taãng, do Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 77

laänh àaåo. Thûåc hiïån àêìy àuã quyïìn dên chuã cuãa nhên dên, giûä
nghiïm kyã cûúng xaä höåi, chuyïn chñnh vúái moåi haânh àöång xêm
phaåm lúåi ñch cuãa Töí quöëc vaâ cuãa nhên dên.
- Phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët, cöng nghiïåp hoaá àêët nûúác
theo hûúáng hiïån àaåi gùæn liïìn vúái phaát triïín möåt nïìn nöng nghiïåp
toaân diïån laâ nhiïåm vuå trung têm nhùçm tûâng bûúác xêy dûång cú súã
vêåt chêët, kyä thuêåt cuãa chuã nghôa xaä höåi, khöng ngûâng nêng cao
nùng suêët lao àöång xaä höåi vaâ caãi thiïån àúâi söëng nhên dên.
- Phuâ húåp vúái sûå phaát triïín lûåc lûúång saãn xuêët, thiïët lêåp tûâng
bûúác quan hïå saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa tûâ thêëp àïën cao vúái sûå àa
daång vïì hònh thûác súã hûäu, phaát triïín nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu
thaânh phêìn, theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, vêån haânh theo cú
chïë thõ trûúâng, coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác. Kinh tïë quöëc doanh vaâ
kinh tïë têåp thïí ngaây caâng trúã thaânh nïìn taãng cuãa nïìn kinh tïë quöëc
dên. Thûåc hiïån nhiïìu hònh thûác phên phöëi, lêëy phên phöëi theo kïët
quaã lao àöång vaâ hiïåu quaã kinh tïë laâ chuã yïëu.
- Tiïën haânh caách maång xaä höåi chuã nghôa trïn lônh vûåc tû
tûúãng vaâ vùn hoaá, laâm cho thïë giúái quan Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng,
àaåo àûác Höì Chñ Minh giûä võ trñ chó àaåo trong àúâi söëng tinh thêìn xaä
höåi. Kïë thûâa vaâ phaát huy truyïìn thöëng vùn hoaá töët àeåp cuãa têët caã
caác dên töåc trong nûúác, tiïëp thu nhûäng tinh hoa vùn hoaá nhên loaåi,
xêy dûång möåt xaä höåi dên chuã, vùn minh vò lúåi ñch chên chñnh vaâ
phêím giaá con ngûúâi, vúái trònh àöå tri thûác àaåo àûác thïí lûåc vaâ thêím
myä ngaây caâng cao. Chöëng tû tûúãng vùn hoaá phaãn tiïën böå, traái vúái
nhûäng truyïìn thöëng töët àeåp cuãa dên töåc vaâ nhûäng giaá trõ cao quyá
cuãa loaâi ngûúâi, traái vúái phûúng hûúáng ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
- Thûåc hiïån chñnh saách àaåi àoaân kïët dên töåc, cuãng cöë vaâ múã
röång Mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët, têåp húåp moåi lûåc lûúång phêën àêëu
vò sûå nghiïåp dên giaâu, nûúác maånh. Thûåc hiïån chñnh saách hoaâ bònh,
húåp taác phaát triïín vaâ hûäu nghõ vúái têët caã caác nûúác. Trung thaânh
vúái chuã nghôa quöëc tïë cuãa giai cêëp cöng nhên, àoaân kïët vúái caác
nûúác xaä höåi chuã nghôa, vúái têët caã lûåc lûúång àêëu tranh vò
hoaâ bònh, àöåc lêåp dên töåc, dên chuã vaâ tiïën böå xaä höåi trïn thïë giúái.http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 78

- Xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã
nghôa laâ hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách maång Viïåt Nam. Trong
khi àùåt lïn haâng àêìu nhiïåm vuå xêy dûång àêët nûúác, nhên dên ta
luön luön caãnh giaác, cuãng cöë quöëc phoâng, baão vïå an ninh chñnh trõ,
trêåt tûå an toaân xaä höåi, baão vïå Töí quöëc vaâ caác thaânh quaã caách
maång.
- Xêy dûång Àaãng trong saåch, vûäng maånh vïì chñnh trõ tû
tûúãng vaâ töí chûác ngang têìm nhiïåm vuå caách maång xaä höåi chuã
nghôa. Àaãng Cöång saãn coá sûá mïånh laänh àaåo cöng cuöåc xêy dûång
chuã nghôa xaä höåi. Àoá laâ vêën àïì coá tñnh nguyïn tùæc cuãa caách maång
xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta, coá cöåi nguöìn lõch sûã sêu xa vaâ lögñc têët
yïëu cuãa quaá trònh vêån àöång caách maång Viïåt Nam tûâ nùm 1930.
Phaãn àöëi chuã trûúng àoâi "àa nguyïn chñnh trõ, àa àaãng àöëi lêåp".
Vêën àïì cöët yïëu laâ xêy dûång Àaãng vûäng maånh, trong saåch ngang
têìm vúái nhiïåm vuå múái, baão àaãm cho Àaãng laâm troân nhiïåm vuå laänh
àaåo sûå nghiïåp caách maång xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta.
Caác phûúng hûúáng cú baãn noái trïn vûâa mang tñnh nguyïn
tùæc, baão àaãm khöng chïåch hûúáng xaä höåi chuã nghôa, vûâa quaán triïåt
tinh thêìn àöíi múái, khöng lùåp laåi nhûäng sai lêìm cuä. Àêy laâ nhûäng
giaãi phaáp cú baãn baão àaãm cho sûå nghiïåp xêy dûång xaä höåi chuã nghôa
vaâ baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa thùæng lúåi.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 79
Cêu 27: Àaánh giaá 5 nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët Àaåi höåi VII vaâ 10
nùm àöíi múái (1986-1996)
Sau 10 nùm thûåc hiïån àûúâng löëi àöíi múái tûâ nùm 1986 tûác tûâ
Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá VI àïën nùm 1995 laâ nhûäng nùm thûåc hiïån
Nghõ quyïët cuãa Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá VII, àêët nûúác ta àaä àaåt àûúåm
nhûäng thaânh tûåu quan troång sau àêy:
Möåt laâ, àêíy maånh nhõp àöå phaát triïín kinh tïë, hoaân thaânh
vûúåt mûác nhiïìu muåc tiïu cuãa kïë hoaåch 5 nùm (1991-1995).
Trong 5 nùm 1991-1995, nhõp àöå tùng trûúãng bònh quên
haâng nùm vïì töíng saãn phêím trong nûúác (GDP) laâ 8,2%; vïì saãn
xuêët cöng nghiïåp laâ 13,3%, saãn xuêët nöng nghiïåp laâ 4,5%; vïì kim
ngaåch xuêët khêíu laâ 20%. Àêìu tû cú baãn toaân xaä höåi bùçng nguöìn
vöën trong vaâ ngoaâi nûúác nùm 1990 chiïëm 15,8% GDP, nùm 1995 laâ
27,4% GDP. Nûúác ta àaä bùæt àêìu coá tñch luyä tûâ nöåi böå nïìn kinh tïë.
Lûúng thûåc khöng nhûäng àuã ùn maâ möîi nùm coân xuêët khêíu àûúåc
bònh quên 2 triïåu têën gaåo. Laåm phaát giaãm tûâ 67,1% nùm 1991
xuöëng coân 12,7% nùm 1995.
Nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu thaânh phêìn, vêån haânh theo cú
chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi
chuã nghôa tiïëp tuåc àûúåc xêy dûång.
Hai laâ, taåo ra àûúåc möåt söë chuyïín biïën tñch cûåc vïì mùåt xaä höåi.
Àúâi söëng vêåt chêët cuãa phêìn lúán nhên dên àûúåc caãi thiïån. Söë höå coá
thu nhêåp trung bònh vaâ söë höå giaâu ngaây möåt tùng lïn, söë höå ngheâo
giaãm. Möîi nùm coá thïm möåt triïåu lao àöång coá viïåc laâm.
Trònh àöå dên trñ vaâ mûác hûúãng thuå vùn hoaá cuãa nhên dên
àûúåc nêng lïn. Dên chuã àûúåc phaát huy. Loâng tin cuãa nhên dên vaâo
chïë àöå vaâ tiïìn àöì àêët nûúác, vaâo Àaãng vaâ Nhaâ nûúác tùng thïm.
Ba laâ, giûä vûäng àûúåc chñnh trõ öín àõnh, quöëc phoâng vaâ an
ninh àûúåc cuãng cöë.
Àaãng ta chó roä phûúng hûúáng, nhiïåm vuå vaâ quan àiïím chó
àaåo sûå nghiïåp baão vïå Töí quöëc trong tònh hònh múái. Thïë trêån quöëc

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 80

phoâng toaân dên vaâ an ninh nhên dên àûúåc cuãng cöë. Cöng taác baão
vïå an ninh chñnh trõ vaâ trêåt tûå, an toaân xaä höåi àûúåc tùng cûúâng.
Böën laâ, thûåc hiïån coá kïët quaã möåt söë àöíi múái quan troång vïì hïå
thöëng chñnh trõ.
Trïn cú súã Cûúng lônh xêy dûång àêët nûúác trong thúâi kyâ quaá
àöå lïn chuã nghôa xaä höåi, chuáng ta àaä tûâng bûúác cuå thïí hoaá àûúâng
löëi àöíi múái trïn caác lônh vûåc, cuãng cöë Àaãng vïì chñnh trõ, tû tûúãng
vaâ töí chûác, tùng cûúâng vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng trong xaä höåi. Àaä
ban haânh Hiïën phaáp múái nùm 1992; sûãa àöíi böí sung vaâ ban haânh
nhiïìu vùn baãn phaáp luêåt quan troång, caãi caách möåt bûúác nïìn haânh
chñnh quöëc gia. Hoaåt àöång cuãa caác cú quan nhaâ nûúác vaâ caác àoaân
thïí coá nhûäng àöíi múái vaâ tiïën böå hún.
Nùm laâ, phaát triïín maånh meä quan hïå àöëi ngoaåi, phaá thïë bõ
bao vêy, cêëm vêån; tham gia tñch cûåc vaâo àúâi söëng cöång àöìng quöëc
tïë, nêng cao võ thïë cuãa nûúác ta trïn thïë giúái: Nûúác ta coá quan hïå
ngoaåi giao vúái hún 160 nûúác, coá quan hïå buön baán vúái trïn 100
nûúác.
Nhû vêåy, cöng cuöåc àöíi múái trong 10 nùm (1986-1995) àaä thu
àûúåc nhûäng thaânh tûåu to lúán, coá yá nghôa rêët quan troång. Nhiïåm vuå
do Àaåi höåi VII cuãa Àaãng àïì ra cho 5 nùm 1991-1995 àaä hoaân
thaânh vïì cú baãn. Tuy möåt söë mùåt coân chûa vûäng chùæc nhûng nûúác
ta àaä ra khoãi khuãng hoaãng kinh tïë - xaä höåi, àaä höåi àuã nhûäng tiïìn
àïì cêìn thiïët àïí chuyïín sang thúâi kyâ àêíy maånh cöng nghiïåp hoaá,
hiïån àaåi hoaá àêët nûúác. Xeát trïn töíng thïí, viïåc hoaåch àõnh vaâ thûåc
hiïån àûúâng löëi àöíi múái nhûäng nùm qua vïì cú baãn laâ àuáng àùæn,
àuáng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, con àûúâng ài lïn chuã nghôa xaä
höåi úã nûúác ta ngaây caâng àûúåc xaác àõnh roä hún.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 81
Cêu 28: Nhûäng baâi hoåc chuã yïëu cuãa 10 nùm àöíi múái laâ gò?
Töíng kïët chùång àûúâng àöíi múái 10 nùm (1986-1995), Àaåi höåi
lêìn thûá VIII cuãa Àaãng àaä nïu nhûäng baâi hoåc chuã yïëu sau àêy:
Möåt laâ, giûä vûäng muåc tiïu àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä
höåi trong quaá trònh àöíi múái, nùæm vûäng hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc
xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc, kiïn trò chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû
tûúãng Höì Chñ Minh. Kïët húåp sûå kiïn àõnh vïì nguyïn tùæc vaâ chiïën
lûúåc caách maång vúái sûå linh hoaåt saáng taåo trong saách lûúåc, nhêåy
caãm nùæm bùæt caái múái.
Hai laâ, kïët húåp chùåt cheä ngay tûâ àêìu àöíi múái kinh tïë vúái àöíi
múái chñnh trõ, lêëy àöíi múái kinh tïë laâm troång têm, àöìng thúâi tûâng
bûúác àöíi múái chñnh trñ. Phaát huy dên chuã, khùæc phuåc nhûäng hiïån
tûúång vi phaåm quyïìn laâm chuã cuãa nhên dên àöìng thúâi chöëng moåi
khuynh hûúáng dên chuã cûåc àoan, quaá khñch. Dûát khoaát baác boã moåi
thuã àoaån lúåi duång "dên chuã", "nhên quyïìn" nhùçm gêy röëi chñnh trõ,
chöëng phaá chïë àöå, can thiïåp vaâo cöng viïåc nöåi böå cuãa nûúác ta.
Khöng chêëp nhêån àa nguyïn, àa àaãng.
Ba laâ, xêy dûång nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu thaânh phêìn, vêån
haânh theo cú chïë thõ trûúâng, ài àöi vúái tùng cûúâng vai troâ quaãn lyá
cuãa Nhaâ nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Tùng trûúãng kinh
tïë phaãi gùæn liïìn vúái tiïën böå vaâ cöng bùçng xaä höåi, giûä gòn vaâ phaát
huy baãn sùæc vùn hoaá dên töåc, baão vïå möi trûúâng sinh thaái.
Böën laâ, múã röång vaâ tùng cûúâng khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên,
phaát huy sûác maånh cuãa caã dên töåc. Phaát huy tinh thêìn yïu nûúác, yá
chñ tûå lûåc tûå cûúâng, nöî lûåc phêën àêëu vò muåc tiïu dên giaâu, nûúác
maånh, xaä höåi cöng bùçng, vùn minh.
Nùm laâ, múã röång húåp taác quöëc tïë, tranh thuã sûå àöìng tònh,
uãng höå vaâ giuáp àúä cuãa nhên dên thïë giúái, kïët húåp sûác maånh cuãa
dên töåc vúái sûác maånh cuãa thúâi àaåi. Viïåc múã röång quan hïå àöëi ngoaåi
phaãi dûåa trïn cú súã giûä vûäng àöåc lêåp, tûå chuã, giûä gòn, phaát huy baãn
sùæc vaâ truyïìn thöëng töët àeåp cuãa dên töåc.


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 82

Saáu laâ, tùng cûúâng vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng, coi xêy dûång
Àaãng laâ nhiïåm vuå then chöët. Àaãng ta phaãi luön luön tûå àöíi múái vaâ
chónh àöën. Cuãng cöë vaâ xêy dûång Àaãng caã vïì chñnh trõ, tû tûúãng, töí
chûác, caán böå. Tùng cûúâng baãn chêët giai cêëp cöng nhên vaâ tñnh tiïìn
phong gûúng mêîu cuãa àaãng viïn. Àöíi múái phûúng thûác laänh àaåo,
nêng cao trònh àöå vaâ hiïåu quaã laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái hïå thöëng
chñnh trõ vaâ toaân xaä höåi.
Àöëi vúái möåt Àaãng cöång saãn cêìm quyïìn hoaåt àöång trong nïìn
kinh tïë thõ trûúâng laåi coá sûå taác àöång cuãa nhûäng thuã àoaån diïîn biïën
hoaâ bònh cuãa caác thïë lûåc thuâ àõch tûâ bïn ngoaâi thò viïåc luön luön
caãnh giaác vúái hai nguy cú laâ chïåch hûúáng vaâ tha hoaá biïën chêët cuãa
àöåi nguä dêîn àïën xa dên phaãi àûúåc coi laâ möåt nhiïåm vuå thûúâng
xuyïn coá yá nghôa söëng coân àöëi vúái vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 83
Cêu 29: Nhûäng thaânh tûåu vaâ baâi hoåc sau 5 nùm thûåc hiïån Nghõ
quyïët Àaåi höåi lêìn thûá VIII cuãa Àaãng (1995-2000)
Trong 5 nùm - tûâ 1995 àïën 2000 - sûå nghiïåp àöíi múái àûúåc tiïëp
tuåc triïín khai maånh meä caã vïì bïì röång lêîn chiïìu sêu vaâ cuäng àaä thu
àûúåc nhiïìu thaânh tûåu quan troång caã vïì chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá,
xaä höåi, v.v.. Nhòn chung caã thïë vaâ lûåc cuãa caách maång nûúác ta vêîn
khöng ngûâng àûúåc cuãng cöë vaâ tùng cûúâng võ thïë cuãa Viïåt Nam trïn
trûúâng quöëc tïë vêîn àûúåc nêng cao, öín àõnh chñnh trõ vaâ an ninh
quöëc phoâng vêîn àûúåc giûä vûäng. Mùåc duâ àaä phaãi àöëi mùåt vúái khöng
ñt khoá khùn vaâ thaách thûác cuãa thiïn tai, cuãa taác àöång khuãng hoaãng
tiïìn tïå trong khu vûåc vaâ cuãa caã nhûäng nhûúåc àiïím vaâ thiïëu soát chuã
quan v.v. dêîn àïën giaãm nhõp àöå tùng trûúãng vïì kinh tïë.
Nhûäng thaânh tûåu vaâ baâi hoåc cuãa 5 nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët
Àaåi höåi VIII (1995-2000) cuäng nhû nhûäng thaânh tûåu vaâ baâi hoåc
cuãa 15 nùm àöíi múái kïí tûâ Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá VI, lêìn thûá VII àïën
Àaåi höåi lêìn thûá VIII, àang àûúåc Àaãng ta töíng kïët möåt caách àêìy àuã
vaâ toaân diïån àïí chuêín bõ cho Àaåi höåi IX khi àêët nûúác bûúác vaâo
thiïn niïn kyã múái.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 84
Cêu 30: Phên tñch nöåi dung cú baãn vaâ yá nghôa cuãa baâi hoåc kinh
nghiïåm nùæm vûäng ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi?
1. Nöåi dung cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm:
a) Baâi hoåc kinh nghiïåm nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc
lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi laâ möåt baâi hoåc quan troång maâ
Àaãng ta giaãi quyïët àuáng àùæn, saáng taåo phuâ húåp vúái nhûäng àiïìu
kiïån lõch sûã cuãa thúâi àaåi múái vïì möëi quan hïå:
- Giûäa vêën àïì dên töåc vúái vêën àïì giai cêëp;
- Giûäa con àûúâng giaãi phoáng dên töåc vúái con àûúâng giaãi phoáng
giai cêëp cöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång bõ aáp bûác, boác löåt.
b) Àûúâng löëi àoá àaä àûúåc Àaãng ta thûåc hiïån möåt caách àuáng
àùæn, saáng taåo qua caác thúâi kyâ àêëu tranh caách maång
- Thúâi kyâ Baác Höì tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ chuêín bõ vêån àöång
thaânh lêåp Àaãng:
+ Trong thúâi àaåi múái, sûå nghiïåp cûáu nûúác, giaãi phoáng dên töåc
chó coá thïí gùæn liïìn vúái cuöåc caách maång vö saãn vai troâ laänh àaåo laâ
giai cêëp cöng nhên. Nguyïîn AÁi Quöëc àaä chó roä: "Muöën cûáu nûúác vaâ
giaãi phoáng dên töåc khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caách
maång vö saãn" vaâ "chó coá chuã nghôa xaä höåi vaâ chuã nghôa cöång saãn
múái giaãi phoáng àûúåc caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång
trïn toaân thïë giúái khoãi aách nö lïå".
+ Trong "Chñnh cûúng vùæn tùæt", "Saách lûúåc vùæn tùæt", "Luêån
cûúng chñnh trõ" àïìu xaác àõnh: caách maång Viïåt Nam, trûúác hïët laâ
caách maång dên töåc dên chuã nhên dên, sau àoá laâ caách maång xaä höåi
chuã nghôa, boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Muåc àñch cuöëi cuâng laâ
xêy dûång chuã nghôa cöång saãn úã Viïåt Nam.
- Thúâi kyâ caã nûúác thûåc hiïån möåt chiïën lûúåc caách maång dên töåc
dên chuã nhên dên (1930-1945):
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 85

Trong thúâi kyâ naây, caách maång dên töåc dên chuã nhên dên laâ
muåc tiïu trûåc tiïëp, coân caách maång xaä höåi chuã nghôa múái chó laâ
phûúng hûúáng, laâ triïín voång tiïën lïn cuãa caách maång Viïåt Nam.
Àùåt caách maång dên töåc dên chuã nhên dên trong phûúng
hûúáng, triïín voång tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi seä quy àõnh tñnh triïåt
àïí cuãa cuöåc caách maång àoá, vò caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
do Àaãng ta tiïën haânh laâ caách maång dên chuã tû saãn kiïíu múái, thuöåc
phaåm truâ caách maång vö saãn. Àoá laâ àiïìu kiïån cú baãn àïí thûåc hiïån
caách maång khöng ngûâng tûâ caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
chuyïín sang caách maång xaä höåi chuã nghôa.
- Thúâi kyâ caã nûúác tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách
maång (1945-1975):
+ Tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách maång laâ möåt hònh
thaái àöåc àaáo, saáng taåo cuãa àûúâng löëi giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp
dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi.
+ Caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc coá taác duång quyïët
àõnh nhêët àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa toaân böå caách maång caã nûúác, àöëi
vúái sûå nghiïåp thöëng nhêët nûúác nhaâ. Caách maång dên töåc dên chuã
nhên dên úã miïìn Nam coá taác duång quyïët àõnh trûåc tiïëp àöëi vúái sûå
nghiïåp àaánh àuöíi àïë quöëc Myä giaãi phoáng miïìn Nam.
+ Nhúâ kïët húåp vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi vaâ xaác àõnh àuáng võ trñ vaâ nhiïåm vuå cuãa caách maång
möîi miïìn, Àaãng ta àaä phaát huy àûúåc sûác maånh cuãa àöåc lêåp dên töåc
vaâ chuã nghôa xaä höåi úã miïìn Bùæc vaâ miïìn Nam àïí àaánh Myä vaâ
thùæng Myä, xêy dûång vaâ baão vïå miïìn Bùæc xaä höåi chuã nghôa, giaãi
phoáng miïìn Nam, hoaân thaânh sûå nghiïåp thöëng nhêët Töí quöëc.
Àûúâng löëi chiïën lûúåc giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi cho pheáp Àaãng ta kïët húåp àûúåc sûác maånh cuãa dên töåc
ta vúái sûác maånh cuãa thúâi àaåi taåo thaânh sûác maånh töíng húåp to lúán
trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi úã miïìn Bùæc vaâ caách
maång dên töåc dên chuã úã miïìn Nam.
- Thúâi kyâ caã nûúác tiïën haânh caách maång xaä höåi chuã nghôa (tûâ
1975 àïën nay):


http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 86

+ Vúái thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng Myä, cûáu nûúác,
caách maång Viïåt Nam chuyïín sang möåt thúâi kyâ múái - thúâi kyâ caã
nûúác hoaâ bònh, àöåc lêåp, thöëng nhêët vaâ ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
+ Nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi trong thúâi kyâ naây vêîn laâ àûúâng löëi chiïën lûúåc cú baãn
cuãa Àaãng ta. Vò caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi vêîn phaãi tiïëp tuåc
giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì
giai cêëp, giûäa àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi, vai troâ laänh àaåo
cuãa giai cêëp cöng nhên àöëi vúái dên töåc...
+ Àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi tûâ àêy gùæn chùåt vúái
nhau. Àöåc lêåp dên töåc laâ àiïìu kiïån àïí nhên dên ta xêy dûång chuã
nghôa xaä höåi. Xêy dûång chuã nghôa xaä höåi mang laåi àúâi söëng ngaây
caâng tûå do, êëm no, haånh phuác, vùn minh, laâ àiïìu kiïån àïí baão vïå vaâ
cuãng cöë nïìn àöåc lêåp dên töåc. Xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ baão vïå
Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa laâ hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách
maång nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay.
2. YÁ nghôa, baâi hoåc kinh nghiïåm
- Nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi laâ möåt baâi hoåc kinh nghiïåm lúán, coá tñnh chêët bao truâm
cuãa Àaãng ta vò:
+ Tûâ khi coá Àaãng, àûúâng löëi àoá laâ súåi chó àoã xuyïn suöët toaân
böå lõch sûã caách maång Viïåt Nam.
+ Laâ ngoån cúâ baách chiïën baách thùæng cuãa caách maång Viïåt
Nam.
+ Vúái àûúâng löëi cú baãn naây, Àaãng ta àaä giaãi quyïët thùæng lúåi
möåt loaåt vêën àïì cú baãn vïì chiïën lûúåc, saách lûúåc trong caách maång
dên töåc dên chuã cuäng nhû trong caách maång xaä höåi chuã nghôa.
+ Cho pheáp Àaãng ta khúi dêåy àûúåc sûác maånh cuãa quaá khûá,
cuãa hiïån taåi, cuãa tûúng lai, sûác maånh cuãa dên töåc ta vúái sûác maånh
cuãa thúâi àaåi, taåo nïn sûác maånh töíng húåp to lúán àïí xêy dûång nûúác
Viïåt Nam giaâu maånh.
http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 87
Cêu 31: Nöåi dung vaâ yá nghôa cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm tùng cûúâng
àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë ?
1. Nöåi dung cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm:
- Cú súã lyá luêån cuãa baâi hoåc naây laâ chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ
tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì möëi quan hïå gùæn boá giûäa àoaân kïët dên
töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë. Àûúâng löëi giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên
töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi cuãa Àaãng múã ra khaã nùng thûåc hiïån àoaân
kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë.
- Àêy laâ möåt vêën àïì chiïën lûúåc, laâ möåt nhên töë quan troång
quyïët àõnh thaânh cöng cuãa caách maång nûúác ta. Vò vêåy, trong moåi
thúâi kyâ vêån àöång caách maång, Àaãng ta àaä nhêån thûác vaâ quaán triïåt
tû tûúãng àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë trong àûúâng löëi chiïën
lûúåc vaâ saách lûúåc cuãa mònh.
+ Trong cûúng lônh àêìu tiïn, Àaãng ta àaä chó roä: caách maång
Viïåt Nam laâ möåt böå phêån khùng khñt cuãa caách maång thïë giúái, uãng
höå Liïn bang Xöviïët, liïn kïët vúái giai cêëp vö saãn thïë giúái, nhêët laâ
giai cêëp vö saãn Phaáp vaâ àoaân kïët vúái phong traâo caách maång thuöåc
àõa, vaâ nûãa thuöåc àõa nhêët laâ Trung Quöëc vaâ ÊËn Àöå...
+ Trong thúâi kyâ 1930 àïën 1945, Àaãng ta khöng ngûâng xêy
dûång vaâ cuãng cöë khöëi àoaân kïët dên töåc qua caác mùåt trêån dên töåc
thöëng nhêët trïn cú súã khöëi liïn minh cöng nöng vûäng chùæc. Thùæng
lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám nùm 1945 laâ kïët quaã cuãa àûúâng löëi
àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë cuãa Àaãng.
+ Trong hai cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp vaâ chöëng Myä,
Àaãng ta àaä huy àöång àûúåc sûác maånh to lúán cuãa khöëi àoaân kïët toaân
dên vúái khêíu hiïåu "Thaâ hy sinh têët caã chûá nhêët àõnh khöng chõu
mêët nûúác, nhêët àõnh khöng chõu laâm nö lïå" vaâ khêíu hiïåu "Khöng
coá gò quyá hún àöåc lêåp tûå do" cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh, kïët húåp
àûúåc sûác maånh dên töåc vúái sûác maånh quöëc tïë, taåo thaânh sûác maånh
töíng húåp àûa hai cuöåc khaáng chiïën àïën thùæng lúåi hoaân toaân.http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 88

+ Trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ baão vïå Töí
quöëc hiïån nay cuãa nhên dên ta, vêën àïì tùng cûúâng àoaân kïët dên
töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë vêîn luön luön laâ möåt nhên töë cûåc kyâ quan
troång taác àöång àïën tiïën trònh phaát triïín cuãa caách maång nûúác ta,
nhêët laâ trong tònh hònh caác nûúác xaä höåi chuã nghôa Àöng Êu vaâ
Liïn Xö khuãng hoaãng vaâ suåp àöí, nûúác ta cuäng coá nhiïìu khoá khùn
vïì kinh tïë - xaä höåi thò hún luác naâo hïët cêìn phaãi tùng cûúâng khöëi
àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët húåp taác vúái têët caã caác nûúác trïn thïë
giúái khöng phên biïåt chïë àöå chñnh trõ, xaä höåi, khöng can thiïåp vaâo
cöng viïåc nöåi böå cuãa nhau, giuáp àúä nhau, cuâng coá lúåi. Coá nhû vêåy,
thò nûúác ta múái vûúåt qua àûúåc thaách thûác, têån duång àûúåc thúâi cú
phaát triïín.
2. Àïí tùng cûúâng àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë, kinh
nghiïåm lõch sûã cho thêëy
- Muöën thûåc hiïån àoaân kïët dên töåc phaãi luön luön àûáng vûäng
trïn lêåp trûúâng cuãa giai cêëp cöng nhên — giai cêëp tiïu biïíu cho lúåi
ñch cuãa dên töåc vaâ lúåi ñch cuãa giai cêëp.
- Phaãi luön luön tön troång nguyïn tùæc "lêëy dên laâm göëc", coi
sûå nghiïåp caách maång laâ cuãa dên, do dên vaâ vò dên, thûåc hiïån dên
chuã xaä höåi chuã nghôa trïn caác lônh vûåc chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá,
xaä höåi, xem àêy vûâa laâ muåc tiïu vûâa laâ àöång lûåc cuãa caách maång xaä
höåi chuã nghôa, laâ cú súã vûäng chùæc àïí xêy dûång khöëi àoaân kïët dên
töåc, taåo tiïìn àïì cho viïåc àoaân kïët quöëc tïë.
- Phaãi luön luön nïu cao yá thûác tûå lûåc tûå cûúâng, tinh thêìn àöåc
lêåp tûå chuã cuãa nhên dên ta, àöìng thúâi ra sûác tranh thuã sûå àoaân kïët
vaâ húåp taác, giuáp àúä quöëc tïë àöëi vúái sûå nghiïåp caách maång cuãa nhên
dên ta.
- Phaãi thûúâng xuyïn giaáo duåc caán böå, àaãng viïn vaâ nhên dên
vïì chuã nghôa yïu nûúác chên chñnh vúái chuã nghôa quöëc tïë vö saãn cao
caã, coi viïåc tùng cûúâng àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë vûâa laâ vò
lúåi ñch dên töåc, vûâa laâ nghôa vuå cuãa nhên dên ta àöëi vúái nhên dên
caác nûúác khaác.
- Trong khi tùng cûúâng vaâ múã röång àoaân kïët, húåp taác quöëc tïë,
chuáng ta khöng àûúåc lú laâ, mêët caãnh giaác trûúác nhûäng êm mûu

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 89

chöëng phaá caách maång thïë giúái vaâ caách maång nûúác ta tûâ phña chuã
nghôa àïë quöëc vaâ caác thïë lûåc phaãn àöång quöëc tïë.
http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 90
Cêu 32: Chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ nhên töë cú baãn
laänh àaåo vaâ töí chûác moåi thùæng lúåi cuãa caách maång Viïåt Nam?
- Kïí tûâ khi thûåc dên Phaáp xêm lûúåc nûúác ta, phaát huy truyïìn
thöëng chöëng ngoaåi xêm cuãa dên töåc, caác phong traâo yïu nûúác theo
hïå tû tûúãng phong kiïën vaâ hïå tû tûúãng tû saãn chöëng Phaáp rêët söi
nöíi. Nhûng ruát cuöåc caác phong traâo àoá àïìu thêët baåi. Nguyïn nhên
chuã yïëu laâ caác giai cêëp laänh àaåo hoùåc khöng àuã tû caách, hoùåc àaä
hïët vai troâ lõch sûã.
- Àêìu nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, àaánh dêëu
bûúác ngoùåt lõch sûã vô àaåi cuãa caách maång Viïåt Nam. Àaãng ra àúâi àaä
chêëm dûát thúâi kyâ khuãng hoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, chêëm dûát
thúâi kyâ àêëu tranh tûå phaát, chuyïín sang thúâi kyâ àêëu tranh tûå giaác
cuãa giai cêëp cöng nhên. Àaãng ra àúâi, chûáng toã giai cêëp cöng nhên
àaä trûúãng thaânh vaâ àuã nùng lûåc laänh àaåo caách maång Viïåt Nam, múã
ra thúâi kyâ caách maång Viïåt Nam àêëu tranh dûúái sûå laänh àaåo cuãa
Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam coá àûúâng löëi àuáng àùæn vaâ khoa hoåc, phuâ
húåp vúái quy luêåt cuãa caách maång nûúác ta trong thúâi àaåi múái.
- Trong lõch sûã àêëu tranh 70 nùm qua cuãa nhên dên ta dûúái
sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, caách maång nûúác ta àaä giaânh àûúåc nhiïìu
thùæng lúåi to lúán coá yá nghôa chiïën lûúåc vaâ yá nghôa thúâi àaåi sêu sùæc:
+ Vûâa múái ra àúâi, Àaãng ta phaát àöång àûúåc Cao traâo caách
maång 1930-1931, àónh cao laâ Xö viïët Nghïå Tônh.
+ Thoaát ra khoãi thúâi kyâ thoaái traâo cuãa caách maång nhûäng nùm
1932-1935, Àaãng laänh àaåo nhên dên ta phaát àöång àûúåc Cao traâo
vêån àöång dên chuã 1936-1939, àoâi dên sinh, dên chuã, cúm aáo, hoaâ
bònh, chöëng phaát xñt, chöëng chiïën tranh.
+ Àaãng laänh àaåo nhên dên ta trong cao traâo àêëu tranh giaãi
phoáng dên töåc trong nhûäng nùm 1939-1945, laâm Caách maång
Thaáng Taám thùæng lúåi, àêåp tan aách thöëng trõ hún 80 nùm cuãa thûåc
dên Phaáp vaâ xoaá boã chïë àöå phong kiïën töìn taåi haâng nghòn nùm úãhttp://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 91

nûúác ta. Thùæng lúåi naây àaä àûa dên töåc ta bûúác vaâo möåt kyã nguyïn
múái - kyã nguyïn àöåc lêåp tûå do.
+ Àaãng laänh àaåo nhên dên ta chöëng thuâ trong, giùåc ngoaâi,
khùæc phuåc khoá khùn cuãa àêët nûúác àïí giûä vûäng vaâ cuãng cöë chñnh
quyïìn caách maång, tiïën haânh thùæng lúåi cuöåc khaáng chiïën chöëng
thûåc dên Phaáp xêm lûúåc, giaãi phoáng miïìn Bùæc.
+ Tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975, nhên dên ta àaä giaânh àûúåc
nhiïìu thaânh tûåu to lúán úã miïìn Bùæc vaâ àaánh baåi cuöåc chiïën tranh
xêm lûúåc thûåc dên kiïíu múái cuãa àïë quöëc Myä úã miïìn Nam, giaãi
phoáng hoaân toaân miïìn Nam, thöëng nhêët Töí quöëc.
+ Tûâ nùm 1975 àïën nay, caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi,
Àaãng àaä laänh àaåo nhên dên ta giaânh àûúåc nhiïìu thaânh tûåu quan
troång trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã
nghôa, àùåc biïåt laâ nhûäng nùm thûåc hiïån àûúâng löëi àöíi múái cuãa
Àaãng.
- Nhûäng thùæng lúåi to lúán coá yá nghôa chiïën lûúåc trïn àêy cuãa
caách maång nûúác ta àïìu bùæt nguöìn tûâ sûå laänh àaåo cuãa Àaãng. Àaãng
ta àûáng úã trung têm caác sûå kiïån lõch sûã vô àaåi cuãa caách maång vaâ
thûåc sûå laâ nhên töë cú baãn laänh àaåo vaâ töí chûác moåi thùæng lúåi cuãa
caách maång Viïåt Nam. Búãi vò:
+ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ àöåi tiïìn phong coá töí chûác vaâ laâ
töí chûác cao nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên, cuãa dên töåc Viïåt Nam.
+ Àaãng lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh
laâm nïìn taãng tû tûúãng vaâ kim chó nam cho haânh àöång nhùçm giaãi
quyïët kõp thúâi vaâ àuáng àùæn nhûäng vêën àïì vïì chiïën lûúåc, saách lûúåc
cuãa caách maång nûúác ta.
+ Àaãng laâ ngûúâi àaåi diïån trung thaânh vaâ àêìy àuã nhêët lúåi ñch
söëng coân vaâ nguyïån voång chên chñnh cuãa giai cêëp cöng nhên, nhên
dên lao àöång vaâ cuãa caã dên töåc Viïåt Nam. Àaãng lêëy phuåc vuå Töí
quöëc, phuåc vuå nhên dên laâm muåc àñch cao nhêët cuãa mònh.
+ Àaãng coá truyïìn thöëng àoaân kïët thöëng nhêët, kyã luêåt nghiïm
minh, thûåc hiïån nguyïn tùæc têåp trung dên chuã, tûå phï bònh vaâ phï
bònh, nhùçm phaát huy dên chuã, tùng cûúâng kyã luêåt, àoaân kïët thöëng

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 92

nhêët toaân Àaãng, chöëng têåp trung quan liïu, àöåc àoaán, chuyïn
quyïìn, chia reä beâ phaái trong Àaãng.
+ Àaãng coá möëi liïn hïå maáu thõt vúái quêìn chuáng. Àêy laâ tiïu
chuêín cú baãn cuãa möåt àaãng caách maång chên chñnh.
Àaãng kïët húåp chùåt cheä chuã nghôa yïu nûúác chên chñnh vúái
chuã nghôa quöëc tïë xaä höåi chuã nghôa trong saáng, tñch cûåc uãng höå sûå
nghiïåp àêëu tranh vò hoâa bònh, àöåc lêåp, tûå do vaâ tiïën böå cuãa nhên
dên caác nûúác trïn thïë giúái.
Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng thaânh tûåu quan troång àaä àaåt
àûúåc, caách maång nûúác ta coân rêët nhiïìu khoá khùn vaâ töìn taåi, nhêët
laâ trong thúâi kyâ trûúác àöíi múái. Àaãng ta tûå kiïím àiïím laâ àaä phaåm
nhûäng sai lêìm khuyïët àiïím chuã quan, noáng vöåi, duy yá chñ, àùåc biïåt
laâ trong viïåc xaác àõnh chuã trûúng, àûúâng löëi vaâ caã trong cöng taác
xêy dûång Àaãng. Nhûäng sai lêìm vaâ khuyïët àiïím trïn àaä keáo daâi vaâ
chêåm sûãa chûäa, laâm cho vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng bõ suy yïëu, loâng
tin cuãa quêìn chuáng àöëi vúái Àaãng bõ giaãm suát so vúái trûúác.
- Àaãng ta phaãi tûå àöíi múái, tûå chónh àöën vïì moåi mùåt cho
ngang têìm vúái nhiïåm vuå.
+ Àaãng phaãi àöíi múái tû duy lyá luêån, nêng cao nùng lûåc trñ
tuïå, àïì ra cûúng lônh, àûúâng löëi chiïën lûúåc vaâ saách lûúåc àuáng àùæn,
coá cùn cûá khoa hoåc, phuâ húåp vúái thûåc tiïîn nûúác ta. Àêy laâ vêën àïì cú
baãn vaâ cöët loäi nhêët vaâ cuäng laâ lyá do töìn taåi cuãa Àaãng.
+ Phaãi phaát huy dên chuã trong Àaãng, thûåc hiïån àuáng caác
nguyïn tùæc töí chûác vaâ sinh hoaåt Àaãng, tùng cûúâng àoaân kïët thöëng
nhêët trong Àaãng.
+ Cêìn àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng, giaãi
quyïët töët möëi quan hïå giûäa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ caác àoaân thïí quêìn
chuáng trong hïå thöëng chñnh trõ cuãa nûúác ta hiïån nay.
+ Laâm trong saåch àöåi nguä àaãng viïn, cuãng cöë vaâ nêng cao sûác
chiïën àêëu cuãa caác töí chûác cú súã àaãng.
+ Àöíi múái cöng taác caán böå cuãa Àaãng, vò "caán böå laâ caái göëc cuãa
moåi cöng viïåc ... cöng viïåc thaânh cöng hay thêët baåi àïìu do caán böå
töët hay keám".

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 93

Cuöåc vêån àöång xêy dûång, chónh àöën Àaãng theo tinh thêìn
Nghõ quyïët Trung ûúng 6 (lêìn 2) khoaá VIII àang àûúåc triïín khai
tñch cûåc vaâ àaåt kïët quaã bûúác àêìu laâ nhûäng viïåc laâm cêìn thiïët vaâ coá
yá nghôa rêët quan troång àöëi vúái nhiïåm vuå xêy dûång Àaãng trong saåch
vûäng maånh àuã sûác dêîn dùæt toaân Àaãng toaân quên toaân dên ta tiïëp
tuåc tiïën bûúác vaâo thïë kyã múái vaâ thiïn niïn kyã múái lùæm thaách thûác
nhûng cuäng àêìy hûáa heån.
Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã àaãng Cöång saãn Viïåt Nam
Maä söë: 02.224.Àhqg-1188 . 99
In 3.000 baãn, khöí 13x19cm, taåi Cöng ty in Ba Àònh Thanh
Hoáa

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 94

Söë xuêët baãn: 26/1188/CXB. Söë trñch ngang 33 KH/XB.
In xong vaâ nöåp lûu chiïíu thaáng 4 nùm 2000.
http://ebooks.vdcmedia.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản