Hướng dẫn số 204/HD-TT-KKNGC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
68
lượt xem
1
download

Hướng dẫn số 204/HD-TT-KKNGC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 204/HD-TT-KKNGC về việc quản lý và giám sát Phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp được công nhận do Cục trồng trọt ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2004/QĐ-BNN về quản lý và giám sát Phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp được công nhận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 204/HD-TT-KKNGC

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG NGHI P NAM C C TR NG TR T c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 204/HD-TT-KKNGC Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2007 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 66/2004/Q -BNN V QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT PHÒNG KI M NGHI M, NGƯ I L Y M U, NGƯ I KI M NNH GI NG CÂY TR NG NÔNG NGHI P Ư C CÔNG NH N i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Hư ng d n này quy nh v qu n lý và th c hi n giám sát phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m nh gi ng cây tr ng nông nghi p ã ư c công nh n. 2. Hư ng d n này áp d ng i v i ngư i ki m nh, ngư i l y m u và các phòng ki m nghi m gi ng cây tr ng nông nghi p ư c công nh n và các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng giám sát ngư i ki m nh, ngư i l y m u và phòng ki m nghi m gi ng cây tr ng nông nghi p ư c công nh n trên ph m vi c nư c. i u 2. Gi i thích t ng Trong Hư ng d n này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Giám sát là quá trình ki m tra thư ng xuyên các ho t ng chuyên môn và k t qu ki m nh, l y m u, ki m nghi m c a ngư i ki m nh, ngư i l y m u và phòng ki m nghi m gi ng cây tr ng nông nghi p ư c công nh n (dư i ây g i t t là ngư i ki m nh, ngư i l y m u và phòng ki m nghi m). 2. Th nghi m liên phòng là phương pháp ki m tra năng l c th nghi m c a các phòng ki m nghi m b ng cách so sánh k t qu th nghi m gi a các phòng ki m nghi m. i u 3. Quy nh chung 1. Ngư i ki m nh, ngư i l y m u và các phòng ki m nghi m ư c công nh n b t bu c ch u s giám sát c a cơ quan giám sát. 2. Ho t ng giám sát ư c th c hi n như sau: a) Ki m tra t i ch : áp d ng i v i ngư i ki m nh, ngư i l y m u và phòng ki m nghi m ư c công nh n; b) Th nghi m liên phòng: ch áp d ng i v i các phòng ki m nghi m ư c công nh n.
 2. 3. Cơ quan giám sát là Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia thu c C c Tr ng tr t (dư i ây g i t t là cơ quan giám sát). i u 4. Trình t và n i dung giám sát 1. Giám sát t i ch Các cu c giám sát t i ch ư c th c hi n theo trình t như sau: a) L p k ho ch ki m tra: Hàng năm, cơ quan giám sát l p k ho ch giám sát trình C c trư ng C c Tr ng tr t duy t và thông báo cho ngư i ki m nh, ngư i l y m u và phòng ki m nghi m ít nh t là 15 (mư i lăm) ngày trư c khi th c hi n giám sát. Trong trư ng h p c n thi t, có th ti n hành ki m tra t xu t; b) Ti n hành giám sát: cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n giám sát c chuyên gia ánh giá và cán b chuyên môn ti n hành giám sát theo k ho ch và n i dung ã thông báo. c) N i dung giám sát - i v i ngư i ki m nh: + Ki m tra vi c th c hành phương pháp ki m nh ng ru ng; + Ki m tra h sơ, biên b n các lô ru ng gi ng ã ư c ki m nh; + Ti n hành ki m nh l i ít nh t m t lô ru ng gi ng ã ư c ki m nh trư c ó và so sánh k t qu ki m nh c a cán b giám sát và ngư i ki m nh; + L p biên b n giám sát ngư i ki m nh theo m u quy nh t i Ph l c 2 và Ph l c 8 c a Hư ng d n này. Vi c thNm nh k t qu bi n pháp kh c ph c căn c theo báo cáo th c hi n hành ng kh c ph c khi c n thi t s ki m tra t i ch . - i v i ngư i l y m u: + Ki m tra vi c th c hành phương pháp l y m u; + Ki m tra h sơ, biên b n các lô gi ng ã ư c l y m u; + Ki m tra các thi t b , d ng c l y m u; + Ti n hành l y m u l i ít nh t m t lô gi ng ã ư c l y m u trư c ó và ưa m u v cơ quan giám sát ki m tra so sánh v i m u ư c l y trư c ó do ngư i l y m u th c hi n;
 3. + L p biên b n giám sát ngư i l y m u theo m u quy nh t i Ph l c 4 và Ph l c 8 c a Hư ng d n này. Vi c thNm nh k t qu bi n pháp kh c ph c căn c theo báo cáo th c hi n hành ng kh c ph c khi c n thi t s ki m tra t i ch . - i v i phòng ki m nghi m: + Ki m tra toàn b h sơ h th ng qu n lý ch t lư ng c a phòng ki m nghi m theo tiêu chuNn ISO 17025; + Ki m tra quy trình th c hi n các phép th ư c th c hi n t i phòng ki m nghi m theo Tiêu chuNn 10TCN 322:2003; + L y m u lưu ã ki m nghi m ti n hành ki m nghi m l i và so sánh v i k t qu do phòng ki m nghi m th c hi n trư c ó. S lư ng m u ki m tra theo quy nh như sau: 1% s m u n u lư ng m u ki m nghi m >1000 m u/năm, 2% s m u n u lư ng m u ki m nghi m 500-1.000 m u/năm, 5% s m u n u lư ng m u ki m nghi m 200- 500 m u/năm, 8-10% s m u n u lư ng m u ki m nghi m < 200 m u/năm; + L p biên b n giám sát phòng ki m nghi m theo hư ng d n t i Ph l c 6 và Ph l c 8 c a Hư ng d n này. d) Báo cáo k t qu giám sát theo m u quy nh t i Ph l c 1, 2 và 3 c a Hư ng d n này g i v C c Tr ng tr t ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày sau khi k t thúc cu c giám sát. ) Báo cáo k t qu th c hi n các hành ng kh c ph c theo m u quy nh t i Ph l c 4 g i v Cơ quan giám sát thNm nh và t ng h p g i C c Tr ng tr t. Vi c thNm nh k t qu bi n pháp kh c ph c căn c theo báo cáo th c hi n hành ng kh c ph c khi c n thi t s ki m tra t i ch . 2. Th nghi m liên phòng Th nghi m liên phòng ư c th c hi n theo trình t như sau: a) L p k ho ch th nghi m: cơ quan giám sát l p k ho ch th nghi m liên phòng vào quí m t hàng năm và thông báo cho phòng ki m nghi m, bao g m: s lư ng m u; loài cây tr ng và các phép th s ư c ti n hành. b) ChuNn b m u th nghi m: căn c theo k ho ch th nghi m liên phòng, Cơ quan giám sát chuNn b các m u th nghi m và g i cho phòng ki m nghi m, kèm theo ch tiêu yêu c u ki m tra và m u báo cáo. c) Th c hi n các phép th : phòng ki m nghi m ti n hành ki m nghi m các m u th nghi m liên phòng theo quy nh. d) Báo cáo k t qu th nghi m: phòng ki m nghi m g i báo cáo k t qu th nghi m v Cơ quan giám sát theo úng th i h n ghi trên m u báo cáo.
 4. ) ánh giá k t qu th nghi m: cơ quan giám sát t ng h p, phân tích và ánh giá k t qu th nghi m c a các phòng ki m nghi m d a trên phương pháp th ng kê. e) Báo cáo t ng h p t th nghi m liên phòng: cơ quan giám sát g i báo cáo t ng h p k t qu t th nghi m liên phòng v C c Tr ng tr t, ng th i g i thông báo ánh giá k t qu th nghi m cho t ng phòng ki m nghi m theo nguyên t c b o m t. g) Báo cáo k t qu th c hi n các hành ng kh c ph c: báo cáo k t qu th c hi n các hành ng kh c ph c theo m u quy nh t i Ph l c 4 g i v Cơ quan giám sát thNm tra và báo cáo C c Tr ng tr t. Vi c thNm nh các hành ng kh c ph c có th căn c theo báo cáo th c hi n hành ng kh c ph c ho c ph i ki m tra t i ch khi c n thi t. i u 5. X lý sai sót 1. Cơ quan giám sát ngh ình ch m t ph n ho c toàn b hi u l c c a quy t nh công nh n khi các t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các trư ng h p sau: a) Các hành ng kh c ph c trong báo cáo giám sát không ư c th c hi n; b) Phòng ki m nghi m không báo cáo k t qu th nghi m liên phòng; ho c k t qu 2 l n th nghi m liên phòng liên ti p c a cùng m t ch tiêu không t yêu c u; c) Các ý ki n khi u n i v k t qu ki m nh, l y m u ho c ki m nghi m c a khách hàng ư c xác minh là do l i sai ph m c a ngư i ki m nh, ngư i l y m u ho c phòng ki m nghi m nhưng không ư c kh c ph c. 2. Cơ quan giám sát ngh ph c h i hi u l c c a quy t nh công nh n Hi u l c c a quy t nh công nh n ch ư c xem xét ph c h i sau khi các sai sót ã ư c kh c ph c. 3. Cơ quan giám sát ngh hu b hi u l c c a quy t nh công nh n trong trư ng h p: t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i kho n 4 i u 24 c a Ngh nh s 57/2005/N -CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 V x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c gi ng cây tr ng. i u 6. Khi u n i và gi i quy t khi u n i T ch c, cá nhân có khi u n i v các k t qu giám sát g i n C c Tr ng tr t xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. i u 7. Chi phí Chi phí th c hi n giám sát do phòng ki m nghi m, ngư i l y m u và ngư i ki m nh ư c công nh n tr theo quy nh c a Nhà nư c. Trư ng h p chưa có quy nh c a Nhà nư c thì các bên th a thu n theo h p ng. i u 8. Phân công trách nhi m
 5. 1. Phòng Pháp ch , Thanh tra có trách nhi m: a) Theo dõi, ki m tra các ho t ng giám sát do cơ quan giám sát th c hi n theo k ho ch; b) Ti p nh n và gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan n ho t ng giám sát; c) Trình C c trư ng C c Tr ng tr t ình ch ho c h y b hi u l c c a quy t nh công nh n ngư i l y m u, ngư i ki m nh và phòng ki m nghi m trong các trư ng h p có sai sót t i i u 5 c a Hư ng d n này. 2. Trung tâm kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia: a) L p k ho ch giám sát nh kỳ, t xu t trình C c trư ng C c Tr ng tr t và t ch c th c hi n các ho t ng giám sát phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m nh theo Hư ng d n này; b) T ch c ào t o và ào t o l i cho các nhân viên phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m nh; c) L p báo cáo k t qu giám sát g i C c Tr ng tr t; 3. Phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m nh có trách nhi m: a) Th c hi n các quy nh v giám sát trong Hư ng d n này; b) Th c hi n các hành ng kh c ph c ư c nêu trong biên b n giám sát; c) Tr chi phí giám sát theo quy nh t i i u 7 c a Hư ng d n này. i u 9. i u kho n thi hành Ngư i ki m nh, ngư i l y m u, phòng ki m nghi m ư c công nh n và Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia có trách nhi m th c hi n Hư ng d n này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v C c Tr ng tr t k p th i s a i, b sung./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - S NN & PTNT các t nh, TPTW; - V Pháp ch - B NN & PTNT; - Trung tâm KKNGCT; - Công ty SX, KD gi ng cây tr ng; - Lưu VT, KKNGC, PCTTr. Nguy n Trí Ng c
 6. PH L C 1 C C TR NG TR T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA TRUNG TÂM KH O KI M VI T NAM NGHI M GI NG, S N PH M CÂY c l p – T do – H nh phúc TR NG VÀ PHÂN BÓN QU C GIA ******* ***** ........ , ngày tháng năm Kính g i: C c Tr ng tr t Báo cáo k t qu giám sát ngư i ki m nh H và tên ngư i ki m nh ư c giám sát:........................................................................... Mã s : ..................................................... Ph m vi ư c công nh n:................................... Cơ quan ch qu n:................................................................................................................ a ch :................................................................................................................................... i n tho i:....................................................Fax:................................................................... H và tên cán b giám sát:..................................................................................................... I. N i dung giám sát: II. K t qu giám sát: III. Các sai sót ư c phát hi n: IV. Các hành ng kh c ph c ph i th c hi n: V. Th i h n báo cáo k t qu th c hi n hành ng kh c ph c: GIÁM C (Ký tên, óng d u)
 7. PH L C 3 C C TR NG TR T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA TRUNG TÂM KH O KI M VI T NAM NGHI M GI NG, S N PH M CÂY c l p – T do – H nh phúc TR NG VÀ PHÂN BÓN QU C GIA ******* ***** ... , ngày tháng năm Kính g i: C c Tr ng tr t Báo cáo giám sát ngư i l y m u H và tên ngư i l y m u ư c ánh giá: ............................................................................ Mã s :........................................................ Ph m vi ư c công nh n:................................. Cơ quan ch qu n:................................................................................................................ a ch :................................................................................................................................... i n tho i:......................................................... Fax:............................................................. H và tên cán b giám sát:..................................................................................................... I. N i dung giám sát: II. K t qu giám sát: III. Các sai sót ư c phát hi n: IV. Các hành ng kh c ph c ph i th c hi n: V. Th i h n báo cáo k t qu th c hi n hành ng kh c ph c: GIÁM C (Ký tên, óng d u)
 8. PH L C 5 C C TR NG TR T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA TRUNG TÂM KH O KI M VI T NAM NGHI M GI NG, S N PH M CÂY c l p – T do – H nh phúc TR NG VÀ PHÂN BÓN QU C GIA ******* ***** ......,ngày tháng năm Kính g i: C c Tr ng tr t Báo cáo k t qu giám sát phòng ki m nghi m Tên phòng ki m nghi m:........................................................................................................ Mã s công nh n:................................................................................................................... Ph m vi công nh n:................................................................................................................ Loài cây tr ng:........................................................................................................................ Các phép th ư c công nh n:.............................................................................................. Cơ quan ch qu n:................................................................................................................. a ch :.................................................................................................................................... i n tho i:....................................................... Fax:................................................................ H và tên các cán b giám sát: I. N i dung giám sát: II. K t qu giám sát: III. Các sai sót ư c phát hi n: IV. Các hành ng kh c ph c ph i th c hi n: V. Th i h n báo cáo k t qu th c hi n hành ng kh c ph c:
 9. GIÁM C (Ký tên, óng d u) PH L C 7 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* .................. , ngày tháng năm Kính g i: Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia - C c Tr ng tr t Báo cáo k t qu th c hi n hành ng kh c ph c Tên t ch c, cá nhân ư c giám sát:..................................................................................... Mã s công nh n:................................................................................................................... Cơ quan ch qu n (n u có):.................................................................................................... Sai sót ư c phát hi n. M c 0 1 2 .......................................................................................................................................... ....... .......................................................................................................................................... ....... Phân tích nguyên nhân .......................................................................................................................................... ........ .......................................................................................................................................... ........
 10. .......................................................................................................................................... .......... Bi n pháp kh c ph c .......................................................................................................................................... ........... .......................................................................................................................................... ........... .......................................................................................................................................... ........... .......................................................................................................................................... ........... Nh ng thay i kèm theo hoàn ch nh h th ng QLCL (N u có) .......................................................................................................................................... ............ .......................................................................................................................................... ............ Cơ quan ch qu n Ngư i báo cáo (Ký tên, óng d u) (Ký, ghi rõ h tên) Ý ki n th m nh c a cán b giám sát ng ý Không ng ý .......................................................................................................................................... .............. .......................................................................................................................................... .............. Cán b giám sát: Xác nh n c a Trung tâm Ký tên KKNGSPCTVPBQG Ngày tháng năm (Ký tên, óng d u) PH L C 8
 11. QUY NNH M C SAI SÓT VÀ TH I H N KH C PH C 1. i v i ngư i ki m nh a) M c sai sót n ng: - S i m ki m nh và s cây ki m tra t i thi u ghi trong biên b n không úng quy nh. - K t lu n không phù h p v i s li u ki m tra ư c ghi trong biên b n. - K t qu ki m nh trái ngư c v i k t q a c a ngư i giám sát. b) M c sai sót nh : - i n không , thi u chính xác ho c nh m l n các thông tin ư c yêu c u trong biên b n ki m nh. - Ph n k t lu n trong biên b n ki m nh không rõ ràng. - Không n m v ng phương pháp ki m nh. M c khuy n ngh : Nh ng h n ch khác không thu c các sai sót trên. 2. i v i ngư i l y m u a) M c sai sót n ng: - Ghi chép h sơ sai s th t. - Không lưu gi h sơ, biên b n l y m u theo quy nh. - Không có d ng c l y m u ho c d ng c l y m u không phù h p. - Không có d ng c niêm phong bao gi ng. - L y m u và l p m u không úng phương pháp. - K t qu phân tích m u có ch tiêu chênh l ch n m ngoài sai s cho phép so v i m u giám sát (tr ch tiêu N m). M c sai sót nh : - Ghi chép h sơ không úng quy nh (tN y xóa, ghi thi u thông tin...). - Chưa n m v ng các quy nh v l y m u, l p m u g i và g i m u. - Chưa b o qu n t t các thi t b , d ng c l y m u.
 12. M c khuy n ngh : Nh ng h n ch khác không thu c các sai sót trên. 3. i v i phòng ki m nghi m a) M c sai sót n ng: - K t qu phân tích có ch tiêu chênh l ch n m ngoài sai s cho phép so v i m u giám sát (tr ch tiêu N m). - K t qu th nghi m liên phòng không t yêu c u. - H th ng ch t lư ng không áp ng yêu c u trong tiêu chuN n ISO 17025 và có th gây nh hư ng n k t qu ki m nghi m, c th là: * Các yêu c u v qu n lý: + T ch c: các yêu c u t 4.1.1 n 4.1.5. + H th ng ch t lư ng: các yêu c u t 4.2.1 n 4.2.4. + Ki m soát tài li u: các yêu c u t 4.3.1 n 4.3.3. + Xem xét các yêu c u, ngh và h p ng: các yêu c u t 4.4.1 n 4.4.5. +H p ng ph : các yêu c u t 4.5.1 n 4.5.4. + Mua d ch v và cung c p: các yêu c u t 4.6.1 n 4.6.4. + D ch v i v i khách hàng: yêu c u 4.7. + Gi i quy t khi u n i: yêu c u 4.8. + Ki m soát vi c th nghi m không m b o: các yêu c u t 4.9.1 n 4.9.2. + Hành ng kh c ph c và phòng ng a: các yêu c u t 4.10.1 n 4.11.2. + Ki m soát h sơ: các yêu c u t 4.12.1.1 n 4.12.2.3. + ánh giá n i b : các yêu c u t 4.13.1 n 4.13.4. + Soát xét c a lãnh o: các yêu c u t 4.14.1 n 4.14.2. * Các yêu c u v k thu t: + Nhân s : các yêu c u t 5.2.1 n 5.2.5. + Ti n nghi và môi trư ng: các yêu c u t 5.3.1 n 5.3.5.
 13. + Phương pháp th : các yêu c u t 5.4.1 n 5.4.7.2. + Ki m soát d li u: các yêu c u t 5.4.7.1 n 5.4.7.2. + Thi t b : các yêu c u t 5.5.1 n 5.5.12. + Liên k t chuN n o lư ng: các yêu c u t 5.6.1 n 5.6.3.4. + L y m u: các yêu c u t 5.7.1 n 5.7.3. + Qu n lý m u th nghi m: các yêu c u t 5.8.1 n 5.8.4. + Ki m soát tay ngh : các yêu c u 5.9. + Báo cáo k t qu th nghi m: các yêu c u t 5.10.1 n 5.10.9. M c sai sót nh : Chưa áp ng úng yêu c u trong tiêu chuN n ISO 17025 nhưng có th kh c ph c ư c ngay và chưa gây nh hư ng n k t qu th nghi m. M c khuy n ngh : Nh ng h n ch khác không thu c các sai sót trên.
Đồng bộ tài khoản