HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESACAN INTERNET SECURITY INTERNET 10

Chia sẻ: Thanh Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
484
lượt xem
111
download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESACAN INTERNET SECURITY INTERNET 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu có một phần mềm anti virus nào đang hoạt động bạn phải tiến hành remove chúng trước khi cài đặt escan vào máy tính( escan bị xung đột không thể chạy cùng lúc với kaspersky, bidefender, symntec, tredmico, bkav, nod32..)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESACAN INTERNET SECURITY INTERNET 10

 1. HƯ NG D N S D NG eScan Internet Security 10 ------SIS Co.,Ltd----- eScan Vi t Nam, www.eScan.vn Tháng 3-2009 eScan Internet Security 10 Trang 1
 2. M c l c: 2. Cài đặt chương trình eScan ............................................................................................................................. 3 3. Thao tác quan trọng phải được thực hiện sau khi cài đặt thành công eScan .................................................. 6 a. Tiến hành update database virus cho chương trình ..................................................................................... 6 b. Tiến hành download bản vá lỗi mới nhất (nếu có) cho chương trình ......................................................... 6 c. Đặt password bảo vệ chương trình ............................................................................................................. 7 d. Tiến hành scan toàn bộ máy tính ................................................................................................................ 7 e. Restore cấu hình Window về mặc định ...................................................................................................... 8 4. Giải quyết trường hợp khi cài đặt hay chạy một chương trình, eScan đòi chứng thực bằng password.......... 8 5. Quản lý cài đặt bản quyền ............................................................................................................................... 9 6. Thay đổi lịch update virus............................................................................................................................... 9 7. Tính năng quét virus và tạo lịch quét virus định kỳ...................................................................................... 10 8. Cách phục hồi lại các file bị eScan quarantined ........................................................................................... 11 9. Xem report trạng thái bảo vệ File Anti-Virus ............................................................................................... 12 10. Cấu hình eScan backup tất cả các file trước khi tNy xóa chúng.................................................................... 13 11. Cấu hình loại trừ một định dạng file khỏi quá trình quét của eScan ............................................................ 13 12. Cấu hình add một folder, một chương trình vào vùng tin tưởng của eScan ................................................. 14 13. Bật / tắt tính năng Proactive Scan, và sử dụng thông báo bằng âm thanh .................................................... 15 14. Khóa file attach email theo định dạng, xem report danh sách các là thư bị nhiễm virus ............................ 16 15. Tắt tính năng Notification của Anti-Spam .................................................................................................... 16 16. Ngăn một địa chỉ email chỉ định ................................................................................................................... 17 17. Lọc email theo nội dung ............................................................................................................................... 17 18. Xem report lịch sử danh sách, thời gian các trang web truy cập .................................................................. 18 19. Giới hạn thời gian truy cập Internet trong một ngày .................................................................................... 19 20. Khóa truy cập Internet tại tất cả thời gian ..................................................................................................... 20 21. Khoá hình ảnh, download, audio, video trang web....................................................................................... 20 22. Quản lý địa chỉ trang web được phép truy cập theo lứa tuổi ........................................................................ 21 23. Khóa tất cả traffic mạng vào và ra máy tính ................................................................................................. 21 24. Nhìn thấy các kết nối mạng hiện tại, xem tổng kết các ứng dụng chiếm nhiều traffic nhất ......................... 22 25. Khóa một ứng dụng không cho hoạt động .................................................................................................... 23 26. Quản lý USB ................................................................................................................................................. 24 27. Lên lịch xóa thông tin cá nhân nhạy cảm của trình duyệt, thùng rác, file tạm ............................................. 24 28. Hướng dẫn gửi thông tin Debug trong trường hợp chương trình hoạt động không đúng cách .................... 25 29. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật .............................................................................................................................. 26 eScan Internet Security 10 Trang 2
 3. 1. Lưu ý trư c khi cài đ t N u có m t ph n m m anti-virus nào đang ho t đ ng b n ph i ti n hành remove chúng trư c khi cài đ t eScan vào máy tính (eScan b xung đ t không th ch y cùng lúc v i Kaspersky, Bitdefender, Symantec, Trendmicro, Bkav, Nod32…). Xem l i gi máy tính, đ m b o là h th ng múi gi , ngày, tháng, năm trên máy tính ph i trùng kh p v i gi hi n t i (Múi gi c a Vi t Nam là GMT+07:00). B n s không th kích ho t đư c chương trình n u gi máy tính b sai. eScan s không ch u trách nhi m h tr đ i v i các trư ng h p ngư i dùng chia s mã s kích ho t cho nhi u máy tính s d ng cùng lúc, vư t quá s lư ng cho phép c a b n quy n, d n đ n vi c mã s kích ho t b khóa hoàn toàn. eScan Internet Security 10 ch s d ng cho máy tính cá nhân. V i doanh nghi p, eScan s có các gói dành riêng nh m s d ng nh ng ch c năng t t nh t và phù h p cho môi trư ng m ng doanh nghi p. 2. Cài đ t chương trình eScan Click đôi chu t vào source cài đ t Giao di n l a ch n ngôn ng xu t hi n. Ch n English sau đó b m Ok B m Next đ qua bư c k ti p Ch n I accept the agreement đ ch p nh n các qui đ nh v b n quy n c a nhà s n xu t sau đó b m Next qua bư c k ti p. eScan Internet Security 10 Trang 3
 4. M c đ nh chương trình eScan đư c cài đ t theo đư ng d n: C:\Program Files\eScan. Ch n Browse n u b n mu n thay đ i đư ng d n cài đ t, sau đó b m Next B m ch n Install đ b t đ u ti n hành cài đ t chương trình eScan Internet Security 10 Trang 4
 5. Chương trình eScan đang đư c cài đ t vào máy tính. Giao di n kích ho t b n quy n hi n lên. B n đi n thông tin b n quy n vào sao đó ch n Apply r i ch n OK. B n có th ch n Trial đ dùng th chương trình trong 1 tháng. Ti n ích eScan Anti-Virus & Spyware Toolkit xu t hi n giúp quét nhanh b nh , registry cũng như file h th ng c a window, giúp tìm nhanh ra các virus đang t n t i trên máy tính. Th i gian th c hi n thao tác r t nhanh kho ng t 1-2 phút. Sau khi quét nhanh xong h th ng, m t thông báo xu t hi n yêu c u b n kh i đ ng l i máy tính đ hoàn thành quá trình cài đ t. B m Yes. eScan Internet Security 10 Trang 5
 6. 3. Thao tác quan tr ng ph i đư c th c hi n sau khi cài đ t thành công eScan Sau khi eScan đư c cài đ t thành công vào máy tính, b n ph i ti n thành th c hi n năm thao tác r t quan tr ng sau đây: a. Ti n hành update database virus cho chương trình Click chu t ph i vào bi u tư ng eScan đang ch y ch n Update now. Lúc này chương trình s t đ ng k t n i đ n server c a hãng đ download database virus đ n th i đi m g n nh t b. Ti n hành download b n vá l i m i nh t (n u có) cho chương trình Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên trong ph n Tool b n ch n Download Latest Hotfix. M t giao di n download s hi n lên, chương trình s t đ ng k t n i server c a hãng đ download b n vá l i và t đ ng cài đ t, b n không c n can thi p b t c th gì. eScan Internet Security 10 Trang 6
 7. c. Đ t password b o v chương trình eScan b t bu c b n ph i đ t password b o v . M c đích là giúp b o v không cho ngư i khác t t chương trình cũng như can thi p thay đ i setting c a chương trình. Ngoài ra khi ho t đ ng, vài tính năng c a eScan yêu c u ch ng th c password (ví d : tính năng Proactive Scan, tính năng Parental control, tính năng khóa USB) Th c hi n: Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, ch n Password cu i góc trái. M t c a s xu t hi n yêu c u b n đi n password vào d. Ti n hành scan toàn b máy tính Click chu t ph i vào bi u tư ng eScan đang ch y ch n Scan My Computer. Quá trình scan toàn b máy tính là đi u b n nên th c hi n đ giúp eScan tìm và di t t t c virus có trong máy tính c a b n. Sau khi th c hi n xong thao tác này, b n có th không c n th c hi n Scan My Computer nh ng l n sau vì eScan s b o v máy tính trong th i gian th c trư c virus. eScan Internet Security 10 Trang 7
 8. e. Restore c u hình Window v m c đ nh Sau khi th c hi n xong thao tác Scan My computer, eScan đã tìm và tiêu di t t t c virus. Tuy nhiên có m t s virus đã can thi p và ch nh s a các setting c a window trong registry gây ra tình tr ng không th truy c p đ n Registry, Task Manager, hay không cho hi n file n,…. Tính năng Restore Window Default Settings s giúp gi i quy t v n đ này, giúp ph c h i c u hình Window v m c đ nh. Tính năng này không nh hư ng đ n d li u trên máy tính. Th c hi n: Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n Tool Restore Windows Default Settings 4. Gi i quy t trư ng h p khi cài đ t hay ch y m t chương trình, eScan đòi ch ng th c b ng password. Khi cài đ t hay ch y m t chương trình l , tính năng Proactive Scan s hi n lên m t thông báo yêu c u b n đi n password ch ng th c nh m tráng trình tr ng các chương trình nguy hi m t cài đ t. Gi i quy t: Đ t password cho chương trình eScan (xem hư ng d n t i trang 7). Sau khi đ t password xong b n ti n hành đi n password vào đ cho phép ch y chương trình. N u b n không mu n đ t password, b n có th s d ng password m c đ nh là “admin”. Ví d : Khi ti n hành cài chương trình fontvn vào máy tính giao di n Proactive Scan hi n lên B n đi n password vào sau đó ch n Permanent Whitelist đ nh ng l n sau m i l n chương trình này ch y, eScan s b qua) Lưu ý: B n đi n password là “admin” n u không mu n đ t password cho chương trình. Ngoài ra, n u b n mu n t t luôn tính năng Proactive Scan, vui lòng xem hư ng d n t i trang 15 eScan Internet Security 10 Trang 8
 9. 5. Qu n lý cài đ t b n quy n B n đang dùng th chương trình trong 30 ngày, sau đó ti n hành mua license, đ kích ho t b n không bi t làm như th nào ? Th c hi n: Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên ch n Product Key M t giao di n kích ho t hi n lên yêu c u b n đi n license vào. 6. Thay đ i l ch update virus M c đ nh c 2h chương trình eScan t đ ng k t n i đ n server c a hãng đ ti n hành update. N u b n mu n thay đ i th i gian này ho c mu n t o m t l ch update riêng: Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n Update ch n Setting Trong Tab Scheduling, b n có th thay đ i theo ý mu n th i gian bao lâu chương trình s update ho c s update vào nh ng ngày nào trong tu n và vào nh ng th i gian nào. Lưu ý: b n không nên đ th i gian quá xa gi a 2 l n update. eScan Internet Security 10 Trang 9
 10. 7. Tính năng quét virus và t o l ch quét virus đ nh kỳ N u b n mu n quét virus cho toàn b máy tính: click ph i vào bi u tư ng eScan đang ch y ch n Scan My Computer. N u không mu n quét toàn b máy tính mà ch mu n quét file h th ng, b n có th click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n Scan có th ch n l a các tính năng Scan theo mong mu n như sau: • Scan Memory, Registry, Services and System Folders: Quét b nh , registry, file startup, file h th ng • Scan Local Drives: Quét các đĩa c ng c a máy tính • Scan USB Drives: Ch quét USB • Scan CD-ROM: Ch quét CD-ROM • Custom Scan: Quét theo mong mu n: VD: B n mu n quét USB + file startup + m t folder nào đó Sau khi ch n l a m t option quét mong mu n, b n b m Start đ b t đ u T o l ch quét virus đ nh kỳ: N u b n mu n cho chương trình eScan đ nh kỳ m t th i gian bao lâu s t đ ng quét toàn b máy tính m t l n, trong ph n Scan Ch n Scheduler Add task eScan Internet Security 10 Trang 10
 11. Trong Tab Job b n đ t tên cho thao tác, Tab Analysis extent giúp b n đ nh nghĩa đ i tư ng đư c đư c quét đ nh kỳ b i thao tác Tab Schedule giúp b n đ nh nghĩa th i gian s quét đ nh kỳ. 8. Cách ph c h i l i các file b eScan quarantined B n có m t file quan tr ng (ví d m t file excel) b eScan xóa vì ch a đ ng virus, b n mu n ph c h i l i file này. M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Protection File Anti-virus View Quarantined Objects. eScan Internet Security 10 Trang 11
 12. Click chu t ph i vào file c n ph c h i ch n Restore. Ch n Delete n u b n mu n xóa luôn file 9. Xem report tr ng thái b o v File Anti-Virus N u b n mu n xem thông tin l ch s các file nguy hi m b nh n d ng và x lý. M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Protection File Anti-virus View Report eScan Internet Security 10 Trang 12
 13. 10. C u hình eScan backup t t c các file trư c khi t y xóa chúng B n mu n eScan luôn t o m t b n backup trư c khi t y xóa file. Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n File Anti-Virus Settings Check ch n Make backup file before disinfection 11. C u hình lo i tr m t đ nh d ng file kh i quá trình quét c a eScan B n bi t r ng các file v i đuôi m r ng là *.mp3, *.png,…s không bao gi ch a virus, b n có th lo i tr các đ nh d ng file này kh i quá trình quét virus c a eScan. Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n File Anti-Virus Setting Exclude by mask Add / Delete Đi n thông tin đ nh d ng file vào. Vd: *.mp3, sau đó ch n Add eScan Internet Security 10 Trang 13
 14. 12. C u hình add m t folder, m t chương trình vào vùng tin tư ng c a eScan Vd: B n có m t chương trình auto-play c a m t game online, tuy nhiên eScan nh n d ng nh m chương trình này là virus và xóa đi, b n có th add folder ch a chương trình vào vùng tin tư ng c a eScan, lúc đó eScan s b qua m i traffic c a chương trình. Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n File Anti-Virus Setting Exclude Folders Add / Delete Ch n Add Ch n Browse đ đi đ n đư ng d n folder ch a chương trình Ví d : Add tin tư ng chương trình Microsoft Office vào vùng tin tư ng eScan Internet Security 10 Trang 14
 15. 13. B t / t t tính năng Proactive Scan, và s d ng thông báo b ng âm thanh Tính năng Proactive Scan giúp eScan nh n d ng ra các m i nguy hi m d a trên vi c phân tích hành đ ng c a đ i tư ng, n u b n mu n t t tính năng này đi: Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên, trong ph n File Anti-Virus Setting, trong Tab Options Check b Enable Proactive Scan N u b n mu n m i l n phát hi n virus, ngoài giao di n thông báo xu t hi n còn kèm thêm âm thanh c nh báo: Check ch n Use sound effects for the following events eScan Internet Security 10 Trang 15
 16. 14. Khóa file attach email theo đ nh d ng, xem report danh sách các là thư b nhi m virus Click đôi chu t vào bi u tư ng eScan đang ch y, giao di n eScan Protection Center hi n lên. Trong ph n Mail Anti-Virus Setting. Trong Tab Scan Options b n có th đ nh nghĩa: đ nh d ng file mà eScan s khóa khi file đó đư c đính kèm trong m t lá thư g i cho b n (nh n b ng Outlook). Quanrantine path là đư ng d n nơi lưu tr t t c các email nhi m virus b eScan vô hi u quá B n cũng có th ch n View Report đ xem l i l ch s v t t c các lá thư b nhi m virus mà eScan đã vô hi u quá. 15. T t tính năng Notification c a Anti-Spam B n đang dùng Outlook đ check email, b n không mu n nhìn th y thông báo c a eScan m i l n tính năng Anti-Spam nh n d ng ra m t email spam, đ t t tính năng thông báo: M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Anti-Spam Notification Check b Show Alert Dialog-box. eScan Internet Security 10 Trang 16
 17. 16. Ngăn m t đ a ch email ch đ nh Ví d : B n thư ng xuyên b spam email t m t đ a ch sex@yahoo.com. B n không mu n nh n email t đ a ch này nhưng không bi t làm sau. Tính năng Delete Mails From Users s giúp b n th c hi n đi u này. M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Anti-Spam ch n Notification đi n đ a ch email vào ô như hình dư i và ch n Add 17. L c email theo n i dung Ví d : B n thư ng xuyên nh n các email ch a đ ng n i dung gây phi n hà đ n b n. Đi m gi ng nhau c a các email này là đi u ch a đ ng m t t hay m t c m t chung nào đó. B n mu n ngăn các email này, tính năng ki m tra n i dung email s giúp b n gi i quy t v n đ : M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Anti-Spam ch n Setting trong tab Advanced ch n Phrases eScan Internet Security 10 Trang 17
 18. Click ph i chu t ch n Add Phrase B n đi n tên t hay c m t c n ngăn vào, sau đó l a ch n hành đ ng Delete the Mails Vd: T t c các email có n i dung ch a đ ng t sex đ u b xóa. 18. Xem report l ch s danh sách, th i gian các trang web truy c p Tính năng xem report Web Protection giúp b n nhìn th y đư c l ch s đ a ch các trang web truy c p bao g m th i gian truy c p. M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Web Protection ch n View Report eScan Internet Security 10 Trang 18
 19. 19. Gi i h n th i gian truy c p Internet trong m t ngày B n cài eScan lên máy tính c a con b n. Sau khi cài thành công b n ti n hành đ t password b o v cho eScan. Con b n thư ng xuyên t p trung vào các trò chơi game online trong h u h t th i gian r nh và b bê vi c h c. B n có th s d ng eScan đ gi i h n th i gian truy c p Internet. Cách làm: M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Web Protection ch n Setting Custom. T i Tab Define Time-Restriction ch n Enable Time Restrictions for Web Access sau đó ch n Add eScan Internet Security 10 Trang 19
 20. B n l a ch n kho ng th i gian đư c phép truy c p Internet. Ví d : t 7h PM 10h PM hàng ngày B n có th t o nhi u kho ng th i gian cho phép truy c p internet khác nhau: Ví d ngoài kho ng th i gian t 7h PM – 10h PM, b n còn cho con b n truy c p Internet t 1h PM – 2h PM ch ng h n. 20. Khóa truy c p Internet t i t t c th i gian eScan cho phép b n khóa truy c p Internet t i t t c th i đi m. M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Web Protection ch n Setting Custom. T i Tab Filtering Options ch n Block Web Access 21. Khoá hình nh, download, audio, video trang web B n cho phép con b n truy c p Internet, tuy nhiên b n mu n khóa t t c các file video, t t c hình nh, âm thanh c a trang web cũng như không cho download file v máy. B n có th th c hi n đư c vi c này: M giao di n eScan Protection Center, trong ph n Web Protection ch n Setting Custom. T i Tab Scanning Options trong ph n Content Types b n đánh d u ch n các option theo ý mu n. eScan Internet Security 10 Trang 20
Đồng bộ tài khoản