Hướng dẫn sử dụng bảo vệ kỹ thuật số loại REL 511

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
132
lượt xem
47
download

Hướng dẫn sử dụng bảo vệ kỹ thuật số loại REL 511

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

REL 511 là một thiết bị điều khiển và bảo vệ đường dây đa năng có thể sử dụng trên các đường dây trên không truyền tải ngắn và đường dây phân phối cáp ngầm trong các hệ thống nối đất cũng như tổng trở nối đất cao hoặc cách ly

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng bảo vệ kỹ thuật số loại REL 511

 1. 1 H−íng vÉn sö dông B¶o vÖ kü thuËt sè lo¹i REL511 - ABB (b¶o vÖ kho¶ng c¸ch) Néi dung: Ch−¬ng I. Giíi thiÖu I-1. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n I-2. C¸c chøc n¨ng lùa chän Ch−¬ng II. C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh Ch−¬ng III. Giao tiÕp víi R¬ le Ch−¬ng IV. C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ vμ ®iÒu khiÓn IV-1. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch IV-2.B¶o vªj qu¸ dßng IV-3.Tù ®éng ®ãng vμo ®iÓm sù cè IV-4. B¶o vÖ qu¸ ¸p vμ kÐm ¸p IV-5. Tù ®éng ®ãng l¹i 3 pha
 2. 2 Ch−¬ng I. Giíi thiÖu REL 511 lµ mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ ®−êng d©y ®a n¨ng cã thÓ sö dông trªn c¸c ®−êng d©y trªn kh«ng truyÒn t¶i ng¾n vµ ®−êng d©y ph©n phèi vµ c¸p ngÇm trong c¸c hÖ thèng nèi ®Êt còng nh− tæng trë nèi ®Êt cao hoÆc c¸ch ly. Nã ®¹i diÖn cho c¸c ®¬n vÞ c¬ b¶n cña c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi b¶o vÖ ®−êng d©y truyÒn t¶i ng¾n vµ ph©n phèi t¹o thµnh mét phÇn cña hÖ thèng PYRAMID (Kim tù th¸p). HÖ thèng kim tù th¸p bao gåm mét lo¹t hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi nh»m c¸c ®èi t−îng phøc t¹p, c¸c hÖ thèng gi¸m s¸t tr¹m vµ c¸c hÖ thèng gi¸m s¸t chøc n¨ng nhµ m¸y. C¸c khèi trong Kim tù th¸p xuÊt hiÖn nh− c¸c ®¬n vÞ b¶o vÖ ®éc lËp hoÆc nh− c¸c khèi cÊu tróc trong HÖ thèng gi¸m s¸t tr¹m (SMS), HÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m (SCS) vµ/hoÆc HÖ thèng thÝ nghiÖm r¬ le (RTS). I-1. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n: C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ c¬ b¶n cña REL 511 lµ b¶o vÖ kho¶ng c¸ch víi c¸c phÇn tö ®o riªng biÖt cho c¸c lo¹i sù cè kh¸c nhau n»m trong c¸c vïng tæng trë kh¸c nhau. Bé b¶o vÖ TEL511 bao gåm n¨m vïng ®o tæng trë víi chøc n¨ng ®Þnh h−íng cã thÓ lËp tr×nh ®−îc. C¸c phÇn tö ®o ®éc lËp cung cÊp tiªu chuÈn lùa chän sù cè chung (GFC). §Ó cho ho¹t ®éng cña nã chóng sö dông c¸c sù kÕt hîp kh¸c cña kh¸c ®¹i l−îng ®o h¬n lµ c¸c phÇn tö ®o theo vïng. Do ®ã, REL 511 tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu ®èi víi hai tiªu chuÈn ®o kh¸c nhau ë mét ®iÓm R¬ le ®¬n. C¸c phÇn tö ®o GFC cã thÓ lµm viÖc trªn c¬ së c¸c phÐp ®o qu¸ dßng ®iÖn hoÆc/vµ tæng trë. C¸c phÇn tö ®o tæng trë cã c¸c ®Æc tÝnh ®o tiªn tiÕn, nh− thÓ hiÖn trong H×nh 1. ViÖc ®Æt cña c¸c ph¹m vi ph¶n øng theo h−íng vÒ tr−íc vµ ng−îc l¹i lµ ®éc lËp víi nhau. Còng cã sù ®éc lËp t−¬ng tù gi÷a sù ®¹t ®−îc h−íng ®iÖn trë cho phôc håi c¸c sù cè cã ®iÖn trë sù cè lín h¬n vµ giíi h¹n ®¹t ®−îc cho mét vïng tæng trë t¶i an toµn. C¸c th«ng sè cña vïng tæng trë t¶i an toµn còng cã thÓ ®Æt ®−îc trong mét gi¶i réng. §Æc tÝnh tø gi¸c cña mçi vïng tæng trë víi mét møc ®Æt ph¹m vi h−íng ®iÖn trë vµ trë kh¸ng riªng biÖt vµ ®éc lËp b¶o ®¶m mét øng dông tèi −u cho toµn bé chiÒu dµi ®−êng d©y cña ®−êng d©y ®¬n còng nh− c¸c ®−êng d©y víi cÊu tróc l−íi phøc t¹p. §Æc tÝnh tø gi¸c b¶o ®¶m mét sù phôc håi ®iÖn trë tèi ®a víi tÊt c¶ c¸c sù cè vµ mét giíi h¹n tèi ®a cña ¶nh h−ëng cña t¶i. Sù thÝch nghi tù ®éng cña viÖc bï dßng trë vÒ trong ®Êt gãp phÇn thªm vµo kh¶ n¨ng thÝch nghi cña mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi. §Æc tÝnh trë kh¸c ®−îc bï phô t¶i cña vïng 1 cho phÐp REL 511 cã thÓ ¸p dông cho b¶o vÖ ®−êng d©y dµi víi phô t¶i lín. B¶o vÖ qu¸ dßng ®ãng vai trß bæ sung cho chøc n¨ng ®o tæng trë. Nã cã thÓ ho¹t ®éng trong chÕ ®é ®éc lËp hoÆc dù phßng. Trong tr−êng hîp dù phßng nã chØ ®−îc khëi ®éng chØ trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh ®Æc biÖt, nh− trong tr−êng hîp sù cè trong m¹ch ®o ®iÖn ¸p nhÞ thø. Lo¹i REL 511 c¬ b¶n cã chøc n¨ng c¾t ba pha.
 3. 3 Chøc n¨ng ®ãng vµo ®iÓm sù cè s½n cã cho phÐp c¾t ba pha ®ång thêi cho toµn bé phÇn ®−êng d©y nÕu nh− mét m¸y c¾t ch¼ng may ®−îc ®ãng vµo ®iÓm sù cè. Chøc n¨ng nµy ho¹t ®ång theo mét c¸ch th«ng th−êng (b»ng mét tÝn hiÖu nhÞ ph©n bªn ngoµi tõ khãa ®iÒu khiÓn m¸y c¾t), hoÆc b»ng c¸ch khëi ®éng l« gich tuú chän s½n cã. REL 511 cã bèn nhãm ®éc lËp c¸c th«ng sè ®Æt. Ng−êi sö dông cã thÓ thay ®æi nhãm ho¹t ®éng còng nh− c¸c th«ng sè kh¸c nhau trong bÊt kú nhãm nµo t¹i chç vµ tõ xa. Cã thÓ thao t¸c t¹i chç víi sù trî gióp cña bé giao tiÕp ng−êi m¸y th©n thiÖn víi ng−êi sö dông (dÔ sö dông), hoÆc b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n (PC). ViÖc lµm mÊt t¸c dông cña mét ®Çu vµo nhÞ ph©n lËp tr×nh riªng biÖt sÏ kho¸ kh¶ n¨ng thay ®æi t¹i chç c¸c gi¸ trÞ ®Æt. B»ng bèn ®Çu vµo nhÞ ph©n cã thÓ lËp tr×nh ®−îc cã thÓ kÝch ho¹t mét nhãm gi¸ trÞ ®Æt ®−îc lùa chän. MMI ®ãng vai trß nh− mét bé phËn th«ng tin, thÓ hiÖn c¸c tÝn hiÖu b¾t ®Çu vµ tÝn hiÖu c¾t ®· xuÊt hiÖn trong tõng sù cè trong hai sù cè gÇn nhÊt ®−îc ghi l¹i. H¬n thÕ n÷a, tõng c¸i mét trong hai kh¶ n¨ng MMI t¹i chç thay thÕ chøc n¨ng cña c¸c thiÕt bÞ ®o nh− c¸c ®ång hå A, V, Var, W vµ Hz. Còng cã c¶ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n vµ c¸c tÝn hiÖu logic bªn trong. C¸c thÝ nghiÖm h−íng trong khi ch¹y thö trë thµnh th«ng th−êng bëi viÖc sö dông REL 511 vµ c¸c kh¶ n¨ng giao tiÕp ng−êi m¸y cña nã. C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ so lÖch, ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t lµ rÊt ®éc lËp vÒ cÊu tróc cña chóng bªn trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi. C¸c kh¶ n¨ng cÊu h×nh kh¸c nhau, bao gåm c¸c m¹ch cÊu h×nh s½n cã, gióp ng−êi dïng c¸ch tèt nhÊt cã thÓ chuÈn bÞ cÊu h×nh ®Çu cuèi riªng cña hä, ®Ó thÝch hîp víi c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c nhau cho c¸c øng dông kh¸c nhau. C¸c phÇn tö logic vµ thêi gian kh¸c nhau ®· ®−îc l¾p bªn trong cÊu h×nh c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi nh»m môc ®Ých nµy. Cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®ång bé ho¸ ®ång hå bªn trong cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi víi ®ång hå trung t©m cña tr¹m b»ng c¸c xung phót, ®−îc nèi tíi mét ®Çu vµo nhÞ ph©n cã thÓ lËp tr×nh ®−îc riªng biÖt còng nh− qua c¸c cæng liªn l¹c nèi tiÕp s½n cã.
 4. 4 H×nh 1: §Æc tÝnh chøc n¨ng ®o tæng trë cña b¶o vÖ REL 511 I-2. C¸c chøc n¨ng tuú chän: I-2-1. L«gÝc gia tèc t¹i chç. Cã thÓ cã sù gia tèc thêi gian cña vïng ®o tæng trë 2, víi ®iÒu kiÖn s½n sµng cña chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i vµ b¶n th©n m¸y c¾t t−¬ng øng. Chøc n¨ng ®−îc gäi lµ “loss-of-load” (mÊt t¶i) còng ®−îc bao gåm. I-2-2. L«gÝc liªn l¹c s¬ ®å: REL 511 cã logic ng−êi dïng lËp tr×nh s½n cã cho phÐp thùc hiÖn thùc tÕ bÊt kú mét s¬ ®å liªn l¹c nµo. Nã bao gåm phÇn lín c¸c nhu cÇu cña c¸c s¬ ®å liªn l¹c hiÖn cã dùa trªn sù më réng vïng, c¾t chuyÓn ®æi qu¸ ph¹m vi vµ d−íi ph¹m vi cho phÐp, còng nh− trªn nguyªn t¾c kho¸. Bªn c¹nh ®ã, cã logic më kho¸ theo hai kiÓu n»m trong c¸c s¬ ®å cho phÐp. Cã mét logic ®¶o dßng riªng biÖt ®Ó ng¨n ngõa viÖc c¾t kh«ng cÇn thiÕt mét hÖ thèng ho¹t ®éng tèt trªn c¸c ®−êng d©y nhiÒu m¹ch vµ trong c¸c cÊu tróc hÖ thèng phøc t¹p. Còng cã c¶ chøc n¨ng c¾t vµ weak end infeed echo. I-2-3. C¾t ®¬n pha Cã thÓ c¾t m¸y c¾t ®¬n pha ®èi víi c¸c sù cè ch¹m ®Êt mét pha víi sù trî gióp cña mét logic c¾t ®¬n pha riªng biÖt I-2-4. L«gÝc −u tiªn pha: REL 511 lµ mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi b¶o vÖ ®−êng d©y ®a n¨ng cã thÓ ¸p dông cho ®−êng d©y trªn kh«ng truyÒn t¶i vµ ph©n phèi vµ c¸p trong c¸c hÖ thèng nèi ®Êt trùc tiÕp, còng nh− trong c¸c hÖ thèng c¸ch ®iÖn hoÆc ®−îc bï. Trong hai tr−êng hîp sau, cã l«gic läc vµ lùa chän pha nh− lµ mét tuú chän cña
 5. 5 REL 511. Mét l«gic läc sÏ ng¨n ngõa c¾t ngoµi ý muèn sù cè tho¸ng qua cã thÓ x¶y ra ë giai ®o¹n ®Çu cña sù cè mét pha ch¹m ®Êt. Pha sù cè sÏ ®−îc chØ thÞ víi sù trî gióp cña logic lùa chän pha, dùa trªn sù lµm viÖc cña c¸c phÇn tö ®o ®iÖn ¸p s½n cã. Logic lùa chän pha sÏ b¶o ®¶m viÖc c¾t lùa chän mét ®−êng d©y ®¬n trong khi sù cã cross-country. Cã thÓ lùa chän c¶ kiÓu lµm viÖc chu kú vµ kh«ng chu kú víi c¸c lùa chän thùc tÕ ®· biÕt I-2-5. Chøc n¨ng gi¸m s¸t h− háng cÇu ch×: Ho¹t ®éng cña chøc n¨ng gi¸m s¸t sù cè cÇu ch× s½n cã ®−îc dùa trªn viÖc ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p thø tù kh«ng kh«ng cã sù xuÊt hiÖn cña dßng thø tù kh«ng. Cã thÓ lùa chän ho¹t ®éng, dùa trªn sù cã mÆt cña ®iÖn ¸p thø tù nghÞch, kh«ng cã dßng ®iÖn thø tù nghÞch b»ng c¸c gi¸ trÞ ®Æt. I-2-6. Gi¸m s¸t biÕn dßng: Chøc n¨ng gi¸m s¸t biÕn dßng ®−îc dùa trªn sù so s¸nh gi÷a dßng thø tù kh«ng tÝnh ®−îc tõ c¸c dßng ®iÖn pha vµ dßng ®iÖn tham chiÕu. Dßng ®iÖn tham chiÕu ®−îc lÊy tõ dßng ®iÖn thø tù kh«ng tõ mét cuén d©y kh¸c. Cuén d©y nµy cã thÓ lµ lo¹i biÕn dßng ®o l−êng hoÆc lo¹i biÕn dßng r¬ le. Chøc n¨ng gi¸m s¸t biÕn dßng t¹o ra tÝn hiÖu b¸o ®éng. I-2-7. L«gÝc tù ®éng ®ãng vµo ®iÓm sù cè: Nh− mét tuú chän, REL 511 cã mét logic bªn trong x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn tíi h¹n cÇn thiÕt cho sù lµm viÖc cña chøc n¨ng ®ãng vµo ®iÓm sù cè. Chøc n¨ng nµy cã thÓ thay thÕ tiÕp ®iÓm phô cña kho¸ ®iÒu khiÓn m¸y c¾t hoÆc tiÕp ®iÓm phô cña m¸y c¾t vµ m¹ch t−¬ng øng. I-2-8. Ph¸t hiÖn giao ®éng c«ng suÊt: ViÖc ph¸t hiÖn dao ®éng n¨ng l−îng ®−îc dùa trªn viÖc ®o thêi gian qu¸ ®é tæng trë tho¸ng qua gi÷a hai ®a gi¸c tæng trë ®ång t©m víi ph¹m vi ®éc lËp. ¶nh h−ëng cña sù ho¹t ®éng cña nã lªn c¸c phÇn tö ®o vïng kho¶ng c¸ch cã thÓ lËp tr×nh ®−îc cho tõng vïng mét c¸ch riªng biÖt. I-2-9. B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt: So víi ®Æc tÝnh h×nh trßn, ®Æc tÝnh tø gi¸c hoµn thiÖn ®é nh¹y cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch víi c¸c sù cè cã ®iÖn trë sù cè cao h¬n. Tuy nhiªn, b¶o vÖ kho¶ng c¸ch kh«ng thÓ ph¸t hiÖn vµ gi¶i trõ c¸c sù cè ch¹m ®Êt cã ®iÖn trë rÊt lín. Chøc n¨ng bæ sung b¶o vÖ qu¸ dßng (O/C) ch¹m ®Êt cã h−íng vµ kh«ng cã h−íng do ®ã sÏ lµ tuú chän. C¶ hai lo¹i ®Òu cã ®Æc tÝnh trÔ thêi gian lùa chän ®−îc, bèn trong sè chóng phô thuéc dßng ®iÖn, vµ mét ®éc lËp. §Æc tÝnh thêi gian phô thuéc dßng ®iÖn còng bao gåm kh¶ n¨ng ®Æt dßng vµ thêi gian lµm viÖc nhá nhÊt cho phÐp b¶o vÖ lµm viÖc trong c¸c m¹ng s½n cã c¸c lo¹i b¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kiÓu cò (vÝ dô, b¶o vÖ ®iÖn c¬). Nh− mét tuú chän, b¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h−íng còng cã thÓ bao gåm logic liªn l¹c s¬ ®å, lµm viÖc theo qu¸ ng−ìng cho phÐp hoÆc s¬ ®å liªn l¹c
 6. 6 kho¸. Logic vµ c¸c tÝn hiÖu vµo vµ ra t−¬ng øng ®Ó nhËn vµ göi c¸c tÝn hiÖu liªn l¹c lµ hoµn toµn ®éc lËp víi c¸c m¹ch liªn l¹c theo s¬ ®å ®èi víi chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®ã. I-2-10. Chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m ®Êt ®é nh¹y cao. Trong c¸c hÖ thèng trung tÝnh c¸ch ®iÖn hoÆc nèi ®Êt qua tæng trë lín cã hai kiÓu b¶o vÖ ch¹m ®Êt ®é nh¹y cao cã thÓ coi nh− bæ sung cho chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. C¶ hai lo¹i cã c¸c phÇn tö ®o th«ng th−êng, ®−îc l¾p ®Æt trong c¸c phÇn cøng thªm vµo t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt víi thiÕt bÞ ®Çu cuèi c¬ b¶n REL 511. TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu logic t−¬ng øng ®−îc tÝch hîp trong logic REL 511 bªn trong. C¸c ®¬n vÞ ®o tuú chän cã thÓ cã lµ: • RXPF 4, lµm viÖc trªn nguyªn t¾c ®o I cos j (Watt met) * RXPG 4, lµm viÖc trªn nguyªn t¾c ®o tho¸ng qua (Watt met) I-2-11. B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt 4 b−íc. Thªm vµo ®ã cßn cã b¶o vÖ qu¸ dßng. B¶o vÖ sù cè ch¹m ®Êt 4 b−íc dµnh cho c¸c hÖ thèng nèi ®Êt trùc tiÕp ë ®ã cã nhu cÇu vÒ tÝnh chän läc cho c¶ dßng ®iÖn thø tù kh«ng lín vµ nhá. I-2-12. X¸c ®Þnh ®iÓm sù cè: Chøc n¨ng x¸c ®Þnh ®iÓm sù cè lµ mét chøc n¨ng bæ trî cho b¶o vÖ kho¶ng c¸ch, nã x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm sù cè víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao. Nã cung cÊp vÞ trÝ ®iÓm sù cè cïng víi c¸c th«ng tin vÒ dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p thùc ë phi¸ s¬ cÊp vµ thø cÊp ë n¬i ®Æt R¬ le. C¸c gi¸ trÞ dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p tr−íc vµ lóc sù cè, vµ c¸c th«ng tin liªn quan kh¸c. I-2-13. Ghi sù kiÖn: Cã tíi 150 sù kiÖn ®−îc ghi, nhê viÖc ®Êu nèi mét m¸y tÝnh c¸c nh©n PC v¶o mÆt tr−íc cña R¬ le. I-2- 14. Tù ®éng ®ãng l¹i: Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i cã hai lùa chän kh¸c nhau: - Tù ®éng ®ãng l¹i 3 pha mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn cã thÓ lËp tr×nh. - Tù ®éng ®ãng l¹i 1 pha mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn cã thÓ lËp tr×nh. I-2-16. B¶o vÖ chèng h− háng m¸y c¾t. B¶o vÖ chèng h− háng m¸y c¾t ®−îc trang bÞ ë R¬ le REL511, nã lµm viÖc dùa trªn c¬ së cña phÐp ®o c¸c dßng ®iÖn pha theo m¸y c¾t ®−êng d©y. Ngoµi ra nã cßn nhiÒu c¸c chøc n¨ng lùa chän kh¸c nh−: I-2-17. Chøc n¨ng gi¸m s¸t hÖ thèng I-2-18. Chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ ¸p vµ kÐm ¸p. .....
 7. 7 Ch−¬ng II. C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh: B¶ng 1: C¸c th«ng sè, c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc vµ giíi h¹n lµm viÖc Th«ng sè Gi¸ trÞ ®Þnh møc Giíi h¹n ®Þnh møc Giíi h¹n lµm viÖc Dßng ®iÖn Ir=1 hoÆc 5A (0.2-30)xIr (0.2-4)x Ir Tiªu thô 10 ms 0.2 s 30 A 0.4 A 1.0 s 10 A 0.4 A Dung l−îng c¾t AC, cosϕ>0.4 250 V/8.0 A 250 V/8.0 A
 8. 8 Dung l−îng c¾t DC víi L/R
 9. 9 Ch−¬ng III. Giao tiÕp víi R¬ le. III-1. Mµn h×nh giao tiÕp t¹i R¬ le: R¬ le REL 511 cã mµn h×nh giao tiÕp ë mÆt tr−íc. Nã cã 3 diot ph¸t quang, mét mµn h×nh tinh thÓ láng vµ s¸u phÝm bÊm, ngoµi ra cßn cã mét cæng c¸p quang ®Ó nèi víi m¸y tÝnh. - C¸c diot ph¸t quang sÏ cho chóng ta biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cña R¬ le, tuú theo sù ph¸t s¸ng hay nhÊp nh¸y cña diot. . NÕu diot mÇu xanh mµ s¸ng liªn tôc th× R¬ le ®ang ë tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th−êng. . NÕu diot mµu xanh s¸ng nhÊp nh¸y th× R¬ le ®· bÞ h− hong rë bªn trong, trong tr−êng hîp nµy tuú theo møc ®é h− háng vµ cÊu h×nh ®Æt trong R¬ le, nã sÏ bÞ gi¶m mét sè chøc n¨ng hoÆc bÞ kho¸ l¹i kh«ng cho t¸c ®éng n÷a. . NÕu diot vµng s¸ng nhÊp nh¸y cã nghÜa lµ R¬ le ®ang ®−îc ®Æt ë chÕ ®é thö nghiÖm. . NÕu diot ®á s¸ng liªn tôc cã nghÜa lµ R¬ le t¸c ®éng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. . NÕu diot ®á s¸ng nhÊp nh¸y cã nghÜa lµ R¬ le ®· bÞ kho¸ tõ bªn trong hoÆc tõ lÖnh kho¸ bªn ngoµi. - Mµn h×nh tinh thÓ láng: Mµn h×nh tinh thÓ láng sÏ cho chóng ta biÕt c¸c thong tin cô thÓ h¬n. B×nh th−êng th× mµn h×nh tèi. NÕu Ên bÊt kú phÝm nµo th× mµn h×nh s¸ng lªn vµ sÏ giíi thiÖu vÒ chung rlo¹i R¬ le (b»ng tiÕng Anh). mµn h×nh l¹i tèi ®i nÕu ta tho¸t ra khái c©y Menu hoÆc sau 45 phót kh«ng ch¹m vµo phÝm R¬ le n÷a. NÕu cã sùu cè R¬ le sÏ ph¸t hiÖn vµ ghi l¹i, ®ång thêi tù ®éng cuèn mµn h×nh b¸o c¸c sè liÖu ghi ®−îc cña hai sù cè gÇn nhÊt. Nã sÏ b¸o tÝn hiÖu khëi ®éng, ngµy th¸ng vµ thêi gian xÈy ra vµ kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm sù cè, cho ®Õn khi cã ng−êi x¸c nhËn vµ gi¶i trõ. - C¸c phÝm cña R¬ le: PhÝm C dïng ®Ó tho¸t tõng b−íc trong c©y Menu vµ gi¶i trõ tÝn hiÖu diot quang. PhÝm E dïng ®Ó vµo s©u trong c©y Menu, chØnh ®Þnh vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c. PhÝm sang tr¸i (←), sang ph¶i (→) dïng ®Ó dÞch chuyÓn con trá vµ dÞch tõ cöa sæ d÷ liÖu nµy sang cöa sæ kh¸c trong cïng Menu. PhÝm lªn (↑) vµ phÝm xuèng(↓) dïng ®Ó dÞch chuyÓn gi÷a c¸c Menu, cuèn c©y Menu vµ chØnh sè liÖu. III-2. Cöa sæ Menu vµ dÞch chuyÓn trong c©y Menu. . Path1/ Path2 Menu (k) ∧ Menu (k+1) Menu (k+2) ∨
 10. 10 DÊu chÊm ë ®Çu dßng thø nhÊt lu«n hiÖn lªn khi cöa sæ menu ®−îc chän kh«ng ph¶i lµ cöa sæ Menu chÝnh. "Path 1" lµ tªn cña menu tr−íc. " Path 2" lµ tªn cña menu ®ang ho¹t ®éng. Dßng thø hai, thø ba vµ bèn lµ c¸c Menu k, k+1, k+2. Con trá hiÖn ®ang ë mét trong bao Menu ®ã chØ ra ®−êng ®i tiÕp vµo c¸c nh¸nh sau c©y cña Menu. NÕu ta Ên nót E th× sÏ nh¶y vµo nÊc sau trong c©y Menu. NÕu cã Menu ë tr−íc k Menu th× cã mòi tªn lªn trªn (↑) hiÖn lªn ë dßng thø hai. NÕu cã Menu ë sau k+2 Menu th× cã mòi tªn xuèng d−íi (↓) hiÖn ë dßng bèn. Dïng c¸c phÝm lªn vµ xuèng cã thÓ dÞch chuyÓn con trá gi÷a c¸c menu. Dïng phÝm E ®Ó chuyÓn vµo cöa sæ Menu míi hoÆc cöa sæ sè liÖu. III-3. Ghi c¸c th«ng sè vËn hµnh: Ên phÝm E ®Ó vµo c©y Menu, dïng phÝm lªn xuèng ®Ó chän Menu " service report " sau ®ã Ên E. Nh÷ng th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i vËn hµnh cña ®−êng d©y ®−îc b¶o vÖ vµ th«ng tin vÒ R¬ le cã thÓ xem ®−îc trong Menu " service report ". Cã nh÷ng nhãm th«ng tin sau cã thÓ xem khi ta chän c¸c Submenu vµ Ên E: - Th«ng sè vËn hµnh: U, I, P, Q trong "mean value" - Gãc ®é cña vÐc t¬ U vµ I trong " phasors " - Gi¸ trÞ gãc lÖch pha, U, f gi÷a ®iÖn ¸p thanh c¸i vµ ®iÖn ¸p ®−êng d©y, nÕu cã sö dông chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé, ®−îc xem trong " synchronising values " - C¸c tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra cña nh÷ng khèi l«gic ®iÒu khiÓn (BAYCON, COMCON, SWICON vµ BLKCONZ) ®−îc xem ë trong Submenu "app Control" - C¸c tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra cña nh÷ng khèi l«gic liªn ®éng (AB-TRAFO, ABC-LINE, DB-BUS-A) ®−îc xem trong Submenu " interlocking ". - C¸c gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña tÊt c¶ c¸c c¸c l«gic bªn trong, trong ®ã kÓ c¶ c¸c l«gic cña c¸c khèi liªn ®éng vµ ®iÒu khiÓn, cã thÓ xem ë trong Submenu " Logical signal " - C¸c gi¸ trÞ l«gic hiÖn hµnh cña tÊt c¶ c¸c cæng ®Çu vµo nhÞ ph©n cña R¬ le cã thÓ xem trong Submenu " Binary Inputs ". - Sè lÇn t¸c ®éng ®ong sl¹i cã thÓ xem trong submenu " AR Counters ". - Nh÷ng th«ng tin vÒ thêi gian trÔ cña kªnh th«ng tin hoÆc sè lÇn ng¾t qu¶ng cña kªnh truyÒn cã thÓ xem trong Submenu " Diff Communic ". - H−íng cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®−îc xem trong " Direc tion " - Nh÷ng th«ng tin vÒ sè % bé nhí ®−îc sö dông ghi sù cè, sè sù cè trong ngµy vµ tÝn hiÖu nµo khëi ®éng bé ghi sù cè cã thÓ xem trong Submenu " Disturb Report ". - Nhãm chØ ®Þnh ®ang sö dông cã thÓ xem trong Submenu " Active Group ". - §ång hå chØ thêi gian, ngµy th¸ng hiÖn hµnh cña R¬ le cã ë trong Submenu " Internal Time ".
 11. 11 III-4. Ghi sù cè: R¬ le sÏ ghi l¹i sè liÖu tr−íc sù cè, trong thêi gian sù cè vµ sau sù cè. Chóng ta sö dông nh÷ng sè liÖu ghi ®−îc ®Ó ph©n tÝch sù cè ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó kh¸c phôc sù cè. R¬ le kho¶ng c¸ch REL 511 cã thÓ ghi l¹i c¸c th«ng tin cña 10 sù cè gÇn nhÊt, c¸c th«ng tin nµy ®−îc l−u l¹i ngay c¶ trong tr−êng hîp mÊt nguån cung cÊp cho R¬ le. NÕu sù cè míi xuÊt hiÖn th× nã ®−îc ghi ®Ì lªn sù cè cò nhÊt. R¬ le REL 511 cã thÓ ghi l¹i 10 tÝn hiÑu analogue vµ 48 tÝn hiÖu nhÞ ph©n víi tæng thêi gian kh«ng qu¸ 10 gi©y. V× vËy, nÕu ta ghi nh÷ng sù cè kÐo dµi th× sè l−îng sù cè ®−îc ghi l¹i sÏ nhá h¬n 10. §Ó xem c¸c th«ng tin vÒ sù cè ®Çu tiªn ta Ên phÝm E ®Ó vµo c©y Menu, sau ®ã ta dïng phÝm lªn xuèng ®Ó chän Menu " Disturbance Report ". Khi con trá ®· chØ ë Menu " Disturbance Report " ta l¹i Ên phÝm E ®Ó vµo nh¸nh trong c©y Menu, ë ®©y ta chän " Disturbance " råi Ên E. Vµo nh¸nh trong n÷a cña c©y Menu ta dïng phÝm lªn xuèng ®Ó chän sù cè cÇn xem vµ Ên phÝm E. Ta cã thÓ lÇn l−ît chän vµ xem c¸c môc sau: - §iÓm xÈy ra sù cè. - NÕu ta chän Sunmenu " Trig Signal " ta cã thÓ biÕt ®−îc tÝn hiÖu khëi ®éng ghi sù cè. - NÕu ta chän submenu " Indications " ta cã thÓ biÕt nh÷ng tÝn hiÖu ®· t¸c ®éng tr−íc lóc xÈy ra sù cè. - NÕu ta chän Submenu " Fault Locator " ta sÏ biÕt ®−îc kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm sù cè tÝnh tõ TI cña ®−êng d©y ®−îc b¶o vÖ. - NÕu ta chän Submenu " Trip Values " ta sÏ biÕt ®−îc trÞ sè dßng vµ ¸p tr−íc sù cè (chän nh¸nh Prefault) vµ trong lóc sù cè (chän nh¸nh Fault). Khi ®· xem xong ta Ên phÝm C ®Ó tho¸t khái c©y Menu b»ng c¸ch Ên nhiÒu lÇn vµo phÝm C. NÕu muèn xem sù cè ®−îc ghi mét c¸ch tæng thÓ ta ph¶i sö dông m¸y tÝnh ®Ó giao tiÕp víi R¬ le, ta cã thÓ xem ®−îc c¶ ®å thÞ c¸c tÝn hiÖu ghi l¹i tr−íc vµ trong lóc xÈy ra sù cè.
 12. 12 III-5. C¸c ký hiÖu viÕt t¾t hiÖn trªn mµn h×nh cña R¬ le REL: Ký hiÖu ý nghÜa TRZ1 C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 1 TRZ2 C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 2 TRZ3 C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 3 TRZ3R C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 3 h−íng ng−îc TRZ4 C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 4 TRZ5 C¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 5 TRC TÝn hiÖu c¾t tõ xa TRWEI C¾t bëi b¶o vÖ cã liªn hÖ víi ®Çu ®èi diÖn nguån yÕu " Weak end infneed " TRSOTF C¾t bëi b¶o vÖ ®ãng vµo ®iÓm sù cè TRSTUB C¾t bëi b¶o vÖ qu¸ dßng khi dao c¸ch ly cña ®−êng d©y më vµ sù cè trong kho¶ng tõ giao c¸ch ly ®ªns TI TROC C¾t bëi b¶o vÖ qu¸ dßng TRULOW C¾t bëi b¶o vÖ mÊt ®iÖn ¸p TRVTF C¾t bëi b¶o vÖ h− háng m¹ch ®iÖn ¸p TREFINV C¾t bëi b¶o vÖ thø tù kh«ng TREFSOFT Gia tèc b¶o vÖ thø tù kh«ng khi ®ãng m¸y c¾t vµo ®iÓm sù cè TREFC TÝn hiÖu c¾t tõ xa tõ b¶o vÖ thø tù kh«ng ZM1 Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 1 ZM2 Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 2 ZM3 Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 3 ZM3R Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 3 h−íng ng−îc ZM4 Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 4 ZM5 Khëi ®éng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch vïng 5 PSR Ph¸t hiÖn sù cè pha A PSS Ph¸t hiÖn sù cè pha B PST Ph¸t hiÖn sù cè pha C PSN Ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt CRZ TÝn hiÖu nhËn tõ ®Çu ®èi diÖn cña ®−êng d©y cho b¶o vÖ kho¶ng c¸ch CSZ TÝn hiÖu göi tõ ®Çu ®èi diÖn cña ®−êng d©y cho b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ECHO TÝn hiÖu ph¶n håi cña ®Çu ®èi diÖn cã nguån yÕu PSB Kho¸ chèng giao ®éng lµm viÖc SUP Chøc n¨ng gi¸m s¸t lµm viÖc VTS Chøc n¨ng h− háng m¹ch ®iÖn ¸p lµm viÖc ST3Io Khëi ®éng b¶o vÖ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h−íng DEFF Khëi ®éng b¶o vÖ dßng ch¹m ®Êt h−íng thuËn DEFR Khëi ®éng b¶o vÖ dßng ch¹m ®Êt h−íng ng−îc CREF TÝn hiÖu nhËn ®−îc tõ ®Çu ®èi diÖn cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h−íng CSEF TÝn hiÖu göi ®Õn ®Çu ®èi diÖn cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h−íng.
 13. 13 Ch−¬ng IV. C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ vμ ®iÒu khiÓn: IV-1. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch. IV-1-1. ¸p dông: Chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch lµ chøc n¨ng b¶o vÖ phæ biÕn ë hÖ thèng truyÒn t¶i. Nã còng rÊt quan träng ®èi víi hÖ thèng ph©n phèi. Cã hai lý do: - Nã ®éc lËp (kh«ng phô thuéc) vµo liªn kÕt gi÷a c¸c ®Çu ®−êng d©y, do ®ã nã lµm viÖc dùa vµo th«ng tin tõ c¸c dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p thùc. - Trong hÖ thèng ®iÖn, b¶o vÖ kho¶ng c¸ch lµ b¶o vÖ cã tÝnh chän läc vµ ®é nh¹y cao. §iÒu nµy dÉn ®Õn nã còng cã thÓ lµm b¶o vÖ dù phßng cho c¸c b¶o vÖ kh¸c trong hÖ thèng. Yªu cÇu c¬ b¶n cña mét b¶o vÖ ®−êng d©y lµ tèc ®é, ®é nh¹y vµ tÝnh chän läc cïng víi c¸c yªu cÇu cao kh¸c vÒ ®é tin cËy. Thªm vµo ®ã nã ph¶i cã thÓ lµm viÖc trong hÖ thèng cã c¸c lo¹i R¬ le kh¸c nh− R¬ le ®iÖn tõ, R¬ le c¬ khÝ ... TÝnh thuËn tiÖn cña nã lµm cho nã trë nªn rÊt quan träng. §Æc biÖt khi sö dông trong hÖ thèng cã c¸c ®−êng d©y nhiÒu m¹ch vËn hµnh song song, c¸c ®−êng d©y cã nhiÒu nguån cung cÊp, ... IV-1-2. C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n: Chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch trong bé b¶o vÖ ®−êng d©y REL5xx lµ mét b¶o vÖ kho¶ng c¸ch s¬ ®å ®Çy ®ñ. Nã bao gåm c¸c phÇn tö ®o riªng rÏ cho c¸c d¹ng sù cè vµ c¸c vïng kh¸c nhau. Tuú thuéc vµo lo¹i bé b¶o vÖ, nã cã thÓ cã tíi 5 vïng ®o tæng trë (bé REL561 cã 3 vïng) ®éc lËp víi ®Æc tÝnh ®a gi¸c nh− ë h×nh 1. §Æc tÝnh theo h−íng ®iÖn kh¸ng lµ mét ®−êng th¼ng, song song víi trôc R. ThuËt to¸n ®o ®Æc tÝnh vïng trë kh¸ng cña sù cè pha - ®Êt bï l¹i ¶nh h−ëng cña dßng ®iÖn t¶i lªn phÐp ®o tæng trë cña vïng kho¶ng c¸ch 1. V× thÕ, ®Æc tÝnh kh«ng bÞ lÖch (nghiªng) so víi trôc R. ViÖc ®Æt vïng lµm viÖc kh«ng phô thuéc vµo mçi vïng ph©n c¸ch. Mét ®−êng th¼ng giíi h¹n vïng lµm viÖc cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch theo h−íng ®iÖn trë. Nã song song víi ®−êng ®Æc tÝnh tæng trë ZL, cã nghÜa lµ cïng víi trôc R nã t¹o nªn mét gãc ®Æc tÝnh ϕL. ViÖc ®Æt vïng lµm viÖc theo h−íng ®iÖn trë kh«ng phô thuéc vµo mçi vïng ph©n c¸ch. H¬n n÷a, c¸c gi¸ trÞ ®Æt kh¸c nhau cã thÓ ®Æt cho sù cè Pha - §Êt (RFN) vµ sù cè pha - pha (RF). §Æc tÝnh h−íng ë gãc phÇn t− thø hai, cïng víi trôc X t¹o nªn mét gãc 25o. ë gãc phÇn t− thøu t−, cïng víi trôc R t¹o nªn mét gãc 15o, nh− tr×nh bµy ë h×nh 1. H×nh 2 m«t t¶ vÝ dô vÒ ®Æc tÝnh vïng ®o tæng trë cña c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau.
 14. 14 H×nh 1: §Æc tÝnh cña mét vïng ®o tæng trë H×nh 2: C¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña mét vïng ®o tæng trë.
 15. 15 IV-1-3. ¸p dông ®èi víi c¸c ®−êng d©y ng¾n vµ c¸c ®−êng d©y dµi cho ë h×nh 3: H×nh 3: §Æc tÝnh ®o tæng trë pha - dÊt IV-1-4. ¸p dông ®èi víi c¸p lùc: C¸p cao ¸p cã hai cã hai ®Æc tÝnh chÝnh kh¸c víi c¸c ®−êng d©y trªn kh«ng : - T−¬ng ®èi ng¾n so víi c¸c ®−êng d©y trªn kh«ng - Gi¸ trÞ trë kh¸ng thø tù kh«ng cña chóng rÊt thÊp, trong nhiÒu tr−êng hîp thËm chÝ thÊp h¬n trë kh¸ng thø tù thuËn. DÉn ®Õn gi¸ trÞ ©m cña gãc ®Æc tuyÕn cña tæng trë trë vÒ ®Êt. Bé b¶o vÖ REL5xx cã cung dïng ®Ó b¶o vÖ cho c¸c ®−êng d©y c¸p. IV-1-5. Nguyªn t¾c ®o: C¸c ph−¬ng tr×nh m¹ch sù cè sö dông c¸c gi¸ trÞ ®Çy ®ñ cña ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn vµ sè gia dßng ®iÖn (ΔI). Tæng trë biÓu kiÕn ®−îc tÝnh to¸n vµ kiÓm tra víi c¸c giíi h¹n ®Æt. §èi víi sù cè ch¹m ®Êt 1 pha, viÖc bï dßng ®iÖn trë vÒ ®Êt ®−îc ¸p dông theo c¸ch cæ ®iÓn: U = Uph - (Zo - Z1) . Io §èi víi c¸c sù cè kh«ng ch¹m ®Êt, c¸c ®iÖn ¸p d©y (pha - pha) ®−îc sö dông.
 16. 16 H×nh 4. Nguyªn t¾c ®o C¸c phÇn tö ®o nhËn ®−îc th«ng tin vÒ dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p tõ bé chuyÓn ®æi A/D. Th«ng tin sau khi ®−îc tÝnh to¸n, so s¸nh ®−îc ph©n phèi vµo bé nhí. IV-1-6. Tæng trë ®o: IV-1-6-1. §o tæng trë Pha - §Êt. §o tæng trë sù cè Pha - §Êt ®−îc thùc hiÖn dùa vµo viÖc so s¸nh ®iÖn trë tÝnh to¸n Rm vµ ®iÖn kh¸ng Xm víi c¸c giíi h¹n ®Æt cña vïng theo h−íng ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng. IV-1-6-2. §o tæng trë Pha - Pha. §o tæng trë sù cè Pha - Pha ®−îc thùc hiÖn dùa vµo viÖc so s¸nh ®iÖn trë tÝnh to¸n Rm vµ ®iÖn kh¸ng Xm víi c¸c giíi h¹n ®Æt cña vïng theo h−íng ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng. IV-1-6-3. ThiÕt kÕ: Ba bé xö lý tÝn hiÖu sè, tuú thuéc vµo bé b¶o vÖ REL5xx cã thÓ cã tíi 5 vïng tæng trë cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. H×nh 5
 17. 17 Bé xö lý tÝn hiÖu sè thø nhÊt (DSP) ®o c¸c vßng sù cè kh¸c nhau cña c¸c sù cè ch¹m ®Êt 1 pha vµ cña c¸c vïng kh¸c nhau. §iÒu nµy t¹o nªn c¸c vïng ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®Æc tÝnh ®èi víi sù cè ch¹m ®Êt 1 pha. Bé xö lý tÝn hiÖu sè thø hai thùc hiÖn nhiÖm vô t−¬ng tù ®èi víi c¸c vßng sù cè pha - pha. Bé xö lý tÝn hiÖu sè thø ba thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh h−íng cña c¸c d¹ng sù cè. H×nh 6. S¬ ®å l«gÝc cña chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®èi víi vïng kho¶ng c¸ch 1.
 18. 18 IV-1-6-4. Th«ng sè kü thuËt Chøc n¨ng Gi¸ trÞ Thêi gian lµm viÖc 32 ms Dßng ®iÖn lµm viÖc Min 0.2 Ir Tû sè dÆt 105% Thêi gian ®Æt 40 ms Lo¹i c¾t ba pha hoÆc mét pha Sai sè ®Æt Bao gåm c¶ sai sè ®o Sè vïng tæng trë 5 Giíi h¹n ®Æt tæng trë ë Ir=1A Vïng ®iÖn kh¸ng §iÖn kh¸ng thø tù thuËn X1 (0.1-150)ohm, b−íc 0.01 §iÖn kh¸ng thø tù kh«ng Xo (0.1-1200)ohm, b−íc 0.01 Vïng ®iÖn trë ®−êng d©y §iÖn trë thø tù thuËn R1 (0.1-150)ohm, b−íc 0.01 §iÖn trë thø tù kh«ng Ro (0.1-1200)ohm, b−íc 0.01 §iÖn trë ®iÓm sù cè Sù cè pha - pha (0.1-150)ohm, b−íc 0.01 Sù cè pha - ®Êt (0.1-150)ohm, b−íc 0.01 Giíi h¹n ®Æt thêi gina cña c¸c vïng tæng trë (0-10)s, b−íc 1 ms Sai sè tÜnh ë 0oC vµ 85oC vµ (0.1-1.1)Ur vµ (0.5-30)Ir ±5% Sai sè tÜnh ë 0oC vµ 85oC vµ (0.1-1.1)Ur vµ (0.2-30)Ir ±5%
 19. 19 H×nh 14. S¬ ®å chøc n¨ng cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch
 20. 20
Đồng bộ tài khoản