Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
183
lượt xem
98
download

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2 - giới thiệu tổng quát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

 1. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 8LIß8IQTIVEXYVI /]ÝLMIÈY 8IÆR 1SÆXEß 1EÏGÕÖRL µØRZÖ +LMGLYÝ 3TIVEXMRK 2LMIÈXÕSÈGLSQEÓGL S 8)14 ' µÚÜRKXLE]ÕSÉM XIQTIVEXYVI LSEÓXÕSÈRK 4EVEQIXIV 2LMIÈXÕSÈXEÓMÕSÝXE S 8231 QIEWYVIQIRX ÕSGEÝGXLSÆRKWSÅ ' µÚÜRKXLE]ÕSÉM XIQTIVEXYVI QSHIP   7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC Trong ví duï naøy nhoùm xin trình baøy cho caùc baïn caùch veõ vaø chaïy moâ phoûng moät maïch dao ñoäng RLC baèng chöông trình ISIS. Sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 39 -
 3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình sau: Böôùc 2: choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy choïn nuùt Component: Sau ñoù choïn nuùt Pick Devices : Ñeå môû cöûa soå thö vieän linh kieän. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 40 -
 4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän trôû, vaøo thö vieäân DEVICE, roài choïn RES (nhaáp ñoâi chuoät ) trong danh muïc linh kieän cuûa thö vieän: Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP Ñeå laáy cuoän daây, choïn INDUCTOR SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 41 -
 5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY Ñeå laáy nuùt nhaán vaøo thö vieän ACTIVE, choïn BUTTON Caùc linh kieän ñaõ choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän : Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy choïn teân linh kieän roài sang vuøng veõ maïch nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí caàn ñaët. Ví duï: choïn cuoän daây sau ñoù ñöa vaøo vuøng veõ maïch Ñeå di chuyeån linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn ( linh kieän ñoåi maøu ), sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Ngoaøi ra coøn coù theâm caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc quay phaûi Ñoái xöùng ngang quay traùi Chuù yù: phaûi choïn linh kieän (nhaáp chuoät phaûi ) tröôùc khi söû duïng caùc coâng cuï treân. Caên cöù vaøo sô ñoà nguîeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch nhö sau: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 42 -
 6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå noái daây cho linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû oû chaân linh lieän thöù nhaát ( ñaàu con troû xuaát hieän daáu cheùo ), ENTER, sau ñoù ñöa ñeán chaân linh kieän thöù hai (ñaàu con troû cuõng coù daáu cheùo ), ENTER Chuù yù: ñeå xoaù linh kieän hay xoaù ñöôøng noái daây thì ta nhaáp chuoät phaûi hai laàn vaøo caùi ñoù. Ñeå ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây thì choïn nuùt Enable/Disable wire auto-router Taïi ñieåm noái caùc ñöôøng daây seõ coù daáu chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 43 -
 7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Chuù yù: ñeå laáy noái ñaát cho maïch, haõy choïn nuùt: Inter-sheet Terminal Roài choïn GROUND trong vuøng linh lieän. Ñeå ñaët teân hay thay ñoåi giaù trò linh kieän, haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän, roài ENTER ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï: môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa ñieän trôû: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 44 -
 8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Nhaäp teân ñieän trôû vaøo oâ: Component Reference Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance Coøn caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh roài choïn OK Caùc linh kieän khaùc töông töï. Ñeå gaén que ño ñieän aùp, haõy choïn nuùt Voltage probe Roài nhaáp chuoät vaøo vò trí caàn ño. Sau khi ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Maïch dao ñoäng RLC laø maïch dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn neáu khoâng ñöôïc boå sung nguoàn. Ñeå thaáy ñöôïc ñieàu naøy ta duøng bieåu ñoà ANALOGUE Ñeå laáy bieåu ñoà ANALOGUE, haõy choïn nuùt Simulation Graph. Roài choïn ANALOGUE trong vuøng linh kieän: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 45 -
 9. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù sang vuøng veõ maïch, nhaán chuoät traùi keùo reâ moät ñoaïn ñeå taïo ñoàng hoà ño ANALOGUE. Ñeå môû bieåu ñoà, haõy nhaáp vaøo chöõ ANALOGUE ANALYSIS (hình treân ). Bieåu ñoà xuaát hieän Ñeå gaùn que ño ñieän aùp vaøo bieåu ñoà, haõy nhaáp nuùt Sau ñoù cöûa soå Add Transient Trace xuaát hieän, SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 46 -
 10. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. tieáp theo nhaäp L1(1) (teân que ño ) vaøo oâ Probe P1, roài choïn OK: Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Edit current graph Xuaát hieän cöûa soå Edit Transient Graph: Boû choïn oâ Initial DC solution (boû thaønh phaàn ñieän aùp DC ). Nhaáp “00” vaøo oâ Start time ( thôøi gian baét ñaàu ). Nhaäp 200m vaøo oâ Stop time ( thôøi gian keát thuùc ), vì bieân ñoä dao ñoäng suy giaûm raát nhanh. Caùc oâ khaùc ñeå maëc ñònh, roài chon OK. Sau ñoù chon nuùt Run simulation for current graph xem daïng tín hieäu cuûa dao ñoäng : SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 47 -
 11. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Thôøi gian Ñieän aùp Ñeå xem giaù trò ñieän aùp taïi töøng thôøi ñieåm treân bieåu ñoà, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu ñoà khi ñoù seõ xuaát hieän moät ñöôøng doùng thaúng ñöùng. Giaù trò ñieän aùp vaøthôøi gian taïi ñieåm giao cuûa ñöôøng gioùng vaø bieåu ñoà ñöôïc theå hieän trong khung TIME phía döôùi bieåu ñoà. Keát luaän: qua bieåu ñoà treân, ta deã daøng thaáy ñöôïc daïng tín hieäu vaø ñoä suït giaûm bieân ñoä cuûa dao ñoâng RLC. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 48 -
 12. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 2: Maïch Schmitt bieán ñoåi sin thaønh vuoâng duøng Transistor I-Giôùi thieäu. Sô ñoà nguyeân lí: Phaân tích: maïch naøy goàm coù caùc loaïi linh kieän: ñieän trôû, tuï ñieän, tuï phaân cöïc,transistor loaïi 2N3904, nguoàn cung caáp moät chieàu, nguoàn tín hieäu xoay chieàu hình sin. II- Veõ vaø moâ phoûng Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS Professional. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 49 -
 13. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình beân: Component Böôùc 2: Choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy nhaáp vaøo nuùt Component, roài choïn Pick Device Cöûa soå linh kieän thö vieän seõ xuaát hieän: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 50 -
 14. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän troû, vaøo thö vieän DEVICE, choïn RE Strong danh muïc linh kieän ( nhö hình sau ): Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïn CAP-ELEC. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 51 -
 15. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy transistor 2N3904, haõy vaøo thö vieän BIPOLAR ( hoaëc FAIRCHLD ), choïn 2N3904 nhö hình sau: Caùc linh kieän ñöôïc choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän: Nhö vaäy ta ñaõ coù caùc linh kieän caàn thieát ñeå veõ maïch. Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy nhaáp chuoät traùi vaøo linh kieän, roài nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch: Ví duï choïn ñieän trôû roài nhaáp vaøo vuøng veõ maïch Chuù yù: trong quaù trình laáy linh kieän, ta coù theå söû duïng caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc Quay phaûi Quay traùi Ñoái xöùng ngang SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 -
 16. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta cuõng coù theå di chuyeån linh kieän baèng caùch nhaáp chuoät phaûi ñeå choïn linh kieän ( linh kieän ñoåi maøu ) sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Caên cöù vaøo sô ñoà nguyeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vuøng veõ maïch nhö hình sau: Ñeå noái daây caùc linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû ôû chaân linh kieän thöù nhaát (xuaát hieän daáu cheùo ôû ñaàu con troû ) roài nhaáp chuoät traùi, sau ñoù ñöa con troû ñeán chaân linh kieän thöù hai (con troû cuõng xuaát hieân daáu cheùo), roài nhaáp chuoät traùi laø xong. Chuù yù: ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây, khi noái chaân linh kieän vôùi moät daây khaùc thì taïi ñieåm noái seõ xuaát hieän moät chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 53 -
 17. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò linh kieän, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn sau ñoù nhaáp tieáp chuoät traùi ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò ñieän trôû, môû hoäp thoaïi Edit component cuûa ñieân trôû: Nhaäp teân linh kieän vaøo oâ: Component Reference ( ví duï R2 ). Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance ( ví duï 47k) Roài choïn: OK Töông töï ñoái vôùi caùc linh kieän khaùc. Ghi chuù: ñeå laáy nguoàn xoay chieàu hình SINE, haõy nhaáp vaøo nuùt Generator, roài choïn SINE nhö hình sau: Generator SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 54 -
 18. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieåm noái ñaát, haõy choïn nuùt Inter-sheet Terminal, roài choïn GROUND, nhö hình sau: Inter-sheet Terminal Sau khi hoaøn taát ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Ñeå xem quaù chaïy moâ phoûng cuûa maïch naøy ta coù theå duøng dao ñoäng kí OSCILLOSCOPE. Baèng caùch: Choïn Virtual Instrument: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 55 -
 19. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Roài choïn OSCILLOSCOPE trong vuøng linh kieän: Roài nhaáp traùi vaøo vuøng veõ maïch, dao ñoäng kí xuaát hieän, roài noái ñaàu A cuûa dao ñoäng kí vaøo cöïc C cuûa transistor Q1, ñaàu B cuûa dao ñoäng kí vaøo nguoàn xoay chieàu, nhö hình veõ: Ñeå tieán haønh chaïy moâ phoûng, nhaán nuùt PLAY: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 56 -
 20. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu B cuûa dao ñoäng kí (tin hieäu ngoõ vaøo ) laø soùng SINE: Keânh B Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu A cuûa dao ñoäng kí ( tín hieäu ngoõ ra ) laø soùng vuoâng: Keânh A SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 57 -
Đồng bộ tài khoản