Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

Chia sẻ: nhan321

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens

 

 1. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS Trang 1
 2. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN LÔØI NOÙI ÑAÀU Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ khoâng coøn xa laï gì vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät. Bieán taàn laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô moät caùch deã daøng nhaát maø haàu heát caùc xí nghieäp ñang söû duïng. Nhöng ñeå tieáp caän noù vaø söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì ngöôøi söû duïng ñang gaëp nhieàu khoù khaên do taøi lieäu bieán taàn toaøn laø tieáng Anh neân ngöôøi söû duïng phaûi coù kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh vaø kieán thöùc kyõ thuaät nhaát ñònh môùi coù theå ñoïc vaø söû duïng ñuùng ñöôïc. Chính vì theá, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, ñeå moät ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc bieán taàn, bieát caùch caøi ñaët vaø söû duïng bieán taàn moät caùch cô baûn nhaát neân Coâng ty chuùng toâi ñaõ ñöa ra taäp taøi lieäu “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS” ñöôïc dòch baèng tieáng Vieät. Neáu ngöôøi söû duïng coù nhu caàu tìm hieåu theâm xin vui loøng tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu khaùc. Do thôøi gian bieân soaïn coù haïn cuõng nhö kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp taøi lieäu naøy chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quùy baïn ñoïc thoâng caûm. Moïi chi tieát xin vui loøng lieân heä : Coâng ty Coâng ngheä Töï ñoäng Taân Tieán. 10 Phoå Quang, P : 2, Q : TB, TP HCM. Ñieän thoaïi : (84-8) 9 973 944. Fax : (84-8) 9 973 945. Email : tantien-ait@mail.saigonnet.vn Trang 2
 3. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN MUÏC LUÏC Trang Bìa......................................................................................................1 Lôøi noùi ñaàu .........................................................................................2 Muïc luïc ..............................................................................................3 ÖÙng duïng chung ................................................................................4 Thoâng soá kyõ thuaät ..............................................................................4 Sô ñoà ñaáu daây ...................................................................................8 Caùc tham soá thoâng duïng .................................................................17 Caûnh baùo vaø loãi ...............................................................................23 Löïa choïn vaø ñaët haøng......................................................................33 Ví duï ................................................................................................36 Kích thöôùc bieán taàn ..........................................................................37 Trang 3
 4. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN 1. ÖÙNG DUÏNG CHUNG : a) MM 410 : Duøng ñieàu khieån moät boä cöûa cuoán gara, moät barrie, moät baûng quûang caùo chuyeån ñoäng linh hoaït , moät heä thoáng maùy bôm hay quaït gioù, söû duïng nguoàn ñieän coù saün 220V. b) MM 420 : Moät heä thoáng baêng taûi, hay moät heä ñònh vò ñôn giaûn reû tieàn keát hôïp vôùi PLC (S7-200) … vaø coøn nhieàu nhieäm vuï ñieàu khieån nöõa maø boä bieán taàn MM420 coù theå ñaûm nhieäm. Giaù thaønh haï trong khi vaãn coù nhieàu tính naêng vaø khaû naêng toå hôïp linh hoaït laøm cho MM420 trôû thaønh moät loaïi bieán taàn phuø hôïp hoaøn haûo vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi duøng. c) MM 440 : MM 440 chính laø moät hoï bieán taàn maïnh meõ nhaát trong doøng caùc bieán taàn tieâu chuaån. Khaû naêng ñieàu khieån Vector cho toác ñoä vaø Moâment hay khaû naêng ñieàu khieån voøng kín baèng boä PID coù saün ñem laïi ñoä chính xaùc tuyeät vôøi cho caùc heä thoáng truyeàn ñoäng quan troïng nhö caùc heä naâng chuyeån, caùc heä thoáng ñònh vò. Khoâng chæ coù vaäy, moät loaït khoái logic coù saün laäp trình töï do cung caáp cho ngöôøi duøng söï linh hoaït toái ña trong vieäc ñieàu khieån haøng loaït caùc thao taùc moät caùch töï ñoäng. 2. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT : a) Bieán taàn MM 410 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 220V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,75kW 100V ñeán 120V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,55kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0,95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 8kHz (tieâu chuaån) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2Khz) Taàn soá coá ñònh 3, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 1, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Trang 4
 5. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, chung ñaát phuø hôïp vôùi PLC Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô max. 30m (boïc kim) max. 50m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B) Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 -10oC ñeán +50oC Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -40oC ñeán +70oC Nhieät ñoä baûo quaûn Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t Caùc chöùc naêng baûo veä quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) AA 150 x 69 x 118 0,8 AB 150 x 69 x 138 1,0 b) Bieán taàn MM 420 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ñeán 5,5kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ñeán 11kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0,95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Trang 5
 6. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH) 4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz) Taàn soá coá ñònh 7, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 1, tuyø choïn chöùc naêng; 0 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô - Khoâng coù khaùng ra : Max. 50m (boïc kim) Max. 100m (khoâng boïc kim) - Coù khaùng ra : max. 200m (boïc kim) max. 300m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B) Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 -10oC ñeán +50oC Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -40oC ñeán +70oC Nhieät ñoä baûo quaûn Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t Caùc chöùc naêng baûo veä quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Trang 6
 7. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) A 173 x 73 x 149 1 B 202 x 149 x 172 3,3 C 245 x 185 x 195 5,0 b) Bieán taàn MM 440 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát CT VT 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ÷ 3kW 0,12 ÷ 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ÷ 45kW 0,12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,75 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát ≥ 0,7 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây hay 2 x doøng ñònh möùc trong 3 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 2kHz ñeán 16kHz (ôû böôùc 2kHz) Taàn soá coá ñònh 15, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) 0,01Hz digital Caùc ñaàu vaøo soá 6 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 2 *0 tôùi 10V, 0 tôùi 20mA vaø –10 tôùi +10V *0 tôùi 10V vaø 0 tôùi 20mA Caùc ñaàu ra rô le 3, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 2, tuyø choïn chöùc naêng; 0,25 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Trang 7
 8. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 55 011, Class A hay Class B Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc CT -10oC ñeán +50oC VT -10oC ñeán +40oC -40oC ñeán +70oC Nhieät ñoä baûo quaûn Ñoä aåm 95% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t Caùc chöùc naêng baûo veä quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) A 73 x 173 x 149 1,3 B 149 x 202 x 172 3,4 C 185 x 245 x 195 5,7 D 275 x 520 x 245 17 E 275 x 650 x 245 22 F khoâng loïc 350 x 850 x 320 56 F coù loïc 350 x 1150 x 320 75 3. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY : Sô ñoà ñoäng löïc nhìn chung cuûa caùc loaïi bieán taàn ñeàu nhö nhau, ta maéc theo nhö hình sau : Tín hieäu nguoàn vaøo. Thöôøng coù 2 loaïi : 1 hay 3 pha 220V. 3 pha 380V. Tín hieäu ngoõ ra ñoäng cô 3 pha. Trang 8
 9. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Sô ñoà maïch ñieàu khieån : a) MM 410 : ADA51-5035a Output relay RL1 RL1-B RL1-C 11 12 Output relay contact DIN2 +24V 0V AIN+ P+ DIN1 DIN3 +10V 0V N- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RS-485 (USS-protocal) Voltage Analog input Digital input supply 24V Voltage supply 10V Trang 9
 10. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 10
 11. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN b) MM 420 : AOUT+ AOUT- P+ N- 12 13 14 15 Output relay RL1 RS-485 Analog output (USS-protocal) RL1-B RL1-C DIN2 0V DIN1 DIN3 +24V 5 6 7 8 9 10 11 Output relay contact Voltage Digital input supply 24V +10V 0V AIN+ AIN- 1 2 3 4 Voltage Analog input supply 10V Trang 11
 12. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 12
 13. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN c) MM440 : AIN1 AIN2 RL1- RL1- RL1- RL2- RL3- RL3- RL2- RL3- A B C B B C C A S1 S2 18 19 20 21 22 23 24 25 DIP Switches : 0mA - 20mA or 0V - 10V Output relay contacts AOUT1+ AOUT2+ PTC PTC AOUT2- PE AOUT1- P+ N- DIN5 DIN6 A B 0V 12 13 14 15 16 17 26 27 28 29 30 Analog Analog RS-485 Digital inputs output output 2 (USS-protocal) AIN2+ AIN2- AIN1+ AIN1- DIN1 +24V +10V 0V DIN2 DIN3 DIN4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Voltage Analog input 1 Digital inputs Analog input 2 supply 10V Trang 13
 14. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 14
 15. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN *) Söû duïng maøn hình : Maøn hình BOP hieån thò 5 soá. Nhöõng ñeøn Led 7 ñoaïn naøy seõ trình baøy nhöõng tham soá vaø giaù trò, nhöõng tin nhaén veà caûnh baùo vaø loãi, ñieåm ñaët vaø giaù trò hoïat ñoäng. Nhöõng thoâng tin veà tham soá khoâng ñöôïc löu treân maøn hình BOP naøy. Baûng ñieàu Haøm Chöùc naêng khieån / Nuùt nhaán Traïng thaùi Trình baøy treân maøn hình nhöõng giaù trò caøi ñaët treân bieán hieån thò. taàn. Khôûi ñoäng Nhaán nuùt naøy ñeå khôûi ñoäng bieán taàn. Nuùt naøy maëc bieán taàn. ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. OFF1 : Nhaán nuùt naøy laøm döøng ñoäng cô theo thôøi gian giaûm toác. Nuùt naøy maëc ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ Taét bieán taàn. söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. OFF2 : Nhaán nuùt naøy 2 laàn (hay 1 laàn nhöng laâu) laøm cho ñoäng cô döøng nhanh. Haøm naøy luoân söû duïng ñöôïc. Nhaán nuùt naøy ñeå ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô. Khi Thay ñoåi chieàu ñoäng cô ñoåi chieàu, treân maøn hình seõ hieån thò daáu ‘-‘. Maëc quay. ñònh khoâng söû duïng, chæ söû duïng khi ñaët P700 = 1. Nhaán nuùt naøy khi bieán taàn khoâng coù tín hieäu ra laøm Xoay nheï cho ñoäng cô khôûi ñoäng vaø chaïy taïi taàn soá xaùc ñònh. Ñoäng ñoäng cô. cô döøng khi thaû nuùt naøy ra. Khi ñoäng cô ñang chaïy, nuùt naøy khoâng coù taùc duïng. 0 Nuùt naøy söû duïng xem thoâng tin theâm vaøo. Noù laøm vieäc baèng caùch nhaán vaø giöõ nuùt, noù seõ laàn löôït trình chieáu : Haøm. 1. Ñieän aùp DC-link (V). 2. Doøng ra (A). 3. Taàn soá ngoõ ra (Hz). 4. Ñieän aùp ngoõ ra (V). 5. Giaù trò löïa choïn taïi P0005 (neáu P0005 ñaët Trang 15
 16. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN trình chieáu giaù trò 3. 4. 5. thì noù seõ khoâng xuaát hieän laïi laàn nöõa). Nhaûy haøm : Töø tham soá rxxxx hay Pxxxx nhaán nuùt Fn naøy seõ quay veà r0000, ta coù theå thay ñoåi tham soá neáu yeâu caàu, nhaán nuùt Fn naøy laïi laàn nöõa töø r0000, seõ quay veà tham soá ban ñaàu. Nhaán nuùt naøy duøng ñeå truy caäp nhöõng tham soá. Tham soá truy caäp. Nhaán nuùt naøy ñeå gia taêng giaù trò hieän haønh. Ñeå thay Taêng giaù trò. ñoåi ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Nhaán nuùt naøy ñeå giaûm giaù trò hieän haønh. Ñeå thay ñoåi Giaûm giaù trò. ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau : Böôùc thöïc hieän Keát quaû trình baøy 1. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù tham soá. 2. Nhaán nuùt cho tôùi khi tham soá P004 xuaát hieän. 3. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù giaù trò tham soá. 4. Nhaán nuùt hay xuoáng ñeå choïn giaù trò yeâu caàu. 5. Nhaán nuùt ñeå xaùc nhaän vaø löu tröõ giaù trò. Trang 16
 17. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN 4. CAÙC THAM SOÁ THOÂNG DUÏNG : Tham soá YÙ nghóa Maëc Möùc ñònh 1 1 P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng. Ñaët : 0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá. 1 : Möùc chuaån. 2 : Möùc môû roäng. 3 : Möùc chuyeân duïng. 4 : Möùc phuïc vuï. 0 1 P0004 Boä loïc thoâng soá. Ñaët : 0 : Taát caû thoâng soá. 2 : Thoâng soá Inverter. 3 : Thoâng soá Ñoäng cô. 4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä. 5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät. 7 : Nhöõng leänh, I/O nhò phaân. 8 : ADC vaø DAC. 10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG. 12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng. 13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô. 20 : Keát noái. 21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt. 22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID). P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. Ñaët : 21 2 21 : Hieån thò taàn soá 25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra. 26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus. 27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra. P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. 0 1 Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ soá ñöôïc löïc choïn theo töøng nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. Ñaët : 0 : Saün saøng ñeå chaïy. Trang 17
 18. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN 1 : Caøi ñaët nhanh. 30 : Caøi ñaët Factory. P0100 Ñònh taàn soá. Chaâu AÂu/ Baéc Myõ. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 0 1 0 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz. 1 : Ñaët coâng suaát laø Hp; taàn soá maëc ñònh 60Hz. 30 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 60Hz. P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 1 2 1 : Ñoäng cô khoâng ñoàng boä. 2 : Ñoäng cô ñoàng boä. Chuù yù : Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1 Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V. P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). - 1 Daûi doøng ñieän töø 0.12A ñeán 10000A. 0,75 1 P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi coâng suaát töø 0.12A ñeán 10000A. P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 2 Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1. P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0% 2 Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%. Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø coâng suaát ñöôïc tính baèng Hp). P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 50Hz 1 Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz. P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). 0 1/min 1 Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min) P0700 Choïn leänh nguoàn. Ñaët : 2 1 0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory. 1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP). 2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’ P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1. Ñaët : 1 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. Trang 18
 19. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1001), 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 12 2 P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. Ñaët : 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 + ON (xem P1002). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1002). Trang 19
 20. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 9 2 P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. Ñaët : 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1003). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán 1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 15 2 P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 - qua ñaàu vaøo töông töï. Ñaët : 0: Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. Trang 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản