Hướng dẫn số 487/TY-DT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
5
download

Hướng dẫn số 487/TY-DT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 487/TY-DT về giám sát sau tiêm phòng và giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm năm 2009 do Cục Thú y ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 487/TY-DT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C THÚ Y c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 487/TY-DT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2009 HƯ NG D N GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG VÀ GIÁM SÁT LƯU HÀNH VI RÚT CÚM GIA C M NĂM 2009 Th c hi n Quy t nh s 47/Q -BNN-TY ngày 07/01/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t D án «S d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m, giai o n III (2009-2010)» và Quy t nh s 60/Q -BNN-TY ngày 09/01/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t «K ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2009», C c Thú y hư ng d n th c hi n chương trình giám sát sau tiêm phòng và giám sát lưu hành vi rút cúm gia c m trong năm 2009 v i các n i dung c th như sau: A. GIÁM SÁT B NG NGU N NGÂN SÁCH C A TRUNG ƯƠNG I. M C ÍCH - Ti p t c theo dõi, ki m soát hi u qu c a v c xin d a trên vi c ánh giá m c áp ng mi n d ch c a gia c m ư c tiêm phòng; - Ki m tra, giám sát k t qu tiêm phòng v c xin c a các a phương; - Giám sát lưu hành vi rút và xác nh các c tính bi n i c a vi rút nh m giúp cho vi c ch ng phòng ch ng d ch b nh; - Giám sát lâm sàng nh m phát hi n s m và x lý k p th i các d ch có kh năng phát sinh. II. CÁC N I DUNG GIÁM SÁT 2.1. Giám sát sau tiêm phòng t i các tr i gi ng do Trung ương qu n lý a/ i tư ng l y m u: Gia c m gi ng ã ư c tiêm phòng y theo quy nh. b/ a i m l y m u: 16 tr i gia c m gi ng do Trung ương qu n lý, g m 9 tr i phía B c và 7 tr i phía Nam. c/ Lo i m u: Huy t thanh c a gia c m ã tiêm phòng d/ S lư ng m u c n l y:
 2. S lư ng àn gia c m c n l y c a m t tr i là: 03 àn/tr i S lư ng m u c n l y c a m i àn là: 30 m u/ àn T ng s lư ng m u c n l y c a m i tr i là: 90 m u/tr i S l n l y m u trong 1 năm là: 2 l n T ng s m u c n l y trong 1 năm là: 180 (2 l n x 90 m u) T ng s m u c n l y c a 16 tr i gi ng: 2.880 (180 m u x 16 tr i) / Cách th c l y m u: ánh s th t 1, 2, 3,… cho t t c các àn gia c m trong cùng m t tr i, sau ó m i tr i ch n ng u nhiên 03 àn l y m u. e/ Th i i m l y m u: sau 01 tháng k t khi gia c m ư c tiêm phòng y s mũi theo quy nh, trong ó: - t 1: T p trung vào u tháng 5-6; - t 2: T p trung vào u tháng 11-12. g/ Phương pháp xét nghi m và tiêu chí ánh giá: + S d ng phương pháp ngăn tr ngưng k t h ng c u (HI) xác nh hi u giá kháng th c a gia c m ư c tiêm phòng. + Tiêu chí ánh giá: Hi u giá HI ≥1/16 (4log2) ư c coi là hi u giá b o h c a cá th gia c m; àn gia c m ư c b o h là àn có ≥ 70% s cá th có hi u giá HI ≥1/16 (4log2). h/ Kinh phí th c hi n: Do các tr i gi ng gia c m ch u trách nhi m chi tr theo các quy nh hi n hành. 2.2. Giám sát sau tiêm phòng t i các a phương: a/ i tư ng l y m u: Gà, v t ư c tiêm phòng l n u ho c ư c tiêm phòng nh c l i theo quy nh. b/ a i m l y m u: 28 t nh, thành ph , g m: 21 t nh, thành ph thu c di n tiêm phòng b t bu c (các t nh n m trong chương trình tiêm phòng toàn t nh): Vĩnh Phúc, Phú Th , Nam nh, Ninh Bình, Hà Nam, B c Giang, B c Ninh, H i Dương, Qu ng Ninh, Thái Bình, ng Nai, Bình Phư c, Bà R a - Vũng Tàu, Long An, ng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, B c Liêu, Kiên Giang và Cà Mau và 7 t nh thu c khu v c mi n Trung: Ngh An, Hà Tĩnh, Th a Thiên – Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh và Phú Yên. c/ Lo i m u: Huy t thanh c a gia c m ã tiêm phòng d/ S lư ng m u c n l y:
 3. S lư ng àn gia c m c n l y c a m t t nh là: 40 àn/t nh S lư ng m u c n l y c a m i àn là: 30 m u/ àn T ng s lư ng m u c n l y c a m i t nh là: 1.200 m u/t nh/l n S l n l y m u trong 1 năm là: 2 l n T ng s m u c n l y trong 1 năm là: 2.400 (2 l n x 1.200 m u) T ng s m u c n l y c a 28 a phương là: 67.200 (2.400 m u/t nh x 28 t nh) / Cách th c l y m u: + ánh s theo th t 1, 2, 3,…. cho t t c các àn gia c m ư c tiêm phòng c a các xã thu c ph m vi tiêm phòng b t bu c sau ó ch n ng u nhiên 40 àn, g m: 20 àn gà, 20 àn v t. i v i a phương có chăn nuôi v t là ch y u thì l y s lư ng àn v t nhi u hơn àn gà tùy theo i u ki n th c t t i a phương, nhưng ph i m b o t ng s àn ư c l y m u là 40 àn. + M i àn l y 30 m u huy t thanh e/ Th i i m l y m u: sau 01 tháng k t khi gia c m ư c tiêm phòng y s mũi theo quy nh, trong ó: - t 1: T p trung vào u tháng 5-6; - t 2: T p trung vào u tháng 11-12. g/ Phương pháp xét nghi m và tiêu chí ánh giá: + S d ng phương pháp ngăn tr ngưng k t h ng c u (HI) xác nh hi u giá kháng th c a gia c m ư c tiêm phòng. + Tiêu chí ánh giá: Hi u giá HI ≥1/16 (4log2) ư c coi là hi u giá b o h c a cá th gia c m; àn gia c m ư c b o h là àn có ≥ 70% s cá th có hi u giá HI ≥1/16 (4log2). 2.3. Giám sát lưu hành vi rút thu c m 2.3.1. Các t nh, thành ph (Hà N i, L ng Sơn, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Th a Thiên – Hu , Bình nh, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang và ng Tháp) thu c d án VAHIP thì th c hi n giám sát theo k ho ch c a d án. D án VAHIP th c hi n vi c giám sát lưu hành vi rút t i các ch buôn bán gia c m s ng và các lò, i m gi t m gia c m và các àn th y c m c a a phương. Yêu c u các phòng thí nghi m và D án VAHIP báo cáo y k t qu giám sát, cũng như t p h p các m u vi rút g i v Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương g i i nư c ngoài phân tích gen c a vi rút.
 4. 2.3.2. Các t nh thu c D án ACIAR (Ti n Giang và ng Tháp - thu c c d án VAHIP, B n Tre và Vĩnh Long): Th c hi n theo chương trình nghiên c u d ch t h c c a cúm gia c m t i các a phương này. 2.3.3. Các t nh thu c D án NZAID (C n Thơ và B c Liêu): Th c hi n theo chương trình nghiên c u d ch t h c c a cúm gia c m t i các a phương này. 2.3.4. Các a phương khác không thu c các d án án nêu trên: vi c giám sát ư c th c hi n như sau: a/ i tư ng l y m u: Gia c m, c bi t là thu c m (v t, ngan) chưa tiêm phòng, c bi t là các àn v t nuôi ch y ng. b/ Lo i m u c n l y: M u swab. c/ a i m l y m u: L y m u t i 16 t nh tr ng i m, có nguy cơ cao, g m: Vĩnh Phúc, Phú Th , Nam nh, Ninh Bình, B c Giang, Thái Nguyên, H i Dương, Qu ng Ninh, Ngh An, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Phú Yên, H u Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau. d/ Th i i m l y m u: - t 1: T p trung vào u tháng 4-5 (t ngày 01-15 hàng tháng); - t 2: T p trung vào u tháng 11-12 (t ngày 01-15 hàng tháng). / Cách th c l y m u: + T i m i t nh: l a ch n các ch , i m gi t m ho c các àn gia c m c a h gia ình chưa tiêm phòng, có nguy cơ cao l y m u. + L y 20 m u swab (t p trung vào àn thu c m)/ t t i m i ch , i m gi t m ho c các àn gia c m c a h gia ình xét nghi m xác nh s lưu hành c a vi rút cúm gia c m. e/ S lư ng m u c n l y: - T ng s m u m i t nh c n l y trong m t l n là: 30 ch , i m gi t m x 20 m u = 600 m u/t nh. - T ng s c a 16 t nh ư c l a ch n trong m t t là: 600 x 16 = 9.600 m u. - T ng s m u trong c hai t giám sát là: 9.600 x 2 l n = 19.200 m u swab. Lưu ý : + N u àn ư c l y m u có s lư ng gia c m nh hơn 20 con thì có th l y g p v i các àn thu c m khác chưa tiêm phòng khu v c xung quanh cho 20 con.
 5. + Các ơn v ư c giao giám sát ch ư c phép l y úng s lư ng m u theo b ng «Phân công trách nhi m giám sát» t i m c 3.1, ph n III. g/ S lư ng m u xét nghi m: 4.608 m u g p, c th như sau: - T ng s m u xét nghi m vi rút cúm subtype H5 là: 19.200/5 = 3.840 (g p 5 m u ư c l y thành m t m u xét nghi m). Như v y, t ng s m u xét nghi m subtype H5 c a m i t nh là: 3.840/16 = 240 m u g p. - T ng s m u xét nghi m vi rút cúm N1 là: 3.840 x 20% = 768 m u. Như v y, t ng s m u c n xét nghi m subtype N1 c a m i t nh là: 768/16 = 48 m u. Như v y, t ng s m u xét nghi m c a m i t nh là: 249 + 48 = 288 m u. f/ Cách th c tri n khai: - Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương và các Cơ quan Thú y vùng ch trì ch ng ph i h p v i các Chi c c Thú y trong vi c xác nh và l a ch n các ch , các i m gi t m , các àn gia c m chưa tiêm phòng nguy cơ cao l y m u theo b ng phân công trách nhi m. - Vi c l y m u ư c th c hi n theo tiêu chuNn hi n hành. - Cán b ư c giao trách nhi m l y m u ph i thu th p thông tin và ký xác nh n theo Biên b n l y m u ư c ính kèm. - Xét nghi m m u giám sát: Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương, các Cơ quan Thú y vùng (tr vùng V) và Phân vi n Thú y mi n Trung tr c ti p th c hi n vi c xét nghi m, phân tích và ánh giá k t qu xét nghi m. g/ Phương pháp xét nghi m và tiêu chí ánh giá: S d ng phương pháp Real-time RT- PCR theo quy trình hi n hành. 2.4. Giám sát lâm sàng a/ i tư ng l y m u: gia c m b nh, ch t (k c chim hoang) t i các d ch nghi cúm gia c m. b/ a i m l y m u: t i t t c 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c bi t t p trung vào 12 t nh mi n núi phía B c và 4 t nh Tây Nguyên không b t bu c tiêm phòng và 6 t nh t chi tr kinh phí tiêm phòng. c/ Lo i m u: M u b nh phNm phát hi n vi rút. d/ Cách l y m u: L y m u b t c khi nào phát hi n gia c m ch t và ư c nghi là do cúm gia c m. / S lư ng m u c n l y: Theo tình hình d ch b nh th c t t i a phương, cũng như vi c g i chNn oán xét nghi m c a các t ch c, cá nhân.
 6. e/ Phương pháp xét nghi m và tiêu chí ánh giá: Theo quy trình hi n hành v chNn oán cúm gia c m. g/ Kinh phí th c hi n: ây là hình th c giám sát lâm sàng thu c ph m vi chNn oán thư ng xuyên. Vì v y, các ơn v s d ng ngu n kinh phí thư ng xuyên th c hi n. III. T CH C TH C HI N: 3.1. Phân công trách nhi m xét nghi m TT ơn v giám a phương ư c giao T ng s m u sát trách nhi m theo dõi, M u M u M u T ng giám sát và l y m u xét huy t swab swab s m u nghi m thanh xét xét các nghi m nghi m lo i subtype subtype H5 N1 1 Trung tâm - 09 tr i gi ng gia c m 1440 11616 ChNn oán phía B c do Trung Thú y TƯ ương qu n lý - Giám sát sau tiêm 9600 phòng t i 04 t nh: B c Giang, B c Ninh, Nam nh, Hà Nam. - Giám sát lưu hành vi 480 96 rút t i 02 t nh: Nam nh, B c Giang 2 Cơ quan Thú y - Giám sát sau tiêm 7200 8064 vùng I (Hà phòng 03 t nh: Vĩnh N i) Phúc, Phú Th , Ninh Bình - Giám sát lưu hành vi 720 144 rút t i 03 t nh: Vĩnh Phúc, Phú Th , Ninh Bình 3 Cơ quan Thú y - Giám sát sau tiêm 7200 8064 vùng II (H i phòng 03 t nh: H i Phòng) Dương, Qu ng Ninh, Thái Bình - Giám sát lưu hành vi 720 144 rút t i 03 t nh: Thái Nguyên, H i Dương, Qu ng Ninh 4 Cơ quan Thú y - Giám sát sau tiêm 7200 7488 vùng III phòng 03 t nh: Ngh An, Hà Tĩnh, Th a
 7. (Vinh) Thiên – Hu - Giám sát lưu hành vi 240 48 rút t i Ngh An 5 Cơ quan Thú y - Giám sát sau tiêm 4800 5376 vùng IV ( à phòng 02 t nh, thành: N ng) Qu ng Nam, Qu ng Ngãi - Giám sát lưu hành vi 480 96 rút t i 02 t nh: Qu ng Nam, Qu ng Ngãi 6 Cơ quan Thú y - 07 tr i gi ng gia c m 1440 12.828 vùng VI (Tp phía Nam (CP, H ng H Chí Minh) Sanh, Vigova, Bình Th ng, Jaffa, Emivest, Topmill) - Giám sát sau tiêm 9600 phòng t i 04 t nh: ng Nai, Bình Phư c, Bà R a - Vũng Tàu, Long An 7 Cơ quan Thú y - Giám sát sau tiêm 16800 17952 vùng VII (C n phòng t i 07 t nh, Thơ) thành: ng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, B c Liêu, Kiên Giang và Cà Mau - Giám sát lưu hành vi 960 192 rút t i 04 t nh: H u Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau. 8 Phân vi n Thú - Giám sát sau tiêm 4800 5088 y Nha Trang phòng t i 02 t nh: Bình nh và Phú Yên - Giám sát lưu hành vi 240 48 rút t i Phú Yên T ng c ng 28 t nh, thành ph + 16 70080 3840 768 63661 tr i gi ng gia c m qu c gia thu c di n giám sát sau tiêm phòng + 16 t nh thu c di n giám sát s lưu hành c a vi rút cúm gia c m 3.2. T ch c l y m u, b o qu n, v n chuy n và xét nghi m m u
 8. 3.2.1. T ch c l y m u: Trên cơ s văn b n hư ng d n c a C c Thú y, các ơn v ư c giao nhi m v giám sát sau tiêm phòng ch u trách nhi m t ch c tri n khai vi c l y m u, hư ng d n b o qu n m u và xét nghi m m u, c th như sau: - Căn c k ho ch giám sát ư c giao, ơn v xây d ng k ho ch l y m u, c cán b ph i h p v i Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c ti p l y m u; Trong trư ng h p phòng thí nghi m không có nhân l c tr c ti p n t ng a phương l y m u thì có th h p ng v i Chi c c Thú y các t nh, thành ph l y m u. ơn v có trách nhi m hư ng d n, quán tri t yêu c u trong vi c l y m u m b o i tư ng ư c l y m u, ch t lư ng m u, th i gian, k thu t b o qu n và v n chuy n m u theo úng quy nh. - Vi c l y m u ư c th c hi n theo tiêu chuNn hi n hành. - Ngư i tr c ti p l y m u có trách nhi m thu th p thông tin theo Biên b n l y m u ính kèm (Ph l c 1), photo m t b n g i kèm m u xét nghi m. 3.2.2. B o qu n và v n chuy n m u: M u trong quá trình l y và v n chuy n n phòng thí nghi m c n ư c b o qu n nhi t l nh (4oC và c n ư c chuy n t i phòng xét nghi m càng s m càng t t. Trư ng h p m u ư c l y nhưng không có i u ki n g i ngay n các phòng thí nghi m thì m u c n ư c b o qu n nhi t l nh (4oC), t i a trong vòng 3 ngày sau ó ph i g i ngay n phòng thí nghi m ư c ch nh. 3.2.3. Giao nh n m u: - ư c áp d ng trong trư ng h p các phòng thí nghi m có h p ng l y m u v i Chi c c Thú y các t nh, thành ph . - Khi giao nh n m u, Chi c c Thú y các t nh, thành ph và phòng thí nghi m ph i l p Biên b n b n giao m u theo m u ính kèm (Ph l c 2). 3.2.4. Xét nghi m m u và tr l i k t qu xét nghi m: - Các ơn v ư c giao trách nhi m giám sát sau tiêm phòng ph i th c hi n vi c xét nghi m, phân tích và ánh giá k t qu xét nghi m. - Ch m nh t trong vòng 01 tu n k t khi nh n ư c m u xét nghi m, cơ quan ư c giao trách nhi m th c hi n ph i tr l i k t qu cho cơ s ư c l y m u theo m u “Phi u tr l i k t qu xét nghi m” ư c ính kèm (Ph l c 3). 3.3. T p h p m u vi rút ph c v cho công tác nghiên c u: T t c các phòng thí nghi m khi tri n khai giám sát s lưu hành c a vi rút ho c trong quá trình chNn oán xét nghi m các m u b nh phNm n u có k t qu dương tính thì
 9. ph i t p h p và g i các m u vi rút v Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương t ng h p, phân l p vi rút và trình C c Thú y g i i nư c ngoài phân tích các c tính c a vi rút. ơn v nào không th c hi n y , nghiêm túc thì s không ư c phê duy t k t qu v m t k thu t hoàn thi n vi c thanh quy t toán. 3.4. T ng h p và báo cáo k t qu giám sát Các phòng thí nghi m c n th c hi n nh ng n i dung sau: - Nh p thông tin t Biên b n l y m u vào cơ s d li u c a mình, gán mã s m u, qu n lý s li u, phân tích và ánh giá k t qu xét nghi m. - Các phòng thí nghi p ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo, c th : Hàng tu n, báo cáo b ng văn b n v k t qu phân tích, ánh giá giám sát sau tiêm phòng. ng th i v i báo cáo k t qu xét nghi m qua h th ng m ng (LabNet) v C c Thú y vào lúc trư c 15h00 ngày Th 6. Trong vòng 01 tu n sau khi k t thúc chương trình giám sát ph i có báo cáo t ng h p. 3.4. H i ngh sơ, t ng k t ánh giá chương trình giám sát sau tiêm phòng C c Thú y t ch c h i ngh v i các ơn v và thông báo v k t qu giám sát sau tiêm phòng vào cu i m i t giám sát. 3.5. Phân b kinh phí th c hi n giám sát sau tiêm phòng Căn c s m u ư c giao, C c Thú y s giao d toán chi ti t và ngu n kinh phí các ơn v th c hi n. Các ơn v ư c giao trách nhi m giám sát ph i hoàn t t các th t c thanh quy t toán theo quy nh. IV. BI N PHÁP CAN THI P TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N GIÁM SÁT 4.1. i v i giám sát sau tiêm phòng Trong trư ng h p giám sát sau tiêm phòng cho k t qu xét nghi m àn gia c m có hi u giá kháng th b o h th p thì phòng thí nghi m ph i ph i h p, ch o và hư ng d n Chi c c Thú y ho c thú y a phương ti n hành ki m tra vi c tiêm phòng; ng th i l y thêm m u c a 1-3 àn gia c m xung quanh, m i àn l y 30 m u xét nghi m, n u v n cho k t qu t l b o h th p thì c n tiêm nh c l i t t c các àn gia c m t i a phương ó. 4.2. i v i giám sát s lưu hành c a vi rút cúm gia c m: Trong quá trình th c hi n giám sát s lưu hành c a vi rút và giám sát lâm sàng, n u k t qu xét nghi m m u b nh phNm dương tính v i vi rút H5, Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương, các Cơ quan Thú y vùng th c hi n nh ng vi c sau: - Thông báo ngay cho Chi c c Thú y b ng i n tho i và b ng văn b n v k t qu chNn oán và ngh Chi c c Thú y ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n ngay
 10. vi c v sinh, t ng tNy u tiêu c kh trùng liên t c 03 ngày t i nơi có m u dương tính, ng th i áp d ng các bi n pháp phòng ch ng như d ch cúm gia c m. - Giám c Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương, Giám c các Cơ quan Thú y vùng ch u trách nhi m v m u chNn oán xét nghi m, k t qu phân tích, ánh giá giám sát cũng như vi c ch o các a phương th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh theo nh ng quy nh nêu trên. - N u phát hi n gia c m dương tính v i vi rút H5 t i ch thì Chi c c Thú y k t h p v i Cơ quan Thú y vùng ti n hành i u tra ngu n g c gia c m, khoanh vùng gia c m có k t qu xét nghi m dương tính, ng th i th c hi n bi n pháp can thi p i v i ch như v sinh, sát trùng 2 l n/ngày, liên t c trong vòng 03 ngày. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c thì các phòng thí nghi m, Chi c c Thú y các t nh, thành ph có trong b ng “Phân công trách nhi m giám sát” t i M c 3.1 báo cáo b ng văn b n v C c Thú y k p th i x lý và i u ch nh nh m tri n khai th c hi n chương trình giám sát t hi u qu cao. B. GIÁM SÁT B NG NGU N NGÂN SÁCH C A NA PHƯƠNG: Do chương trình giám sát c a Trung ương h n ch v ph m vi và quy mô giám sát, vì v y C c Thú y ngh t t c Chi c c Thú y các t nh, thành ph (k c các t nh, thành ph có tri n khai chương trình giám sát b ng ngu n ngân sách c a Trung ương) xây d ng k ho ch giám sát sau tiêm phòng, giám sát lưu hành vi rút trình các c p chính quy n và cơ quan các c p a phương phê duy t, c p kinh phí và tri n khai th c hi n. N i dung giám sát th c hi n theo văn b n hư ng d n s 850/TY-DT ngày 13/6/2007 c a C c Thú y ho c tham kh o các n i dung k thu t c a văn b n này. C. KI M TRA, GIÁM SÁT TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH Các ơn v thu c C c Thú y ch trì, ph i h p cùng các Chi c c Thú y ch ng xây d ng k ho ch c th tri n khai các chương trình giám sát ho c nghiên c u nêu trên, ng th i báo cáo C c Thú y v k ho ch, ti n th c hi n. C c Thú y s thành l p các oàn i ki m tra, giám sát vi c th c hi n c a các ơn v . KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B NN và PTNT ( báo cáo); - TTr. Di p K nh T n ( báo cáo); - Trung tâm ChNn oán TYTƯ; - Các Cơ quan Thú y Vùng; - Phân vi n Thú y mi n Trung; - Chi C c Thú y các t nh, thành; - Các cơ s chăn nuôi gia c m gi ng; Hoàng Văn Năm - Các cơ s chăn nuôi gia c m thương phNm; - D án VAHIP, ACIAR, NZAID; - Văn phòng FAO; - Các phòng: Tài chính, K ho ch; - Lưu DT, VT.
 11. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh Phúc ---------- ( a danh),……..ngày…….tháng………năm…… BIÊN B N L Y M U XÉT NGHI M GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG CÚM GIA C M 1/ Thông tin v cán b thú y tr c ti p l y m u: - H và tên: ………………………………………………………….. - Cơ quan: …………………………… i n tho i (n u có):…….….. 2/ Thông tin v ch gia c m: - H và tên : ………………………………………………………….. - a ch :………………………………… i n tho i (n u có):….….….. 3/ Thông tin v àn gia c m và tiêm phòng: Loài gia c m Hư ng Nhóm T ng s S ư c Th i gian tiêm phòng Lo i văc Ghi chú s n xu t tu i gia c m tiêm phòng xin L n1 L n2 Gà Vt Ngan (n u có) Loài khác T ng s 4/ Thông tin v m u: - Lo i m u:………………………… T ng s m u:……………………. - Ch gia c m có ư c nh n ti n l y m u không?: Có O Không O N u có thì nh n bao nhiêu?:……….. 5/ Nh ng i u lưu ý khác (n u có): …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………...
 12. …………………………………………………………………………... XÁC NH N C A CH H GIA XÁC NH N C A NGƯ I C M Ư C GIAO TRÁCH NHI M L Y M U (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên) (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN Ư C GIAO TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N L Y M U* (Ký xác nh n, ghi rõ h tên và óng d u) * Ghi chú: + N u ơn v thu c C c Thú y t ch c l y m u thì do th trư ng ơn v ó ký, óng d u + N u Chi c c Thú y t ch c l y m u theo h p ng thì Lãnh o Chi c c Thú y ký, óng d u PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh Phúc ---------- ( a danh),……..ngày…….tháng………năm…… BIÊN B N BÀN GIAO M U XÉT NGHI M CÚM GIA C M 1/ i di n bên giao m u: - H và tên: …………………………………………………………….. - Cơ quan: ………………………...…… i n tho i (n u có):…….….. 2/ i di n bên nh n m u: - H và tên : ………..………………………………………………….. - a ch :……………………………… i n tho i (n u có):….….…..
 13. 3/ Thông tin v m u: Lo i m u T ng Loài gia c m Th i gian Ghi s m u l y m u chú Gà Vt Ngan Loài khác (ghi c th loài gì) Huy t thanh Ph t ng Phân Lo i khác T ng s - Hình th c b o qu n, v n chuy n m u khi bàn giao ( ngh g ch chéo vào m t trong các ô sau ây): Thùng á O Xe l nh O Phương ti n khác O - Ch t lư ng chung c a m u khi bàn giao (d a vào c m quan nh n xét): …….……...…………………………………………………………………... 4/ Nh ng lưu ý khác (n u có): ……………………................................................................................... ……………………................................................................................... XÁC NH N C A BÊN GIAO M U XÁC NH N C A BÊN NH N M U (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên) (Ký xác nh n, ghi rõ h tên và óng d u) CƠ QUAN C C THÚ Y (Tên phòng thí nghi m) PH L C 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh Phúc ----------
 14. ( a danh),……..ngày…….tháng………năm…… PHI U TR L I K T QU XÉT NGHI M (K t qu ch có giá tr trên m u nh n) Kính g i: ……………………………............................ Nơi g i m u:................................................................................................................ Ch gia súc, gia c m (khi ngư i chăn nuôi tr c ti p g i m u):................................... a ch :......................................................................................................................... Loài ng v t ư c l y m u:........................................................................................ Lo i m u:..................................... S lư ng m u:.............................................. Tình tr ng b nh phNm khi nh n :……………………........……………………................. Ngày l y m u:.................................. Ngày, gi nh n m u............................................ Yêu c u xét nghi m:...................................................................................................... K T QU 1/ Ch tiêu xét nghi m huy t thanh : .............................................................................. Phương pháp xét nghi m: ......................................................................................... Ngày xét nghi m:........................................................................................................ S lư ng m u xét nghi m:................. S m u dương tính (+):.................... TT Ký hi u Th i gian Chi ti t S m u K t qu hi u giá kháng th HI, GMT m u m u ư c v m u xét Log2 l y sau tiêm ** nghi m
 15. S lư ng m u xét nghi m:.................... S m u dương tính (+):..................... TT Ký hi u m u S m u xét Chi ti t v m u ** K t qu nghi m **** 3/ K t lu n:...................................................................................................... *Ghi chú: ây là m u phi u dùng chung cho các lo i xét nghi m, các phòng thí nghi m căn c vào yêu c u c th có phi u tr l i riêng bi t cho t ng lo i ch tiêu ho c g p các ch tiêu vào trong cùng m t phi u tr l i k t qu xét nghi m. ** Ph n chi ti t v m u: Áp d ng trong trư ng h p m u ư c l y t nhi u ch h . Ghi tên ch h , a ch .... **** S m u xét nghi m: - Các m u Âm tính ho c Dương tinh t 1 h thì ch ghi 1 dòng theo ký hi u m u. Thí d : s m u xét nghi m: 6 ; K t qu : t t c u âm tính . - Các m u dương tính ph i ghi riêng m t dòng theo Ký hi u m u. Th trư ng ơn v xét nghi m (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: (Ví d : Nguy n Văn A) - Như trên; - C c Thú y ( b/c); - Lưu VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản