Hướng dẫn số 3233/SYT-NVY

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
5
download

Hướng dẫn số 3233/SYT-NVY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 3233/SYT-NVY về việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Sở Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 3233/SYT-NVY

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc S YT ******* ***** S : 3233/SYT-NVY TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2007 HƯ NG D N KHÁM S C KH E NNH KỲ HÀNG QUÝ CHO NGƯ I LAO NG T I CÁC CƠ S KINH DOANH DNCH V D BN L I D NG HO T NG M I DÂM Kính g i: - B nh vi n a khoa công l p - B nh vi n qu n huy n Th c hi n Thông tư liên t ch s 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/11/2006 c a B Y t và B Tài chính v vi c “Hư ng d n khám s c kho nh kỳ hàng quý cho ngư i lao ng t i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm”; S Y t hư ng d n các ơn v t ch c th c hi n khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng t i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm như sau: I. I TƯ NG KHÁM S C KHO : T t c nh ng ngư i lao ng ang ho c s là ti p viên, nhân viên ph c v , vũ n ... (sau ây g i chung là ngư i lao ng) làm vi c các cơ s kinh doanh d ch v có nh ng n i dung ho t ng trong danh m c ch làm vi c, công vi c theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 21/2004/TTLT-BL TBXH-BYT ngày 09/12/2004 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t hư ng d n, quy nh danh m c ch làm vi c, công vi c không s d ng lao ng dư i 18 tu i trong các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm (sau ây g i là cơ s kinh doanh d ch v ). II. ƠN VN KHÁM S C KHO VÀ K T LU N S C KHO : 1. Các b nh vi n a khoa công l p có ch c năng khám s c kho (sau ây g i t t các ơn v này là b nh vi n), bao g m: - Các b nh vi n a khoa thành ph : BV Nguy n Trãi, Nguy n Tri Phương, An Bình, Nhân dân Gia nh, a khoa Th c, a khoa Sài Gòn, Nhân dân 115, C p c u Trung Vương. - Các b nh vi n a khoa công l p qu n huy n. 2. i u ki n t ch c khám s c kho : Các cơ s khám s c kho ph i xây d ng quy trình khám s c kho v i y nhân s , cơ s v t ch t và trang thi t b k thu t c n thi t khám s c kho theo các chuyên khoa quy nh (lâm sàng và c n lâm sàng), bao g m y các n i dung ư c quy nh ph n n i dung khám s c kho . Nh ng cơ s có ch c năng khám s c kho nhưng chưa các i u ki n có th liên k t, h p tác v i các ơn v công l p khác t ch c khám s c kho cho ngư i lao ng nhưng ph i m b o úng quy trình và y các n i dung ã quy nh. III. N I DUNG, TH T C, CH VÀ CÁC V N LIÊN QUAN: 1. N i dung khám s c kho : Các cơ s khám s c kho t ch c quy trình khám s c kho sao cho b o m y các n i dung sau: - Cân o, ghi nh n các d u hi u sinh t n - N i t ng quát - Ngo i - da li u - Ph khoa - Truy n nhi m - Chuyên khoa khác: Răng hàm m t, M t, Tai mũi h ng - Ch p X – Quang ph i - Xét nghi m máu: + Viêm gan B (HBsAg), viêm gan C (AntiHCV) + T m soát b nh giang mai (VDRL) + Xét nghi m t m soát nhi m HIV (Elisa): ch th c hi n sau khi ngư i lao ng ư c tư v n và t nguy n ng ý xét nghi m tìm kháng th kháng HIV trong máu.
  2. - Xét nghi m nư c ti u tìm: Amphetamin, Morphin, Heroin. - Xét nghi m khác (n u có): Soi tươi tìm vi trùng l u, ... * K t qu xét nghi m HIV ch giao tr c ti p cho ngư i lao ng sau khi ã th c hi n tư v n sau xét nghi m; không ư c ghi k t qu và k t lu n trong s khám s c kho . Các cơ s khám s c kho th c hi n y các n i dung trên xác nh tình tr ng s c kho c a ngư i lao ng, ng th i xác nh xem ngư i lao ng có m c ph i m t trong các b nh sau ây (ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Y t - B Tài chính, s 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2006): 1) Nhi m HIV/AIDS (trư ng h p có th c hi n xét nghi m tìm HIV); 2) Nhi m viêm gan virus B, C; 3) Nghi n ma tuý; 4) B nh lao ph i ( ang ti n tri n ho c chưa ch a kh i) 5) Các b nh lây qua ư ng tình d c và b nh ngoài da: - B nh l u - Sùi mào gà - Hepes ư ng sinh d c - B nh giang mai - B nh h cam 2. Khám tuy n d ng và khám nh kỳ: - Các b nh vi n th c hi n vi c khám s c kho tuy n d ng và nh kỳ cho ngư i lao ng, khi có yêu c u c a ngư i lao ng ho c cơ s kinh doanh d ch v . - Khám tuy n d ng: do cơ s kinh doanh d ch v ký k t h p ng v i b nh vi n ho c ngư i lao ng t n khám ư c ch ng nh n v s c kh e. - Khám nh kỳ: 3 tháng m t l n do cơ s kinh doanh d ch v ký k t h p ng v i b nh vi n t ch c th c hi n. * Riêng i v i khám chuyên khoa Răng hàm m t, m t, tai mũi h ng và ch p X-Quang ph i ch th c hi n nh kỳ m i năm m t l n. 3. S khám s c kho : - M i ngư i lao ng s d ng m t s khám s c kho (xem m u t i ph l c s 1), có dán nh, dùng cho khám tuy n d ng l n u và nh ng l n tái khám theo quy nh. S khám s c kho do cơ s khám s c kho cung c p khi khám l n u. M i s ư c s d ng liên t c trong 3-4 năm. - N i dung s khám s c kho : th hi n y các thông tin cá nhân và n i dung khám s c kho theo quy nh. - Hình th c c a s khám s c kho : + Bìa s gi y c ng, màu h ng nh t, ch en. +S óng 32 trang (tr bìa), kh gi y A5, gi y tr ng, s d ng 2 m t. + S có dán nh, có óng d u giáp lai c a cơ s khám s c kho l n u. + Các trang có óng d u giáp lai c a cơ s khám s c kho . 4. K t lu n s c kho : - Trong th i h n 7 ngày sau khi khám s c kho , b nh vi n khám s c kho k t lu n và tr s khám s c kho , các k t qu c n lâm sàng cho ngư i s d ng lao ng c a cơ s kinh doanh d ch v ho c cho ngư i lao ng (n u ngư i lao ng t i khám tuy n d ng l n u). - Căn c vào k t lu n c a các bác sĩ các chuyên khoa (lâm sàng và c n lâm sàng), bác sĩ Giám c ho c Phó Giám c ph trách chuyên môn c a b nh vi n khám s c kho ch u trách nhi m k t lu n tình tr ng s c kho c a ngư i lao ng, ký tên, óng d u b nh vi n và d u ch c danh. - N u Giám c ho c Phó Giám c chuyên môn không th ký k t lu n, có th làm gi y y quy n cho m t cán b có trách nhi m và có kh năng chuyên môn ký thay (ch y quy n cho m t ngư i duy nh t). - Trư ng h p c n làm thêm các bi n pháp khác chNn oán xác nh b nh, b nh vi n thông báo cho ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng bi t cùng h p tác theo yêu c u và hư ng d n c a b nh vi n. 5. Trư ng h p ngư i lao ng m c m t trong các b nh ã nêu ph n n i dung khám s c kho - ph l c 2: - Giám c b nh vi n ph i thông báo cho ngư i s d ng lao ng c a cơ s kinh doanh d ch v v tình tr ng b nh c a ngư i lao ng ó; ng th i thông báo b ng văn b n n cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i
  3. c p t nh, thành ph và c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, nơi cơ s kinh doanh d ch v óng tr s chính theo dõi, qu n lý. - Ngư i s d ng lao ng ph i b trí cho ngư i lao ng i i u tr t i các cơ s khám ch a b nh, có trách nhi m theo dõi, giám sát vi c i u tr b nh c a ngư i ó. - Trong th i gian i u tr ho c i u tr không kh i b nh ngư i s d ng lao ng ph i b trí công vi c khác cho phù h p, ngoài ch làm vi c và công vi c theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 21/2004/TTLT-BL TBXH- BYT ngày 09/12/2004 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t . - Các b nh vi n khám s c kho ph i có trách nhi m khám và i u tr cho ngư i lao ng m c b nh và ư c thu vi n phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; n u vư t quá kh năng chuyên môn ho c theo yêu c u c a ngư i lao ng ho c ngư i s d ng lao ng thì ph i làm th t c chuy n vi n cho ngư i b nh theo quy nh hi n hành. * Riêng trư ng h p ngư i lao ng có k t qu xét nghi m t m soát HIV dương tính, b nh vi n ph i giao cho ngư i có trách nhi m tư v n cho ngư i lao ng th c hi n các bư c xét nghi m ti p theo ( 3 bư c) xác nh ch n oán. Các k t qu xét nghi m HIV (k c XN t m soát) ch ư c thông báo tr c ti p cho ngư i lao ng. B nh vi n có trách nhi m gi bí m t các thông tin liên quan cho ngư i lao ng theo Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS. 6. Phí khám s c kho , phí xét nghi m c n lâm sàng và phí i u tr : - M c thu phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng: theo khung giá hi n hành. - i v i cơ s khám s c kho , phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng là ngu n thu, ư c s d ng và qu n lý theo úng quy nh c a Nhà nư c. - Chi phí i u tr cho ngư i lao ng th c hi n theo quy nh hi n hành v ch b o hi m y t ho c ngư i lao ng t thanh toán theo ch thu phí hi n hành. 7. Quy nh v th t c và nơi ăng ký khám s c kho : - Các cơ s kinh doanh, d ch v liên h và ký h p ng v i b nh vi n t ch c cho ngư i lao ng khám s c kho nh kỳ. - Vi c ăng ký khám s c kho cho ngư i lao ng t i cơ s khám s c kho nào là do ngư i s d ng lao ng quy t nh. S Y t không quy nh v vi c phân c p khám s c kho . - Khi i khám s c kho , ngư i lao ng ph i mang s s c kho theo quy nh, có dán nh óng d u giáp lai và xu t trình ch ng minh nhân dân. IV. T CH C TH C HI N 1. Các b nh vi n có ch c năng và i u ki n khám s c kho cho các i tư ng này ti n hành xây d ng quy trình khám s c kho chi ti t bao g m các n i dung như: quy trình t ch c ho t ng, t ch c nhân s , cơ s v t ch t, trang thi t b , ... m b o th c hi n y các n i dung khám s c kho , báo cáo S Y t ư c t ch c th c hi n. * Các cơ s có ch c năng nhưng chưa chuNn b các i u ki n m b o th c hi n úng và y các n i dung khám s c kh e, không ư c phép t ch c th c hi n. Tuy nhiên có th ký k t h p tác v i các ơn v khác tri n khai th c hi n n u ơn v h p tác là nh ng ơn v có năng l c và i u ki n th c hi n các n i dung trong ph m vi ký k t h p tác. Giám c các b nh vi n khám s c kho ch u hoàn toàn trách nhi m trong vi c ký k t h p tác v i các ơn v khác, m b o th c hi n khám s c kho y n i dung và ch t lư ng. * S Y t s t ch c các oàn ki m tra các ho t ng khám s c kho c a các ơn v và trong th i gian s p t i s ưa vào thang i m ki m tra ho t ng hàng năm c a b nh vi n. 2. Giao Trung tâm s c kho Lao ng và Môi trư ng thi t k các m u báo cáo và file lưu tr d li u khám s c kho c a t ng ngư i lao ng, ph bi n các quy nh các cơ s s d ng lao ng và các b nh vi n khám s c kho t ch c qu n lý t t d li u khám s c kho và báo cáo nh kỳ s li u khám s c kh e v Trung tâm S c kho Lao ng và Môi trư ng thành ph theo úng quy nh. 3. Các cơ s kinh doanh, d ch v t ch c vi c khám s c kho nh kỳ m i 3 tháng cho ngư i lao ng theo quy nh; b o qu n, b o m t s khám s c kho , báo cáo các cơ quan ch c năng khi có yêu c u. Trư ng h p ngư i lao ng không ti p t c làm vi c t i cơ s thì ch cơ s bàn giao s khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng. 4. Hư ng d n này có giá tr th c hi n k t ngày ban hành thay th cho hư ng d n th c hi n khám ki m tra s c kh e b t bu c cho các i tư ng này (nhóm B) t i công văn s 501/NVY-SYT ngày 13/3/1996 c a S Y t . Trong quá trình th c hi n các hư ng d n trên, n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v S Y t nghiên c u gi i quy t.
  4. KT GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: - UBND thành ph ( báo cáo) - TTYT DP, TTSKL MT thành ph ( ph i h p th c hi n) - 24 UBND QH - Phòng Y t QH - 24 TTYT QH ( th c hi n) (bao g m BV, TTYT DP QH) - B nh vi n K tư nhân ( bi t) Lê Trư ng Giang - Ban Giám c S Y t - Lưu: Văn phòng S "NTD. PVN. 100"
Đồng bộ tài khoản