Hướng dẫn số 1374/HD-SNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
122
lượt xem
5
download

Hướng dẫn số 1374/HD-SNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 1374/HD-SNV về việc quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 1374/HD-SNV

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S N IV NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1374/HD-SNV Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2007 HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG B DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH C A THÀNH PH HÀ N I Kính g i: Các S , Ban, Ngành; UBND các qu n, huy n thu c thành ph Hà N i Th c hi n Chương trình 04-CTr/TU ngày 10/5/2006 c a Thành y v “ Ny m nh c i cách hành chính, góp ph n nâng cao hi u l c c a chính quy n các c p giai o n 2006 – 2010”, Quy t nh s 212/2006/Q -UB ngày 01/12/2006 c a UBND Thành ph v K ho ch th c hi n c i cách hành chính giai o n 2006 – 2010. Th c hi n ch o c a UBND Thành ph Hà N i t i văn b n s 7206/UBND-SNV ngày 17/12/2007 v vi c xây d ng, th c hi n danh m c th t c hành chính c a thành ph . S N i v Thành ph Hà N i hư ng d n các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, UBND các xã, phư ng, th tr n t ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính kèm theo văn b n này v i các n i dung c th như sau: 1. Các th t c hành chính ã ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , các b , ngành trung ương và UBND Thành ph . Trên cơ s các quy ph m pháp lu t hi n hành t i th i i m 01/07/2007, UBND Thành ph ã ch o S N i v ch trì; S Tư pháp thNm nh; các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, UBND các xã, phư ng, th tr n ph i h p xây d ng b danh m c th t c hành chính thu c các cơ quan hành chính c a thành ph . B danh m c th t c hành chính này ư c s d ng thay th b danh m c ban hành kèm theo quy t nh s 19/2007/Q -UBND ngày 02/02/2007 c a UBND Thành ph v vi c “Phê chuNn k t qu chuNn hóa cơ s pháp lý, th th c ti p nh n, gi i quy t th t c hành chính thu c thNm quy n ti p nh n, gi i quy t c a các cơ quan hành chính thu c thành ph Hà N i”. 2. B danh m c th t c hành chính c a thành ph bao g m 455 th t c hành chính, trong ó có 340 th t c hành chính thu c các s , ban, ngành; 64 th t c hành chính thu c UBND các qu n, huy n; 51 th t c hành chính thu c UBND các xã, phư ng, th tr n t i th i i m 01/7/2007. M i th t c hành chính bao g m các y u t : tên g i, thNm quy n c a cơ quan hành chính, danh m c h sơ hành chính, th i gian gi i quy t, phí và l phí; cơ s pháp lý c a th t c hành chính.
  2. 3. B danh m c th t c hành chính c a thành ph không ph i là quy ph m pháp lu t m i ban hành. Cơ quan hành chính qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính ph i i chi u v i các văn b n quy ph m pháp lu t ang có hi u l c pháp lu t. Trư ng h p n i dung b danh m c th t c hành chính mâu thu n v i các quy ph m pháp lu t hi n hành thì ti n hành ch nh s a b danh m c th t c hành chính cho phù h p trư c khi s d ng. khi ch nh s a b danh m c th t c hành chính ph i m b o các y u t c a m i th t c hành chính nêu i m (2) văn b n này. 4. Các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: a) Niêm y t công khai danh m c th t c hành chính thu c thNm quy n ti p nh n, gi i quy t c a ơn v theo t ng th t c hành chính v i các y u t trong danh m c th t c hành chính. Khi công khai có th s d ng m t s hình th c như màn hình máy vi tính, b ng thông báo, t p h sơ và các hình th c khác. Nơi công khai là phòng ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a ơn v và các nơi khác thu n ti n cho nhân dân n xem. N i dung công khai ư c g i n C ng Giao ti p i n t Hà N i công khai trên m ng theo quy nh hi n hành. b) T ch c ti p nh n, gi i quy t th t c hành chính theo n i dung công khai th t c hành chính và các quy nh pháp lu t hi n hành. c) Ch ng s a i, b sung c p nh t danh m c th t c hành chính theo các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành trong quá trình th c hi n. d) Bãi b nh ng quy nh v th t c hành chính trái pháp lu t, ban hành không úng thNm quy n c a ơn v . e) Nghiên c u, ki n ngh v i c p trên xem xét, i u ch nh các quy nh v th t c hành chính có vư ng m c ho c chưa phù h p v i th c t . 5. Các s , ban, ngành, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, có trách nhi m: a) Hư ng d n các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n t ch c th c hi n các th t c hành chính thu c ngành mình qu n lý trong quá trình qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính c a thành ph . b) Tham mưu, giúp UBND Thành ph ch o s a i, b sung n i dung các th t c hành chính thu c ngành mình qu n lý trong quá trình xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý nhà nư c c a thành ph . 6. UBND các qu n, huy n có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra, x lý vi ph m i v i UBND các xã, phư ng, th tr n trên a bàn qu n lý trong quá trình t ch c qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính c a thành ph . 7. Các cơ quan, ơn v thu c thành ph ph n nh v i S N i v v các vư ng m c phát sinh trong quá trình qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính c a thành ph t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t.
  3. 8. Các cơ quan, ơn v thu c thành ph th c hi n báo cáo k t qu qu n lý, s d ng b danh m c th t c hành chính nh kỳ trong báo cáo chung c a cơ quan, ơn v v th c hi n c i cách hành chính; ng th i báo cáo t xu t khi có v n liên quan n s a i, b sung danh m c th t c hành chính. Th c hi n nhi m v ư c UBND Thành ph giao cho, S N i v ngh các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, UBND các xã, phư ng, th tr n nghiêm túc th c hi n các n i dung trên ây và ch ng ph i h p v i S N i v tham mưu v i UBND Thành ph trong quá trình th c hi n. GIÁM C Nơi nh n: - TT Thành y; b/c - TT H ND Thành ph ; b/c - Các s , ban, ngành; - UBND các qu n, huy n; - C ng GT T Hà N i; Lưu Ti n nh - Lưu.
Đồng bộ tài khoản