Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003

Chia sẻ: hoanganhhoan

Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần mềm FAMIS cần được hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng mới. Cụ thể là thay đổi hệ thống loại đất trước đây bằng hệ thống phân loại đất theo mục đích sử dụng của Luật đất đai 2003.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng FAMIS với MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003

Hướng dẫn sử dụng FAMIS với
MDSD mới và in GCNQSDĐ theo luật 2003


I. HIỆU CHỈNH FAMIS THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2003
Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành
Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần mềm FAMIS cần
được hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng mới. Cụ thể là thay đổi hệ thống
loại đất trước đây bằng hệ thống phân loại đất theo mục đích sử dụng của Luật
đất đai 2003.
Để phục vụ nhu cầu chuyển dần hệ thống bản đồ địa chính theo Luật đất đai
1993 sang Luật đất đai 2003, Famis vẫn duy trì hai hệ thống phân loại đất và cho
phép chuyển đổi từ hệ thống cũng sang hệ thống mới.
Sau đây là các cải tiến của phần mềm FAMIS cho phù hợp với Luật Đất đai
2003.

I.1. Bảng mã phân loại đất mới sử dụng trong FAMIS
Mã số Ký hiệu MĐSD cho GCNQSDĐ
1 LUC §Êt trång lóa
2 LUK §Êt trång lóa
3 LUN §Êt trång lóa
4 COT §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i
5 CON §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i
6 BHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c
7 NHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c
8 LNC §Êt trång c©y l©u n¨m
9 LNQ §Êt trång c©y l©u n¨m
10 LNK §Êt trång c©y l©u n¨m
11 RSN §Êt rõng s¶n xuÊt
12 RST §Êt rõng s¶n xuÊt
13 RSK §Êt rõng s¶n xuÊt
14 RSM §Êt rõng s¶n xuÊt
15 RPN §Êt rõng phßng hé
16 RPT §Êt rõng phßng hé
17 RPK §Êt rõng phßng hé
18 RPM §Êt rõng phßng hé
19 RDN §Êt rõng ®Æc dông
20 RDT §Êt rõng ®Æc dông
21 RDK §Êt rõng ®Æc dông
22 RDM §Êt rõng ®Æc dông
23 TSL §Êt nu«i trång thuû s¶n
24 TSN §Êt nu«i trång thuû s¶n
25 LMU §Êt lµm muèi
26 NKH §Êt n«ng nghiÖp kh¸c
27 ONT §Êt ë t¹i n«ng th«n
28 ODT §Êt ë t¹i ®« thÞ
29 TS0 §Êt trô së c¬ quan
30 TS1 §Êt trô së kh¸c
31 SN0 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh
32 SN1 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh
33 QPH §Êt quèc phßng
34 ANI §Êt an ninh
35 SKK §Êt khu c«ng nghiÖp
36 SKC §Êt c¬ së s¶n xuÊt
37 SKS §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n
38 SKX §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng
39 GT0 §Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh
40 GT1 §Êt giao th«ng cã kinh doanh
41 TL0 §Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh
42 TL1 §Êt thuû lîi cã kinh doanh
43 NT0 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng
44 NT1 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng
45 VH0 §Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh
46 VH1 §Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh
47 YT0 §Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh
48 YT1 §Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh
49 GD0 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh
doanh
50 GD1 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh
51 TT0 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh
doanh
52 TT1 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh
53 CH0 §Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn
54 CH1 §Êt chî kh¸c
55 LDT §Êt cã di tÝch
56 RAC §Êt b·i th¶i
57 TTN §Êt t«n gi¸o
58 TON §Êt t«n gi¸o
59 TIN §Êt tÝn ngìng
60 NTD §Êt nghÜa trang
61 SON §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng
62 MNC §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng
63 CTN §Êt c¬ së t nh©n kh«ng kinh doanh
64 NTT §Êt lµm nhµ t¹m
65 DND §Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ
66 BCS
67 DCS
68 NCS
69 MVT
70 MVR
71 MVK


I.2. Chuyển đổi tự động sang MĐSD2003
Nội dung:
Famis cung cấp các chức năng chuyển đổi loại đất cũ theo luật đất đai 1993 sang
Mục đich sử dụng mới theo luật đất đai 2003 (MĐSD2003).
Thao tác:
Chọn -> .
FAMIS tự động chuyển cho file hiện tại hoặc toàn bộ các file bản đồ địa chính đang
có trong thư mục.
Nguyên tắc chuyển do người dùng tự định nghĩa trong file
\famis\system\mdsd2003.txt.

I.3. Tạo vùng theo MDSD2003
Nội dung:
Đóng vùng thửa đất, tính diện tích và gán MĐSD2003 cho tất cả các thửa đất trên
bản dồ địa chính một cách tự động
Thao tác:
Vào chức năng , sau đó gõ vào MĐSD2003 cần tạo cho các thửa đất.

Sửa MĐSD
2003
I.4. Thay đổi MDSD2003 từng thửa
Nội dung:
Thay đổi MĐSD2003 cho từng thửa đất được lựa chọn trên bản đồ địa chính
Thao tác:
Chọn chức năng gõ là trường mdsd2003 giá trị MĐSD2003
mới, vi dụ như luc, ts1, gt0 .v.v.

Sửa MĐSD
2003
I.5. Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa
Nội dung:
Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa đất
Thao tác:
Vào chức năng , trên màn hình xuất hiện danh sách các
thửa đất của tờ bản đồ
Cột MDSD của
các thửa đất
Sửa MĐSD
2003
I.6. In ra Hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo MDSD2003
Nội dung:
In ấn các loại hồ sơ kỹ thuật của từng thửa đất với nhãn thửa là MĐSD2003
Thao tác:
Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn
.
Đánh dấu
Các hồ sơ kỹ thuật thửa đất sẽ được in ra với MĐSD2003.

I.7. Vẽ nhãn thửa theo MDSD2003
Nội dung:
Thực hiện tạo nhãn thửa cho toàn bộ các thửa đất trên bản đồ địa chính với loại
đất theo phân hạng mới của Luật đất đai 2003.
Thao tác:
Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn .
Các thửa đất trên bản đồ sẽ được vẽ nhãn với MDSD2003.
Đánh dấu
I.8. Gán MDSD2003 cho thửa đất từ nhãn
Nội dung:
Thực hiện gán tự động MĐSD2003 cho các thửa từ các ký hiệu dạng chữ như
luc, ts1 vào trong cơ sở dữ liệu của bản đồ địa chính.
Thao tác:
Vào chức năng -> Gán dữ liệu từ nhãn>, sau đó
đánh dấu vào lựa chọn , vào số hiệu chứa các ký hiệu MĐSD2003
dưới dạng text, sau đó ấn .
Vào giá trị
levelĐánh dấu
II. BỔ XUNG CHỨC NĂNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI TP.
HCM

II.1. In GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DUNG ĐẤT 2003
Để in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã ban hành phần mềm GCN2004. Tuy nhiên, phần mềm này
chạy độc lập, sơ đồ thửa đất được lấy thủ công từ FAMIS qua nhiều công đoạn.
Việc trình bày và biên tập lại, đưa thêm các ghi chú vào sơ đồ thửa đất là rất khó
khăn. Qui trình in ra một GCNQSDĐ gồm nhiều bước, phức tạp.
Để phục vụ cho đặc thù công tác In Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
Luật đất đai 2003, FAMIS đã bổ xung thêm chức năng cho phép in GCNQSDĐ ngay
trong môi trường đồ họa Microstation.
Chức năng này có các nội dung sau:
− Nhập các thông tin thuộc tính của GCNQSDĐ (tên chủ sử dụng, địa chỉ,
mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng … ) ngay trong phần mềm FAMIS.
− GCNQSDĐ được gán theo từng thửa đất, thông tin trên GCNQSDĐ sau
khi được nhập sẽ lưu lại dưới dạng file để lưu trữ lâu dài và sau này là
cơ sở để chuyển sang cơ sở dữ liệu của hồ sơ địa chính.
− Sơ đồ thửa đất in trên GCNQSDĐ được lấy một cách linh hoạt, theo yêu
cầu người sử dụng.
− Các yếu tố trên GCNQSDĐ cho phép người sử dụng can thiệp rất mềm
dẻo, có thể tự điều chỉnh, căn lề, di chuyển, thay đổi font chữ, thay đ ổ
kích thước, thêm bớt các yếu tố
− Qui trình in GCNQSDĐ đơn giản, ít thao tác, chỉ trong một môi trường là
phần mềm FAMIS.
Nội dung
Famis cho phép in GCNQSDĐ ngay trong FAMIS. Thông tin về GCN sẽ được
lưu cho từng thửa, trong file .gcn, tương ứng với một file bản đ ồ đ ịa chính
.dgn.
File c:\famis\system\giaycn.dgn là file mẫu để in GCNQSDĐ. Trong nội dung file
này có các dòng chữ (text) có ý nghĩa sẽ là từ khóa. Với mỗi một GCNQSDĐ cụ thể
sẽ được thay thông tin tương ứng. Việc điều khiển căn lề, di chuyển, font chữ, kích
thước chữ, kiểu chữ .v.v sẽ được điểu chỉnh ở file này. Với mỗi GCNQSDĐ cụ
thể sẽ tuân theo toàn bộ những gì đã được thay đổi trong file này.
Chú ý không được thay đổi các từ khóa đã định nghĩa trước ở file giaycn.dgn.
Đây là một cài tiến mới của FAMIS cho phép người dùng tự điều khiển trang in
của mình mà không cần sửa chương trình nguồn.
Thao tác
Vào chức năng lựa chọn Loại là GCN2004.
ấn và chọn thửa cần in ra GCNQSDĐ.


Ấn
Chọn
Ấn
Trên màn hình xuất hiện nội dung một GCNQSDĐ
ấn vào .
Trên màn hình xuất hiện một giao diện để nhập thông tin về GCNQSDĐ cho thửa
được chọn.
Điền đầy đủ các thông tin cần thiết của một GCNQSDĐ vào form này. FAMIS sẽ
tự lấy vào các thông tin sau từ các thông tin đã gán cho thửa đất:
− Tên chủ
− Địa chỉ
− Diện tích, tự động qui ra diện tích bằng chữ
− Mục đích sử dụng
Một số thông tin như số hiệu thửa đất, số hiệu bản đồ, diện tích sẽ tự động sinh ra
trong bảng thông tin GCNQSDĐ.
Mục đich sử dụng được tự động sinh ra theo ký hiệu MDSD2003 đã được gán cho
thửa đất (xem mục I. phần trên).
ấn để chuyển toàn bộ các thông tin về GCNQSDĐ ra file dgn đang
mở để phục vụ in ra máy in.
ấn để ghi lại toàn bộ các thông tin về GCNQSDĐ ra file gcn để sau
này tiếp tục sử dụng.
Nguồn gôc sử dụng sẽ lưa chọn trên một danh sách liệt kê trên form.
Sau đây là một GCNQSDĐ đã hoàn chỉnh
Ấn để in ra GCNQSDĐ này.

Hồ sơ hiện trạng vị trí
II.2.
Nội dung:
Để phục vụ quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ, Sở TN và MT TP. Hồ Chí Minh
ban hành Hồ sơ hiện trạng vị trí để chỉ rõ vị trí của một thửa đất nào đó trên bản
đồ.
Đặc thù của Hồ sơ hiện trạng vị trí là gồm hai phần:
− Bản đồ hiện trạng vị trí
− Bản đồ vị trí
Thao tác:
Vào chức năng , chọn loại hồ sơ là sau đó đánh dấu vào lựa chọn .
Chọn loại hồ sơ


Chọn tỷ lệ hồ

Đánh dấu
Chọn tỷ lệ
Trên bản đồ địa chính, vẽ một fence để xác định vùng bản đồ sẽ đưa vào bản đồ
vị trí với tỷ lệ . Vùng trong fence sẽ được cắt (Clip) để đưa vào
trong khung của

Sau đó ấn để chọn thửa đất mà hình dạng thửa đất sẽ được lấy
vào trong khung của theo tỷ lệ được lựa chọn
III. QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Môđun quản lý hệ thống bản đồ địa hình được phát triển trong môi tr ường
Microstation có các chức năng chính sau:
− Quản lý hệ thống phân mảnh bản đồ theo số hiệu, tỷ lệ và vị trí địa lý
− Quản lý toàn bộ hệ thống bản đồ địa hình dựa trên hệ thống phân mảnh, cho
phép người sử dụng lấy ra thông tin trọn vẹn của một hoặc nhiều mảnh bản
đồ địa chính theo lựa chọn trên hệ thống phân mảnh.
− Triết xuất các lớp thông tin địa hình trên một phạm vi địa lý do người sử
dụng tự định nghĩa: có thể là ranh giới một phường, xã, quận huyên hoặc
một khu vực nào dó tự vẽ trên bản đồ. Đặc điểm của chức năng này là các
lớp thông tin địa hình không còn tách rời theo phân mảnh bản đồ nữa nà được
gộp lại trên phạm vi toàn vùng và phân theo lớp thông tin của bản đồ đ ịa
hình.


IV. KẾT LUẬN
Trên đây là một số cải tiến mới của Famis phục vụ triển khai Luật Đ ất đai
2003. Các chức năng này chỉ có trong phiên bản Famis sử dụng ở Sở TN và MT TP.
Hồ Chí Minh.
Đây là các chỉnh sửa phiên bản đầu tiên, vì vậy không tránh khỏi còn những thiết
sót cần cải tiến hòan thiện thêm.
Địa chỉ liên hệ:
Viện Nghiên cứu Địa chính
Hoàn quốc Việt – Cầu Giấy Hà Nội
Email: vienncdc@vnn.Việt Nam
Hoặc
Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía nam
Trần Não.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản