Hướng dẫn số 64/2005/HD-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 64/2005/HD-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 64/2005/HD-BGTVT về việc triển khai tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng, bến thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 64/2005/HD-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 64/2005/HD-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2005 HƯ NG D N TRI N KHAI TIÊU CHU N C P K THU T C NG, B N TN Ngày 21 tháng 12 năm 2004, B trư ng B Giao thông v n t i ã ký Quy t nh s 31/2004/Q -BGTVT ban hành" Tiêu chuNn c p k thu t c ng th y n i a, tiêu chuNn b n th y n i a". vi c áp d ng Tiêu chuNn này ư c th ng nh t trong c nư c, C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n tri n khai Tiêu chuNn này như sau: 1. Tiêu chuNn c p k thu t c ng th y n i a, tiêu chuNn b n th y n i a áp d ng i v i các c ng, b n TN ư c xây d ng, khai thác theo Lu t Giao thông ư ng th y n i a. 2. Tiêu chuNn này s d ng trong các trư ng h p sau: a) Xác nh và áp c p i v i các c ng TN (hàng hóa, hành khách) ã ư c các cơ quan cso thNm quy n công b ; xác nh c p c ng khi ra quy t nh công b m i; b) Làm cơ s cho các ch u tư, các cơ quan qu n lý xác nh i u ki n ho t ng c a c ng, b n khi l p, thNm nh các d án: Xây d ng, c i t o, nâng c p c ng, b n TN ; c) Làm căn c khi l p các d án quy ho ch h th ng c ng, b n TN . 3. Vi c xác nh các tiêu chuNn c p c ng TN trong m t s trư ng h p c th ư c th c hi n như sau: a) Kh năng ti p nh n phương ti n l n nh t c p c ng là kh năng ti p nh n c a c u c ng theo h sơ hoàn công ho c k t qu ki m nh c a cơ quan tư v n th i i m xác nh c p. b) Năng l c x p d là lư ng hàng hóa, hành khách thông qua l n nh t c a c ng trong m t năm ng v i trang thi t b hi n có c a c ng khi xác nh c p; kh năng b c x p ki n hàng có kh i lư ng l n nh t c a c ng ư c căn c vào công su t, tính năng c a các trang thi t b x p d hi n có c a c ng khi xác nh c p. T n hàng hoá thông qua khi tính toán là t n ư c quy i theo ph l c kèm theo hư ng d n này. 4. Vi c t ch c xác nh c p c ng i v i các c ng ã ư c công b :
  2. a) Trư ng h p trong m t c ng v a có khu v c b c x p container v a có khu v c x p d hàng hóa thông thư ng ho c v a có b n x p d hàng hóa v a có b n ón tr hành khách thì vi c xác nh c p c ng ư c l y theo tiêu chuNn cao nh t mà c ng t ư c. b) Các ch c ng (ch u tư ho c ch khai thác n u ư c y quy n) căn c các Tiêu chuNn c p k thu t c ng, t ánh giá x p h ng c ng và báo cáo lên cơ quan có thNm quy n (cơ quan ã ra quy t nh công b c ng) v k t qu x p h ng xem xét quy t nh x p h ng. Trư ng h p các c ng do B Giao thông v n t i công b , ch c ng g i báo cáo t x p h ng v c c ư ng sông Vi t Nam t ng h p trình B xem xét quy t nh x p h ng. c) Cơ quan thNm quy n (ho c cơ quan ư c y quy n) căn c báo cáo c a ch c ng ti n hành ki m tra, i chi u Tiêu chuNn c p k thu t c ng (hàng hóa, hành khách) x p h ng c ng ng th i t ng h p tình hình x p h ng c ng thu c ph m v qu n lý báo cáo v C c ư ng sông Vi t Nam t ng h p chung ưa vào danh sách x p h ng các c ng th y n i a c nư c trình B Giao thông v n t i thông báo. 5. i v i các c ng chưa công b : Các ch u tư khi l p h sơ xin công b ph i căn c vào Tiêu chuNn này và h sơ hoàn thành công trình t x p h ng trình c p thNm quy n xem xét khi ra quy t nh công b . 6. Ch báo cáo như sau: a. Báo cáo t x p h ng l n u: Ch các c ng ã ư c công b ph i g i báo cáo t ánh giá x p h ng c a c ng lên cơ quan thNm quy n (cơ quan ã ra quy t nh công b ) trư c ngày 10 tháng 12 năm 20005. Các S GTVT, S GTCC t ng h p tình hình x p h ng các c ng thu c thNm quy n và báo cáo v C c ư ng sông Vi t Nam trư c ngày 15 tháng 12 năm 2005. b. nh kỳ hàng năm: Trư c ngày 15 tháng 12, các S GTVT, S GTCC t ng h p báo cáo x p h ng các c ng thu c thNm quy n v C c ư ng sông Vi t Nam; C c ư ng sông Vi t Nam t ng h p báo cáo x p h ng các c ng TN trên c nư c báo cáo B GTVT trư c ngày 15/1 năm sau. 7. Vi c s d ng Tiêu chuNn k thu t c ng, tiêu chuNn b n TN khi l p d án xây d ng, c i t o, nâng c p c ng TN ang khai thác: a) Các ch u tư c ng khi l p d án xây d ng ho c c i t o, nâng c p ph i căn c quy ho ch c ng, b n th y n i a ã ư c cơ quan thNm quy n công b và Tiêu chuNn c p k thu t c ng TN , tiêu chuNn b n TN xác nh c p c ng ưa vào h sơ d án trư c khi trình các cơ quan có thNm quy n xem xét; b) Các cơ quan thNm quy n quy t nh u tư căn c vào Tiêu chuNn này và ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v c ng, b n TN i chi u trư c khi ra quy t nh cho phép u tư. 8. i v i các d án quy ho ch c ng b n th y n i a:
  3. Các d án quy ho ch, các cơ quan tư v n v quy ho ch c n căn c vào Tiêu chuNn này và quy ho ch tuy n lu ng l p quy ho ch h th ng c ng TN . K t qu c a d án quy ho h c ng ph i ưa ra danh sách các c ng n m trong quy ho ch t ng giai o n và c p c ng tương ng làm cơ s cho các ch u tư xác nh m c tiêu u tư và quy mô u tư thNm nh d án. ngh các S GTVT, S GTCC, các ch u tư (d án xây d ng, quy ho ch c ng), các ch c ng, các cơ quan thNm quy n quy t nh u tư, cơ quan ư c giao nhi m v thNm nh các d án (xây d ng, quy ho ch c ng) t ch c th c hi n úng Tiêu chuNn này. Trư ng h p có vư ng m c c n ph n ánh v C c ư ng sông Vi t Nam có hư ng gi i quy t. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Lê H u Khang PH L C: TÍNH I LƯ NG HÀNG HÓA THÔNG QUA C NG T T N TH C T RA T N QUY Ư C (Kèm theo Văn b n 64/C S-PCVT ngày 2/2/2005) Lo i hàng H s - Hàng bao ki n 4,6 - Container 3,1 - S t thép, thi t b , c u ki n bê tông c t thép 3,4 - Than á 1,0 - Qu ng 1,1 - G óng thành ki n 2,5 -G r i 3,0 - Mu i, phân bón không óng bao 2,1 - á xây d ng, á dăm, s i 1,3 - Cát và h n h p cát s i, b c x p b ng thi t b cơ gi i th y l c 0,6 - Như trên nhưng b c x p b ng thi t b khác 0,8 - Xi măng không óng bao 4,6 - Ngũ c c không óng bao 2,5 - S n phNm d u không óng thùng 1,1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản