Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003

Chia sẻ: Hoàng Anh Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

2
557
lượt xem
151
download

Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần mềm FAMIS cần được hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng mới. Cụ thể là thay đổi hệ thống loại đất trước đây bằng hệ thống phân loại đất theo mục đích sử dụng của Luật đất đai 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003

 1. Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003 I. HIỆU CHỈNH FAMIS THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần mềm FAMIS cần được hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng mới. Cụ thể là thay đổi hệ thống loại đất trước đây bằng hệ thống phân loại đất theo mục đích sử dụng của Luật đất đai 2003. Để phục vụ nhu cầu chuyển dần hệ thống bản đồ địa chính theo Luật đất đai 1993 sang Luật đất đai 2003, Famis vẫn duy trì hai hệ thống phân loại đất và cho phép chuyển đổi từ hệ thống cũng sang hệ thống mới. Sau đây là các cải tiến của phần mềm FAMIS cho phù hợp với Luật Đất đai 2003. I.1. Bảng mã phân loại đất mới sử dụng trong FAMIS Mã số Ký hiệu MĐSD cho GCNQSDĐ 1 LUC §Êt trång lóa 2 LUK §Êt trång lóa 3 LUN §Êt trång lóa 4 COT §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5 CON §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 6 BHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 7 NHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 8 LNC §Êt trång c©y l©u n¨m 9 LNQ §Êt trång c©y l©u n¨m 10 LNK §Êt trång c©y l©u n¨m 11 RSN §Êt rõng s¶n xuÊt 12 RST §Êt rõng s¶n xuÊt 13 RSK §Êt rõng s¶n xuÊt 14 RSM §Êt rõng s¶n xuÊt 15 RPN §Êt rõng phßng hé 16 RPT §Êt rõng phßng hé 17 RPK §Êt rõng phßng hé 18 RPM §Êt rõng phßng hé
 2. 19 RDN §Êt rõng ®Æc dông 20 RDT §Êt rõng ®Æc dông 21 RDK §Êt rõng ®Æc dông 22 RDM §Êt rõng ®Æc dông 23 TSL §Êt nu«i trång thuû s¶n 24 TSN §Êt nu«i trång thuû s¶n 25 LMU §Êt lµm muèi 26 NKH §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 27 ONT §Êt ë t¹i n«ng th«n 28 ODT §Êt ë t¹i ®« thÞ 29 TS0 §Êt trô së c¬ quan 30 TS1 §Êt trô së kh¸c 31 SN0 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh 32 SN1 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh 33 QPH §Êt quèc phßng 34 ANI §Êt an ninh 35 SKK §Êt khu c«ng nghiÖp 36 SKC §Êt c¬ së s¶n xuÊt 37 SKS §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n 38 SKX §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 39 GT0 §Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh 40 GT1 §Êt giao th«ng cã kinh doanh 41 TL0 §Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh 42 TL1 §Êt thuû lîi cã kinh doanh 43 NT0 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng 44 NT1 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng 45 VH0 §Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh 46 VH1 §Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh 47 YT0 §Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh 48 YT1 §Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh 49 GD0 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh 50 GD1 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh 51 TT0 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh
 3. doanh 52 TT1 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh 53 CH0 §Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn 54 CH1 §Êt chî kh¸c 55 LDT §Êt cã di tÝch 56 RAC §Êt b·i th¶i 57 TTN §Êt t«n gi¸o 58 TON §Êt t«n gi¸o 59 TIN §Êt tÝn ngìng 60 NTD §Êt nghÜa trang 61 SON §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng 62 MNC §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng 63 CTN §Êt c¬ së t nh©n kh«ng kinh doanh 64 NTT §Êt lµm nhµ t¹m 65 DND §Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ 66 BCS 67 DCS 68 NCS 69 MVT 70 MVR 71 MVK I.2. Chuyển đổi tự động sang MĐSD2003 Nội dung: Famis cung cấp các chức năng chuyển đổi loại đất cũ theo luật đất đai 1993 sang Mục đich sử dụng mới theo luật đất đai 2003 (MĐSD2003). Thao tác: Chọn -> . FAMIS tự động chuyển cho file hiện tại hoặc toàn bộ các file bản đồ địa chính đang có trong thư mục. Nguyên tắc chuyển do người dùng tự định nghĩa trong file \famis\system\mdsd2003.txt. I.3. Tạo vùng theo MDSD2003 Nội dung:
 4. Đóng vùng thửa đất, tính diện tích và gán MĐSD2003 cho tất cả các thửa đất trên bản dồ địa chính một cách tự động Thao tác: Vào chức năng , sau đó gõ vào MĐSD2003 cần tạo cho các thửa đất. Sửa MĐSD 2003 I.4. Thay đổi MDSD2003 từng thửa Nội dung: Thay đổi MĐSD2003 cho từng thửa đất được lựa chọn trên bản đồ địa chính Thao tác: Chọn chức năng gõ là trường mdsd2003 giá trị MĐSD2003 mới, vi dụ như luc, ts1, gt0 .v.v. Sửa MĐSD 2003 I.5. Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa Nội dung: Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa đất Thao tác: Vào chức năng , trên màn hình xuất hiện danh sách các thửa đất của tờ bản đồ
 5. Cột MDSD của các thửa đất Sửa MĐSD 2003 I.6. In ra Hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo MDSD2003 Nội dung: In ấn các loại hồ sơ kỹ thuật của từng thửa đất với nhãn thửa là MĐSD2003 Thao tác: Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn . Đánh dấu
 6. Các hồ sơ kỹ thuật thửa đất sẽ được in ra với MĐSD2003. I.7. Vẽ nhãn thửa theo MDSD2003 Nội dung: Thực hiện tạo nhãn thửa cho toàn bộ các thửa đất trên bản đồ địa chính với loại đất theo phân hạng mới của Luật đất đai 2003. Thao tác: Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn . Các thửa đất trên bản đồ sẽ được vẽ nhãn với MDSD2003. Đánh dấu I.8. Gán MDSD2003 cho thửa đất từ nhãn Nội dung: Thực hiện gán tự động MĐSD2003 cho các thửa từ các ký hiệu dạng chữ như luc, ts1 vào trong cơ sở dữ liệu của bản đồ địa chính. Thao tác: Vào chức năng -> Gán dữ liệu từ nhãn>, sau đó đánh dấu vào lựa chọn , vào số hiệu chứa các ký hiệu MĐSD2003 dưới dạng text, sau đó ấn .
 7. Vào giá trị level Đánh dấu
 8. II. BỔ XUNG CHỨC NĂNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI TP. HCM II.1. In GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DUNG ĐẤT 2003 Để in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành phần mềm GCN2004. Tuy nhiên, phần mềm này chạy độc lập, sơ đồ thửa đất được lấy thủ công từ FAMIS qua nhiều công đoạn. Việc trình bày và biên tập lại, đưa thêm các ghi chú vào sơ đồ thửa đất là rất khó khăn. Qui trình in ra một GCNQSDĐ gồm nhiều bước, phức tạp. Để phục vụ cho đặc thù công tác In Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003, FAMIS đã bổ xung thêm chức năng cho phép in GCNQSDĐ ngay trong môi trường đồ họa Microstation. Chức năng này có các nội dung sau: − Nhập các thông tin thuộc tính của GCNQSDĐ (tên chủ sử dụng, địa chỉ, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng … ) ngay trong phần mềm FAMIS. − GCNQSDĐ được gán theo từng thửa đất, thông tin trên GCNQSDĐ sau khi được nhập sẽ lưu lại dưới dạng file để lưu trữ lâu dài và sau này là cơ sở để chuyển sang cơ sở dữ liệu của hồ sơ địa chính. − Sơ đồ thửa đất in trên GCNQSDĐ được lấy một cách linh hoạt, theo yêu cầu người sử dụng. − Các yếu tố trên GCNQSDĐ cho phép người sử dụng can thiệp rất mềm dẻo, có thể tự điều chỉnh, căn lề, di chuyển, thay đổi font chữ, thay đ ổ kích thước, thêm bớt các yếu tố − Qui trình in GCNQSDĐ đơn giản, ít thao tác, chỉ trong một môi trường là phần mềm FAMIS. Nội dung Famis cho phép in GCNQSDĐ ngay trong FAMIS. Thông tin về GCN sẽ được lưu cho từng thửa, trong file .gcn, tương ứng với một file bản đ ồ đ ịa chính .dgn. File c:\famis\system\giaycn.dgn là file mẫu để in GCNQSDĐ. Trong nội dung file này có các dòng chữ (text) có ý nghĩa sẽ là từ khóa. Với mỗi một GCNQSDĐ cụ thể sẽ được thay thông tin tương ứng. Việc điều khiển căn lề, di chuyển, font chữ, kích thước chữ, kiểu chữ .v.v sẽ được điểu chỉnh ở file này. Với mỗi GCNQSDĐ cụ thể sẽ tuân theo toàn bộ những gì đã được thay đổi trong file này. Chú ý không được thay đổi các từ khóa đã định nghĩa trước ở file giaycn.dgn. Đây là một cài tiến mới của FAMIS cho phép người dùng tự điều khiển trang in của mình mà không cần sửa chương trình nguồn.
 9. Thao tác Vào chức năng lựa chọn Loại là GCN2004. ấn và chọn thửa cần in ra GCNQSDĐ. Ấn Chọn Ấn Trên màn hình xuất hiện nội dung một GCNQSDĐ ấn vào . Trên màn hình xuất hiện một giao diện để nhập thông tin về GCNQSDĐ cho thửa được chọn.
 10. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết của một GCNQSDĐ vào form này. FAMIS sẽ tự lấy vào các thông tin sau từ các thông tin đã gán cho thửa đất: − Tên chủ − Địa chỉ − Diện tích, tự động qui ra diện tích bằng chữ − Mục đích sử dụng Một số thông tin như số hiệu thửa đất, số hiệu bản đồ, diện tích sẽ tự động sinh ra trong bảng thông tin GCNQSDĐ. Mục đich sử dụng được tự động sinh ra theo ký hiệu MDSD2003 đã được gán cho thửa đất (xem mục I. phần trên). ấn để chuyển toàn bộ các thông tin về GCNQSDĐ ra file dgn đang mở để phục vụ in ra máy in. ấn để ghi lại toàn bộ các thông tin về GCNQSDĐ ra file gcn để sau này tiếp tục sử dụng. Nguồn gôc sử dụng sẽ lưa chọn trên một danh sách liệt kê trên form. Sau đây là một GCNQSDĐ đã hoàn chỉnh
 11. Ấn để in ra GCNQSDĐ này. Hồ sơ hiện trạng vị trí II.2. Nội dung: Để phục vụ quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ, Sở TN và MT TP. Hồ Chí Minh ban hành Hồ sơ hiện trạng vị trí để chỉ rõ vị trí của một thửa đất nào đó trên bản đồ. Đặc thù của Hồ sơ hiện trạng vị trí là gồm hai phần: − Bản đồ hiện trạng vị trí − Bản đồ vị trí Thao tác: Vào chức năng , chọn loại hồ sơ là sau đó đánh dấu vào lựa chọn .
 12. Chọn loại hồ sơ Chọn tỷ lệ hồ sơ Đánh dấu Chọn tỷ lệ Trên bản đồ địa chính, vẽ một fence để xác định vùng bản đồ sẽ đưa vào bản đồ vị trí với tỷ lệ . Vùng trong fence sẽ được cắt (Clip) để đưa vào trong khung của Sau đó ấn để chọn thửa đất mà hình dạng thửa đất sẽ được lấy vào trong khung của theo tỷ lệ được lựa chọn
 13. III. QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Môđun quản lý hệ thống bản đồ địa hình được phát triển trong môi tr ường Microstation có các chức năng chính sau: − Quản lý hệ thống phân mảnh bản đồ theo số hiệu, tỷ lệ và vị trí địa lý − Quản lý toàn bộ hệ thống bản đồ địa hình dựa trên hệ thống phân mảnh, cho phép người sử dụng lấy ra thông tin trọn vẹn của một hoặc nhiều mảnh bản đồ địa chính theo lựa chọn trên hệ thống phân mảnh. − Triết xuất các lớp thông tin địa hình trên một phạm vi địa lý do người sử dụng tự định nghĩa: có thể là ranh giới một phường, xã, quận huyên hoặc một khu vực nào dó tự vẽ trên bản đồ. Đặc điểm của chức năng này là các lớp thông tin địa hình không còn tách rời theo phân mảnh bản đồ nữa nà được gộp lại trên phạm vi toàn vùng và phân theo lớp thông tin của bản đồ đ ịa hình. IV. KẾT LUẬN Trên đây là một số cải tiến mới của Famis phục vụ triển khai Luật Đ ất đai 2003. Các chức năng này chỉ có trong phiên bản Famis sử dụng ở Sở TN và MT TP. Hồ Chí Minh. Đây là các chỉnh sửa phiên bản đầu tiên, vì vậy không tránh khỏi còn những thiết sót cần cải tiến hòan thiện thêm. Địa chỉ liên hệ:
 14. Viện Nghiên cứu Địa chính Hoàn quốc Việt – Cầu Giấy Hà Nội Email: vienncdc@vnn.Việt Nam Hoặc Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía nam Trần Não.
Đồng bộ tài khoản