Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

Chia sẻ: nhan321

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
BIEÁN TAÀN SIEMENS
Trang 1
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
LÔØI NOÙI ÑAÀU

Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ
khoâng coøn xa laï gì vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät. Bieán taàn
laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø
thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô moät caùch deã daøng nhaát maø haàu heát caùc xí nghieäp ñang söû
duïng. Nhöng ñeå tieáp caän noù vaø söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì ngöôøi söû
duïng ñang gaëp nhieàu khoù khaên do taøi lieäu bieán taàn toaøn laø tieáng Anh neân ngöôøi söû
duïng phaûi coù kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh vaø kieán thöùc kyõ thuaät nhaát ñònh
môùi coù theå ñoïc vaø söû duïng ñuùng ñöôïc. Chính vì theá, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, ñeå
moät ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc bieán taàn, bieát caùch caøi ñaët vaø söû
duïng bieán taàn moät caùch cô baûn nhaát neân Coâng ty chuùng toâi ñaõ ñöa ra taäp taøi lieäu
“HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS” ñöôïc dòch baèng tieáng Vieät. Neáu
ngöôøi söû duïng coù nhu caàu tìm hieåu theâm xin vui loøng tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu khaùc.

Do thôøi gian bieân soaïn coù haïn cuõng nhö kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp taøi lieäu
naøy chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quùy baïn ñoïc thoâng caûm.

Moïi chi tieát xin vui loøng lieân heä :

Coâng ty Coâng ngheä Töï ñoäng Taân Tieán.

10 Phoå Quang, P : 2, Q : TB, TP HCM.

Ñieän thoaïi : (84-8) 9 973 944.

Fax : (84-8) 9 973 945.

Email : tantien-ait@mail.saigonnet.vn
Trang 2
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
MUÏC LUÏC
Trang
Bìa......................................................................................................1

Lôøi noùi ñaàu .........................................................................................2

Muïc luïc ..............................................................................................3

ÖÙng duïng chung ................................................................................4

Thoâng soá kyõ thuaät ..............................................................................4

Sô ñoà ñaáu daây ...................................................................................8

Caùc tham soá thoâng duïng .................................................................17

Caûnh baùo vaø loãi ...............................................................................23

Löïa choïn vaø ñaët haøng......................................................................33

Ví duï ................................................................................................36

Kích thöôùc bieán taàn ..........................................................................37
Trang 3
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN1. ÖÙNG DUÏNG CHUNG :
a) MM 410 :

Duøng ñieàu khieån moät boä cöûa cuoán gara, moät barrie, moät baûng quûang caùo chuyeån ñoäng linh
hoaït , moät heä thoáng maùy bôm hay quaït gioù, söû duïng nguoàn ñieän coù saün 220V.

b) MM 420 :

Moät heä thoáng baêng taûi, hay moät heä ñònh vò ñôn giaûn reû tieàn keát hôïp vôùi PLC (S7-200) … vaø
coøn nhieàu nhieäm vuï ñieàu khieån nöõa maø boä bieán taàn MM420 coù theå ñaûm nhieäm. Giaù thaønh haï trong
khi vaãn coù nhieàu tính naêng vaø khaû naêng toå hôïp linh hoaït laøm cho MM420 trôû thaønh moät loaïi bieán taàn
phuø hôïp hoaøn haûo vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi duøng.

c) MM 440 :

MM 440 chính laø moät hoï bieán taàn maïnh meõ nhaát trong doøng caùc bieán taàn tieâu chuaån. Khaû
naêng ñieàu khieån Vector cho toác ñoä vaø Moâment hay khaû naêng ñieàu khieån voøng kín baèng boä PID coù
saün ñem laïi ñoä chính xaùc tuyeät vôøi cho caùc heä thoáng truyeàn ñoäng quan troïng nhö caùc heä naâng
chuyeån, caùc heä thoáng ñònh vò. Khoâng chæ coù vaäy, moät loaït khoái logic coù saün laäp trình töï do cung caáp
cho ngöôøi duøng söï linh hoaït toái ña trong vieäc ñieàu khieån haøng loaït caùc thao taùc moät caùch töï ñoäng.

2. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT :

a) Bieán taàn MM 410 :
Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 220V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,75kW
100V ñeán 120V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,55kW
Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz
Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz
Heä soá coâng suaát 0,95
Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97%
Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây
Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc
Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f
Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 8kHz (tieâu chuaån)
2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2Khz)
Taàn soá coá ñònh 3, tuyø ñaët
Daûi taàn soá nhaûy 1, tuyø ñaët
Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog
0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng)Trang 4
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNCaùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, chung ñaát phuø hôïp vôùi PLC
Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng
nhö ñaàu vaøo soá thöù 4)
Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi
caûm)
Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol
Ñoä daøi caùp ñoäng cô max. 30m (boïc kim)
max. 50m (khoâng boïc kim)
Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi
haïn theo chuaån EN 55 011, Class B)
Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp
Caáp baûo veä IP 20
-10oC ñeán +50oC
Daûi nhieät ñoä laøm vieäc
-40oC ñeán +70oC
Nhieät ñoä baûo quaûn
Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc
Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån
Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t
Caùc chöùc naêng baûo veä
quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn
Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc
CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC
Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg
(khoâng coù tuyø choïn) AA 150 x 69 x 118 0,8
AB 150 x 69 x 138 1,0b) Bieán taàn MM 420 :
Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 3kW
200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ñeán 5,5kW
380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ñeán 11kW
Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz
Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz
Heä soá coâng suaát 0,95
Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97%
Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây
Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùcTrang 5
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNPhöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø
doøng thoâng FCC
Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH)
4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH)
2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz)
Taàn soá coá ñònh 7, tuyø ñaët
Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët
Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog
0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng)
Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP /
NPN
Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V, ñònh
thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4)
Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi
caûm)
Caùc ñaàu ra töông töï 1, tuyø choïn chöùc naêng; 0 – 20mA
Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol
Ñoä daøi caùp ñoäng cô - Khoâng coù khaùng ra :
Max. 50m (boïc kim)
Max. 100m (khoâng boïc kim)
- Coù khaùng ra :
max. 200m (boïc kim)
max. 300m (khoâng boïc kim)
Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi
haïn theo chuaån EN 55 011, Class B)
Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp
Caáp baûo veä IP 20
-10oC ñeán +50oC
Daûi nhieät ñoä laøm vieäc
-40oC ñeán +70oC
Nhieät ñoä baûo quaûn
Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc
Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån
Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t
Caùc chöùc naêng baûo veä
quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN
Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc
CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/ECTrang 6
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNKích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg
(khoâng coù tuyø choïn) A 173 x 73 x 149 1
B 202 x 149 x 172 3,3
C 245 x 185 x 195 5,0
b) Bieán taàn MM 440 :


Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát CT VT
200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ÷ 3kW 0,12 ÷ 3kW
200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ÷ 45kW 0,12 ÷ 3kW
380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW
380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,75 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW
Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz
Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz
Heä soá coâng suaát ≥ 0,7
Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97%
Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây
hay 2 x doøng ñònh möùc trong 3 giaây ôû moãi 300 giaây
Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc
Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø
doøng thoâng FCC
Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 2kHz ñeán 16kHz (ôû böôùc 2kHz)
Taàn soá coá ñònh 15, tuyø ñaët
Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët
Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog
0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng)
0,01Hz digital
Caùc ñaàu vaøo soá 6 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP /
NPN
Caùc ñaàu vaøo töông töï 2 *0 tôùi 10V, 0 tôùi 20mA vaø –10 tôùi +10V
*0 tôùi 10V vaø 0 tôùi 20mA
Caùc ñaàu ra rô le 3, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi
caûm)
Caùc ñaàu ra töông töï 2, tuyø choïn chöùc naêng; 0,25 – 20mA
Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocolTrang 7
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNTính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 55 011, Class A
hay Class B
Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp
Caáp baûo veä IP 20
Daûi nhieät ñoä laøm vieäc CT -10oC ñeán +50oC
VT -10oC ñeán +40oC
-40oC ñeán +70oC
Nhieät ñoä baûo quaûn
Ñoä aåm 95% khoâng ñoïng nöôùc
Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån
Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t
Caùc chöùc naêng baûo veä
quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN
Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc
CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC
Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg
(khoâng coù tuyø choïn) A 73 x 173 x 149 1,3
B 149 x 202 x 172 3,4
C 185 x 245 x 195 5,7
D 275 x 520 x 245 17
E 275 x 650 x 245 22
F khoâng loïc 350 x 850 x 320 56
F coù loïc 350 x 1150 x 320 753. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY :

Sô ñoà ñoäng löïc nhìn chung cuûa caùc loaïi bieán taàn ñeàu nhö nhau, ta maéc theo nhö hình sau :Tín hieäu nguoàn vaøo.
Thöôøng coù 2 loaïi :
1 hay 3 pha 220V.
3 pha 380V.
Tín hieäu ngoõ ra ñoäng
cô 3 pha.
Trang 8
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNSô ñoà maïch ñieàu khieån :

a) MM 410 :
ADA51-5035a
Output relay
RL1
RL1-B RL1-C


11 12Output relay contact
DIN2 +24V 0V AIN+ P+
DIN1 DIN3 +10V 0V N-


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RS-485
(USS-protocal)


Voltage Analog input
Digital input
supply 24V

Voltage
supply 10V
Trang 9
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
Trang 10
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
b) MM 420 :
AOUT+ AOUT- P+ N-


12 13 14 15
Output relay
RL1
RS-485
Analog output
(USS-protocal)
RL1-B RL1-C
DIN2 0V
DIN1 DIN3 +24V


5 6 7 8 9 10 11Output relay contact

Voltage
Digital input
supply 24V

+10V 0V AIN+ AIN-


1 2 3 4
Voltage Analog input
supply 10V
Trang 11
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
Trang 12
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNc) MM440 :
AIN1 AIN2 RL1- RL1- RL1- RL2- RL3- RL3-
RL2- RL3-
A B C B B C
C A
S1 S2
18 19 20 21 22 23 24 25
DIP Switches :
0mA - 20mA
or 0V - 10V

Output relay contactsAOUT1+ AOUT2+
PTC PTC AOUT2- PE
AOUT1- P+ N-
DIN5 DIN6
A B 0V

12 13 14 15 16 17 26 27 28 29 30
Analog Analog RS-485
Digital inputs
output output 2 (USS-protocal)

AIN2+ AIN2-
AIN1+ AIN1- DIN1 +24V
+10V 0V DIN2 DIN3 DIN4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Voltage Analog input 1 Digital inputs Analog input 2
supply 10V


Trang 13
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN
Trang 14
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN*) Söû duïng maøn hình :


Maøn hình BOP hieån thò 5 soá. Nhöõng ñeøn Led 7 ñoaïn
naøy seõ trình baøy nhöõng tham soá vaø giaù trò, nhöõng tin nhaén
veà caûnh baùo vaø loãi, ñieåm ñaët vaø giaù trò hoïat ñoäng. Nhöõng
thoâng tin veà tham soá khoâng ñöôïc löu treân maøn hình BOP
naøy.
Baûng ñieàu Haøm Chöùc naêng
khieån / Nuùt
nhaán

Traïng thaùi Trình baøy treân maøn hình nhöõng giaù trò caøi ñaët treân bieán
hieån thò. taàn.Khôûi ñoäng Nhaán nuùt naøy ñeå khôûi ñoäng bieán taàn. Nuùt naøy maëc
bieán taàn. ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët
P700 = 1.

OFF1 : Nhaán nuùt naøy laøm döøng ñoäng cô theo thôøi gian
giaûm toác. Nuùt naøy maëc ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ
Taét bieán taàn.
söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1.
OFF2 : Nhaán nuùt naøy 2 laàn (hay 1 laàn nhöng laâu) laøm
cho ñoäng cô döøng nhanh. Haøm naøy luoân söû duïng ñöôïc.
Nhaán nuùt naøy ñeå ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô. Khi
Thay ñoåi chieàu ñoäng cô ñoåi chieàu, treân maøn hình seõ hieån thò daáu ‘-‘. Maëc
quay. ñònh khoâng söû duïng, chæ söû duïng khi ñaët P700 = 1.

Nhaán nuùt naøy khi bieán taàn khoâng coù tín hieäu ra laøm
Xoay nheï cho ñoäng cô khôûi ñoäng vaø chaïy taïi taàn soá xaùc ñònh. Ñoäng
ñoäng cô. cô döøng khi thaû nuùt naøy ra. Khi ñoäng cô ñang chaïy, nuùt
naøy khoâng coù taùc duïng.
0
Nuùt naøy söû duïng xem thoâng tin theâm vaøo. Noù laøm vieäc
baèng caùch nhaán vaø giöõ nuùt, noù seõ laàn löôït trình chieáu :
Haøm.
1. Ñieän aùp DC-link (V).
2. Doøng ra (A).
3. Taàn soá ngoõ ra (Hz).
4. Ñieän aùp ngoõ ra (V).
5. Giaù trò löïa choïn taïi P0005 (neáu P0005 ñaët


Trang 15
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNtrình chieáu giaù trò 3. 4. 5. thì noù seõ khoâng xuaát hieän laïi laàn
nöõa).
Nhaûy haøm : Töø tham soá rxxxx hay Pxxxx nhaán nuùt Fn
naøy seõ quay veà r0000, ta coù theå thay ñoåi tham soá neáu yeâu
caàu, nhaán nuùt Fn naøy laïi laàn nöõa töø r0000, seõ quay veà
tham soá ban ñaàu.
Nhaán nuùt naøy duøng ñeå truy caäp nhöõng tham soá.
Tham soá truy
caäp.


Nhaán nuùt naøy ñeå gia taêng giaù trò hieän haønh. Ñeå thay
Taêng giaù trò. ñoåi ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1.Nhaán nuùt naøy ñeå giaûm giaù trò hieän haønh. Ñeå thay ñoåi
Giaûm giaù trò. ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1.
Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau :Böôùc thöïc hieän Keát quaû trình baøy

1. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù tham soá.


2. Nhaán nuùt cho tôùi khi tham soá P004 xuaát hieän.


3. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù giaù trò tham soá.


4. Nhaán nuùt hay xuoáng ñeå choïn giaù trò yeâu caàu.


5. Nhaán nuùt ñeå xaùc nhaän vaø löu tröõ giaù trò.
Trang 16
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN4. CAÙC THAM SOÁ THOÂNG DUÏNG :


Tham soá YÙ nghóa Maëc Möùc
ñònh
1 1
P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng. Ñaët :
0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá.
1 : Möùc chuaån.
2 : Möùc môû roäng.
3 : Möùc chuyeân duïng.
4 : Möùc phuïc vuï.
0 1
P0004 Boä loïc thoâng soá. Ñaët :
0 : Taát caû thoâng soá.
2 : Thoâng soá Inverter.
3 : Thoâng soá Ñoäng cô.
4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä.
5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät.
7 : Nhöõng leänh, I/O nhò phaân.
8 : ADC vaø DAC.
10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG.
12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng.
13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô.
20 : Keát noái.
21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt.
22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID).

P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. Ñaët : 21 2
21 : Hieån thò taàn soá
25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra.
26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus.
27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra.

P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. 0 1

Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ soá ñöôïc löïc choïn theo töøng
nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. Ñaët :
0 : Saün saøng ñeå chaïy.Trang 17
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN1 : Caøi ñaët nhanh.
30 : Caøi ñaët Factory.

P0100 Ñònh taàn soá. Chaâu AÂu/ Baéc Myõ. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 0 1
0 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz.
1 : Ñaët coâng suaát laø Hp; taàn soá maëc ñònh 60Hz.
30 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 60Hz.

P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 1 2
1 : Ñoäng cô khoâng ñoàng boä.
2 : Ñoäng cô ñoàng boä.
Chuù yù : Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1.

P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1
Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V.

P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1
Daûi doøng ñieän töø 0.12A ñeán 10000A.
0,75 1
P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh).
Daûi coâng suaát töø 0.12A ñeán 10000A.

P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 2

Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1.

P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0% 2

Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%.
Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1.
Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø coâng suaát ñöôïc
tính baèng Hp).

P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 50Hz 1
Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz.

P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 1/min 1
Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min)

P0700 Choïn leänh nguoàn. Ñaët : 2 1
0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory.
1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP).
2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’

P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1. Ñaët : 1 2

0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.Trang 18
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem
P1001),
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
12 2
P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. Ñaët :
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 + ON (xem P1002).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem
P1002).


Trang 19
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.


9 2
P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. Ñaët :
0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.
12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003).
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003).
17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem
P1003).
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán 1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
15 2
P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 - qua ñaàu vaøo töông töï. Ñaët :
0: Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngöôïc / OFF1.
3 : OFF2 - Döøng töø töø.
4 : OFF3 - Döøng nhanh.
9 : Nhaän bieát loãi.
10 : Jog phaûi.
11 : Jog traùi.


Trang 20
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN12 : Quay ngöôïc.
13 : Taêng taàn soá.
14 : Giaûm taàn soá.
15 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 (xem P1004)
16 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 + ON (xem P1004)


17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân.
(Xem P1004).
25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233).
29 : Ñoùng môû beân ngoaøi.
33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.
99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO.
2 1
P1000 Löïa choïn ñieåm ñaët taàn soá.
Söï löïa choïn naøy cho pheùp laøm vieäc theo caùc cheá ñoä döôùi ñaây.
Ñaët :
0 : Khoâng coù ñieåm ñaët chính.
1 : Laøm vieäc treân Keypad.
2 : Laøm vieäc theo ñieåm ñaët Analog.
3 : Laøm vieäc theo taàn soá coá ñònh.
4 : Laøm vieäc theo coång USS treân BOP link.
5 : Laøm vieäc theo coång USS treân COM link.
6 : Laøm vieäc theo CB treân COM link.
Chuù yù: ÔÛ ñaây chæ duøng cho loaïi bieán taàn MM420, coøn ôû loaïi
MM410 vaø MM440 xem theâm taøi lieäu.
0Hz 2
P1001 Taàn soá coá ñònh 1.
Coù 3 loaïi laøm vieäc vôùi taàn soá coá ñònh.
1 : Löïa choïn tröïc tieáp.
2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON.
3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON.
Neáu :
1 : Löïa choïn tröïc tieáp thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 15.
2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 =
17.
3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON thì ñaët P0701 ÷
P0706 = 17.


Trang 21
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNP1002 Taàn soá coá ñònh 2. 5Hz 2
Xem chi tieát ôû P1001.

P1003 Taàn soá coá ñònh 3. 10Hz 2
Xem chi tieát ôû P1001.
15Hz 2
P1004 Taàn soá coá ñònh 4.
Xem chi tieát ôû P1001.

P1005 Taàn soá coá ñònh 5. 20Hz 2
Xem chi tieát ôû P1001.

P1006 Taàn soá coá ñònh 6. 25Hz 2
Xem chi tieát ôû P1001.

P1007 Taàn soá coá ñònh 7. 30Hz 2
Xem chi tieát ôû P1001.

P1080 Taàn soá ñaët nhoû nhaát. 0.0Hz 1

P1082 Taàn soá ñaët lôùn nhaát. 50Hz 1

P1120 Thôøi gian taêng toác. 10s 1
f (Hz)


fmax
(P0182)
t (s)
P1120

10s 1
P1121 Thôøi gian giaûm toác.
Trang 22
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNf (Hz)


fmax
(P0182)
t (s)
P1121

0 1
P3900 Keát thuùc caøi ñaët nhanh.
Coù theå set :
0 : Khoâng tính toaùn.
1 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. Vôùi Reset Factory.
2 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh.
Ngöôøi söû duïng phaûi ñaët P0010 = 0.
5. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI :
Trong tröôøng hôïp coù loãi, bieàn taàn seõ khoâng hoaït ñoäng vaø maõ loãi xuaát hieän. Ñeå reset loãi, ta
coù theå aùp duïng phöông phaùp sau :
-Xoay chuyeån coâng suaát tôùi drive.

-Nhaán nuùt treân maøn hình BOP hay AOP.
-Via Digital Input 3 (maëc ñònh).Loãi Caùc nguyeân nhaân coù theå xaûy ra Chaån ñoaùn vaø bieän phaùp khaéc Phaûn
phuïc öùng
- Kieåm tra :
F001 : - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) Off2
khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát
1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) coù
Quaù doøng.
bieán taàn (P0206).
phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn
- Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. (P0206).
- Ñoäng cô bò ngaén maïch. 2. Chieàu daøi caùp khoâng ñöôïc vöôït
quaù giôùi haïn.
- Chaïm ñaát.
3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng
bò ngaén maïch hay chaïm ñaát.Trang 23
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN4. Tham soá ñoäng cô caøi trong
bieán taàn phaûi töông xöùng vôùi
ñoäng cô söû duïng.
5. Giaù trò trôû khaùng cuûa Stator
(P0305) phaûi chính xaùc.
6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù
taûi.
- Taêng thôøi gian taêng toác.
- Giaûm bôùt möùc ñieän aùp.
- Kieåm tra :
F002 : - Ñieän aùp DC-link (r0026) vöôït Off2
quaù möùc ngaét (P2172).
1. Nguoàn caáp (P0210) phaûi naèm
Quaù aùp.
- Quaù aùp coù theå do ñieän aùp nguoàn trong giôùi haïn.
caáp quaù cao hay ñoäng cô trong
2. Boä ñieàu khieån ñieän aùp DC-link
tình traïng phuïc hoài.
phaûi cho pheùp (P1240) vaø tham
- Caùch phuïc hoài coù theå do thôøi soá phaûi ñuùng.
gian giaûm toác ngaén hay ñoäng cô
3. Thôøi gian giaûm toác (P1121)
ñöôïc ñieàu khieån bôûi taûi ñoäng.
phaûi thaéng ñöôïc quaùn tính cuûa
taûi.
4. Yeâu caàu naêng löôïng haõm phaûi
naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh.
- Chuù thích :
Quaùn tính lôùn phaûi söû duïng
thôøi gian giaûm toác daøi , maët khaùc
neân söû duïng ñieän trôû thaéng.
- Nguoàn caáp chính bò loãi. - Kieåm tra :
F003 : Off2
- Va ñaäp cuûa taûi naèm ngoaøi giôùi 1. Ñieän aùp cung caáp (P0210) phaûi
Thaáp aùp.
haïn caøi ñaët. naèm trong giôùi haïn ôû baûng tyû leä.
2. Nguoàn caáp phaûi chaéc khoâng deã
nhaát thôøi loãi hay giaûm aùp.

F004 : - Thoâng gioù chöa ñuû. - Kieåm tra : Off2
- Quaït khoâng hoaït ñoäng. 1. Quaït phaûi quay khi bieán taàn
Bieán taàn quaù
ñang chaïy.
nhieät
- Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh
quaù cao. 2. Taàn soá xung phaûi ñaët ôû giaù trò
maëc ñònh.
- Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh
coù theå cao hôn nhieät ñoä ñaët cuûa
bieán taàn.
Trang 24
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNF005 : - Bieán taàn quaù taûi. - Kieåm tra : Off2
2
- Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi
Quaù taûi (I T)
khaét khe. naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh.
- Coâng suaát ñoäng cô (P0307) vöôït 2. Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
quaù coâng suaát tích tröõ cuûa bieán phaûi töông xöùng vôùi coâng suaát taûi
taàn (P0206). (P0206).

F0011 : - Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra : Off1
1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi
Ñoäng cô quaù
chính xaùc.
nhieät.
2. Ñoä ñaët quaù nhieät ñoäng cô
(P0626-P0628) phaûi chính xaùc.
3. Möùc caûnh baùo veà nhieät ñoä
ñoäng cô (P0604) phaûi töông xöùng.

F0012 : - Daây tín hieäu nhieät ñoä (töø boä taûn Off2
nhieät) bieán taàn bò ñöùt.
Maát tín hieäu
nhieät ñoä cuûa
bieán taàn.

F0015 : - Daây daãn caûm bieán nhieät ñoä Off2
ñoäng cô bò ngaén maïch hay hôû
Maát tín hieäu
maïch.
nhieät ñoä ñoäng
cô.
- Moät trong ba pha chính vaøo bò - Kieåm tra daây daãn vaøo.
F0020 : Off2
maát trong khibieán taàn ñang hoaït
Maát pha chính.
ñoäng.

F0021 : - Loãi xaûy ra khi toång doøng caùc pha Off2
hieän haønh cao hôn 5% doøng cuûa
Chaïm ñaát.
bieán taàn caøi ñaët.
- Chuù thích : Loãi naøy xaûy ra khi
bieán taàn coù 3 caûm bieán ño doøng.
Coù ôû bieán taàn loaïi D, E, F.

F0022 : - Nguyeân nhaân loãi do caùc söï kieän Off2
sau :
Loãi choàng coâng
(1) Quaù doøng treân DC-link = doøng
suaát.
nhaén maïch cuûa IGBT.
(2) Doøng ngaén maïch treân boä ngaét
ñieän.
(3) Chaïm ñaát.
- Bieán taàn côõ A, B, C tröôøng hôïp
(1), (2), (3).Trang 25
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN- Bieán taàn côõ D, E tröôøng hôïp (1),
(2).
- Bieán taàn côõ F tröôøng hôïp (1).

F0023 : - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát Off2
noái.
Ngoõ ra loãi.
F0030 : - Quaït khoâng laøm vieäc laâu. - Loãi khoâng theå bò che trong khi Off2
Modun choïn löïa (maøn hình AOP
Quaït bò loãi.
hay BOP) ñöôïc keát noái. Caàn thay
quaït môùi.

F0035 : - Töï ñoäng khôûi ñoäng coá gaéng vöôït Off2
quaù giaù trò cuûa P1211.
Töï ñoäng khôûi
ñoäng sau n.
- Chæ coù ôû MM 440.
F0040 : Off2
Loãi töï ñoäng ñònh
côõ.
0 : Kieåm tra ñoäng cô coù keát noái
F0041 : - Thoâng soá döõ lieäu moâtô loãi. Off2
vôùi bieán taàn khoâng.
- Möùc caûnh baùo 0 : taûi boû qua.
Loãi veà döõ lieäu
1 ÷ 40 : kieåm tra döõ lieäu ñoäng cô
rieâng cuûa ñoäng
- Möùc caûnh baùo 1 : möùc giôùi haïn
(P304 ÷ P311) coù chính xaùc
cô.
doøng ñaït tôùi söï ñoàng nhaát.
khoâng.
- Möùc caûnh baùo 2 : ñieän trôû ñoàng
- Kieåm tra kieåu ñaáu daây cuûa ñoäng
nhaát Stator < 10% hay > 100%.
cô.
- Möùc caûnh baùo 3 : ñieän trôû Rotor
< 10% hay > 100%.
- Möùc caûnh baùo 4 : ñieän khaùng
Stator < 50% vaø > 500%.
- Möùc caûnh baùo 5 : ñieän khaùng
nguoàn < 50% vaø > 500%.
- Möùc caûnh baùo 6 : haèng soá thôøi
gian Rotor < 10ms hay > 5s.
- Möùc caûnh baùo 7 : toång ñieän
khaùng rôi toaøn boä < 5% hay >
50%.


- Möùc caûnh baùo 8 : toång ñieän
khaùng rôi treân Stator.
- Möùc caûnh baùo 20 : ñieän aùp IGBT
< 0,5V hay > 10V.
- Möùc caûnh baùo 30 : doøng ñieänTrang 26
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNñieàu khieån taïi ñieän aùp giôùi haïn.
- Möùc caûnh baùo 40 : söï maâu
thuaãn cuûa vieäc caøi ñaët döõ lieäu
ñoàng nhaát, ít nhaát moät söï ñoàng
nhaát sai.
Tyû leä % giaù trò döïa treân trôû khaùng
Z=U/sqrt(3).I.

F0042 : - Toác ñoä ñieàu khieån laïc quan Off2
(P1960) bò loãi. Giaù trò loãi :
Ñieàu khieån toác
0 : Heát haïn chôø ñôïi toác ñoä
ñoä laïc quan loãi.
oån ñiïnh.
1 : Ñoïc maâu thuaãn.
- Loãi ñoïc ghi khi löu thoâng soá baát - Chænh ôû möùc Factory Reset vaø
F0051 : Off2
oån. caøi laïi tham soá môùi.
Loãi thoâng soá
- Thay drive.
Eeprom.

F0052 : - Loãi ñoïc cuûa thoâng tin choàng 1. Factory Reset vaø caøi thoâng soá Off2
coâng suaát hay döõ lieäu khoâng hôïp môùi.
Loãi choàng coâng
leä.
2. Contact Customer Support /
suaát.
Service Department.

F0053 : - Loãi veà thoâng tin I / O Eeprom - Kieåm tra döõ lieäu. Off2
hay döõ lieäu khoâng hôïp leä.
- Ñoãi Modun I / O.
Loãi I / O
Eeprom.
- Bo IO loãi keát noái. 1. Kieåm tra döõ lieäu.
F0054 : Off2
- Khoâng nhaän dieän ID treân bo IO, 2. Thay bo IO.
Bo maïch IO loãi.
khoâng döõ lieäu.

F0060 : - Loãi truyeàn thoâng noäi boä. - Neáu loãi vaãn xuaát hieän, ñoåi drive. Off2
- Loãi phaàn meàm.
Quaù haïn Asic.

F0070 : - Khoâng coù giaù trò ñieåm ñaët töø CB - Kieåm tra CB vaø ñoái taùc truyeàn Off2
(bo truyeàn thoâng) khi tín hieäu heát thoâng.
Loãi ñieåm ñaët CB.
thôøi gian.

F0071 : - Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS - Kieåm tra USS master. Off2
khi tín hieäu heát thôøi gian.
Loãi ñieåm ñaët
USS (Bop-link).
- Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS - Kieåm tra USS master.
F0072 : Off2
khi tín hieäu heát thôøi gian.
Loãi ñieåm ñaët
USS (COMM
link).
Trang 27
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNF0080 : - Ñöùt daây. Off2
- Tín hieäu vöôït quaù giôùi haïn.
Maát tín hieäu vaøo
ADC.

F0085 : - Loãi ngoïai vi khôûi ñoäng qua Off2
ñöôøng noái caùc ngoõ vaøo.
Loãi ngoïai vi.

F0090 : - Tín hieäu töø boä Encoder maát. 1. Kieåm tra tín hieäu Encoder. Off2
2. Kieåm tra keát noái Encoder vaø
Maát phaûn hoài
bieán taàn.
Encoder.

F0101 : - Phaàn meàm loãi hay xöû lyù sai. - Töï chaïy kieåm tra ñònh kyø. Off2
Loãi phaàn meàm.
- Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min - Ñoåi giaù trò P545 chæ coù ñoä lôïi
F0221 : Off2
(P545). phaûn hoài.
Phaûn hoài PID
döôùi giaù trò min.

F0222 : - Phaûn hoài PID treân giaù trò max - Thay ñoåi giaù trò P2267 chæ coù ñoä Off2
(P2267). lôïi phaûn hoài.
Phaûn hoài PID
treân giaù trò max.
- Giaù trò loãi. - Drive coù theå chaïy nhöng vaøi
F0450 : Off2
haøm ñaëc tröng seõ laøm vieäc khoâng
1. Vaøi boä phaän coâng suaát kieåm tra
Loãi kieåm tra
chính xaùc.
bò loãi.
BISS.
- Thay drive.
2. Vaøi bo maïch ñieàu khieån kieåm
tra bò loãi.
4. Vaøi haøm kieåm tra bò loãi.
8. Vaøi haøm kieåm tra I /O bò loãi.
16. RAM beân trong bò loãi noù kieåm
tra möùc taêng naêng löôïng.

F0452 : - Ñieàu kieän taûi. Off2
Nhaän dieän taûi.

F0499 : Off2
Caûnh baùo ngaét
ngay nguoàn
ñieän.
1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
A501 : - Coâng suaát ñoäng cô (P0307)
khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát phaûi phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán
Quaù doøng.
bieán taàn (P0206). taàn (P0206).
- Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. 2. Chieàu daøi caùp phaûi xaùc ñònh.
- Chaïm ñaát. 3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng
ñöôïc chaïm ñaát hay ngaén maïch.


Trang 28
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN4. Tham soá ñoäng cô phaûi phuø hôïp
vôùi ñoäng cô söû duïng.
5. Giaù trò trôû khaùng Stator (P0350)
phaûi chính xaùc.
6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù
taûi.
- Taêng thôøi gian taêng toác.
- Giaûm bôùt möùc ñieän aùp (ñieàu
khieån V/f : P1311 vaø P1312, ñieàu
khieån vector : P1610 vaø P1611)
- Quaù ñieän aùp ñaït tôùi möùc giôùi - Neáu caûnh baùo naøy xuaát hieän laâu,
A0502 :
haïn. kieåm tra boäbieán ñoåi ñieän aùp vaøo.
Quaù aùp.
- Caûnh baùo naøy xuaát hieän khi
ñoäng cô ñang giaûm toác, boä ñieàu
khieån DC-link khoâng xuaát hieän
(P1240 = 0).

A0503 : - Nguoàn caáp bò loãi. - Kieåm tra nguoàn cung caáp
(P0210) ôû möùc cho pheùp.
- Nguoàn caáp (P0210) vaø ñieän aùp
Thaáp aùp.
DC-link (r0026) döôùi möùc giôùi haïn
xaùc ñònh (P2172).

A0504 : - ÔÛ möùc caûnh baùo khi nhieät ñoä boä - Kieåm tra nhieät ñoä moâi tröôøng
taûn nhieät treân bieán taàn (P0614) xung quanh naèm trong giôùi haïn
Bieán taàn quaù
quaù giôùi haïn, do taàn soá xung giaûm xaùc ñònh cho pheùp.
nhieät.
vaø taàn soá ngoõ vaøo giaûm (P0610).
- Ñieàu kieän taûi vaø chu trình vaän
haønh phaûi ôû möùc ñoä cho pheùp.
- Quaït phaûi chaïy khi vaän haønh.
- Möùc caûnh baùo vöôït quaù, doøng - Kieåm tra chu trình laøm vieäc taûi
A0505 :
ñieän seõ giaûm neáu tham soá ñaët naèm trong giôùi haïn cho pheùp.
Quaù nhieät.
P0610 = 1.

A0510, A0511 - Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra P0611 neân caøi ñaët ôû
giaù trò cho pheùp.
- Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù
Quaù nhieät ñoäng
cao. - P0614 neân ñaët ôû möùc phuø hôïp.
cô.

A0512 : - Daây daãn tín hieäu nhieät ñoä ñoäng
cô bò ñöùt, neáu daây ñöùt ñöôïc nhaän
Maát tín hieäu
dieän.
nhieät ñoä ñoäng
- Chænh coâng taéc nhieät ñoä vöôït
cô.
quaù caûm bieán ñoäng cô.

A0522 : - Chu trình xöû lyù UCE Value vaø
nhieät ñoä choàng coâng suaát qua
Heát haïn I2C.
ñöôøng I2C bus bò loãi.


Trang 29
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNA0523 : - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát
noái.
Ngoõ ra loãi.

A0535 : 1. Taêng chu trình laøm vieäc P1237.
2. Taêng thôøi gian giaûm toác P1121.
Ñieän trôû thaéng
quaù noùng.

A0541 : - Tham soá döõ lieäu cuûa ñoäng cô
(P1910) ñöôïc löïa choïn hay ñang
Tham soá döõ lieäu
chaïy.
ñoäng cô taùc
ñoäng.

A0542 : - Toác ñoä ñieàu khieån maát oån ñònh
(P1960) ñöôïc löa choïn hay ñang
Toác ñoä ñieàu
chaïy.
khieån maát oån
ñònh taùc ñoäng.
- Tín hieäu töø boä encoder bò maát vaø - Döøng bieán taàn vaø kieåm tra :
A0590 :
bieán taàn ñaõ baät ñieàu khieån vector
1. Encoder ñaõ ñöôïc laép. Neáu
Caûnh baùo maát
ñoä nhaïy thaáp.
chöa, caøi P4000=0 vaø choïn mode
tín hieäu hoài tieáp
SLVC (P1300=20 hay 22)
encoder.
2. Neáu encoder ñaõ laép kieåm tra
chính xaùc encoder ñaõ ñöôïc löïa
choïn (P0400).
3. Kieåm tra söï keát noái giöõa
encoder vaø bieán taàn.
4. Kieåm tra encoder khoâng bò loãi
(choïn P1300=0, chaïy taïi taàn soá
oån ñònh, kieåm tra tín hieäu hoài tieáp
encoder ôû r0061).
5. Taêng encoder döôùi ngöôõng ôû
P0492.

A0600 : - Phaàn meàm loãi. - Lieân heä Siemens.
Caûnh baùo veà
RTOS.

A0700 ÷ A0709 - Bo maïch truyeàn thoâng phaûi hoaït - Xem chi tieát taøi lieäu “CB uers
ñoäng toát. manual’.
Caûnh baùo 1 ÷ 10
veà bo maïch
truyeàn thoâng.
- Truyeàn thoâng treân bo maïch - Kieåm tra phaàn cöùng treân bo
A0710, A0711
truyeàn thoâng bò maát. maïch truyeàn thoâng.
Loãi bo maïch
truyeàn thoâng.
Trang 30
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNA0910 : - Boä ñieàu khieån Vdc-max bò maát - Kieåm tra :
hoaït ñoäng.
1. Aùp vaøo (P0756) phaûi naèm trong
Boä ñieàu khieån
- Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) giôùi haïn cho pheùp.
Vdc-max maát
khoâng quaù giôùi haïn (P2172).
hoaït ñoäng.
2. Taûi phuø hôïp.
- Vaøi tröôøng hôïp neân aùp duïng
ñieän trôû thaéng.

A0911 : - Boä ñieàu khieån Vdc-max hoaït - Kieåm tra tham soá ñieän aùp vaøo
ñoäng, vì theá thôøi gian giaûm toác seõ bieán taàn.
Boä ñieàu khieån
ñöôïc taêng töï ñoäng.
- Kieåm tra thôøi gian giaûm toác.
Vdc-max taùc
- Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026)
ñoäng.
khoâng quaù giôùi haïn (P2172).

A0912 : - Boä ñieàu khieån Vdc-min seõ taùc
ñoäng neáu ñieän aùp rôi treân DC-link
Boä ñieàu khieån
(r0026) thaáp hôn möùc nhoû nhaát
Vdc-min taùc
(P2172).
ñoäng.
- Ñoäng naêng cuûa ñoäng cô söû
duïng laøm boä ñeäm cho ñieän aùp
DC-link, laøm giaûm toác ñoä drive.

A0920 : - Tham soá ADC khoâng caøi ñaët
ñuùng.
Tham soá ADC
1. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ
khoâng caøi ñaët
ra.
ñuùng.
2. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ
vaøo.
3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo
khoâng töông xöùng loaïi ADC.
- Tham soá DAC khoâng caøi ñaët
A0921 :
ñuùng.
Tham soá DAC
1. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ
khoâng caøi ñaët
ra.
ñuùng.
2. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ
vaøo.
3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo
khoâng töông xöùng loaïi DAC.

A0922 : - Khoâng coù taûi gaén vaøo bieán taàn. 1. Kieåm tra taûi gaén vaøo bieán taàn.
- Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng khi 2. Kieåm tra tham soá caøi ñaët ñoäng
Khoâng coù taûi
ñieàu kieän taûi döôùi möùc bình cô phaûi chính xaùc taûi gaén vaøo.
gaén vaøo bieán
thöôøng.
taàn.
3. Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng
chính xaùc vì coù taûi khoâng ôû ñieàu
kieän bình thöôøng.


Trang 31
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNA0923 : - Yeâu caàu caû hai Fog left vaø Jog
right hoaït ñoäng cuøng luùc (P1055
Fog left vaø Jog
vaø P1056), ñieàu naøy laøm caûn trôû
right hoaït ñoäng
taàn soá ngoõ ra RFG taïi giaù trò xaùc
cuøng luùc.
ñònh cuûa noù.
- Ñieàu kieän taûi treân ñoäng cô gaây - Boâi trôn neáu ñöôïc yeâu caàu.
A0924, A0952
loãi cô khí.
- Kieåm tra :
Loãi cô khí.
1. Truïc ñoäng cô khoâng bò gaãy, bò
ghì hay keït truïc.
2. Tín hieäu caûm bieán toác ñoä töø
beân ngoaøi phaûi thích ñaùng neáu
ñöôïc söû duïng.
3. P0402 (xung/phuùt), P2164 (ñoä
treã, leänh taàn soá), P2165 (thôøi gian
treã naèm trong ñoä leäch cho pheùp),
caùc tham soá treân phaûi coù giaù trò
xaùc ñònh.
4. P2155 (ngöôõng taàn soá f1),
P2157 (ngöôõng taàn soá f2),
P2159 (ngöôõng taàn soá f3),
P2174 (ngöôõng treân moâment
1),
P2175 (ngöôõng döôùi moâment
1),
P2176 (thôøi gian treã cho möùc
moment),
P2182 (ngöôõng treân moâment
2),
P2183 (ngöôõng döôùi moâment
2),
P2184 (ngöôõng treân moâment
3),
P2185 (ngöôõng döôùi moâment
3)
Phaûi coù giaù trò chính xaùc.

A0936 : - Chöùc naêng PID Autotuning
(P2350) ñöôïc löïa choïn hay ñang
PID Autotuning
chaïy.
taùc ñoäng
Trang 32
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN6. LÖÏA CHOÏN VAØ ÑAËT HAØNG :
a) MM 410 :
Ñieän aùp vaøo 1 pha AC 200V ñeán 240V.


Coâng suaát ra Iñm vaøo Iñm ra A Côõ voû Maõ hieäu MM 410 khoâng MM 410 coù choïn loïc
A (FS) coù choïn loïc caáp B
KW HP
0,12 0,16 1,50 0,90 AA 6SE6410-2UB11-2AA0 6SE6410-2BB11-2AA0
0,25 0,33 3,00 1,70 AA 6SE6410-2UB12-5AA0 6SE6410-2BB12-5AA0
0,37 0,50 4,40 2,30 AA 6SE6410-2UB13-7AA0 6SE6410-2BB13-7AA0
0,55 0,75 5,80 3,20 AB 6SE6410-2UB15-5BA0 6SE6410-2BB15-5BA0
0,75 1,00 7,80 3,6 AB 6SE6410-2UB17-5BA0 6SE6410-2BB17-5BA0
4,2 ôû40oC
Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.


Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu
Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 410
Operator Panel (OP) 6ES6400-0SP00-0AA0
Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PL00-0AA0
Adapter ñeå laép ñaët treân thanh ray DIN 6ES6400-0DR00-0AA0
Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0
khaùcb) MM 420 :
Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V.


Coâng suaát ra Iñm vaøo Iñm ra A Côõ voû Maõ hieäu MM 420 khoâng MM 420 coù choïn loïc
A (FS) coù choïn loïc caáp A
KW HP
0,37 0,5 1,1 1,2 A 6SE6420-2UD13-7AA0 -
0,55 0,75 1,4 1,6 A 6SE6420-2UD15-5AA0 -
0,75 1 1,9 2,1 A 6SE6420-2UD17-5AA0 -
1,1 1.5 2,8 3 A 6SE6420-2UD21-1AA0 -
1,5 2 3,9 4 A 6SE6420-2UD21-5AA0 -
2,2 3 5 5,9 B 6SE6420-2UD22-2BA0 6SE6420-2AD22-2BA0


Trang 33
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN3 4 6,7 7,7 B 6SE6420-2UD23-0BA0 6SE6420-2AD23-0BA0
4 5 8,5 10,2 B 6SE6420-2UD24-0BA0 6SE6420-2AD24-0BA0
5,5 7,5 11,6 13,2 C 6SE6420-2UD25-5CA0 6SE6420-2AD25-5CA0
7,5 10 15,4 19 C 6SE6420-2UD27-5CA0 6SE6420-2AD27-5CA0
11 15 22,5 26 C 6SE6420-2UD31-1CA0 6SE6420-2AD31-1CA0
Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.


Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu
Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 420
Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1
Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0
Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PC00-0AA0
Modun Profibus 6ES6400-0PB00-0AA0
Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0
Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0
khaùc

b) MM 440 :
Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V.


VT (moâment thay ñoåi
CT (moâment khoâng ñoåi) Côõ voû MM 440 khoâng choïn loïc
theo toác ñoä) (FS)
Coâng suaát Iñm Iñm Coâng suaát Iñm Iñm
vaøo A ra A vaøo A ra A
KW HP KW HP
0,37 0,5 1,1 1,2 - - - - A 6SE6440-2UD13-7AA0
0,55 0,8 1,4 1,6 - - - - A 6SE6440-2UD15-5AA0
0,75 1,0 1,9 2,1 - - - - A 6SE6440-2UD17-5AA0
1,1 1,5 2,8 3,0 - - - - A 6SE6440-2UD21-1AA0
1,5 2,0 3,9 4,0 - - - - A 6SE6440-2UD21-5AA0
2,2 3,0 5,0 5,9 - - - - B 6SE6440-2UD22-2BA0
3 4,0 6,7 7,7 - - - - B 6SE6440-2UD23-0BA0
4 5,0 8,5 10,2 - - - - B 6SE6440-2UD24-0BA0
5,5 7,5 11,6 13,2 7,5 10 16,0 18,4 C 6SE6440-2UD25-5CA0
7,5 10 15,4 18,4 11,0 15 22,5 26 C 6SE6440-2UD27-5CA0Trang 34
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN11 15 22,5 26 15,0 20 30,5 32 C 6SE6440-2UD31-1CA0
15 20 30 32 18,5 25 37,2 38 D 6SE6440-2UD31-5DA0
18,5 25 36,6 38 22 30 43,3 45 D 6SE6440-2UD31-8DA0
22 30 43,1 45 30 40 59,3 62 D 6SE6440-2UD32-2DA0
30 40 58,7 62 37 50 71,7 75 E 6SE6440-2UD33-0EA0
37 50 71,2 75 45 60 86,6 90 E 6SE6440-2UD33-7EA0
45 60 85,6 90 55 75 103,6 110 F 6SE6440-2UD34-5FA0
55 75 103,6 110 75 100 138,5 145 F 6SE6440-2UD35-5FA0
75 100 138,5 145 90 120 168,5 178 F 6SE6440-2UD37-5FA0


CT VT Côõ voû MM 440 coù choïn loïc
(FS) Class A
Coâng suaát Iñm Iñm Coâng suaát Iñm Iñm
vaøo A ra A vaøo A ra A
KW HP KW HP
2,2 3,0 5,0 5,9 - - - - B 6SE6440-2AD22-2BA0
3,0 4,0 6,7 7,7 - - - - B 6SE6440-2AD23-0BA0
4,0 5,0 8,5 10,2 - - - - B 6SE6440-2AD24-0BA0
5,5 7,5 11,6 13,2 7,5 10 16,0 18,4 C 6SE6440-2AD25-5CA0
7,5 10 15,4 18,4 11,0 15 22,5 26 C 6SE6440-2AD27-5CA0
11 15 22,5 26 15,0 20 30,5 32 C 6SE6440-2AD31-1CA0
15 20 30 32 18,5 25 37,2 38 D 6SE6440-2AD31-5DA0
18,5 25 36,6 38 22 30 43,3 45 D 6SE6440-2AD31-8DA0
22 30 43,1 45 30 40 59,3 62 D 6SE6440-2AD32-2DA0
30 40 58,7 62 37 50 71,7 75 E 6SE6440-2AD33-0EA0
37 50 71,2 75 45 60 86,6 90 E 6SE6440-2AD33-7EA0
45 60 85,6 90 55 75 103,6 110 F 6SE6440-2AD34-5FA0
55 75 103,6 110 75 100 138,5 145 F 6SE6440-2AD35-5FA0
75 100 138,5 145 90 120 168,5 178 F 6SE6440-2AD37-5FA0
Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.
Trang 35
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNCaùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu
Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 440
Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1
Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0
Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-1PC00-0AA0
Modun Encoder 6ES6400-1PC00-0AA0
Modun Profibus 6ES6400-1PB00-0AA0
Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0
Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0
khaùc7. VÍ DUÏ :
∗ Ñieàu khieån ñoäng cô theo phöông phaùp: ON / OFF ñoäng cô vaø duøng bieán trôû ñeå taêng giaûm toác
ñoä.
* Giaûi phaùp:
Sô ñoà ñaáu daây Analog input vaø Digital input : xem phaàn ‘3. Sô ñoà ñaáu daây’.
Tröôùc tieân, ta Reset laïi caùc tham soá bieán taàn ñeå trôû veà tham soá maêc ñònh :
P0010 = 30.
P0970 = 1.0
Caùc thoâng soá caøi ñaët :
P0003 = 2.
P0004 = 0.
P0005 = 21.
P0010 = 1 (caøi ñaët nhanh).
P0100 = 0.
P0300 = Tuyø loaïi ñoäng cô 0 hoaëc 1.
P0304 = Ñieän aùp ñònh möùc ñoäng cô.
P0305 = Doøng ñieän ñònh möùc ñoäng cô.
P0307 = Coâng suaát ñònh möùc ñoäng cô.
P0308 = Giaù trò Cosφ cuûa ñoäng cô.
P0309 = Hieäu suaát ñònh möùc ñoäng cô (tuyø thuoäc vaøo P0300).
P0310 = Taàn soá ñònh möùc ñoäng cô.
P0311 = Toác ñoä ñònh möùc ñoäng cô.
P0700 = 2.


Trang 36
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNP1000 = 2.
P1080 = 0.0 (taàn soá chaïy nhoû nhaát)
P1082 = 50.0 (taàn soá chaïy lôùn nhaát)
P1120 = 10.0 (thôøi gian taêng toác)
P1121 = 10.0 (thôøi gian giaûm toác)
P3900 = 1.8. KÍCH THÖÔÙC :
a) MM410 :
Trang 37
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁNb) MM 420 :
Trang 38
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản